Politologiya fənni üzrə test politologiyanın elm qismində təşəkkül tapması nə vaxtdan başlanmışdır?Yüklə 440,44 Kb.
səhifə1/3
tarix20.01.2017
ölçüsü440,44 Kb.
#818
  1   2   3POLİTOLOGİYA fənni üzrə TEST


 1. Politologiyanın elm qismində təşəkkül tapması nə vaxtdan başlanmışdır?

 1. Yeni vaxtlarda, bir çox elmlərin gur inkişafı dövründə

 2. Ikinci dünya müharibəsindən sonra

 3. XIX əsrin ikinci yarısından

 4. İntibah dövründə

 5. Qədim dünyada

 1. Hansı ölkədə politologiya ilk dəfə olaraq tədris fənni qismində keçilmışdır?

 1. Qədim Yunanıstan

 2. Fransa

 3. İngiltərə

 4. ABŞ

 5. İtaliya

 1. Hansı ölkədə ilk dəfə olaraq milli siyasi elınlər assosiasiyası yaradılmışdır?

 1. İtaliya

 2. İngiltərə

 3. Fransa

 4. ABŞ

 5. QədimYunanıstan

 1. Nə vaxt YUNESKO-nun qərarı ilə beynəlxalq siyasi elmlər assosiasiyası yaradılmışdır?

 1. 1939-cu ildə

 2. 1949-cu ildə

 3. 1989-cu ildə

 4. 1889-cu ildə

 5. 1969-cu ildə

 1. Politologiyanın funksiyalarını göstərin:

 1. idarəetmə, təsvir, proqnozlaşdırma

 2. nizamlayıcı, proqnozlaşdırma, izahetmə

 3. mühafizəkar, izahetmə, idarəetmə

 4. izahetmə, idrak, tənzimləmə

 5. proqnozlaşdırma, nizamlayıcı, mühafizəkar

 1. Siyasi elmə hansı anlayışı aid etmək olar:

 1. müharibə

 2. siyasi hakimiyyət

 3. xeyir və şər

 4. sosial əlaqə

 5. sosial nəzarət

 1. Siyasi elmin hansı metodu insan davranışına əsaslanır:

 1. tarixi-müqayisəli

 2. sistem

 3. biheviorist

 4. dialektik

 5. struktur-funksional

 1. YUNESKO-nun qətnaməsinə əsasən politologiyanın istiqamətlərinə aid olmayanı göstərin:
 1. siyasi təsisatlar

 2. beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

 3. siyasət nəzəriyyəsi

 4. partiyalar, qruplar, ictimai rəy

 5. siyasi-sosioiji tədqiqatlar

 1. Politologiyanın kateqoriyalarına aid deyil:

 1. Hakimiyyət

 2. Siyasi mədəniyyət

 3. Siyasi proses

 4. Siyasi sistem

 5. Etnosentrizm

 1. Siyasi elmin tədqiqat metodlarının inkişaf mərhələsinə aid deyil:

 1. emprik

 2. biheviorist

 3. təsisatlı

 4. klassik

 5. biheviorçuluqdan sonrakı

 1. Politologiyanın tədqiqat obyekti:

 1. insanlar arasında sosial münasibətlər

 2. quruluşun idealları və normativ prinsipiəri

 3. cəmiyyən həyatının siyasi sferası

 4. dünyagörüşü haqqında elmdir

 5. insanların psixoloji görüşləri

 1. Qədim Yunanıstanda siyasi fikrin inkişaf dövrlərini göstərin:

 1. yunan dövlətçiliyinin təşəkkülü dövrü

 2. sivasi fikrin çiçəkləndiyi dövr

 3. qeyd olunan bütün dövrlər

 4. ellinizm dövrü

 5. qeyd olunanların yalnız ikisi

 1. Qədim Yunanıstanda ideal dövlət haqqında təlim yaratmış mütəfəkkirin adını müəyyənləşdirin:

 1. Sokrat

 2. Pifaqor

 3. Demokrit

 4. Platon

 5. Heraklit

 1. Azərbaycan xalqının siyasi fikrinin sistemli şəkildə şərh olunduğu ilk böyük yazılı abidə:

 1. manilik

 2. Kitabi-Dədə-Qorqud

 3. Avesta

 4. hurifılik

 5. ixvan əs-səfa

 1. İbn-Xaldunun siyasi təlimində idarəetmənin hansı formaları bir-birindən fərqləndirilir:

 1. xilafət. demokratiya, oliqarxiya

 2. təbii monarxiya, politiya, xilafət

 3. siyasi monarxiya, xilafət, pultokratiya

 4. təbii monarxiya, xilafət, tiraniya

 5. təbii monarxiya, siyasi monarxiya, xilafət
 1. Dövlət formaları onların ərazisindən asılıdır” siyasi fikri mütəfəkkirlərdən kimə mənsubdur?

 1. Holbax

 2. Helvetsi

 3. Monteskyö

 4. Russo

 5. Hobbs

 1. O, “dövlətin üzvü nəzəriyyəsi” adlı konsepsiyasını işləyib hazırlamışdır:

 1. Konstan

 2. Qumploviç

 3. Spenser

 4. Veber

 5. Beccqat

 1. XIX əsrin 40-cı illərində meydana gələn nəzəriyyə siyasi fikrin inkişafinda xüsusi bir cərəyanın ayrılması ilə nəticələndi:

 1. marksizm

 2. sosial darvinizm

 3. zorakılıq

 4. elita

 5. faşizm

 1. Qərb siyasi fikrində XX əsrin 50-60-cı illərindən yayılmağa başlayan nəzəriyyə:

 1. faşizm

 2. konvergensiya

 3. ümumi rifah dövləti

 4. postindustrial cəmiyyət

 5. roma klubu

 1. 1907-ci ildə yazdığı “Cümhuriyyət” məqaləsində öz dövlət quruluşu idealını şərh etmişdir:

 1. N. Nərimanov

 2. M. Rəsulzadə

 3. M. Şaxtaxtlı

 4. H. Zərdabi

 5. C. Məmmədquluzadə

 1. M. F. Axunovun hansı əsərində mövcud quruluşa qarşı inqilabi mübarizə yolu açıq etiraf olunmuş və istibdadın zorakı yolla devrilməsinə çağırış səslənmişdir:

 1. “Aldanmış Kəvakib

 2. “Hacı Qara

 3. “Kəmalüddövlə məktubları

 4. “Puşkinin ölümünə Şərq poeması

 5. “Yek kəlmə haqqında

 1. Siyasəti empirik elm adlandırmışdır:

 1. M.Veber

 2. Aristotel

 3. F.Nitşe

 4. M.Düverje

 5. N.Makiavelli

 1. Siyasətə idealist baxışın nümayəndəsi kim hesab edilir:

 1. N.Makiavelli

 2. K.Marks

 3. M.Veber

 4. H.Hegel

 5. R.Mixels

 1. Siyasətə ınaterialist baxışın nümayəndəsi kim hesab edilir:

 1. K.Marks

 2. H.Hegel

 3. N.Makiavelli

 4. M.Veber

 5. R.Mixels

 1. N.Tusinin siyasətin növləri haqqında fıkrinə daxil deyil:

 1. ölkə siyasəti

 2. maraq siyasəti

 3. qələbə siyasəti

 4. kəramət siyasəti

 5. camaat siyasəti

 1. Siyasətin subyektlərini göstərin:

 1. siniflər

 2. millətlər

 3. göstərilənlərin hər biri

 4. siyasi partiyalar

 5. mənafe qrupları

 1. «Siyasət» adlı əsər Qədim dünya mütəfəkkirlərindən kimə məxsusdur?

 1. Aristotel

 2. Siseron

 3. Platon

 4. Russo

 5. Moska

 1. Düzgün olmayan cavabı göstərin:

 1. Siyasi təşkilat - subyektlərin sosial fəallığı

 2. Siyasi şüur- hakimiyyət təsisatları

 3. Siyasi maraq - insanların siyasi passivliyi

 4. Siyasi fəaliyyət - ictimai qrupların mənafeyi

 5. Siyasi münasibət- konkret davranış mənbəyi

 1. Siyasətin məzmununa hansılar aiddir:

 1. Təsisatlı

 2. İnteqrativ

 3. Normativ

 4. Prosesual

 5. Akseoloji

 1. 1,3,4;

 2. 1,2,3;

 3. 1,3,5;

 4. 2,4,5;

 5. 2,3,5;

 1. «Siyasət çirkin oyundur» ifadəsi kimə məxsusdur:

 1. Veber

 2. Marks

 3. Epikür

 4. Cefferson

 5. Makiavelli

 1. Siyasət hakimiyyətin ələ alınması, saxlanılması və istifadə olunmasını istiqamətləndirən fəaliyyətdir” ifadəsi kimə məxsusdur:

 1. M.Veber

 2. K.Marks

 3. E.Dürqeym

 4. D.İston

 5. Aristotel

 1. Siyasət sözününün mənası:

 1. vətəndaş

 2. dəstə,qrup

 3. subyekt

 4. obyekt

 5. şəhər, dövlət

 1. Siyasi hakimiyyətin mövcudluğuna aid olmayanı göstər:

 1. bacarıq

 2. rəhbərlik

 3. ağalıq

 4. idarəetmə

 5. nəzarət

 1. Hakimiyyətin resurslarına aid devil:

 1. güc

 2. sosial

 3. cəmiyyətdəki mövqe

 4. iqtisadi

 5. demoqrafık

 1. Legitim siyasi hakimiyyət o hakimiyyətdir ki, orada:

 1. gücdən istifadə edilir;

 2. insanlar üzərində total nəzarət mövcuddur;

 3. insanlar məcburi əmrə tabe etdirilir;

 4. cəmiyyətin sabitliyinin qorunmasma nəzarət edilmir;

 5. hüquq normalarına uyğun qanuni hakimiyyət var;

 1. Siyasi hakimiyyəti fərqləndirən xüsusiyyət hansıdır?

 1. kütləvi xarakteri

 2. formal xarakteri

 3. yerlipərəstlik xarakteri

 4. sosial-ictimai xarakter

 5. ideoloji xarakteri

 1. Siyasi hakimiyyət özünün tam təcəssümünü nədə tapmışdır?

 1. partiyaların hakimiyyətində

 2. vətəndaşların özünün idarə etməsində

 3. dövlət hakimiyyətində

 4. başçının hakimiyyətində

 5. yerlipərəstlikdə

 1. Hakimiyyət insanın başqa insanların şüuru və hərəkətləri üzərində nəzarət etməsidir” kimə məxsusdur:

 1. M.Düverje

 2. M.Veber

 3. H.Margentau

 4. T.Hobbs

 5. K.Marks

 1. Siyasi hakimiyyətin mənbəyinə nəyi aid etmək olar?

 1. yüksək sosial status, iqtisadi imkanlar, məşhurluq

 2. məslək, qarşılıqlı təsir, zorakılıq

 3. qorxu, məslək, mənafe

 4. maddi maraq və özünü qorumağa can atmaq

 5. iqtisadi imkan, qorxu, məslək

 1. M. Veberin hakimiyyət məfhumunun əsasında hansı hökmranlıq tipləri durur?

 1. demokratik, avtoritar, totalitar

 2. nıonarxist, aristokratik, oliqarxik

 3. konservativ, liberal və millətçilik

 4. leqal, ənənəvi, harizmatik

 5. ənənəvi, aristokratil,demokratik

 1. Hakimivyətin rasional- leqal tipinin əsasında nə durur:

 1. ağıl

 2. ənənə

 3. formal-bürokratiya

 4. qanun

 5. iqtisadiyyat

 1. Hakimiyyətin ənənəvi tipinin əsasında nə durur:

 1. ənənə

 2. ağıl

 3. qanun

 4. iqtisadiyyat

 5. fövqəladə istedad

 1. Hakiniyvətin harizmatik tipi çox vaxt hansı cəmiyyətdə təşəkkül tapır?

 1. siyasəti sabit olan

 2. dayanıqh siyasi ənənələri olan

 3. siyasi durumu qeyri-sabit olan

 4. hüquqi başlanğıc hökmranlıq edən

 5. iqtisadiyyatı inkişaf edən

 1. «Hakimiyyətin legitimliyi» məfhumunun mənası nədir?

 1. hakimiyyətin qanunauyğun xarakter daşıması

 2. hakimiyyətin ənənələrə söykənməsi

 3. vətəndaşlar tərəfindən hakimiyyətin tanınması və dəstəklənməsi

 4. hakimiyyətdə olanların harizmalılığı

 5. hakimiyyətdə din xadimlərinin olması

 1. Hakimiyyətin əsas qolları hansılardır?

 1. qanunvericilik, icra, məhkəmə

 2. inzibati, maliyyə, iqtisadi

 3. federal, regional. yerli

 4. konservativ, liberal, sosialist

 5. məhkəmə, maliyyə, bələdiyyə

 1. Relyativist konsepsiyaya görə hakimiyyət:

 1. cəmiyyətdə sistem əmələ gətirən münasibətlərdir

 2. insanlarin davranişlarından irəli gələn hökmranlıqdır

 3. kapitalı olanların hökmranlığıdır

 4. şəxsi iradənin həyata keçirilməsidir.

 5. şəxsiyyət münasibətlərindən ibarət olub obyektin subyektə təsiridir

 1. Hakimiyyətin funksiyasi deyil:

 1. İdrak

 2. Təşkilati

 3. İdarəetmə

 4. Tənzimləmə-nizamlama

 5. Nəzarət

 1. Siyasi-hüquqi resurslara aid olanı göstər:

 1. insanlari sosial strukturdakı yeri

 2. Konstitusiya, qanun, sənədlər

 3. bilik və informasiya,

 4. faydalı qazıntılar, pul,məhsuldar torpaq

 5. adət və ənənələr

 1. Sistem konsepsiyasına görə hakimiyyət:

 1. Hakimiyyət bir qrup insanların hökmranlıq etməsi, bir qrup insanların tabeçilikdə olmasıdır

 2. Hakimiyyət şəxsiyyət münasibətlərindən ibarət olub, obyektin subyektə təsiridir;

 3. Hakimiyyət siyasi sistemdə sistem əmələ gətirən münasibətlərdir.

 4. Hakimiyyət cəmiyyətin maraqlarından məmurların maraqlarına doğru yerini dəyişir

 5. Hakimiyyət hökmranlıq-tabeçilik, nəzarət-təsir, idarəetmə-təzyiq demekdir.

 1. Biheviorçu konsepsiyaya görə hakimiyyət:

 1. Hakimiyyət şəxsiyyət münasibətlərindən ibarət olub, obyektin subyektə təsiridir

 2. Hakimiyyət siyasi sistemdə sistem əmələ gətirən münasibətlərdir.

 3. Hakimiyyət bir qrup insanların hökmranlıq etməsi, bir qrup insanların tabeçilikdə olmasıdır

 4. Hakimiyyət cəmiyyətin maraqlarından məmurların maraqlarına doğru yerini dəyişir

 5. Hakimiyyət hökmranlıq-tabeçilik, nəzarət-təsir, idarəetmə-təzyiq demekdir

 1. Elita terminini elmə ilk dəfə kim gətirib:

 1. V.Pareto, M.Veber, D.İston

 2. R.Mixel, Y.Şumpeter, M.Veber

 3. P.Moska, V.Pareto, R.Mixels

 4. M.Veber, P.Moska, R.Mixels

 5. D.İston, L.Qumploviç, V.Pareto

 1. Demokratik elitarizm nəzəriyyəsinin banisi kimdir:

 1. L.Qumploviç

 2. R.Mixels

 3. Y.Şumpeter

 4. D.İston

 5. M.Veber

 1. Elitanın tülkü və şir tipini hansı müəllif ayırmışdır:

 1. V.Pareto

 2. L.Qumploviç

 3. R.Mixels

 4. Y.Şumpeter

 5. D.İston

 1. Gildiya sisteminin əlaməti kimi hansını göstərmək olar:

 1. qapalılıq

 2. açıqlıq

 3. konkret dinə sitayiş

 4. myəyyən siyasi partiyaya mənsubiyyət

 5. yaş həddinin qoyulmaması
 1. Antreprenyor sistemin əlaməti kimi hansını göstərmək olar:

 1. dini mənsubiyyət

 2. açıqlıq

 3. cins

 4. məhdudiyyət

 5. güc

 1. Elitanın hakimiyyəti necə adlanır:

 1. plutokratiya

 2. demokratiya

 3. aristokratiya

 4. qrantokratiya

 5. oxlokratiya

 1. Elita nəzərivyəsinə görə hakimiyyətin subyekti kimdir:

 1. harizmah lider

 2. müəyyən keyfıyyətlərə malik olan azlıq

 3. xalq

 4. sahibkar

 5. siyasi partiya

 1. Hakim sinif əsərini müəllifini göstərin:

 1. Q.Moska

 2. R.Mixels

 3. V.Perato

 4. R.Mills

 5. M.Veber

 1. Elita nəzərivyələrinə aiddir:

 1. atributiv nəzəriyyə, situasiya nəzəriyyəsi

 2. demokratik elitarizm, atributiv nəzəriyyə

 3. situasiya nəzəriyyəsi, xüsusiyyətlər nəzəriyyəsi

 4. situasiya nəzərivyəsi,atributiv nəzəriyyə

 5. funksional nəzəriyyə, sol liberalçı nəzəriyyə

 1. Sivasi elita:

 1. seçilmiş etnosdur

 2. idarəetmə keyfıyyətlərini əks etdirən qrupdur

 3. maraq qrupudur

 4. orta təbəqədir

 5. toxunulmaz qrupdur

 1. Müasir siyasi elita nəzəriyyəsinin yaradıcılarını göstərin:

 1. Volter və J.J. Russo

 2. K. Marksa və F. Engels

 3. V. Pareto və Q. Moska

 4. V. İ. Lenin və İ. V. Stalin

 5. T.Parsons və D.İston

 1. Siyasi elitanın formalaşdırılmasının açıq sistemi necə adlanır?

 1. gildiya

 2. azad

 3. antreprenyor

 4. müasir

 5. hakim
 1. Siyasi elitanın seçilməsinin qapalı sistemi necə adlanır?

 1. gildiya

 2. antreprenyor

 3. arxaik

 4. ənənəvi

 5. müasir

 1. Siyasi elita nəzəriyyəsi deyil:

 1. dəyərlər nəzəriyy'əsi

 2. sol liberalçı nəzəriyyə

 3. motivasiya nəzəriyyəsi

 4. pliiralizm nəzəriyyəsi

 5. demokratik elitarizm nəzəriyyəsi

 1. Elitanın formalaşma mənbələrinə görə təsnifatına daxil deyil:

 1. inteqrasiyasız elita

 2. irsi elita

 3. nüfuz elitası

 4. hakimiyyət elitası

 5. funksional elita

 1. Elita sözü hansı dildən götürülmüşdü:

 1. fransız

 2. italyan

 3. ingilis

 4. ərəb

 5. ispan

 1. Cəmiyyətdə elitanın rolu haqqında demokratik elitarizm nəzəriyyəsi hansı müasir cərəyanlarda üstün rol oynayır?

 1. liberalizmdə

 2. mühafızəkarlıqda

 3. demokratik

 4. kommunizmdə

 5. sosial-demokratiyada

 1. Siyasi elitanın əldə etdiyi imtiyazlar nə ilə bağlıdır?

 1. xüsusi mənəvi keyfıyyətlərilə

 2. kommersiya istedadı ilə

 3. onun hakimivyət səlahiyyətlərilə

 4. etik üstünlüklə

 5. dini istiqamətləri ilə

 1. Elita öz fəaliyyət sahəsində yüksək gəstəricilərə ınalik şəxslərdir” fikri kimə məxsusdur:

 1. V.Pareto

 2. Q.Moska

 3. R.Mixels

 4. M.Veber

 5. J.Boden

 1. Elitanın seçilməsinin gildiya sisteıninin əlamətinə aid deyil:

 1. sosial bazanın məhdud dairəsi

 2. elitanın qapalı xarakteri

 3. elitanın formalaşmasında yüksək rəqabət

 4. lüzumsuz tələblər sisteminin mövcudluğu

 5. elitanın mühafızəkar xarakteri

 1. Makiavelli məktəbinin başlıca xüsusiyyətlərinə aid devil

 1. elitanın tərbiyə nəticəsində formalaşmış və fıtri keyfiyyətlərinin olması

 2. hər-hansı cəmiyyətdə elitaçılığın qəbul edilməsi

 3. elitanın formalaşması nümayişlərin keçirilməsinin nəticəsidir

 4. elitanın hakimiyyət uğrunda mübarizədə formalaşması

 5. elitanin cəmiyyətdə hakim, konstruktiv rol oynaması

 1. Sol liberalçı nəzəriyyənin müəllifi kimdir:

 1. R.Mills

 2. İ.Şumpeter

 3. V.Pareto

 4. Q.Moska

 5. L.Qumploviç

 1. Siyasi lideri «marionetka» kimi nəzərdən keçirən məllif:

 1. E.Xartli

 2. Y.Şumpeter

 3. Q.Moska

 4. R.Mixels

 5. M.Rəsulzadə

 1. Dahi siyasi xadim o kəsdir ki,:

 1. ətrafına tərəfdarları toplaya bilsin

 2. beynəlxalq səhnədə öz dövlətini qoruya bilsin

 3. tarixin gedişini kökündən dəyişdirə bilsin

 4. heç bir problemi gözdən qaçırmasın

 5. öz siyasi ideyaları uğrunda hər işə qadir olsun

 1. Harizmalı liderin əsas devizi:

 1. qanun və hüquqa inam

 2. rasionallıq

 3. şəxsin qeyri-adi istedadı

 4. ənənələrin gücünə inam

 5. yaş həddinə ciddi nəzarət

 1. M.Veberin siyasi liderlik tipologiyalarından birində liderlərin üç tipi göstərilir. Onlar hansılardır?

 1. Ənənəvi.

 2. Qəhrəman

 3. Harizmatik

 4. Rasional-leqal.

 5. Yanğın söndürən

a) 1,3,4

b) 2,4,5


c) 1,2,5

d) 3,4,5e) 1,2,4

 1. M. Veberin nöqteyi-nəzərinə əsasən siyasi liderliyin hansı növlərini ayırd etmək olar?

 1. formal və qeyri-formal

 2. həqiqi və xəyali

 3. ənənəvi, harizmatik, legitim

 4. avtoritar, demokratik, liberal

 5. hakim, müxalif

 1. Siyasi liderliyin səciyvəvi cəhətlərinə daxil deyil:

 1. sosial qrupların maraqlarına cavab verən aydın siyasi proqramın olması

 2. siyasi iradə, məsuliyvəti öz üzərinə götürməyə hazır olma

 3. iti ağıl və siyasi intuisiya

 4. problemin həllində səriştəsizlik nümayiş etdirmə halı

 5. təşkilatçılıq istededı və natiqlik

 1. Poranoid liderin əlamətlərinə aid devil:

 1. hakimiyyət hərisliyi

 2. başqa insanlara şübhə ilə yanaşmaq

 3. özünü nümayişə meyllik

 4. onları nəzarətdə saxlamaq

 5. digər liderləri sıxışdırmaq

 1. Siyasi lider hansı xarakterə malikdir?

 1. keçici xarakterə;

 2. qeyri-müəyyən xarakterə;

 3. daimi və üstün xarakterə;

 4. spontan xarakterə;

 5. nəzakətə;

 1. Situativ nəzəriyyəyə görə lider :

 1. irsi əlamətə əsaslanır

 2. lider şəraitdən asılı götürülür

 3. şəxsiyyətlərarası münasibətlə ölçülür

 4. məqsədlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır

 5. ardıcılları tərəfindən hərəkətə gətirilir

 1. Atributiv nəzəriyyəyə görə Iider :

 1. ardıcılları tərəfindən hərəkətə gətirilir

 2. irsi əlamətə əsaslanır

 3. şəxsiyyətlərarası münasibətlə ölçülür

 4. məqsədlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır

 5. lider şəraitdən asılı götürülür

 1. Mütəfəkkirlərdən kim liderliyi «hakimiyyətə can atma»vasitəsilə müəyyən edir:

 1. F.Nitsşe

 2. T.Qobbs

 3. N.Makiavelli

 4. J.J.Russo

 5. R.Mixels

 1. Liderliyin tərifinə aid devil:

 1. fərdin başqalarına təsiridir

 2. xüsusi növ sahibkarlıqdır

 3. hakimiyyət hadisəsidir

 4. insanın baxış və təfəkkürlərinin sistemli məcmusudur

 5. siyasi qərarların qəbulu ilə bağlı rəhbər vəzifədir

 1. Liderliyin təsnifatına aid devil:

 1. səlahiyyətlərin səviyyəsi

 2. avtoritetin sosial təbiəti

 3. rəhbərin tabeçilikdəkilərə münasibəti

 4. effektiv və qeyri-effektiv

 5. formal və qeyri-formal

 1. Siyasi liderin əsas funksiyaları hansılardır?

 1. idrak, tərbiyəvi, proqnostik

 2. inteqrasiya, kütlələrin səfərbər edilməsi, sosial müdafiə

 3. kommunikasiya, sosiallaşma, artikulyasixa

 4. norma yaradıcılığı, icra, nəzarət

 5. tərbiyəvi, nəzarət, kommunikasiya

 1. P. Sorokin sosial stratifikasiyanın hansı meyarlarını göstərmişdir:

 1. siyasi, iqtisadi, peşə

 2. peşə, iqtisadi, qohumluq

 3. iqtisadi, etnik, qohumluq

 4. peşə, dini, etnik

 5. siyasi, peşə, etnik monsubiyyət

 1. Sosial ınobillik termini ilk dəfə kim tərəfındən işlədilmişdir?

 1. A.Turen

 2. P. Sorokin

 3. D. İston

 4. T. Parsons

 5. Q. Almond

 1. Siyasətin sosial əsaslarını təşkil edən qruplar necə adlanır?

 1. sosial qruplar

 2. peşə qrupları

 3. ərazi qrupları

 4. demoqrafık qruplar

 5. milli-etnik qruplar

 1. Stratifikasiya termininin mənasını göstərin:

 1. eyniləşmə

 2. birləşmə

 3. təbəqə

 4. mobillik

 5. rəqabət

 1. Sosial qrup nədir?

 1. bir və ya bir neçə sosial əlamət əsasında birləşmiş insanların məcmusudur

 2. bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olan sosial qrupların məcmusudur

 3. sosial qruplar arasındakı münasibətlərin müəyyən qaydasıdır

 4. istehsal vasitələrinə olan münasibətinə görə fərqlənən böyük insan qruplarıdır

 5. iqtisadi imkanlarına görə fərqlənən böyük insan qruplarıdır

 1. Sosial struktur nədir?

 1. bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olan sosial qrupların məcmusudur

 2. sosial qruplar arasındakı münasibətlərin müəyyən qaydasıdır

 3. bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olan sosial qrupların məcmusu, onlar arasındakı münasibətlərin müəyyən qaydasıdır

 4. siniflər arasındakı münasibətdir

 5. sosial təbəqələşmədir

 1. Sosial strukturun hansı növləri var?

 1. sosial stratifıkasiva

 2. sosial-etnik struktur

 3. sosial-demoqrafık struktur

 4. qeyd olunan bütün növləri

 5. sosial-peşə və sosial-ərazi strukturu

 1. Müasir Amerika sosialogiyasında cəmiyyətin sosial stratifikasiyası hansı meyarlar əsasında müəyyənləşdirilir?

 1. hakimiyyət və əzəmət

 2. gəlir və sərvət

 3. qeyd olunan bütün meyarlar

 4. peşə nüfuzu

 5. təhsil, din, qohumluq əlaqələri

 1. Mobillik nədir?

 1. siniflərarası münasibətdir

 2. sosial səviyyənin yüksəlməsidir

 3. sosial səviyyənin enməsidir

 4. sosial yerdəyişmədir

 5. sosial strukturun dəyişməsidir.

 1. Sosial siyasətin həyat səviyyəsinə təsir imkanları nə ilə əlaqədardır?

 1. ölkənin maddi və iqtisadi vəziyyəti ilə

 2. insanların maddi durumu ilə

 3. siyasi şüurla

 4. siyasi mədəniyyətlə

 5. siyasi rejimin təbiəti ilə

 1. Sosial siyasətin funksivalarma aid deyil:

 1. izahetmə

 2. sosial ədalət

 3. vasitəçilik

 4. təkrar istehsala şərait yaratmaq

 5. ictimai ahəngdarlığm həyata keçirilməsi

 1. Sosial siyasətin xarakter və məzmununu hansı amillər müəyyən edir?

 1. insanların mənafeləri, ehtiyac və təlabatlarına qayğı

 2. əhalinin həyat səviyyəsinə təminat

 3. sosial siyasətin deklorativ məzmunu

 4. humanizm

 5. siyasi rejimin təbiəti

 1. Sosial siyasətin səmərəliliyi nədən asılıdır?

 1. dövlət büdcəsindən

 2. iqtisadi inkişafdan

 3. milli mənafeyin üstün tutulmasından

 4. kollektiv mənafeyə üstünlük verilməsindən

 5. siyasi rejimin səmərəli fəaliyyətindən

 1. Hakimiyyətin sosial əsasını nə təşkil edir?

 1. siyasi rejim

 2. sosial siyasət

 3. iqtisadi inkişaf

 4. milli siyasət

 5. din siyasəti

 1. Sosial siyasətin siyasi sabitliyin təmin olunmasında rolu neeədir?

 1. heç bir rolu yoxdur

 2. ən güclü amildir

 3. müəyyən rolu var

 4. zəif rolu var

 5. məqsəddən asılıdır

 1. Sosial siyasət nədir?

 1. dövlətiN fəaliyyətidir

 2. tələbatların nəzərə alınmasıdır

 3. həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir

 4. vətəndaşları, sosial qrup və birliklərin təlabatlarnıı nəzərə alaraq onlar üçün yaşayış şəraiti yaratmaq sahəsində dövlətin fəaliyyətidir

 5. dövlətin qayğısıdır

 1. Sosial sivasətin hansı modelləri var?

 1. liberal sosial siyasət, kommunist, mühafızəkar

 2. liberal, sosial-demokrat və kommunist sosial siyasəti

 3. sosial-demokrat sosial siyasəti

 4. kommunist sosial siyasəti, şərq sosial siyasəti

 5. mühafızəkar sosial siyasət, sosial-demokrat, şərq sosial siyasəti

 1. Kommunist sosial siyasət modelinə üstünlük verən ölkələri göstərin:

 1. Yaponiya, ÇXR:

 2. AFR, İspaniya;

 3. Kuba, Şimali Koreya;.

 4. Türkiyə, Polşa;

 5. İsveç, Avstriya;

 1. Sosial siyasətin məzmununu təşkil edən ünsürlərə aid deyil:

 1. kütləvi informasiya vasitələrinin dövlətin nəzarətində olması

 2. əhaliyə səhiyyə xidmətinin təşkili

 3. sosial müdafıə sisteminin yaradılması

 4. dövlətin insanların əmək hüququnun əməli surətdə reallaşması sahəsində səyləri

 5. təhsilin, mədəniyyəti dövlətin himayəsi altına alınması

 1. Milli siysətin xarakterini hansı eəhətlər şərtləndirir?

 1. milli ruh

 2. milli-etnik münasibətlərin təbiəti

 3. özünüdərk

 4. millətçilik

 5. millətpərəstlik

 1. Milli münasibətlər anlayışı özündə hansı milli xarakterli münasibətləri ehtiva edir?

 1. qeyd olunan hər üç münasibəti birləşdirir

 2. millətdaxili

 3. milli-etnik birliklərarası

 4. şəxsiyyət səviyyəsində millət və xalqlarm münasibətləri

 5. heç birini

 1. Milli münasibətlər sistemində hansı amil həlledici ı ola malikdir?

 1. iqtisadi amil

 2. din amili

 3. siyasi amillər

 4. siyasi rejim

 5. heç biri

 1. Mili məsələ nədir?

 1. iqtisadi, hüquqi problemlərin məcmusudur

 2. milli münasibətlərin xüsusi növüdür

 3. müxtəlif səviyyəli ünsiyyətdə üzə çıxan problemlərin məcmusudur

 4. milli özünündərkdir

 5. millətçilikdir

 1. Milli dövlət quruluşunun hansı formaları var?

 1. unitar

 2. beynəlmiləl

 3. federasiya

 4. unitar, federasiya və konfederasiya

 5. konfederasiya

 1. Millətlərarası müııaqişəni hansı cəhətlər səciyyələndirir?

 1. qarşudurma

 2. əks əhaval-ruhiyyə, düşmənçilik

 3. qeyd olunan bütün cəhətlər

 4. ərazi iddiaları

 5. seperatizm

 1. Millətlərarası münaqişələrin hansı tipləri var?

 1. qeyd olunan btitün tiplər

 2. sosial-iqtisadi

 3. mədəni-dil

 4. ərazi-status

 5. seperat

 1. «Kibernetik yanaşma» modelinin müəllifi kimdir:

 1. D.İston

 2. Q.Almond

 3. N.Doyç

 4. V.Paretto

 5. R.Mixels

 1. «Funksional yanaşma» modelinin müəllifi kimdir:

 1. Q.Almond

 2. D.İston

 3. N.Doyç

 4. E.Dyürqeym

 5. V.Paretto

 1. «Sistem yanaşma» modelinin müəllifi kimdir:

 1. Q.Almond

 2. N.Doyç

 3. M.Veber

 4. D.İston

 5. K.Marks

 1. Doyçun nəzəriyyəsinin mərhələlərinə hansı aid deyil:

 1. informasiyanın işlənib qiymətləndirilməsi

 2. qərarların qəbulu

 3. informasiyanın qəbulu və seçilməsi

 4. qərarların əks əlaqəsi

 5. qaydaların rəayət olunmasına nəzarət

 1. Siyasi sistemin gerçəkliyə münasibətə görə təsnifatına hansı aid deyil:

 1. nizamlayıcı

 2. islahatçı

 3. mühafizəkar

 4. tərəqqipərvər

 5. irticaçı
 1. Siyasi sistemin siyasi mədəniyyətin səviyyəsinə görə təsnifatına hansı aid deyil:

 1. kontinental Avropa

 2. İngilis-amerikan

 3. kapitalist

 4. sənayeyəqədərki və sənaye dövrü

 5. totalitar

 1. 1953-ci ildə yazılmış “Siyasi sistem” adlı kitabın müəllifi kimdir:

 1. T.Parsons

 2. Q.Almond

 3. K.Doyç

 4. F.Bertalanfı

 5. D.İston

 1. Müasir tədqiqatçılardan ilk dəfə kim siyasi sistem nəzəriyyəsi üçün mühüm əhəmiyvət kəsb edən sistemə «giriş» və sistemdən «çıxış»ı elmə daxil etmişdir:

 1. D.İston

 2. M.Veber

 3. R. Aron

 4. K.Marks

 5. M. Düverje

 1. Siyasi sistemlər nəzəriyyəsi hansı politoloqlar tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?

 1. R. Darendorf, L. Kozer, Q. Moska

 2. T. Parsons, D. İston, P. Merton

 3. Q. Moska, V. Pareto, N.Doyç

 4. D. İston, Q. Almond , N.Doyç

 5. Q. Moska, N.Doyç, P. Merton

 1. Siyasi sistemin struktur ünsürlərinə aiddir:

 1. normativ, təsisatlı, kommunikativ, mədəni, funksional

 2. iqtisadi, sosial, mənəvi, maddi-texniki, təsisatlı.

 3. informasiyaverici, hərbi, dövlət, normativ

 4. qanunverici, icra, məhkəmə, təsisatlı

 5. təsisatlı, maddi-texniki, funksional, qanunverici

 1. Siyasi proseslərin xarakterinə görə siyasi sistemlərin təsnifatına hansılar daxildir:

 1. imperiya, milli dövlət

 2. quldarlıq, feodalizm, kapitalizm

 3. avtoritar, demokratik

 4. amirlik, bəhsləşmə, sosial barışdırıcı

 5. ingilis-amerikan

 1. Siyasi sistemlərin klassik təsnifatı Q.Almond tərəfindən hansı əlamətə görə verilmişdir:

 1. idarəetmənin məzmununa görə

 2. siyasi partiyaların sayına görə

 3. siyasi mədəniyyətə və siyasi ənənələrə görə

 4. rejimə münasibətinə görə

 5. mövcud cəmiyyətin tipinə görə

 1. Q.Almond tərəfindən siyasi sistemlərin klassik təsnifatı ilk dəfə nə vaxt irəli sürülmüşdür:

 1. 1980-ci il

 2. 1920-ci il

 3. 1956-cı il

 4. 1953-cüil

 5. 1970-cı il

 1. Sivasi hakimiyyətin mənşəyinə görə siyasi sistemin təsnifatına daxildir:

 1. imperiya, milli dövlət

 2. ingilis-amerikan, kontinental avropa

 3. avtoritar, demokratik

 4. amirlik

 5. mühafizəkar, islahatçı

 1. J.J.Blondel siyasi sistemlərin təsnifatını hansı əlamətə görə vermişdir:

 1. gerçəkliyə münasibətinə görə

 2. hakimiyyətin mənşəyinə görə

 3. siyasi mədəniyyətin səviyyəsinə görə

 4. idarəetmənin məzmununa görə

 5. siyasi proseslərin xarakterinə görə

 1. R.Aron və U.Roston siyasi sistemlərin təsnifatını ııecə vermişdir:

 1. siyasi proseslərin xarakterinə görə

 2. hakimiyyətin məıışəyinə görə

 3. idarəetmənin məzmununa görə

 4. siyasi mədəniyyətin səviyyəsinə görə

 5. mövcud cəmiyyətin tipinə görə

 1. Siyasi sistem dövlət və qeyri-dövlət təsisatlarının siyasi davranışınm müxtəlif formalarıdır fikrinin müəüllifi kimdir:

 1. Q.Almond

 2. M.Veber

 3. D.İston

 4. K.Marks

 5. M. Düverje

 1. Siyasi sistem cəmiyvətin digər yarımsistemləri ilə müqayisədə nə ilə fərqlənir:

 1. geniş əhatə dairəsi ilə

 2. gur inkişafı ilə

 3. daha çox informasiyanın işlənməsi ilə

 4. daxili quruluşunun mürəkkəbliyi ilə

 5. digər yarısistemlərin işləməsinə nəzarət və müdafıəsilə

 1. Q.Almond D. İstondan fərqli olaraq siyasi sistemə qirişi və çıxışı necə müəyyənləşdirmişdi:

 1. informasiyaya görə müəyyənləşdirmişdi

 2. təklifləri nəzərdən keçirmişdi

 3. mərhələlərə bölmüşdü

 4. siyasi sistemə girişi və çıxışı ləğv etmişdi

 5. girişi tələblərə görə əsaslandırmışdı

132. Siyasi sistemə giriş funksiyası kimi maraqların artikulyasiyası nədir:

 1. əlaqələndirmək

 2. birləşdirmək

 3. ayırmaq

 4. kənarlaşdırmaq

 5. sosiallaşma

 1. Doyçun nəzəriyyəsinə görə siyasi sistemin mərhələlərinə aid deyil:

 1. informasiyanın ötürülməsi

 2. informasiyanın qəbulu və seçilməsi

 3. informasiyanın işlənib qiymətləndirilməsi

 4. qərarların qəbulu

 5. qərarların əks əlaqəsi

 1. Azərbaycan Respublikasınm siyasi sisteminin struktur formalaşması nə vaxt başa çatıb:

 1. 1991 -ci ilin oktyabrında

 2. 1995-ci ilin noyabrında

 3. 1918-ci ilin mayında

 4. 1993-cii ilin iyununda

 5. 2003-cü ilin oktvabrmda

 1. Dövlətin ınənşəyi haqqında “ictimai müqavilə nəzəriyyəsi”nin müəllillərini göstərin:

 1. T. Hobbs, J. Burdo;

 2. C. Lokk, T. Hobbs:

 3. T. Hobbs, J. Russo;

 4. A. Şeffle, J. Russo:

 5. C. Lokk, A. Şeffle:

 1. 2, 4

 2. 2, 3

 3. 1,2

 4. 5, 4

 5. 3, 1

 1. Dövlətin mənşəyi və mahiyyəti haqqında L. Qumploviç tərəfındən əsaslandırılmış nəzəriyvə: düzgün cavabı tapın:

 1. demoqrafik nəzəriyyə

 2. patriarxal nəzəriyyə

 3. teoloji nəzəriyyə

 4. üzvi nəzəriyyə

 5. zorakılıq nəzəriyyəsi

 1. Dövlət xüsusi mülkiyyətin yaranması ilə formalaşan siniflərin nəticəsi olaraq yaranmışdır” fikrini əsaslandıran nəzəriyyəni göstərin:

 1. sosial-iqtisadi nəzərivvə

 2. üzvi nəzəriyyə

 3. antropoloji nəzəriyyə

 4. psixoloji nəzəriyyə

 5. ictimai-müqavilə nəzəriyyəsi

 1. Dövlətin yaranması ilə bağlı sosial-iqtisadi nəzəriyyənin müəlliflərindən biri: düzgün cavabı tapın.

 1. D. Yum

 2. Q. Almond

 3. J. Burdo

 4. K. Marks

 5. J. Russo

 1. Dövlət insanların könüllü ittifaqı əsasında yaranmış və siyasi cəmiyyətdən başqa bir şey deyildir” fikrini əsaslandırmış mütəfəkkir kimdir?

 1. N. Tusi

 2. K. Marks

 3. Platon

 4. E. Vyatr

 5. N. Gəncəvi

 1. Dövlətin əlamətlərinə aid olmayanı göstərin:

 1. hüquq normalarının müəyyən edilməsi

 2. vergilərin toplanması

 3. məcburetmə, güc tətbiqetmə

 4. suverenlik

 5. vasitəçilik

 1. Dövlətin daxili funksiyalarına aid olmayanı göstərin:

 1. terrorizmə qarşı mübarizədə səylərin birləşdirilməsi

 2. vətəndaşların və cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

 3. dövlətin iqtisadi əsaslarının müdafıəsi

 4. sosial münaqişələrin və sinfı ziddiyyətlərin tənzim edilməsi

 5. demoqrafık və ekoloji funksiya

 1. Dövlət formalarının təsnifatına daxildir: düzgün cavabı tapın:

 1. suverenlik

 2. əhalidən vergi və mükələfıyyətləri toplamaq

 3. dövlət quruluşu, idarə formaları, siyasi rejim

 4. diplomatik münasibətlər və xidmət

 5. siyasi rejim, ümumilik, hüquq

 1. Dövlət idarəçiliyi formasma aid deyil:

 1. yarım prezidentli respublika

 2. parlamentli monarxiya

 3. konfederasiya

 4. respublika (prezidentli, parlamentli)

 5. dualist monarxiya

 1. Federasiyaya aid olanları göstərin:

 1. Avstriya, Almaniya, İtaliya

 2. Avstriya, Braziliya, Meksika

 3. Hindistan, Portuqaliya, Polşa

 4. Meksika, Pakistan, Kanada

 5. Kanada, Yaponiya, İngiltərə

a) 2, 4

b) 3, 1


c) 5, 3

d)1,4


e)4, 5

 1. Unitar dövlətlərə aiddir:

 1. Fransa, İsveç

 2. Finlandiva, İsveçrə

 3. Almaniya, Belarus

 4. Hindistan, Fransa

 5. Finlandiya, İngiltərə

a) 5, 1

b) 4, 5


c) 2, 4

d) 1,2


e) 3, 2

 1. Konfederasiya mövcud olmuşdur:

 1. Boliviva

 2. Fransa

 3. Italiya

 4. ABŞ

 5. Yunanıstan

 1. Prezidentli respublikaya xas olan əlamətlərdən birini göstərin:

 1. dövlət başçısının parlamenti buraxmaq səlahiyyəti vardır

 2. prezident və parlament ayrı-ayrı seçkilər vasitəsilə seçilir

 3. hökümət icraedici hakimiyyətin daşıyıcısıdır

 4. baş nazir dövlətin ümumi siyasətinə rəhbərlik edir

 5. hökumət parlament qarşısında siyasi məsuliyyət daşıyır

 1. Parlamentli respublika idarəetmə formasına aiddir:

 1. Meksika, Finlandiva

 2. İtaliya, Almaniya

 3. İsrail, Avstriya

 4. Almaniya, Rusiya

 5. Yunanıstan, Meksika

a) 2, 3

b)l,4


c) 5, 2

d) 4, 3


e) 3, 1

 1. Qarışıq idarəçilik formasına aid olan dövlətləri göstərin:

 1. ABŞ, Fransa

 2. Fransa, Finlandiya

 3. Azərbaycan, Ukrayna

 4. Ukrayna, Fransa

 5. Yaponiya, İtaliya

a) 4, 2

b) 3, 1


c) 5, 3

d) 2, 5


e) 1, 2


 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə daxil deyil:

 1. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanıdır

 2. Milli Məclisdə qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malikdir

 3. Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyəti vardır

 4. Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik şurasını yaradır

 5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkiləri təyin edir

 1. Hazırda mütləq monarxiya mövcuddur:

 1. Mərakeş

 2. Küveyt

 3. Yaponiya

 4. Səudiyyə Ərəbistanı

 5. İordaniya

 1. Prezidentli respublika ilk dəfə harada yaradılmışdır?

 1. Rusiya Federasiyasmda

 2. Fransada

 3. ABŞ-da

 4. Portuqaliyada

 5. Yunanıstanda

 1. Hüquqi dövlətin əlamətlərinə aid deyil:

 1. vətəndaşların hüquqlarının qorunması

 2. dövlət hakimiyyəti həddinin müəyyən edilməsi

 3. konstitusiya nəzarəti

 4. hakimiyyətin bölünməzliyi

 5. qanunun aliliyi, hüququn üstünlüyti

 1. Vətəndaş cəmiyyəti nədir?

 1. siyasi bir cəmiyyətdir

 2. konkret qrupların mənafelərinin fövqündə duran bir cəmiyyətdir

 3. tarixi inkişafın məhsuludur

 4. dövlət tərəfindən əlaqələndirilməyən insanların özləri tərəfındən tənzim edilən cəmiyyətdir

 5. cəbrə əsaslanan sivasi mədəniyyətin olduğu bir cəmiyyətdir

 1. Hüquqi dövlət termini elmə ilk dəfə harada və nə vaxt gətirilmişdir?

 1. XX əsrdə Fransada

 2. XIX əsrdə ABŞ-da

 3. XIX əsrdə Almaniyada

 4. XV əsrdə İtaliyada

 5. XII əsrdə Yunanıstanda

 1. Hökumətin prezident və parlament qarşısında ikiqat məsuliyyət daşıması hansı idaərçilik formasına aiddir?

 1. prezidentli respublikaya

 2. yarımprezidentli respublikaya

 3. parlamentli respublikaya

 4. parlamentli monarxiyaya

 5. dualist monarxiyaya

157. Siyasi rejimin tərifinə aid olanı göstərin:

 1. sosial rolların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsidir

 2. xüsusi növ sahibkarlıqdır

 3. idarəetmə metodları və üsullarının məcmusudur

 4. təmsil olunduğu sosial təbəqələrin mənafelərinin iizə çıxarılması və bəyan edilməsidir

 5. ali hakimiyyət orqanlarında təmsil olunan insanların birliyidir

158. Hakimiyyətin sosial bazasına görə siyasi rejimlərin təsnifatına daxildir:

 1. aristokratiya

 2. mütərəqqi

 3. teokratiya

 4. demokratiya

 5. mühafızəkar

a) 3, 1,4

b) 2, 5, 4

c) 4, 5, 1

d) 5, 4, 3

e) 1,2,5


 1. Siyasi rejimlərin ilk təsnifatını vermişdir:

 1. Platon

 2. Ş. Monteskye

 3. Herodot

 4. F. Xayek

 5. Aristotel

 1. Siyasi fəaliyyət metodlarına görə siyasi rejimlərin təsnifatına daxildir:

 1. totalitarlıq

 2. liberal

 3. oxlokratiya

 4. avtoritar

 5. demokratiya

 6. oliqarxiya

a)4, 5, 1

b) 5, 3, 2

c) 3, 1,5

d) 2, 4, 6e) 6, 3, 5

 1. Sosial tərəqqiyə münasibətinə görə siyasi rejimlərin təsnifatına aid olmayanı göstərin:

 1. poliarxiya

 2. mürtəce

 3. liberal

 4. inqilabi

 5. mühafızəkar
 1. Herontokratiya nədir?

 1. bir nəfərin diktaturası

 2. varlı təbəqənin hakimiyyəti

 3. qocaların hakimiyyəti

 4. kütlənin hakimiyyəti

 5. məmurların hakimiyyəti

 1. Totalitar rejimə aiddir:

 1. ictimai həyatın siyasi hakimiyyət tərəfindən nəzarət edilməyən sahələrinin mövcudluğu

 2. çoxpartiyalılığın mövcudluğu

 3. siyasi fəaliyyətinin reqlamentli xarakteri

 4. cəmiyyətdə ümumməcburi ideologiyanın hökmranlığı

 5. hakimiyyətin siyasi həyata ciddi nəzarəti

 1. 1933-cü ildə milli sosializm ideologiyası zəminində qurulan totalitar siyasi rejim:

 1. İspaniyada qurulmuş siyasi rejim

 2. Almaniyada qurulmuş siyasi rejim

 3. İtaliyada qurulmuş siyasi rejim

 4. Yunanıstanda qurulmuş siyasi rejim

 5. Sovet siyasi rejimi

 1. Aristokratiyanın üstünlüyünün bəyan edilməsi lıansı totalitar siyasi rejimin xarakterik xüsusiyyəti olmuşdur?

 1. Yunanıstanda qurulmuş totalitar rejim

 2. İtaliyada qurulmuş totalitar rejimi;

 3. Almaniyada qurulmuş totalitar rejim

 4. Sovet siyasi rejimi

 5. İspaniyada qurulmuş totalitar rejim

 1. Milli sosializm ideologiyası zəminində qurulmuş rejimin başlıca məqsədini göstərin:

 1. xüsusi mülkiyyətin aradan qaldırılması

 2. cəmiyyət üzvlərinin muxtariyyatının ləğv edilməsi

 3. demokratiyanın formal xarakter daşıması

 4. ali irqçiliyin hökmranlığına nail olmaq

 5. ekstensiv inkişaf yoluna üstünlük verilməsi

 1. Siyasi praktikada totalitarizmin ilk tarixi forması harada mövcud olmuşdur?

 1. Almaniyada

 2. Rusiyada (sovet)

 3. Yunanıstanda

 4. İtaliyada

 5. İspaniyada

 1. Totalitarizmin mənbəlori” əsərinin müəllifini göstərin:

 1. F. Xayek

 2. K. Fridrix

 3. Z. Bjezinski

 4. X. Arend

 5. P. Taker

 1. Avtoritar rejimin əlamətlərinə aid olmayanı göstərin:

 1. sosial həyatın bütün sahələrinə nəzarət

 2. hakimiyyətin gücə arxalanması

 3. əhalinin siyasətdən özgələşməsi

 4. siyasi fəaliyyətin reqlamentli xarakteri

 5. demokratik rejimin bəzi ünsürlərinin mövcudluğu

 1. Avtokratiya nədir?

 1. kütlənin hakimiyyəti

 2. məmurların hakimiyyəti

 3. məhdud qrupun hakimiyyəti

 4. varlı təbəqənin hakimiyyəti

 5. din xadimlərinin hakimiyyəti

 1. Teokratiya avtoritarizmi mövcuddur:

 1. İordaniya

 2. Mərakeş

 3. İran

 4. Oman

 5. Əlcəzair

 1. Oliqarxiva avtoritarizminin başlıca əlamətlərindən birini göstərin:

 1. azlığın çoxluğa tabe etdirilməsi

 2. dövlətin bütün orqanlarının seçkili olması

 3. hakimiyyətin iqtisadi və siyasi həyata nəzarəti

 4. hakimiyyətin bölünməsi

 5. çoxpartiyalı sistemin yaradılması.

 1. Demokratik rejimə keçidin formalarından biri:

 1. avtoritar tədbirlərin gücləndirilməsi;

 2. abdikasiya;

 3. hərbi çevriliş;

 4. çoxpartiyalılığın olmaması;

 5. vahid ideologiyanın olmaması.

 1. Demokratik rejimin əlamətlərinə aid olmayanı göstərin:

 1. hakimiyyətin özəyi xalqdır

 2. cəmiyyətin açıq xarakteri

 3. elitanın seçilməsinin gildiya sisteminə üstünlük verilməsi

 4. hakimiyyət orqanlarının seçkili olması

 5. məhdud plüralizm partiya sisteminə üstiinlük verilməsi

 1. İlk kütləvi partiya harada və nə vaxt yaranmışdır?

 1. 1848-ci ildə Fransada

 2. 1861-ci ildə İngiltərədə

 3. 1898-ci ildə Polşada

 4. 1898-ci ildə Rusiyada

 5. 1863-ci ildə Almaniyada

 1. Siyasi partiyalar öz inkişafında üç əsas mərhələdən keçmişdir” fikri hansı politoloqa məxsusdur?

 1. M. Veberə

 2. C. Sartoriyə

 3. R. Douza

 4. K. Cendə

 5. S. Lipsetə

 1. Müasir siyasi partiyaların yaranması Qərb demokratiyasının inkişafı ilə bağlıdır” fıkrini irəli sürümüşdür:

 1. M. Dyüverje

 2. D. Yum

 3. S. Kouen

 4. R. Makridis

 5. C. Sartori

 1. Həmkarlar ittifaqlarının bazası əsasında yaranmış partiyalardan biri:

 1. ABŞ-da respublikaçılar partiyası

 2. İngiltərə leyboristlər partiyası

 3. Fransanın respublikaya yardım uğrunda birlik partiyası

 4. Yaponiyanın liberal demokrat partiyası

 5. Kanada mühafizəkarlar partiyası

 1. Siyasi partiyaların qeydiyyatını aparan orqanlardan biri:

 1. Respublika Prokurorluğu

 2. Nazirlər Kabineti

 3. Daxili İşlər Nazirliyi

 4. Fövqəladə Hallar Nazirliyi

 5. Maliyyə Nazirliyi

 1. M.Dyuverje siyasi partiyaların təsnifatını vermişdir:

 1. leqal və qeyri-leqal partiyalar

 2. iqtidar və müxalifət partiyaları

 3. kadr və kütləvi partiyalar

 4. harizmalı və ənənəvi partiyalar

 5. parlament və seçki maşını partiyalar

 1. S.Kouen partiyaların təsnifatını vermişdir: düzgün cavabı tapın.

 1. parlament, seçki maşını, totalitar və hərəkat partiyaları

 2. leqal, yarım-leqal,qeyri- leqak

 3. yarışqan və inhisarçı

 4. kadr, kiitləvi və bilavasitə partiyalar

 5. səfərbəredici və patronaj partiyalar

 1. İspan politoloqu Sanisteban siyasi partiyaların təsnifatını vermişdir:düzgün cavabı tapın.

 1. nizamsız-qarışıq və nizamlı-qurucu

 2. patronaj və səfərbəredici

 3. zəif və güclü struktura malik partiyalar

 4. yarışqan və inhisarçı

 5. yarım leqal və leqal

 1. Sol, nıərkəzçi və sağ partiyaların təsnifatını hansı əlamətə görə nəzərdən keçirmək olar?

 1. iqtidar və müxalifətə görə

 2. yarışqan və inhisarçı olmağına görə

 3. leqal və qeyri-leqal

 4. açıq və qapalı

 5. siyasi spektrdə yerinə görə

 1. Sağ təmayüllü partiyaların əlamətinə aid deyil?

 1. etatizm meyllərinin üstünlüyü

 2. şəxsiyyətin hüquq və azadlıqları üstündür

 3. azad bazarın genişləndirilməsi

 4. sosial ədalətə azad qazanmaq imkanları ilə nail olmaq

 5. orta təbəqənin maraqlarını müdafiə edir

 1. Sol təmayüllü partiyaların əlamətinə aid olmayanı göstərin:

 1. ictimai maraqlar şəxsi maraqlardan üstündür

 2. iqtisadiyyatda dövlətin müdaxiləsinin güclənməsi

 3. kollektivləşmə, həyatın mərkəzləşdirilməsi

 4. geniş zəhmətkeş kütlələrin maraqlarının müdafiəsi

 5. sosial ədalətə azad qazanmaq yolu ilə nail olmaq

 1. Siyasi partiyaların başlıca funksiyalarından biri:

 1. təsvir funksiyası

 2. idrak funksiyası

 3. ictimai rəyin formalaşdırılması

 4. proqnostik funksiya

 5. metodoloji funksiya.

 1. Siyasi partiyaların funksiyalarına aid olanları göstərin:

 1. təsvir, sosial nümayəndəlik

 2. sosial nümayəndəlik və siyasi sosiallaşma

 3. siyasi sosiallaşma və idrak

 4. sosial inteqrasiya və proqnostik

 5. sosial inteqrasiva və sosial nümavəndəlik

a) 2, 5

b)3,5


c)1,4

d) 4, 2


e) 5, 3

 1. Siyasi partiyaların tərifınə aid əlamət devil:

 1. təşkilatın spesifık növüdür

 2. biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatdır

 3. müəyvən sosial qrupların ümumi mənafeyini təmsil edən daha fəal hissədir

 4. hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan təşkilatdır

 5. ümumi ideoloji dəyər əsasmda birləşən qrupdur


 1. Yüklə 440,44 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin