Politologiya fənni üzrə test politologiyanın elm qismində təşəkkül tapması nə vaxtdan başlanmışdır?


Hansı amil beynəlxalq münaqişələri doğuran səbəb sayılaYüklə 440,44 Kb.
səhifə3/3
tarix20.01.2017
ölçüsü440,44 Kb.
#818
1   2   3

Hansı amil beynəlxalq münaqişələri doğuran səbəb sayıla bilməz?

 1. əməkdaşlığın davam etdirilməsi

 2. dövlətlər arasında fıkir ayrılığı və ziddiyyətlər

 3. ziddiyyətlər qiymətləndirilərkən tərəflərin mövqelərinin və əsaslandığı dəyərlərin müxtəlifliyi

 4. tərəflərin öz mövqelərinin düzgünlüyünü sübut etmək üçün məqsədyönlü fəaliyyəti

 5. mövqe üstünlüyünə nail olmaq üçiin müxtəlif vasitələrdən istifadə edilməsi

 1. Beynəlxalq münaqişənin miqyası nədən asılıdır?

 1. münaqişəyə cəlb olunan tərəflərin sayından

 2. miinaqişəyə səbəb oian məsələdən

 3. münaqişənin müddətindən

 4. münaqişənin kəskinlik dərəcəsindən

 5. vasitəçinin müdaxiləsindən

 1. Münaqişənin hansı fazaları var?

 1. münaqişənin başlanması, inkişafı və sona çatması

 2. miinaqişənin başlanması

 3. münaqişənin inkişafı

 4. münaqişənin sona çatması

 5. münaqişənin təkrarlanması

 1. Münaqişəni hansı yollarla aradan qaldırmaq mümkündür?

 1. münaqişəyə səbəb olan amilləri aradan qaldırmaqla

 2. tərəfləri barışdırmaqla

 3. müharibə yolu ilə

 4. tərəflərin mövqe və davranışında dəyişikliyə nail olmaqla

 5. güzəştə getməklə

 1. Münaqişə tərəflərin barışdırılması hansı yolla mümkündür?

 1. beynəlxalq dəstəklə

 2. güc tətbiq etməklə

 3. dinc yolla

 4. güzəştə getməklə

 5. müharibə yolu ilə

 1. Münaqişənin güc volu ilə həlli hansı hallarda mümkündür?

 1. tələbat yarandıqda

 2. tərəflərdən birinin hərbi və maddi üstünlüyü

 3. tərəflərdən birinin mövqeyinə güclü zərbə endirilməsi

 4. diplomatiyanın uğursuzluğu

 5. ictimaiyyətin gücə üstünlük verməsi

 1. Münaqişənin dinc yolla nizamlanması hansı halda mümkündür?

 1. qarşılıqlı güzəştə getmək

 2. tərəflərin əvvəlki mövqedə qalıb kompromisə gəlməsi

 3. birtərəfli giizəştə getmək

 4. əməkdaşhğı inkişaf etdirmək

 5. beynəlxalq dəstək qazanmaq

 1. Beynəlxalq praktikada münaqişələri həll etməyin hansı vasitələri mövcuddur?

 1. özünü doğrultmuş vasitələr

 2. müharibə

 3. güclə hədələmək

 4. diplomatik danışıqlar, beynəlxalq təşkilatlar və orqanlar

 5. məhkəmə tədqiqatı

 1. Barışdırma prosedurasına nə daxil deyil?

 1. beynəlxalq arbitraj

 2. qeyd olunan hər üç amil

 3. vasitəçilik xidməti

 4. təhqiqat

 5. razılaşdırma komissiyaları

 1. Barışdırma prosedurasını danışıqlardan hansı cəhət fərqləndirir?

 1. üçüncü tərəfın iştirakı

 2. münaqişəyə səbəb olan tərəflərin iştirakı

 3. tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq

 4. təkliflər vermək

 5. komissiyanın rəyi və təklifinin məcburi xarakter daşımaması

 1. BMT Nizamnaməsində beynəlxalq münaqişələrin hansı fazaları göstərilmişdir

 1. qeyd olunan bütün fazalar

 2. beynəlxalq sülhə təhlükə yaratmayan mübahisə

 3. davamı beynəlxalq sülhə təhlükə yarada biləcək mübahisə

 4. sülhə təhlükə sülhün pozulması

 5. təcavüz aktı

 1. Hansı xüsusiyyəti xarici siyasətə aid etmək olmaz?

 1. laqeydlik

 2. mürtəce və işğalçı

 3. dinc yanaşı yaşamaq

 4. bloklara qoşulmamaq

 5. tarazlaşdırıcı

 1. Xarici siyasətin forıııa və istiqamətlərinə hansı amil təsir göstərmir?

 1. dövlətin tarixi keçmişi

 2. siyasi rejim

 3. beynəlxalq münasibətlər sistemi

 4. dövlətin coğrafı mövqeyi

 5. milli mənafe

 1. Xarici siyasəti hansı amil şərtləndirmir?

 1. fərdlərarsı münasibətlər

 2. sosial inqilab və dövlət çevrilişləri

 3. parlament seçkiləri

 4. daxili siyasi münaqişələr

 5. beynəlxalq münasibətlər sistemində baş verən proseslər

 1. Milli mənafeyin strukturunu hansı mənafelər təşkil edir?

 1. qeyd olunan bütlin mənafelər

 2. başlıca və ikinci dərəcəli mənafelər

 3. ümumi və identik mənafelər

 4. münaqişə mənafeləri

 5. daimi və və dəyişkən mənafelər

 1. Xarici siyasət hansı prinsiplərə əsaslanır?

 1. qeyd olunan prinsiplərin hamısına

 2. daxili işlərə qarışmamaq

 3. ərazi bütövlüyünə hörmət etmək

 4. dövlətlər və beynəlxalq təşkilarlarla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək

 5. milli mənafeyi qorumaq və təhlükəsizliyi təmin etmək

 1. Xarici siyasət hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

 1. diplomatiya, silahlı qüvvələr və təbliğat

 2. diplomatiya və təbliğat

 3. diplomatiya və silahlı qüvvələr

 4. silahlı qüvvələr və təbliğat

 5. beynəlxalq hüquq normaları

 1. Diplomatiya hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

 1. münaqişəni dərinləşdirmə

 2. məcburetmə

 3. inandırma

 4. tənzimləmə

 5. razılığa gəlmə

 1. Diplomatiya hansı xüsusiyyətlərə nıalikdir?

 1. qeyd olunan xüsusiyyətlərə

 2. gücə arxalamaq

 3. inandırma və razılığa gəlmək

 4. parlament diplomatiyası

 5. dövlətlərarası iqtisadi, mədəni münasibətlərə önəm vermək

 1. Silahlı qüvvələr hansı funksiyaları yerinə yetirir?

 1. qeyd olunan bütün funksiyaları

 2. işğalçılıq

 3. milli təhlükəsizliyi təmin etmək

 4. sülhməramlı fəaliyyət göstərmək

 5. təbii fəlakət zamam istifadə

 1. Siyasi şüur nədir?

 1. qeyd olunan xüsusiyyətləri ehtiva edir

 2. siyasi reallığın dərk edilməsi

 3. etiqad, baxış və dəyərlərin məcmusu

 4. siyasi prosesin mühüm hissəsi

 5. siyasi mövqe və ictimai rəyin məcmusu

 1. Siyasi şüurun əsasını nə təşkil edir?

 1. inam, etiqad və baxışlar sistemi

 2. siyasi təsisatlarla qarşılıqlı əlaqə

 3. siyasi rejimin tələbatların həyata keçirilməsinə münasibəti

 4. siyasi reallıq

 5. hakimiyyətlə qarşılıqlı əlaqə

 1. Siyasi şüurun lıansı səviyyələri var?

 1. qeyd olunanların hər biri

 2. qrup siyasi şüuru

 3. qeyd olunanlarm ikisi

 4. fərdi siyasi şüur

 5. kiitləvi siyasi şüur

 1. Siyasi şüurun qrup şüuru şəklində meydana gəlməsi hansı səbəblərlə əlaqədardır?

 1. qeyd olunan səbəblərlə

 2. fərdin özünü müəyyən sosial birliyin ayrılmaz hissəsi hesab etməsi

 3. şəxsiyyətin öz mənafeyini ümumi mənafedən ayrılmaz sayması

 4. mənafeləri həyata keçirmək üçün siyasi sistemə və hakimiyyətə kollektiv münasibətin formalaşması

 5. kollektiv şəkildə formalaşmış baxış və dəyərlərin ümumi, məcburi xarakter daşıması

 1. Siyasi şüur anlayışında hansı ünsürlər mühüm rol oynayır?

 1. siyasi mövqe, ictimai rəy və stereotip

 2. siyasi mövqe

 3. ictimai rəy

 4. stereotip

 5. siyasi mədəniyyət

 1. Siyasi şüurun hansı funksiyaları var?

 1. qeyd olunan bütün funksiyalar

 2. koqnitiv

 3. ideoloji, tərbiyəvi

 4. kommunikativ

 5. proqnozlaşdırma

 1. Siyasi mədəniyətin hansı əlamətləri var?

 1. qeyd olunan bütün əlamətlər

 2. hakimiyyətə münasibət

 3. siyasi fəaliyyətin davranış üsulu

 4. vətəndaşların siyasi qərarların qəbııl edilməsi prosesinə təsir göstərmək imkanı

 5. cəmiyyətin siyasi əhval-ruhiyyəsi, psixoloji yönümü

 1. Hansı funksiya siyasi mədəniyyətə aid devil:

 1. differensasiya

 2. mühafızə

 3. identifıkasiya

 4. sosiallaşma

 5. inteqraasiya və kommunikasiya

 1. Siyasi mədəniyyətin hansı göstəriciləri var?

 1. qeyd olunan göstəricilər

 2. siyasi proseslərdə iştirakın genişlənməsi

 3. xalqın siyasi proseslərin subyektinə çevrilməsi

 4. fərdlərin siyasi mövqeyinin formalaşması

 5. siyasi dəyər və normaların mənimsənilməsi

 1. Kütləvi siyasi mədəniyyətin hansı növləri var?

 1. demokratik və avtokratik

 2. demokratik

 3. avtokratik

 4. demokratik və totalitar

 5. qeyd olunan bütün növlər

 1. Kütləvi siyasi mədəniyyətin demokratik növünü hansı cəhətlər səcivyələndiı ir?

 1. qeyd olunan bütün cəhətlər

 2. yüksək siyasi iştirakçılıq

 3. hüquq və azadlıqların təmin edilməsi

 4. hökümətin fəaliyyətinə nəzarət etmək imakanı

 5. sivasi plüralizm və azadfıkirliliyin müdafıə

 1. Kütləvi siyasi mədəniyyətin demokratik növü hansı formada təzahür edir?

 1. mühafızəkar-liberal və liberal-demokratik

 2. mühafızəkar-liberal

 3. liberal-demokratik

 4. avtoritar

 5. totalitar

 1. Avtokratik siyasi mədəııiyyət hansı formalarda təzahür edir?

 1. avtoritar və totalitar

 2. mühafızəkar-liberal

 3. avtoritar

 4. totalitar

 5. liberal-demokratik

 1. Totalitar siyasi mədəııiyyət hansı xüsusiyyətlərlə səciyyələnir?

 1. qeyd olunan xüsusiyyətlər

 2. əhalinin yüksək səfərbərliyi

 3. əhalinin məcburi fəallığı

 4. bütün sahələrdə dövlət nəzarətinin olması

 5. mənafe və mövqelərin zorla eyniləşdirilməsi

289. Hansı xüsusiyyətlər avtoritar siyasi mədəniyyəti üçün səciyyəvi devil?

 1. əhali siyasi proseslərin fəal iştirakçısı olur

 2. xalq siyasi ideologiyanm təsiri altmda manipulyasiyasıya məruz qalır

 3. əhali liderin ideyalarm qəbul edərək siyasi sistemin passiv iştirakçısı funksiyasmı yerinə

 4. yetirir

 5. siyasi proseslərdə ktitlələrin geniş iştirakını nəzərdə tutmur

290. “İdeologiya” termini elmdə ilk dəfə nə vaxt işlədilib?

 1. XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəlləri

 2. XVII əsrdə

 3. XIX əsrin sonu

 4. XIX əsrin əvvəlləri

 5. XX əsrin 50-ci illər

291. Ideologiyanın məzmununu hansı ünsürlər təşkil edir?

 1. gerçəkliyin təsviri, aksioloji sistem, praktik göstərişlər

 2. gerçəkliyin təsiri

 3. idraki təməl, dünyagörüşü

 4. aksioloji sistem

 5. praktik göstərişlər

292. Siyasi ideologiva hansı ümumi xüsusiyyətlərə malikdir?

 1. qeyd olunan xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir

 2. mövcud siyasi rejimlə sıx bağlıdır

 3. çox zaman qeyri-leqal şəkildə yayılır

 4. mövcud ictimai quruluşu və qaydaları ya müdafıə edir, ya da onu dəyişdirməyə çalışır

 5. kollektiv şüur kimi fəaliyyət göstərir

293. Ideologiyanın hansı fəaliyyət səviyvələri var?

 1. nəzəri-konseptual, proqram-siyasi. kütləvi yavılma

 2. nəzəri-konseptual

 3. proqram-siyasi

 4. kütləvi yayılma

 5. davranışa təsir göstərmə

294. İdeologiya hansı meyarlara görə təsnif olunur?

 1. qeyd olunan bütün meyarlara görə

 2. funksiyalarma, fəaliyyət sferasmm miqyaslarına görə

 3. sosial bazasına görə

 4. daxili strukturuna görə

 5. tarixi taleyinə görə

295. Sosial bazasına görə ideologiyanın hansı formaları var?

 1. sinfı, milli. irqi və s.

 2. fəhlə

 3. dini

 4. burjua

 5. marksist

296. Daxili strukturuna görə ideologiyanm hansı formalrı var?

 1. dini və dünyəvi, rasional və irrasional, universal və partukulyar

 2. mürtəce və mühafızəkar

 3. mürtəce və dini

 4. unıversal və rasıonal

 5. dünyəvi və mürtəce

297. İdeologiyalar hansı funksiyaları yerinə yetirir?

 1. ümumi və siyasi

 2. ümumi

 3. xususı

 4. siyasi

 5. mənəvi

298. Siyasi ideologiyanın hansı siyasi funksiyaları var?

 1. qeyd olunan bütün funksiyalar

 2. cəmiyyətin siyasi inkiaşfının istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi

 3. cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin müəyyən edilməsi

 4. ideologiya daşıyıcıları və tərəfdarlarının vahid məqsəd uğrunda səfərbər edilməsi

 5. ümumi ideya əsasmda insanların birləşdirilməsi

299. Müasir dövrün hansı ideoloji nəzəriyyələri var?

 1. qeyd olunan nəzəriyyələr

 2. liberalizm və yeni liberalizm

 3. mühafızəkarlıq və yeni mühafızəkarhq

 4. sosialist ideologiyası

 5. millətçi ideologiyalr

300. Sosialist ideologiyasınm hansı cərəyanları var?

 1. elmi sosializm və sosial demokratiya

 2. elmi sosializm

 3. sosial-demokratiya

 4. kommunizm

 5. milli sosializmYüklə 440,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin