Republika srbija ap vojvodina

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 235.6 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü235.6 Kb.
REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA

OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”

Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5

Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204

Fax: (023) 564-104PIB 105539565 matični broj: 08887535

Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10

E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs


Dana: 24.04.2018.

Del. broj: 13-707


Na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 13-706 od 24.04.2018. i člana 108 ZJN (“Sl.glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), direktor Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin dana 24.04.2018. doneo je

O D L U K U

o dodeli ugovora
I U skladu sa odlukom o pokretanju postupka del. broj 13-376 od 13.03.2018. godine, a na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 13-706 od 24.04.2018. za JN 8/2018Medicinsko tehnički materijal, ugovor se dodeljuje:


Broj partije

Naziv partije

Naziv ponuđača

1.

Kape i elektrode za EEG

TPS Technomed d.o.o. Beograd

3.

Materijal za EMG

TPS Technomed d.o.o. Beograd

4.

Materijal za laparoskopiju

Paroco medical equipment d.o.o. Novi Sad

5.

Barkod etiketa

Velebit d.o.o. Novi Sad

6.

Capillary kit

Makler d.o.o. Beograd

7.

Heparinizirane kapilarne cevčice

MIT d.o.o. Novi Sad

8.

Epruvete

Superlab d.o.o. Novi Beograd

9.

EZA plastična

Dunavplast szr Inđija

10.

Krvna lanceta

Sinofarm d.o.o. Beograd

11.

Mikrotuba

Superlab d.o.o. Novi Beograd

12.

Parafilm

Superlab d.o.o. Novi Beograd

13.

Posude, špatule, štapići za bris

Dunavplast szr Inđija

14.

Pokrovno i predmetno staklo

Superlab d.o.o. Novi Beograd

15.

Traka za glukometar

Farmalogist d.o.o. Beograd

16.

Triming nožići i parafinski kalup

Galen Fokus d.o.o. Beograd

17.

Medicinski papir za dijagnostiku

Velebit d.o.o. Novi Sad

18.

Elektrohirurgija

Paroco medical equipment d.o.o. Novi Sad

19.

EKG elektrode - višekratne

Engel d.o.o. Novi Sad

20.

EKG elektrode - jednokratne

Labra d.o.o. Niš

21.

Endotrahealni tubusi

Sinofarm d.o.o. Beograd

22.

Nastavak za aparat za sluh

Audio VOX d.o.o. Beograd

23.

Sterilizacija

Engel d.o.o. Novi Sad

24.

Silikonska creva

Engel d.o.o. Novi Sad

25.

Sijalice za medicinske uređaje

Tehnovat Veternik

26.

Germicidne cevi

Tehnovat Veternik

27.

Rolne sa faltom

Engel d.o.o. Novi Sad

28.

Rolne bez falte

Engel d.o.o. Novi Sad

29.

Bowie dick test

Superlab d.o.o. Novi Beograd

30.

Indikator trake

Engel d.o.o. Novi Sad

31.

Kablovi za elektrohirurgiju

Labra d.o.o. Niš

32.

Materijal za identifikaciju pacijenta

Superlab d.o.o. Novi Beograd

33.

Kopče za pupčanu vrpcu

Dunavplast szr Inđija

35.

Laboratorijske poveske

Dunavplast szr Inđija

36.

ACL Elite PRO

Makler d.o.o. Beograd

37.

Premium 3000 Biosite

Makler d.o.o. Beograd

38.

Kivete za Thrombostak

Vicor d.o.o. Novi Beograd

39.

Prezervativi

Sinofarm d.o.o. Beograd

40.

Navlake za kameru

Stiga d.o.o. Novi Sad

42.

Samolepljiva neutralka

Labra d.o.o. Niš

43.

Filteri i nastavci sistema za disanje

Neomedica d.o.o. Novi Sad

44.

Sistemi za disanje

Neomedica d.o.o. Novi Sad

45.

Airway i laringealne maske

Neomedica d.o.o. Novi Sad

46.

Maske za anesteziju

Neomedica d.o.o. Novi Sad

47.

Folije za plazma sterilizaciju

DND commerce Zemun-Beograd

50.

Manžetne za TA

Tehnovat Veternik

51.

Pacijent kablovi 5-žilni za Datex Ohmedu

Tehnovat Veternik

52.

Desetožilni EKG kabl za Nihon Kohden

Tehnovat Veternik

53.

Potrošni materijal za spirometar Jaeger pneumotach MasterScore

Medicina Milošević d.o.o. Beograd

54.

Kanula za irigaciju krvnog suda

B.Braun Adria RSRB d.o.o. Beograd

55.

Senzor za pulsni oksimetar

Tehnovat Veternik

II Protiv ove odluke može se podneti zahtev za zaštitu prava u roku od deset (10) dana od njenog objavljivanja na Portalu javnih nabavki i internet stranici.O b r a z l o ž e n j e


  1. Predmet javne nabavke: dobra - Medicinsko tehnički materijal

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Medicinski potrošni materijal - 33140000

2. Procenjena vrednost JN: 8.156.078,66 din. bez PDV-a


partija 1 – Kape i elektrode za EEG ……………………………………………….. 275.000,00

partija 2 – Gelovi i pasta za EEG ……………………………………………………. 71.667,00

partija 3 – Materijal za EMG …………………………………………………………. 390.500,00

partija 4 – Materijal za laparoskopiju ……………………………………………….. 26.000,00

partija 5 – Barkod etiketa …………………………………………………………….. 105.500,00

partija 6 – Capillary kit ………………………………………………………………… 15.000,00

partija 7 – Heparinizirane kapilarne cevčice ……………………………………….. 42.400,00

partija 8 – Epruvete ……………………………………………………………………. 42.000,00

partija 9 – EZA plastična ……………………………………………………………… 15.600,00

partija 10 – Krvna lanceta …………………………………………………………….. 23.850,00

partija 11 – Mikrotuba …………………………………………………………………. 62.720,00

partija 12 – Parafilm …………………………………………………………………… 10.100,00

partija 13 - Posude, špatule, štapići za bris …………………………………………. 457.500,00

partija 14 – Pokrovno i predmetno staklo ……………………………………………. 76.700,00

partija 15 – Traka za glukometar ……………………………………………………… 12.650,00

partija 16 – Triming nožići i parafinski kalup …………………………………………. 67.200,00

partija 17 – Medicinski papir za dijagnostiku …………………………………………321.500,00

partija 18 – Elektrohirurgija ……………………………………………………………. 495.655,00

partija 19 – EKG elektrode – višekratne ………………………………………………. 9.940,00

partija 20 – EKG elektrode – jednokratne …………………………………………….148.560,00

partija 21 – Endotrahealni tubusi ………………………………………………………117.000,00

partija 22 – Nastavak za aparat za sluh ………………………………………………. 54.000,00

partija 23 – Sterilizacija ………………………………………………………………… 57.150,00

partija 24 – Silikonska creva …………………………………………………………… 15.640,00

partija 25 – Sijalice za medicinske uređaje …………………………………………. 138.500,00

partija 26 – Germicidne cevi …………………………………………………………… 14.000,00

partija 27 – Rolne sa faltom ……………………………………………………………127.450,00

partija 28 – Rolne bez falte …………………………………………………………….526.000,00

partija 29 – Bowie dick test …………………………………………………………….225.500,00

partija 30 – Indikator trake ……………………………………………………………. 437.400,00

partija 31 – Kablovi za elektrohirurgiju ……………………………………………… 7.800,00

partija 32 – Materijal za identifikaciju pacijenta …………………………………… 185.000,00

partija 33 – Kopče za pupčanu vrpcu ………………………………………………… 24.500,00

partija 34– Filter za sistem za TUR (transureteralnuresekciju) …………………… 70.000,00

partija 35 – Laboratorijske poveske ……………………………………………………13.920,00

partija 36 – ACL Elite PRO …………………………………………………………… 344.640,00

partija 37 – Premium 3000 Biosite ………………………………………………….. 453.000,00

partija 38 – Kivete za Thrombotrack ………………………………………………….274.500,00

partija 39 – Prezervativi ………………………………………………………………….. 18.000,00

partija 40 – Navlake za kameru ………………………………………………………… 57.500,00

partija 41 – Kivete Beh.Fibrintimer ber ..................................................................... 7.625,00

partija 42 – Samolepljiva neutralka ……………………………………………………182.901,66

partija 43 – Filteri i nastavci sistema za disanje ………………………………………636.150,00

partija 44 - Sistemi za disanje ………………………………………………………….608.000,00

partija 45 – Airway i laringealne maske ……………………………………………….. 73.000,00

partija 46 – Maske za anesteziju ……………………………………………………….. 81.100,00

partija 47 – Folije za plazma sterilizaciju ……………………………………………….19.000,00

partija 48 – Mikrokivete ………………………………………………………………… 5.200,00

partija 49 - Plazma sterilizator CISA …………………………………………………….42.300,00

partija 50 - Manžetne za TA …………………………………………………………… 26.500,00

partija 51 - Pacijent kablovi 5-žilni za Datex Ohmedu ……………………………… 40.500,00

partija 52 – Desetožilni EKG kabl za Nihon Kohden ………………………………… 41.760,00

partija 53 – Potrošni materijal za spirometar Jaeger pneumotach MasterScore … 384.000,00

partija 54 – Kanula za irigaciju krvnog suda …………………………………………… 40.000,00partija 55 – Senzor za pulsni oksimetar ………………………………………………131.500,00  1. Podaci o punuđačima i dostavljenim ponudama:


1) Ponuda broj: 13-567

Ponuđač: GALEN FOKUS d.o.o. Beograd
Partija 14 – Pokrovno i predmetno staklo
Ponuđena cena: 78.600,00 din bez PDV-a, odnosno 94.320,00 din sa PDV-om
Partija 16 – Triming nožići i parafinski kalup
Ponuđena cena: 67.200,00 din bez PDV-a, odnosno 80.640,00 din sa PDV-om
2) Ponuda broj: 13-605

Ponuđač: Medicina Milošević Beograd

Partija 53 – Potrošni materijal za spirometar Jaeger pneumotach MasterScore
Ponuđena cena: 384.000,00 din bez PDV-a, odnosno 460.800,00 din sa PDV-om
3) Ponuda broj: 13-606

Ponudjač: AUDIOVOX Beograd
Partija 22 – Nastavak za aparat za sluh
Ponuđena cena: 53.830,00 din bez PDV-a, odnosno 64.600,00 din sa PDV-om
4) Ponuda broj: 13-615

Ponudjač: Tehnovat Veternik
Partija 25 – Sijalice za medicinske uređaje
Ponuđena cena: 137.510,00 din bez PDV-a, odnosno 165.012,00 din sa PDV-om
Partija 26 – Germicidne cevi
Ponuđena cena: 13.500,00 din bez PDV-a, odnosno 16.200,00 din sa PDV-om
Partija 50 - Manžetne za TA
Ponuđena cena: 11.400,00din bez PDV-a, odnosno 13.680,00 din sa PDV-om

Partija 51 - Pacijent kablovi 5-žilni za Datex Ohmedu
Ponuđena cena: 28.400,00 din bez PDV-a, odnosno 34.080,00 din sa PDV-om
Partija 52 – Desetožilni EKG kabl za Nihon Kohden
Ponuđena cena: 30.480,00 din bez PDV-a, odnosno 36.576,00 din sa PDV-om
Partija 55 – Senzor za pulsni oksimetar
Ponuđena cena: 131.100,00 din bez PDV-a, odnosno 157.320,00 din sa PDV-om
5) Ponuda broj: 13-616

Ponudjač: DND commerce Zemun-Beograd
Partija 27 – Rolne sa faltom
Ponuđena cena: 139.650,00 din bez PDV-a, odnosno 167.580,00 din sa PDV-om
Partija 28 – Rolne bez falte
Ponuđena cena: 529.060,00 din bez PDV-a, odnosno 634.872,00 din sa PDV-om
Partija 29 – Bowie dick test
Ponuđena cena: 232.000,00 din bez PDV-a, odnosno 278.400,00 din sa PDV-om
Partija 47 – Folije za plazma sterilizaciju
Ponuđena cena: 18.800,00 din bez PDV-a, odnosno 22.560,00 din sa PDV-om
6) Ponuda broj: 13-617

Ponudjač: TPS TECHNOMED d.o.o. Beograd
Partija 1 – Kape i elektrode za EEG
Ponuđena cena: 274.600,00 din bez PDV-a, odnosno 329.520,00 din sa PDV-om
Partija 3 – Materijal za EMG
Ponuđena cena: 390.000,00 din bez PDV-a, odnosno 468.000,00 din sa PDV-om
7) Ponuda broj: 13-628

Ponudjač: Superlab d.o.o. 11070 Novi Beograd
Partija 8 – Epruvete
Ponuđena cena: 41.840,00 din bez PDV-a, odnosno 50.208,00 din sa PDV-om
Partija 9 – EZA plastična
Ponuđena cena: 18.720,00 din bez PDV-a, odnosno 22.464,00 din sa PDV-om
Partija 11 – Mikrotuba
Ponuđena cena: 67.530,00 din bez PDV-a, odnosno 81.036,00 din sa PDV-om
Partija 12 – Parafilm
Ponuđena cena: 10.072,40 din bez PDV-a, odnosno 12.086,88 din sa PDV-om

Partija 14 – Pokrovno i predmetno staklo
Ponuđena cena: 76.220,00 din bez PDV-a, odnosno 91.464,00 din sa PDV-om
Partija 23 – Sterilizacija
Ponuđena cena: 60.750,00 din bez PDV-a, odnosno 72.900,00 din sa PDV-om
Partija 29 – Bowie dick test
Ponuđena cena: 224.025,00 din bez PDV-a, odnosno 268.830,00 din sa PDV-om
Partija 32 – Materijal za identifikaciju pacijenata
Ponuđena cena: 184.440,00 din bez PDV-a, odnosno 221.328,00 din sa PDV-om
Partija 33 – Kopče za pupčanu vrpcu
Ponuđena cena: 25.265,00 din bez PDV-a, odnosno 30.318,00 din sa PDV-om
8) Ponuda broj: 13-629

Ponudjač: Sinofarm d.o.o. 11160 Beograd
Partija 10 – Krvna lanceta
Ponuđena cena: 23.760,00 din bez PDV-a, odnosno 26.136,00 din sa PDV-om
Partija 21 – Endotrahealni tubusi
Ponuđena cena: 116.875,00 din bez PDV-a, odnosno 128.562,50 din sa PDV-om
Partija 39 – Prezervativi
Ponuđena cena: 17.200,00 din bez PDV-a, odnosno 20.640,00 din sa PDV-om
9) Ponuda broj: 13-630

Ponudjač: GROSIS d.o.o. Niš
Partija 25 – Sijalice za medicinske uređaje
Ponuđena cena: 161.882,00 din bez PDV-a, odnosno 194.258,40 din sa PDV-om
Partija 39 – Prezervativi
Ponuđena cena: 39.990,00 din bez PDV-a, odnosno 47.988,00 din sa PDV-om
10) Ponuda broj: 13-631

Ponudjač: Farmalogist d.o.o. 11000 Beograd
Partija 15 – Traka za glukometar
Ponuđena cena: 12.608,00 din bez PDV-a, odnosno 13.868,80 din sa PDV-om
11) Ponuda broj: 13-632

Ponudjač: Makler d.o.o. 11000 Beograd
Partija 6 – Capillary kit
Ponuđena cena: 14.976,00 din bez PDV-a, odnosno 17.971,20 din sa PDV-om


Partija 36 – ACL Elite PRO
Ponuđena cena: 344.548,00 din bez PDV-a, odnosno 413.457,60 din sa PDV-om
Partija 37 – Premium 3000 Biosite
Ponuđena cena: 452.160,00 din bez PDV-a, odnosno 542.592,00 din sa PDV-om
12) Ponuda broj: 13-633

Ponudjač: Velebit d.o.o. 21000 Novi Sad
Partija 5 – Barkod etiketa
Ponuđena cena: 105.000,00 din bez PDV-a, odnosno 126.000,00 din sa PDV-om
Partija 17 – Medicinski papir za dijagnostiku
Ponuđena cena: 321.373,96 din bez PDV-a, odnosno 385.648,75 din sa PDV-om
13) Ponuda broj: 13-634

Ponudjač: Engel d.o.o. 21000 Novi Sad
Partija 19 – EKG elektrode – višekratne
Ponuđena cena: 9.500,00 din bez PDV-a, odnosno 11.400,00 din sa PDV-om
Partija 23 – Sterilizacija
Ponuđena cena: 57.150,00 din bez PDV-a, odnosno 68.580,00 din sa PDV-om
Partija 24 – Silikonska creva
Ponuđena cena: 15.090,00 din bez PDV-a, odnosno 18.108,00 din sa PDV-om
Partija 25 – Sijalice za medicinske uređaje
Ponuđena cena: 173.876,00 din bez PDV-a, odnosno 208.651,20 din sa PDV-om
Partija 26 – Germicidne cevi
Ponuđena cena: 24.300,00 din bez PDV-a, odnosno 29.160,00 din sa PDV-om
Partija 27 – Rolne sa faltom
Ponuđena cena: 127.400,00 din bez PDV-a, odnosno 152.880,00 din sa PDV-om
Partija 28 – Rolne bez falte
Ponuđena cena: 525.574,00 din bez PDV-a, odnosno 630.688,00 din sa PDV-om
Partija 29 – Bowie dick test
Ponuđena cena: 227.650,00 din bez PDV-a, odnosno 273.180,00 din sa PDV-om
Partija 30 – Indikator trake
Ponuđena cena: 436.920,00 din bez PDV-a, odnosno 524.304,00 din sa PDV-om
Partija 47 – Folije za plazma sterilizaciju
Ponuđena cena: 26.110,00 din bez PDV-a, odnosno 31.332,00 din sa PDV-om
14) Ponuda broj: 13-635

Ponudjač: B.Braun Adria RSRB Beograd
Partija 54 – Kanula za irigaciju krvnog suda
Ponuđena cena: 39.392,00 din bez PDV-a, odnosno 47.270,40 din sa PDV-om
15) Ponuda broj: 13-636

Ponudjač: PAROCO medical equipment d.o.o. Novi Sad
Partija 4 – Materijal za laparoskopiju
Ponuđena cena: 25.900,00 din bez PDV-a, odnosno 31.080,00 din sa PDV-om
Partija 18 – Elektrohirurgija
Ponuđena cena: 495.500,00 din bez PDV-a, odnosno 594.600,00 din sa PDV-om
Partija 31 – Kablovi za elektrohirurgiju
Ponuđena cena: 8.200,00 din bez PDV-a, odnosno 9.840,00 din sa PDV-om
Partija 42 – Samolepljiva neutralka
Ponuđena cena: 252.000,00 din bez PDV-a, odnosno 302.400,00 din sa PDV-om
16) Ponuda broj: 13-636/1

Ponudjač: DEM Novi Sad
Partija 31 – Kablovi za elektrohirurgiju
Ponuđena cena: 14.000,00 din bez PDV-a, odnosno 16.800,00 din sa PDV-om
Partija 42 – Samolepljiva neutralka
Ponuđena cena: 224.000,00 din bez PDV-a, odnosno 268.800,00 din sa PDV-om
Partija 50 - Manžetne za TA
Ponuđena cena: 40.100,00 din bez PDV-a, odnosno 48.120,00 din sa PDV-om
Partija 51 - Pacijent kablovi 5-žilni za Datex Ohmedu
Ponuđena cena: 50.800,00 din bez PDV-a, odnosno 60.960,00 din sa PDV-om
Partija 52 – Desetožilni EKG kabl za Nihon Kohden
Ponuđena cena: 78.000,00 din bez PDV-a, odnosno 93.600,00 din sa PDV-om
Partija 55 – Senzor za pulsni oksimetar
Ponuđena cena: 209.000,00 din bez PDV-a, odnosno 250.800,00 din sa PDV-om
17) Ponuda broj: 13-637

Ponudjač: MIT d.o.o. Novi Sad
Partija 7 – Heparinizirane kapilarne cevčice
Ponuđena cena: 42.165,90 din bez PDV-a, odnosno 50.599,08 din sa PDV-om


18) Ponuda broj: 13-638

Ponudjač: VICOR d.o.o. Novi Beograd
Partija 38 – Kivete za Thrombotrack
Ponuđena cena: 273.000,00 din bez PDV-a, odnosno 327.600,00 din sa PDV-om
19) Ponuda broj: 13-639

Ponudjač: Medisal d.o.o. Surčin Beograd

Partija 19 – EKG elektrode – višekratne
Ponuđena cena: 15.580,00 din bez PDV-a, odnosno 18.696,00 din sa PDV-om
Partija 43 – Filteri i nastavci sistema za disanje
Ponuđena cena: 488.533,00 din bez PDV-a, odnosno 586.239,60 din sa PDV-om
Partija 44 - Sistemi za disanje
Ponuđena cena: 645.000,00 din bez PDV-a, odnosno 774.000,00 din sa PDV-om
Partija 50 - Manžetne za TA
Ponuđena cena: 26.340,00 din bez PDV-a, odnosno 31.608,00 din sa PDV-om
Partija 51 - Pacijent kablovi 5-žilni za Datex Ohmedu
Ponuđena cena: 40.468,00 din bez PDV-a, odnosno 48.561,60 din sa PDV-om
Partija 52 – Desetožilni EKG kabl za Nihon Kohden
Ponuđena cena: 41.760,00 din bez PDV-a, odnosno 50.112,00 din sa PDV-om
20) Ponuda broj: 13-640

Ponudjač: Proxima d.o.o. 18250 Novo Selo, Niš
Partija 52 – Desetožilni EKG kabl za Nihon Kohden
Ponuđena cena: 54.400,00 din bez PDV-a, odnosno 65.280,00 din sa PDV-om
21) Ponuda broj: 13-641

Ponudjač: DUNAVPLAST szr 22320 Inđija
Partija 9 – EZA plastična
Ponuđena cena: 15.200,00 din bez PDV-a, odnosno 18.240,00 din sa PDV-om
Partija 13 - Posude, špatule, štapići za bris
Ponuđena cena: 457.195,00 din bez PDV-a, odnosno 548.634,00 din sa PDV-om
Partija 32 – Materijal za identifikaciju pacijenta
Ponuđena cena: 347.400,00 din bez PDV-a, odnosno 416.880,00 din sa PDV-om
Partija 33 – Kopče za pupčanu vrpcu
Ponuđena cena: 24.025,00 din bez PDV-a, odnosno 28.830,00 din sa PDV-om


Partija 35 – Laboratorijske poveske
Ponuđena cena: 12.525,00 din bez PDV-a, odnosno 15.030,00 din sa PDV-om
22) Ponuda broj: 13-644

Ponudjač: Stiga d.o.o. Novi Sad
Partija 40 – Navlake za kameru
Ponuđena cena: 56.144,00 din bez PDV-a, odnosno 67.372,00 din sa PDV-om
23) Ponuda broj: 13-645

Ponudjač: LABRA d.o.o. Niš
Partija 19 – EKG elektrode – višekratne
Ponuđena cena: 12.940,00 din bez PDV-a, odnosno 15.528,00 din sa PDV-om
Partija 20 – EKG elektrode – jednokratne
Ponuđena cena: 148.500,00 din bez PDV-a, odnosno 178.200,00 din sa PDV-om
Partija 31 – Kablovi za elektrohirurgiju
Ponuđena cena: 7.700,00 din bez PDV-a, odnosno 9.240,00 din sa PDV-om
Partija 42 – Samolepljiva neutralka
Ponuđena cena:176.000,00 din bez PDV-a, odnosno 211.200,00 din sa PDV-om
24) Ponuda broj: 13-648

Ponudjač: Neomedica d.o.o. Novi Sad
Partija 21 – Endotrahealni tubusi
Ponuđena cena: 404.250,00 din bez PDV-a, odnosno 444.675,00 din sa PDV-om
Partija 43 – Filteri i nastavci sistema za disanje
Ponuđena cena: 635.317,73 din bez PDV-a, odnosno 762.381,28 din sa PDV-om
Partija 44 - Sistemi za disanje
Ponuđena cena: 606.720,00 din bez PDV-a, odnosno 728.064,00 din sa PDV-om
Partija 45 – Airway i laringealne maske
Ponuđena cena: 72.440,40 din bez PDV-a, odnosno 86.895,84 din sa PDV-om

Partija 46 – Maske za anesteziju
Ponuđena cena: 81.018,00 din bez PDV-a, odnosno 97.221,60 din sa PDV-om

4. Naziv ponuđača čije su ponude odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena iz njihovih ponuda:
1) Ponuđač: „Galen Fokus“ d.o.o. Beograd

-Odbijena je ponuda za partiju 14 s obzirom da ponuđena vrednost premašu procenjenu vrednost iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
2) Ponuđač: „DND commerce“ Zemun-Beograd
-Odbijene su ponude za partije 27, 28 i 29 s obzirom da ponuđene vrednosti u navedenim partijama premašuju procenjene vrednosti iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
3) Ponuđač: „Superlab“ d.o.o. Novi Beograd
-Odbijene su ponude za partije 9, 23 i 33 s obzirom da ponuđene vrednosti u navedenim partijama premašuju procenjene vrednosti iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
4) Ponuđač: „Grosis“ d.o.o. Niš

-Odbijene su ponude za partije 25 i 39 s obzirom da ponuđene vrednosti u navedenim partijama premašuju procenjene vrednosti iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.


5) Ponuđač: „Engel“ d.o.o. Novi Sad
-Odbijene su ponude za partije 25, 26, 29 i 47 s obzirom da ponuđene vrednosti u navedenim partijama premašuju procenjene vrednosti iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
6) Ponuđač: „Paroco medical equipment“ d.o.o. Novi Sad
-Odbijene su ponude za partije 31 i 42 s obzirom da ponuđene vrednosti u navedenim partijama premašuju procenjene vrednosti iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
7) Ponuđač: „DEM“ d.o.o. Novi Sad
-Odbijene su ponude za partije 31, 42, 50, 51, 52 i 55 s obzirom da ponuđene vrednosti u navedenim partijama premašuju procenjene vrednosti iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
8) Ponuđač: „Medisal“ d.o.o. Surčin Beograd
-Odbijene su ponude za partije 19 i 44 s obzirom da ponuđene vrednosti u navedenim partijama premašuju procenjene vrednosti iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
-Odbijena je ponuda za partiju 43 s obzirom da ne ispunjava tehničku specifikaciju zahtevanu konkursnom dokumentacijom (u priloženom katalogu se ne vidi dužina-rastegljivost ponuđenog dobra od 70-150mm, kao ni da li je kiseonička glava pokretna, kako je K.D. zahtevano). Ponuda je neodgovarajuća.
9) Ponuđač: „Proxima“ d.o.o. Niš
-Odbijena je ponuda za partiju 52 s obzirom da ponuđena vrednost premašu procenjenu vrednost iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
10) Ponuđač: „Dunavplast“ szr Inđija
-Odbijena je ponuda za partiju 32 s obzirom da ponuđena vrednost premašu procenjenu vrednost iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
11) Ponuđač: „Labra“ d.o.o. Niš
-Odbijena je ponuda za partiju 19 s obzirom da ponuđena vrednost premašu procenjenu vrednost iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.
12) Ponuđač: „Neomedica“ d.o.o. Novi Sad
-Odbijena je ponuda za partiju 21 s obzirom da ponuđena vrednost premašu procenjenu vrednost iz Odluke o pokretanju postupka. Ponuda je neprihvatljiva.

*** R A N G L I S T A ***
Partija 1. Kape i elektrode za EEG

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

TPS Technomed

274.600,00


Partija 3. Materijal za EMG

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1

TPS Technomed

390.000,00


Partija 4. Materijal za laparoskopiju

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Paroco medical equipment

25.900,00


Partija 5. Barkod etiketa

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Velebit

105.000,00


Partija 6. Capillary kit

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Makler

14.976,00


Partija 7. Heparinizirane kapilarne cevčice

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

MIT

42.165,90


Partija 8. Epruvete

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Superlab

41.840,00


Partija 9. EZA plastična

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Dunavplast

15.200,00


Partija 10. Krvna lanceta

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Sinofarm

23.760,00


Partija 11. Mikrotuba

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Superlab

67.530,00


Partija 12. Parafilm

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Superlab

10.072,40


Partija 13. Posude, špatule, štapići za bris

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Dunavplast

457.195,00


Partija 14. Pokrovno i predmetno staklo

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1

Superlab

76.220,00


Partija 15. Traka za glukometar

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Farmalogist

12.608,00


Partija 16. Triming nožići i parafinski kalup

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Galen Fokus

67.200,00


Partija 17. Medicinski papir za dijagnostiku

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Velebit

321.373,96


Partija 18. Elektrohirurgija

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Paroco medical equipment

495.500,00


Partija 19. EKG electrode-višekratne

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Engel

9.500,00


Partija 20. EKG electrode-jednokratne

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Labra

148.500,00


Partija 21. Endotrahealni tubusi

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Sinofarm

116.875,00


Partija 22. Nastavak za aparat za sluh

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Audio VOX

53.830,00


Partija 23. Sterilizacija

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Engel

57.150,00


Partija 24. Silikonska creva

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Engel

15.090,00


Partija 25. Sijalice za medicinske uređaje

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Tehnovat

137.510,00


Partija 26. Germicidne cevi

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Tehnovat

13.500,00


Partija 27. Rolne sa faltom

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Engel

127.400,00


Partija 28. Rolne bez falte

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Engel

525.574,00


Partija 29. Bowie dick test

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Superlab

224.025,00


Partija 30. Indikator trake

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Engel

436.920,00


Partija 31. Kablovi za elektrohirurgiju

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Labra

7.700,00


Partija 32. Materijal za identifikaciju pacijenta

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Superlab

184.440,00


Partija 33. Kopče za pupčanu vrpcu

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Dunavplast

24.025,00


Partija 35. Laboratorijske poveske

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Dunavplast

12.525,00


Partija 36. ACL Elite PRO

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Makler

344.548,00


Partija 37. Premium 3000 Biosite

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Makler

452.160,00


Partija 38. Kivete za Thrombotrack

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Vicor

273.000,00


Partija 39. Prezervativi

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Sinofarm

17.200,00


Partija 40. Navlaka za kameru

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Stiga

56.144,00


Partija 42. Samolepljiva neutralka

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Labra

176.000,00


Partija 43. Filteri i nastavci sistema za disanje

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Neomedica

635.317,73


Partija 44. Sistemi za disanje

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Neomedica

606.720,00


Partija 45. Airway i laringealne maske

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Neomedica

72.440,40


Partija 46. Maske za anesteziju

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Neomedica

81.018,00


Partija 47. Folije za plazma sterilizaciju

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

DND commerce

18.800,00


Partija 50. Manžetne za TA

Red. br.

Naziv ponuđača

Ponuđena cena

1.

Tehnovat

11.400,00

2.

Medisal

26.340,00
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə