Saytın şəkili

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.54 Mb.
səhifə1/2
tarix25.05.2018
ölçüsü0.54 Mb.
  1   2

1. WWW abbreviaturanın açıqlanmasını verin:

A) World Wide Web

B) Wide Width Warp

C) Warp World Width

D) Wide World Width

E) Wide Warp World2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?

A) HTML (HyperText Markup Language)

B) Delphy

C) C++


D) Pascal

E) Fortran3. HTML nədir?

A) sənədin işarələnmə dili

B) informasiya sistemi

C) redaktor

D) hesablama sistemi

E) slaydları yaratmaq üçün redaktor4. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?

A) hipermətnin işarələnmə dilin köməyi ilə

B) Delphy dilinin köməyi ilə

C) C++ dilinin köməyi ilə

D) Pascal dilinin köməyi ilə

E) Fortran dilinin köməyi ilə5. Brauzerlər nədir?

A) HTML-sənədlərinin baxılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar

B) slaydların baxılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar

C) xüsusi hesablama sistemləri

D) məxsusi teqlər

E) məxsusi atributlar6. HTML-sənədlərinin baxılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar necə adlanır?

A) brauzerlər

B) teqlər

C) atributlar

D) parametrlər

E) konteynerlər7. Brauzerlər nə üçün nəzərdə tutulub?

A) HTML dilinin qaydalarına görə işarələnmiş faylların təfsiri üçün

B) Delphy dilinin fayllarının təfsiri üçün

C) C++ dilinin fayllarının təfsiri üçün

D) Pascal dilinin fayllarının təfsiri üçün

E) Fortran dilinin fayllarının təfsiri üçün8. Brauzerlər nə üçün nəzərdə tutulub?

A) Web-səhifələr şəklində faylların formatlaşdırılması üçün

B) slaydlar şəklində faylların formatlaşdırılması üçün

C) sadə fayllar şəklində faylların formatlaşdırılması üçün

D) Word-faylların formatlaşdırılması üçün

E) Excel-faylların formatlaşdırılması üçün9. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən atributlardan birini göstərin:

A) ABSBOTTOM

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC10. Aşağıda sadalananlardan brauzer proqramlarından birini göstərin:

A) Microsoft Internet Explorer

B) Microsoft Power Point

C) Office SharePoint Server

D) Microsoft Excel

E) Microsoft Office System11. Aşağıda sadalananlardan brauzer proqramlarından birini göstərin:

A) Google Chrome

B) Microsoft Power Point

C) Office SharePoint Server

D) Microsoft Excel

E) Microsoft Office System12. Xüsusi kodlarla düzülmüş, formatlaşdırma, illyustrasiyalar, multimedia əlavələri və başqa sənədlərə hiperistinadlar kimi əlavə elementlərlə idarə olunan mətn necə adlanır?

A) hipermətn

B) mətn sənədi

C) Microsoft Office System mətni

D) Microsoft Word sənədi

E) Microsoft Excel vərəqi13. Sənədin düzləşdirməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) yekun hipermətnli sənədin xüsusi proqram-brauzerlə görünüşünü müəyyən edən mətnə kodların daxil edilməsi

B) Microsoft Power Point elementlərinin mətnə əlavə edilməsi

C) Office SharePoint Server elementlərinin mətnə əlavə edilməsi

D) Microsoft Excel cədvəlinin əlavə edilməsi

E) Microsoft Office System elementlərinin mətnə əlavə edilməsi14. İlkin mətnin düzləşdirməsini yerinə yetirən HTML dilinin kodları necə adlanır?

A) teqlər (tags)

B) simvollar

C) operatorlar

D) ifadələr

E) primitivlər15. Teqlər (tags) nədir?

A) ilkin mətnin düzləşdirməsini yerinə yetirən HTML dilinin kodları

B) Delphy dilinin kodları

C) C++ dilinin kodları

D) Pascal dilinin kodları

E) Fortran dilinin kodları16. Bütün teqlər üçün ümumi yazılış forması necədir?

A)

B)

C) <С++ dilinin açar kodları>

D)
dilinin açar kodları>

E)17. Teqlər (tags) nədir?

A) mətnin göstərilməsini idarə edən, lakin özləri ekranda əks olunmayan simvollardır

B) Delphy dilinin kodları

C) C++ dilinin kodları

D) Pascal dilinin kodları

E) Fortran dilinin kodları18. Mətnin göstərilməsini təmin edən simvollar HTML-də necə adlanır?

A) teqlər

B) operatorlar

C) sözlər

D) sabitlər

E) dəyişənlər19. HTML dilinin bütün teqləri necə qeyd edilir?

A) (< və >) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

B) (- və -) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

C) (? və ?) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

D) (+ və +) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə

E) (% və %) məhdudlaşdırıcı simvolların köməyilə20. HTML dilində şərh teqləri necə tərtib edilir?

A) --və -->

B) <+-- və +>

C) <--- və ->

D) <&-- və &>

E)21. HTML-də и --> yazısı hansı məna daşıyır?

A) şərh teqləri

B) teqlər-atributlar

C) teqlərin atributları

D) məhdudlaşdırıcı simvol

E) hipermətn22. HTML-də hansı teqlər cüt adlandırılır?

A) açılan və ona uyğun bağlanan teqindən ibarət olan

B) yalnız açılan teqindən ibarət olan

C) yalnız bağlanan teqindən ibarət olan

D) açılan və ona uyğun bağlanan teqi olamayan

E) açılan teqi olmayan23. Açılan və ona uyğun bağlanan cütlüyündən ibarət olan teqlər necə adlanır?

A) cüt


B) tək

C) bağlanan

D) təkrarlanan

E) təkrarlanmayan24. HTML-in qaydalarına görə bağlanan teq necə yazılır?

A) açılan teq kimi, yalnız / (düz sleş) simvolu ilə

B) açılan teq kimi, yalnız + (üstə qəlmə) simvolu ilə

C) açılan teq kimi, yalnız - (tire) simvolu ilə

D) açılan teq kimi, yalnız & (ampersant) simvolu ilə

E) açılan teq kimi, yalnız % (faiz) simvolu ilə25. Cüt teqlərin prinsipial fərqi nədədir?

A) bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilmir

B) bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilir

C) tək teqlərdə parametrlərdən istifadə edilmir

D) tək bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilir

E) bağlanan teqlərdə atributlardan istifadə edilir26. Müvafiq bağlanan teqlərdə ehtiyacı olan teqlər necə adlanır?

A) teqlər-konteynerlər

B) açılan teqlər

C) açılan teqlər-konteynerlər

D) parametrlər-konteynerlər

E) atributlar-konteynerlər27. Teqlər-konteynerlər nədir?

A) müvafiq bağlanan teqlərdə ehtiyacı olan teqlər

B) müvafiq açılan teqlərdə ehtiyacı olan teqlər

C) müvafiq cüt teqlərdə ehtiyacı olan teqlər

D) müvafiq bağlanan teqlərdə ehtiyacı olmayan teqlər

E) tək teqlər28. teqi üçün hansı parametrlər verilə bilər?

A) FACE, SIZE, COLOR

B) ABSBOTTOM, SRC, SIZE

C) MIDDLE, SRC, COLOR

D) TOP, HREF, MIDDLE

E) BOTTOM, TOP, SIZE29. Müvafiq açılan və bağlanan teqlər arasında yazılar necə adlanır?

A) teq-konteynerin içindəkiləri

B) hipermətnli istinad

C) qarmaq

D) atribut

E) istinad30. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) MIDDLE

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC31. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) TEXTTOP

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC32. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) ABSMIDDLE

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC


33. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) BASELINE

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC34. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) BOTTOM

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC35. Bütün teqlər hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) teqlər parametrlərlə və ya atributlarla yazıla bilər

B) bağlanan teqlərdə parametrlərdən istifadə edilir

C) tək teqlərdə parametrlərdən istifadə edilmir

D) tək teqlərdə atributlardan istifadə edilmir

E) bağlanan teqlər olmur36. Teqlərin atributları dedikdə nə başa düşülür?

A) teqin açar sözündən və ya bir-birindən ara ilə ayrılmış əlavə açar sözlər

B) açılan və bağlanan kvadrat mötərizələr arasında yazılanlar

C) açılan və bağlanan mötərizələr arasında yazılanlar

D) açılan və bağlanan mötərizələr arasında yazılan kodlar

E) şərhlərdə yazılan kodlar37. Teqin açar sözündən və ya bir-birindən ara ilə ayrılmış əlavə açar sözlər necə adlandırılır?

A) atributlar

B) hipermətnli istinadlar

C) qarmağlar

D) açarlar

E) istinadlar38. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) ABSBOTTOM

B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC39. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin:

A) TOP


B) WIDTH

C) HEIGHT

D) ALT

E) SRC40. Bağlanan teqlərin xüsusiyyəti nədədir?

A) bağlanan teqlərin atributları olmur

B) bağlanan teqlərin parametrləri mövcuddur

C) tək teqlərin parametrləri olmur

D) tək teqlərin atributları olmur

E) bucaq mötərizələri mövcuddur41. Şərh nədir?

A) şərhlər üçün nəzərdə tutulmuş və proqram hissəsi olmayan mətnli sətirlər

B) şərhlər üçün nəzərdə tutulmuş və proqram hissəsi olan mətnli sətirlər

C) proqramın əsas hissəsi olan mətnli sətirlər

D) hipermətnli istinadlar

E) üfüqi xətkeş42. HTML-də şərhlər necə elan edilir?

A) xüsusi teqin köməyilə

B) teqinin köməyilə

C) teqinin köməyilə

D)

  teqinin köməyilə

  E)

   teqinin köməyilə   43. HTML-də şərhlər necə elan edilir?

   A) bağlanan bucaq mötərizələri qoyulmadan

   B) teqinin köməyilə

   C) teqinin köməyilə

   D)

    teqinin köməyilə

    E)

     teqinin köməyilə     44. HTML-də şərhlər necə elan edilir?

     A) şərhlər --> simvolları ilə tamamlanır

     B) teqinin köməyilə

     C) teqinin köməyilə

     D)

      teqinin köməyilə

      E)

       teqinin köməyilə       45. Şərhlər nə üçün istifadə edilir?

       A) sayt haqqında izahat xarakterli informasiyanı əlavə etmək üçün

       B) paraqrafları əlavə etmək üçün

       C) siyahıları əlavə etmək üçün

       D) cədvəlləri əlavə etmək üçün

       E) nömrələnmiş siyahıları əlavə etmək üçün       46. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədini açan teqi göstərin:

       A)

       B) teqlər cütlüyü ilə

       D)

       teqlər cütlüyü ilə

       E)

       teqlər cütlüyü ilə

       54. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən atributu göstərin:

       A) ALIGN

       B) WIDTH

       C) HEIGHT

       D) ALT

       E) SRC


       55. НТМL sənədinin əsas strukturunu təşkil edən cüt teqlər hansılardır?

       A) , , , <body> </p> <p>B) <a>, <ol>, <li>, <img> </p> <p>C) <a>, <ul>, <li>, <img> </p> <p>D) <br />, <ol>, <li>, <img> </p> <p>E) <table>, <ol>, <li>, <img> </p> <br /> <br /><b>56. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin: </b> <p>A) RIGHT </p> <p>B) WIDTH </p> <p>C) HEIGHT </p> <p>D) ALT <p>E) SRC<span> </span> </p> <br /> <br /><b>57<span>. </span>Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində şəkillərin düzləşdirməsini yerinə yetirən ALIGN atributunun aldığı qiymətlərdən birini göstərin: </b> </p> <p>A) LEFT </p> <p>B) WIDTH </p> <p>C) HEIGHT </p> <p>D) ALT <p>E) SRC<span> </span> </p> <br /> <br /><b>58<span>. </span>Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində verilmiş ölçüdə şəkillərin yerləşdirilməsi üçün doğru ifadəni göstərin: </b> </p> <p>A) <img src=”foto. jpg” width=200 height=250> </p> <p>B) <TITLE> Saytın şəkili

       C) Saytın şəkili

       D) Şəkilin ünvanı

       E)

       1. Saytın şəkili       59. yazısı nəyi ifadə edir?

       A) HTML sənədində foto. jpg şəkil-faylının yerləşdirilməsi

       B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

       C) saytın adının dəyişdirilməsi

       D) qarmağın quraşdırılması

       E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi       60. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində verilmiş parametrlər üzrə şəkillərin yerləşdirilməsi üçün doğru ifadəni göstərin:

       A)

       B) Saytın şəkili

       C) Saytın şəkili

       D) Şəkilin ünvanı

       E)

       1. Saytın şəkili       61. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində verilmiş parametrlər üzrə şəkillərin yerləşdirilməsi üçün doğru ifadəni göstərin:

       A)

       B) Saytın şəkili

       C) Saytın şəkili

       D) Şəkilin ünvanı

       E)

       1. Saytın şəkili       62. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində verilmiş parametrlər üzrə şəkillərin yerləşdirilməsi üçün doğru ifadəni göstərin:

       A)

       B) Saytın şəkili

       C) Saytın şəkili

       D) Şəkilin ünvanı

       E)

       1. Saytın şəkili       63. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində verilmiş parametrlər üzrə şəkillərin yerləşdirilməsi üçün doğru ifadəni göstərin:

       A)

       B) Saytın şəkili

       C) Saytın şəkili

       D) Şəkilin ünvanı

       E)

       1. Saytın şəkili       64. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində çərçivəyə alınmış şəkillərin yerləşdirilməsi üçün doğru ifadəni göstərin:

       A)

       B) Saytın şəkili

       C) Saytın şəkili

       D) Şəkilin ünvanı

       E)

       1. Saytın şəkili       65. HTML sənədlərində şəkili çərçivəyə alınması üçün hansı parametr elan edilməlidir?

       A) BORDER

       B) ALIGN

       C) BASELINE

       D) TOP

       E) ABSBOTTOM       66. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədlərində verilmiş parametrlər üzrə şəkillərin yerləşdirilməsi üçün doğru ifadəni göstərin:

       A)

       B) Saytın şəkili

       C) Saytın şəkili

       D) Şəkilin ünvanı

       E)

       1. Saytın şəkili       67. HTML sənədlərində mətn və şəkillər arasında məsafəni qoymaq üçün hansı atributlar elan edilməlidir?

       A) VSPACE və HSPACE

       B) ALIGN və TOP

       C) BASELINE və ALIGN

       D) TOP və BASELINE

       E) ABSBOTTOM və BASELINE       68. yazısı nəyi ifadə edir?

       A) mətn və şəkillər arasında məsafə (piksellərlə) qoyulur

       B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

       C) saytın adının dəyişdirilməsi

       D) qarmağın quraşdırılması

       E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi       69. yazısı nəyi ifadə edir?

       A) HTML sənədində şəkil çərçivəyə alınır

       B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

       C) saytın adının dəyişdirilməsi

       D) qarmağın quraşdırılması

       E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi       70. yazısı nəyi ifadə edir?

       A) üfiqi və şaquli istiqamətlərində şəkil və mətn arasında məsafə (10 piksel) verilir

       B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

       C) saytın adının dəyişdirilməsi

       D) qarmağın quraşdırılması

       E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi       71. Web-səhifələrdə əksər hallarda rastr qrafikası üçün hansı format tətbiq edilir?

       A) . GIF

       B) . DOC

       C) . XLC

       D) . PDF

       E) . TMP       72. Web-səhifələrdə əksər hallarda rastr qrafikası üçün hansı format tətbiq edilir?

       A) . JPG

       B) . DOC

       C) . XLC

       D) . PDF

       E) . TMP       73. Web-səhifələrdə əksər hallarda rastr qrafikası üçün hansı format tətbiq edilir?

       A) . PNG

       B) . DOC

       C) . XLC

       D) . PDF

       E) . TMP       74.
       yazısı nəyi ifadə edir?

       A) üfqi xəttinin mərkəzdən yerləşdirilməsi

       B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

       C) saytın adının dəyişdirilməsi

       D) qarmağın quraşdırılması

       E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi       75.
       yazısı nəyi ifadə edir?

       A) üfqi xəttinin səhifənin solundan yerləşdirilməsi

       B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

       C) saytın adının dəyişdirilməsi

       D) qarmağın quraşdırılması

       E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi       76.
       yazısı nəyi ifadə edir?

       A) üfqi xəttinin uzunluğunun müəyyən edilməsi

       B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

       C) saytın adının dəyişdirilməsi

       D) qarmağın quraşdırılması

       E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi       77. Sənədin daxili başlıqları hansı teqlərlə müəyyən edilir?

       A) <Н1> və -dən <Н6> və qədər

       B)

       C)


       D) və və BGCOLOR

       B)

       1. C)

        • D) və ALIGN

         E) və SIZE         93. İstinad olunan Web-səhifə başqa Web-qovşağında olduğu halda, hipermətnli istinad necə adlanır?

         A) xarici

         B) daxili

         C) mütləq

         D) nisbi

         E) mütləq nisbi         94.
         yazısı nəyi ifadə edir?

         A) üfüqi xəttinin səhifənin sağından yerləşdirilməsi

         B) hipermətnli istinadın quraşdırılması

         C) saytın adının dəyişdirilməsi

         D) qarmağın quraşdırılması

         E) HTML sənədində şəkillər siyahısının yerləşdirilməsi         95. yazısı nəyi ifadə edir?

         A) sənədin fonunun rəngi quraşdırılması

         B) sənədin şriftinin dəyişdirilməsi

         C) sənədin şriftinin rənginin dəyişdirilməsi

         D) hipermətnli istinadının quraşdırılması

         E) sənədin şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi         96. yazısı nəyi ifadə edir?

         A) sənədin fonu kimi FOTO. JPG faylı quraşdırılır

         B) sənədin şriftinin dəyişdirilməsi

         C) sənədin şriftinin rənginin dəyişdirilməsi

         D) hipermətnli istinadının quraşdırılması

         E) sənədin şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi         97. Aşağıda sadalananlardan sənədin fonunu müəyyən edilməsi üçün doğru ifadəni qeyd edin:

         A)

         B)

         C)


         D)

         E)
         98. Hansı atributun köməyi ilə hipermətnli istinadlarda qarmağ quraşdırılır?

         A) NАМЕ atributu

         B) SIZE atributu

         C) COLOR atributu

         D) WIDTH atributu

         E) ALIGN atributu         99. Aşağıda sadalananlardan bütün sənədin şriftin rəngini quraşdırılması üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)


         D)

         E)
         100. Hiperistinadın NАМЕ atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) NАМЕ= qarmağın adı

         B) SIZE= şriftin ölçüsü

         C) COLOR= şriftin rəngi

         D) WIDTH= xəttin qalınlığı

         E) ALIGN= faylın ünvanı         101. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         102. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         103. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         104. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         105. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         106. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         107. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         108. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         109. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         110. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         111. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         112. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         113. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         114. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         115. Quraşdırılmış qarmağa istinadı necə qeyd etmək olar?

         A)
         B)

         C)

         D)
         E)


         116. HTML-də teqi nə üçün istifadə edilir?

         A) Web-səhifələrdə şəkillərin yerləşdirilməsi üçün

         B) hipermətnli istinadların yaradılması üçün

         C) sənəddə mətnin düzləşdirməsi üçün

         D) paraqrafın yaradılması üçün

         E) sənədin fonunun dəyişdirilməsi üçün         117. teqində SRC atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) şəkil yerləşdiyi faylın URL ünvanına

         B)

         C) atributunun qiymətinə

         D) atributunun qiymətinə

         E) atributunun qiymətinə         118. Web-səhifəyə tələb edilən ölçülərdə şəkilləri hansı atributların köməyi ilə yerinə yetirmək olar?

         A) WIDTH və HEIGHT atributların köməyi ilə

         B) SIZE və SRC atributların köməyi ilə

         C) HREF və SRC atributların köməyi ilə

         D) NAME və SIZE atributların köməyi ilə

         E) COLOR və SIZE atributların köməyi ilə         119. Web-səhifəyə tələb edilən ölçülərlə şəkili yerləşdirmək lazım gəldikdə, hansı atributlar mütləq verilməlidir?

         A) WIDTH və HEIGHT

         B) SIZE və SRC

         C) HREF və SRC

         D) NAME və SIZE

         E) COLOR və SIZE         120. teqində WIDTH və HEIGHT atributlarının qiymətləri nəyi müəyyən edir?

         A) Web-səhifədə şəkillərin enini və hündürlüyünü (piksellərlə) müəyyən edir

         B) Web-səhifədə üfüqi xətkeşin enini müəyyən edir

         C) Web-səhifənin fonun rəngini müəyyən edir

         D) Web-səhifənin fonun şəklini müəyyən edir

         E) Web-səhifənin ümumi fonunu müəyyən edir         121. HTML-də şəkili istinad kimi istifadə etmək lazım gəldikdə, buna necə nail olmaq olar?

         A) istinadı müəyyən edən <А> və teqlərin arasında teqi yerləşdirilməlidir

         B) istinadı müəyyən edən

         teqlərin arasında teqi yerləşdiril­məlidir

         C) istinadı müəyyən edən teqlərin arasında teqi yerləşdiril­məlidir

         D) istinadı müəyyən edən teqlərin arasında teqi yerləşdiril­məlidir

         E) istinadı müəyyən edən teqlərin arasında teqi yerləşdiril­məlidir         122. Web-səhifədə şriftin ölçüsünü, rəngini və tipini hansı teqin köməyi ilə vermək olar?

         A) teqində SIZE, COLOR, FACE atributların köməyi ilə

         B) teqində SIZE, COLOR, FACE atributların köməyi ilə

         C) <А> teqində SIZE, COLOR, FACE atributların köməyi ilə

         D)


         teqində SIZE, COLOR, FACE atributların köməyi ilə

         E) teqində SIZE, COLOR, FACE atributların köməyi ilə         123. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)
         Video


         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200

         124. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədinə multimedia obyektini daxil etmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         125. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         126. Aşağıda sadalananlardan doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200         127. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədinə multimedia obyektlərini əlavə etmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)
         Video


         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200

         128. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədinə multimedia obyektlərini əlavə etmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)
         Video


         B)

         C) 200

         D) 200

         E) 200

         129. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində şriftin ölçüsünü dəyişdirmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A) Mətn

         B)

         C)


         D)

         E)
         130. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində şriftin ölçüsünü və rəngini dəyişdirmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A) Mətn

         B)

         C)


         D)

         E)
         131. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində qalın (Bold) şriftini vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)
         Mətn


         B)

         C)

         D)
         E)


         132. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində maili (İtalic) şriftini vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)
         Mətn


         B)

         C)

         D)
         E)


         133. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində şriftin altından xətt çəkmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)
         Mətn


         B)

         C)

         D)
         E)


         134. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində tələb edilən şriftin tipini vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)


         D)

         E)
         135. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində tələb edilən fonunu vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)


         D)


         E)
         136. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində tələb edilən Arial tipli şriftini vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)


         D)

         E)
         137. Aşağıda sadalananlardan HTML sənədində tələb edilən fonunu vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)


         D)


         E)
         138. Aşağıda sadalananlardan teqinin atributlarından birini seçin:

         A) COLOR

         B) SRC

         C) HREF

         D) WIDTH

         E) HEIGHT         139. Aşağıda sadalananlardan teqinin atributlarından birini seçin:

         A) FACE

         B) SRC

         C) HREF

         D) WIDTH

         E) HEIGHT         140. Sənəddə şriftin ölçüsünü hansı atributla quraşdırmaq olar?

         A) SIZE

         B) SRC

         C) HREF

         D) WIDTH

         E) HEIGHT         141. Susmaya görə SIZE atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) ölçü 3

         B) ölçü 8

         C) ölçü 9

         D) ölçü 10

         E) ölçü 11         142. Şriftin rəngini hansı atributla vermək olar?

         A) COLOR

         B) SRC

         C) HREF

         D) WIDTH

         E) HEIGHT         143. Şriftin tipini hansı atributla vermək olar?

         A) FACE

         B) SRC

         C) HREF

         D) WIDTH

         E) HEIGHT         144. FACE atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) kompyuterdə quraşdırılmış şriftlərdən birinin adı

         B) üfüqi xətkeşin qalınlığı

         C) Web-səhifənin fonun rəngi

         D) faylın URL ünvanı

         E) Web-səhifədə şəkilin eni və qalınlığı (piksellərlə)         145. Aşağıda sadalananlardan nizamlanmamış siyahılarda markerin növünü quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

          B)

          C)


          D)


          E)
          146. Aşağıda sadalananlardan nizamlanmamış siyahılarda markerin növünü quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

          A)

           B)

           C)


           D)


           E)
           147. Aşağıda sadalananlardan nizamlanmamış siyahılarda markerin növünü quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

           A)

            B)

            C)


            D)


            E)
            148. Aşağıda sadalananlardan nömrlənmiş siyahılarda nömrələnmə növünü quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

            A)

             B)

             C)


             D)


             E)
             149. Aşağıda sadalananlardan nömrlənmiş siyahılarda nömrələnmə növünü quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

             A)

              B)

              C)


              D)


              E)
              150. Aşağıda sadalananlardan nömrlənmiş siyahılarda nömrələnmə növünü quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

              A)

               B)

               C)


               D)


               E)
               151. Aşağıda sadalananlardan nömrlənmiş siyahılarda nömrələnmə növünü quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

               A)

                B)

                C)


                D)


                E)
                152. Aşağıda sadalananlardan teqlərin doğru yazılış ifadəsini seçin:

                A) Mətn

                B) Mətn

                C) Mətn

                D) Mətn

                E) Mətn                153. HTML sənədində cədvəlin sərlövhəni hansı teqlər müəyyən edir?

                A)

         B)

         C) və


         D)

         E)
         154. HTML sənədində cədvəlin xanalarını hansı teqlər müəyyən edir?

         A)

         B)

         C) və


         D)

         E)         155. HTML sənədində cədvəlin xanaların sərlövhələrini hansı teqlər müəyyən edir?

         A)

         B)

         C) və


         D)

         E)         156. Aşağıda sadalananlardan HTML-də cədvəlin sərlövhəsini müəyyən edən teqlərin doğru yazılış ifadəsini seçin:

         A)

         B)

         C) və


         D)

         E)
         157. Aşağıda sadalananlardan HTML-də cədvəlin xanalarını müəyyən edən teqlərin doğru yazılış ifadəsini seçin:

         A)

         B)

         C) və


         D)

         E)
         158. HTML-də susmaya görə xanaların sərlövhələri nə cür əks olunur?

         A) qalın (Bold) şriftlə və mərkəzdən yerləşdirmə

         B) maili (İtalic) şriftlə və soldan (LEFT) yerləşdirmə

         C) altından xətt çəkilmiş şriftlə və soldan (LEFT) yerləşdirmə

         D) altından xətt çəkilmiş şriftlə və sağdan (RİGHT) yerləşdirmə

         E) üstüxətli şriftlə və sağdan (RİGHT) yerləşdirmə         159. Susmaya görə

         B)

         1. Cədvəl 1

         C) Cədvəl 1

         D)

         E)         166. Aşağıda sadalananlardan HTML-də cədvəlin sərlövhəsini müəyyən edən doğru ifadəni qeyd edin:

         A)

         B)

         1. Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         167.
         ifadəsi hansı məna daşıyır?

         A) sərlövhə cədvəlin altında yerləşdirilir

         B) hipermətnli istinad quraşdırılır

         C) saytın sərlövhəsi dəyişdirilir

         D) qarmağ quraşdırılır

         E) nömrələnmiş siyahı yerləşdirilir         168.
         ifadəsi hansı məna daşıyır?

         A) sərlövhə cədvəlin üstündə yerləşdirilir

         B) hipermətnli istinad quraşdırılır

         C) saytın sərlövhəsi dəyişdirilir

         D) qarmağ quraşdırılır

         E) nömrələnmiş siyahı yerləşdirilir         169. Aşağıda sadalananlardan HTML-də cədvəlin sərlövhəsini müəyyən edən doğru ifadəni qeyd edin:

         A)

         B)

         1. Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         170.
         ifadəsi hansı məna daşıyır?

         A) sərlövhə cədvəlin altında yerləşdirilir, düzləşdirmə soldan

         B) hipermətnli istinad quraşdırılır

         C) saytın sərlövhəsi dəyişdirilir

         D) qarmağ quraşdırılır

         E) nömrələnmiş siyahı yerləşdirilir         171. Aşağıda sadalananlardan
         teqi ilə müəyyən edilən xanaların məzmunu nə cür əks olunur?

         A) adi şrift və soldan (LEFT) düzləşdirmə

         B) qalın (Bold) şrift və mərkəzdən (CENTER) düzləşdirmə

         C) maili (İtalic) şrift və sağdan (RİGHT) düzləşdirmə

         D) maili (İtalic) şrift və mərkəzdən (MİDDLE) düzləşdirmə

         E) üstüxətli şrift şrift və mərkəzdən (MİDDLE) düzləşdirmə         160. Susmaya görə cədvəlin sərlövhəsi nə cür yerləşdirilir?

         A) cədvəlin üstündə (ALIGN=TOP)

         B) cədvəlin solunda (ALIGN=LEFT)

         C) cədvəlin sağında (ALIGN=RİGHT)

         D) cədvəlin üstündə və sağında (ALIGN=TOP=RİGHT)

         E) cədvəlin solunda və sağında (ALIGN=LEFT=RİGHT)         161. Aşağıda sadalananlardan
         teqinə aid atributu qeyd edin:

         A) ALIGN

         B) HREF

         C) SRC


         D) HEIGHT

         E) WIDTH         162.
         teqində ALIGN atributunun aldığı mümkün qiymətlərdən birini seçin:

         A) ALIGN=TOP

         B) ALIGN=DISC

         C) ALIGN=“FOTO. JPG”

         D) ALIGN=”200”

         E) ALIGN=”250”         163.
         teqində ALIGN atributunun aldığı mümkün qiymətlərdən birini seçin:

         A) ALIGN=BOTTOM

         B) ALIGN=DISC

         C) ALIGN=“FOTO. JPG”

         D) ALIGN=”200”

         E) ALIGN=”250”         164. Susmaya görə
         teqində ALIGN atributuna hansı qiymət verilir?

         A) ALIGN=TOP

         B) ALIGN=DISC

         C) ALIGN=“FOTO. JPG”

         D) ALIGN=”200”

         E) ALIGN=”250”         165. Aşağıda sadalananlardan HTML-də cədvəlin sərlövhəsini müəyyən edən doğru ifadəni qeyd edin:

         A)

         Cədvəl 1 Cədvəl Cədvəl Cədvəl Cədvəl Cədvəl
         teqinə aid atributlrdan birini qeyd edin:

         A) BORDER

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYP=         172. Aşağıda sadalananlardan
         teqinə aid atributlrdan birini qeyd edin:

         A) CELLSPACING

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         173. Aşağıda sadalananlardan
         teqinə aid atributlrdan birini qeyd edin:

         A) CELLPADDING

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         174. Aşağıda sadalananlardan
         teqinə aid atributlrdan birini qeyd edin:

         A) WIDTH

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         175. Aşağıda sadalananlardan
         teqinə aid atributlrdan birini qeyd edin:

         A) ALIGN

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         176. Aşağıda sadalananlardan
         teqinə aid atributlrdan birini qeyd edin:

         A) HEIGHT

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         177. Aşağıda sadalananlardan
         teqinə aid atributlrdan birini qeyd edin:

         A) BGCOLOR

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         178. Aşağıda sadalananlardan cədvəli çərçivəyə almaq üçün tələb olunan atributu seçin:

         A) BORDER

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         179.
         teqinə aid BORDER atributun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) cədvəldəki çərçivənin qalınlığına (piksellərlə)

         B) hipermətnli istinadın URL ünvanına

         C) saytın sərlövhəsinə

         D) şəklin yerləşdiyi faylın adına

         E) multimedia obyektinin adına         180. Aşağıda sadalananlardan cədvəli verilmiş qalınlıqla çərçivəyə almaq üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         1. Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         181. Susmaya görə TABLE teqinin BORDER atributun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) BORDER=1

         B) BORDER=DISC

         C) BORDER= “FOTO. JPG”

         D) BORDER=SQUARE

         E) BORDER=”250”         182. Aşağıda sadalananlardan cədvəldə iki qonşu oyuqlar arasında məsafəni vermək üçün tələb edilən atributu qeyd edin:

         A) CELLSPACING

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         183.
         teqinin CELLSPACING atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) cədvəlin iki qonşu oyuqlar arasında məsafəyə

         B) hipermətnli istinadın URL ünvanına

         C) saytın sərlövhəsinə

         D) şəklin yerləşdiyi faylın adına

         E) multimedia obyektinin adına         184. Aşağıda sadalananlardan cədvəldə iki qonşu oyuqlar arasında məsafəni vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B) Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         185. Susmaya görə TABLE teqinin CELLSPACING atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) CELLSPACING=2

         B) CELLSPACING=CIRCLE

         C) CELLSPACING=“FOTO. JPG”

         D) CELLSPACING=SQUARE

         E) CELLSPACING=”250”         186. Aşağıda sadalananlardan cədvəldə oyuğun çərçivəsi və oyuqdakı verilənlər arasında məsafəni vermək üçün tələb edilən atributu qeyd edin:

         A) CELLPADDING

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         187.
         teqinin CELLPADDING atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) cədvəldə oyuğun çərçivəsi və oyuqdakı verilənlər arasında məsafəyə

         B) hipermətnli istinadın URL ünvanına

         C) saytın sərlövhəsinə

         D) şəklin yerləşdiyi faylın adına

         E) multimedia obyektinin adına         188. Aşağıda sadalananlardan cədvəldə oyuğun çərçivəsi və oyuqdakı verilənlər arasında məsafəni vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B) Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         189. Susmaya görə TABLE teqinin CELLPADDING atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) CELLPADDING =1

         B) CELLPADDING =CIRCLE

         C) CELLPADDING =“FOTO. JPG”

         D) CELLPADDING =SQUARE

         E) CELLPADDING =”250”         190. Aşağıda sadalananlardan bütün cədvəlin arzu olunan uzunluğunu verilməsi üçün atributu qeyd edin:

         A) WIDTH

         B) SIZE

         C) FACE

         D) SRC

         E) TYPE         191.
         teqinin WIDTH atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) bütün cədvəlin uzunluğuna (piksel ilə və ya faizlə)

         B) hipermətnli istinadın URL ünvanına

         C) saytın sərlövhəsinə

         D) şəklin yerləşdiyi faylın adına

         E) multimedia obyektinin adına         192. Aşağıda sadalananlardan bütün cədvəlin uzunluğunu vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B) Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         193. Aşağıda sadalananlardan bütün cədvəlin uzunluğunun bütün ekrana vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B) Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         194. Aşağıda sadalananlardan bütün cədvəlin uzunluğunu vermək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B) Cədvəl

         C) Cədvəl

         D)

         E)         195.
         teqində hansı atributun köməyi ilə cədvəli çərçivəyə almaq olar?

         A) BORDER

         B) WIDTH

         C) HEIGHT

         D) ALIGN

         E) CELLSPACING         196.
         teqinin hansı atributun köməyi ilə cədvəlin iki qonşu oyuğ arasında məsafəni vermək olar

         A) CELLSPACING

         B) WIDTH

         C) HEIGHT

         D) ALIGN

         E) BORDER         197.
         teqinin hansı atributun köməyi ilə cədvəldə oyuq və oyuğdakı verilənlər arasında məsafəni vermək olar?

         A) CELLPADDING

         B) WIDTH

         C) HEIGHT

         D) ALIGN

         E) BORDER         198.
         teqinin hansı atributun köməyi ilə cədvəlin uzunluğunu vermək olar?

         A) WIDTH

         B) CELLPADDING

         C) HEIGHT

         D) ALIGN

         E) BORDER         199.
         teqinin hansı atributun köməyi ilə cədvəlin hündürlüyünu quraşdırmaq olar?

         A) HEIGHT

         B) CELLPADDING

         C) WIDTH

         D) ALIGN

         E) BORDER         200.
         teqinin hansı atributun köməyi ilə cədvəlin üfüqi vəziyyəti nizamlamaq olar?

         A) ALIGN

         B) CELLPADDING

         C) WIDTH

         D) HEIGHT

         E) BORDER         201. Susmaya görə TABLE teqinin ALIGN atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) LEFT

         B) RIGHT

         C) RIGHT-LEFT

         D) CENTER

         E) LEFT-RIGHT         202.
         teqinin hansı atributun köməyi ilə bütün cədvəlin fonunu quraşdırmaq olar?

         A) BGCOLOR

         B) CELLPADDING

         C) WIDTH

         D) HEIGHT

         E) BORDER         203.
         teqinin hansı atributun köməyi ilə bütün cədvəlin fonunu quraşdırmaq olar?

         A) BACKGROUND

         B) CELLPADDING

         C) WIDTH

         D) HEIGHT

         E) BORDER         204. Aşağıda sadalananlardan cədvəlin fonunu quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         205. Aşağıda sadalananlardan cədvəlin fonunu quraşdırmaq üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         206. Hansı teqlərin köməyi ilə cədvəlin soldan (sağdan) mətnlə əhatəyə almaq olar?

         A)


         B)

         C)

         D)


         E)

         207. Hansı teqin və atributun köməyi ilə cədvəlin bir neçə qonşu oyuğları üfüqi vəziyyətində birləşdirmək olar?

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         208. Hansı teqin və atributun köməyi ilə cədvəlin bir neçə qonşu oyuğları şaquli vəziyyətində birləşdirmək olar?

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         209. Aşağıda sadalananlardan cədvəlin bir neçə qonşu oyuğları üfüqi vəziyyətdə birləşdirmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         210. Aşağıda sadalananlardan cədvəlin bir neçə qonşu oyuğları şaquli vəziyyətində birləşdirmək üçün doğru ifadəni seçin:

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         211.
         teqinin ROWSPAN atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) cari oyuğun şaquli vəziyyətində birləşdiriləcək sətirlərin sayı

         B) bütün cədvəlin uzunluğunun qiyməti (piksellərlə və ya faizlə)

         C) cədvəldəki çərçivənin qalınlığı (piksellərlə)

         D) cədvəlin fonunun rənginə

         E) hipermətnli istinadın URL qiymətinə         212.
         teqinin COLSPAN atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A) cari oyuğun üfüqi vəziyyətində genişləndiriləcək sütunların sayı

         B) bütün cədvəlin uzunluğunun qiyməti (piksellərlə və ya faizlə)

         C) cədvəldəki çərçivənin qalınlığı (piksellərlə)

         D) cədvəlin fonunun rənginə

         E) hipermətnli istinadın URL qiymətinə         213. Susmaya görə TABLE teqinin ROWSPAN atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         214. Susmaya görə TABLE teqinin COLSPAN atributunun qiyməti nəyə bərabərdir?

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         215. HTML-in abbreviaturasının açıqlaması nədir?

         A) Hyper Text Markup Language

         B) Hyper Text Markup Lingvo

         C) Hyper Table Markup Language

         D) Hyper Table Markup Lingvo

         E) Hidden Text Markup Language         216. Aşağıda sadalananlardan konteyner-elementləri qeyd edin:

         A) ,         227. Aşağıda sadalananlardan istinadın yaratmaq üçün doğru variantı seçin:

         A) Microsoft

         B) Microsoft. com

         C) URL=”http://www. microsoft. com"Microsoft. com

         D) ”http://www. microsoft. com"Microsoft. com

         E)         228. Aşağıda sadalananlardan yeni sətrə keçmək üçün düzgün HTML teqini seçin:

         A)

         B)


         C)

         D)

         teqi üçün hansı parametrlər istifadə edilir?

         A) ROWSPAN

         B) SRC

         C) HREF

         D) RULES

         E) FACE         218.
         teqi üçün hansı parametrlər istifadə edilir?

         A) COLSPAN

         B) SRC

         C) HREF

         D) RULES

         E) FACE         219. teqi ilə hansı şrifti quraşdırmaq olar?

         A) maili

         B) altından xətt çəkilmiş

         C) normal

         D) qalın

         E) üstündən xətt çəkilmiş         220. teqi ilə hansı şrifti quraşdırmaq olar?

         A) altından xətt çəkilmiş

         B) maili

         C) normal

         D) qalın

         E) üstündən xətt çəkilmiş         221. teqi ilə hansı şrifti quraşdırmaq olar?

         A) qalın

         B) maili

         C) normal

         D) altından xətt çəkilmiş

         E) üstündən xətt çəkilmiş         222. Siyahıları təşkil etmək üçün hansı teqlərdən istifadə edilir?

         A)

           B)

         C)

         D)

         E)
         223. Fon kimi şəkili quraşdırmağa imkan verən teqinin parametrini qeyd edin:

         A) BACKGROUND

         B) COLSPAN

         C) BOTTOM

         D) RULES

         E) TOP


         224.

         teqi ilə olar:

         A) sərlövhəni yaratmaq

         B) yeni sətrə keçmək

         C) üfüqi xətti yaratmaq

         D) fon şəkili yaratmaq

         E) nişanlanmış siyahını yaratmaq         225. teqinin mütləq atributunu qeyd edin:

         A) SRC


         B) BOTTOM

         C) TOP


         D) ALT

         E) COLSPAN         226. Mətnin abzası hansı teqlə müəyyən edilir?

         A)

         B)

         C)


         D)

         E)

         E)         229. Aşağıda sadalananlardan ən böyük sərlövhəni yaratmaq üçün düzgün HTML teqini seçin:

         A)

         B)

         C)

         D)

         E)         230. Aşağıda sadalananlardan cədvəllərin işlənməsi üçün düzgün HTML teqini seçin:

         A) , ,
         ,

         B) ,
          ,
         ,

         C) ,


         ,
         ,

         D) ,
         ,
         ,

         E) , , ,

         231. Web-səhifə hansı teqlər cütlüyü ilə elan edilir?

         A) və

         B) və

         C)Dostları ilə paylaş:
  1   2
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə