Schepenbank schijndel inventarisnummer 176 protocol van allerhande acten 1789 1790Yüklə 30.98 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü30.98 Kb.

SCHEPENBANK SCHIJNDEL INVENTARISNUMMER 176

PROTOCOL VAN ALLERHANDE ACTEN 1789 - 1790


======================================================

Voor inliggend een verklaring over de zwangerschap van een zekere MARIA ARIE GROENENDAAL weduwe van EMKEN DELIS VAN DER AA die inmiddels zwanger zou zijn van een zekere JAN DRIES VERHAGEN en het kind zou geboren zijn op 12 november 1789 - bij de verklaring bevindt zich ook her relaas van de vorster van Schijndel - 20 mei 1790


fol.1

DIELIS BARTELS SCHEVERS legt een verklaring af over gronden in het grensgebied Schijndel - Middelrode en geeft daarbij aan dat hij is geboren en opgevoed op de NONNENBOSSCHE HOEVE - 20 JUNI 1789


fol.27

Inspectie van het huis toebehorende aan de Heer Gijsbertus Hermanus van Beverwijk gelegen op het OETELAAR dat hij in koop had verkregen tegen de erfgenamen van wijlen Andries Teunis van der Haegen met een overzicht van de defecten - 1 september 1789.


fol.34

een braak teullandt met de houtwasse voorpootinge en verdere geregtigheden int Liesent genaamt MATTIJS JAN TIJSSENBRAAK groot ontrent drie a vier loopense hieruyt te vergelden eenen gulden aant Groot Gasthuys te 'sBosch - 16 october 1789.


fol.37

Compareerden voor schepenen van Schijndel JAN VAN DEN ENDEPOEL en JOANNA BACHMANS echtelieden die te kennen geven dat hun zoon ANTONIUS THEOLOGANT te Leuven voornemens was de geeste­lijke staat als werelds priester aan te nemen en alzo bij gebrek van beneficie ecclesiastique daar toe vereist wordt een 'tytel patrimoniaal rendeerende sjaars de somme van 150 gul­dens hollans om in cas van noot daar van onderhoude te konne werden - zoo belooven voornoemde comparanten aan hunnen gemel­de zoon in geval van nootsakelijkheid sjaars te zullen geeven 150 guldens hollans verpligtende hunne verdere erffgenamen om hetzelfde in gelijke geval nar der comparanten afflyvicheid te doen met welken last zij hun erffdeel zullen moeten aanvaer­den' - 21 october 1789.


fol.38

Johannis Adriaen Reijckers [24], en Adriaan Hendrik van Gerwen [26] wonende te Rotterdam maar sinds enkele weken in Schijndel verblijvende, verklaren ter requisitie van PAULUS FREDERIKUS BERNOULLY DORPSCHIRURGIJN alhier, en wel d eerste comaprant dat hij op dingsdag den sesden october deses jaars 1789 ont­rent agt uuren uyt de huysinge genaamt DEN HEEMEL is gegaan met voorneemen om zig naar huys te begeeven en op straat gekomen zijnde onverwagts en zonder eenige voorgaande questie rusie off verschil te hebben gehadt is aangevallen door een of meer personen van welke hij een snede in den regteren bovenarm heeft gekreegen zonder dat hem comparant bewust of kennelijk is wie hem die sneede in den arm heeft toegebragt en verklaren bijde comparanten eenpaerig, dat zij nog dien zelfde avondt zijn gegaan nade huysinge van den requirant in deesen en den selven hebben opgeklopt om d evoors. blessuere off wonde te verbinden, dat den requirant voor het doen van het verbandt aan den eersten deponent heeft gevraagt op wat plaats, wan­neer, door wien en in wiens presentie hij de voors. wonde off quetsure heeft gekreegen en off zulx gehouwen off gesneeden was, waarop den eersten deponent heeft geantwoord dat hij zulc niet en wist off in wiens presentie zulx geschiedt is door dien het xzeer donker was en veele persoonen op straat bevon­den maar dat het ontrent DEN HEEMEL geschiedt was - eijndigen­de bijde comparanten hier meede deese haare waare en opregte verklaeringe, gevende voor redenen van welwetenthijdt als in den text en hebben na aandagtige pree-electure ider voor zoo veel zijn geattesteerde aangaat daar bij blijven persisteeren en hebben hetzelve met heijlige en sollemneele eede bekrag­tigt, zeggende een ider van hun de woorden 'dat zweer ik - soo waarlijk helpe mij godt almagtigh ten staave van Niklaas van Schaardenburgh president loco den heer officier - 24 october 1789.


fol.51v

Aanbesteding en overdracht van het SECRETARIJE of SCHRIJFAMPT van Schijndel met ingang van 1 december a.s. door de Heer VAN BEVERWIJK aan ANDRINGA dros­saard van Helmond, gevolgd door de rechten en plichten die aan dit ambt vastzitten - 22 november 1789.


fol72

Overdracht naar aanleidingvan folio 51v van alle charters, papieren, protocollen, boeken, rekeningen of andere documenten die de gemeente Schijndel aangaan en in de 'comme, kasten en kisten ter secretarije berusten' - hiervan bestaat geen inven­taris, die volgens een resolutie van de Raad van State de dato 25 april 1753, wel moet worden opgemaakt - hij draagt het geheel over aan zijn opvolger, maar heeft de lopende verkoop­condities van inboedels, bomen en schaarhout nog onder zich gehouden - mocht hij later nog iets ontdekken dan zal hij dat meteen aan Andringa laten weten en de nieuwe secretaris ver­klaart alles ontvangen te hebben en verleend zijn oud-collega decharge in presentie van het gehele bestuurscollege - 11 december 1789.


fol.74

De Heer CHRISTIAAN HENDRIK HUBENS, JAN ADRIAEN GOYAERTS x MARIA HENDRIK HUBENS, JOHANNIS PETER VAN DE VEN x HENDRIEN HENDRIK HUBENS, kinderen en erfgeamen van wijlen HENDRIK GIJSBERT HUBENS x CATHARINA ADRIAAN KIVITS in leven echtelie­den, die samen verklaren een scheiding en deling te zijn aangegaan van de goederen die hen via hun ouders zijn aangeko­men:

de heer Christiaan Hendrik Hubens het eerste lot:

'eene hoeve van ouds genaamt SCHRIJVERSHOEVE bestaande in een huysinge esthuys schop hoff boomgaart met aangeleege akker weij en hooijlanden houtwassen voorpootingen en verdere ge­regtgheden ter plaatsche genaamt het Hermaelen groot tsamen 65 loopens e.z. Johannis Geerit Gijsbert Pijnappels a.z. Herme Geerit Voets e.e. Willem Wilhelmus van Heretum a.e. de gemeene straat zijnde d evoors. goederen leenroerig aan den edele mog. Raade en Leenhove van Brabandt in 'sHage laatst verheven door weijlen opgenoemde Hendrik Gijsbert Hubens den zeevende meij des jaars 1744 uyt de voors. goederen jaarlijks te vergelden eenen zak rogge aan den ARMEN VAN SCHIJNDEL - item eenen camp hooijlandt onder den gehugte Elschodt agter Anthony Peeter Vugts groot omtrent tien karren hooygewas [dit is bij het Slotje in de buurt] e.z. Johannis Schevers a.z. Hendrik Jan Ariens van der Schoot e.e. de kinderen Johannis Jan Willem Vrensssen a.e. RIJNDERKENSDIJK hier uyt te vergelden eene rente off pagt van seventien stuyvers en agt penningen in eene meerdere van eenengulden vijfftien stuyvers met ZIJMEN EIJM­BERS VERHAGEN cum suis aan den Grooten Bagijnhoff te 'sBosch - item nog te deel gevallen een GEWINCHEIJNSBOEKJE jaarlijkx rendeerende circa zeeven gulden geheven en ontfangen wordende in de uysinge van voors. hoeve alle jaare op St. Martensdag met het regt van de jagt op ontrent veertig buenderen landt aan de voorn. hoeve gehoorende welke hoeve cheijnsboek en regt van jagt leenroerende is aan den Edele Souveraine Rade en Leenhove van Brabandt in 'sHage en welke voors. leengoederen zijn vrij van houdtschadt volgens resolutie van haar Ed.Mogen­de de Heeren Raaden van State der Vereenigde Nederlanden de dato 19 november 1771

aan de andere erfgenamen wordt toebedeeld: een huis in de Houterd ca. 25 lopensen met een last van 2 gl. 5 st. aan de Armen van Schijndel en 2 st. en 8 penn. uit een meerdere cijns van 3 st. 12 penn. aan de Heer van Helmond; twee akkers in de Houterd , een akker in de Heikampen, vier stukjes teulland aan de Lang Hegge, de voorste helft in een houtbos in de Weikam­pen omtrent den Hongerhoek, een huis onder het Lutte­leijnd in het Steegske 6 lop., een huis onder de Borne 10 lopensen, een kromme akker met twee kleinere akkertjes aan de Broeksendijk 7 lop., een braakske teulland met een akker te rplaats evoors. ca. 4 lop., teulland onder de Borne int Huefken 4 lop. belast met een rente van 1 gl. 1 st. aan het Groot Begijnhof in Den Bosch en een cijns van 1 st. aan de Heer van Boxtel maar te Middelrode te betalen 8 dagen na Sint Maarten, 4 akkers in het Plekkershuefken ca. 10 lop., een akker in het Baars Voorveld omtrent de Huygewilg ca. 2 lop., de helft van een kamp hooi­land genaamt Rulenscamp in den Aardenburg groot tien karren hooigewas, een kamp in de Liekendonk van 7 karen hooigewas waaruit men schuldig is 1 st. cijns in een meerdere cijns van 2 st. aan het boek van de Heer van Berlicum en ook nog 8 penn. in een meerdere cijns van 1 st. aan het boek van de Heer van Helmond en tenslotte de achterste helft van het eerder genoem­de houtbos bij de Hongershoek belast met de helft van 7 st. en 8 penn. gewincijns aan het boek van de Heer van Helmond 8 dagen na Bamisdag te betalen; vervolgens het vierde loth.....­een huis onder de Borne ca. 38 lopensen, drie akkers teulland ca. 9 lopensen genaamt JOCHUMSLANT, deze goederen belst met 6 st. gewincijns aan de heer van Boxtel te betalen te Middelrode 8 dagen na Sint Maarten, 12 gulden aan een ZEEKERE ARMFUNDATIE of ARMHUYSKENS alhier, een kapitaal van f 250 verschuldigd aan JUFFROUW VAN BEUGEN te Vught, akker - en hooiland in de OIREN­DONK ca. 8 lop., een akker in de Weijkamp ca. 2 1/2 lop. belast met 2 duiten in het boek van de Heer van Boxtel en te betalen te Middelrode 8 dagen na Sint Maarten en nog een rente of cijns van 2 of 3 duiten te vergelden op Sint Michielsdag aan het kantoor van de Domeinen te 'sBosch of de Leen en Tolkamer, drie akkers genaamt het NIEUWLANT onder Lutteleijn­de, twee akkers genaamt DEN HERWIJN ONTRENT DE KEUR 4 lop., een kamp hei, wei en hooiland ter plaatse genaamd DE KNOOKERT ca. anderhalve morgen - 16 december 1789.
BORGEMEESTERS SCHIJNDEL

De bestuurders van Schijndel hebben 'overgebrogt een dubbelt getal aankomende borgemeesters om over desen dorpe en jaare in te gaan primo january 1790 zullende expireeren den laatsten december van het zelfde jaar te worden geeligeert en verkooren een enkelt getal in confirmite van de dorpsreglementen van officier en schepenen de dato 18 maart 1742 en zulx uyt na te noemen personen:

WIJBOSCH Miggiel Bartel Verhoeven & Gijsbert Francis van den Bogaart - LUTTELEIJNDE Adriaan Jacob van Kessel & Joost Arn. Verhagen BORNE Johannis Jansse van den Oetelaar & Jan Hendrik Reijkers - ELSCHODT Adriaan Anthony Vugts & Adriaan Gijsbert van der Kant - 18 december 1789 en daags daarna zijn uiteinde­lijk uit de nominatie van de afgegane borgemeesters van het jaar 1789 om als borgemeester verkozen te worden voor 1790 Gijsbert Francis van den Bogaart (Wijbosch), Adriaan Jacob van Kessel (Lutteleind), Johannis Jansse van den Oetelaar (Borne) en Adriaan Gijsbert van der Kant (Elschot) - 19 december 1789.

Voor het gehucht Broekstraat zijn geen borgemeesters gekozen!


fol. 130

onder Wijbosch genaamt DEN HOPACKER - 1790

een parseel akkerland genaamt DEN HOOGE en LAAGE HULSEBRAAK groot omtrent twee lopense - 1790
fol.164

Staat en inventaris door JAN VAN HAM van de inboedel van de HEER ANDREAS AARTS vicaris generaal van het Bisdom Den Bosch. Van Ham is via een acte van 20 december 1789 aangesteld tot execu­teur en het testament van de vicarius is verleden voor notaris Hendrik ter Croije in Den Bosch 21 januari 1780. De vicarius is overleden en begraven te Schijndel op 18 augustus 1790.


Eerste capittel onroerend goed:

de inventarisant verklart aan hem niet bewust te zijn dat den overleedenen eenige vaste onroerende goederen in eijgendom gehadt off naergelaeten heeft, dus - memorie


tweede capittel van kleeren, linnen en wollen etc.:
kleederen:

overrokken [2], nagtjapons [4], slaapjakken [5], schouderman­tels [1], camisoolen [6], broeken [5], cousen [25 paar], schoenen [3 paar], muylen [4 paar], hemdrokken [22], hembden [41], overhembden [17], dassen [45], mouwkens [22 par], hoeden [3], paruiken [3], handschoenen [4 paar], slaapmutsen [23], neusdoeken [100], jas [1] -


de boeken zijn bij testament en naedere onderhandse vermaakt -

volgt het houdt en turff:

turff drie karren, een mijt geklooft houdt, een mijt mutzaert, gaaren roeijen agt, een kwakkel kooij
vaetwerk:

manden [8], tonnetjes [3], schraagen [5], waschstoel [1], draegton [1], scherffborden [2], asbak [1], stooven [4], kuypen [5], regenton [2], vergulde lijsjes [4], lijsten en landkaerten [5], ladderen [4], orgeltje [1]


soelen en taefels:

stoelen [78], schilderijen [27], printen met glas [27], spie­gels [8], taefels [20], strooij matjes [24], tafelkleeden [9], schouwkleeden [11], stoelkussens [13]


cabinetten bureaux cassen:

cabinet [1], bureaux [3], cassen [3], pers [1], staande horo­logie [1], wekker [1], fumekas [1], theetrommel [1], thekistje [1], fleschplaetjes [10]


bedden:

bedden [7], matrassen [1], ledicanten [3], pavilloen [1], deekens [15], roode vriessche spreij [1], chitse spreij [1], strooijzak [2]


cooper:

blaekers [5], kandelaers [8], comsoiren [6], coffykannen [5], chocolatekan [1], olijkan [1], lampen [3], tabakxconfoiren [2], thebussen [2], copere raspen [2], ketels [7], marmiten [3], castrollen [7], broederpan [2], themooren [4], caffypot [1], doofpot [1], poolsche muts [1], taartepannen [2], copere schotel [1], vijsel [1], schuijmspaenen [3], 2 paer schaelen met gewigt, copere spuyt [1], nedpan [1]


tin:

7 dozijn borden

schootels [33], soepkom [3], vischplaat [5], schenbord [2], bierkan [4], kannetjes [3], tregter [1], trekpot [2], cande­laers [2], comfoire [2], tirin [1], lempet [1], peperbus [3], suyker schoteltje [1], roomkannetje [1], in(k)tkooker [2], waterpotten [7], olystelsel [1], leepels [6]
ijser:

tangen [4], vuurschuppen [3], blaaspijp [2], roostels [3], brandeijsers [4], schuppen [2], rijven [2], riek [1], schoef­fels [2], krabberkens [3], ijsere lat [1], ketels [3], spit met toebehoore [1], caffytrommel [1], wafelijzer [1], obele ijzer [1], trift [2], vleeschbijl [2], moesbijl [1], snutters [4], suykerscheer [1], casrol [1], koekpan [2], souchetten [6], messen 3 1/2 dozijn, mostertmolen [1], comfoire [4], tuynnscheer [2], vischnet [6], kerssen [130], een bindtouw


blek:

schenkborde [3], theblaeykens [1], lantaern [4], wijnpomp [1], caffypot [2], thebus [2], trommels [8], potleepels [2], gebak­vorm [21], salmpan [2], gieter [1]


vleesch en boter:

hammen [4], boter [110 pond], boterpotten [12]


glas:

romers [58], bierglaesen [34], caraffen [5], flesjes [4], een mand leege flessen,


wijn en bier:

roode wijn [45 flessen], rhijnse wijn [30], moesel [100], fransche witte wijn [2 1/2 stuk], bier [3 tonnen], flesschen [200]


paerd en getuijg

paerd met getuijg [1], kar met getuijg [1], chaise met getuijg [1], hooij [6000 pond], haver [5 vat]


aardewerk:

borden [140], slaeijbak [1], punschcom [1], mostertpot [2], doorslag [2], botertonnetjes [2], pintjes [5], braijschotel [2], braijpot [2], stelsel [1], lampet [1], slaeijbak [2], witte com [3], lange schotel [2], titin [1]


zilverwerk:

leepels en fouchetten [2 1/2 douzijn], mosterpotten en peper­bussen [2 paar], potagielepels [4], souplepels [2], comfoir [1], kleine leepeltjes en fouchetjes [6], snuyfdoos verguld [1], snuyfdoos met schildpad [1], suykerleepel [1], pijpestop­per [1], aggate snuyffdoos [1], verzilverde zoutvaaten [2], verzilverd olystelsel [1], bel [1], mouwe knoopjes [1 paar], signetten [2], schoengespen [2 paar], broekgespen [2 paar], zal horologie [1]


pellen:

servatten [334], tafellakens [45], handdoeken [70], lampetdoe­ken [8], slaeplakens [47 paar], kussensloopen [57], gordijn­tjes [9], ongemaekt linne 8 1/4 el


porcelijn:

borden [108], schoteltjes [24], theeschoteltjes [5 douzijn], trekpot [3], roomkannetjes [2], boterpotje [2], sauscom [2], suijkerpot [3], speolkom [3], fruitschoteltje [1], salaijbak [2], theebus [1], suijkerpotje [1], blompotte [6], chocolaet­fasten [6]


aan geld in differente specien bevonden ses duysent agt hon­dert seeven en sestig gulden dico 6867:0:0
differente schulden aan den gemeenen boedel:

Jan van Rooij debit 300-0-0

de weduwe Jan Quak 10-0-0

de huysvrouw Jansse van der Heijden 29-0-0

Lambert Jansse van Berkel 30-0-0

de vrouw van Arie van Balcom 20-0-0

Huijge Jansse van der Heijden 23-0-0

Sus Verhagen 145-0-0

van Juffrouw van Geffen ontfangen van kostgeld 112-10-0

nog competeert aan den gemeenen boedel voor competentie en kostgeld der capellaenen 233-6-8


aldus desen staat en inventaris gemaakt en geformeert op het goed en getrouw aangeven van den voorn. Jan van Ham, den welke verclaerde hem hier inne ter goeder trouwe en naar zijn beste kennis en wetenschap gehandelt te hebben, zonder eenige goede­ren ter kwaader trouwe agterhouden, verduijstert, versweegen off verstompelt te hebben, directelijk off indirectelijk, praesenteerende de deugdelijkhijdt deezer opgaeve, ten allen tijden des noods en gerequireert wordende met heijligen eede te affirmeeren, reserveerende nogtans, indien in tijden off weijlen nog eenige andere off meerdere goederen tot zijner kennisse mogte koomen welke tot desen inventaris zoud ebehoor­en, off dat op den zelve mogte zijn gebragt eenige penningen, goederen off effecten, welke daar toe niet behoorden, den zelven daar meede te mogen verminderen, vermeerderen off vergrooten, zoo als bevonden zal worden te behooren; aldus gepasseert ter secretarije van Schijndel op heeden den dar­tienden september 1700 neegentig, getuijgen waren hier over Niklaas van Schaardenburgh president en Christiaan Kluytmans scheepen in Schijndel. [handtekeningen] - opgemaakt door Andringa.
==============================================================

EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER==============================================================

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə