Secretar de statYüklə 284.58 Kb.
səhifə1/5
tarix12.08.2018
ölçüsü284.58 Kb.
  1   2   3   4   5
R O M Â N I A

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORAgenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
APROB,

SECRETAR DE STAT

Şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică
Chestor de poliţie

Ioan DASCĂLUEVALUAREA ANUALĂ
A ACTIVITĂŢII AGENŢIEI NAŢIONALE

ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE
2011


I. INTRODUCEREAgenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a fost, în anul 2011, subiectul unui proces de reorganizare care a acompaniat activităţile curente ale acesteia, generând o varietate de provocări şi dificultăţi cărora Agenţia a reuşit să la facă faţă respectând criteriile de performanţă în îndeplinirea atribuţiilor cu care este învestită de lege. Istoricul acestui proces de reorganizare instituţională a început către finele anului 2010 şi s-a formalizat odată cu publicarea, în Monitorul Oficial nr. 331 din 12 mai 2011 Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.
În acest context, în prima parte a anului 2011, o importantă parte a capacităţii de lucru a fost dedicată documentării demersurilor de reorganizare, care s-au materializat în elaborarea şi promovarea spre aprobare, cu suportul DMRU şi a Direcţiei Juridice a IGPR, a actului normativ menţionat.

În conformitate cu prevederile acestei H.G., ANITP s-a reorganizat şi funcţionează la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (anterior reorganizării, ANITP funcţionând în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române), având personalitate juridică şi în prezent aflându-se în proces de elaborare a propriului regulament de organizare şi funcţionare, respectiv a procedurilor interne corespondente diferitelor sale responsabilităţi.

În conformitate cu H.G. menţionată, Agenţia este condusă de un director ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al Ministrului Administraţiei si Internelor. Directorul agenţiei a devenit coordonatorul naţional al activităţii de implementare a politicilor publice de prevenire a traficului de persoane si de monitorizare a acordării protecţiei si asistentei victimelor traficului de persoane, fără a produce imixtiuni în competenţele şi activităţile specifice fiecărei instituţii, în condiţiile legii.
Operaţionalizarea ANITP a implicat, în anul 2011 mai multe etape:


 • modificări la nivelul schemei de personal a Agenţiei care a fost completată până la cifra de 95 de poziţii din care în prezent au putut fi ocupate doar 70, restul nefiind incă bugetate (detalii sunt oferite în cadrul secţiunii III. 5. „Compartimentul Resurse Umane”),

 • dobândirea autonomiei financiare, prin alocarea unui buget propriu (directorul agenţiei a devenit ordonator de credite, reprezentând Agenţia în raporturile cu persoane fizice şi juridice publice si private din tara si din străinătate),

 • dobândirea şi amenajarea unui nou sediu, cu spaţii de lucru şi funcţionalităţi (tehnice şi logistice) de natură să asigure condiţii necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice,

 • un efort intens al întregului personal al Agenţiei pentru amenajarea spaţiilor de lucru, într-o perioadă foarte scurtă de timp (mai puţin de o săptămână),

 • dinamica de personal, care a influenţat, la rândul ei, activitatea Agenţiei, prin plecarea unor specialişti şi preluarea altor membri de personal, pentru ocuparea a câteva din posturile corespondente serviciilor de suport ale Agenţiei. Procesul continuă şi în prezent, până la deplina operaţionalizare. Acest fapt a solicitat mobilizarea unui efort al întregii Agenţii, în sensul familiarizării şi formării iniţiale a noilor veniţi, pentru dobândirea unei expertize necesare şi suficiente care să le permită acestora preluarea şi soluţionarea responsabilităţilor de serviciu, în ritmul şi la nivelul de competenţă cerute.

Una dintre provocările importante căreia Agenţia i-a alocat o cantitate însemnată de timp a decurs din efortul asumat pentru depăşirea dificultăţilor generate de reorganizarea administrativă şi instituţională: schimbarea sediului, integrarea noului statut dobândit în cadrul Ministerului şi, în general, în cadrul dispozitivului naţional antitrafic, reuşind, în acelaşi timp, să păstreze capacitatea de răspuns faţă de responsabilităţile cu care este investită.

Agenţia şi-a păstrat rolul de a coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional modul în care instituţiile statului implementează politicile în domeniul traficului de persoane, precum şi în cel al protecţiei şi monitorizării asistenţei acordate victimelor traficului.
În termenii îndeplinirii responsabilităţilor specifice, coordonatele activităţii au urmărit subdomeniile prevenirii, monitorizării şi cercetării fenomenului traficului de persoane.
În planul prevenirii victimizării au fost desfăşurate, pe lângă demersurile legate de dezvoltarea strategiei de prevenire a traficului de persoane, prin iniţierea şi implementarea campaniilor naţionale centrate pe prevenirea primară a victimizării şi o serie de iniţiative cu caracter de noutate în spectrul tipologiei activităţilor de profil cu care este obişnuit publicul. Cu titlu de exemplu menţionăm implicarea Agenţiei în campania de promovare, la nivel naţional, a producţiei cinematografice „Lover Boy”, care are ca temă traficul de persoane în scopul exploatării sexuale dar şi difuzarea, în toate categoriile de mijloace de transport în comun a unui spot publicitar privind riscul victimizării.

În dezvoltarea campaniilor de prevenire şi informare/sensibilizare a opiniei publice, ANITP şi-a alăturat un număr important de parteneri instituţionali din mediul guvernamental şi din societatea civilă.


În domeniul monitorizării şi cercetării fenomenului traficului de persoane este vizibilă, în perioada de referinţă, creşterea semnificativă a volumului şi complexităţii solicitărilor venite din partea interlocutorilor.

Vizibilitate instituţională
Începând cu acest an, în urma unei analize a contextului mediatic din anul precedent, precum şi a evoluţiilor legislativ-organizatorice, s-a conturat necesitatea intensificării activităţilor de promovare a imaginii instituţionale.

Astfel, în cadrul Strategiei de vizibilitate, document intern al ANITP, au fost identificate o serie de obiective specifice precum procesul de rebranding al website-ului oficial al ANITP, identificarea şi realizarea unui logo, desemnarea unei „voci unice” la nivelul structurii, organizarea de evenimente în vederea promovării imaginii şi a activităţilor, precum şi menţinerea unui flux constant de informare publică, elaborarea unei proceduri de lucru cu structura de specialitate în domeniul informării şi relaţiilor publice - D.I.R.P., iniţierea şi implementarea unor activităţi de promovare a imaginii instituţionale, desemnarea unei persoane responsabile cu gestionarea comunicării la nivelul ANITP, precum şi desemnarea şi pregătirea unui responsabil pe comunicare la nivelul fiecărui Centru Regional.

La nivel central au fost primite 42 de solicitări din partea jurnaliştilor români şi străini din presa scrisă şi audio-vizuală, pentru realizarea unor documentări jurnalistice sau interviuri, precum şi solicitări în vederea participării în cadrul unor emisiuni la diferite posturi de radio şi de televiziune. În acest sens s-au înregistrat 8 participări la emisiuni ale posturilor televiziune, 6 interviuri telefonice la posturi radio, 9 interviuri la posturi de televiziune, 6 participări la emisiuni radio, 2 interviuri telefonice la posturi de televiziune, 12 interviuri care s-au concretizat în 12 articole în presa scrisă şi on-line, 3 articole pentru diverse publicaţii străine.

La nivelul Centrelor Regionale, în urma activităţilor desfăşurate pe plan local şi a monitorizării mass-media locale, s-au înregistrat un număr de 730 articole în presa scrisă şi on-line, 242 de reportaje la posturile de televiziune, 52 de interviuri la posturile de radio, 30 de participări la diverse emisiuni informative sau pe teme sociale.
II. ACTIVITATEA SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL ANITPII. 1. Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime
În anul 2011 Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare a Victimelor şi-a desfăşurat activitatea în contextul general al reorganizării ANITP în cadrul MAI.
O provocare căreia Serviciul a reuşit să îi răspundă într-o manieră eficientă a decurs din creşterea semnificativă a volumului şi complexităţii solicitărilor venite din partea interlocutorilor (Parlamentul României, alte instituţii publice relevante, organizaţii europene şi internaţionale - cum sunt Consiliul Europei, Departamentul de Stat al SUA, organizaţii neguvernamentale, mediul academic, instituţii de formare profesională etc.). În multe cazuri, formularea competentă a răspunsurilor faţă de aceste solicitări au reclamat mobilizarea efortului colectiv la nivelul Serviciului (de ex. rapoartele de ţară).
O altă particularitate a angajamentelor Serviciului a fost dată de multitudinea domeniilor de intervenţie, corespondentă tot atâtor arii de competenţă profesională. Răspunsul instituţional în fiecare dintre aceste domenii de intervenţie a solicitat expertiza unei varietăţi de profiluri profesionale cum sunt:

 • specialişti în tehnologia informaţiei (pentru zona de administrare a bazei de date şi de configurare a reţelei interne informatice/de comunicare a Agenţiei),

 • expertiză în aria cercetării aplicate, a monitorizării asistenţei acordate victimelor şi în cea a realizării de analize şi elaborării rapoartelor de specialitate solicitate de actorii sociali menţionaţi anterior,

 • expertiza poliţienească şi psihologică în gestionarea unei importante cazuistici relaţionate coordonării victimelor în procesul de repatriere sau în cadrul procedurilor judiciare.

Numeroasele solicitări venite din partea centrelor regionale în general şi a CR Bucureşti în mod particular, cu privire la acordarea de suport/asistenţă de specialitate în cazuri de repatriere a victimelor traficului de persoane şi de coordonare a participării acestora în procedurile judiciare au adăugat Serviciului încă o dimensiune calitativă şi o arie de intervenţie vizibilă.


Reperele importante ale activităţii Serviciului se regăsesc şi în calitatea şi anvergura documentelor elaborate, în implicarea specialiştilor Serviciului în îndeplinirea obiectivelor ANITP în arii de competenţă care au implicat cooperarea interinstituţională la nivel naţional, reprezentarea internaţională şi participarea la importante angajamente externe.
În ansamblu, Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime a răspuns unei părţi însemnate din solicitările adresate ANITP, punând la dispoziţia partenerilor instituţionali şi neguvernamentali o multitudine de documente conţinând informaţii relevante şi actuale relative la dinamica fenomenului traficului de persoane (TP).
Deşi nu oglindesc în integralitate activitatea Serviciului, rezultatele cele mai vizibile ale efortului colectiv au fost:


 1. Raportul anual privind situaţia traficului de persoane în anul 2010

Raportul a fost elaborat, printr-un efort deosebit - în care Serviciul a mobilizat celelalte servicii şi compartimente de specialitate ale Agenţiei, dar şi numeroase instituţii publice de aplicare a legii, alte instituţii publice şi organizaţii ale societăţii civile, aflându-se în prezent în procedură de aprobare de către Guvernul României.


 1. Analiza privind Traficul de persoane în anul 2010 - un document de referinţă pentru prezentarea caracteristicilor victimelor identificate, alături de statistici multivariabile privind procesul justiţiei pentru pedepsirea făptuitorilor.
 1. Evaluarea semestrială a caracteristicilor socio-demografice privind victimele identificate în primul semestru al anului 2011.

Un număr însemnat de alte solicitări de date statistice sau alte tipuri de informaţii cu privire la o multitudine de variabile ce au definit dinamica fenomenului traficului de persoane în anul 2011 şi în anii anteriori au făcut, de asemenea, obiectul unei părţi importante din ansamblul activităţilor Serviciului. Ele pot fi structurate în următoarele categorii generale:
 1. Solicitări de date pentru scopuri ştiinţifice

În 2011, s-a constatat un interes deosebit pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul traficului de persoane la nivel european, al politicilor publice în domeniu şi cu privire la modul în care sunt respectate drepturile victimelor traficului de persoane (VT). Cercetători sau studenţi români şi străini, specializaţi sau în curs de specializare în domenii precum respectarea drepturilor omului, evaluarea politicilor publice, criminologie sau cooperare internaţională au solicitat Centrului de Cercetare şi Informare Publică din cadrul ANITP date şi statistici variate. Informaţiile transmise au fost utilizate în scopul formulării ipotezelor de cercetare în domeniul drepturilor omului sau în domeniul politicilor publice la nivel european ori pentru conturarea sau fundamentarea concluziilor studiilor de cercetare demarate.
Studenţi, masteranzi şi doctoranzi din România şi din străinătate au apelat la Centrul de Cercetare şi Informare Publică pentru furnizarea datelor statistice în domeniu sau pentru consultarea cu privire la metodologiile de cercetare aplicate în cadrul lucrărilor finale. Cele mai multe lucrări de licenţă, dizertaţie sau doctorat au urmărit analizarea fenomenului traficului de femei sau copii şi asistenţa acordată acestor victime.

O analiză a solicitărilor venite din partea studenţilor arată ariile principale de interes ale acestora: • situaţii multianuale privind victimele femei identificate;

 • situaţia repatrierilor victimelor de cetăţenie română;

 • legislaţie şi progrese legislative/instituţionale;

 • servicii de asistenţă acordate victimelor: aplicarea normelor legislative;

 • rezultatele evaluării centrelor de asistenţă a victimelor traficului de persoane;

 • cooperarea interinstituţională între sistemul public şi cel privat.
 1. Solicitări de date pentru scopuri evaluative/ de monitorizare la nivel internaţional, european sau naţional

    1. În scopul pregătirii vizitei de monitorizare pe care o delegaţie a Grupului de experţi pentru acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane - GRETA (Consiliul Europei) a realizat-o în luna mai, ANITP a furnizat, la solicitarea acestuia, un document de sinteză conţinând o serie de informaţii suplimentare celor oferite în Răspunsul României la chestionarul de evaluare privind implementarea Convenţiei de acţiune a Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane.

    2. În luna octombrie 2011, GRETA a publicat Draft Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Romania, solicitând României, prin intermediul ANITP, comentarii pe marginea unui număr mare de articole din conţinutul raportului.

Ulterior consultării altor instituţii publice, ANITP (SMEC) a formulat, într-un document amplu, comentarii şi observaţii cu privire la 31 dintre articolele acestui raport, integrând şi punctele de vedere oficiale ale specialiştilor din cadrul DIICOT, Ministerul Justiţiei şi DCCO.

    1. În luna martie, ANITP a înaintat ambasadei USA la Bucureşti Răspunsul României privind chestionarul Departamentului de Stat al S.U.A. pentru elaborarea Raportului anual privind situaţia traficului de persoane în anul 2010. Documentul conţine răspunsurile României la cele 41 de întrebări ale chestionarului şi surprinde realitatea dinamică a fenomenului traficului de persoane, în România, punctând reperele evoluţiilor înregistrate în anul 2010, în ariile prevenirii victimizării, combaterii fenomenului, pedepsirii traficanţilor şi asistenţei acordate victimelor.

Răspunsul României reflectă opiniile specialiştilor din cadrul ANITP, dar şi pe cele oficiale ale DIICOT, DCCO, CSM şi ale altor autorităţi publice, precum şi pe cele ale unor organizaţii neguvernamentale române.

    1. Iniţiativa Comisiei Europene de colectare a datelor cu privire la diferitele aspecte ale traficului de persoane s-a concretizat în 2011 prin mandatarea Grupului de Lucru în domeniul Statistic al Criminalităţii (Working Group on Crime Statistics) din cadrul EUROSTAT (Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene). EUROSTAT, prin Institutul Naţional Român de Statistică a transmis solicitarea către ANITP cu privire la victimele traficului de persoane, investigaţiile efectuate, activităţile de urmărire penală a traficanţilor şi condamnări, pentru perioada anilor 2008, 2009 respectiv 2010. Centrul de Cercetare şi Informare Publică a procesat şi oferit datele din domeniul combaterii traficului de persoane şi al monitorizării victimelor infracţiunii pentru toţi anii solicitaţi.

    2. Tot prin intermediul Institutului Naţional de Statistică, la solicitarea UNICEF au fost furnizate date statistice cu privire la situaţia minorilor identificaţi ca victime ale traficului de persoane, date dezagregate pe mai mulţi indicatori socio-demografici şi pe modalităţi de exploatare.

    3. Centrul de Cercetare şi Informare Publică a acordat răspunsuri din aria de competenţă la ghidul de cercetare conturat de către Asociaţia „TRUP ŞI SUFLET” Iaşi pentru realizarea studiului transfrontalier cu privire la situaţia copiilor exploataţi economic din România şi Republica Moldova.

    4. Centrul de Cercetare şi Informare Publică a acordat răspunsul la ghidul de interviu al Organizaţiei Salvaţi Copiii România, responsabilă în România pentru demararea studiului ICMPD „Tipologia şi politicile europene împotriva cerşetoriei copiilor”.

    5. O dată cu mandatarea Poloniei la Preşedinţia Uniunii Europene, un chestionar de evaluare a situaţiei prezente în domeniul combaterii traficului de persoane a fost transmis tuturor Statelor Membre, cât şi unui număr de şase state terţe. În cadrul chestionarului au fost solicitate atât informaţii cantitative privind numărul victimelor identificate sau al traficanţilor condamnaţi în anumite perioade precum şi prevederi legislative în vigoare pentru respectarea drepturilor victimelor acestei infracţiuni (mod acordare permis de şedere şi număr permise acordate, perioada de reflecţie acordată efectiv victimelor dar şi perioada stipulată în normele naţionale, servicii de asistenţă acordate victimelor şi legislaţia sau mecanismele care stau la baza acordării etc);

    6. Chestionare privind identificarea victimelor, organizarea repatrierii în siguranţă a victimelor în ţările de origine şi reintegrarea victimelor în ţările de origine şi de destinaţie, trimise de preşedinţia poloneză, pentru organizarea unui seminar la Varşovia, 30 noiembrie-1 decembrie;

    7. Transmiterea răspunsului către United Nations Office on Drugs and Crime pentru exploatarea acestuia în cadrul Raportului Global privind traficul de persoane. Solicitarea a făcut obiectul raportărilor cantitative ale victimelor identificate, persoanelor returnate, persoanelor condamnate sau cercetate pentru infracţiunea de trafic de persoane între anii 2007-2010.

    8. Serviciul a sprijinit Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia OSCE, Consiliul Europei, Drepturile Omului, Riscuri Asimetrice şi Neproliferare, prin punerea la dispoziţie a datelor relevante privind situaţia traficului de persoane în anul 2011, pentru a servi scopului participării reprezentantului permanent al României la ONU, în calitate de invitat special la seria de simpozioane organizate de Universitatea de Stat din Virginia.

    9. O serie de interpelări au fost adresate Ministrului Administraţiei şi Internelor de către parlamentari români, ANITP oferind acestora informaţii privind situaţia traficului de persoane în anul 2011 (ex.: interpelarea domnului senator Sorin Constantin Lazăr cu privire la dispariţia copiilor minori).
 1. Solicitări de date în scopul consumului media

 • Agenţia France Presse a solicitat statistici referitoare la exploatarea prin muncă a copiilor, în vederea utilizării în cadrul unui reportaj în revista Regard;

 • Un jurnalist la ziarul Timpolis din Timişoara a solicitat o evidenţă a centrelor specializate pentru protecţia şi asistenţa copiilor victime ale traficului de minori.

În cursul anului 2011, Serviciul a acordat celorlalte compartimente ale Agenţiei suport pentru documentarea detaliată a răspunsurilor solicitate de către media.
 1. Sprijin pentru structurile teritoriale în domeniul de competenţă

Centrul de Cercetare şi Informare Publică a sprijinit activitatea de reprezentare a ANITP la nivel regional, oferind suport de specialitate în elaborarea materialelor statistice privind victimele traficului de persoane identificate la nivel regional.

La solicitarea Centrelor Regionale, CCIP a realizat evaluări statistice regionale privind victimele identificate pe anumite regiuni, pentru a putea fi exploatate în mass-media, în cadrul întâlnirilor cu echipele interinstituţionale anti-trafic dar şi în activitatea curentă.Pe segmentul atribuţiilor IT&C, Serviciul a avut următoarele obiective :


 • actualizarea şi administrarea sistemului informatic SIMEV, incluzând baza de date referitoare la victimele traficului de persoane şi aplicaţia de prelucrare a datelor;

 • dezvoltarea infrastructurii de reţea în noul sediul al aparatului central al ANITP;

 • refacerea, întreţinerea şi actualizarea site-ului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane;

 • acordarea sprijinului tehnic de specialitate atât lucrătorilor din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane cât şi tuturor utilizatorilor aplicaţiei SIMEV în vederea rezolvării problemelor apărute;

 • întreprinderea demersurilor necesare pentru realizarea şi extinderea legăturilor de voce şi date;

 • îndeplinirea altor activităţi specifice.

Sistemul informatic de evidenţă a victimelor traficului de persoane (SIMEV) a necesitat şi în anul 2011 o administrare şi actualizare permanentă, prin activităţi de introducere de statistici noi, introducerea de indicatori noi, precum şi reorganizarea modului de completare a indicatorilor.


În perioada de referinţă au fost înregistrate peste 110 de cereri pentru modificarea, crearea sau actualizarea informaţiilor despre utilizatori ai SIMEV. Datele introduse sunt verificate şi corectate în cooperare cu ceilalţi lucrători desemnaţi din cadrul Serviciului Monitorizare.

Datele din SIMEV au stat la baza materialelor de evaluare şi cercetare a fenomenului traficului de persoane ce sunt elaborate de specialiştii ANITP.


La începutul acestui an, site-ul a fost refăcut în totalitate, schimbându-se atât modul de prezentare grafică, cât şi modul de organizare a informaţiilor, fapt ce a implicat un volum mare de activităţi de design web, actualizare. Odată cu reorganizarea ANITP ca unitate subordonată în cadrul MAI, au fost realizate demersuri în vederea integrării unui link pe prima pagină a site-ului www.mai.gov.ro către site-ul ANITP.

Şi în prezent, site-ul Agenţiei suportă modificări care servesc scopului asigurării transparenţei decizionale, o cerinţă legală. Informaţiile difuzate prin site-ul web al ANITP sunt disponibile atât în limba română, cât şi în limba engleză, fiind grupate în 12 de categorii.

O evaluare a acestui instrument de promovare a Agenţiei a evidenţiat faptul că media accesărilor este de aproximativ 100 de vizite pe zi, timpul mediu petrecut pe site fiind de aproximativ 2.52 minute, vizitatorii fiind atât din România (peste 88%), cât şi din străinătate (Republica Moldova, SUA, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franţa etc). Pe parcursul anului 2011 site-ul ANITP a avut 25.173 de vizite, au fost vizualizate peste 105.149 de pagini de către aproape 15.000 de vizitatori unici.
În responsabilitatea SMEC este dată şi administrarea reţelei interne a aparatului central al ANITP. Acesta funcţionează pe infrastructura dezvoltată în cursul acestui an cu sprijinul DGCTI. Au fost instalate echipamentele de reţea furnizate de DGCTI, respectiv o unitate radio, o centrală telefonică, antenă, rack 19”, pentru funcţionarea cărora a fost necesară instalarea a peste 2 km de cablu utp etc.

S-au continuat demersurile, începute în 2009, odată cu reorganizarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane în cadrul IGPR, în vederea reconfigurării reţelei locale a ANITP, în vederea integrării acesteia în cadrul structurii Active Directory a IGPR.

La nivel regional s-au continuat demersurile conectării Centrelor Regionale la RCVD, anul acesta realizându-se conectarea Centrele Regionale Piteşti şi Târgu-Mureş singurul centru fără conexiune RCVD fiind Centrul Regional Bucureşti.

Colectivul de specialitate din cadrul Serviciului a oferit sprijin tehnic pentru realizarea diverselor materiale de prevenire (spot video, afişe, machete materiale), hărţi şi alte materiale necesare reprezentărilor grafice şi spaţiale ale fenomenului.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə