Siqnallar və sistemlər” Qr. 215a DÜZGÜn cavablar 90 A

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.98 Mb.
səhifə4/11
tarix25.05.2018
ölçüsü0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

İnfraqırmızı daiğanın tezliyi və dalğa uzunluğu hansidır?

 1. λ < 1 mm ƒ = 3 ÷ 30 HHs

 2. λ < 0,1 mm, ƒ = 3 ÷ 30 HHs

 3. λ > 1 mm ƒ = 3 ÷ 30 HHs

 4. λ > √2 π ∙ ℓ, ƒ = 3 ÷ 30 HHs

 5. λ > 100 m ƒ = 465 kHs
 1. Rabitə sistemləri nədir?

 1. Rabitə kabellərinin cəmidir.

 2. məlumatin ötürülməsi üçün istifadə olunan texniki vasitələrin cəmidir.

 3. ayrıca xüsusi avadanlıqdır.

 4. uzlaşma avadanlığıdir

 5. Sinxronlaşma avadanlığıdır.
 1. Mobil rabitə şəbəkələri arası rabitə nə ilə həyata keçrilir?

 1. maqnit dalğaları ilə

 2. elektromaqnit dalğaları ilə

 3. işıq dalğaları ilə

 4. mexaniki dalğalar ilə və ya naqillə

 5. elektrik dalğaları ilə
 1. Mobil rabitənin insan orqanizminə təsiri necə adlanır?

 1. mexaniki təsir

 2. bioloji təsir

 3. kimyəvi təsir

 4. istilik təsiri

 5. dalğa təsiri
 1. Mobil rabitənin hansı insanlara daha çox təsir edir?

 1. ürək və əsəb xəstələyə olan insanlara

 2. əsəb xəstələyi olan insanlara

 3. mədə-bağırsaq xəstələyi olan insanlara

 4. dəri xəstələyi ilan insanlara

 5. sağlam insanlara
 1. Tezliyi 50Hz olan siqnalın periodu hansıdır?

 1. 0.2

 2. 0.02

 3. 0.002

 4. 0,5

 5. 2
 1. Hansı halda Kotelnikov teoremi düzgün ifadə olunub?

 1. Fmax = ∆t/ 2

 2. ∆t = 1/ 2Fmax

 3. Fmax = > ∆t

 4. Fmax = < ∆t

 5. Fmax = 1/ ∆t
 1. ARÇ-prosesinin sonuncu mərhələsi necə adlanır?

 1. kvantlama

 2. kodlama

 3. diskretlənmə

 4. modullaşma

 5. demodullaşma
 1. Rabitə sisteminin funksional sxemi nəyi təsvir edir?

 1. bloklar arası tam əlaqəni

 2. bloklar arası əlaqəni və bu bloklarda gedən fiziki proseslərin qrafiki təsvirini.

 3. bioklarda gedən radiotexniki proseslərin qrafiki təsvirini

 4. rabitə kanalında gedən fiziki prosesləri əks etdirir.

 5. məlumat mənbəyi və məlumat arasındakı siqnalların formasının qrafiki təsvirini əks etdirir.
 1. Rabitə sistemlərində ən çox qeyri-xətti elementlərin tətbiqinin əsas səbəbi nədir?

 1. maneə davamı yüksəkdir.

 2. onların yüksək F.İ.Ə. olması və tezliyinin stabilliyi

 3. onların güc əmsalı yüksəkdir

 4. antenna qurğuların kiçik ölçüyə malik olması

 5. onlarda temperaturun artmasının iç rejiminə təsiri yoxdur.
 1. Rabitə sistemlərinin sintezi hansı mərhələdən keçir?

 1. nəzəri və praktiki

 2. nəzəri və reallaşma

 3. praktiki və təcrübi

 4. reallaşma və quraşdırma

 5. analiz və sintez
 1. Bütün rabitə sistemləri iş rejiminə görə hansı qrupa ayrılır?

 1. kəsilməz və kəsilən iş rejimi

 2. stasionar və diskret (impuls) iş regimi

 3. dinamik və statik iş rejimi

 4. dinamik və stasionar iş rejimi

 5. statik və stasionar iş rejimi
 1. İmpuls qurğularının geniş tətbiq sahəsi hansılardır?

 1. hesablama texnikası və robot texnikası

 2. hesablama texnikası,RLS, Tv.texnikası və avtomatikadır.

 3. hesablama texnikası və kvant elektronikası

 4. hesablama teknikası və komputer texnikası

 5. idarəetmə sistemləri və hərbi texnika
 1. İmpuls siqnallarının impuls dərinliyi necə ifadə olunur?

 1. q = T/ti < 1

 2. q = T/ti > 1

 3. q = ti/ T > 1

 4. q = T/ti < 100

 5. q = P0 T/ti >1000
 1. İmpulsun doldurma ənsalı nədir?

 1. k = ti/T > 1

 2. k = ti/T < 1

 3. k = P0/T > 1

 4. k = T/P0 < 1

 5. k = P0 ti/T > 100
 1. Amplitud modulyasiyasının riyazi modeli hansında düzgün ifadə olunub?

 1. UAm = Um ( 1 – m cos βt)

 2. UAm = Um ( 1 + m cos βt) · cos wt

 3. UAm = Um · cos (wt + φ)

 4. UAm = Um ( 1 + m\k cos βt) · cos wt

 5. UAm = Um ( k + m cos βt) · cos wt
 1. Düzləndirici qurğunun struktur sxemi hansı ardıcıllıqla düzülmüşdür?

 1. transformator – diod - yük

 2. transformator – diod - süzgəc – yük

 3. transformator – süzkəc – diod – yük

 4. transformator – yük – diod – süzgəc

 5. transformator – diod – yük – süzgəc
 1. Hamarlayıcı süzgəc nədən təşkil olunur?

 1. induktiv və müqavimətdən

 2. induktiv və tutum elementindən

 3. tutum və müqavəmətdən

 4. müdavimət tutum və induktivlikdən

 5. varistor və dioddan.
 1. Düzləndiricinin əsas hansı parametrləri olmalıdır?

 1. çıxış parametrləri

 2. çıxış parametrləri, döyünmə əmsalı,xarakteristikası və f.i.ə.

 3. giriş-çıxış parametrləri

 4. giriş parametrləri və döyünmə əmsalı

 5. gücdən istifadə əmsalı və F.İ.Ə.
 1. Yarımkeçirici cihazlar bir-birində nə ilə fərqlənir?

 1. konstruksiyasına,parametrlərinə görə

 2. bunlarin hamısına görə (aşağıdakıların hamısına görə)

 3. yerinə yetirdiyi sinusoidal vəzifələrinə görə

 4. xarakteristikalarına görə

 5. elektrik parametrlərinə görə
 1. Yarımkeçırici cihazlar əsasən hazırlandığı materiala görə təsnif olunur?

 1. germanium

 2. germanium və silisium

 3. silisium

 4. arsen

 5. kadium
 1. Diamaqnitlər,paramaqnetiklək üçün hansı doğrudur?

 1. diomaqnetiklər sahəni zəiflədir,paramaqnetiklər gücləndirir

 2. diomaqnetiklər maqnit sahəsini zəiflədir,paramaqnetiklər isə az zəifləqir

 3. bunlar üçün heç bir fərq yoxdur.

 4. diamaqnetiklər ferromaqnetiklərlə eynidir

 5. paramaqnetiklər ferromaqnetiklərlə eynidir
 1. Hansı qrup maqnetiklər qalıq manitizmə malikdir?

 1. diamaqnetiklək

 2. ferromaqnetiklər

 3. paramaqnetiklər

 4. dəmir

 5. alimimium
 1. Maqnit nüfuzluğu və qavrayıcılığı arası hansı münasibət doğrudur?

 1. µ = µ0 / χ

 2. µ = µ0 – χ

 3. µ = 1 + χ

 4. µ = µ0 + χ

 5. µ = µ0 (1 + χ )
 1. Diamaqnetiklər üçün hansı fikir doğrudur?

 1. χ > 0 ; µ < µ0

 2. χ > 0 ; µ > µ0

 3. χ < 0 ; µ < µ0

 4. χ ≈ 1 ; µ ≈ 1

 5. χ >> 0 ; µ >> µ0
 1. Paramaqnetiklər üçün hansı fikir doğrudur?

 1. χ > 0 ; µ > µ0

 2. χ ≈ 1 ; µ ≈ 1

 3. χ > 0 ; µ ≈1

 4. χ < 0 ; µ > µ0

 5. χ = 0 ; µ = 0
 1. Ferromaqnetiklər üçün hansı fikir doğrudur?

 1. χ > 0 ; µ > µ0

 2. χ >> 0 ; µ >> µ0

 3. χ > 0 ; µ >> 1

 4. χ < 0 ; µ < µ0

 5. µ < µ0 ; χ = 1
 1. Maqnetiklər üçün enerji sıxlığı necə hesablanır?

 1. W = EB

 2. W = EN

 3. W = EB/2

 4. W = HB/2

 5. W = HE/2
 1. Elektrik sahəsinin tam enerjisi hansı düsturla təyin edilir?

 1. W = HB/2

 2. W = ½ (ED + HB) ∙ rot E

 3. W = ED/2

 4. W = ( ED + HB ) ∙ V

 5. W = ½ ∫ ( ED + HB ) dv
 1. EMD yayılma sürəti hansıdır?

 1. ν = √ E/µ ≈ 3 ∙108

 2. ν = √ µ/E ≈ 3 ∙ 108

 3. ν = 1/√ εµ ≈ 3 ∙ 108 ∙ m/san

 4. ν = √ 1/Eµ ≈ 3 ∙ 108

 5. ν = √ E ∙ H ≈ 3 ∙108
 1. Elektron gücləndiriciləri vəzifələrinə görə necə təsnif olunur?

 1. cərəyan gücləndiricsi

 2. güc gücləndiricisi

 3. gərginlik gücləndiricisi

 4. siqnal gücləndiricisi

 5. bunların hamısı ola bilər
 1. Elektron gücləndiricilərin əsas xarakteristikaları hansılardır?

 1. ötürmə əmsalı, ATX və FTX

 2. ötürmə əmsalı , qeyri xətti təhrif əmsalı

 3. ötürmə əmsalı, ATX , FTX, qeyri xətti təhrif əmsalı, tezlik diapazonu, nominal çıxış gücü, həsaslığı, F.İ.Ə

 4. ötürmə əmsalı və F.İ.Ə

 5. F.İ.Ə və həssaslığı
 1. Güclənmə əmsalı Ku, Ki və Kp necə kəmiyyətlərdir?

 1. Ku – kompleks, Ki - həqiqi və Kp – kompleks

 2. Ku – kompleks, Ki - kompleks və Kp – həqiqi

 3. Ku – həqiqi , Ki - kompleks və Kp – kompleks

 4. Ku və Kp –həqiqi , Ki – kompleks

 5. hər üçü kompleks kəmiyyətlərdir
 1. Ideal gücləndiricilərdə K() və xarakteristikaları riyazi olaraq necə təsvir edilir? 1. - dəyiçkən ,

 2. ,

 3. ,


 1. Gücləndiricilərin xətti təhriflərinni ən çox yayılanları hansıdır?

 1. faza təhrifləri

 2. keçid təhrifləri

 3. tezlik təhrifləri

 4. məxsusi küylər, fon

 5. tezlik, faza, keçid təhrifləri
 1. Fonun yaranma səbəbləri hansılardır?

 1. qida qurğusunun düzgün işlənməsi səbəbi

 2. xarici elektrik və maqnit sahəsinin təsiri

 3. düzləndirici qurğuya xarici elektrik sahəsinin təsiri

 4. belə hadisə baş vermir

 5. elementlərin qeyri – xətti VAX – nın təsirindən
 1. Gücləndiricilərə öz başına yaranan əks rabitə necə adlanır?

 1. mənfi əks rabitə

 2. tutmlu əks rabitə

 3. müsbət əks rabitə

 4. induktiv əks rabitə

 5. parazit əks rabit
 1. Əks rabitəli gücləndirici də düsturu nəyi ifadə edir və öz-özünə həyəcanlanma rejimi nədir?

 1. yekun güclənmə əmsalı və olduqda həyəcanlanma baş verir

 2. yekun güclənmə əmsalı və olduqda həyəcanlanma baş verir

 3. yekun güclənmə əmsalı və olduqda öz - özünə həyəcanlanma baş verir.

 4. yekun güclənmə əmsalı və olduqda həyəcanlanma baş verir

 5. olduqda bu güc əmsalı adlanır və olduqda həyəcanlanma baş verir
 1. Mənfi əks rabitə gücləndircilərə nə verir?

 1. faydasızdır, hətta zərərlidir gücləndiriciyə

 2. öz – özünə həyəcanlanma yaradır

 3. faydalıdır,buraxma zolağını genişlənməsini təmin edir

 4. parazit bir dövrədir

 5. geclənmə əmsalını artırır, F.İ.Ə – nı aşağı salır
 1. Gücləndiricilərdə güclənmə rejimini nə poza bilər?

 1. bu rejimi pozmaq üçün qeyri – xətti elementdən istifadə olunmalıdır

 2. bu rejimi pozmaq üçün qida mənbəyindəki qida normadan 20 – 25% artıq olmalıdır

 3. bu rejimi heç nə poza bilmir

 4. olduqda, gücləndirci öz – özünə həyəcanlanan generatora çevirir

 5. bu rejimi pozmaq üçün tezlik zolağını artırmaq lazımdır
 1. Analoq siqnalların xüsusiyyətləri nədir?

 1. T- nepiodundan bir arası kəsilir.

 2. Zamanca kəsilirlər.

 3. Bir neçə birinci törəməsi olur.

 4. Zaman oxu üzrə bir tərəfə yayılır.

 5. Rəqslər impuls şəklində olur.
 1. Diskret siqnallar necə dəyişir?

 1. Fasiləsiz olaraq dəyişir.

 2. Radiosiqnallar şəklində olur.

 3. Müəyyən zamanda kəsilir.

 4. Sonsuz qədər diferensiallana bilər.

 5. Sinusoidal rəqs şəklində olur.
 1. Diskret siqnalı analoq siqnalına çevirmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

 1. Düzlənmə və kodlama üsulundan.

 2. Kodlama və modulyasiya üsullarından.

 3. Rəqəm-analoq çevrilməsindən.

 4. Tezliyin çevrilməsi üsullarından.

 5. Dedektorlama üsulundan.
 1. Siqnallar fiziki və riyazi xüsusiyyətlərinə görə hansı qruplara ayrılırlar?

 1. Zamana görə dəyişən siqnallara.

 2. Dəyişən siqnallara.

 3. Determinləşmiş və təsadüfi siqnallara.

 4. Uzun dalğalı siqnallara.

 5. İnformasiya daşıyan və daşımayan.
 1. Determinləşmiş siqnallar hansı iki hissələrə ayrılır?

 1. Amplitudası dəyişən və dəyişməyən siqnallara.

 2. Standart və qeyri-standart siqnallara.

 3. Dövrü və kəsilən siqnallara.

 4. Qeyri-dövrü və müntəzəm siqnallara.

 5. Dövrü və qeyri-dövrü siqnallara.
 1. Determinləşmiş siqnallar hansı siqnallara deyilir?

 1. Bütün müntəzəm dəyişməyən siqnallara.

 2. Diskret şəkildə dəyişən siqnallara.

 3. Zamanın hər hansı bir funksiyası şəklində verilən bütün siqnallara.

 4. Yalnız radiosiqnallara.

 5. Modullanmış siqnallara.
 1. Determinləşmiş siqnallar informasiya daşıyırmı?

 1. Qismən daşıyır.

 2. Yalnız müntəzəm şıkildə olduqda daşıyır

 3. Informasiya daşımır.

 4. İnformasiya daşıyır.

 5. İmpuls şəklində olduqda daşıyır
 1. S(t)=S(t+T) ifadəsi hansı siqnala aiddir?

 1. Müntəzəm qeyri-dövrü siqnallara.

 2. Kəsilən qeyri-dövrü siqnallara.

 3. Determinləşmiş dövrü siqnallara.

 4. Dedektorlanmış siqnallara.

 5. Tezliyi çevrilmiş siqnallara.
 1. Qeyri-periodik determinləşmiş siqnalı hansı şərti ödəyəndir?

 1. S(t)= S(t-KT ) şərtini ödəyən.

 2. S(t)= S(t+KT) şərtini ödəyən determinləşmiş.

 3. S(t)= S(t+KT) şərtini ödəməyən determinləşmiş.

 4. S(t)= S sinωt şərtini ödəyən.

 5. S(t)= S cosΩt şərtini ödəyən.
 1. Təsadüfi siqnallar hansı siqnallara deyilir?

 1. Modullanmış siqnallara.

 2. Riyazi ifadəsi məlum olan siqnallara.

 3. Zamanın nizamsız funksiyası şəklində dəyişən siqnallara.

 4. Detektorlanmış siqnallara.

 5. Ardıcıl dəyişən siqnallara.
 1. Əgər çıxış rəqsinin spoktrində yeni tezlikli rəqslər olmazsa, onda çevrilmə hansı dövrələrdə aparılmış olar?

 1. Yalnız qeyri-xətti dövrələrdə.

 2. Yalnız parametrik dövrələrdə.

 3. Yalnız xətti dövrələrdə.

 4. Qeyri-xətti parametrik dövrələrdə.

 5. Xarakteristikasının aşağı düşən hissəsi olan dövrədə.
 1. Metrlik dalğaların tezlik diapazonu hansıdır?

 1. 30000 MHs-dən 300000 MHs-ə qədər.

 2. 30 kHs-dən 100 kHs-ə qədər.

 3. 30 MHs-dən 300 MHs-ə qədər.

 4. 30000 MHs-dən 300000 MHs-ə qədər.

 5. 6 MHs-dən 30 MHs-ə qədər.
 1. Sualtı qayıqlarda hansı dalğalardan istifadə edilir?

 1. Santimetrik.

 2. Aralıq.

 3. Kilometrik.

 4. Qısa.

 5. Submillimetrik.
 1. Musiqi verlişləri üçün hansı tezlikli dalğalardan istifadə edilir?

 1. 50 Hs-6 MHs.

 2. 300-3000 Hs.

 3. 20-16000 Hs.

 4. 0-200 Hs.

 5. 3000-7000 Hs.
 1. Modulyasiya prosesi veriliş sisteminin hansı blokunda aparılır?

 1. Modulyasiya qəbuledicidə.

 2. Modulyasiya tezlik çeviricisində.

 3. Modulyasiya vericidə.

 4. Modulyasiya qəbuledicinin giriş dövrəsində.

 5. Modulyasiya detektorda.
 1. Amplitud modulyasiyasında daşıyıcı rəqsin hansı parametri hansı parametrə mütənasib olaraq dəyişir?

 1. Daşıyıcı rəqsin fazası və modullayıcı rəqsin tezliyinə.

 2. Daşıyıcı rəqsin amplitudu modullayıcı rəqsin tezliyinə.

 3. Daşıyıcı tezliyin amplitudası modullayıcı rəqsin amplitudasına.

 4. Daşıyıcı rəqsin müddəti modullayıcı rəqsin faza sürüşməsinə.

 5. Daşıyıcı rəqsin tezliyi və modullayıcı rəqsin tezliyinə.
 1. Modulyasiya prosesində nə baş verir?

 1. Alçaq və yüksək tezlikli rəqslər bir yerdə gücləndirilir.

 2. Daşıyıcı tezlikli rəqslər informasiya daşıyan rəqslərlə qovuşdurulur.

 3. Yüksək tezlikli rəqslərin bir və ya bir neçə parametri verilən məlumatın qanunu ilə düz mütənasib olaraq dəyişir.

 4. Alçaq və daşıyıcı yüksək tezlikli rəqslər bir-birini gücləndirir.

 5. Yüksək tezlikli daşıyıcı rəqslər alçaq tezlikli rəqslərə çevrilir.
 1. Tezlik çeviricisinin istifadəsində məqsəd nədir?

 1. Qəbuledicinin sxemində daha həssas elementləri istifadə etmək.

 2. Qəbuletmə prosesini daha aşağı tezlikdə aparmaq.

 3. Aralıq tezlik gücləndiricisinin güclənmə əmsalını sabit saxlamaq, qəbuledicinin həssaslıq və seçiciliyini artırmaq.

 4. Siqnalları gücləndirdikdə daha yüksək güclənmə əmsalını əldə etmək.

 5. Qəbuletməni digər bir tezlikdə aparmaq.
 1. Detektora olan əsas tələbat hansıdır?

 1. Modullanmış siqnalın formasını dəyişmək.

 2. Siqnalı çıxış qurğusuna vermək.

 3. Ayrılan siqnalın formasını mümkün qədər dəqiq təkrarlamaq.

 4. Siqnalın aydınlığını yüksəltmək.

 5. Alınan siqnalı gücləndirmək.
 1. Qeyri-xətti rezistiv dövrədə cərəyan və gərginliklər necə təyin edilir?

 1. U=R(t).i ; i=G(u)

 2. U=R·i ; i=G·u

 3. U=R(i)·i ; i=G(i)·u

 4. U=R(t)·i ; i=G(t)u

 5. U=R(i,t) ; i=G(i·t)·u
 1. Parametrik tutumda elektrik yükü və cərəyan necə yazılır? 1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə