Siqnallar və sistemlər” Qr. 215a DÜZGÜn cavablar 90 A

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.98 Mb.
səhifə8/11
tarix25.05.2018
ölçüsü0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Dövrədə mənfi müqavimətin yaranmasının fiziki mənası nədir?

 1. Yaranan itkilər artır.

 2. Yaranan rəqslər daha intensiv olaraq sönür.

 3. Yaranan rəqslərin eksponensial sönməsinə kömək edir.

 4. Yaranan rəqslərintezliyini dəyişir.

 5. Dövrəyə əlavə enerji verilir və sönmənin qarşısı alınır.
 1. Avtogenratorda rəqslərin amplitudunun sabit qalması üçün hansı şərtləri ödəmək lazımdır?

 1. Amplitud balans şərtini ödəmək.

 2. Xarakteristikanın düzxətli hissəsində işləmək.

 3. Faza balans şərtini ödəmək .

 4. Xarakteristikanın aşağı əyri hissəsində işləmək.

 5. Faza və amplitud balans şərtlərini ödəmək.


Əks rabitə dövrəsi hansı funksiyanı yeinə yetirir?

 1. Çıxış gərginliyinin tezliyini dəyişir.

 2. Çıxış gərginliyinə yeni harmonikalar əlavə edir.

 3. Çıxışın sabit cərəyanını dəyişən cərəyana çevirir.

 4. Çıxış gərginliyinin fazasını 45 dərəcə döndərir.

 5. Çıxış enerjisinin bir qismini girişə qaytarır.
 1. LC avtogeneratorunda əks rabitə dövrəsi çıxış gərginliyinin fazasını neçə dərəcə dəyişir?

 1. 80 dərəcə.

 2. fazanı dəyişmir.

 3. 20 dərəcə.

 4. 90 dərəcə.

 5. 180 dərəcə.
 1. Avtogenratorda K dövrəsi hansı xassələrə malik olmalıdır?

 1. Rəqslərin sıçrayışla artmasını təmin etməlidir.

 2. Rəqslərin sönməsini təmin etməlidir.

 3. Çəxəşda mişarvari rəqslətin yaranmasını təmin etməlidir.

 4. Seçicilik xassəsinə malik olmalıdır.

 5. Rəqslərin amplitudu artdıqca güclənmənin səviyyəsini azaltmalıdır.
 1. Hansı əks rabitə müsbət əks rabitə adlanır?

 1. Rəqslərin sönməsini təmin edən.

 2. Gərginliyin fazasını 45 dərəcə döndərən

 3. Gərginliyin fazasını qədər döndərən.

 4. Konturun rəqslərinin sönməsini artıran.

 5. Rəqslərin özünətəsirlənməsini təmin edən.
 1. Raus-Qurvits kriteriyasına əsasən sistemin dayaniqlı olması üçün təyinedicilərin qiyməətləri necə olmalədır?

 1. Tək hədlərin qiymətləri müsbət, cütlərinki isə mənfi olmalədır.

 2. Ardıcıl olaraq artmalıdır

 3. Sayları artdıqca qiymətləri də artmalıdır.

 4. Onların qiymətləri ardıcıl olaraq azalmalıdır.

 5. Hamısının müsbət olmasə zəruri və kifayətdir.
 1. Mixaylov kriteriyası hansı parametrin kriteriyasıdır?

 1. İmpulsyn.

 2. Harmonikaların.

 3. Zamanın.

 4. Fazanin

 5. Tezliyin.
 1. Hansı hallarda Naykvist kriteriyasından istifadə edilir?

 1. Sistemin əmsalları həqiqi ədəd olduqda.

 2. Sistemin əmsalları kompleks kəmiyyət olduqda.

 3. Sistemin tezlik xarakteristikası mılum olduqda.

 4. Sistemin tezlik xarakteristikası mılum olmadıqda.

 5. Əks rabitə dövrəsi açıx olan düvrənin tənliyi məlum oldukda.
 1. RC generatorunda Vin körpüsünün funksiyas nədir?

 1. Çıxış gərginliyinin harmonikalarıni artırmaq.

 2. Çıxış gərginliyini gücləndirmək

 3. Çıxış gərginliyinin düzləndirmək.

 4. Çıxış gərginliyini məhdudlamaq.

 5. Çıxış gərginliyinin döyünməsini hamarlamaq.
 1. Avtogenratorun rezonans konturunun funksiyasə nədir?

 1. Çıxış rəqsini gücləndirmək.

 2. Üçüncü harmonikanı ayırmaq.

 3. Beşinci harmonikanı ayırmaq.

 4. Çıxış rəqsini məhdudlamaq.

 5. Lazım olan tezlikli rəqsi ayırmaq.


 1. = 0 olarsa, generasiya tezliyi necə təyin edilər?

 1. =

 2. =
 1. = 1. =

 2. =
 1. Generatorun Ust(M) asılılığı nədən asılı olaraq dəyişir?

 1. VAX-ın qeyri xəttiliyindən.

 2. VAX-ın düzxətli hissəsinin uzunluğundan.

 3. VAX-ın mailliylndən.

 4. Əks rabitə dövrəsinin növündən.

 5. VAX-ın işçi nöqtənin vəziyyətindən
 1. Stasionar amplitudun dayanıqlı vəziyyəti hansı şərtdə alınır?

 1. 1 olduqda .

 2. 0 olduqda .

 3. =1 olduqda.

 4. 1 olduqda/.S

 5. 0 olduqda .
 1. Avtogenratorda M əmsalı dəyişdikdə səlis iş rejiminin əsas müsbət cəhəti hansıdır?

 1. cərəyanın sabit qalması.

 2. daşıyıcı tezliyin sabitliyi.

 3. cərəyanın amplitudunun sıçrayışla dəyişməsi

 4. əks rabitə əmsalının sabitliyi.

 5. cərəyanın amplitudunun səlis dəyişməsi.
 1. Avtogeneratorun səlis iş rejiminin əsas mənfi cəhəti hansıdır?

 1. Çıxış müqavimətinin azalması.

 2. Çıxış gərginliyində harmonikaların yaranması.

 3. Faydalı iş əmsalının sıçrayışla artması

 4. Çıxış gərginliyinin kiçik olması.

 5. Faydalı iş əmsalının az olması.
 1. Avtogeneratorun sərt iş rejiminin əsas üstün cəhətləri hansılardır?

 1. Gərginliyin sabit hissəsinin olmamasıdır.

 2. Gərginliyin zəngin harmonikalara malik olmasıdır.

 3. Alınan rəqslərin impuls şəklində olmasıdır.

 4. Çıxış gərginliyinin qeyri- sinusoidal olmasıdır

 5. Onun qənaətbaxş olmasıdır.
 1. Avtogeneratorun sərt iş rejiminin əsas çatışmayan cəhətləri hansılardır?

 1. Rəqslərin sıçrayışla dəyişməsidir

 2. Mənfi əks rabitənin yaranmasıdır.

 3. Faydalı iş əmsalının kiçik olmasıdır

 4. Güclü rəqsləin alınmamasıdır.

 5. Kiçik amplitudlu rəqslərin alınmasıdır.
 1. S-tipli xarakteristikalı elementlər hansı parametrlə idarəolunurlar?

 1. Gərginliklə.

 2. Tezliyin deviaiyası ilə.

 3. Güclə.

 4. Faza fərqi ilə.

 5. Cərəyanla.
 1. Rezistiv ikiqütblünün xarakteristikası nəyə deyilir?

 1. Giriş reaksiyası amplitudunun siqnalın ani qiymətindən olan asılılığına deyilir .

 2. Giriş reaksiyası amplitudunun siqnalın amplitudundan olan asılılığına deyilir.

 3. Çıxış müqavimətinin giriş müqavimətindən olan asılılığına deyilir.

 4. Giriş dövrəsinin keçiriliciyinin çıxış dövrəsinin keçiriliciyinə olan nisbətinə deyilir.

 5. Giriş reaksiyasının ani qiymətinin siqnalın ani qiymətindən olan asılılığına deyilir.
 1. Qeyri-xətti dövrəyə siqnal təsir etdikdə iş rejimi xarakteristikanın əsas hansı hissəsində olur?

 1. Aşağı əyri hissəsində.

 2. Yuxarı əyri hissəsində.

 3. Düzxətli hissəsində.

 4. Gərginliyin böyük qiymətlərinə uyğun hissəsində .

 5. İşçi nöqtələrə yaxın hissələrdə.
 1. Tunel diodunun Volt-Amper xarakteristikası hansı xüsusiyyətə malikdir.

 1. Düz xətt şəklində olur.

 2. Eksponensial olaraq artır.

 3. Dalğavari dəyişir.

 4. Eksponensial olaraq azalır.

 5. N –şəkilli olur və mənfi müqavimətə malikdir.
 1. Reaktiv qeyri-xətti elementlərə hansı elementlər naitdir.

 1. İnduktivliklər.

 2. Tutumlar və induktivliklər.

 3. Tutumlar.

 4. R, L və C əsasında qurulmuş rezonans konturları.

 5. Ferromaqnit içlikli induktivliklər və qeyri-xətti tutumlar.
 1. Gərginliklə idarə olunan gərginlik mənbəyi üçün çıxış gərginliyinin ifadəsi hansıdır?

 1. u2 =Ki u1

 2. u2 = Ku u1

 3. u2 = Kz u1

 4. u2=Kz i1

 5. u2= Kuu1
 1. Cərəyanla idarə olunan gərginlik mənbəyi üçün çıxış gərginliyinin ifadəsi hansıdır?

 1. u2 = Ky u1

 2. u2 =Kz u1

 3. u2 =Ki i1

 4. u2 =Ku i1

 5. u2 = Kz i1.
 1. Gərginliklə idarə olunan cərəyan mənbəyi üçün çıxış gərginliyinin ifadəsi hansıdır?

 1. i2 = K1 i1.

 2. i2 = Ku u1

 3. i2 = Ki u1.

 4. i2 = Kz u1

 5. i2 = Ky u1
 1. Cərəyanla idarə olunan cərəyan mənbəyi üçün çıxış cərəyanının hansıdır?

 1. i2 = K1u1

 2. i 2= Kyu1

 3. i2 = Kyi1

 4. i2 = Kz u1

 5. i2 = K1i1 1. Düz xətt parçaları ilə aproksimasiyada dəqiqlik necə artırıla bilər?

 1. Verilmiş işçi intervalda götürülmüş hissələrin ennini artırmaqla.

 2. Verilmiş işçi intervalda götürülmüş hissələri ikiqat azaltmaqla.

 3. Verilmiş işçi intervalda götürülmüş hissələrin bucaq əmsallarını dəyişməklə.

 4. Verilmiş işçi intervalda götürülmüş hissələrin miqdarını azaltmaqla.

 5. Verilmiş işçi intervalda götürülmüş hissələrin miqdarını artırmaqla.
 1. Dövrələrin analizində qrafiki üsul əsas etibarı ilə hansı məqsədlə istifadə edilir?

 1. Prosesin parametrlərini dəqiq tapmaq üçün.

 2. Dövrənin sintezini yerinə yetirmək üçün.

 3. Dövrədəki kəmiyətlərin qarşılıqlı təsirini öyrənmək müçün.

 4. Prosesin dəyişmə sürətini tapmaq üçün.

 5. Gərginlik azamanca dəyişdikdə prosesin keyfiyyətini öyrənmək üçün.
 1. İkitərəfli məhdudlamada ən azı neçə dioddan istifadə edilir?

 1. 4-dioddan.

 2. 3-dioddan.

 3. Tərs istiqamətdə qoşulmuş 4-dioddan.

 4. 1-dioddan..

 5. 2-dioddan.
 1. Ampliud modulyasiyasında çıxış yükü rolunu hansı dövrə görür?

 1. RC dövrəsi.

 2. RL dövrəsi

 3. Rezistor R.

 4. Qeyri-xətti tutum.

 5. LC rezonans konturu.
 1. Kəsmə bucağı üsulunda harmonikaların amplitudalarının maksimal qiymıti bucağın hansı qiyməti nilə təyin edilir?

 1. qiyməti ilə.

 2. qiyməti ilə.
 1. Kəsmə bucağınım minimal qiyməti ilə.

 2. qiyməti ilə.

 3. qiyməti ilə.
 1. Tezlik vurucusunda əsas hansı dövrələrdən istifadə edilir?

 1. Parametrik.

 2. RC.

 3. Passiv.

 4. Xətti.

 5. Qeyri-xətti.
 1. Kvazixətti üsul hansı sistemlərdə tətbiq edilir?

 1. Rəqəmli.

 2. Rəqsləri mişarvari dəyişən.

 3. Rəqsləri eksponensial dəyişən.

 4. Rəqsləri siçrayışla dəyişən.

 5. Rəqsləri harmonik rəqslərə yaxın olan.
 1. Səlis dəyişən siqnallar hansı siqnalara deyilir.

 1. İmpuls şəklində dəyişən siqnallara

 2. Diferensiallana bilməyən siqnallara.

 3. Yalnız müsbət ox istiqamətidə yayılan siqnallara .

 4. Yalnız mənfi ox istiqamətidə yayılan siqnallara .

 5. Zaman oxu üzrə hər iki tərəfə yayılan və sonsuz qədər diferensiallana bilən siqnqllara.
 1. Radio siqnallar hansı siqnallara aiddirlər.

 1. Zamanca artan siqnallara.

 2. Kəsilən siqnallara.

 3. Zamanca sönən siqnallara.

 4. İmpuls siqnallarına.

 5. Fasiləsiz siqnallara.
 1. Kəsilən siqnallar hansı siqnallardır?

 1. Törəmələri kəsilməyən .

 2. Arasıkəsilmədən dəyişən.

 3. Yüksək dərəcə diferensiallanan.

 4. Törəmələri kəsilməyən.

 5. Müəyyən zaamanda kəsilən.
 1. Siqnallar fiziki və riyazi xüsusiyyətlərinə görə hansı iki qrupa ayrılırlar?

 1. Sinusoidal və qeyri nsinusoidal.

 2. Determinləşmiş və təsadüfi.

 3. Sabit və dəyişən gərgtnlik.

 4. Sönən və artan.

 5. İmpuls şəkillivə hamar. 1. Siqnal hansı parametrlərlə xarakterize edilir?

 1. Amplitud və faza ilə.

 2. Dəyişmə qanunu ilə.

 3. Tezlik və faza ilə.

 4. Müntəzəm və rəqəmli formada dəyişməsi ilə.

 5. Amplitud,faza,tezlik və dəyişmə qanunu ilə.
 1. Diskret rabitə kanalında siqnalların entropiyası(informativ mətni) necə dəyişir?

 1. Entropiya dəyişmir.

 2. Entropiya azalır.

 3. Entropiyanın azalması yavaşıyır.

 4. Entropiyanın artması dayanır.

 5. Entropiya artır.
 1. İmpulüs modulyasiyalarının hansı növləri mövcuddur?

 1. Eninə -impuls modulyasiyası.

 2. Tezlik -impuls modulyasiyası.

 3. Faza -impuls modulyasiyası.

 4. Amplitud-impuls modulyasiyası.

 5. Amplitud-impuls,zaman-impuls və eninə-impuls modulyasiyaları.
 1. Müntəzəm və rəqəmli veriliş sistemləri hansı dövrələrlə fərqlənirlər?

 1. Rəqəmli sistemdə puls gücləndiriciləri olur.

 2. Rəqəmli sistemdə analoq-rəqəm çeviricisi olur.

 3. Rəqəmli sistemdə verilən siqnal diskret şəkildə olur.

 4. Rəqəmli sistemdə rəqəm-analoq çeviricisi olur.

 5. Rəqəmli sistemdə analoq-rəqəm və rəqəm-analoq çeviriciləri olur.
 1. Qəbuedicidə qəbul edilən siqnal hansı şəkildə olur?

 1. Harmonik.

 2. Trapesiodal.

 3. Sönən rəqslər.

 4. Eksponensial.

 5. Modullanmış.
 1. Veriliş sistemində mikrofonun funksiyası nədən ibarətdir?

 1. Səsin amplitudunu artırmaqdan ibarətdir.

 2. Akustik rəqsləri gücləndirməkdir.

 3. Akustik rəqslərin harmonikalarını ləğv etməkdir

 4. Akustik rəqslərin tezliyini dəyişməkdir.

 5. Akustik rəqsləri elektrik rəqslərinə çevirməkdir.
 1. Manipulyasiya nədir?

 1. Modulyasiya əmsalı M>1 olduqda alınan effektdir.

 2. Parametrin zamanca modulyasiyasıdır.

 3. Siqnalın törəməsi ilə modulyasiyadır.

 4. Diskret modulyasiyanın bir nnövüdür.

 5. Diskret siqnalla modulyasiyada parametrin diskret şəkildə dəyişməsidir.
 1. Məniq elementlər hansı elementlərə deyilir.

 1. Sözün mənasını araşdıran qovşaqlara.

 2. Harmonik rəqsi impuls şəklinə salan qovşaqlara.

 3. Dövrədəki prosesin tezliyini araşdıran qovşaqlara.

 4. Dövrənin çıxışı ilə girişi arasındakı kımiyyətləri əlaqələdirən qovşaqlara.

 5. “VƏ” , “VƏ YA”, “YOX” əməliyyatlarını yerinə yetirən qovşaqlara.
 1. Toplanmış parametrli dövrələrin tərkibi hansı elementlrdən ibarətdir?

 1. Süzgəcli və inteqrallayıcı elementlərdən .

 2. Məntiq elementlərindən .

 3. Gücləndirici və diferensiallayıcı elementlərdən.

 4. Verici xətlər və antenalardan.

 5. İnduktiv, tutum və rezistiv elementlərdən.
 1. Paylanmış parmetrli dövrələr hansı dövrələrdir?

 1. Tərkibində inteqrallayıcı manqalar olan

 2. Tranzistorlu

 3. Tərkibində R, L və C olan.

 4. Tərkibində xətt, dalğaötürən,və şualandırıcı elementlər olmayasn.

 5. Tərkibində xətt, dalğaötürən,və şualandırıcı elementlər olan
 1. Superpozisiya üsulu hansı dövrələrə tətbiq olunmur?

 1. Qeyri-xətti və qeyri-xətti parametrik dövrrələrə.

 2. Passiv dövrrələrə.

 3. Parametrik dövrrələrə.

 4. Tərkibində R vı L elementləri olan dövrrələrə

 5. Xətti dövrrələrə.
 1. Hansı dövrələrin çıxışında əlavə harmonikalı rəqslər yaranır?

 1. Sxemdə xətti və parametrik dövrələr olduqda.

 2. Xətti dövrələrin.

 3. R, L dövrələrində.

 4. R ,C dövrələrində.

 5. Qeyri-xətti və qeyri –xətti parametrik dövrələrdə.
 1. Parametrik xətti sistemlərdə superpozisiya üsulu işlədilə bilərmi?

 1. Xeyir işlədilmir.

 2. Üsulu tətbiq etmək üçün siqnqalı diferensiallamaq lazındır.

 3. Üsulu tətbiq etmək üçün siqnqalı inteqrallamaq lazındır.

 4. Giriş gərginliyi kiçik olduqda işlədilmir.

 5. Parametrik xətti sistemlərdə superpozisiya üsulu işlədilir.
 1. Dövrənin sintez məsələsi nədən ibarətdir?

 1. Qurğunun sxemi verilir, parametrləri axtarılır.

 2. Sxem və çıxış kımiyyəti verilir, giriş kəmiyyəti axtarılır.

 3. Sxem və giriş kımiyyəti verilir, çıxış kəmiyyəti axtarılır.

 4. Giriş kəmiyyəti verilir,çıxış kəmiyyəti axtarılır.

 5. Kəmiyyətin giriş və çıxış qiymətləri verilir, sxem və onun elementlərinin qiymətləri axtarılır.
 1. Dövrənin analiz məsələlərinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

 1. Sxem və çıxış kəmiyyəti verilir, giriş kəmiyyəti axtarılır.

 2. Giriş və çıxış kəmiyyətləri verilir sxemin quruluşu və parametrlərinin qiymətləri axtarılır.

 3. Sxem və giriş kımiyyəti verilir, çıxış kəmiyyəti axtarılır.

 4. Çıxış kımiyyəti verilir, sxemin quruluşu və giriş kəmiyyəti axtarılır.

 5. Sxem, elementlərinin qiymətləri və giriş kəmiyyəti verilir,çıxış kəmiyyətivəonun dəyişmə qaqnunu axtarılır.
 1. Tezlik diapazonu nəyə deyilir?

 1. 465 KHs –lik rəqsin teziyinin deviasiyasına

 2. Modullayıcı tezliyin Fmax – Fmin qiymətinə

 3. Daşıyıcı tezliyin deviasiyasına

 4. Alçaq tezlikli rəqsin dəyişmə həddinə

 5. Nisbi xətanın nominaldan artıq olmamasını təmin edən tezlik diapazonuna
 1. Qəbuledicidə geterodinin funksiyası nədən ibarətdir?

 1. Yüksək harmonikalı rəqslərin alınmasıdır.

 2. Amplitudası artan rəqslərin alınmasıdır.

 3. Qeyri-sinusoidal rəqslərin alınmasıdır rəqslərin alınmasıdır

 4. Azalan amplitudalı harmonik rəqslərin alınmasıdır.

 5. Sabit amplitudalı daşıyıcı tezlikdən fərqlənən yüksəktezlikli rəqslərin alınmasıdır.
 1. Qəbuledicinin çıxışındaki ucadanışanın funksiyası nədən ibarətdir?

 1. Çıxış gərginliyinin döyünməsini hamarlamaqdır.

 2. Siqnalın amplitudasını yüksəltməkdir.

 3. Yüksək tezlikli harmonikaları süzməkdir.

 4. Səsin tembrini dəyişməkdir.

 5. Qəbul edilmiş siqnalı məlumata çevirmıkdir.

 1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə