Siqnallar və sistemlər” Qr. 215a DÜZGÜn cavablar 90 AYüklə 0,98 Mb.
səhifə1/11
tarix25.05.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#51523
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Siqnallar və sistemlər”

Qr.4215a
DÜZGÜN CAVABLAR
1-------------------90 A

91-----------------180 B

181---------------270 C

271---------------360 D

361---------------450 E

450----------------700 A 1. Radiotexnika hansı sahəni öyrənir?

 1. İnformasiyanın yüksək tezlikli EMD köməyi ilə məftilsiz ötürülməsi məsələlərini təhlil,

analiz və sintez edərək öyrənir.

 1. İnformasiyanın EMD vasitəsilə yayılmasını öyrənir

 2. İnformasiyanın emalı kodlanması və uzaq məsafəyə itkisiz ötürülməsini təmin edir

 3. Elektrik dövrələrinin analizi və sintezi məsələlərini öyrənir

 4. İnformasiyanın elektrik dövrələrindən keçməsi və bu dövrələrin sintezi məsələlərini

öyrənir


 1. Elektrotexnika hansı sahəni öyrənir?

 1. İnformasiyanın uzaq məsafəyə ötürülməsi məsələsini naqilli rabitə kimi öyrənir, təhlil,

analiz və sintez edir.

 1. İnformasiyanın kodlar vasitəsilə uzaq məsafəyə enerji təminatı sahəsini öyrənir və təhlil

edir.

 1. Elektrotexnika - elektrik texnikası deməkdir.

 2. Bu informasiyanın rəqəmli şəkildə öyrənərək təhlil edir.

 3. İnformasiyanı – diskretləşdirir, kvantlayır və kodlayır.
 1. Siqnalın riyazi modeli dedikdə nə başa düşülür?

 1. Siqnalların riyazi modeli - arqumenti zaman olan funksional asılılıqdan ibarət olub,

əsasən düstur şəklində verilir.

 1. Siqnalın riyazi modeli – siqnalın riyazi yazılışı deməkdir.

 2. Siqnalın riyazi modeli – onun riyazi təhlilinə imkan verir.

 3. Riyazi model – qrafik təsvirdir

 4. Riyazi model – cədvəl şəklində olan aslılıqdır.
 1. Radiotexnikada siqnallar hansı iki qrupa ayrılır?

 1. Determinləşmiş və təsadüfi siqnallar

 2. Analoq və rəqəmli siqnallar

 3. Səs və video siqnallar

 4. Determinləşmiş və rəqəmli siqnallar

 5. Diskretlənmiş və kodlanmış siqnallar
 1. S(t) = S(t+nT) düsturu nəyi ifadə edir?

 1. Periodikliyi

 2. Qeyri periodikliyi

 3. Qeyri xətti prosesləri

 4. Qeyri xətti və xətti prosesləri

 5. Siqnalın modulyasiya prosesini
 1. S(t) = S(t+nT) düsturunda olan T kəmiyyəti necə adlanır?

 1. Periodu

 2. Tezliyi

 3. Dairəvi tezliyi

 4. Induktivliyi

 5. Enerjinin başqa sistemə ötürülməsini
 1. Radiotexniki sistemlər hansı qruplara ayrılır?

 1. Radiorabitə, radiolakasiya, radionaviqasiya və radioidarəetmə sistemlərinə ayrılır.

 2. Radiorabitə və radiolokasiya

 3. Rabitə sistemləri və qeyri rabitə sistemləri

 4. Radioidarəetmə və radiolokasiya

 5. Radiotelemetriya və radiometriya
 1. İlk RTS – in enerjisi neçənci ildə tətbiq olunub?

 1. 1897 – ci ildə Popov tərəfindən tətbiq olunub

 2. 1895 – ci ildə Popov tərəfindən tətbiq olunub

 3. 1902 - ci ildə Popov və Kobzakov tərəfindən tətbiq olunub

 4. 1901 – ci ildə Popov tərəfindən tətbiq olunub

 5. 1913 – cü ildə Popov və Oşepkov tərəfindən tətbiq olunub
 1. İlk radiolakasiya sistemi neçənci ildə və kim tərəfindən tətbiq olunub?

 1. 1932 – 1934 illərdə ilk PLS – i Oşepkov, Lobanov və Şembel tərəfindən sınaqdan

keçirilmişdir və tətbiqinə başlanmışdır.

 1. 1917 – 1920 illərdə Lobanov və Şembel tərəfindən sınaqdan keçirilmişdir

 2. 1915 – 1917 illərdə Popov və Şembel tərərfindən tətbiq olunmuşdur.

 3. 1920 – 1921 illərdə Popv və Sialkovski tərəfindən sınaqdan keçirilmişdir

 4. 1927 ildə Kobzakov tərəfindən sınaqdan keçirilib və tətbiqinə başlanmışdır
 1. İlk impuls PLS – i neşənci ildə kim tərəfindən yaradılmış və həmin alimə hansı mükafat verilmişdir?

 1. 1941 ildə Kobzakov tərəfindən və dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.

 2. 1943 ildə Kobzakov tərəfindən və nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

 3. 1944 ildə Popov tərəfindən və fəxri alim adına layiq görülmüşdür.

 4. 1945 ildə Popov tərəfindən və nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

 5. 1945 ildə Kobzakov tərəfindən və nobel mükafatına layiq görülmüşdür.
 1. Radiotexniki sistemlər yerinə yetirdiyi funksiyaya görə hansı 2 qrupa ayrılır?

 1. Komandaları və məlumatları radiosiqnalların köməyilə ilə ötürən RTS – lər və

obyektlərin idarəolunması üçün istifadə olunan RTS – lər.

 1. Radiorabitə və radiotexniki kompekslər

 2. Radiolakasiya və radioidarəetmə

 3. Radionaviqasiya və radiotexniki komplekslər

 4. Radiokanal və spektroskopiya
 1. Radiotexnikada məlumatı özündə saxlaya bilən alçaq tezlikli AT siqnallar 3 hansı qrupa ayrılır?

 1. Kodlaşdırılmış, səs və video siqnallar

 2. Diskretləşdirilmiş, rəqəmli və impuls siqnalları

 3. Kodlaşdırılmış, rəqəmli və video siqnalları

 4. Analoq, rəqəmli və səs siqnalları

 5. Təsadüfi, determinləşmiş və rəqəmli siqnallar
 1. Hansı səbəbdən informasiyanın uzaq məsafəyə ötürülməsi üçün alçaq tezliklərdən tətbiq etmək olmaz?

 1. Çünki bu tezliklərdə onun enerjisi çox kiçik olur

 2. Çünki bu tezliklərdə avadanlıq mürəkkəb struktura malikdir

 3. Çünki bu tezliklərdə itki daha çox olur

 4. Çünki bu tezliklərdə obyektləri tədqiq etmək olmur

 5. Çünki bu tezliklərdə obyektlərin tədqiqinin nəticəsi böyük xətalarla aparılır.
 1. Fasiləsiz siqnallar başqa cür necə adlandırılır?

 1. Müntəzəm siqnallar

 2. Diskret siqnallar

 3. Periodik siqnallar

 4. Kəsilən siqnallar

 5. Rəqəmli siqnallar
 1. Antena ilə şüalandırılan enrji ilə bu siqnalın tezliyi arasında hansı münasibət vardır?

 1. E ~ f4

 2. E ~ 10ω4

 3. E ~ *f4

 4. E= f4

 5. E ~ k2f4 burada k – informasiya itkisidir
 1. Şüalandırılan siqnalın dalğa uzunluğu ilə antenanın xətti ölçüləri arası hansı münasibət doğrudur?

 1. Antenanın xətti ölçüləri dalğa uzunluğu tərtibində olmalıdır.

 2. Antenanın xətti ölçüləri dalğa uzunluğunda qat – qat çox olmalıdır.

 3. Xətti ölçülər dalğa uzunluğundan qat – qat kiçik olmalıdır.

 4. Xətti ölçülərlə dalğa uzunluğu arasında bu olamlıdır.

 5. k≥100 şərti ödənməlidir.
 1. Modulyasiya prosesi nə məqsədlə istifadə olunur?

 1. Kanala veriləcək siqnalı formalaşdırmaq məqsədilə

 2. Kanala veriləcək siqnalı rəqəmli etmək üçün

 3. Kanala veriləcək siqnalın itkisini azaltmaq üçün

 4. Kanala veriləcək siqnalı gücünü artırmaq üçün

 5. Kanalın effektiv istifadəsi üçün
 1. Hansı funksiya üçün barəbərliyi doğrudur?

 1. Vahid funksiya

 2. Periodik funksiya

 3. Ekstremal funksiya

 4. Ekspotensial funksiya

 5. Adları çəkilən hamısı üçün doğrudur
 1. düsturu nəyi ifadə edir və A0 necə adlanır?

 1. Periodik siqnalın Furye sırası və sabit toplanan

 2. Qeyri periodik siqnalın Furye sırası və sabit toplanan

 3. Periodik siqnalın Furye sırası və dəyişkən toplanan

 4. Periodik siqnalın Furye inteqralı və sabit toplanan

 5. Müntəzəm periodik siqnalın Furye sırası və amplitudu
 1. Mürəkkəb periodik siqnalın əsas informasiya daşıyan xarakteristikası hansıdır?

 1. Spektral funksiya

 2. Amplitud tezlik xarakteristikası

 3. Faza – tezlik xarakteristikası

 4. Furye sırası

 5. Amplitudası
 1. Furye sırasına ayrılan funksiya üçün Dirixle şərti hansıdır?

 1. T periodunda funksiya sonlu sayda ekstremumlara malik olmalı və onun kəsilmə

nöqtələrinin sayı sonlu olmalıdır.

 1. Furye funksiyası sonlu maksimumlara malik olmalı və kəsilmə nöqtələrinin sayı birdən

çox olmamalıdır

 1. Furye funksiyası sonlu minimumlara malik olmalı və kəsilmə nöqtəsi heç bir dənə də

olmamalıdır

 1. Furye funksiyası kəsilməz və periodik olmalıdır

 2. Furye funksiyasının Dirixle şərti onun kəsilməz olmasıdır
 1. Spektr nədir?

 1. Harmonikaların cəmi olub, amplitudları tezlikdən asıllılğının təsviridir.

 2. Elə ATX – sına bəzən spektr deyilir.

 3. Spektr spektral funksiyanın təsviridir

 4. Spektr radiotexniki qurğuların vacib xarakteristikası olub tezlik diapazonunu müəyyən

edir

 1. Spektr – spektroqramla təsvir olunur və qrafiki olaraq fazanın zamandan asıllığını ifadə

edir


 1. Siqnalların riyazi modelinin triqonometrik şəkildən kompleks şəklə çevrilməsində məqsəd nədir?

 1. Hesablamalrı asanlaşdırmaq

 2. Üsulun sadəliyi

 3. Kompleks ədədlər üzərində əməliyyatların sadəliyi

 4. Bu bizə dəqiq informasiya verir

 5. Bu bizə vektor diaqramının qurulmaslna imkan verir ki, bu da sonrakı hesablamaları

çətinləşdirir.


 1. ifadəsi siqnallar üçün necə adlanır?

 1. Furye inteqralı

 2. Furye sırasının inteqralı

 3. Hilbert çevrilməsi

 4. Siqnalın Furye sırası

 5. Xətti operator olub – Laplas operatorudur
 1. İlkin siqnalın əsas parametrləri hansıdır?

 1. Bunların hamısı yox bəziləri

 2. Davamlılığı və orta güc

 3. Maksimal güc və kanal gücü

 4. Dinamik diopazon və kanal sayı

 5. Pik faktor və siqnal həcmi
 1. Rabitə kanalı üçün əsas şərt hansı olmalıdır?

 1. Vk > Vs

 2. Vk < Vs

 3. Vk≥ Vs

 4. Vk ≤ Vs

 5. Vk = Vs
 1. Telefon rabitəsində siqnallar üçün hansı parametrlər doğru göstərilir?

 1. Porta= 50mkVt ; D siq=26÷35 dB

 2. Porta= 45mkVt ; D siq=22÷26 dB

 3. Porta= 40mkVt ; D siq=18÷21 dB

 4. Porta= 60mkVt ; D siq=12÷16 dB

 5. Porta= 100mkVt ; D siq=75 dB
 1. a+jb=Ame=Amcosα+jAmsinα bərabərliyi siqnallar üçün necə adlanır?

 1. Eyler bərabərliyi

 2. Pausson bərabərliyi

 3. Laplas bərabərliyi

 4. Habla bərabərliyi

 5. Hilbert bərabərliyi
 1. Harmonik siqnalın törəməsi hansıdır?


 1. Harmonik siqnalın inteqralı hansıdır?


 1. Spektral sıxlıq funksiyası hansıdır?


 1. Amplitud spektri və faza spektri haqda hansı fikir doğrudur?

 1. Amplitud spektri cüt, faza spektri tək funksiyadır

 2. Amplitud spektri tək, faza spektri cüt funksiyadır

 3. Amplitud spektri nə tək, nə də cüt funksiyadır

 4. Amplitud spektri nə periodik, nə də kəsilməz funksiyadır

 5. Faza spektri həm periodik, həm kəsilməz, həm də sönəndir
 1. düsturu necə adlanır və S(P) funksiyası necə adlanır?

 1. Laplas çevrilməsi və S(t) funksiyasının təsviri adlanır

 2. Laplas – Furye çevrilməsi və S(p) təsvir adlanır

 3. Laplas – Pausson tənliyidir və S(p) təsvir adlanır

 4. Laplas – Nabla çevrilməsidir və S(p) – spektral sıxlıq adlanır

 5. Laplas – Furye çevrilməsi olub və S(p) spektral sıxlıq funksiyası adlanır
 1. Furye çevrilmələri necə prosesdir?

 1. Xətti prosesdir

 2. Qeyri xətti prosesdir

 3. Təkrarlanan prosesdir

 4. Xətti – kvadratik prosesdir

 5. Qeyri xətti – sönən prosesdir
 1. Spektrdə orta güc amplitudla necə münasibətdədir?


 1. formulu necə adlanır?

 1. Parseval bərabərliyi

 2. Furye bərabərliyi

 3. Paskal bərabərliyi

 4. Laplas bərabərliyi

 5. Tomson – Furye bərabərliyi
 1. - düsturu necə adlanır?

 1. Xinçin – Viner teoremi

 2. Xinçin – Furye teoremi

 3. Xinçin – Dalton teoremi

 4. Xinçin – Tomson teoremi

 5. Xinçin – Viyet teoremi
 1. Təhrif modeli kimi nədən istifadə etmək daha əlverişli sayılır?

 1. Ağ küydən

 2. Periodik küydən

 3. Periodik -triqonometrik küydən

 4. Qara küydən

 5. Maneə yaradan küydən

 1. Yüklə 0,98 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin