Siyer Dönem Deneme SınavıYüklə 66,24 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü66,24 Kb.
#30176

Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi

Adı :

Soyadı :

Sınıf :

No :

Siyer

okul amblem küçük.jpg

2. DönemDeneme Sınavı1. Hz. Muhammed Medine’ye Hicret ettiğinde ilk olarak yaptığı icraatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine Antlaşması’nı imzalaması

B) Ensar ve Muhacirleri kardeş yapması.

C) Mescid-i Nebi’nin yapımına başlaması

D) Kendi evini inşa etmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi Suffe hakkında yanlıştır?

A) Mescid-i Nebi’nin güneyinde bulunan gölgelik mekândı.

B) Gündüz okul olarak kullanılırdı.

C) Gece barınacak yeri olmayanlar için barınak yeriydi.

D) Devlet hazinesi olarak kullanılırdı.
3. “...Allah’ın kitabına göre yakın akrabalar birbirine (varis olma) ya daha uygundur...” (Enfal suresi, 75.)

Bu ayet aşağıdaki uygulamalardan hangisine son vermiştir?

A) Ensar ve Muhacir kardeşliğine

B) Ensar ve Muhacirin birbirine mirasçı olmalarına

C) Ensar ve Muhacirin birlikte kazandıklarını paylaşmalarına

D) Babasını öldüren kişinin onun mirasından mahrum bırakılmasına
4. Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin özelliklerinden değildir?

A) Medine’ye bir saldırı olursa Medine halkının hep birlikte hareket etmeleri karara bağlanıyordu.

B) Yahudilerin mal ve can emniyeti güvence altına alınıyordu.

C) Medine halkının inanç hürriyeti güvence altına alınıyordu.

D) Medine’de yaşayan müşrikler anlaşmanın dışında bırakılıyordu.
5. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden biri değildir?

A) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara baskı kurarak tehdit etmeye devam etmeleri

B) Ebu Süfyan’ın Medinelilere Hz. Muhammed’i koruma altına almalarından dolayı kınayan bir mektup göndermesi

C) Hz. Muhammed’in Mekkeli müşriklerin baskılarına karşı kendisini korumak istemesi

D) Mekkeli müşriklerin Medineli müşriklere yardım etmek istemeleri
6. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı’nda esir alınanlara karşı uygulamalarından biri değildir?

A) Esirlerin mal güvenliği garanti altına alındı.

B) Kurtuluş fidyesini ödeyen esirleri serbest bıraktı.

C) Esirlerin can güvenliği koruma altına alındı.

D) On Müslüman çocuğa okuma yazma öğreten esirleri serbest bıraktı.
7. “Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken mü’minlerden razı olmuştur...” (Fetih suresi, 18)

Ayette konu edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veda Haccı

B) Rıdvan Biatı

C) Mekke’nin Fethi

D) Hendek Savaşı
8. Hicretin 9. yılında birçok kabile Medine’ye gelerek görüşmeler yapıyordu. Bu yıl, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Senetü’l-Hüzün

B) Senetü’l-Vufud

C) Gazvetü’l-Usr

D) Zatü’s-Selasil
9. Hudeybiye Antlaşması’nın metni üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra antlaşma metnine yazılacak isim konusunda çıkan anlaşmazlığın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşriklerin antlaşma metnine Hz. Muhammed’in değil Hz. Ali’nin isminin koyulmasını istemeleri

B) Hz. Ömer’in başta yazılan “Bismikallahümme” ifadesine şiddetle karşı çıkması

C) Müşriklerin “Muhammedün Resulullah” ifadesini “Muhammed b. Abdullah” olarak değiştirilmesini istemeleri

D) Müşriklerin metnin altına Hz. Muhammed’in değil Hz. Osman’ın isminin yazılmasını istemeleri
10. Huneyn Savaşı’nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havazin kabilesinin Taifli Sakif kabilesi ile birleşerek Müslümanlara karşı savaş hazırlıkları yapmaları

B) Taiflilerin Hudeybiye Antlaması’nı ihlal etmeleri

C) Taiflilerin Mekke’nin fethinde Müslümanlara ihanet etmeleri

D) Müslümanların ganimet malları elde etmek istemeleri
11. Gazvetü’l-Usre (Güçlük Savaşı) diye adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük Savaşı

B) Huneyn Savaşı

C) Taif Kuşatması

D) Hendek Savaşı
12. Aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A) Hudeybiye Antlaşması - Hendek Savaşı - Mekke’nin fethi - Huneyn Savaşı

B) Hendek Savaşı - Hudeybiye Antlaşması - Mekke’nin fethi - Huneyn Savaşı

C) Huneyn Savaşı - Mekke’nin fethi - Hendek Savaşı - Hudeybiye Antlaşması

D) Hendek Savaşı -Hudeybiye Antlaşması - Huneyn Savaşı - Mekke’nin fethi
13. Hudeybiye Barışı’nda Hz. Osman’ı rehin tutan Mekkelilerin Hz. Osman’ı serbest bırakıp Hz. Muhammed’e bir ekip göndererek barış talep etmelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zaman kazanmak istemeleri

B) Müslümanlara şartları ağır bir anlaşma imzalatmak istemeleri

C) Muhacirlerin Mekke’deki yakınlarının baskı yapmaları

D) Biatu’r-Rıdvan’dan haber alıp korkuya kapılmaları
14. Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı esnasında gelişen olaylardan biri değildir?

A) Benî Kureyza kabilesi savaş esnasında Mekkeli müşriklerle anlaşarak Müslümanları zor durumda bıraktı.

B) Hz. Muhammed Kureyza Yahudilerine adam göndererek bozdukları anlaşmayı tekrar yapmayı teklif ettiyse de kabul etmediler.

C) Hz. Muhammed’in yeni Müslüman olan biriyle yaptığı bir plan neticesinde Mekkeli müşriklerle Kureyza Yahudileri birbirine düştüler.

D) Benî Kureyza Yahudileri görüşmek için gelen Hz. Muhammed’i zehirleyerek öldürmek istediler.
15. Hz. Muhammed her bir muhaciri Medineli bir Müslümana kardeş kılmıştı. Düzenlediği kardeşlik antlaşmasının ilk hâline göre aşağıdakilerden hangisi bulunmuyordu?

A) Günlük hayatta tarafların birlikte çalışmaları

B) Elde ettikleri kazançları paylaşmaları

C) Birbirlerine mirasçı olmaları

D) Hz. Peygamberin sohbetine birlikte katılmaları
16. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’de yaptığı icraatlarından biri değildir?

A) Nüfus sayımı

B) Devlet başkanlığı seçimi

C) Medine Sözleşmesi’nin imzalanması

D) Muhacir ve Ensar’ın kardeşleştirilmesi
17. Uhud Savaşı’nda Müslümanlara arkadan saldırarak hezimete uğratan müşriklerin süvari birliğinin komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Süfyan B) Halid b. Velid

C) Suheyl b. Amr D) İkrime b. Ebî Cehil
18. Hz. Muhammed Uhud Savaşı’nda şehitleri defnettikten sonra 500 kişilik bir orduyla müşrikleri takip ettiği gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hamrau’l-Esed

B) Gatafan

C) Hudeybiye

D) Huneyn
19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i Medine’de misafir eden sahabedir?

A) Sa’d bin Ubade

B) Hz. Ebu Bekir

C) Mus’ab bin Umeyr

D) Eyüp el-Ensari

20. Yerleşik hayat yaşayan Araplara ne ad verilir?

A) Bedevi

B) Mekki

C) Hadari

D) Arabi
21. Aşağıdakilerden hangisi Uhut Savaşı’nın sebepleri arasında gösterilemez?

A) Müslümanların Suriye’den gelen Mekkelilere ait bir ticaret kervanına el koymak istemesi

B) Ebu Sufyan’ın Müslümanlara karşı beslediği kin ve nefretin her geçen gün artması

C) Mekkeli müşriklerin Bedir Savaşı’ndaki yenilginin intikamını almak istemeleri

D)Mekkelilerin kendileri için önemli olan Suriye ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi
22. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine Sözleşmesi’yle ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir?

A) Medine’yi birlikte savunmak

B) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak

C) Mekke’ye geri dönmek

D) Medine’de hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturmak
23. Aşağıdakilerden hangisi suffenin karşılığıdır?

A) Kâbe’nin doğu kısmı

B) Bir kabile adı

C) Bir savaş adı

D) Mescid-i Nebevi’nin bir bölümü
24. Medine’den çıkarılan ilk Yahudi kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynukaoğulları

B) Kureyzaoğulları

C) Nadiroğulları

D) Haşimoğlları
25. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması’nı Mekkeli müşriklerden kiminle imzalamıştır?

A) Süheyl bin Amr

B) Ebu Süfyan

C) Amr bin el-As

D) Ebu Cehil
26. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize ait bir özellik değildir?

A) Hoşgörülü olması

B) Cömert olması

C) Adaletli olması

D) Sosyal statüye göre değer vermesi
27. Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. Muhammed bizler gibi yer, içer; sevinir, üzülürdü.

B) Hz. Muhammed Allah’tan vahiy alırdı.

C) Hz. Muhammed hiçbir konuyu kendi görüşüne dayanarak açıklamazdı.

D) Hz. Muhammed arkadaşlarıyla istişare ederdi.

28. Müslümanların ilk eğitim-öğretim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nebevi

B) Suffe

C) Darü’n- Nedve

D) Darü’l- Erkam
29. Hz. Peygamberin, “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” sözü onun hangi yönünü göstermez?

A) Cesaret

B) Kararlılık

C) Kendine Güven

D) Hoşgörü
30. Müslümanlarla Hristiyanları karşı karşıya getiren ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük Seferi

B) Taif Kuşatması

C) Hayber’in Fethi

D) Mu’te Savaşı
31. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardandır?

A) Safer

B) Şaban

C) Zilhicce

D) Şevval
32. Aşağıdaki putların hangisinin önünde fal oku çekilirdi?

A) Lât


B) Menat

C) Uzza


D) Hübel
33. Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce yerleşik hayat yaşayan Arapların her kabilenin önde gelenlerinden bir iki kişinin seçilmesiyle oluşturdukları meclistir?

A) Car


B) Hilf

C) Mevali

D) Hilfu’l Fudul
34. Aşağıdakilerden hangisi Haniflerden değildir?

A) Kuss bin Saide

B) Varaka bin Nevfel

C) Kusay bin Kilâb

D) Ubeydullah bin Cahş
35. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin annesinin vefat ettiği yerin adıdır?

A) Şam


B) Taif

C) Ebva


D) Busra
36. Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarından biri değildir?

A) İbrahim

B) Zeynep

C) Ali


D) Fatıma
37. Hz. Muhammed’e niçin “el- Emin” denmiştir?

A) Sabırlı olduğu için

B) Dürüst ve güvenilir olduğu için

C) Hoşgörülü olduğu için

D) Kimseyi küçümsemediği için
38. Peygamberlikten önce Hz. Muhammed’in, ilgisini çeken ve kendisine yakın hissettiği dinî grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahudiler

B) Hanifler

C) Hristiyanlar

D) Sabiiler
39. Peygamberimiz ve Müslümanlar ilk cuma namazını nerede kılmışlardır?

A) Medine

B) Mekke

C) Ranuna

D) Kuba
40. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

A) Hatice

B) Ali

C) Ebu SüfyanD) Ebu Bekir
41. Tarihte Kâbe’deki vazifelerden hicâbenin anlamı nedir?

A) Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.

B) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir.

C) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.

D) Kâbe’de yapılan toplantılara başkanlık etmektir.

42. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Peygamberimiz 12 yaşında ticaret için Bağdat’a giderken rahip Bahira ile görüşmüştür.

B) Peygamberimiz bütün dini esasları rahip Bahira’dan öğrenmiştir.

C) Peygamberimiz 12 yaşında iken Busra’da rahip Bahira ile görüşmüştür.

D) Peygamberimizi Busrâ’ya dedesi Ebu Talip götürmüştür.
43. Peygamberimize ilk iman eden kişi kimdir?

A) Hz. Âişe

B) Hârise oğlu Zeyd

C) Hz. Ali

D) Hz. Hatice
44. İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen yıl hangi yıldır ve niçin hüzün yılı denilmiştir?

A) Ebu Cehil’in öldüğü 624 yılına hüzün yılı denilmiştir.

B) Ebu Talib’in öldüğü 620 yılına hüzün yılı denilmiştir.

C) Hz. Hamza’nın şehit olduğu 625 yılına hüzün yılı denilmiştir.

D) Hz. Ömer’in Müslümanlığı kabul etmesi üzerine oluşan sevinçten dolayı 621 yılına hüzün yılı denilmiştir.
45. Peygamber Efendimizin Hicret esnasında sığındığı dağa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhud Dağı

B) Hira Dağı

C) Sevr Dağı

D) Ebukubeys Dağı
46. İlk Müslüman şehit kadın sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümeyye

B) Hint

C) Mariye

D) Havle
47. İslâm tarihinde yapılan ilk mescit hangisidir?

A) Mescid-i Nebevi

B) Mescid-i Kibleteyn

C) Mescid-i Kuba

D) Mescid-i Cuma
48. İslam tarihinde yapılan ilk savaş hangisidir?

A) Uhud savaşı

B) Bedir savaşı

C) Hendek savaşı

D) Huneyn savaşı
49. İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Aişe’ye iftirada bulunulmasıdır.

B) Yahudilerin Hz. Peygamber’e suikast teşebbüsüdür.

C) Medine Yahudilerinin Kureyş müşrikleriyle işbirliği yapmalarıdır.

D) Uhud savaşına giderken münafıkların Müslümanları terk edip geri dönmeleridir.
50. Habeşistan hicreti esnasında krala muhatap olan, Müslümanların sözcüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Ubeyde

B) Amr b. As

C) Ammar b. YasirD) Cafer b. Ebi Talip


Cevaplarınızı bu tabloya işaretleyiniz…

Cevap Tablosu

1
11
21
32
41
2
12
22
32
42
3
13
23
33
43
4
14
24
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
46
7
17
27
37
47
8
18
28
38
48
9
19
29
39
49
10
20
30
40
50

Her soru 2 puandır. Başarılar dileriz…

Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2010-2011 A Sayfa

Yüklə 66,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin