Sorular: deneme sinavi(memur) -1 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri cümlesi kullanılmıştır?Yüklə 45,65 Kb.
tarix19.01.2018
ölçüsü45,65 Kb.
#39281

SORULAR:DENEME SINAVI(MEMUR) -1

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri cümlesi kullanılmıştır?

a)Bugün çok şiddetli fırtına varmış

b)Daha başarılı olabilmek için romanda sağlam bir üslup yakalamalısın

c)Bir insan nasıl böyle vurdumduymaz olabilir

d)Geç kaldığı için annesinden özür diledi.

2-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde büyük harf kullanımına yönelik yanlışlık vardır?

a-Gazi Osman Paşa Mahallesi

b-Güneydoğu Anadolu

c-Cahit sıtkı tarancı

d-13 Eylül 2014

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

a-Türk Dil Kurumu,1932 yılında kurulmuştur.

b-Bir varmış,bir yokmuş

c-Ayşe dün Malatya’ya gitti mi.

d-Ziraatçi sayar:yulaf,pancar,zerzevat,tütün…

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a-Bugün Türkiye’nin turizm anlamında gelişmiş turist bölgeleri var.

b-Türkiye,birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi.

c-Bütün kitapları toplayıp raflara dizildi.

d-Onu dün gördüm ve tanıştım.

5-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özeliklerinden biri değildir?

a-insan hakları evrenseldir

b-insan hakları sonradan gelişir

c-insan hakları mutlaktır

d-insan hakları temel haklardır

6- I-İl özel idareleri

II-Belediyeler

III-Köyler

IV-İlçelerYukarıdakilerden hangileri yerel yönetimdir?

a-Belediyeler-köyler-il özel idareleri

b-İlçeler-belediyeler-köyler

c-Köyler-belediyeler-ilçeler

d-Belediyeler-ilçeler-köyler

7-Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı ,iptali istenen kanun,kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

a-10 gün


b-30 gün

c-45 gün


d-60 gün

8-Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme türlerinden biri değildir?

a-Yargıtay

b-Sayıştay

c-Danıştay

d-Uyuşmazlık Mahkemesi9-İl Encümeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 5 üyeden oluşur.

b-Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder

c-Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.

d-Encümen gündemi özel idare sekreteri tarafından hazırlanır

10-Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel ilkelerinden biri değildir?

a-saygı ve nezaket

b-ahlak kuralları

c-önce gelme

d-karşılıklık

11- -30Ekim 1918 yılında yılında imzalanmıştır.


  • Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

  • İngiltere Musul’u işgal etmiştir.

  • Fransa, Adana ve Çukurova’yı işgal etmiştir.

  • İtalya ,Antalya ve Konya’yı işgal etmiştir.

  • Ermeniler ise Doğu Anadolu’yu işgal etmişlerdir.

Yukarıda açıklamaları verilen antlaşmanın adı nedir?

a-Mondros Ateşkes Antlaşması

b-Sevr Antlaşması

c-Balkan Antlaşması

d-Gümrü Antlaşması

12-Kongrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Erzurum Kongresi sonunda Doğu Anadolu’daki ulusal güçler birleştirilmiştir. İlk kez,yeni bir devletin kurulması düşüncesi ortaya çıkmıştır.

b-Sivas Kongresi ile Manda ve himaye kesin olarak reddedilmemiştir.

c-Amasya genelgesi ile ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.

d-Amasya görüşmeleri sonunda İstanbul Hükümeti Erzurum,Sivas Kongrelerinin kararlarını tanımıştır.

13-Aşağıdakilerden hangisi I.inci İnönü Muharebesinin sonuçlarından biri değildir?

a-Muharebe, Türklerin zaferi ile sona ermiştir.

b-Düzenli ordunun ilk zaferedir. İsmet Paşa generalliğe yükseltildi.

c-Sovyet Rusya Misak-ı Milli’yi tanımıştır.

d-20 Ocak 1921 ‘de Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi.

14-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerinden biri değildir?

a-Kutluklar(II.Göktürk Devleti)

b-Karluklar

c-Karahanlılar

d-Uygurlar

15-Dünya Coğrafyası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Dünyanın en büyük kıtası Amerika kıtasıdır.

b-Dünyanın en büyük Çölü Sahra Çölüdür

c-Dünyanın en büyük Gölü Hazar Gölüdür.

d-Dünyanın en uzun Nehri Nil Nehridir

16-Avrupa Birliği Adalet Divanı nerede (hangi ülkede) faaliyet göstermektedir?

a-Hollanda

b-Lüksemburg

c-İtalya


d-İngiltere

17- Anayasanın 1.inci,2.inci ve 3.üncü maddelerinde yer alan hükümlerden hangileri değiştirilemez değiştirilmesi dahi teklif edilemez hükümleri/maddeleri arasında yer almaz?

a-Milletvekili sayısı 550 olup, kesinlikle değiştirilemez.

b-Dili Türkçedir kesinlikle değiştirilemez

c-Milli Marşı “İstiklal Marşı’dır.Kesinlikle değiştirilemez.

d-Başkenti Ankara’dır.Kesinlikle değiştirilemez.

18-T.C.Anayasası’na göre,temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?

a-Bakanlar Kurulu Kararı

b-Kanun

c-Anayasa Mahkemesi Kararıd-Yönetmelik

19-Kimler Seçme,ve Halk oylamasına katılabilir(oy kullanabilir)?

a-Silah altında bulunan er ve erbaşlar

b-Taksirli suçlardan hüküm giyenler(taksirli suç bilmeyerek işlenen suçtur.)

c-Askeri öğrenciler

d-Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlüler

20-T.C.Anayasası’na göre Milletvekili Seçilme Yeterliliğiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a-En az ilkokul mezunu olmayanlar milletvekili seçilemez

b-24 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir

c-Askerlik hizmetini yapmamış olanlar milletvekili seçilebilirler

d-Kamu hizmetlerinden yasaklılar milletvekili seçilebilir

21-Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Genel oyla (halkın katılımı-referandum ) ile yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.( Salt çoğunluk yarıdan bir fazla olan sayıdır.)

b-İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır.

c-Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy almış bulunan üç aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

d-Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

22-I-Sınıflandırma

II-Kariyer

III-Likayat

IV-SadakatYukarıdaki ilkelerden hangisi veya hangileri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu temel ilkelerinden değildir?

a-Yalnız I

b-I-II

c-I-II-IVd-I-II-III

23-Aşağıdakilerden hangisi 657 Devlet Memurluğu için tesis edilen sınıflardan biri değildir?

a-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

b-Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı

c-Polis Hizmetleri Sınıfı

d-Yardımcı Hizmetler Sınıfı

24-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yasak kapsamında değildir?

a-Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

b-Grev Yasağı

c-Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

d-Sendikaya üye olma

25-Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyeti dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

a-30 gün


b-20 gün

c-10 gün


d-7 gün

26-Yıllık izinle aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün

b-Hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür

c-Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilemez

d-Radyoaktif ışınlarda çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

27- *Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek,erken ayrılmak ,görev mahallini terk etmek

* Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak

* Görevle ilgili olduğu konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak

* Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemekYukarıda yer alan cezalara uygulanacak fiil ve halleri işleyenlere sırasıyla hangi cezalar uygulanır?

a-uyarma-kınama-aylıktan kesme-kademe ilerlemesinin durdurulması

b-kınama-uyarma-aylıktan kesme-kademe ilerlemesinin durdurulması

c-kademe ilerlemesinin durdurulması-aylıktan kesme-kınama-uyarma

d-aylıktan kesme-uyarma-kınama-kademe ilerlemesinin durdurulması

28-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarının çocuklarına hangi hallerde aile yardımı ödeneği verilir?

a-Evlenen çocuklar

b-25 yaşını doldurmayan çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

c-Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklar

d-Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar

29-aşağıdakilerden hangisi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan biri değildir?

a-Genellik ve eşitlik

b-Yöneltme

c-Ayrımcılık

d-Bilimsellik

30-Okul açma yetkisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Türkiye’de ilköğretim okulu,lise veya dengi okullar,Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın da açılabilir.

b-Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (askeri liseler dahil )ile özel okulların derecelerinin tayini,Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

c-Askeri eğitim kurumlarının dereceleri,Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.

d-Diğer bakanlıklara bağlı okullar,Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir.

31-Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

a-7-14


b-6-13

c-7-13


d-6-12

32-Milli Eğitim Bakanlığında bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi kimdir?

a-Müşavir

b-Daire Başkanı

c-Genel Müdür

d-Müsteşar

33-Aşağıdakilerden Hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet Birimlerinden biri değildir?

a-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

b-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

c-Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

d-Özel Kalem Müdürlüğü

34-Milli Eğitim Bakanlığında toplam kaç müsteşar yardımcısı ,kaç müşavir görevlendirilir?

a- 7 Müsteşar yardımcısı-25 müşavir

b-8 Müsteşar yardımcısı-30 Müşavir

c-9 Müsteşar Yardımcısı -35 müşavir

d-5 Müsteşar Yardımcısı-30 müşavir

35-Memurların soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç kaç gün içinde verir?

a-10 gün


b-15 gün

c-30 gün


d-60 gün

36-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,ilerde görevli MEB Personeli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

a-İl Milli Eğitim Müdürü

b-Teftiş kurulu Başkanı

c-Müsteşar

d- Vali

37-4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanun’una göre bilgi edinme başvurusu başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Başvuru sahibinin adı,soyadı ve imzası bulunmalıdır

b-Başvuru sahibinin oturma yeri veya iş adresi bulunmalıdır

c-Dilekçede,istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilmesi önemli değildir

d-Tüzel kişiler başvurularını istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır

38-5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İl ve ilçe kurulması,kaldırılması,merkezlerinin belirtilmesi,adlarının değiştirilmesi,bir ilçenin başka bir il’e bağlanması kanun ile olur.

b-Bucak kurulması,kaldırılması,merkezlerinin belirtilmesi,bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi,içişleri bakanlığının kararı ve cumhurbaşkanının tasdiki ile olur

c-Köy adlarının değiştirilmesi,köylerin birleştirilmesi,ayrılması,bir köy,mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi ,Başbakanın tasvibiyle yapılır

d-Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları,alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütalaası alındıktan sonra ,en kısa zamanda İçişleri (Dahiliye Vekaletince)Bakanlığınca değiştirilir.

39-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Vali’nin denetleyici kurum ve kuruluşlardan biri değildir?

a-Milli Eğitim Müdürlüğü

b-Adli ve Askeri Daireler

c-Sağlık Müdürlüğü

d-Defterdarlık Müdürlüğü

40-Hangisi İl İdare Kurulu üyelerinden biri değildir?

a-Hukuk işleri müdürü

b-Milli eğitim müdürü

c-Sağlık ve Sosyal Müdürü

d-Vali Yardımcısı

41-Toplu Sözleşme Görüşmeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı çift olan yıllarda yapılır

b-Toplu sözleşme görüşmelerine ağustos ayının ilk iş günü başlanır

c-Toplu sözleşme süreci,en güç ağustos ayının son işgünü tamamlanır

d-İki mali yıl boyunca uygulanır

42-5580 sayılı özel öğretim kurumları ile ilgili kurum açma izni ile ilgili ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İzin başvuruları ilgili milli eğitim müdürlüğüne yapılır

b-Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde,kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren on iş günü içinde bakanlığa itirazda bulunabilirler

c-Kurum açma izni olmadıkça,kuruma öğrenci kaydı yapılamaz

d-İlköğretim,ortaöğretim ve özel eğitim okulları için öğretim yılının otuzunca gününden sonra verilen kurum açma izinleri.ertesi ders yılından itibaren geçerlidir.

43-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre uzman öğretici,usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet Memurlarına,ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir?

a-8


b-10

c-15


d-30

44-Şoför kadrosuna atanmak için Devlet Memurluğunda en az kaç yıl görev yapmış olmak şarttır?

a-1 yıl


b- 2 yıl

c- 3 yıl


d-4 yıl

45-Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları halde 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az kaç yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler?

a-2 yıl


b-3 yıl

c-4 yıl


d-5 yıl

46-“Temel,hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atananları “ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

a-aday memur

b-asli memur

c-işçi


d-4/C personeli

47-Bakanlığa bağlı,her derece ve türdeki resmi kurumlarda alanlara göre başvurulması gereken öğretmen sayısını ifade eden bilgiye ne ad verilir?

a-Geçici kadro

b-Norm kadro

c-Pedagojik formasyon

d-Usta Öğretici48-Öğretmenlerin ataması ile ilgili ağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a-Her yıl haziran ayında

b-Her yıl temmuz ayında

c-Her yıl ağustos ayında

d-Ağustos ayında ve bakanlığın uygun gördüğü aylarda

49-Mazeret izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Kadın memura, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 7 hafta olmak üzere toplam 15 hafta süre ile aylık izin verilir

b-Kadın memura,çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat,ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir

c-Memura,isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren 7 gün izin verilir.yine memurun eşinin,çocuğunun,ana,baba veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren 7 gün izin verilir.

d-Memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya kısım kısım olarak 10 gün izin verilebilir.

50-Devlet Memurlarına bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından toplam kaç gün hastalık izni verilebilir?

a-10 gün


b-20 gün

c-30 gün


d-40 gün

SORULAR BİTTİ BAŞARILAR-cevaplar daha sonra yayınlanacaktır.


Yüklə 45,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin