Sos 100 Sosyolojiye Giriş 3+0 5

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 75.88 Kb.
tarix01.06.2018
ölçüsü75.88 Kb.

SOS 121511100 Sosyolojiye Giriş


3+0 5,0

Sosyoloji nedir? Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkışındaki entelektüel gelişmeler; Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkışındaki ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler; Modern sosyolojinin kurucuları I; Modern sosyolojinin kurucuları II; Sosyolojinin alt dalları I; Sosyolojinin alt dalları II, Toplum ve toplum türleri; Modern toplum kuramları; Yapı aktör ve sosyal değişme; Sosyal gruplar, sosyal grup türleri, grup normları; Sosyalleşme: sosyalleşme süreci; Benlik ve kimlik; Kimlik türleri,SOS 121511101 Sosyal Bilimlerde Metod I


3+0 5,0

Bilimsel araştırma nedir? Sosyal Bilimlerde yöntem ve teknik tanımı farkı; Sosyal araştırmanın prensipleri; Sosyal bilim araştırmalarındaki kurallar; Araştırmanın planı: adım adım araştırmanın dizaynı; Problem tanımı; Kavramlaştırma; Hipotez; Hipotezin testi; Bilgi toplama tekniklerine giriş; Örneklem temelleri, teknikleri; Örneklem türleri; Soru kağıdının hazırlanışı ve soru kağıdının kuralları; Yapılanmış serbest mülakat; Derinlemesine mülakat; İçerik analizi; İçerik analizi kategorileri.SOS 121511005 İngilizce I 2+0 3,0


Kendini tanıtma; Sayılar ve saatler; Ülkeler ve Milletler; Fiziksel Görünüş; Sıfatların kıyaslama ve üstünlük dereceleri; Edatlar (yer / zaman); Geniş Zaman; Zamirler; Şimdiki Zaman; Belirteçler; Belirli ve Belirsiz Tanımlıklar; Geçmiş Zaman; Şimdiki Zamanın Hikayesi; Yardımcı Fiiller

SOS 121511103 Felsefeye Giriş


3+0 5,0

Felsefe nedir?Epistemoloji; Bilginin imkanı; Bilginin kaynakları: dogmatizm, emprizm; Entuitiohisme, scientise; Bilim ve bilim felsefesi; Ontoloji; Eğitim felsefesi, Ahlak felsefesi; Eudaimonist etik; Platon ve Aristotales; Kant ve ödev ahlakı; Estetik; Siyaset felsefesi; Din felsefesiSOS 121511102 Psikolojiye Giriş


3+0 5,0

Psikoloji perspektifi; Birey ve davranışı; Psikoloji ve alt disiplinleri; Davranış gelişimi; Motivasyon; Dil ve iletişim; Düşünme ve kavram; Kognitif sistemin gelişimi; İnsan hafızası, anormal davranış; Kişilik teorisi; Öğrenme; Öğrenme yöntemleri; Sosyal etki


SOS 121511007 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

1+2 3,0

Bilgisayara giriş, bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihi öyküsü; Bilgisayarların kullanıldığı alanlar; Bilgisayar verilerinin işlenmesi; Bilgisayarda kodlama sistemleri; Bilgisayarın bölümleri, iç donanım elemanları, yan bellek birimleri; Dış donanım elemanları; Bilgisayar ağları, ağ çeşitleri, ağ yapıları; Bilgisayar virüsleri; Yazılım, işletim sistemi yazılımları; DOS işletim sistemi I; DOS işletim sistemi II; Windows 2000 I: Genel bakış; Windows 2000 II: Kullanım ve fonksiyonları; Microsoft Word I:Genel bakış; Microsoft Word II: yazım, dosya, düzen, görünüm; Microsoft Word III: ekle, biçim, araçlar, tablo,pencereSOS 121512001 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi


2+0 3,0

“Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı; Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması; Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi; Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması; Sakarya Zaferi’ne kadar Milli Mücadele; Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz; Eğitim ve kültür alanında ve Sosyal ve İktisadi alanda milli mücadele; Mudanya’dan Lozan’a.


SOS 121512104 Sosyolojiye Giriş II

3+0 5,0

Toplumsal değişme: toplumsal değişme kaynakları; toplumsal değişme kuramlar; toplumsal tabakalaşma, tabakalaşma kuramları, kentleşme ve kent sorunları, suç ve toplum: suç ve kuramsal açıklamaları, kültür: kültür kalıpları, Nüfus: doğum, ölüm ve göçler, bilim teknoloji ve çevre: bilim ve toplum, sosyal kurumlara giriş, aile kurumu, ekonomi kurumu, siyasal kurumlar, eğitim kurumu, din kurumu, sosyolojide yeni yaklaşımlar.


SOS 121512105 Sosyal Bilimlerde Metod II

3+0 6,0

Sosyolojik yönteme giriş; Sosyolojik yöntemin temelleri, metodun temelleri; Auguste Comte ve pozitivist yaklaşım; Max Weber ve yorumsal yaklaşım; Karl Marks ve diyalektik yöntem; Ralph Dahrendorf ve çatışmacı yöntem; sosyoloji ve tarih ilişkisi; tarihsel karşılaştırmalı yöntem; yorumlayıcı sosyoloji yöntemleri; sembolik etkileşimcilik; fenemenoloji, dramaturji ve etnomethodoloji; sosyolojik yöntemin yeni kuralları.


SOS 121512006 İngilizce II 2+0 3,0

Gelecek Zamanlar; Şimdiki Bitmiş Zaman; Sürekli Şimdiki BitmişZaman; Geçmişte Bitmiş Zaman; İzin ve zorunluluk bildiren yardımcı fiiller; Edilgen Çatı; Dolaylı Anlatım; Dolaylı Anlatım; Cümleleri (Tip I + TipII); Şart Cümleleri (wish + TIII); İlgi Cümleleri; İlgi Cümleleri; “would” kullanımı; İsim fiiller ve master halindeki fiiller.


SOS 121512107 Genel Mantık 4+0 6,0

Mantığın tarihsel gelişimi; Kavram ve terim; Kavram çeşitleri; Kavramlar arası ilişkiler; Tanım ve bölme; Önerme: tanımı ve yapısı; Önerme çeşitleri; Akıl yürütme; Kıyas; Kıyasın tanımı ve çeşitleri; Basit kıyaslar; Seçmeli, bileşik, düzensiz kıyaslar; Kıyasların kipliği; Analoji ve Tümevarım; Tasdik türleri, beş sanat.
SOS 121512106 Sosyal Psikoloji 3+0 5,0

Sosyal Psikolojinin Tanımı Ve İçeriği; Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi; Sosyal Psikolojide Yöntem Ve Örnekler; Sosyal Psikoloji Tarihi; Sosyal Dünyanın İnşası; Kognitif Dünya; Tutumlar; İletişim Ve Propaganda; Sosyal Etki, Uyma; Çoğunluğun Etkisi Ve Azınlık; İtaat Ve Başkaldırma; Liderlik; Kalabalık Davranışları; Kimlik Kaybı, Kimliksizleşme Ve Sosyal Kimlik TeorisiSOS 121512008 Temel Bilgisayar Bilimleri


2+2 3,0

Microsoft Excel I: giriş, Excel programında temel işlemler; Microsoft Excel II: Excelde formül oluşturmak; Microsoft Excel III: hücreleri biçimlendirme, sayfa yapısının ayarlanması; Microsoft Excel IV: sayfayı yazdırmak,verilerin otomatik süzülmesi, grafik oluşturmak; PowerPoint 2000 I: giriş, PowerPoint programının çalıştırılması, PowerPoint çalışma ortamı, iyi bir sununun hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar; PowerPoint 2000 II: slayt tasarımının yapılması I; PowerPoint 2000 III: slayt tasarımının yapılması II; Microsoft Access 2000 I: genel görünüm; Microsoft Access 2000 II: Access 2000 veri tabanına giriş; Microsoft Access 2000 III: kullanımı ve fonksiyonları; Internet and web tasarımı I: genel tanımlama, internet nasıl çalışır?, Windows 98 ile internet bağlantısı, Internet Explorer 6.0; Internet and web tasarımı II: e-posta adreslerinin alınımı, Internette arama, FTP, HTML ve web tasarımı; Internet and web tasarımı III: web sayfalarında metin kullanmak, arka plan ve renk kullanmak, resim kullanmak, liste kullanmak, tablo kullanmak, internet kısayolu kullanmak, çerçeve kullanmak; Internet and web tasarımı IV: ImageMap kullanmak, multimedia öğelerini kullanmak, macromedia flash dosyaları kullanmak, JavaScript ve HTML, web sayfalarını yayınlamak.


SOS 121512002 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi

2+0 3,0

Türk İnkılabının hedefleri ve stratejisi, siyasi alandaki inkılapları; Terakki Perver Cumhuriyeti Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi; Türk Hukuk İnkılabı, İktisat İnkılabı, çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar; Sosyal yapıda yapılan inkılaplar ; Türk modernleşmesi, kadın hakları ve Atatürk; Atatürk’ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Türkiye’nin jeopolitik durumu; Ermeni meselesi; Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi ; Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi; Atatürk’ün Devletçilik İlkesi; Atatürk’ün Halkçılık İlkesi; Atatürk’ün Laiklik İlkesi; Milli Egemenlik ve Atatürk ; Atatürk’ün İnkılapçılık İlkesi; Atatürk ve devlet hayatı; Atatürk ve fikir hayatı; Atatürk ve gençlik; Atatürk ve bilim.


SOS 121513112 Bilim Tarihi 2+0 4 ,0

Bilim tarihi; bilimsel düşüncenin tarihsel gelişimi; bilim tarihi teorileri; uygarlık ve bilim; Mezapotamya da bilim; ilk çağ Mısır da bilim; İlk çağ Yunan da bilim; İlk çağ Çin de bilim; Ortaçağ İslam dünyasında bilim; Ortaçağ batıda bilim; Rönesans ve bilim; aydınlanma ve bilim; 19. yüzyıl Osmanlı Toplumunda bilim; Cumhuriyet Türkiye’sin de bilimsel yenilik.


SOS 121513113 Felsefe Tarihi 3+0 5 ,0

Felsefenin başlangıcı; Antik Yunan; Mitolojiye tepki; Thales, Anaximendros, Anaximenes, Empedokles, Demokritos; Herakleitos, Parmenides; Anaxagoras, Sofistler; Sokrates ve Platon; Aristotales; Epiküros, Stoilkos; Plotinus, Septikler; Patrics, St. Augustinus, St. Thomas; İslam Felsefesi, Farabi, İbn-i Sinâ, İbn-i Rüşd, Gazali; Yeni Çağ Felsefesi, Bruno, Campanella, Bacon, Hobbes ; Leibniz, Spinoza, ve Descartes; Locke, Berkeley, Hume, Candillac; Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer.


SOS 121513111 Kent ve Göç Sosyolojisi

3+0 4,0

Temel kavram ve yöntem; yerleşik hayata geçiş ve kentlerin doğuşu; kent kuramları:Avrupa-ABD; Türkiye de kent çalışmaları; kentlerin ortaya çıkışı; İslam kent modeli; modernizm sanayileşme; göç; kaos teorisi; postmodernizm ve şehir; kentleşme ve bireysel kimlik; kentlileşme ve bireysel farklılaşma; bir prototip olarak Kütahya; anomik kentleşme; kent, kimlik ve birlik; kent ve uygarlık.


SOS 121513109 Sosyoloji Tarihi 4+0 5,0

Sosyoloji Bilimi öncesi sosyal felsefe; Sosyolojinin doğuşunda Fransız İhtilali ve sanayi Devrimi; İlerleme, gelişme, evrim Kuramları ve muhafazakarlık; Marxizm ve Alman Sosyolojisi; M. Weber ve Alman Sosyolojisi; Durkheim; Pozitivizm ve Eleştiriciler; Sosyolojide Amerikan eğilimleri; Tönnies – Simmel; Merton – Ogburn; Pareto; Parsons; Dahrendorf – Reisman; W. Mills.


SOS 121513108 Toplumsal Tabakalaşma ve

Mobilite 3+0 4 ,0

Sosyal Tabaka Ve Sosyal Sınıf Kavramları; Tarihsel Süreçte Tercih Ölçütleri; Farklılaşma – Değerlendirme –Eşitsizlik; Sınıf Menfaati Ve Sınıf Mücadelesi – Biz Şuuru; Servet Dağılımı, Üretim Araçlarını Denetleme, Mesleki Farklılaşma; Siyasal Ve Kültürel Yaklaşımlar; Geleneksel Tabakalaşma Modelleri; Tabakalaşma İle İlgili Toplumsal Olgular; Tabakalaşma Ölçekleri; Sosyal Statü Ve Rol; Sosyal Hareketlilik Ve Etkileri; Elitler Ve İktidar; Marx, Weber, Dahrendorf; Aron, Touraine, Bourdieu


SOS 121513003 Türk Dili I 2+0 3,0

Dilin tanımı ve özellikleri; Dillerin doğuşu ve tasnifi; Türk dili tarihi; Ses bilgisi; Türkçe’nin ses özellikleri; Belli başlı ses olayları; Şekil bilgisi: kök, gövde, ekler; Türkçe de yapım ekleri, Türkçe de çekim ekleri; Söz dizimi: kelime grupları; Cümlenin yapısı; Cümle çeşitleri; Cümle çözümlemeleri.


SOS 121513110 Türk Toplum Yapısı

3+0 5,0

Türk toplum yapısı ve özellikleri; Osmanlı öncesi Türk düşünce sistemi; Osmanlı kimliği; Osmanlıda sosyal sistem; Tanzimat/Prototip batılılaşma; Oğuz-Türkmen ayrımı; Doğu ve Güneydoğu’da Kabile-Aşiret yapısı; Zenginlik ve yoksulluk kültürü ayrışması; Türk demokrasi modeli, Toplumsal yapı ve küreselleşme, Toplumsal yapı ve kültürel değişme; Dini hareketler ve cemaatleşme.


SOS 121514117 Din Sosyolojisi 3+0 4,0

Din ve sosyoloji; Din ve toplum; Sosyolojik perspektifte din; Teolojik yaklaşımda din; Durkheim’ın yaklaşımı; Weber’in yaklaşımı; Fermonolojik din yaklaşımı; Sosyal değişme ve din; Sekülerleşme kuramı ve süreci; Din ve sosyal tabakalaşma; Post-modern dünya sürecinde dinin yeni durumu; Türkiye deneyiminde din sosyolojisi: I-Ziya Gökalp, Türkiye deneyiminde din sosyolojisi: II- Şerif Mardin; Küreselleşme sürecinde dinin yeni durumu.


SOS 121514114 Eğitim Sosyolojisi 3+0 5,0

Eğitimin Etimolojik Tahlili; Sosyal Kurumlar Ve Eğitim; Sosyal Değişme Ve Eğitim; Eğitimin Sosyal Ve Gizil Fonksiyonları; Eğitim Sosyolojisinin Tarihi Yöntemi Ve Alanı; Çağdaş Eğitim Akımları; Radikal Eğitim Teorileri,Eğitim Ve İdeoloji; Eğitim – Teknoloji – Modernleşme, Kültür Ve Eğitim; Türk Eğitim Tarihi ( Tanzimat Öncesi Ve Tanzimat Dönemi); Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimiz

( Atatürk Dönemi); İnönü Dönemi; 1950 Ve Sonrası Gelişmeler.
SOS 121514115 İş ve Örgüt Sosyolojisi

3+0 5,0

İş ve örgüt kavramları; Temel kavram ve metotlar; İş ve örgüt kavramlarının tarihçesi; İş ve örgüt kuramları; Organizasyon kültürü: temel özellikleri ve fonksiyonları; Organizasyon ve iletişim: İletişim Modelleri; Motivasyon; Organizasyon ve grup; Grupların oluşumu: Çatışma ve etkileşim; Organizasyon ve yönetim: Liderlik; Stresin bireysel ve örgütsel etkileri; İnsan kaynakları; Zaman yönetimi.


SOS 121514119 İstatistik 4+0 5,0

İstatistiğin amaçları ve limitleri; Kuram ve işlemleştirme tanımları; Temel istatistiki kavramlar; Ölçme düzeyleri; Tanımlayıcı istatistik; Mod; Medyan; Frekans; Olasılık ve kombinasyonlar; İndüktif istatistik; İndüktif istatistik işlemleri; Varyans analizi; Kolerasyon ve regrasyon; Çoğul regresyon; Kısmi kolerasyon.


SOS 121517118 Toplumsal Değişme

3+0 4,0

Sosyal değişme nedir? Sosyal değişmenin dinamikleri; Sosyal değişim kuramlarına giriş; Sosyal değişim modellerine giriş; Evrimci model; Diyalektik model; Yapısal işlevselci model; Çatışmacı model; Aktör merkezli model; Sosyal değişmede sosyal hareketler; Modernite; Modernleşme; Farklı toplumlarda farklı bölgelerde sosyal değişim; Birey, aile, ekonomi ve politik kurumlarda sosyal değişimin etkileri.


SOS 121514004 Türk Dili II 2+0 3,0

Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler ile kompozisyonda plân; Türkçe’de anlatım ve cümle bozuklukları; İmlâ kuralları ve noktalama işaretleri; Yazılı anlatım türleri: Makale, Fıkra, Deneme; Yazılı anlatım türleri: Sohbet, Gezi Yazısı, Anı, Günlük; Yazılı anlatım türleri: Eleştiri, Portre, Mülâkat; Yazılı anlatım türleri: Öykü, Roman, Masal, Tiyatro, Şiir; Sözlü anlatım türleri: Hitabet, Sempozyum, Konferans; Sözlü anlatım türleri: Tartışma, Panel, Yazışmalar: Mektup, Dilekçe; Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar; Bilimsel yazılar ve çalışmalar: Konferans, Bildiri, Rapor, Dizin, kaynakça Uygulamalı çalışmalar; Uygulamalı çalışmalar.


SOS 121514116 Türk Sosyologları

3+0 5,0

Süleyman Penah Efendi, Ali Suavi, Münif Paşa; Ahmet Cevdet Paşa, Said Halim Paşa; Ziya Gökalp, Prens Sabahattin; Mehmet Ali Şevki, Mehmet İzzet, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, İsmail Hüsrev Tökin; Hilmi Ziya Ülken; Ara Sınav; İbrahim Yasa, Niyazi Berkes, N. Şazi Kösemihal, Cahit Tanyol; Cavit Orhan Tütengil, Muzaffer Şerif Başaoğlu; Mümtaz Turhan, Mübeccel Belik Kıray; Erol Güngör, Orhan Türkdoğan; Sabri Ülgener, Baykan Sezer, Cemil Meriç; Nilüfer Göle, Emre Kongar.


SOS 121515121 Aile Sosyolojisi

3+0 5,0

Sosyal bir kurum olarak aile; Ailenin tarihsel gelişimi; Sanayileşme süreci ve aile; Aile teorileri; Aile çeşitleri; Evlilik, sosyal değişme ve aile; Aile içi şiddet, boşanma; Yeni aile yaklaşımları; Çocukluk annelik ve babalık; Osmanlı deneyiminde Türk ailesi; Cumhuriyet deneyiminde Türk ailesi; Küreselleşme sürecinde aile.


SOS 121515123 Hukuk ve Suç Sosyolojisi

3+0 5,0

Hukuk ve suç sosyolojisindeki temel kavramlar; Kuramsal yaklaşımlar; Toplumsal düzen ve insan kişiliği; Kültür ve toplumsal normlar; Hukuk ve toplumsal düzen; Kültür uyuşmazlık ve benlik kayması; Toplumsal değişme, hukuk ve suç; Suçlu davranışın ölçülmesi; Suçlu davranışın açıklanması; Suç türleri ve dağılımı; Çocuk, kadın ve cinsiyet suçluluğu; Suçların kategorizasyonu; Suçların kurumsal boyutu; Toplumsal güvenlik sistemi ve suç.


SOS 121515120 İktisat Sosyolojisi 3+0 5,0

Neden ekonominin sosyolojisini yapmak zorundayız? Ekonomi Sosyolojisi: Tanımı, Tarihi, Konusu, Metodolojisi; Ekonomi ve Toplum; Merkantalizm; Endüstrileşme; Gelişme, Kapitalizm, Kriz; Büyüme, Azgelişmişlik; Enformal Ekonomi, Modernleşme Okulu; Bağımlılık Okulu; Çeşitlenmiş kapitalizm; Taylorizm; Üretim Sürecinde Emeğin Örgütlenme Biçimleri: Fordizm, Post-Fordizm; Ekonomik sistemler: liberalizm sosyalizm; Üçüncü yol.


SOS 121515122 Kültür Kimlik Politika

3+0 5,0

Neden kültür sosyolojisi ve siyaset sosyolojisini buluşturma gereğindeyiz? Kültür sosyolojisi; Kültür üzerine çağdaş kavramlar ve tartışmalar; Kimlik üzerine çağdaş kavramlar ve tartışmalar; Siyaset sosyolojisi, politika üzerine çağdaş kavramlar ve tartışmalar; Siyasi kültür; Kültür, kimlik ve politikanın kesişimi; Kültürel çalışmaların yönteminin eleştirel değerlendirilmesi; Siyasi iletişim; Kültür politikaları; Eylemin kaynağı olarak kültür; Kimlik temelli sosyal hareketler; Farklı bölgelerde kültür kimlik ve politika üzerine öğrenci projelerinin sunumu; Farklı bölgelerde kültür kimlik ve politika üzerine öğrenci projelerinin sunumu.


SOS 121515124 Çağdaş Felsefe Teorileri

4+0 5,0

Hegel’e tepkiler: pozitivizm Saint Simon, Comte, Meteryalizm, Strauss, Feuerbach, Marks, Yaşam felsefesi, Nietczhe, Dilthey, Bergson, Fenomonoloji, Brentano, Husserl, Scheler, Hartman ve yeni ontoloji, varoluşçuluk, Kierkegard, K. Jaspers, Heidegger, J.P. Sarte, Camus, analitik felsefe, B. Russel, Wittgenstein, Carnap, Popper.


SOS 121515500 Organizasyonel Davranış

4+0 5,0

Davranış Kavramı Davranış Bilimleri ve Tarihsel Gelişimi; Sosyal Kurumlar Ve Davranış; Örgüt Ve Girişimcilik Kültürü; Kişilik Ve Davranış, Örgütsel Haberleşme Motivasyon Ve Verimlilik; Gruplar Ve Performans; Tutumlar; Liderlik; Örgütlerde Yaratıcılık; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Yabancılaşma; Örgütlerde Stres; Bilimsel Yönetim Akımı.


SOS 121515501 Frankfurt Okulu 4+0 5,0

Frankfurt Okulunun Kant, Hegel, Marx’ın düşüncelerindeki kökleri; Frankfurt Okulunun Nietzsche, Weber, Freud ve Heidegger’deki kökleri; Eleştirel toplum teorisinin formülasyonu projesi; Adorno’nun felsefi, siyasi ve estetik düşünceleri; Horkheimer’in düşünceleri; Marcuse’nin düşünceleri; Lukacs’in düşünceleri; Benjamin’in düşünceleri; Bloch’un düşünceleri; Frankfurt okulu teorisyenlerinin son zamanlardaki sosyal ve politik düşünceler uzerindeki etkileri; Foucault’nun çalışmaları; Derrida’nın çalışmaları; Frankfurt Okulunun son temsilcisi: Jürgen Habermas; Frankfurt Okulu üzerine öğrenci projelerinin sunumu.


SOS 121515502 Demografi 4+0 5,0

anlamı, ilgili temel terimler; demografinin tarihçesi;demografinin sosyoloji ve diğer sosyal bilimler arasındaki yeri; dünyanın nüfus ve sosyal coğrafyası; dünya nüfusunun değişimi, büyük nüfus hareketleri; Türkiye’de nüfus; nüfus politikaları (pro-natalist ve anti-natalist yaklaşımlar); nüfus teorileri; nüfus Sayımları; nüfusun cinsiyet bakımından incelenmesi; yaşın belirlenmesi yaşa göre nüfusun belirlenmesi; doğumlar ve doğum oranları; ölümler ve ölüm oranları; evlenme, boşanma ve oranlardaki değişmeler.


SOS 121516129 Devlet ve Sivil Toplum

3+0 5,0

Sivil toplum kavramı; Sivil toplumun özellikleri; Sivil toplum türleri; Sivil toplum düşüncesinin gelişimi; Devlet ve sivil toplum ayrımı; Marx ve sivil toplum; Tocqueville, Gramsci; Osmanlıda sivil toplum ve devlet; Cumhuriyet ve sivil toplum ve devlet; 1980 öncesi dönem; 1980 sonrası dönem; Türk sivil toplum kuramcıları; Şerif Mardin; İdris Küçükömer.


SOS 121516125 İletişim Sosyolojisi

3+0 5,0

Neden iletişimin sosyolojisine gereksinimimiz var? İletişim ve kitle iletişim; Kitle iletişim ve ulus devletin doğuşu: Benedict Anderson; İletişim ve kamusal sahanın doğuşu: Jürgen Habermas; İletişim ve Göstergebilim; İletişim sosyolojisinde çağdaş temalar ve kavramlar; Sembol, mesaj, kodlama, kodaçımı; Kültür ve iletişim; Kitle iletişim, kitle iletişim araçları ve kamusal iletişim; Kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolü üzerine yaklaşımlar; Frankfurt Okulu ve kitle iletişim: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin; İletişimsel eylem kuramı ve Habermas; Medya sahipliği ve kontrolü; Medya içeriğinin analizi.SOS 121516127 Küreselleşme Yerelleşme

3+0 5,0

Küreselleşme ve yerelleşmenin tanımı, küresel köy var mı? Glokalleşme, küreselleşme sürecinde değişen zaman ve mekan anlayışlarının kuramsal açılımları; Küreselleşme: Roland Robertson, Featherstone, Hard etc; Yeni global ekonominin kurumları ( örneğin İMF ve dünya bankası); Uluslararası sivil toplum kuruluşları (örneğin Greenpeace); Farklı bölgelerde küreselleşmeye ekolojik, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel yanıtlar; Yerel ulusal ve küreselin etkileşimi; Küreselleşme ve ulus devlet; Küresel dünyada bölgesel örgütlenmeler: AB, NAFTA etc.; Küreselleşme ve Türkiye; Farklı bölgelerde küreselleşme konusunda öğrencilerin sunumları.


SOS 121516126 Siyaset Sosyolojisi 3+0 5,0

Sosyoloji ve siyaset; Siyasal sosyoloji yaklaşımı; Toplum ve devlet; Toplumla ilgili siyasal düşünceler; Siyasal kültür; Siyasal davranış; Seçim: Bir politik davranış; Siyasal toplumsallaşma; Demokrasi; Vatandaşlık kavramı; Siyasal partiler; Kamu, iktidar ve kontrol Milli devlet ve modern toplum; Sivil toplum, küreselleşme ve yeni politik bakışlar.


SOS 121516128 Çevre ve Sağlık Sosyolojisi

3+0 5,0

Ekoloji ve çevre bilimleri; Sistemler ve modeller; Ekosistem kavramı ve ekolojik döngüler; Popülasyon ekolojisi; Türk toplulukları ve doğal alanlar; Ekolojik perspektif; Doğa insan, kültür ve medeniyet; Sağlık sosyolojisi; Temel kavramlar; Prensipler; Türkiye’de sağlık organizasyonları ve sağlık örgütlerinde sosyal ilişkiler; Doktor hasta ve sağlık personeli ilişkisi, Türkiye de sağlık eğitimi; Sağlık örgütlerinin temel sorunları; Sağlık polikliniklerinin sorunları.


SOS 121516500 Sembolik Mantık 4+0 5,0

Önermeler mantığı; Çıkarımlar mantığı; Çözümleyici çizelge; Normal birim; Doğruluk çizelgesi; Sembolleştirme; Çıkarımların sembolleştirilmesi; Tam-normal biçem; Önermelerin sembolleştirilmesi; Önermelerin yorumlanması; Yüklemler mantığı; Eşitlikler; Farklılıklar; Açık önermeler.


SOS 121516501 Sosyal Antropoloji

4+0 5,0

Sosyal antropoloji nedir?; İnsanın kökeni üzerine okumalar; Karmaşık toplumsal sistemlerin evrimine dair arkeolojik bulgula, Sembol yaratma ve kullanma, dilin doğuşu; Kaynak kullanımının kökleri; Sosyal örgütlenmelerin ilkel formları; Modern öncesi ekonomik düzenlemeler; Modern öncesi politika; Dinin ilk formları; Aile yapısının evrimi; Kültürel çeşitlilikler; Kültürel analiz; Etnografi yapma; Öğrencilerin kültürel analiz projelerinin sunumu.


SOS 121516502 Spor Sosyolojisi 4+0 5,0

Spor, insan ve sosyalleşme; Spor ve sağlıklı yaşam; Spor kültürü ve taraftarlık; Spor ve toplumsal kimlik; Spor şiddet ve terör; Toplumlara arsı yakınlaşma ve spor; Spor ve politika, Spor ve eğitim; Küreselleşme ve spor; Avrupa kupalarının AB sürecine etkisi; Spor ve etik, Spor: Dostluk mu? Çatışma Mı? Küresel Barış arayışı ve spor; Spor ve gençlik.


SOS 121517131 Bilgi Sosyolojisi 3+0 6,0

Bilgi ve sosyolojik perspektif; Bilginin tarihsel gelişimi; Bilgi ve sosyal gerçeklik; Modernleşme ve bilgi; Erken modernleşmenin bilgi teorileri: Comte and Marks; Alman tarihsel yaklaşımı: Weber and Dilthey; Bilgi ve ideoloji: Mannheim; Bilgide hermeneutik yaklaşım; Bilgi ve iktidar, Bilginin pazarlanması; Postmodernizm ve Bilgi kuramı; Habermas’ın bilgi yaklaşımı; Küresel bilgi; Bilgi toplumu.


SOS 121517130 Modernliğin Sosyolojisi

3+0 6,0

Modernite nedir?; Modernite: Aydınlanmanın projesi; Modernite: Sosyal tarih; Süreç olarak modernite; Modernite kuramlarına giriş; Klasik düşünürler: Durkheim, Weber; Marx, Simmel, Çağdaş Düşünürler: Eisenstandt, Giddens; Foucault; Bauman; Touraine; Habermas; Beck; Çoklu modernlikler.


SOS 121517600 Gelişim Psikolojisi 3+0 6,0

Çocuk psikolojisinin konusu, tarihçesi, yöntemi; gelişimin incelenmesi ve gelişim dönemleri; bebeklik döneminde gelişim; ilk çocuklukta gelişim, Son çocuklukta gelişim; cinsel gelişim; çocukta eğitim; Çocuğun yakın çevresi, aile, okul, arkadaş, öğretmen; oyun ve çocuklukta ilgiler; çocuk uyum ve davranış bozuklukları; ergenlik dönemi; gelişimin yaşlılara göre özellikleri; ergenlikte cinsel sorunlar; cinsel sorunların çözümü.


SOS 121517601 Edebiyat Sosyolojisi

3+0 6,0

Edebiyat kuramları; birey, toplum edebiyat; eleştiri ve edebiyat; Sanat ve özgürlük; sanat akımlarının toplumsal yapıya etkisi; yapısalcılık ve ötesi; yeni eleştiri ve Rus biçimciliği; Türkiye’de edebiyat akımları ve toplumsal değişme, edebiyat ve ideoloji, okur merkezli kuramlar, resmi ideoloji ve edebiyat, modernleşme ve edebiyat, edebiyat ve toplumsal gerçeklik.SOS 121517602 Tarihsel Sosyoloji 3+0 6,0

Sosyoloji ve tarih arasında bir çizgi var mıdır? Sosyal araştırma için yöntem olarak tarih; Tarihsel sosyolojinin temelleri: Philip Abrams, Tarihsel Sosyolojide araştırma stratejileri; tarihsel tikellik ve genelleştirme; Tarihin çeşitliliği; Karşılaştırmalı tarihsel çözümleme; Önde gelen tarihsel sosyologlar; Eric Howbsbawm; Ulus, ulus-devlet; Charles Tilly:devlet kuruluşu; Perry Anderson: Kapitalizmin doğuşu; Barrington Moore:politik sistemler; Foucault: hapishanenin ve akıl hastanesinin tarihi, öğrenci projelerinin sunumu.


SOS 121517500 Tarih Felsefesi 3+0 6,0

Antik çağda döngüsel tarih; Saint Augustinus: çizgisel tarih; İslamiyet ve İbn-i Haldun; hümanizm ve aydınlanma, Voltaire Rousseau, Herder, Kant, Schiller; 19. yy. Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher; Romantikler; Alman Tarih Okulu; pozitivizm; Marksizm; Kierkegard, Schopenhauer, Nietczhe, Burchardt; Yeni Kantçılık, Dilthey, Lessing; Yeni Hegelcilik; Frankfurt Okulu; Hermeneutik.


SOS 121517501 Türkiye’de Kadın Çalışmaları

3+0 6,0

Kadın hareketlerinin (feminizm) genel tarihi; kadın çalışmalarının bilimsel alan olarak ortaya çıkışı; Türkiye’de kadın hareketinin tarihi; kadın çalışmalarının Türkiye’de alan olarak ortaya çıkışı; Türkiye’de: Ataerkil toplum; Kandiyoti: ataerkillik tartışmasının ötesine geçme; toplumsal cinsiyet ve iktidar; kırda ve kentte kadın; sınıf ve kadın; aile içinde kadının statüsü, eğitimde ve çalışma hayatında kadın; siyasette kadın; kadın, devlet ve hukuk; kadın, cinsellik ve sağlık, sanatta, medyada ve popüler kültürde kadın.


SOS 121517502 Eleştirel Sosyoloji

3+0 6,0

Bilimin eleştirel düşünümü; Toplumun eleştirel düşünümü; Eleştirel düşünme ve sosyoloji; Eleştirel sosyoloji yaklaşımı; Modern topluma eleştirel yaklaşım; Eleştirel bir yaklaşım olarak Frankfurt: Horkheımer; Marcus and Adorno; Habermas; Post-modernist yaklaşım-I; Post-modernist yaklaşım-II; Paradigma yaklaşımı; Türkiye’de eleştirel sosyoloji yaklaşımı: ; Nurettin Topçu; Baykan Sezer.


SOS 121517900 Seminer I 4+2 7,5

İntihar konularında makale hazırlama ve sunumu; Medya; Boşanma; Sanayileşme; Küreselleşme; Bilgi toplumu; Eşitsizlik; Kütahya’da iş gücü imkanı; İşsizlik; Kentleşme; Siyaset; Gelenek; Toplumsal ve kültürel değişim; Eğitim.


SOS 121517904 Feminizm 4+2 7,5

Paleolitik ve neolitik çağlarda kadının durumu; Göçebe çoban kabilelerin de kadın; Antik sitelerde kadın; Feodal öncesi dönem ve feodal dönemin başlangıcında kadınların yükselişi; Rönesans döneminde kadınlar; 17. ve 18. yüzyıllarda kadınların eve kapatılmaya direnişleri; 19. yy. hareketlerinde kadınlar ve feminist hareketler; 20. yy. da kadınlar ve feminist hareketler; Cinsellikle doğurganlığın ayrıştırılması; feminist teoriler: aydınlanmacı liberal, anarşist, sosyalist, radikal ve siyah feminizm; Türkiye’de feminizm; Feminist hareketler ve 1989 kadınların kurtuluş bildirgesi.


SOS 121517903 İletişim ve Siyaset

4+2 7,5

İktidar siyaset ve iletişim kavramları bir araya geldiğinde siyasi partilerin programlarından, kampanyalarında kullandıkları görsel ve işitsel malzemelere kadar oldukça geniş bir çalışma alanı önümüze serilir, söz konusu kavramlar, yalnızca siyasi partilerle yada medya ile sınırlı değildir. Cinsiyet, ırk ve yaş gibi sosyal kategorilere ilişkin semboller yaratan iletişim süreçleri de iktidar kavramı ile iç içedir. Bu nedenle çalışma alanı her türlü mesajın, metnin incelenmesini kapsar. Ders kapsamında medyayı da içine alan iletişim süreçlerinde dolaşımda olan zaman, mekan tarih ve insana ilişkin kavramların nasıl inşa edildiği/yeniden üretildiği ve iktidar kavramı ile bağlantıları sinema, müzik, edebiyat alanlarından, popüler kültür reklamlar ve günlük yaşamdan gelenek din ve dilden seçilen örnekler doğrultusunda ele alınacaktır.


SOS 121517908 Liberalizm İktidar Otorite

4+2 7,5

Liberal kuram ve liberal yaklaşım biçimleri; Liberalizmin ekonomi, kültür ve politika boyutları; İnsan hakları ve hukuk devleti söylemlerinin liberalizmle ilişkisi; İktidarın politik ve toplumsal kökenleri; Belli başlı iktidar biçimleri; İktidarın modernleşmesi; İktidar ve otoritenin demokrasi açılımları; Küresel politik değişmelerde iktidar otorite ve liberal demokrasinin yeniden biçimlenme arayışlar.


SOS 121517905 Oryantalizm 4+2 7,5

Tanımı; Tarihi; Alanı, Doğunun oryantalize edilişi; Oryantalizmin doğuş nedenleri; Dini, ticari, siyasi, bilimsel, emperyalist nedenler; Hedefleri ve hedeflere ulaşmada kullandıkları; Vasıtaları; Önemli oryantalistler ve yayınları; Oryantalistlerin araştırma ölçüleri; Mahalli sorunlar; Edebi metinler; Kültürler arası ilişkiler; Oryantalizmin sorgulanışı; Eleştirilmesi, Türkiye de oryantalizm üzerine değerlendirmeler.


SOS 121517906 Sosyal Hizmetler

4+2 7,5

Tanımı, kapsamı; Tarihsel birikimi; Paradigma değişimi; Devlet ve sosyal hizmet; STK ve sosyal hizmet; Türkiye ve AB de sosyal hizmet; Kalkınma planlarında sosyal hizmet; Kentleşme ve sosyal hizmet; Sakatlar, sokak çocukları sorunsalı ve eğitimi; Yaşlılar.


SOS 121517901 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar

4+2 7,5

Toplumsal cinsiyetin teorileştirilmesi; Çağdaş teorinin tarihsel kökenleri; Beden ve toplumsal pratik; Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapısı; Kurumlar: aile, devlet, ekonomi ve siyaset; Toplumsal cinsiyet ve kimlik; Toplumsal cinsiyet üzerinde etkenler: sınıf, din/mezhep, etnisite.


SOS 121517902 Toplumsal Hareketler

4+2 7,5

Toplumsal örgütlenme ve siyasete etkisi; Toplumsal örgütlenme, mobilizasyon ve toplumsal hareketler; Sivil toplum kuruluşları ve siyaset; Toplumsal aktörler ve siyasal gündemin belirlenmesi; Kamuoyunun oluşumu ve rolü; Siyaset eksenimde kamusal alan- özel alan ayrımı; “eski” ve “yeni” toplumsal hareketler olarak tanımlanan hareketler.


SOS 121517907 Türkiye’nin Stratejik

Perspektifleri 4+2 7,5

Güç parametreleri ve stratejik planlama; Türkiye’nin uluslar arası konumu; Türkiye’nin stratejik bağlantıları: NATO, AGİT, İKÖ,ECO,KEİ, D8, G20,BALKANLAR, ORTADOĞU, AVRASYA, AB.


SOS 121518134 Gençlik Psikolojisi

4+2 5,0

Gençlik ve gelişme; Ergenlik gelişim teorileri ; Gençlikte kişilik yapısı ve ruh sağlığı, Gençler ve erişkinler; Küreselleşme terör ve gençlik; Gençlik ve toplumsallaşma; Toplumsallaşmanın aşamaları; Gençlik sorunları: biyolojik sorunlar; Gençlik sorunları: sosyal sorunlar; Gençlik sorunları: psikolojik sorunlar; Gençlik sorunları: kültürel sorunlar; Etik; Kuşak çatışması; Genel değerlendirme.


SOS 121518133 Yerel Yönetim ve Demokrasi

2+0 3,0

Kentlerin ve yerel yönetimler olgusunu ortaya çıkışı; Yerel yönetim varlık nedenleri ve yararları; Kent yönetim modeli arayışları; Yerel yönetim kuramları ve başlıca teorik modeller; Anayasal dayanaklarında değişmeler ve genel esaslar; Yerel yönetim ve demokrasi ilişkisi; Kavram ve tartışmalar; Yerel demokrasi açısından Türkiye’de belediyeciliğin gelişmesi; Tarihsel birikim; Cumhuriyetten çok partili döneme ve günümüze kadar yerel yönetim; 1930 ve 1984 yerel yönetim yasalarının analizi ve demokrasi geleneğine etkileri; Yerel yönetimde reform arayışı ve demokrasi taleplerinin karşılanması; Yerel yönetim reformu belediyelerde yeniden yapılanma; Sosyal belediyecilik ve yerel yönetim çeşitleri; AB sürecinde yerel yönetimler; AB ekseninde Türkiye’de yerel yönetim sorunları; Küreselleşme ve katılımcı yerel yönetimin kurumsallaşması; Küçük belediyelerin yönetimi; Türkiye’de mahalle yönetimi; Yerel yönetimler üzerine genel tartışma.


SOS 121518132 Çağdaş Sosyoloji Teorileri

3+0 5,0

Kaynak ve işleniş hakkında bilgi; Teorilerin doğuşu, Çağdaş yapısal fonksiyonalizm; Çağdaş çatışmacı teoriler; Yapısalcılık; Sosyolojik fenomenoloji, Sembolik etkileşimcilik, Etiketleme teorisi, Sosyal alış veriş teorisi; Etnometodoloji; Neo Marksist teorilerden Frankfurt Okulu, Althusser; Postmodernizm; Metasosyoloji.


SOS 121517909 Sağlık ve Toplum 4+2 7,5

Sosyoloji, genetik, sosyal hareketlilik, ve yaşam tarzı, hastalık ve sağlık olgusu; Sağlık ve hastalığa teorik yaklaşımlar; Sağlık ve hastalığa teorik yaklaşımlar; Popüler kültür ve sağlık/Sağlığın metalaştırılması; Sağlık sorunlarına küresel yaklaşım; Dünyada sağlığı etkileyen koşullar/küreselleşme ve sağlık; Sosyoekonomik köken ve sağlık;Yerel yönetimler ve sağlık; Kent ve sağlık; Göç ve sağlık/turizm ve sağlık; Kültür, sağlık ve hastalık; Türkiye’de sağlık eğitimi, Sağlıkta dönüşüm programı; Sağlık davranış modelinin yapısı;Sağlıkta eşitsizlikler;Çevre ve sağlık.


SOS 121518500 Siyaset Felsefesi 3+0 5,0

Devlet ve toplumun ortaya çıkışı; Antik Yunan: Atina ve Sparta; Perikles, Peisistratos; Platon; Aristotales Politika, Nikhomakhos’a etik; Atinalıların Anayasası; Epiküros ve Stoa Okulu ; Roma, Polphius, Çiçero; Seneca, St. Augustin “Tanrı Sitesi”; Feodalizm ve Romanın Çöküşü; Ulus Devlet, Machiavelli, Bodin, Luther; Hobbes, Demokrasi, John Locke; Montesquieu ve Rousseau; Fransız Devrimi ve etkileri.


SOS 121518502 Müzik Sosyolojisi

3+0 5,0

Neden müziğin sosyolojisi; Müziğin sosyolojisini yapmak; Müziğin üretildiği, dağıtıldığı ve dinlendiği geniş sosyo-kültürel bağlamlar; Müziğin işlevi ve kullanımı: ritüellerden özel dinlemeye kadar değişen, müzik formları toplum ve grup formları ile ilişkili; Kültür ve müzik; Popüler kültür ve müzik; Kültür endüstrisinin parçası olarak müzik; Endüstri ve müzik; Üretici güçler ve üretim koşulları; Duyguların taşıyıcısı olarak müzik; Toplumsal hafızanın taşıyıcısı olarak müzik; Müzik; tarih ve hikaye; Protesto olarak müzik.


SOS 121518501 Uluslararası Göç 3+0 5,0

ıÜüGöç olgusuna genel bir bakış; Uluslararası göç ve ilgili terimler; Temel teorik yaklaşımlar; Dünyada göç hareketleri; 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki gelişmeler; Uluslararası göç hareketleri dönemin özellikleri ve sistemin gereksinimleri; Savaş sonrası mülteci rejimi ve uluslararası göç hareketleri; Ekonomik göç ve siyasi sığınma; Uluslararası göç örgütü; Kırsaldan kente göçler ve kentleşme; ıÜüTürkiye'ye göçler Türkmenler ve göç; ıÜüGöç ve güvenlik; ıÜüDoğu Türkistan'dan göçler; ıÜüTürkiye ve Irak örneklerinde uluslararası göç evrimi; ıÜüBulgaristan'dan Türk göçleri; Kafkasya'da sürgün veıÜüıÜü Ermenilerin tehciri; Göçler karşısında tutumlar.


SOS 121518601 Türk Modernleşmesi

2+0 3,0

Modern toplum ve modernlik kavramı; Batılılaşma ve modernleşme; Modernleşme kuramları; Modernleşmenin temel boyutları ve modernleşme tartışmaları; Türkiye’de gelenek ve modernlik; Türkiye’de modernleşme aktörleri; Türkiye’de bir modernleşme aracı olarak eğitim; Türk toplumunda politik düşüncenin modernleşme süreci; Türkiye’de politik kurumların modernleşmesi; Türk modernleşmesi ve din; Modern bilim düşüncesinin Türkiye’de doğuşu; Türkiye’de modern birey kavramının gelişimi; Türkiye’de modernleşme tartışmaları; Türk toplumunun postmodern görünümleri.


SOS 121518602 Metin Tahlili 2+0 3,0

Neden metinleri analiz etme gereği duyarız; Bir araştırma tekniği olarak metin tahlili; Örneklerle metinler nasıl analiz edilir; Alıcı için mesaj olarak metinler; Bizi saran yazılı metinler, gazeteler reklamlar, kullanım kılavuzları romanlar; Kültürel metinler: filimler videolar,moda, opera vs.; Spesifik bağlamda üretilen alınan ve kullanılan metinler; Roman analizi; gazete dergi, magazin analizi; Mizah analizi; tiyatro analizi; Filimler TV serilerinin analizi; Öğrencilerin metin analizlerinin sunumu.


SOS 121518600 Gençlik Sosyolojisi

2+0 3,0

Neden gençliğin sosyolojisini yapma ihtiyacındayız; Genç birey olmak nedir; Gençlerin kültürel yaratıları: Örneğin müzik, moda, dil; Gençlik ve müzik; Gençlik ve moda; Gençlik ve dil kullanımı; İfadeler ve kimlikler; Değişik bölgelerde genç olmak; Avrupa’da Amerika’da genç olmak; Asya’da Afrika’da genç olmak; Türkiye’de genç olmak; Gençlik ve küreselleşme; Bir küresel gençlik kültürü: hip-hop; Öğrencilerin genç olma üzerine projelerinin sunumu.SOS 121518900 Seminer II 4+2 7,5

İktidar, seçkin aydın ilişkisi; Türkiye’de aydın; Modernleşme, Postmodernizm, Sosyolojide yöntem; Kır sosyolojisi, Üniversite öğrencilerinin Kütahya’ya getirisi; Kıraathaneler; Sosyal hizmetler ve yetiştirme yurdu; Popüler kültür ve pop müzik; Kimlik tartışmaları; Demokrasi; Azınlıklar.


SOS 121518909 Etnisite ve Milliyetçilik

4+2 7,5

Etnikliğin tanımı; Özellikler; Kurumları; Milliyetçilikler ilişkisi; Milliyetçilik kuramları; Milliyetçiliğin modern toplumsal koşulları; Tarihsel kökenleri; Milli devletler ve milliyetçilik; Kültürel milliyetçilik ve politik milliyetçilik; Türk Toplumunda milliyetçilik deneyimi ve milliyetçilik biçimleri; Milliyetçiliğin ve milli devletlerin küresel dönemde yaşadıkları farklılaşmalar ve yeni durumlar.


SOS 121518908 Gelenek ve Muhafazakarlık

4+2 7,5

Bir düşünce tarzı olarak geleneğin tanımı; Anlamı; Gelenek ile ilgili kuramlar ve yaklaşımlar; Geleneğin modernlik ile karşılaştırılması ve modern dönemde geleneğin yaşadığı dönüşümle ve Türk toplum geleneğinin anlamı üzerinde durulacak. Muhafazakarlığın anlam ve tanımı; Muhafazakarlık yaklaşımları; Kültürel muhafazakarlık ve politik muhafazakarlığın anlamları; Batı toplum ve Türk toplum deneyimlerindeki muhafazakarlık farklılık ve benzerlikleri araştırılacaktır.SOS 121518907 Göçmen Gruplar

4+2 7,5

Göç olgusu; Göçmen kent grupları; Topluluk biliminin yeniden inşası; AB ve nüfus dolaşımı; Göçmen gruplar ve STK ilişkisi.


SOS 121518905 İdeoloji ve Fundamentalizm

4+2 7,5

Kavram olarak ideolojinin anlamı; Anlamsal değişimi; Anlam genişlemesi; İdeoloji-değer ilişkisi; İdeoloji ve ütopya; Siyasi katılımcılık ve ideoloji; Bir kıtasal ideoloji olarak AB; Fundamentalizmin kavram olarak doğuşu; Fundamentalizm, terör ve siyasallaşma.


SOS 121518904 İnsan Hakları 4+2 7,5

İnsan hakları sorunsalı, İnsan haklarının semantiği, itiraz ve elde etme, hak talebi, hakların şartları ve örgütlenmesi, hakların tanınması, onaylanması ve denetlenmesi, İnsan haklarının boyutları, siyasal boyut, sözleşmelerde İnsan hakları, demokrasi ve İnsan hakları, iç ve uluslararası güvencelerin güvenilirlikleri


SOS 121518901 Popüler Kültür ve Gündelik

Yaşam 4+2 7,5

Popüler kültür ve popüler kültürün ürettikleri, popüler kültürün şekillendiği gündelik yaşam pratiklerine bakarak popüler kültürün analizi, gündelik yaşamdaki güç ve öznelliğin kültürel çalışmalar perspektifi ile yapılan etnografi, metin okuma söylem analizi aracılığıyla analizi, baskın ve baskın olmayan pratiklere katılımın sorgulanması, bunları başarmak için anahtar kuramlar kavramlar ele alınacak gündelik pratiklerin inşasını sağlayan söylemler incelenecektir.


SOS 121518903 Postmodernizm 4+2 7,5

Postmodernizmin tanımı, arkeolojisi, postmodern dönüm noktası, postmodern bakış açısı, modernliğin eleştirisi, post yapısalcılık ve postmodernizm, postmodernizm ve metafizik söylemler, kültürel politikalar, öznellik, postpolitika, sermayenin kültürel mantığı olarak postmodernizm, kimlik ve farklılık politikaları, postendüstriyalizm, postmodernizm ve öteki, eleştirel teori ve postmodernizm


SOS 121518902 Türk Siyasetinde Güncel

Tartışmalar 4+2 7,5

Ülke siyasetindeki güncel konuların önemli bir kısmı, 1980 li yılların başında siyasal yaşamı yeniden şekillendirmek üzere yapılan düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. 1980 sonrasının gündeminde yer alan ve halende güncelliğini koruyan en önemli konu ülkemizde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu amaçla anayasa ile seçim ve siyasi partiler kanunları başta olmak üzere siyasal ve toplumsal yaşamı düzenleyen birçok yasa da bu güne kadar önemli değişiklikler yapılmış olmasına karşın bu konudaki arayışlar günümüzde de sürdürülmektedir. 1980 sonrasının önemli olgularından biriside çoğulcu ve katılımcı demokrasinin yerleşmesinde önemli rolü olan sivil toplum hareketinde yaşanan gelişmelerdir. Derste 1980 sonrası döneme damgasını vuran önemli siyasal ve toplumsal gelişmeler ele alınacak bu gelişmeler demokrasi açısından irdelenecektir. Bu bağlamda demokrasi tartışmaları, parti içi demokrasi, kadın hakları, devlet-toplum ilişkileri alanında yaşanan gelişmeler ele alınacaktır.


SOS 121518906 Yabancılaşma ve Network

4+2 7,5

Tanımı, kapsamı, uygar kayıtsızlık, sosyal ve fiziki çöküntü, intihar, suç ve anomi, mahremiyetin çözülmesi ve aile,toplumsal ilişki sistemlerinin çözümlenmesi dijital iş ve işin dönüşümü

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə