Subhaneke (latince okunuşU)Yüklə 31,64 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü31,64 Kb.
#72165

SUBHANEKE (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim


Subhaneke Allahümme bihamdik ve tebareke kesmük ve teala ceddük (ve celle senaüke) ve la ilahe gayrük.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ey Allahım! Seni bütün noksanlıklardan tenzih eder, bütün kemal sıfatlarınla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. (ve Senin şanın her şeyin üstündedir) Senden başka ilah yoktur.
FATİHA SURESİ (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdü lillahi Rabbil-âlemin. ErRahmânirRahim.. Mâliki Yevmiddin. Iyyâke-nâbüdü ve iyyâke nestain. İhdinessırâtal-müstekim. Sıratallezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâllin. (Amin)

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi, Merhametli Olan, Merhamet Eden ve Din Gününün Sahibi Allah’a mahsustur. Allahım ancak Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. Amin.
Euzu Besmele: Euzu billahi mineş şeytanirracim.

Anlamı: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
KEVSER SURESİ (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

İnnâ e'taynâ kel kevser. Fesalli li rabbike ven har. İnne şânieke hüvel ebter.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Habibim! Hakikat, biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana nesli kesik deyip dil uzatandır, asıl nesli kesik olan.
ETTEHIYYATÜ (TEHİYYAT):

Bismillahirrahmanirrahim

Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Her türlü hürmet, selam ve bütün iyilikler Allah’a mahsustur. Ey Nebi! Allah’ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir.
ALLAHÜMME SALLİ:

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ey Allahım! Hz. İbrahim a.s. ve aline rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed s.a.v. ve aline de rahmet eyle. Muhakkak ki sen Hamid ve Mecid'sin.
ALLAHÜMME BARİK:

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ey Allahım! Hz. İbrahim a.s. ve aline bereketler ihsan ettiğin gibi Hz. Muhammed s.a.v. ve aline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak ki sen Hamid ve Mecid'sin.
RABBENA DUASI (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim


Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.
Rabbenâğfirlî ve livâlideyne ve lil müminiyne yevme yekumü’l hisâb. Bi rahmetike yâ erhamer-rahimin

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.
KUNUT DUASI (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ey Allahım! Biz senden yardım dileriz. Sana istiğfar ederiz. Senden hidayet isteriz. Sana iman ederiz. Sana tövbe ve tevekkül ederiz. Bütün hayırlarla seni överiz. Sana şükreder, küfran-ı nimet etmeyiz. Sana karşı fisk ve fücur edeni atar, terk ederiz.

Ey Allahım! Ancak sana ibadet eder, namaz kılar, secde eder, sana koşar ve iltica ederiz. Rahmetini ümid eyler ve azabından korkarız. Çünkü senin azabın gerçeği örten kafirlere mutlaka ulaşır.


İHLAS SURESİ (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

Kul Hüvellâahü Ehad. Allâhüs Samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehü küfüven Ehad.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

(Ey Muhammed) De ki: O, Allah Bir’dir, Samed'dir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir.
KUREYŞ SURESİ (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

Li ilâfi kureyşin. İlâfihim rihleteş şitâi vessayf. Fel ya'büdü rabbehâzel beyt. Ellezi et'amehüm min cuin ve âmene hüm min havf.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kureyş kabi̇lesi̇ne selamet verilmiş, yaz ve kış yolculuklarında esenliğe kavuşturulmuştur. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler.

NAS SURESİ (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

Kul euzü birabbinâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs, ellezi yüvesvisü fi sudürinnâs minel cinneti vennâs.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ey Muhammed (sav) de ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların rabbi olan Allah’a sığınırım.
FELAK SURESİ (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

Kul euuzü birabbil felak min şerri ma halak ve min şerri ğaasikın izâ vekab ve min şerrin neffâasati fil 'ukad ve min şerri hasidin izâ hased.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ey Muhammed (sav) de ki: Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfürüp büyü yapanların şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden.
FİL SURESİ (LATİNCE OKUNUŞU):

Bismillahirrahmanirrahim

Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshabil fil. Elem yec'al keydehüm fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebâbil. Termiihim bi hıcâratim min siccil. Fecealehüm Keasfim mekül.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Rabbin fil sahiplerine nasıl muamele etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
MAUN SURESİ (Latince Okunuşu):

Bismillahirrahmanirrahim

Eraeytellezi yükezzibü biddiyn. Fezâlikellezi yedü'ul yetim. Velâ yehuddu alâ ta'aamil miskin. Feveylül lil musallinellezinehüm an salâtihim sâhun. Ellezinehüm yüraün. Ve yemneunel mâun.

Anlamı:

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; yoksulu doyurmaya teşvik etmez; işte bu vasıflarla namaz kılan (münafıkların) vay haline ki, onlar namazlarından gafildirler. Onlar riyakarların ta kendileridir ve zekatı da sakınırlar.


KAFİRUN SURESİ (Latince Okunuşu):

Bismillahirrahmanirrahim

Kul yâ eyyühel kâfirun. Lâ e'büdü mâ tebüdün. Velâ entüm abidüne mâ a'büd. Velâ ene abidüm mâ abed-tüm. Velâ entüm abidüne mâ e'büd. Leküm diynüküm veliye din.

Anlamı:

De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de bana.NASR SURESİ (Latince Okunuşu):

Bismillahirrahmanirrahimİzâ câe nasrullaahi vel feth. Ve raeytennâse yedhu-lüne fi diynillahi efvâcen. Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehü kâne tevvâbâ.
Anlamı:
Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.


TEBBET SURESİ (Latince Okunuşu):

Bismillahirrahmanirrahim

1.Tebbet yedâ ebiylehebin ve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühü ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte lehebin vemraetüh. Hammâletel haatabi. Fi ciydihâ hablüm mim mesed.

Anlamı:

1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.ASR SURESİ (Latince Okunuşu):

Bismillahirrahmanirrahim


Vel asr innel insane le fi husrin illellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bilhak ve tevasav bissabr.

Anlamı:

Asra and olsun ki insanoğlu hüsrandadır, ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır.AYET'EL KÜRSİ (Latince Okunuşu):

Bismillahirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd.
Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.


Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

EZAN:

Allahu Ekber (4 defa) (Anlamı: Allah en büyüktür)

Eşhedü en lâ ilâhe illallah (2 defa) (Anlamı: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur)

Eşhedü enne Muhammeden resûlullah (2 defa) (Anlamı: Şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir)

Hayye ales-salâh (2 defa) (Anlamı: Haydi namaza)

Hayye alel-felâh (2 defa) (Anlamı: Haydi kurtuluşa)

[Not: Kamette “Kadu kametis salah” (Anlamı: Namaz başladı) eklenir. (Hayye alel-felâh'tan sonra)]

Allahu Ekber (2 defa) (Anlamı: Allah en büyüktür)

La ilahe illallah (1 defa) (Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur)

NAMAZ TESBİHATLARI:

1) “Allahu Ekber” (Anlamı:ALLAH en büyüktür. )


2) “Sübhane Rabbiyel Azim” (Anlamı:Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. )
3) “Semi Allahü limen hamideh” (Anlamı:ALLAH kendisine hamd edenleri işitti.)
4) “Rabbena leke’l-hamd” (Anlamı:Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak Sanadır. )
5) “Sübhane Rabbiye’l-ala” (Anlamı:Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. )
6) “Esselamu aleykum ve rahmetullah” (Anlamı:ALLAH’ın selamı üzerinize olsun )
7) “Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram” (Anlamı:ALLAH’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir. )
8) “Ala Resulina Muhammedin salavat” (Anlamı:Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) ’in üzerine olsun )
Yüklə 31,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin