Sungurlu lisesi 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞretim yili I. DÖnem 11. Sinifi türk edebiyati dersi yazili sinaviYüklə 66.21 Kb.
tarix09.02.2018
ölçüsü66.21 Kb.
növüYazi


SUNGURLU LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM

11. SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. YAZILI SINAVI

AAAAAA
Ad-Soyad :…………………………………………………………… Sınıf : ……………………………….No:……
SORULAR ( A GRUBU )

1) II.Abdülhamit zamanında Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı piyesinin temsilinden sonra gösterilerin yapılması ve tiyatroların kapatılması edebi eserin hangi yönünü gösterir?

A)Sosyal hayatın edebi esere etkisi

B)Edebi eserin sosyal ve siyasi hayata etkisi

C)Edebi eserin düşünce hayatına etkisi

D)Edebi eserin bilime etkisi

E)Güzel sanatların edebi hayata etkisi
2) Şinasi ile ilgili aşağıdakilerdn hangisi söylenemez?

A)Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayınladığı Şiir ve inşa makalesinde anlattığı.,

B)Şiirde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verdiği

C)Fransızca’dan çevirdiği şiirleri Tercüme-i Manzume adlı eserde topladığı

D)Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısı olduğu

E)Düşüncelerini açık ve yalın bir dille söylemeye çalıştığı
3) Bağdatlı Ruhi,Divan Edebiyatı’nda terkib-i bend ve terci-i bendleriyle meşhur bir şairdir.Tanzimat Edebiyatı’nda terkib-i bendiyle bilinen şair kimdir?

A)Namık Kemal B)Şinasi C)Ziya Paşa

D)Abdülhak Hamit Tarhan E)Muallim Naci
4) Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı’nın karşılaştırılmasında aşağıdakiyargılardan hangisi yanlıştır?

A)Divan şiirinde parça güzelliği Tanzimat şiirinde ise bütün güzelliği ön plandadır.

B)Divan edebiyatı sanatçıları seçkin kişilere yönelik yazmayı;Tanzimat sanatçıları ise halka yönelik yazmayı amaçlamışlardır.

C)Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmıştır;Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında hece ölçüsü de kullanılmıştır.

D)Tanzimat edebiyatında Divan edebiyatının süslü ve ağır dili eleştirilmiş ancak dil zevki bakımından genel olarak eskiye bağımlı kalınmış,istenen sadeleşme gerçekleşmemiştir.

E)Tanzimat edebiyatında Divan edebiyatı nazım şekilleri tamamen bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım şekilleri benimsenmiştir.
5) Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünün şiiri­nin özelliklerinden biri değildir?

A) Ekrem'le Hamit'in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.

B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.

C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdi­ğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembo­listtir.

D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa on­lar için canlı, devinen bir resim gibidir.

E) Servet - i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir. 

6.Müştak Bey ile Kumru Hanım hangi eserin kahramanlarıdır?

A)Vatan yahut Silistre B)Çok Bilen Çok Yanılır

C)Taaşşuk-u Talat ve Fitnat D)Şair Evlenmesi

E)Zavallı Çocuk

7. ‘Şefika,üzüntüsünden verem olur.Bu durumu öğrenen Atâ Şefika’yı ziyaret eder ve onun öleceğini anlayınca zehir içer.Sonunda ikisi de talihsiz bir şekilde ölür.’

-Yukarıdaki bölüm hangi eserin sonudur?

A)Vatan yahut Silistre B)İçli Kız

C)Zavallı Çocuk D)Şair Evlenmesi

E)Sergüzeşt

8.Önceleri bir …………. dergisi olan Servet-i Fünun …………………………..tarafından çıkarılmıştır.Dergi, başına ……………………………. geçince edebi bir hüviyet kazanmıştır.

-Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Fen,Necip Fazıl, Mehmet Akif

B-Fen, Piri Reis, Barbaros Hayrettin Paşa

C-Edebiyat, Namık Kemal, Tevfik Fikret

D-Fen , Recaizade Ekrem, Tevfik Fikret

E-Fen , Tevfik Fikret , Halit Ziya
9. ‘Fransız edebiyatını örnek alan 1-Tanzimat şair ve yazarları büyük ölçüde 2-romantizmin etkisine kaldı.Bu akımın 3-özgürlük düşüncesi,toplumculuk anlayışı,duyguları ön plana çıkarması Tanzimat yazarlarına ilginç geldi.4-Tabiatı taklit etmeye çalışan,her şeyde akıl ve mantığı ön plana alan bu akımdan 5-Namık Kemal,Ziya Paşa,Abdülhak Hamit Tarhan gibi sanatçılar etkilendi.’

Altı çizili olan hangi bölümde bilgi yanlışlığı vardır?

A)5 B)4 C)3 D)2 E)1
10.Ahmet Mithat Efendi ile ilgili hangi cümlede bilgi yanlışlığı vardır?

A)Farklı alanlarda farklı konularda eserler vermiştir.

B)Eserlerini toplumu aydınlatmak için kaleme almıştır.

C)Romanlarında olayların akışına ve kişilere müdahele etmemiştir.

D)Eserlerinde yalın bir dil kullanma çabasındadır.

E)Topluma okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlamıştır.
11.Tanzimat 1.dönem sanatçıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ‘Roman,makale,eleştiri’ gibi batılı edebi türleri edebiyatımıza getirmişlerdir.

B)Fransız edebiyatı romantizmin etkisindedirler.

C)Şiirde içerik yönünden Divan şiiri geşeneğini sürdürdüler.

D)Olayların akışını kestikleri için romanları teknik yönden zayıftır.

E)Toplum için sanat görüşünü benimsediler.

12.Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen eserlerin tamamı Namık Kemal’ aittir?

A)Gülnihal-Küçük Şeyler-Müşahedat-Cezmi

B)Cezmi-Vatan yahut Silistre-İntibah-Karabibik

C)İntibah-Cezmi-Sergüzeşt-Celalettin Harzemşah

D)Akif Bey-Kara Bela-Zavallı Çocuk-Gülnihal

E)Şair Evlenmesi-Araba Sevdası-Kanije-Cezmi
13. Şinasi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olan Şair evlenmesi’ni yazmıştır.

B)Derlediği atasözlerini Durub-u emsal-i Osmaniye adlı eserde toplamıştır.

C)Roman,hikaye gibi pekçok türde eser vermiştir.

D)Şiirlerini Müntehebat-ı Eş’ar adlı eserde toplamıştır.

E)Batı edebiyatından tercüme ettiği şiirlerini Tercüme-i Manzume adlı eserde toplamıştır.

14. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Zehra-Nabızade Nazım B)Nesteren-A.Hamit Tarhan

C)Lehçe-i Osmani-A.Vefik Paşa D)Zavallı Çocuk-Şinasi

E)İntibah-Namık Kemal
15. Aşağıdakilerden hangisi tür yönünden farklıdır?

A)Şair Evlenmesi B)Çok Bilen Çok Yanılır

C)Celaleddin Harzemşah D)Vatan yahut Silistre

E)Küçük Şeyler

16. ‘Aldığı köklü medrese eğitiminin etkisiyle edebiyattaki yenileşmeye karşı çıktı.Bu sebeple Recaizade Mahmut Ekrem’le polemiğe girdi.’ cümlesinde tanıtılan sanatçı kimdir?

A)Ziya Paşa B)Muallim Naci C)Namık Kemal

D)Tevfik Fikret E)Cenap Şehabettin

17. Ziya Paşa ………………… adlı makalesinde Necati,Baki,Nef’i gibi şairlerin divanlarındaki şirlerini Türk şiiri saymamış,bu şiirlerde Osmanlı şairlerinin İran ve Arap edebiyatlarını taklit ettiğini bizim asıl şiirimizin halk şiiri olduğunu ileri sürmüştür.

-Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Harabat B)Şiir ve İnşa C)T.Ahval Mukaddimesi

D)Lisan-ı Osmani’ye Dair E)Şiir ve Edebiyat
18. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmle Divan edebiyatının ortak özelliğidir?

A)Kişilerin ruh durumlarını gerçeğe uygun olması

B)Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi

C)Yapıtlarındaki dilin ulusal olması

D)Konuya değil konunu işlenişine önem verilmesi

E)Üslıbın yalın,açık ve anlaşılır olması
19. ‘Hayır,hayal ile yoktur benim alışverişim, İnan ki:Her ne demişsem görüp de söylemişim.’

20. Alfred de Musset,romantizmi ‘ağlayan yıldız,inleyen rüzgar,ürperen gece…’ olarak tanımlamıştır.Bu tanımda romantizmin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A)Duygusallığa önem vermesi

B)Karşıtlıkların ön plana çıkarılması

C)Ulusal kaynaklardan yararlanılması

D)Konuların görkemli olaylardan seçilmesi

E)Gerçekleri çok yönlü dile getirmesi

NOT : HER SORU 4 PUANDIR.İSTEDİĞİNİZ SORUDAN BAŞLAYABİLİRSİNİZ.
H. ÖZDEMİR Ö. BAĞUÇ E. KÖRPE
S-1. Nihal’in Bülent’i kıskanmasının önüne nasıl geçiliyor yazınız.
S-2. Behlül’e, Nihal’le ilgili evliliği ilk kim duyuruyor, Behlül bu fikre nasıl tepki veriyor, evlilikle ilgili neler söylüyor yazınız.


-Yukarıdaki mısralar aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin temel niteliğini yansıtır?

A)Klasisizm B)Romantizm C)Realizm

D)Sembolizm E)Fütürizm


1.

A

B

C

D

E

2.

A

B

C

D

E

3.

A

B

C

D

E

4.

A

B

C

D

E

5.

A

B

C

D

E

6.

A

B

C

D

E

7.

A

B

C

D

E

8.

A

B

C

D

E

9.

A

B

C

D

E

10.

A

B

C

D

E

11.

A

B

C

D

E

12.

A

B

C

D

E

13.

A

B

C

D

E

14.

A

B

C

D

E

15.

A

B

C

D

E

16.

A

B

C

D

E

17.

A

B

C

D

E

18.

A

B

C

D

E

19.

A

B

C

D

E

20.

A

B

C

D

EDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə