T. C. Kahramanmaraş SÜTÇÜ İmam üNİversitesi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.07 Mb.
səhifə11/17
tarix25.01.2019
ölçüsü1.07 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Tıp Fakültesi Öğrenci Yatay Geçiş Yönergesi


( Senato 23 Haziran 2010 / 10 )
Dayanak

Madde 1. (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanarak yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç ve kapsam

Madde 2. (1) Bu yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne eşdeğer eğitim programları uygulayan Tıp Fakültelerinden yatay geçiş esaslarını belirlemektedir.

Kontenjan

Madde 3. (1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde her akademik yılın başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Her sınıfa ait yatay geçiş kontenjanları her akademik yılsonunda Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler doğrultusunda Fakülte Kurulunca saptanır ve internet sayfasında ilan edilir.


Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar

Madde 4. (1) Ayrılacağı Tıp Fakültesindeki tüm sınavları başarmış olmalıdır.

(2) Yatay geçiş yapacağı sınıftan önceki aldığı ders ve stajların tek tek incelenmesi sonucunda Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından eşdeğerlilik saptanmış olmalıdır. Bu değerlendirmede stajları yapmış olması gereklidir.

(3) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

(4) Ortak zorunlu dersleri başarmış olmak koşuluyla bu derslerin notları başarı notu hesaplanmasında dikkate alınmaz.Genel koşullar

Madde 5. (1)Yatay geçiş başvuruları, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(2) Eğitim yılı içerisinde yatay geçiş yapılamaz.

(3) Tıp Fakültesinin 1. ve 6. sınıflarında yatay geçiş uygulanmaz.

(4) Ayrılacağı Fakültedeki eğitim süresi içinde disiplin cezası alan öğrenci yatay geçiş için başvuruda bulunamaz, bu tür başvurular geçersiz sayılır.Değerlendirme

Madde 6. (1) Fakülte Yönetim Kurulu, her akademik yılda yatay geçiş başvurularını her sınıf için ayrı ayrı düzenler. Sıralama her fakülte için ayrı ayrı olmak üzere başarı puanına göre yapılır ve her fakülteden en yüksek puanlı bir öğrenci kontenjan dahilinde seçilir. Başarı notlarının eşit olması durumunda ÖSYM puanları göz önüne alınır.

(2)Yatay geçiş yapma hakkını kazanan öğrencilerin listesi internet sayfasında ilan edilir.

(3) İlan edilen takvim günü içinde işlemlerini tamamlamayan öğrenciler yatay geçiş hakkını kaybeder.

(4) Yeterli şartları taşıyan adaylar olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine sırayla yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları Fakülte Yönetim Kurulu’nca yapılır.

(5) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir

Madde 7. (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanarak yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler Yönetmeliğin 13. maddesi hükümlerine göre yatay geçiş yapabilirler.


Yürürlük

Madde 8. (1) Bu Yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9. (1) Bu yönerge hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik


( Resmi Gazete 19 Şubat 2002 / 24676 )
Amaç

Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanununla 45’nci maddesine eklenen (e) bendi gereği hazırlanmıştır.

Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları

Madde 4. (Mülga:RG-16/12/2007-26732)

Kontenjan

Madde 5. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Bu kontenjanlar, sınavsız olarak meslek yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmaz. Meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir.

Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri

Madde 6. (Değişik:RG-20/5/2006-26173)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek yüksekokulu müdürlükleri ile açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimler başvurma belgelerinin bu Yönetmelikte yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylanmasından, başvuru evrakının başvuru süresi sonunda ÖSYM'ye ulaştırılmasından ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmasın, başvursun veya başvurmasın tüm adayların akademik not ortalamalarını ÖSYM'den elektronik ortamda gönderilen listelere işleyerek bu listelerin 1 Ağustos tarihine kadar ÖSYM'ye gönderilmesinden sorumludurlar.Sınav ve Değerlendirme

Madde 7. Bu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile yetenek sınavı sonuçlarına göre kılavuzda belirtilen kurallar uyarınca ağırlıklandırılmış meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.

Yerleştirme

Madde 8. (Değişik:RG-19/9/2009-27354)

ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, yerleştirme puanları ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak, Üniversite Seçme Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra yapacakları tercihleri göz önüne alınarak, lisans programlarına yerleştirir. (Ek cümle:RG-29/7/2011-28009) Bir önceki yıl Dikey Geçiş Sınavı sonucunda merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ilgili ağırlıklı önlisans başarı puanına uygulanan katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranda azaltılır. Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ek yerleştirme yapılabilir.Lisans öğrenimi

Madde 9. (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/7/2011-28009)

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.Açıköğretime Giriş

Madde 10. (Değişik:RG-29/7/2011-28009)

Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak, öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur.Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15/10/1999 tarihli 23847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1. (Ek:RG-8/1/2006-26047)

Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak kaydı silinen öğrenciler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurmaları halinde, söz konusu maddede öngörülen Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yerleştirme hakkından yararlanabilirler.Yürürlük

Madde 12. Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13. Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə