T c yüksekova belediye başkanliğI

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 269.65 Kb.
səhifə4/4
tarix16.08.2018
ölçüsü269.65 Kb.
1   2   3   4

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNİN GÖREV ALANLARI :

Belediye Zabıtası, Belediye sınırları içerisinde ilçemizin düzenini ve ilçe halkımızın

sağlık ve huzurunu yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağla mak ve korumakla;Belediye suçlarının işlenmesini önleyen tedbirleri almakla;işlenen belediye suçlarını takip etmekle görevli özel zabıta kolluk kuvvetidir.Belediyenin zabıta yönetmeliği, zabıta talimatnamesi, sağlık zabıta yönetmeliği ve diğer yönetmelik ve kanunları ile yetkisi belirlenmiştir. Yazılı ve şifai olarak yapılan müracatlar anında sonuca bağlanarak zabıta yönünden yapılması gerekli işlemler yapılmaktadır.

Ayrıca açılış,tören,milli, dini bayramlar festival ile eğlenceler ve davetiyelerin takibi ilçemizde sinek sivrisinek,kene v.b zararlı haşereler ve sahipsiz başıboş hayvanlarla mücadelede zabıta müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Seyyar satıcı ve seyyar pazarcılara izin verilmemesi, ilçemizde kurulmakta olan

sebze-meyve pazarlarında pazarcılar ile pazaryerlerinin kayıtlarının tutulması, Pazaryerinde gerekli düzen ve önlemlerin alınması, fiyat ve etiketlerin kontrollerinin yapılması, ruhsatsız işyerlerinin tespiti, 394 sayılı yasa gereği Hafta Tatili kanunundan faydalanmak isteyen esnafımıza Hafta Tatili Pazar ruhsatı verilmesi, ilçemizdeki her türlü mezarlık defin işlemlerin yapılıp takip edilmesi, ilçemizdeki her türlü işyerlerinin ve umuma açık yerlerin denetimi ilçemizdeki muhtaç ailelere düzenli bir şekilde gıda ve erzak dağıtımı, Belediyemizde temizlik işleri müdürlüğüne ve fen-imar ve şehircilik işleri müdürlüğü ile diğer birimlerimize yardımcı olarak ilçemizde temizlik, yapı denetim yıkım v.b konular ile ilçe emniyetiyle birlikte trafiğin düzenlenmesi, belediye zabıta müdürlüğümüzün görevleri arasında sayılmaktadır.

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı Zabıta ekiplerimiz günlük düzenli kontrol ve denetimleri

yanında ilan, tebliğ ve tutanaklarında kişi ve kuruluşlara ulaştırılması , kamu kurum ve kuruluşlarına her konuda desteğin yapılması kamu düzeninin sağlanmasına destek olunması zabıtanın görevleri arasındadır.II – Amaç ve Hedefler :

Personel, araç, gereç gibi kıt imkan ve kaynaklarla en verimli şekilde hizmet

vermeye çalışılan müdürlüğümüzde, başarının temelinde yatan gelişen teknoloji ve çağı takip edip teknoloji ve çağın getirdiklerinden faydalanmaktır.Bu yüzden yeni çıkan ve değişen kanun yasa ve yönetmelikleri öğrenerek bilgili bir şekilde hizmet vermek daima amaç ve hedeflerimizdendir.

Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımızın yeni çıkan kanun ve yönetmelikleri takip edip

gelişmeleri öğrenmek için düzenlenen seminer toplantı ve oturumlara katılmaları

amaçlarımızdandır.

2009 yılı Bütçe Ayrıntı Ödenek Gider Dökümünde de görüleceği üzere Belediyemiz

Meclisi tarafından Zabıta Müdürlüğümüze 760.000. 00 Tl ( Yediyüz altmış bin

Türk Lirası ) bütçe ödeneği ayrılmıştır.

Bu bütçemizi en verimli bir şekilde kullanmak bizim için bir görevdir.III – Faaliyetlere İlişkin Bilgiler :

Zabıta Müdürlüğümüzün amacı her zaman hizmetlerin kesintisiz ve sürekli yapılması başta T.C.Resmi gazete olmak üzere kanun, yönetmelik ve genelgelerin günlük izlenmesi işlemlerin doğru ve eksiksiz olmasına özen gösterilmesidir.Bu da birimizde bilgisayar ve internet bağlantıları ile gerçekleşmektedir

Müdürlüğümüz kurumsal kabiliyetini kapasitesi ile birleştirerek hizmetini arttırarak sağlamak amacındadır

V – Öneri ve Tedbirler :

Zabıta Müdürlüğümüzde işlerin daha etkin, verimli ve güvenilir şekilde yürümesi için

eksik olan aşağıda yazılı olan konu ve listelere gereksinim duyulmaktadır.

1 - ) İlaçlama ve diğer konular için ; 1 Veteriner Hekim,

2 - ) Gıda Ürünleri teftişi için ; 1 Gıda Mühendisi ,

3 - ) Çevre ve diğer konular için ; 1 Çevre Mühendisi, (G.S.M.ruhsatları için)

4 - ) Başıboş hayvanlarla mücadele için yeteri kadar ekip ve tıbbi ilaç ve malzeme.

Bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim.Ömer ÇİFTÇİ

Zabıta Amiri v.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İ Ç K O N T R O L G Ü V E N C E B E Y A N I

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu 2 0 0 9 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu

beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis

edilmiş kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığı ve harcama birimimizde süreç kontrolününün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan İdarenin Menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus ve

konular hakkında da bilgim olmadığını beyan ederim. Yüksekova Belediyesi 05.04..2010

Ömer ÇİFTÇİ

Zab.Amiri Zab.Müdürü

Zabıta Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi

2009 YILI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI

FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER :

Misyonumuz: Yüksekova ilçemiz içinde halkımızın yaralanması için yeni parklar, çocuk oyun alanları yapmak,bunların bakımlarını gerçekleştirmek, yeşilliği arttırmak için fidan dikimleri yapmak,İlçemizi süslemek güzelleştirmektir

Vizyonumuz:İlçemiz sınırları içindeki parkları ve yeşil alanları korumak,geliştirmek ve

topluma çok yönlü sürekli fayda ve hizmet sunmaktır.

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 2009 yılında ;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 1 Park ve Bahçeler müdürü bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzde yaz aylarında bakım işlerinin artması sonucu ortalama işçi personeli olarak 3 kişi,kış aylarında ise görev yapılmamaktadır.

Araç ve makina parkımızda şu şekildedir :


1 adet çim biçme makinası

1 adet sulama tankeriPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI :

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde yapılan işler iki bölümde toplanıyor.

1-Yapım İşleri

2- Bakım İşleri1-Yapım İşleri:

İnşaat kısmı bitirilen parkların ya da bordürle çevrelenip oluşturulan refüjlerin, yeşil

alanların peyzaj olarak düzenleme işleridir.

--Yeşil alanların bitkilerinin dikilmesi

-- Çim ekiminin yapılması

--Kent mobilyalarının,çocuk oyun gruplarının,çöp kovalarının alana yerleştirilmesi

-- Tretuvarlarda ayrılan yerlere fidan dikilmesi

2-Bakım İşleri:

--Sulama


--Çim biçimi

--Yabancı otların mücadelesi

-- Budama

--İlaçlama

--Gübreleme

--Parkların temizliği

İLÇEMİZDEKİ PARKLAR

-Ahmedi Hani Parkı : 764 M2

Musa Anter Parkı : 11.057. M2

-------------------

TOPLAM :

İLÇEMİZDEKİ REFÜJLER

Çarşı merkezi Cengiz Topel caddesi 3.276 M2

İpek yolu üzeri : 20.905 m2

TOPLAM :

İLÇEMİZDEKİ PİKNİK ALANI

------------------------------------------

1-Piknik ve Mesire Alanı :

TRETUVARLARDAKİ AĞAÇ LAR

------------------------------------------------

TOPLAM:

II-AMAÇ VE HEDEFLER :

Günümüzde giderek önemi artan yeşil doku ve yaşanılır çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam ve spor alanları tesis etmek ,çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapabilmeleri için yeni parklar ve çocuk oyun alanları yapmak, mevcut parkların ve yeşil alanların bakımını sağlamak,İlçemizi güzelleştirmek başlıca amaçlarımızdır.

Farklı çevrecilik ve şehircilik anlayışı ile insanla yeşili buluşturmak ve sağlıklı

nesiller yetişmesine yardım etmek , İlçemizi Avrupalı bir şehir yapmak , şehircilikteki

gelişmeleri yakından takip edip İlçemize yeni bir çehre,yeni bir vizyon kazandırıp kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırıp yaşanabilir mekanlar oluşturmak başlıca hedeflerimizdir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-Mali Bilgiler:

2009 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Bütçe ile verilen ödenekler;

01.Personel Giderleri : 154.800,00 TL.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 49.536,00 TL.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 200.000 ,00 TL.

06.Sermaye Giderleri : 150.000 ,00 TL.

--------------------------

TOPLAM : 554.336. 00 TL.

2009 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Harcamaları;

01.Personel Giderleri : 134.150.00 TL.

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 38.215.00 TL.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 118.500.00 TL.

06.Sermaye Giderleri : 105.100.00 TL.

--------------------------

TOPLAM : 395.965.00 TL.B-Performans Bilgileri :
2009 YILINDA YAPILAN İŞLER:

1- Güngör mahallesi çay kenarı mevkii 262 ada 24 nolu parselde yer alan yeşil alan ve park projesi çalışması

2- Esentepe mahallesi park ve yeşil alan proje çalışması

3- Herink mevki akalın mezarlığı yanı ağaçlandırma proje çalışması

4- İlçemiz Cengiz topel caddesi üzeri refüjlerdeki çim ekimi ağaç budama ,çiçek ekimi ve bakım ve temizliği
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-ÜSTÜNLÜKLER:

Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütürken sahip olduğu üstünlükler şunlardır:

--Müdürlüğümüzde çalışan personelin teknik bilgi ve becerisinin yüksek olması,

--Müdürlüğümüzün reform ve yeniliklere uyma kabiliyeti,

--Fiziksel çalışma şartlarının uygunluğu,

--Teknolojik kaynaklara erişme imkanı,

--Makine ve araçların yeterliliği.

B-ZAYIFLIKLAR:

Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmesini zorlaştıran veya engelleyen zayıflıklar şunlardır:

--En önemlisi personel yetersizliği nedeniyle özellikle yaz aylarında bakım işlerinde

meydana gelen aksamalar

--Teknik personel (Ziraat Müh.,Peyzaj Mimarı ) eksikliği

--Halkımızın parklardan yararlanırken gerekli hassasiyeti göstermemeleriC-DEĞERLENDİRME:

Müdürlüğümüzün gerek üstünlüklerinde gerekse zayıflıklarında hakim olan unsurlara rağmen

çalışmalarımızı başarı ile devam ettirmekteyiz. İşçilerimiz özveri ile çalışmakta,görevlerinin bilinciyle işlerini yapmaktadırlar.Yeşil bir Kestel için çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER:

-- İlçemizde 2 adet park bulunmaktadır. park eksiği olan bölgelerimiz vardır.

Planlamalar bu doğrultuda yapıldığında halkımızın memnuniyeti sağlanacaktır.

-- Parkların ve yeşil alanların bakımının en iyi şekilde yapılabilmesi için ya personel sayısı arttırılmalı yada özelleştirmeye gidilmelidir.

-- Halkımızın, parklardan yararlanırken zarar vermemeleri konusunda bilinçlendirilmelidir.

Bütün çalışmalarımız yaşanabilir ve yeşil bir Yüksekova için.......


A. Nejla MACİT

Park ve Bah.Müd..
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.11/02/2009 Yüksekova Belediyesi

A. Necla MACİT

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi

HAL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI

FAALİYET RAPORUDUR.


 1. Yıl içerisinde hale gelen ve çıkış yapan sebze ve meyve kontrolü yapılmıştır. Gelen sebze arabalarının sevk irsaliye ve faturaları giriş defterine kaydedilmiş ve % 2 tutarı tahsil edilmiştir.

 2. Her haftanın üç günü Mersin, Van ve Batman illerinin hal müdürlükleriyle görüşülüp fiyat tespiti yapılmıştır.

 3. Hal dükkanları 2001 yılında faaliyete geçmiş olun, 14 adet dükkan kira kontratları yenilenmiştir.İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.05/04/2010 Yüksekova Belediyesi

Zeki ergüder

Hal Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi

İTFAİYE AMİRLİĞİ 2009

FAALİYET RAPORUDUR

Personel durumu :

İtfaiye Amirliğimiz bünyesinde 1 itfaiye Amiri 2 İtfaiye çavuşu 3 itfaiye onbaşı, ve 13 İtfaiye eri olmak üzere toplam 19 personel görev yapmaktadır.

Hizmetler;

İlçemiz merkezinde ve bağlı belde ve köylerde çıkan Ev, Ot ve benzeri yangınlara İtfaiye Amirliğimizce zamanında müdahale edilmiş olup,2009 yılı itibari ile çıkan yaklaşık 37 yangın söndürülmüştür. Çıkan bu yangınlarda can ve mal kaybı olmayıp,s adece maddi zarar meydan gelmiştir.

İlçemizde kış aylarında aşırı soğuk nedeni ile suları donan şehir içme suyu hattında meydana gelen arızalarda su ihtiyacı bulunan mahalle sakinlerine günlük olarak itfaiye araçlarıyla su verilmiştir. Kış aylarında Hükümet konağı Askerlik şubesi, okullara 2. adet polis noktasına ve Emniyet Müdürlüğü gibi resmi kurumların su ihtiyaçları İtfaiye Amirliğince karşılanmıştır.

Yaz aylarında İlçemiz Cengiz Topel caddesi ve çarşı merkezine bağlı bulunan sokak ve caddeler aylık olarak İtfaiye Ekiplerince yıkanmıştır. Yine tüm cadde ve sokaklar İtfaiye arazözleri ile gün aşırı sulanmıştır.

İlçemiz esnaflarınca yaptırılan reklam ve reklam kartları ücret mukabilinde asılmıştır. İlçemizde ikamet eden vatandaşların işyeri, mesken ve tıkanan Lavabo ve WC lere tulumba itfaiye arazözü ile yardımcı olunmuştur.

İlçemizde açılan umuma açık işyerleri ile ilgili yangın tutanakları düzenlenerek ilgili birime havalesi yapılmıştır.


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.05/04/2010 Yüksekova Belediyesi

Ekrem TOĞAN

İtfaiye Müdürü V

Harcama Yetkilisi

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

I- Genel Bilgiler :

Belediyemizin Temizlik İşleri müdürlüğünde

Temizlik İşleri Müdürü 1

Temizlik İşleri Sorumlusu 1

35 temizlik hizmetlisi bulunmaktadır..

5393 sayılı Mahalli İdareler Yönetmeliğinin, 2006 yılında yayınlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre hareket edilmektedir.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI

İlçemiz sınırları dahilinde kalan 10 Mahallemizin cadde ve sokakların, meydanların, merkez semt ve pazarların, Kamu Kurumlarının ( Okullar , Sağlık Ocakları ) Katı atıklarının, Kış aylarında Kömür cüruflarının, çöplerinin toplanması, nakliyesi ve temizlenmesi, Pazar yerlerinin yıkanması, Süpürülmesi ve Çöplerinin toplanması, Evlerden çıkan Koltuk-Kanepe vb. malzemelerin haftada bir gün toplanması ve nakliyesi, Afiş ve Pankartların ilgili yerlere astırılması ve toplattırılması, Tören

yerlerinin yıkanması ve temizlenmesi, Ana arterlerin temizlenmesi işi Temizlik Hizmetleri personeli tarafından yürütülmektedir.

Temizlik konusunda gelen dilekçeler ve İlçe halkının şikayetleri yerinde kontrol edilerek söz konusu şikayetler giderilmiştir.TIBBİ ATIKLAR :

İlçemiz sınırları dahilinde hizmet veren Hastane, Sağlık Ocakları ve Özel Sağlık Polikliniklerinden Haftanın belirli günleri Tıbbi atıklar Çevre koruma ve Kontrol müdürlüğü ekiplerince toplattırılmaktadır.AMAÇ VE HEDEFLER :

Halkın sağlığının tehdit safhasına gelmemesi ve çevrenin temiz tutulması amacı ile katı atıklar günlük toplanmakta. Pazar alanları süpürülüp tazyikli su ile yıkanmaktadır.FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİLER :

2009 YILI GİDERLERİ

Personel giderleri : 9.433.578.00 tl

S. Güvenlik Kurumlarına devredilen prim giderleri : -----------------

Mal ve Hizmet alımları giderleri : 580.000.00 tl

Toplam : 10.013.578.00 tl
IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi :

Temizlik İşleri biriminin 4 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 adet açık kasa kamyon 1 adet kazıcı ve yükleyici iş Hizmetlerin daha iyi bir şekilde yürütüle bilmesi amacıyla 150 Adet Galvanizli Çöp Konteynırı, 1 adet Yol Süpürme Makinesi, l adet Sıkıştırmalı Çöp Aracı ve 1 Adet binek araca ihtiyaç duyulmaktadır.

İlçemizde bulunan 10 Mahallenin Cadde ve Sokaklarının, sağlıklı bir şekilde süpürülmesi ve yıkanması amacıyla ilaveten (25) temizlik hizmetlisi personeli verilmesi halinde sorunların çözüleceğinin kanaatindeyim.
V- Öneri ve Tedbirler :

Temizlik hizmetlerinin aksamaması amacıyla İşçilerimize İş elbisesi-yağmurlukları zamanında alınmakta ve araçlarımızın bakımları zamanında yaptırılmaktadır. Kış aylarında araçların donmaması amacıyla antifrizi zamanında doldurulup, patinaj zincirleri araçlarda muhafaza edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.13.02.2009
İbrahim CİN

Temizlik İşleri Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde

iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.13.12.2009

İbrahim CİN

Temizlik İşleri Müdürü V

Harcama yetkilisi

SATIN ALMA BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU
Personel durumu

2 memur


1 SSK lı işçi ile hizmet vermektedir.
Faaliyetlere İlişkin Bilgiler :

İhale Kayıt No: Konusu Tutarı Türü

2009 / 20878 Büz alımı 226.790.00 Mal alımı

2009/ 22905 200.000 Lt Motorin 390.000.00 Mal alımı

2009/139886 Kömür alımı 150 ton 22.500.00 Mal alımı

2009/ 139887 Kalorifer yakıtı 20 ton 32.000.00 Mal alımı

2009/ 141566 İtfaiye Zab Giyim 16.000.00 Mal alımı

2009/152737 Motorin alımı 25.000 lt 59.700.00 Mal alımı

2009 /158949 Akaryakıt alımı 976.000.00 Mal alımı

(400.000 Lt 12.000 lt benzin)
2009 / 186935 Çatı yapım işi Dükkanlar 80.355.00 Yapım işi

2009/ 84623 Bina onarımı(Hizmet Binası) 43.000.00 Yapım işi

Yapılan ihalelerin toplam tahakkukları: 1.846.395.00

% 18 KDV: 332.351.10

Toplam : 2.178.746.10

İhale edilen ancak iptal edilen ihalelere ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 1. 2009/99169 6.000 torba çimento alım ihalesi tekliflerin hepsinin yaklaşık maliyet üzeri olmasından dolayı ihale iptal edilmiştir.

 2. 2009/68199 Hizmet binası onarımı yeterli rekabet ortamı sağlanmadığından ihale iptal edilmiş ve daha sonra tekrar ihale edilmiştir.

 3. 2009/97570 İlçe temizliğini 12 ay süreyle temizlenmesi ve süpürülmesi işi teknik dosyadaki eksiklerden dolayı iptal edilmiştir.

 4. 2009/158961 Memur öğle yemeği hizmeti alım işi ihale edilmiş olup,ihaleye geçerli teklif çıkmadığından dolayı ihale iptal edilmiş ve tekrar ihaleye çıkarılmıştır.


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI FAALİYET RAPORUDUR

Personel durumu

1 memur


1 sözleşmeli çevre mühendisi.

3 ssk lı işçi


Kurumumuz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar başta şehir merkezi olarak bütün mahalle, cadde ve sokaklarda sağlığı tehdit edici unsurlarda arındırmak için, çalışmalar yürütülmüştür.

Aynı zamanda Çevre Temizlik Vergisi adı altında tahakkuk ve tahsilatı en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapılmaktadır. 1. Çevre ve İnsan Sağlığını tehdit edici unsurlarla mücadele edilmiş olup, kurumumuza sözlü ve yazılı olarak 223 müracaat yapılmıştır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan haftalık rutin kontrollerle beraber yaklaşık 400 civarında kontrol yapılmıştır.

 2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ihtarname yazılarak uyarılan şahısların ihtar gereklerini yerine getirmediği ve ilgili maddeye muhalefet edenlere cezai müeyyide 100 şahısa zabıt varakası yazılarak servisimiz elemanlarınca kendilerine imza karşılığında teslim edilmiş olup, 6183 No’lu amme alacakları kanununa göre tahsili usulüne gidilmiştir.

 3. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü servisimiz Çevre Temizlik Vergisini 01/01/2009 – 06/10/2009 tarihleri arasında abone güncelleme çalışmalarımız başlamış olup henüz tamamlanmamıştır.

 4. Hayvan Menşe Şahadetnamesi 2009 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü servisince düzenlenen küçük ve büyük baş menşesi tahsili aşağıda belirtilmiştir.

 5. 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında Tıbbı Atık yönetim planı hazırlayarak bütün sağlık kuruluşlarından kaynaklanan Tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış olup Devlet hastanesi ve Sağlık Gurup Başkanlığında toplanan tıbbi atıkların haftanın iki gününde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki temizlik elemanlarımıza fiş karşılığı tartılarak teslim alınmıştır. Çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Özel muanehaneler ile Belediye Başkanlığımız Tarafından protokol düzenleyerek yıllık 2 (iki) taksit halinde tahakkuku yapılarak tahsiline gidilmiştir. Tıbbi Atıkla ilgili tahakkuk aşağıda belirtilmiştir.

 6. Bahar ayında çarşı merkezinde orta refüj düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır.

 7. Ağustos ve Eylül aylarında İlçemiz genelinde haşere ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.

Kurumumuz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 06/07/2009 – 10/07/2009 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar başta şehir merkezi olarak bütün mahalle, cadde ve sokaklarda sağlığı tehdit edici unsurlarda arındırmak için, çalışmalar yürütülmüştür.

 1. 06/07/2009 – 10/07/2009 tarihleri arasında ayrı ayrı mahalleler de toplam 24 adet uyarı ve 6 adet zabıt varakası kesilmiştir.

 2. Güngör Cad. ve Cengiz Topel Cad. üzerinde bulunan bir çok fırın ve lokanta denetimi yapıldı. Bu tarihten itibaren bu denetimlerimiz rutin olarak devam edecektir.

10.07.2009 tarihi itibariyle çevre temizliğini sağlamak ve halkımızı çevre temizliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarımız başlamış ve Orman Mahallesinde toplam 25 hane bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır.

Kurumumuz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 07/08/2009 – 11/08/2009 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar başta şehir merkezi olarak bütün mahalle, cadde ve sokaklarda sağlığı tehdit edici unsurlarda arındırmak için, çalışmalar yürütülmüştür. 1. 07/08/2009 – 11/08/2009 tarihleri arasında ayrı ayrı mahaleler de toplam 16 adet uyarı verilmiştir. 3 adet Zabıt kesilmiştir.

 2. Çevre bilincini geliştirmek amacıyla başta kurum içi birimler olmak üzere kurumlara broşür dağıtıldı.

 3. Şehir içinde buğday ve benzeri patoslama işlemleri tarafımızca denetlenip çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli bilgilendirme yapıldı.

 4. Titan pasajında yer alan Ahmet Tutan’a ait peynir imalathanesi denetlenip temizlik şartlarının uygulanması hususunda uyarılmıştır. Kurumumuz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 13/07/2009 – 17/07/2009 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar başta şehir merkezi olarak bütün mahalle, cadde ve sokaklarda sağlığı tehdit edici unsurlarda arındırmak için, çalışmalar yürütülmüştür.

14-13/07/2009 – 17/07/2009 tarihleri arasında ayrı ayrı mahallelerde toplam 8 adet uyarı ve 2 adet zabıt varakası kesilmiştir.

15-13.07.2009 tarihinde sağlık ocaklarında ve özel hastanenin Tıbbi atık denetimi yapıldı gerekli uyarılar verildi. Ayrıca mahalle denetimi yapıldı.

16-14.07.2009 çarşı merkezde fırın ve lokanta denetimi yapıldı.

18-15.07.2009 sabah Devlet hastanesi tıbbi atık denetimi yapıldı, öğleden sonra sanayi sitesinde bulunan lokanta ve market denetimi yapıldı.17-2009 yılı İlçemiz kışlık yakacağı olan kömür kontrolü Belediye Başkanlığı Yardımcılığı ile beraber çalışmalar yapılarak ilçemize kalitesi düşük ve dumanlı kömürden arındırarak gerekli kontroller yapılmıştır

18. 16.07.2009 ve 17.07.2009 tarihlerinde çevre temizliğini sağlamak ve halkımızı çevre temizliğiyle ilgili bilinçlendirme nedeniyle Mezarlık mahallesinde çalışmalar yapıldı.

Kurumumuz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 20/07/2009 – 24/07/2009 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar başta şehir merkezi olarak bütün mahalle, cadde ve sokaklarda sağlığı tehdit edici unsurlarda arındırmak için, çalışmalar yürütülmüştür19-20/07/2009 – 24/07/2009 tarihleri arasında ayrı ayrı mahaleler de toplam 5 adet uyarı verilmiştir.

20-10.07.2009 tarihi itibariyle çevre temizliğini sağlamak ve halkımızı çevre temizliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarımız başlamış ve Orman Mahallesinde devam etmektedir. Toplam 59 hane bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır.

Kurumumuz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 23/09/2009 – 26/09/2009 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar başta şehir merkezi olarak bütün mahalle, cadde ve sokaklarda sağlığı tehdit edici unsurlarda arındırmak için, çalışmalar yürütülmüştür.21-23/09/2009 – 26/09/2009 tarihleri arasında ayrı ayrı mahallelerde toplam 3 adet zabıt varakası kesilmiş, 22 adet yarı verilmiştir.

22-Düzenli bir şekilde Tıbbi Atık denetimleri ve alımı tarafımızca başlatılmıştır.

2009 YILINA AİT MENŞE TAHAKKUKU : 70,00TL

2009 YILINA AİT MENŞE TAHSİLATI : 70,00 TL

2009 YILINA AİT TIBBİ ATIK BEDELİ : : 25.500,00 TL

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güveneceği sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan İdarenin Menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 05.04.2010 Yüksekova Belediyesi


Fikret KEPENEK

Çevre kontrol müdür V.

Harcama Yetkilisi

6 –Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :


Belediyemizin yönetimi belediye başkanı tarafından sağlanmakta olup, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55 inci maddesinde belirtilen hususlar ve amaçlar çerçevesinde Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı tarafından iç kontrol yapılmaktadır.

D – Diğer Hususlar
II – AMAÇ VE HEDEFLER
A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :
İlçemizde yaşayan vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını mevzuatlar çerçevesinde, belediyenin imkanları ölçüsünde ve belli standartlar dahilinde tam ve zamanında karşılamaktır.

B – Temel Politikalar ve Öncelikler
Belediyemizin öncelikli hedefleri arasında; ilçemizi temiz, yaşanabilir, güvenli ve kaliteli hizmetlerin sunulduğu bir ilçe haline getirmek bulunmaktadır. Bu öncelikli hedeflerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz. Altyapısı tamamlanmış temiz ve bakımlı yollar ile dinlenme ve çocuk parkları yapmak, yeşil alanlar açmak, beceri kazandırma kursları düzenlemek, yeni ticari alanlar oluşturmak, göçü önlemek ve istihdamı artıracak tedbirlerin geliştirilmesi gibi.
C – Diğer Hususlar :
ilçemize komşu il, ilçe ve belde belediyeleri ile karşılıklı anlayış ve iyi niyete dayalı güzel ilişkiler kurulmuş, bu ilişkilerin bundan sonra da sürdürülmesine özen ve gayret gösterilecektir.

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER :
2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre belediyelere ayrılan paylar ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerce tahakkuk ve tahsil edilen harç miktarları artırılmalıdır.

Erdal AYDIN Fahri IŞIK Derya YILMAZ

Meclis Başkanı Divan Katibi Divan katibi

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə