T c yüksekova belediye başkanliğI

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 269.65 Kb.
səhifə2/4
tarix16.08.2018
ölçüsü269.65 Kb.
1   2   3   4

EMEKLİ İŞLEMLERİ

* Hizmet yılını dolduran işçi ve memur personelin emekliye sevk etmek için yapılan işlemler. Emekliye ayrılan personel durum çizelgesi
2009

Memur

İşçi

1

02* Periyodik olarak Memur ve işçi personelin kurum içi yer değişikliği ve başka birimlerde geçici olarak görevlendirme işlemleri yapılmaktadır.

-GELEN YAZI VE GENELGELER-

*657 sayılı DMK, 4857 sayılı iş kanunu, 5393 Belediye Kanunu, yönetmelik, tüzük gibi mevzuat ile ilgili gelen Genelge ve yazıların incelenmesi ve cevap gerektirenlere cevap verilmesi ve ayrıca Başkanlık Makamı talimatı gereği çeşitli yazışmaların yapılması

- MEMUR DERECE VE TERFİLERİ –

* Çalışan memur personelin her yıl için 1 kademe ve 3 yıl için 1 derece müktesebi olan terfi ilerletilmesi işlemlerin yapılması ve emekli sandığına bildirilmesi- MEMUR TAHSİL DEĞERLENDİRİLMESİ VE İNTİBAK ONAYI –

* Çalışan memur görevde iken bir yüksek öğrenimi bitirdiği zaman belgelemek kaydıyla müktesebinde değerlendirilmeye alınması, yine SSK ve ,Bağ-Kur hizmetlerinin değerlendirilmeye alınarak intibak onayının hazırlanması.

-MESAİ TAKİBİ-

*Günlük olarak personelin mesai takibi yapıp yapmadığı ve periyodik olarak nöbet yerleri denetlemeleri yapılmaktadır.- HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ –


*Personel Müdürlüğünün bir görevi de Personele mesleki, bilgi ve becerilerini artırmak, yeni gelişmeleri takip etmek, aynı başarı düzeyini sürekli kılmak ve geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlenmektir. 2008 yılında biri Hakkari Belediyesin de biri de Kurumumuzda olmak üzere toplam 2 adet eğitim düzenlenmiştir.

  • KADRO İHDAS VE GENİŞLEMELER –

* Çalışan memur personelin işgal ettiği kadroda yana gitmesi halinde yeniden müktesebine uygunluğunun sağlanması bakımından istenilen kadro işlemleri.
* Kurum için yeni kadro ihdası için talep işlemleri.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL-

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 657/B kapsamında sözleşmeli personel çalıştırmak üzere her yıl ocak ayı itibariyle sözleşmeli personel işlemlerini yapılarak ilgili Bakanlıklara sunulmuştur.

- PERYODİK OLARAK YAPILAN İŞLEMLER –


* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına her ay bildirilen aylık işgücü çizelgesi form 7-2 hazırlanması.
* Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.Bölge Çalışma Müdürlüğüne işçi personel için Ek:1, EK:2 formların hazırlanması.
* 46 sayılı genelgenin hazırlanması.
* Maliye Bak. Per. D.P.D.Baş. her üç ayda bir işçi ve memur dolu- boş kadroların bildirilmesi.
* Yerel bilgi projesi kapsamında Valilik Makamına her üç ayda bir dolu- boş memur kadrolarının bildirilmesi.
* Valilik Makamına sunulmak üzere senede iki defa Ek:1-Ek:2 memur-işçi dolu- boş kadroların bildirilmesi.
* Yılda iki defa memur personelin kadro ve unvan değişikliklerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilmesi.
* İşçi ve Memur sendikaları ile ilgili iş ve işlemler

* Her ayın sonunda İrticai Faaliyetler ile ilgili cetveli Kaymakamlığa göndermek- ÇEŞİTLİ YAZIŞMALAR –


* Memur- işçi izinleri (günlük, yıllık, ölüm, mazeret, doğum öncesi ve sonrası, süt izni, ücretsiz izinlerin işlemleri).
* İşçi- memur sağlık işlemleri (sağlık karnesi hazırlanması, bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait sağlık karne işlemleri, istirahat ve heyet raporların işlenmesi ve birimlerine bilgi verilmesi.
* Başkanlık oluru ile görev yeri değişen personelin müdürlük yazışmaları.
*Vekalet yazıları.
* Memur- işçi disiplin kurulunun oluşturulması ve disiplin evraklarının sonuçlandırılması.
* Yıl sonu itibariyle memurlara ait gizli sicil evraklarının hazırlanması.
* Mal ve aile, tedavi beyannamesinde yapılan değişikliklerin işlenmesi.
*İstifa işlemlerinin hazırlanması.
*Askerlik borçlanma evraklarının hazırlanması.
* Mahkeme tebligatlarının ilgililere tebliğ edilmesi.

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden Müdürlüğümüze ve bağlı birimlerine tahsis edilmiş olan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idare ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 05/04/2010 Yüksekova Belediyesi.Şükrü ÇELİK

İnsan Kaynakları Müdürü V.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi


2009 YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

I- Genel Bilgiler :

Belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğünde 2009 Yılında ;

1 Yazı İşleri Müdürü

2 memur


1 işçi

olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 3 personel, yine müdürlüğümüze bağlı birimlerde, büro elemanı olarak işçi statüsünde görev yapan 1 personel bulunmaktadır Yazı İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel önceki yıllarda göreve başlamış olup, 2009 yılında birimimize yeni eleman alınmamıştır.

Yazı İşlerine bağlı olarak 2009 yılında;

- Yazı İşleri

- Evlendirme Memurluğu

- Satın alma memurluğu

-Santral memurluğu
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV ALANLARI
- 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4721 Sayılı

Türk Medeni Kanunu ve en son çıkan Evlendirme Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları

Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar

Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu .


Yazı İşleri :

- Belediye Meclis toplantılarının 5393 Sayılı Belediye Kanununda ve 09/10/2005 tarih ve25961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde öngörülen şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütür.Belediye Meclis gündemini hazırlayarak meclis üyelerine taahhütlü posta ve zimmetle göndermek, meclis müzakere zabtını, kararlarını ve meclis karar özetlerini yasaya uygun şekilde düzenlemek, imzalatmak, meclis defterine ve meclis esas defterine işlemek, ilgili birimlere dağıtımını yapmak.

- Belediye Encümen toplantılarının Yasaya uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütür. Belediye Encümen gündemini hazırlamak, kararlarını yazmak, deftere işlemek ve uygulamaya geçirilmek üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak.

- Kurum dışı ve kurum içinden birimimize gelen resmi yazı ve dilekçeleri cevaplamak, ilgili birimlerin resmi yazı ve dilekçelerinin zimmetle, adi ve taahhütlü posta ile gideceği yere ulaşmasını

sağlamak.

- Belediyemiz den Asker Aile Yardımı talebinde bulunanların başvurularını almak, askerlik şubesi ve ilgili belediye başkanlıkları ile gerekli yazışmaları yapmak, başvuru formunu hazırlayarak ilgili resmi kurumlara onaylatmak, evrakları tamamlanan talep dosyasını Zabıta Müdürlüğüne ileterek mahallinde tetkik edilmesini, tahkikatı tamamlanan dosyaların Encümene sunulmasını alınan karar doğrultusunda ödeme yapmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine gönderilmesi işlemini yürütmek.

- Kardeş şehir ilişkileri ile ilgili yazışmaları ve alınan Meclis veya Encümen Kararları ile ilgili işlemleri yapmak

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ.

2009 yılı içerisinde ;

-Gelen resmi yazılar : 1450

-Giden Yazılar : 2536

Encümen Kararı : 48

Meclis Kararı : 58

Dilekçe başvuruları : 2139


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilin de;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden Müdürlüğümüze ve bağlı birimlerine tahsis edilmiş olan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idare ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimlerimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 05/04/2010 Yüksekova Belediyesi.Erdal YÜCEL

Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi.


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 2009 YILI

FAALİYET RAPORU

I- Genel Bilgiler :

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde:

Kadroları itibarıyla personelin dağılımı:

- 1 Mali Hizmetler Müdürü V.

- 3 Şef

- 1 Memur- 1 Tahsildar

- 1 Veznedar

- 1 Mutemet şeklindedir.

Özellikle son birkaç yıldır Mali konulardaki hızlı değişimin getirdiği yenilikler, yönetmelik ve eklerine uygun programların oluşturulmasıyla sağlıklı bir yapıya dönüştürülmüştür.

Belediyemizin Hesap Planında yer alan Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar, Faaliyet Hesapları, Bütçe Hesapları, Nazım Hesaplar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Say 2000 Sistemine 3’er aylık dönemler itibarıyla veri girişleri yapılmaktadır.

MALİ HİZMETLER BİRİMLERİNİN GÖREV ALANLARI :

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği, her yıl çıkan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın uygulanması.

- Belediye Bütçesinin hazırlanması, Uygulanması Ödenek ve Mali Kontrolün yapılması.

- Belediye Gelir ve Giderleri ile ilgili Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, gerekli kayıtların tutulması, dönem sonu işlemlerin yapılması, hesapların uygunluğunun sağlanması, dönem başı işlemlerin yapılması.

- Belediye Bütçesine konulan Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi.

- Belediye Gider Bütçesindeki Ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanması

- Bütçe Kesin Hesabının çıkartılması.

- Yönetim Dönemi Hesabının Sayıştaya verilmesi.

- Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması.

- Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevlerin yapılmasıdır.II- Amaç ve Hedefler :

Gerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve gerekse Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirlerin tahsilatı ile harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer aldığı gibi ;

- Personele olan ödemeler

- Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar.

- Tarifeye bağlı ödemeler.

- İlama bağlı borçlar.

- Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler.

- Ödenmesi talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmek.

2009 yılında personele olan ödemeler zamanında yapılmıştır.
Mal ve Hizmet satın aldığımız firmalara da ödemeleri zamanında yapılmıştır.

Yine; Üst Yönetici, Mali Hizmetler Müdürü, Avukat ve birim çalışanlarının çabaları ile Belediye alacakları sıkı bir şekilde takip edilerek, gelir tahakkuk müzekkereleri, ödeme emri belgeleri, hapsen tazyik işlemleri uygulanarak, alacakların gelire dönüşmesi sağlanmıştır.

Hedef ; Son dönemlerde yapılan yerel yönetim reformlarını eğitimler ile bütünleştirilerek kurumsal kapasiteyi arttırmak. Belediye çalışanlarının mevzuata uyumunu ve bölgemiz belediyeleri içerisinde en ileri noktaya ulaştırmak

.
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgiler :III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER :
A – Mali Bilgiler :
1 –Bütçe Uygulama Sonuçları :
Belediyemizin 2009 mali yılı gelir ve gider bütçeleri ayrı ayrı olmak üzere 22.000.000,00 YTL’ye baliğ edilmiştir.
- 17.679.267.50 YTL. Bütçe gideri tahakkuk etmiştir.
- 15.310.486.78 YTL. Bütçe geliri elde edilmiştir.

- 2009 Mali yılında, vergi gelirleri, vergi dışı gelirler, sermaye gelirleri, alınan bağış ve yardımlardan toplam 15.310.486.78 YTL. gelir elde edilmiştir.

- Tahsilat oranı % 69.59’dur.

IV- Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi :

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükte olup, 79 yıl uygulanan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun kaldırılmasına neden olmuştur.

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu; Kamu Mali Yönetiminde disiplin, şeffaflık, saydamlık, hesap verilebilirlik, kontrol ve bütünlüğün sağlanması ile mali bakımdan kaynak israfının önlenmesini amaçlamaktadır. Muhasebı-i Umumiye Kanununda ; Belediyelerde mali işlemlerin başlangıcından, sonuçlanması ve hesap verilebilmesi sadece Hesap İşleri Müdürlüğüne aitti.

Bu kanundan dolayı Hesap İşleri Müdürü ve Tahakkuk Memuruna “doğuştan suçlu” gözüyle bakıldığı bizzat Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerince ifade edilmekteydi.

5018 Sayılı Kanun ise; herhangi bir işin yapılmasına başlangıçtan bitişine kadar geçen süreçte bilgisi olanların sorumluluğa katıldığı bir sistem içermekte.

Mali Hizmetler olarak yasalarda olan değişiklikler hem Mali Hizmetler Müdürlüğü hem Şeflik olarak titizlikle takip edilmektedir. Yeni uygulamalar Belediyemiz hesap ve işlemlerine uygun olarak güncel hale getirilmektedir. Belediyemiz yetkililerinin, Mali Hizmetlerde görev yapan personele sağladığı doğru zaman ve konularda eğitimler sayesinde sıkıntısız bir geçiş sağlanmıştır.

Mali Hizmetler Müdürlüğünde; kabiliyet ve kapasitenin iyi durumda olmasının bir diğer nedeni de ; görev yapan personelin tamamının uzun yıllar aynı görevlerde bulunmasıdır.
V- Öneri ve Tedbirler :

Yeni düzenlemelerde; Belediyemizin Mali konularındaki denetimi:

- Belediyemiz Meclis Üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu,

- Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır.

Tüm bu denetimlerde ; mevzuat ile verilen görevlerin gerçekleştirilmesinde yasalara uygun hareket edildiği görülmektedir.

Mali konulardaki mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler; Kanun, yönetmelik, tebliğiler takip edilerek Belediyemizin işlemlerinde uygulanması sağlanmalıdır.

Ayrıca tüm personel kendi branşında verilen eğitim seminerlerine gönüllü olarak katılmalı, seminerde gereken ilgiyi göstermeli, en iyi şekilde bilgilenmeli; kendi iş alanlarında ihtisas ve branş sahibi olmaları için gereken çaba ve özen gösterilmelidir.

Bilgilerinize arz ederim.


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare Bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güveneceği sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan İdarenin Menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 05.04.2010 Yüksekova Belediyesi


Reşit KARAHAN

Mali Hizmetler müdür V.

Mali Hizmetler Harcama Yetkilisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER:

Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğünde 2009 Yılında;

1 Fen İşleri Müdürü ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

1 İnşaat teknikeri

2 memur görev yapmaktadır.

Fen İşlerine bağlı olarak 2009 yılında; her hangi bir birim yoktur.

Destek hizmetleri birimimizde toplam 32 adet araç bulunmaktadır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREV ALANLARI
1-Açılan yolların stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak.

3-Bordür ve tretuvarların yapılması.

4-Yol kaplama çalışması için gerekli asfaltı temin ederek, yolların bakım ve onarımın yapılması.

5-Yapılan hizmetlere ait harcamalar ile ilgili olarak, harcamalara katılma paylarının tespit ve tahakkuklarının tespit ve tahsilatlarının yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesi .

6-Belediye' ye ait her türlü yapı ve tesisin projelendirilmesi, detay projelerinin ve keşiflerin hazırlanması.

7-Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması , bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığının takip ve kontrol edilmesi.

8-Yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan ve tasfiye edilen işler ile her türlü bakım- onarım ve yapım işleri için düzenlenen keşif özeti, metraj, ataşman, yeşil defter gibi kesin hesap evraklarının ve dosyalarının incelenmesi, onaylanması ve arşivlenmesi .

9- Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen her türlü taleplerin bizzat yerinde değerlendirilip, çözüm

yolları üretilmesi ve gerekli Kurumlarla iletişimin sağlanması .

10-İlçemiz sınırları içindeki meydan, alan, ara ve ana yollardaki her türlü kurum ve şahıs kazılarının

yapılabilmesi için, gerekli izinlerin verilmesi, takibi ve bakımlarının yapılması.

11-Afet durumlarında (sel, deprem, lodos vs.) ilimiz dahilin deki Kamu kuruluşları ile ortak teknik çalışmalarının yürütülmesi

12-Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemenin, hangi kaynaktan ve ocaktan sağlanacağını saptamak, ocaklardan faydalanma durumunun sürekli denetimini sağlanması .

13-İlçemiz dahilin de alt yapı kazılarından ve her türlü inşaat faaliyetlerinden oluşan molozların döküm yerinin belirlenmesi, yönlendirilmesi.II-AMAÇ VE HEDEFLER

Yaşanabilir, uyumlu, planlı bir Yüksekova hedefliyoruz. Var olan koşulların gözden

geçirilip olumsuzlukların giderildiği, güzelliklerin çoğaltıldığı, tüm Yüksekova Halkı’nın işbirliği yaptığı bir Yüksekova istiyoruz. Bizim için ideal ilçe; ilçe haklarının korunduğu; en iyi yaşam koşullarının sağlandığı; çalışan, ticaret yapan, eğlence ile kültür ve bilgiyi orada arayan, eğitim gören insanların yaşadığı; ilçe dokularına, yapılara, kütüphanelere, kültür-sanat merkezlerine, kendisine ve komşusuna, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan insanlardan oluşan bir ilçedir. Dinlenme, spor ve diğer toplumsal etkinliklerin, kültür-sanat çalışmalarının, eğitimin ve bilimin merkezi olan; bir ilçe hedefliyoruz.

Açık alanların, kaldırımların, meydan ve parkların, trafikten arındırılmış alanların, ilçenin çekiciliğine ve ekonomisine katkıda bulunacak şekilde düzenlemesi yapılacaktır. Günlük yaşamın stresinden arınmak için oyalanacak, gezilecek, oynanacak ve bir araya gelinecek alanların çoğaltılması ve bu alanların kentsel donatılarla desteklenmesi sağlanacaktır.

Yeni alanlar oluşturulurken mimari karakter ve kalite ile birlikte ilçe sakinlerinin gereksinim ve davranış kuralları da göz önünde bulundurulacaktır.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

A-Mali Bilgiler

2009 Yılında Fen İşleri Müdürlüğüne Bütçe ile verilen ödenekler;

01. Personel Giderleri 225.600.00 TL

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 66.740 .00TL

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.875.000.00 TL

06. Sermaye Giderleri 1.000.000 TL

2009 Yılında Fen İşleri Müdürlüğünün Harcamaları

01. Personel Giderleri 162.305.00 TL

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 41.301.00 TL

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.230.000.00 TL

06. Sermaye Giderleri 804. 863.91.00 TL

ULAŞTIRMA

2009 Yılında Verilen ödenekler;

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000.00 TL

06. Sermaye Giderleri 5.000.00 TL

2009 Yılında Yapılan Harcama

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.420.00 TL

06. Sermaye Giderleri 7.546,00 TL

Toplam 155.000. ,00 TL5 –Sunulan Hizmetler :

1- Orman mahallesinde 1 km lik yol açıldı. Genişletme ve stabilize çalışması tamamlandı.

2- Orman mahallesinde açılan yol ile mezarlığın eski yolu birleştirilmiş olup stabilize işi devam etmektedir.

3- Orman mahallesinde bulunan 2 nolu sağlık ocağı önündeki yolun genişletilmesi yapılıp, Şemdinli yoluna bağlantısı sağlanmıştır.

4- Dize mahallesi yeşildere caddesi Hamit Kesici caddesini birbirine bağlayan cadde açılmış olup,stabilizesi yapılmıştır.

5- Cumhuriyet mahallesi deki 802. ve 804 numaralı sokakların bağlantısı yapıldı.

6- Cumhuriyet mahallesi Uğur Sıtkı ilköğretim okulu arkasına kadar genişletme yapıldı.

7- Şemdinli yolu ile cumhuriyet mah. Bağlanan yeni 350 mt. Yol açıldı. Stabilizesi yapıldı.

8- Cumhuriyet mah. Abdi Bellier sokağında genişletme yapıldı kilitli taş döşemesi yapılarak ulaşıma açıldı.

9- Cumhuriyet mah. Cezaevi arkasına giden yolun genişletmesi yapıldı parke taşı döşemesi de tamamlanarak ulaşıma açılmıştır.

10- Yeşildere mahallesi caddesi Yol boyunca genişletme yapılarak asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştır.

11- Sanayi sitesi karşısı, Atatürk ilköğretim okulunun önü yol genişletme çalışması yapıldı stabilize edildi. Asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

12- İpek mah. Dere boyu giden yolun genişletilmesi ile stabilize işi yapıldı . 100 mt lik kısmı asfaltlama yapıldı.

13- Güngör mahallesi Baykallara giden yol çalışması yapıldı ulaşıma açıldı. arka yolla birleştirildi.

14. Yeni mahallede kapalı olan 1512 sokak yapılan keşif neticesinde genişletme ve stabilize çalışması yapılarak ulaşıma açıldı.

15. Yeni mahallede Şükrü DÜZCE ya ait arsadan giden yolu Fatih Sulan Mehmet İlk öğ. Okuluna bağlayan yolun çalışmaları devam ediyor.

16- Kışla mahallesinde 100 mt lik yol açıldı ve ulaşım sağlanmaktadır.

17- Belediye önündeki araç park alanı asfaltlanması yapılmıştır.

18- Belediye binasının önünden Atasoy Apartmanın önüne kadar 150 mt 600’lük buz döşendi.

19-Nedim Zeydan caddesi ile yeni yapılan halk Pazarı yeri arkasına kadar kanal yapıldı.

20- Esenyurt mahallesi İpek yolunun altındaki atık su kanalı yapıldı.

21-Hal için 2 Adet dükkan yapıldı.

22-Hal binasının önü 2650 M2 lik alana kilitli parke taşı döşendi.

23-YSE kavşağından gelen su karayolu altından bağlanarak dereye kadar kanal yapıldı.

24-PTT sokağına kanal oluk taşı döşendi.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə