Tabip odasi çalişmalarinda hukuksal rehberlik ttb hukuk Bürosu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix30.04.2018
ölçüsü445 b.


TABİP ODASI ÇALIŞMALARINDA HUKUKSAL REHBERLİK


SUNUM PLANI

 • Tam gün,

 • Mesleki sorumluluk sigortası, performansa dayalı ödeme, çalışma süreleri,ücret eşitsizliğine ilişkin girişimler, çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları,

 • Oda faaliyetlerinde gerekli bilgiler (toplantılar, basın açıklamaları, yayın çıkarma, diğer kurumlarla ilişkiler, lokal açma, üyelik işlemleri-aidat-gelir ve giderler)Aile Hekimliği,

 • Aile Hekimliği,

 • İşyeri hekimliği,

 • Sağlık çalışanlarının sağlığı-şiddet,

 • Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi, eğitici atamaları,

 • Mecburi hizmet,

 • Atama Nakil,

 • Sağlık Hakkı, tedavi giderlerinin ödenmesi ve sosyal güvenlikte yönelim,

 • Sağlık kuruluşları ve hizmet sunumunda yönelim,Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

 • Anayasa m. 34:

 • Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 • Hakkın sınırlanabilmesi için:

 • Sınırlamanın kanunla düzenlenmesi,

 • Sınırlamanın meşru bir amacı hedeflemesi,

 • Sınırlamanın demokratik bir toplumda gerekli olması gerekir.Kanunla düzenlemeTabip odalarının kapalı yer toplantıları 2911 sayılı yasa kapsamı dışındadır.

 • m. 4 :

 • Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

 • a) …kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının…özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantılarıToplantı ve gösteri yürüyüşü bir düzenleme kurulunca düzenlenir.

 • m. 9:

 • Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, fiil ehliyetine sahip ve

 • onsekiz yaşını doldurmuş, en az yedi kişiden oluşan bir

 • düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul, kendi

 • aralarından birini başkan seçer. Diplomatik dokunulmazlıkları

 • bulunan kişiler, düzenleme kurulu başkan veya üyesi

 • olamazlar.

 • Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri,

 • yetkili organlarının kararına bağlıdır.”Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması izne değil bildirime tabidir.

 • m. 10

 • Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme

 • kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları

 • bir bildirim, toplantının yapılmasından en az

 • kırksekiz saat önce ve çalışma saatleri

 • içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı

 • bulunduğu valilik veya kaymakamlığa

 • verilir.”Demokratik toplumda gerekli olma (AİHM ölçütlerinden)

 • Hakkın özünü ortadan kaldırmaya yönelik olamaz.

 • Bir sendikal faaliyet ve benzeri biçimde barışçıl yapılan eylemi engellemek amacı taşıyamaz.

 • İdari, yargısal ve benzeri tedbirlerle belli bir kişi veya kişiler yönünden bu hakkı tanımamaya yönelik olamaz.Ataman – Türkiye kararı (05.12.2006)

 • İdarenin trafik düzenini sağlayacak gücü bulunması,

 • Sayıları açısından katılımcıların kamu düzenine bir tehdit oluşturamayacağı,

 • Polisin toplantıyı yarım saat gibi kısa bir süre ardından dağıtması,Ataman – Türkiye kararı (05.12.2006)

 • Hükümetin eyleminin toplantı

 • özgürlüğünü ortadan kaldırmaya

 • yönelik olup, Avrupa İnsan Hakları

 • Sözleşmesi’ni ihlal ettiği yönünde

 • karar verilmiştir.Basın açıklaması

 • 2911 sayılı yasa kapsamında değildir.

 • Herhangi bir bildirim koşulu

 • aranmaksızın gerçekleştirilir.

 • Belli bir konuda kamuoyunu

 • bilgilendirme, görüş ifade etme ve

 • kamuoyunda destek yaratmaya yöneliktir.Dursun Bostancı kararı (Danıştay 12. Daire, 26.03.2007)

 • Tabip Odası yöneticisi olan davacıya

 • basına açıklama yaptığı için 657 sayılı yasa uyarınca disiplin cezası

 • verilmiştir.Dursun Bostancı kararı (Danıştay 12. Daire, 26.03.2007)

 • Davacının Tabip Odası yöneticisi olması,

 • Basına açıklama yaparak, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin yürütülmesi amacıyla kamuoyu desteği sağlamaya çalışmış olması gerekçeleriyle,

 • davacıya verilen disiplin cezasının

 • hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.İş bırakma eylemleri

 • Türk Ceza Kanunu m. 113

 • Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olunması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”İş bırakma eylemleri

 • Türk Ceza Kanunu m. 260/I

 • Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz.”İş bırakma eylemleri

 • Türk Ceza Kanunu m. 260/II

 • Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.”Karaçay – Türkiye kararı (06.03.2007)

 • İş bırakma eyleminin sendikanın çağrısı üzerine yapıldığı,

 • Kamu görevlileri hakkında verilen cezaların sendikanın etkinliğini azaltma ve faaliyetini engelleme amacı güttüğü,

 • Başvurucunun iş bırakma eylemine katılarak toplantı özgürlüğünü kullandığı,Karaçay – Türkiye kararı (06.03.2007)

 • İş bırakma eylemine katılan kamu

 • görevlisine verilen cezanın toplantı

 • özgürlüğü yönünden Avrupa

 • İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal

 • ettiği,

 • 657 sayılı yasada düzenlenen

 • uyarma ve kınama cezalarına yargı yolunun

 • kapalı olmasının Sözleşme’ye aykırı olduğuSatılmış v.d. – Türkiye kararı (17.07.2007)

 • İş bırakma eyleminin sendika çağrısı sonucunda ve demokratik eylem çerçevesinde gerçekleştirildiği,

 • Hükümetin kamu görevlilerine verilen tazminat mahkumiyeti ile eylemi engellemeyi amaçladığı,

 • Hakkın sınırlanmasında demokratik bir toplumda gerekli olma ölçütünün sağlanmadığı,Oda süreli yayınları

 • Basın Kanunu

 • m. 4 (Zorunlu bilgiler)

 • Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adresleri gösterilir. İlan, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

 • Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.Beyanname verilmesi

 • m. 7/I - II

 • “Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen kayıtlar alenidir.

 • Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə