Taşeron sözleşmesi taraflar

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 33.3 Kb.
tarix12.09.2018
ölçüsü33.3 Kb.


TAŞERON SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR;

Bir taraftan ARMADA PAZARLAMA İNSAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.STİ. (Bundan sonra tescilli markası “DecDor” adıyla anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile, diğer tarafta aşağıda isim ve imzası bulunan …………………………………………………………………… arasında (bundan sonra “TAŞERON” olarak ifade edilecektir) aşağıda yazılı şartlarda iş bu anlaşmaya varılmıştır.

ŞİRKET BİLGİLERİ

ŞİRKET ADI : ARMADA PAZARLAMA İNSAAT ELEKTRİK

ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.STİ.ADRES : İstanbul Yolu Erciyes İşyerleri Sitesi 199.Cd. No:17

06370 Macunköy – Yenimahalle / ANKARATELEFON : 0 312 222 99 95 – 96

GSM : 0 555 011 70 99 – 0 555 013 70 99

FAX : 0 312 222 99 97

E-POSTA : info@armadaturkey.com - info@decdor.com.tr

VERGİ DAİRESİ : Doğanbey Vergi Dairesi

VERGİ NO : 0690043583

TAŞERON BİLGİLERİ

ADI-SOYADI (FİRMA ÜNVANI) :

ADRES :

TELEFON :

FAX :

E -MAİL :

2) İŞİN KONUSU;

İşin konusu, ArmAda’nın tescilli markası DecDor adına yapılacak olan işin/işlerin DecDor’un belirlediği prensipler ve kurallar kapsamında yapılacak muhtelif işler için EK Taşeron Sözleşmesi adı altında yapılan sözleşmede belirtilen işleri kapsamaktadır.3) SÖZLEŞMENİN TÜRÜ

Sözleşme kapsamında yapılacak işler EK sözleşmede belirtilecek olup iş bu sözleşmede genel şartlar konu edilmiştir. Buna göre:A) İŞ ÖNCESİ ÖDEME

Taşerona şirket tarafından işe başlaması için EK Taşeron Sözleşmesi’nde belirtilen toplam sözleşme bedelinin % 25 oranında ön ödeme yapılarak taşeronun iş bitimine kadar malzemelerine, ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla verilen ödemedir. Taşerona malzemeler şirket tarafından temin edildiği takdirde iş öncesi ödeme yapılmayacaktır. Taşeron tarafından taahhüt edilen işin teslimi sonrasında DecDor’un bu konudaki yetkilisinin yaptığı kontrol muayenesi sonrasında eksiksiz ve EK sözleşme hükümlerine uygun olduğu “kontrol tutanağı” nda belirtilerek onaylandığı takdirde bakiye ödemenin tamamı DecDor tarafından taşeronun belirttiği banka hesap numarasına gönderilecektir.

TAŞERON iş yaptığı müşteriden hiçbir şekilde ücret talep etmeyecek ve DecDor adına kesinlikle tahsilat yapmayacaktır. TAŞERON’un ücret konusundaki tek muhatabı DecDor olacaktır. Müşteriden para tahsili yapıldığı tespit edildiği takdirde TAŞERON sözleşmeye aykırı davrandığı için sözleşmede belirlenen cezai şart bedelini ödemekle yükümlüdür.

B) İŞİN SÜRESİ

İşin süresi yer teslim tutanağının DecDor ve taşeron tarafından imzalandığı EK TAŞERON Sözleşme tarihinden itibaren başlayacak ve söz konusu sözleşmede belirtilecektir.

Taşerona yer teslimi EK Taşeron Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanmasıyla yapılmış olur.

Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve DecDor ve taşeron karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla taşerona teslim edilmiş olan iş üzerinde değişiklik yapılabilir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29 uncu maddesinde yer alan süre uzatım hallerinin ortaya çıkması ve bundan dolayı taşerona süre uzatımı verilmesi halinde, süre uzatımı için ayrıca tutanak hazırlanacaktır.

C) MALZEME VE İŞÇİLİK

İşçilik için gerekli her türlü malzeme (işçi tulumu, ayakkabı, baret veya şapka, gözlük, maske, zemin koruma naylonu, malzeme çantası) taşeron’a aittir. TAŞERON bu malzemeleri DecDor’un belirlediği, temin ettiği ve kendi markasıyla hazırlamış olduğu malzemeler ile sağlayacaktır. Bunun için DecDor’un belirlediği bedel taşeron tarafından DecDor’a ödenecek veya taşeronun yaptığı işe mahsup edilecektir.

DecDor tarafından kendisine teslim edilen yapılacak işe ait malzemelerin muhafazasından TAŞERON birinci derecede sorumludur. Malzemeler TAŞERON’ a tutanakla teslim edilecektir. Tutanakla teslim edilen malzemeleri TAŞERON sayarak teslim alacak ve “eksiksiz teslim aldım” şeklinde imzalayacaktır. Bu husus işe ait malzemelerin DecDor tarafından temin edilmesi halinde uygulanır.

Eksikten ve teslim edilen her türlü malzemenin güvenliğinden TAŞERON sorumludur.

TAŞERON’un zimmetinde bulunan malzemelerin çalınması, hasara uğraması, kayıp olmasından kaynaklanan mali zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır. Doğacak zarar ziyanı karşılamakla mükellef olacaktır. Bu tür hadisenin vuku bulması halinde; TAŞERON en kısa süre içerisinde DecDor’a haber verecektir. Aksi halde DecDor sözleşmeyi tek taraflı feshetmeye yetkili olacaktır.

4) TAŞERONUN İŞİ BİTİRME SORUMLULUĞU:

Taşeron, işi verilen sürede tamamlayabilmesi için kontrolörün direktifleri doğrultusunda yeterli miktarda makina ve ekipmanı iş başında bulundurmak zorundadır.

Taşeron bu yükümlülüğe uymadığı takdirde kendisine yazı ile yapılacak ihtarın tebliğ tarihinden itibaren ….… (……..) gün içinde bunları yeterli dereceye çıkarmaya mecburdur.

DecDor işin belirtilen sürelerde bitirilemeyeceği kanaatine vardığı takdirde programı geciktirmemek için işin bazı kısımlarını veya tamamını taşeron nam ve hesabına yapmak veya başkasına yaptırmak üzere müdahale hakkına sahiptir. Ayrıca müşteri tarafından kabul edilmeyen işçilik hataları bedelsiz olarak TAŞERON tarafından yerine getirilecektir.5) TAŞERON TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Yapılacak işler EK Taşeron Sözleşmesi ile ayrıca düzenlenecektir.6) ÇALIŞILAN YERİN TEMİZLİĞİ

TAŞERON, çalışmaya başlamadan önce iş alanındaki yerlere DecDor naylonunu sererek temizliğe önem vermelidir. Çalışma yerindeki faaliyetleri sırasında meydana getirdiği her türlü artığı, atığı ve kirlenmeyi bedelsiz olarak temizleyerek iş alanı dışına çıkaracaktır. Temizlik yapılmadığı takdirde bu işler DecDor tarafından yaptırılarak masrafı TAŞERON’dan tahsil edilecektir. TAŞERON, iş sırasında mevcut iş alanında zarar ve hasar meydana getirdiği takdirde bunları tazmin etmekle yükümlüdür. TAŞERON işbu sözleşme gereği DecDor’un iş kuralı ve prensiplerine uygun hareket etmek zorundadır.

Bunlar; Decdor’u temsil eden iş kıyafetleriyle işi yapmak, müşteriyle gereken saygı çerçevesinde muhatap olmak (konuşma hitabını hanımefendi ve beyefendi şeklinde kullanmalıdır), işini özenle yapmak, iş alanı içerisinde her türlü sigara, alkol vb. mamülleri tüketmesi kesinlikle yasak olup tespit edildiği takdirde ilk önce TAŞERON uyarılacak eylemin tekrar etmesi halinde DecDor tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

7) GARANTİ

Taşeron yapığı imalatların tamamından sorumludur. Bu imalatların malzeme, sarf malzeme, işçilikten kaynaklanacak tüm kusur, eksiklik ve noksanlıklar (kullanıcı hatası hariç) kesin kabule kadar taşeron sorumluluğundadır.

TAŞERON yaptığı işçiliğin ve montajını yapmış olduğu malzemelerin Garanti Belgelerini, Devreye-İşletmeye Alma Belgelerini, Kullanma Kılavuzlarını vs. asıllarını istendiği takdirde DecDor’a veya vekâlet verilmesi halinde DecDor adına vekâlet verilen kişiye, bir örneğini de mülk sahibine imza karşılığı vermekle yükümlüdür.

8) GÜVENLİK

Taşeron işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, 7/7583 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

Taşeron firma; çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın derhal ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.

DecDor herhangi bir nedenle taşeron firmanın vermiş olduğu zararı tazmin etme yükümü ile karşılaşır ise; bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, taşeron ile anlaşılan bedelinden kesecektir. Taşeron, yapacağı işlerde personel çalıştıracaksa sigortalı olarak çalıştırmak zorundadır.9) İŞİ DEVRETMESİ;

Taşeron, işi, DecDor’un onayını almadan anlaşmaya varılmadan hiçbir kimseye devir edemez. Öyle bir durumda DecDor’un sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve her türlü yasal hakkı söz konusu olacaktır.

Devir yasağına aykırı olarak işin devri halinde, taşeron firmanın tüm alacağı, DecDor’a hibe edilir.

Taşeronun işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve DecDor’un yazılı onayını alarak taşeronlara verebilmesi de DecDor’un onayına bağlıdır. DecDor’un bilgisi dışında işin kısmen dahi üçüncü kişilere devredilmesi halinde, taşeron işin bedeli üzerinden %5 oranında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.10) KAZA VE ZARARLARA KARŞI TEDBİRLER, CEZALAR;

Taşeron iş alanında kullanılan alet, makineler, diğer vasıtalar ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt, sebep olabileceği tazminat ve masraflardan doğrudan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

DecDor herhangi bir kaza ve hasar halinde maddi ve manevi zarara maruz kalan kimselerle taşeron adına anlaşmaya sulh olmaya ve onların zararlarını tazmine ve tazmin bedellerini taşeron hesabına borç kaydederek bu bedel toplam iş bedelinden tahsil edilmesi hakkına sahiptir.

11) CEZAİ MÜEYYİDE

Taşeron, EK Taşeron Sözleşmede belirtilen işi tamamen ve eksiksiz olarak iş programına ve kendisine verilen projeye uygun olarak bitirmek zorundadır.

Bu süre hiçbir surette işin DecDor’a teslim süresinden sonraki bir tarih olamaz. Gecikilen her gün için taşerondan %0,5(BindeBeş) oranında gecikme cezası tahsil edilecektir.

Ayrıca mülk sahibi tarafından TAŞERON’un eksik veya hatalı yapmasından kaynaklanan işleri için DecDor’a rücu edilecek tüm cezalar, (DecDor tarafından taşerondan bağımsız olarak yapılacak işler nedeniyle kesilen her türlü cezalar hariç) taşeronun sözleşme bedelinden kesilecektir.12) FİYAT FARKLARI;

Taşeron gerek esas taahhüt müddeti içerisinde gerekse mücbir sebeplerle uzatılan müddet içerisinde yeni taahhüdün tamamen ifasına kadar resim ve vergilerle zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması fiyatların yükselmesi nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplerle istisna ederek, evvelce tahmin edilmeyen ve nazara alınmamış olan hallerde dâhil olmak üzere, kendisine fazla para ödenmesi talebinde bulunamaz.13) SÖZLEŞMENİN FESHİ

TAŞERON sözleşme maddelerinde yer alan taahhüt ve görevlerinden herhangi birine uymazsa, TAŞERON iflas ederse, aciz vesikası alırsa ve mülk sahibine kişisel iletişim bilgilerini vererek daha sonraki iş taleplerinin kendisine direkt olarak iletilmesini isterse, bu durumun DecDor tarafından tespit edilmesi halinde DecDor sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin feshi halinde, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla DecDor yapılacak olan işleri kendisi ifa edebilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir.

14) ANLAŞMAZLIKLAR

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri veya ATO Tahkim Kurulu yetkilidir.15) HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde iş artış ve eksilişlerine, proje değişikliklerine, yönelik olarak öncelikle Yapım İşleri Genel Şartnamesi düzenlemeleri kıyasen uygulanacaktır.

Daha sonra 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri dikkate alınacaktır.

16) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Taraflar 1. maddede beyan ettikleri adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyanla, vuku bulacak adres değişikliklerini 7 gün içinde noter ya da iadeli taahhütlü posta marifeti ile karşı tarafa bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Sözleşme tarafları adres bildirim yükümlülüklerine uymadıkları takdirde, sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adreslere Tebligat kanunu 21. maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

17) SÖZLEŞME İMZA TARİHİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İşbu mukavele toplamda ALTI (6) sayfa ve 17 maddeden ibaret olup ekleri ile birlikte taraflarca okunup kabul edilmiş ve İKİ (2) nüsha olmak üzere imzalanarak …... / …... / 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İŞVEREN TAŞERON

Armada Pazarlama İnşaat Elektrik Adı-SoyadıElektronik San. Tic. Ltd. Şti. Firma Unvanı

SÖZLEŞME EKLERİ

1) İmza Beyanı veya İmza Sirküleri

2) Mesleki Yeterlilik Belgesi

3) Oda Kayıt Sureti veya Kimlik Fotokopisi


ADRES: İstanbul Yolu Erciyes İşyerleri Sitesi 199.Cd. No:17 - 06370 Macunköy – Yenimahalle / ANKARA

TEL : 0 312 222 99 95 – 96 - FAX: 0 312 222 99 97 - GSM: 0 555 013 70 99 - E-POSTA : info@armadaturkey.com - info@decdor.com.tr Sayfa /Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə