Teç-sen/ TÜm eğİTİM Çalişanlari sendikasi 2014 GÖrevde yükselme deneme sinaviYüklə 94,82 Kb.
tarix29.07.2018
ölçüsü94,82 Kb.
#61674

TEÇ-SEN/ TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

2014 GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde unvan grubu yoktur?

a)Ali Kaptan denize açılmış yine.

b)Doktor Mehmet Ali Bey bu gün izinli.

c)Hacı Mustafa yine yapmış yapacağını

d)Menekşe abla ders çalıştıracak beni.


 1. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızımSevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızımZulmün önünde dimdik tut onurunuSevginin önünde eğil kızım.
  Ataol BEHRAMOĞLU
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisiöğütlenmemektedir?

a) Fedakârlık yapma b) İnsan sevgisi        
c) Kardeşlik duygusu  d) Onurlu davranma

 1. Aşağıdakilerden hangisi Insan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
  a)Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
  b)Insan hakları verilmez, tanınır
  c)Dokunulmaz,vazgeçilmez,devredilmez haklardır
  d)Insan hakları gelişmiş ülkelerde geçerlidir.

 2. Aşağıda verilen tarih ve olaylardan hangisi doğrudur.?
  a)1947 Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
  b)1778 Virginnia Hakları Bildirgesi
  c)10 Aralık 1948 Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
  d)1688 Ingiliz Hakları Bildirgesi 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devlet idaresinin görevlerinden biri değildir?

 1. Milli güvenliğin sağlanması

 2. Kamu hizmeti sunma

 3. Özendirme faaliyetleri

 4. Devletleştirme faaliyetleri 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetleri genel ve ortak özelliklerinden değildir?

 1. Süreklilik ilkesi

 2. Eşitlik ilkesi

 3. Değişkenlik ilkesi

 4. Bedelsizlik ilkesi 1. I. Polis

II. Jandarma

III. Erbaşlar

Yukarıdakilerden hangileri genel idari kolluk görevlilerindendir?

 1. Yalnız I

 2. Yalnız II

 3. I ve II

 4. I, II ve III 1. İdarenin sahip olduğu yetkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Yasa yapma

 2. Düzenleyici işlem yapma

 3. Örgütlenme

 4. Yaptırım uygulama 1. Resmi törenlerle ilgili yapılacak protokol işlemleri hangi birim tarafından yönetilir?

 1. İlgili müdürlük

 2. Kurum genel müdürlüğü

 3. Protokol Genel Müdürlüğü

 4. İç İşleri Bakanlığı 1. I. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması II. Sivas Kongresi’nin toplanması III. Amasya Görüşmeleri’nin gerçekleştirilmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürk’ün milli egemenlik ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I ve II

 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi ile ifade ettiği barışçı dış politikanın temel özelliklerinden birisi değildir?

a) Ulusal bağımsızlık

b) Başka ülkelerin rejimlerinden etkilenmek c) Diplomaside akıl ve bilimi rehber edinmek

d) Milli sınırlarımız içinde kalmak

 1. Saltanat ve hilafetin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olabilir?

a) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik

b) Halkçılık - Laiklik 

c) Laiklik - İnkılapçılık

d)Cumhuriyetçilik – Laiklik

 1. Anayasamıza göre yürütme yetki ve görevini kullanan ve de yerine getiren kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Cumhurbaşkanı ve TBMM
b) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
c) TBMM ve Bakanlar Kurulu
d) TBMM, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı’ndan çıkarılabilecek ilkelerden biri değildir?

a) Atatürk Milliyetçiliği
b) Sosyal adalet
c) Güçler birliği
d) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi 1. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplumun ortak davranış kurallarını göstermesi
b) Değişken ve genel olması
c) Kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenlemesi
d) Kamu gücü ile desteklenmiş olması 1. 1982 Anayasası’na göre TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilmektedir?

 1. 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 4 ay 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?
  A)    Sadakat
  B)    Davranış ve İşbirliği
  C)    Yurt dışında davranış
  D)    En az 2 dil bilmek
 1.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler?

A)    Birinci sicil amirinden
B)    Cumhuriyet Savcılığından
C)    Emniyet Amirliğinden
D)    Garnizon Komutanlığından


 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi istisnai bir memurluktur?
  A)    Okul Müdürü
  B)    Başbakan Başmüşaviri
  C)    Vali
  D)    Kaymakam
 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ilkokul mezunu bir memur kaçıncı dereceye kadar yükselebilir?
  A)    9
  B)    7
  C)    5
  D)    3
 1.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler?
  A)    12
  B)    15
  C)    18
  D)    21
 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?
  A)    5
  B)    6
  C)    7
  D)    8 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre İş Kanuna tabi iş yerlerinde, işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurumları için gerekli şartlar ve diğer hususlar Milli Eğitim bakanlığı ile hangi bakanlık tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir?

 1. Maliye Bakanlığı

 2. İçişleri Bakanlığı

 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 4. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı
 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre “yöneltme” hangi kademede başlar?

 1. Okul Öncesi

 2. Ortaöğretim

 3. İlköğretim

 4. Yükseköğretim
 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilin okul öncesi eğitim kurumudur?

 1. Anaokulları

 2. Ana Sınıfları

 3. Uygulama Sınıfları

 4. İş Okulları
 1. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak için okula tahsis edilen tarlanın büyüklüğü en fazla kaç dekar olabilir?

 1. 150

 2. 100

 3. 50

 4. 200
 1. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her köy okulunun yanında veya bitişiğinde bulunacak olan uygulama bahçesi en az kaç dekar olmalıdır?

 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 10
 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanun hükmünde kararnameye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak” görevi Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı içerisinde hangi hizmet biriminin görevleri arasındadır?

 1. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı

 2. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 3. Strateji Geliştirme Başkanlığı

 4. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanun hükmünde kararnameye göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri genel olarak hangi aylar içerisinde yapılır?

 1. Haziran – Ağustos

 2. Haziran – Temmuz

 3. Mayıs – Temmuz

 4. Mayıs –Haziran
 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanun hükmünde kararnameye göre Milli Eğitim Şurasının sekreterya hizmetlerini yürüten Bakanlığın bilimsel danışma ve kakar organı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 3. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 4. Hukuk Müşavirliği
 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanun hükmünde kararnameye göre Milli Eğitim Bakanlığı Kaç Hizmet Biriminden Oluşmaktadır?

 1. 19

 2. 20

 3. 21

 4. 22
 1. Merkez ilçedeki mahalle muhtarı hakkında aşağıdakilerden hangisi soruşturma izni vermeye yetkilidir?

a) Vali

b) Kaymakam

c) İçişleri Bakanı

d) Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcısı


 1. 4483  sayılı Memurların ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Hazırlık  soruşturması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

a) Bölge İdare Mahkemesi

b) Asliye Ceza Mahkemesi

c) Sulh Ceza Mahkemesi

d) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcısı


 1. Hakkında soruşturma izni açılması kararı verilen memur kaç gün içinde itiraz edebilir?

a) 5

b) 7

c) 10

d) 15


 1. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

a)    15 gün                      c) 30 gün
b)    15 iş günü                d) 45 iş günü 1. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir?

a)    Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile
b)    Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kanun ile
c)    Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak kanun ile
d)    Milli eğitim bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle 1. 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMM’ye hangi ayda gönderir?

a)    Nisan ayı sonuna kadar
b)    Haziran ayı sonuna kadar
c)    Şubat ayı sonuna kadar
d)    Kasım ayı sonuna kadar 1.  5442 sayılı il idaresi kanununa göre, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için kimler emir çıkarıp bunları ilan edebilir?

 a)    Muhtarlar

b)     Kaymakamlar

c)    Valiler

d)    İl Milli Eğitim Müdürleri


 1. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez?

 a)    Uyarma

b)     Kınama

c)    Meslekten atma

d)    Aylıktan kesme


 1. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Valilerce verilen cezalar kesindir. Bu cezalar hangi tarihten itibaren sicile işlenir?

 1. 10 Gün İçerisinde

 2. Tebliğ Tarihinden İtibaren

 3. 5 Gün İçerisinde

 4. 15 Gün İçerisinde
 1. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi il idaresi kurulu içerisinde yer almaz?

 1. Milli Eğitim Müdürü

 2. Bayındırlık ve İskan Müdürü

 3. Orman İşletme Müdürü

 4. Sağlık ve sosyal Yardım Müdürü
 1. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa göre; kamu personeli danışma kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?

 1. Nisan-Mayıs

 2. Mart-Kasım

 3. Ağustos-Eylül

 4. Haziran-Ağustos
 1. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa göre; Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

 1. Başbakanlık tarafından

 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından

 3. Kendi Kurumu tarafından

 4. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre; Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri hangi tariften itibaren geçerlidir?

 1. 15 Eylülden itibaren

 2. Ertesi eğitim-öğretim yıldan itibaren

 3. 15 Ocaktan itibaren

 4. Hiçbirisi 1. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan değişikliği ve yer değiştirme yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri grubuna girmez?

 1. Şef

 2. Basımevi Müdür Yardımcısı

 3. Eğitim Uzmanı

 4. Koruma ve Güvenlik Şefi 1. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan değişikliği ve yer değiştirme yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi Unvan değişikliği sınavına tabi değildir?

 1. Usta Öğretici

 2. Mimar

 3. Mütercim

 4. Çözümleyici 1. Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin yönetmeliğe göre; Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirmede kaç puan alan başarılı olur?

 1. 70

 2. 65

 3. 50

 4. 60 1. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre; )Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ne zaman duyuruya çıkar?

 1. İlgili yılın 15 Haziranı

 2. İlgili yılın 15 Nisanı

 3. İlgili yılın 15 Martı

 4. İlgili yılın 15 Mayısı

 1. Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa kaç gün mazeret izni verilebilir?

 1. 5

 2. 10

 3. 15

 4. 20


50.Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında aşağıdaki sürelerin hangisi dikkate alınır.

 1. Askerlik Hizmet Süresi

 2. b- SSK Özel Hizmet Süresi

 3. SSK Kamu Hizmet Süresi

 4. d-4/C Geçici Personel Süresi1

D

16

C

31

C

46

A

2

A

17

D

32

A

47

D

3

D

18

B

33

D

48

D

4

C

19

B

34

C

49

B

5

D

20

B

35

A

50

A

6

D

21

B

36

A

 

 

7

C

22

D

37

A

 

 

8

A

23

C

38

C

 

 

9

C

24

C

39

C

 

 

10

B

25

C

40

B

 

 

11

B

26

C

41

C

 

 

12

D

27

A

42

B

 

 

13

B

28

C

43

C

 

 

14

C

29

B

44

B

 

 

15

D

30

B

45

C

 


Yüklə 94,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin