Tələb və təklif iqtisadçıların ən çox istifadə etdiyi iki sözdür. Tələb və təklif iqtisadçıların ən çox istifadə etdiyi iki sözdürYüklə 445 b.
tarix17.01.2017
ölçüsü445 b.
#392

Tələb və təklif iqtisadçıların ən çox istifadə etdiyi iki sözdür.

 • Tələb və təklif iqtisadçıların ən çox istifadə etdiyi iki sözdür.

 • Tələb və təklif bazar iqtisadiyyatlarının işləməsini təmin edən güclərdir.

 • Müasir mikroiqtisadiyyat tələb, təklif və bazar tarazlığından bəhs edir.BAZARLAR VƏ RƏQABƏT

 • Bazar müəyyən məhsul və xidmətin alıcı və satıcılarının məcmusudur.

 • Təklif və tələb əhalinin davranışını əks etdirir... bazarlarda onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi kimi.BAZARLAR VƏ RƏQABƏT

 • Alıcılar tələbi müəyyən edir.

 • Satıcılar təklifi müəyyən edir.Rəqabətli bazarlar

 • Rəqabətli bazar elə bazardır ki, burada hər hansı birinin bazar qiyməti üzərində əhəmiyyətli təsiri olmayan çoxlu sayda alıcı və satıcı mövcuddur.Rəqabət: Mükəmməl olan və olmayan

 • Mükəmməl rəqabət

  • Əmtəələr eynidir.
  • Müəyyən sayda alıcı və satıcının hər birinin qiymət üzərində elə bir təsiri yoxdur.
  • Alıcılar və Satıcılar qiymətlə razılaşanlardır.
 • İnhisar

  • Bir satıcı var və qiyməti satıcı müəyyən edir.


Rəqabət: Mükəmməl olan və olmayan

 • Oliqapoliya

  • Bir neçə satıcı var.
  • Heç də həmişə kəskin rəqabət yoxdur.
 • İnhisarçı Rəqabət

  • Çoxlu satıcılar var.
  • Bir-birindən çox az fərqləndirilmiş əmtəələr var.
  • Hər satıcı öz əmtəəsinin qiymətini formalaşdıra bilir.


TƏLƏB

 • Tələb həcmi alıcıların arzu etdiyi və satın ala bildiyi əmtəə miqdarıdır.

 • Tələb Qanunu

  • Tələb qanununa görə digər şərtlər sabit qaldıqda, bir əmtəənin qiyməti yüksəldiyi zaman o əmtəənin tələb həcmi aşağı düşür.


Tələb əyrisi: Qiymət və Tələb Həcmi arasında əlaqə

 • Tələb Cədvəli

  • Tələb Cədvəli əmtəənin qiyməti ilə ona olan tələb həcmi arasındakı əlaqəni göstərir.


Türkanın Tələb CədvəliTələb əyrisi: Qiymətlə Tələb Həcmi arasında əlaqə

 • Tələb Əyrisi

  • Tələb Əyrisi əmtəənin qiyməti ilə onun tələb həcmi arasındakı əlaqəni əks etdirən qrafikdir.


Qrafik 1. Türkanın Tələb Cədvəli və Tələb ƏyrisiFərdi Tələbə qarşı Bazar Tələbi

 • Bazar tələbi müəyyən əmtəə və xidmət üçün bütün fərdi tələblərin məcmusunu əks etdirir.

 • Qrafiki olaraq, bazar tələbi əyrisini əldə etmək üçün fərdi tələb əyrilərini üfüqi toplamaq tələb olunur.Tələb Əyrisində Sürüşmələr

 • Tələb Həcmində Dəyişmə

  • Dəyişmə tələb əyrisi boyunca baş verir.
  • Məhsulun qiymətindəki dəyişmə buna səbəb olur.


Tələb Həcmində DəyişmələrTələb Əyrisində Sürüşmələr

   • İstehlakçı gəliri
   • Əlaqəli əmtəələrin qiymətləri
   • Zövqlər
   • Gözləntilər
   • Alıcıların sayı


Tələb Əyrisində Sürüşmələr

 • Tələbdə Dəyişmə

  • Tələb əyrisində sürüşmə ya sağa, ya da sola doğru olur.
  • Buna hər qiymət səviyyəsində tələb həcminə təsir göstərəcək hər hansı bir dəyişmə səbəb olur.


Qrafik 3. Tələb Əyrisində SürüşmələrTələb Əyrisində Sürüşmələr

 • İstehlakçı Gəliri

  • Gəlir artdıqda normal əmtəəyə olan tələb də artacaqdır.
  • Gəlir artdıqda keyfiyyətsiz əmtəəyə olan tələb azalacaqdır.


İstehlakçı Gəliri Normal Əmtəəİstehlakçı Gəliri Keyfiyyətsiz ƏmtəəTələb Əyrisində Sürüşmələr

 • Əlaqəli Əmtəələrin Qiymətləri

  • Bir əmtəənin qiymətinin düşməsi digər bir əmtəəyə tələbi azaldırsa, onda bu iki əmtəə əvəzedicilər adlandırılır.
  • Bir əmtəənin qiymətinin düşməsi digər bir əmtəəyə tələbi artırırsa, onda bu iki əmtəə tamamlayıcılar adlandırılır.


Cədvəl 1. Alıcılara təsir edən dəyişənlərTƏKLİF

 • Təklif həcmi satıcıların satmaq istədikləri və sata bildikləri əmtəə miqdarıdır.

 • Təklif Qanunu

  • Təklif qanuna görə digər şərtlər sabit qaldıqda, əmtəənin qiymətinin qalxması onun təklif həcmini artırır.


Təkli Əyrisi:Qiymət və Təklif Həcmi arasında Əlaqə

 • Təklif Cədvəli

  • Təklif Cədvəli əmtəənin qiyməti ilə onun təklif həcmi arasındakı əlaqəni göstərir.


Türkelin Təklif CədvəliTəklif Əyrisi: Qiymətlə Təklif Həcmi arasındakı Əlaqə

 • Təklif Əyrisi

  • Təklif əyrisi əmtəənin qiyməti ilə onun təklif həcmi arasındakı əlaqəni göstərən qrafikdir.


Qrafik 5 Türkelin Təklif Cədvəli və Təklif ƏyrisiFərdi Təklifə qarşı Bazar Təklifi

 • Bazar təklifi müəyyən əmtəə və ya xidmətin bütün satıcılarının fərdi təkliflərinin məcmusunu əks etdirir.

 • Qrafiki olaraq, bazar təklifi əyrisini əldə etmək üçün fərdi təklif əyrilərini üfüqi toplamaq tələb olunur.Təklif Əyrisində Sürüşmələr

 • Xammal qiymətləri

 • Texnologiya

 • Gözləntilər

 • Satıcıların sayıTəklif Əyrisində Sürüşmələr

 • Təklif Həcmində Dəyişmə

  • Dəyişmə təklif əyrisi boyunca baş verir.
  • Məhsulun qiymətindəki dəyişmə buna səbəb olur.


Təklif Həcmində DəyişməTəklif Əyrisində Sürüşmələr

 • Təklifdə Dəyişmə

  • Təklif əyrisində sürüşmə ya sağa, ya da sola doğru baş verir.
  • Buna qiymətdən başqa hər hansı determinantda baş verən dəyişmə səbəb olur.


Qrafik 7. Təklif Əyrisində SürüşmələrCədvəl 2. Satıcılara Təsir edən DəyişənlərTƏKLİF VƏ TƏLƏB BİRLİKDƏ

 • Tarazlıq müəyyən bir qiymət səviyyəsinin tələb və təklif həcmini bərabərləşdirdiyi bir vəziyyətdir.TƏKLİF VƏ TƏLƏB BİRLİKDƏ

 • Tarazlıq qiyməti

  • Tələb və təklif həcmini bərabərləşdirən qiymətdir.
  • Qrafikdə tələb və təklif əyrilərinin kəsişdiyi nöqtədəki qiymət səviyyəsidir.
 • Tarazlıq həcmi

  • Tarazlıq qiymətindəki tələb və təklif həcmidir.
  • Qrafikdə tələb və təklif əyrilərinin kəsişdiyi nöqtədəki həcmdir.


TƏKLİF VƏ TƏLƏB BİRLİKDƏQrafik 8: Tələb və Təklifin TarazlığıQrafik 9: Bazarlar tarazlıqda deyilTarazlıq

 • Artıqlıq

  • Nə vaxt qiymət > tarazlıq qiyməti, təklif həcmi > tələb həcmi.
   • Tələb artıqlığı və ya artıq mövcuddur.
   • Təklif edənlər (satıcılar) satışları artırmaq üçün qiyməti tarazlıq səviyyəsi əldə olunanadək aşağı salacaqlar.


Tarazlıq

 • Qıtlıq

  • Nə vaxt qiymət < tarazlıq qiyməti, tələb həcmi > təklif həcmi.
   • Artıq tələb və ya qıtlıq mövcuddur.
   • Təklif edənlər qiymətləri hədsiz çox alıcının məhdud sayda əmtəəni almaq üçün mübarizə apardığı müəddətcə yüksəldəcəkdir ki, nəticədə də tarazlıq səviyyəsi əldə olunacaqdır.


Qrafik 9. Bazarlar tarazlıqda deyilTarazlıq

 • Tələb və təklif qanunu

  • Əmtəənin qiymətinin özü-özünü tənzimləyərək tələb həcmi ilə təklif həcmini tarazlaşdıracağını nəzərədə tutan nəzəriyyə.


Tarazlıqdakı dəyişikliklərin təhlilində 3 addım

 • Tələb və təklif əyrilərində (və ya hər ikisində) sürüşmələrə səbəb olan hadisələrin olub olmadığını müəyyən etmək.

 • Əyri və ya əyrilərin sağa, yoxsa sola doğru sürüşüb sürüşmədiyini müəyyən etmək.

 • Təklif və tələb diaqramlarından istifadə edərək sürüşmənin tarazlıq qiyməti və həcminə necə təsir göstərdiyini görmək.Qrafik 10: Tələbdə artım tarazlığa necə təsir göstərirTarazlıqdakı dəyişikliklərin təhlilində 3 addım

 • Əyrilərboyu dəyişməyə qarşı əyrilərin sürüşməsi

  • Təklif əyrisində sürüşmə təklifdə dəyişmə deməkdir.
  • Sabit təklif əyrisi boyunca dəyişmə təklif həcmində dəyişmə deməkdir.
  • Tələb əyrisində sürüşmə tələbdə dəyişmə deməkdir.
  • Tələb əyrisi boyunca dəyişmə tələb miqdarında dəyişmə deməkdir.


Qrafik 11: Təklifdə azalma tarazlığa necə təsir göstərirCədvəl 4: Təklif və Tələb dəyişdiyi zaman qiymət və miqdarda nə baş verir?Xülasə

 • İqtisadçılar tələb və təklif modelini rəqabətli bazarları təhlil etmək üçün istifadə edir.

 • Rəqabətli bazarda çoxlu sayda alıcı və satıcı mövcuddur ki, onların da hər birinin bazar qiyməti üzərində ya heç bir, ya da çox az təsiri vardır.Xülasə

 • Tələb əyrisi əmtəə tələb miqdarının qiymətdən necə asılı olduğunu göstərir.

  • Tələb Qanununa görə əmtəətinin qiyməti aşağı düşdükdə tələb miqdarı artır. Beləliklə tələb əyrisi aşağıya doğru meyl edir.
  • Qiymətə əlavə olaraq, istehlakçının satın almasına təsir göstərən faktorlar gəlir, əvəzedici və tamamlayıcı əmtəələrin qiyməti, zövqlər, gözləntilər və alıcı sayıdır.
  • Əgər bu faktorların birində dəyişmə olarsa, tələb əyrisi sürüşəcəkdir.


Xülasə

 • Təklif əyrisi əmtəənin təklif miqdarının qiymətdən necə asılı olduğunu göstərir.

  • Təklif Qanununa görə əmtəənin qiyməti yüksəldikdə təklif miqdarı da yüksələcəkdir. Beləliklə təklif əyrisi yuxarıya doğru meyl edəcəkdir.
  • Qiymətə əlavə olaraq, istehsalçıların təklifinə təsir göstərən digər faktorlar xammal qiymətləri, texnologiya, gözləntilər və satıcı sayıdır.
  • Əgər bu faktorların birində hər hansı bir dəyişmə olarsa, təklif əyrisi sürüşəcəkdir.


Xülasə

 • Bazar tarazlığını tələb və təklif əyrilərinin kəsişməsi müəyyən edir.

 • Tarzalıq qiymətində tələb həcmi təklif həcminə bərabər olur.

 • Alıcı və satıcıların davranışı təbii olaraq bazarları öz tarazlığına doğru sürükləyir.Xülasə

 • Hər hansı bir hadisənin bazara necə təsir göstərdiyini təhlil etmək üçün biz təklif və tələb diaqramları yolu ilə bu hadisələrin tarazlıq qiyməti və həcminə necə təsir etdiyini öyrənirik.

 • Bazar iqtisadiyyatlarında qiymətlər iqtisadi qərar alma və beləliklə də resurs bölgüsü üçün yol göstərici siqnallardır.TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR

 • Nick Wilkinson, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Cambridge University Press, 2005

 • Gregory Mankiw, “Principles of Microeconomics”, Cengage Learning, 2011

 • Luke M. Froeb, Brian McCann, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Thomson South-Western, 2008

 • Michael R. Baye, “Managerial Economics and Business Strategy”, McGraw-Hill/Irwin, 2010

 • İbrahim Özer Ertuna, “Yönetim Ekonomisi”, Okan Üniversitesi Yayınları, 2009

 • Qreqory Mənkyu, “Ekonomiksin Əsasları”, Bakı, ADİU, 2010Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin