Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısıYüklə 0,56 Mb.
səhifə2/4
tarix20.01.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#684
1   2   3   4

5.8

TT 080000

Proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları

TT 080100

Proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları (sahələr üzrə)

TT 080101

Proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları (sahələr üzrə)

5.9

TT 090000

Materiallar fizikası

TT 090100

Materiallar fizi-kası (materiallar göstərilməklə)5.10

TT 100000

Maşınların möhkəmliyi və dinamikası

TT 100100

Maşınların möhkəmliyi və dinamikası5.11

TT 110000

Hidroaerodina-mika

TT 110100

Hidroaerodina-mika5.12

TT 120000

Fiziki elektronika

TT 120100

Fiziki elektronika5.13

TT 130000

Radiofizika və elektronika

TT 130100

Radiofizika və elektronika

5.14

TT 140000

Yüksək gərgin-liklər texnikası və fizikası

TT 140100

Yüksək gərginlik-lər texnikası və fizikası5.15

TT 150000

Optik rabitə fizi-kası və texnikası

TT 150100

Optik rabitə fizi-kası və texnikası5.16

TT 160000

İnformasiya

sistemləriTT 160100

İnformasiya sistemləri (tətbiq sahələri üzrə)

TT 160101

İnformasiya sistemləri (tətbiq sahələri üzrə)

5.17

TT 170000

Materialşünas-lıq və yeni materiallar texnologiyası

TT 170100

Materialşünaslıq və yeni material-lar texnologiyası (sahələr üzrə)

TT 170101

Materialşünaslıq və yeni material-lar texnologiyası (sahələr üzrə)

5.18

TT 180000

Tribotexnika

TT 180100

Tribotexnika5.19

TT 190000

Mexanotronika

TT 190100

Mexanotronika5.20

TT 200000

Maddi istehsal vasitələrinin renovasiyası

TT 200100

Maddi istehsal vasitələrinin renovasiyası (sahələr üzrə)

TT 200101

Maddi istehsal vasitələrinin renovasiyası (sahələr üzrə)

5.21

TT 210000

Komyuter riyaziyyyatı

TT 210100

Komyuter riyaziyyatı

TT 210101

Komyuter riyaziyyatı

5.22

TT 220000

Lazer sistemləri

TT 220100

Lazer sistemləri5.23

TT 230000

Mexanikləşdir-mə və avtomat-laşdırma

TT 230100

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdır-ma (sahələr üzrə)

TT 230101

Mexanikləşdirmə və avtomatlaş-dırma (sahələr üzrə)

5.24

TT 240000

Tibbi biologiya

TT 240100
TT 240200

TT 240300Tibbi biologiya
Tibbi biofizika

Tibbi kibernetikaTT 240101

Laborotoriya diaqnostikası

6

T 000000

Texniki istiqamətlər

6.1

T 010000

Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı

T 010100

T 010200

T 010300

T 010400
T 010500


T 010600


T 010700

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji plana alınması

Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı və geologiyası

Yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı, mühəndis-geoloji axtarışlar

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları (sahələr üzrə)

Neft və qazın geologiyası

Tətbiqi geokimya, petrologiya, mineralogiya

Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatının texnologiyası və texnikası


T 010101

T 010201

T 010301

T 010401
T 010501


T 010502


T 010701

Faydalı qazıntı yataqlarının ax-tarışı və geoloji plana alınması

Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı və geologiyası

Yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı, mühəndis-geoloji axtarışlar

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları (sahələr üzrə)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı

Neft və qaz quyularının sınaqdan cıxarılması


Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatının texnologiyası və texnikası6.2

T 020000

Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi

T 020100

T 020200


T 020300
T 020400

T 020500


T 020600

T 020700
T 020800Markşeyder işi

Faydalı qazıntı yataqlarının yeraltı işlənməsi

Yeraltı və şaxta tikintisi

Açıq dağ-mədən işləri


Neft-qaz yataq-larının işlənməsi və istismarı

Qaz və neft kəmər və anbarlarının layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı

Neft və qaz quyularının qazılması

Dəniz neft-qaz qurğularıT 020101

T 020201


T 020301
T 020401

T 020501


T 020601

T 020701


T 020702

T 020801


Markşeyder işi

Faydalı qazıntı yataqlarının yeraltı işlənməsi

Yeraltı və şaxta tikintisi

Faydalı qazıntı yataqlarının açıq üsulla işlənməsi

Neft-qaz yataqlarının istismarı

Qaz və neft kə-mər və anbarları-nın tikintisi və istismarı


Neft və qaz quyularının qazılması

Neft və qaz quyularının istismarı

Dəniz neft-qaz qurğularının istismarı


6.3

T 030100

Energetika və enerji maşınqa-yırması

T 030100
T 030200

T 030300


T 030400

Elektrik stansiyaları

Elektroenergetika sistemləri və şəbəkələri


Hidroelektroener-getika
Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

T 030101
T 030201

T 030301


T 030401

Elektrik stansiyaları və yarımstansiya-larının elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması

Elektrik ötürücü xətlərinin tikintisi və quraşdırılması

Hidroenergetik qurğuların quraşdırılması

Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)6.4

T 040000

İstilik energeti-kası, maşın və qurğularıT 040100

T 040200


T 040300

T 040400

T 040500

T 040600
T 040700


T 040800

T 040900


T 041000

T 041100
T 041200İstilik elektrik stansiyaları
İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası
Sənaye istilik energetikası
İstilik texnologiyasının energetikası
Atom elektrik stansiyaları və qurğuları

Daxili yanma mühərrikləri

Qazan və reaktorqayırma

Turboqayırma

Fiziki qurğuların vakuum və kom-pressor texnikası

İstilik çevirici, qeyri ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələri və qurğuları

Plazmalı enerji qurğuları

Soyuducu maşın və qurğular, havanın kondisiyalaşdırıl-masıT 040101

T 040201


T 040301

T 040501


T 040601

T 041001


T 041201

İstilik energetik qurğuları
Elektrik stansi-yalarında su, yanacaq və sürt-gü materiallarının texnologiyası

İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları

Atom elektrik stansiyaları və qurğuları

Mühərrikqayırma


İstilik çevirici, qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələri və qurğularının istismarı


Soyuducu maşın və qurğular, havanın kondisi-yalaşdırılması

6.5

T 050000

Metallurgiya

T 050100
T 050200

T 050300


T 050400

T 050500


T 050600
T 050700

T 050800


Qara metalların metallurgiyası

Əlvan metalların metallurgiyası


Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

Sənaye sobaları

Qara və əlvan metalların tökmə üsulu ilə istehsalı

Metalşünaslıq və metalların emalı

Qaynar istehsala-tın metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı
Kompozisiya və ovuntu material-ları, örtüklər


T 050101
T 050201

T 050301

T 050501

T 050601
T 050701

T 050801


Qara metalların metallurgiyası

Əlvan metalların metallurgiyası və təkrar emalı

Faydalı qazın-tıların zəngin-ləşdirilməsi
Qara və əlvan metalların tökmə üsulu ilə istehsalı

Metalşünaslıq və metalların emalı

Qaynaq istehsa-latının metallur-giyası, texnologi-yası və avadanlığı

Kompozisiya və ovuntu material-ları, örtüklər6.6

T 060000

Maşınqayırma və material emalı

T 060100

T 060200


T 060300

T 060400


T 060500

T 060600

T 060700

T 060800

T 060900


Maşınqayırma texnologiyası (sahələr üzrə)

Metalkəsən

dəzgahlar və alətlər

Tökmə istehsalının texnologiyası və maşınları

Metalların emalı texnologiyası və maşınları

Maşın və aparat hissələrinin bərpası və möhkəmliyinin artırılması texnologiyası və avadanlığı

Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları

Texnoloji kom-plekslərin layihə-ləndirilməsi

Hidravlik maşın-lar, hidrointiqallar və hidropnevmo-avtomatika

Materialların bədii emal texnologiyası
T 060101

T 060201


T 060202

T 060203


T 060301

T 060401


T 060601

T 060901


Maşınqayırma texnologiyası (sahələr üzrə)

Abraziv və almaz alətlər istehsalı

Proqramla idarə edilən dəzgah və robotlar

Alət istehsalı

Tökmə istehsalının texnologiyası və maşınları

Metalların emalı texnologiyası və maşınları


Məmulatların dəzgahlarda və avtomatlaşdırılmış xətlərdə emalı


Materialların bədii emal texnologiyası (materiallar üzrə)6.7

T 070000

Aviasiya və raket-kosmos texnikası

T 070100

T 070200

T 070300
T 070400
T 070500

T 070600
T 070700

T 070800

T 070900


T 071000

T 071100


T 071200

T 071300

T 071400

T 071500


T 071600

T 071700

T 071800
T 071900


Təyyarə və vertolyotqayırma
Aviasiya mühərrikləri və energetik qurğuları

Uçan aparatlar və onların mühərrik-lərinin texniki istismarı

Raket mühərrikləri

Elektroraket mühərrikləri və energetik qurğuları

Raketqayırma
Kosmik uçuş apa-ratları və sürətver-mə blokları

Böyük aviasiya və paket-kosmik kompleksləri

Uçan aparatların sınaqdan keçirilməsi

Aviasiya elektro-sistemlərinin və pilotaj naviqasiya komplekslərinin texniki istismarı

Raket texnikasının nəqliyyat kompleksləri

Aviasiya uçuşlarının aerodromtexniki təminat vasitələri

Raket və kosmik aparatların start və texniki kompleksləri

Uçuş dinamikası və hərəkətin idarə edilməsi

Aviasiya və raketkosmos istilik texnikası

Uçan aparatların tuşlama-naviqasi-ya sistemləri


Döyüş aviasiya komplekslərinin avtomatik idarə-etmə sistemləri

Uçan aparatların intiqal sistemləri

Aviasiya silahla-rın robototexnik sistemləri


T 070101

T 070201

T 070301

T 070302


T 071401

Hava gəmilərinin istehsalı

Aviasiya mühərriklərinin istehsalı


Uçan aparatlar və onların texniki istismarı
Hava gəmilərinin uçuş istismarı

Hava nəqliyya-tında hərəkətin idarə edilməsi
6.8

T 080000

Dəniz texnikası və gəmiçilik

T 080100
T 080200

T 080300


T 080400

T 080500


T 080600

T 080700

T 080800
T 080900
T 081000

T 081100

T 081200


Gəmiqayırma
Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı

Gəmi enerji avadanlıqları


Gəmilərin və gə-mi avadanlığının texniki istismarı
Gəmiçilik və gəmilərin hərəkəti-nin idarə edilməsi

Su nəqliyyatının istismarı və hərəkətin idarə edilməsi

Gəmilərin avtomatlaşdırma və elektroenerji sistemləri

Dəniz sistemotexnikası

Dəniz akustikası və hidrofizika

Sualtı texnika

Dəniz texnikası-

nın idarəolunma-sının avtomatik sistemləri

Okean texnikası


T 080101
T 080102

T 080201


T 080301

T 080401


T 080402

T 080501


T 080502
T 080503

T 080601


Gəmiqayırma
Gəmi maşın və mexanizmləri onlara texniki xidmət

Gəmi energetik qurğularının istismarı

Gəmi enerji avadanlıqlarının istismarı

Gəmi avadanlıqlarının texniki xidməti

Gəmilərin təmiri

Daxili su yolları-nın istismarı


Dəniz gəmisürücülüyü

Gəmi sürücülüyü və texniki donanmanın istismarı

Daxili su yolların-da və sahil kənarı üzgücülükdə gəmi sürücülüyü6.9

T 090000

Dəmir yol nəqliyyatı və təsərrüfatı

T 090100

T 090200
T 090300Dəmir yolu və təsərrüfatı, onun istismarı

Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı

Dəmir yol nəqliy-yatında avtoma-tika, telemexanika və rabitə


T 090101

T 090201
T 090301
Dəmir yolu və təsərrüfatı, onun istismarı

Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı

Dəmir yol nəqliy-yatında avtoma-tika, telemexanika və rabitə


6.10

T 100000

Yerüstü nəqliy-yat vasitələri və nəqliyyatın istismarı

T 100100

T 100200

T 100300

T 100400

T 100500

T 100600
T 100700
Avtomobil və traktorlar

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı


Tırtıllı və təkərli hərbi maşınlar

Mühəndis təminatlı hərb maşınları


Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (nəqliyyat növləri üzrə)

Yol hərəkətinin təşkili

Hava nəqliyyatı-nın istismarı və hərəkətinin idarə edilməsiT 100101

T 100201

T 100301

T 100401

T 100501

T 100601
T 100701


T 100702
T 100703
Avtomobil və traktorlar

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı


Tırtıllı və təkərli hərbi maşınların istismarı və texnika xidməti

Mühəndis təmi-natlı hərb maşın-larının istismarı və texniki xidməti

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (nəqliyyat növləri üzrə)

Yol hərəkətinin təşkili

Hava nəqliyyatı-nın hərəkətinin idarə edilməsi
Uçan aparatların uçuş istismarı

Hava gəmilərinə yanacaq-sürtkü materialları ilə xidmət6.11

T 110000

Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar

T 110100

T 110200

T 110300

T 110400


T 110500
T 110600

T 110700


Texnoloji maşın-lar və avadanlıqlar (sahələr üzrə)

Poliqrafiya maşın-ları və avtomatlaş-dırılmış kompleksləri

Qaldırıcı-nəqliy-yat maşınları və avadanlıqları

Kimya müəssisələ-rinin avtomatlaşdı-rılmış istehsalatları

İmpulslu istilik maşınları

Qazodinamik impuls qurğuları


İmpuls qurğuları və avtomatik rotor xətləri

T 110101

T 110601


Texnoloji maşın-lar və avadanlıq-lar (sahələr üzrə)

Qazidinamik im-puls qurğuların texniki xidmət6.12

T 120000

Elektritexni- ka və elektro- mexanika

T 120100

T 120200


T 120300

T 120400
T 120500


T 120600

T 120700


T 120800

T 120900


T 121000

T 121100


T 121200

T 121300


Elektrik aparatları

Elektroizolyasiya, kabel və konden-sator texnikası

Sənaye qurğuların və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı

Elektrotexnoloji və elektrotexniki qurğular və sistemlər

İşıq texnikası və işıq mənbələri

Elektrik nəqliyyatı

Avtomobil və traktorların elekt-rik avadanlıqları

Gəmilərin elektrik avadanlıqları və avtomatikası

Uçan aparatların idarəedici, pilotaj- naviqasiya, elektroenergetik kompleksləri

Uçan aparatların elektrik avadanlıqları

Naviqasiya, stabil-ləşdirmə və istiqa-mətvermə sistem-ləri və hiposkopik cihazlar

Zavoddaxili elektrik avadanlıqları

Elektromexanika (sahələr üzrə)


T 120101

T 120201

T 120401

T 120402
T 120501


T 120601
T 120602

T 120603


T 121101

T 121102
T 121201

T 121202

T 121301


Elektrik maşın və aparatları
Elektroizolyasiya, kabel və konden-sator texnikası
Elektrotexniki qurğular

Elektrotermiki sistemlər

İşıq texnikası və işıq mənbələri

Nəqliyyat elekt-rik avadanlıqları

Nəqliyyat elekt-rik avadanlığı və avtomatikasının istismarı (nəqliy-yat növləri üzrə)

Nəqliyyat ener-getik qurğularının istismarı (nəqliy-yat növləri üzrə)

Aeroportların elektrik sistemlərinin istismarı
Hiposkopik cihazlar

Zavoddaxili elek-trik avadanlıqla-rının istismarı

Elektrik və elek-tro-texniki ava-danlıqların texniki istismarı və təmiri (sahələr üzrə)

Elektromexani-ka (sahələr üzrə)6.13

T 130000

Cihazqayırma

T 130100

T 130200
T 130300

T 130400
T 130500

T 130600

T 130700
T 130800

T 130900

T 131900


Cihazqayırma

Keyfiyyətə nəzarət və diaqnostika üsul və cihazları

Aviasiya cihazları və ölçmə-hesab-lama kompleksləri

Akustik cihazlar və sistemlər


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin