Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısıYüklə 0,59 Mb.
səhifə4/4
tarix20.01.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#699
1   2   3   4

Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası

Çini-saxsı və şüşə məmulatları texnologiyası


T 280101

T 280102
T 280103

T 280201

T 280301
T 280401


T 280501

T 280601


T 280602

T 280701

T 280702

T 280801


T 280901

T 281001


T 281002
T 281003

T 281101


T 281201

T 281301
T 281302

T 281101Lifli material-ların ilkin emalı
Təbii ipəyin ilkin emalı

İpək və ipək məhsulları texnologiyası

Kimyəvi liflər və onların əsasında kompozisiya materialları istehsalının texnologiyası və avadanlıqları

Əyiricilik texnologiyası

Toxuculuq texnologiyası

Trikotaj istehsalatının texnologiyası

Toxunmayan tekstil material-lar texnologiyası

Basma-keçə və fetr istehsalatının texnologiyası

Bəzəkvurma istehsalatının texnologiyası və avadanlıqları

Yüngül sənaye məmulatlarının rənglənməsi və bədii tərtibatı

Tikiş məmulatlarının texnologiyası

Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməs

Gön-dəri və xəz texnologiyası
Gön-dəri məmulatlarının texnologiyası

Xəz və dəri-kürk məmulatlarının texnologiyası

Gön-dəri məmulatlarının modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi

Toxuculuq və yüngül sənaye mallarının bədii layihələndirilməsi

Poliqrafiya istehsalatı

Kağız və karton məmulatlarının texnologiyası

Çini-saxsı və şüşə məmulatları texnologiyası


6.29.

T 290000

Texniki-məişət xidmətində servis

T 290100

T 290200


T 290300

T 290400


T 290500

T 290600

T 290700
T 290800


Məişət radioelektron aparatlarına servis xidməti

Məişət maşın və cihazlarının layihələndirilməsi və servis xidməti

Biotexniki və tibbi aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti

Xidmət və məişət sahələri məmulatlarının layihələndirilməsi texnologiyası

Milli sənətkarlıq məhsullarının texnologiyası

Texnoloji və nəq-liyyat maşın və avadanlıqlarının quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti (sahələr üzrə)

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (nəqliyyat növləri üzrə)
Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdır-ma vasitələrinin texniki istismarı və servis xidməti (sahələr üzrə)


T 290101

T 290201

T 290202

T 290203

T 290301

T 290302


T 290401

T 290402
T 290501

T 290502

T 290503
T 290601


T 290602
T 290603


T 290701
T 290801

Məişət radioelektron aparatlarına servis xidməti

Elektrik məişət texnikasının texniki istismarı və servis xidməti

Videotexnika və kino avadanlıqlarının texniki istismarı və servis xidməti

Səhnə avadanlıqlarının texniki istismarı və servis xidməti

Biotexniki aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti

Tibbi aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti

Xidmət və məi-şət sahələri məmulatlarının layihələndirilməsi və texnologiyası

Oyuncaq istehsalı

Milli sənətkarlıq məhsullarının tüexnologiyası

Zərgərlik məmulatlarının və bəzək əşyalarının hazırlanması

Milli musiqi alətləri istehsalı

Texnoloji və nəq-liyyat maşın və avadanlıqlarının quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti (sahələr üzrə)


Soyuducu kom-pressor maşın və qurğularının quraşdırılması texniki istismarı və servis xidməti

Təkrar xammal emalı avadanlıq-larının quraşdı-rılması, texniki istismarı və servis xidməti

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (nəqliyyat növləri üzrə)

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdır-ma vasitələrinin texniki istismarı, təmiri və servis xidməti (sahələr üzrə)6.30.

T 300000

Sosial-mədəni sahədə servis

T 300100

T 300200

T 300300

T 300400


Turizm və sosial mə-dəni servis xidməti

Turist, sanatoriya-kurort komplekslərinin servis və tibb xidmətinin təşkili

Turist sanatoriya-kurort kompleks-lərində təbii və qeyri-ənənəvi vasitələri sosial bərpa işi
Evşünaslıq


T 300101
T 300102

T 300103
T 300104


T 300105
T 300106

T 300201


T 300202

T 300203
T 300204

T 300301

T 300401


Turizm və onun təşkili

Turist və mehmanxana təsərrüfatı

Mehmanxana işi və onun təşkili

Əhaliyə iaşə xidmətinin təşkili

Əhaliyə servis xidmətinin təşkili

Məmulatların kimyəvi təmizlən-məsi və rənglən-məsi

Mehmanxana və turist kompleks-lərində iaşə xidmətinin təşkili

Sanatoriya-ku-rort komplekslə-rində iaşə xidmə-tinin təşkili

Mehmanxana-turist və sanato-riya-kurort komplekslərində servis xidmətinin təşkili

Turist, sanatori-ya-kurort komplekslərində tibbi xidmətin təşkili

Turist və sanatoriya-kurort komplekslərində təbii və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi

Evşünaslıq6.31.

T 310000

Standartlaşdır-ma və sertifikasiya

T 310100

Standartlaşdırma və sertifikasiya (sahələr üzrə)

T 310101

Standartlaşdırma və sertifikasiya (sahələr üzrə)

6.32.

T 320000

Əmtəəşünaslıq

T 320100

T 320200
T 320300İstehlak malları-nın keyfiyyət ekspertizası (sahələr üzrə)

Ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı


Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığıT 320101

T 320201


T 320202

T 320301


İstehlak malları-nın keyfiyyət ekspertizası (sahələr üzrə)

Ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı

Aqrar təsərrüfatı məhsullarının əmtəəşünaslığı

Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı4.4.

İİ 040000

Kommersiya

İİ 040100
İİ 040200

İİ 040300

İİ 040400


Kommersiya (sahələr üzrə)

Beynəlxalq ticarət

Birja fəaliyyəti və fond bazarı
Reklam işi


T 330101

T 330301


T 330401

Kommersiya (sahələr üzrə)
Birja fəaliyyəti və fond bazarı (sahələr üzrə)

Reklam işi (sahələr üzrə)6.34.

T 340000

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

T 340100

T 340200


T 340300

T 340400
T 340500Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)

Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)


Ətraf mühitin və insanların radiasi-ya təhlükəsizliyi

Yanğın təhlükəsizliyi

İstehsalatların və texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)


T 340101

T 340201


T 340301

T 340401
T 340501Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)

Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)


Ətraf mühitin və insanların radiasi-ya təhlükəsizliyi

Yanğın təhlükəsizliyi

İstehsalatların və texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)


6.35.

T 350000


Elektron cihaz-ların layihələn-dirilməsi və texnologiyası


T 350100

T 350200Elektron hesabla-yıcı vssitələrin konstruksiya edilməsi və texnologiyası

Radioelektronika vasitələrinin konstruksiya edilməsi və texnologiyası

6.36.

T 360000

Biotibbi texnika

T 360100

T 360200


T 360300

Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər

Bioloji – tibbi praktikada mühəndis işi

Tibbi informasiya sistemləri
7.

AT 000000

Aqrar və balıq təsərrüfatı

7.1.

AT 010000

Aqrokimya və torpaqşünaslıq

AT 010100

Aqrokimya və aqrotorpaqşünaslıq7.2

AT 020000

Aqronomluq

AT 020100
AT 020200

AT 020300


AT 020400

AT 020500Aqronomluq
Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük

Bitkilərin mühafizəsi

İpəkçilik

Aqrar təsərrüfatı bitkilərinin seleksiyası və genetikasıAT 020101

AT 020102


AT 020301


AT 020401Aqronomluq

Gülçülük

Bitkilərin mühafizəsi

İpəkçilik
7.3.

AT 030000

Zootexniklik

AT 030100

Zootexniklik

AT 030101

AT 030102

AT 030103


Zootexniklik

Arıçılıq


Ovçuluq və xəzdərili heyvan yrtişdirmə

7.4.

AT 040000

Baytarlıq

AT 040100

AT 040200Baytarlıq

Baytarlıq əczaçılığıAT 040101

Baytarlıq

7.5.

AT 050000

Yer quruluşu və yer kadastrı

AT 050100

AT 050200

AT 050300


Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi
Torpaq kadastrı

Şəhər kadastrıAT 050501

Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi

7.6.

AT 060000

Aqrarmühəndis-lik

AT 060100

AT 060200


AT 060300

AT 060400Aqrar istehsalatın texnologiyası
Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi

Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdı-

rılması
Aqrar təsərrüfatın-da su təchizatı, su çıxarma və su ayırmanın mühəndis sistemləri


AT 060101

AT 060201


AT 060301

AT 060401Aqrar (fermer) təsərrüfatınən təşkili

Aqrar təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi

Aqrar təsərrüfa-tının elektrikləş-dirilməsi və avtomatlaşdırıl-ması

Aqrar təsərrüfanı-nın su təchizatı, su çıxarma və su ayırmanın mühəndis sistemləri7.7.

AT 070000

Balıqçılıq

AT 070100

Balıqçılıq

AT 070101

AT 070102Balıqçılıq

Balıqçılıq və ixtiologiya7.8

AT 080000

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

AT 080100

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

AT 080101

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

8

ET 000000

Ekologiya və təbiətdən istifadə

8.1

ET 010000

Ekologiya və təbiətdən istifadə

ET 010100

ET 010200

ET 010300

ET 010400

ET 010500

ET 010600

ET 010700

ET 010800

ET 010900


Ekologiya

Təbiətdən istifadə

Bioekologiya

Geoekologiya

Aqroekologiya

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

Su ehtiyatlarının mühafizəsi

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

Ərazilərin təbii mühafizə quruculuğu

ET 010601

ET 010701

ET 010801

ET 010901

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

Su ehtiyatların mühafizəsi və kompleks istifadəsi

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlar-dan səmərəli istifadə olunmasıƏrazilərin təbii mühafizə quruculuğuYüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin