Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 54,98 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü54,98 Kb.
#737
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20___ il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Dizayn

Fənnin adı Bədii konstruksiyaladırma

Kodu ____________

Tədris ili 2015 semestr VII

Fakültə Memarlıq

Qrup 163a1

Tədris yükü: mühazirə 30saat, seminar (məşğələ) 45 saat,

laboratoriya _____ saat. Cəmi 75 saat.

Kredit: 5

Auditoriya:

Saat: 14002. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: ass. Əbdülrəhimova Təranə Ramiz

Kafedranın ünvanı: A.Sultanova küç.5, III korpus, IV mərtəbə, 402 otaq

Məsləhət saatları: 6 saat

E-mail ünvanı: tarana.abd@mail.ru

İş telefonu: 530-10-45 (173)3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Теория архитектурного формообразования. Сиявуш Дадаш. Баку 2011 г.

2. Методика художественногои конструирования Аслан Дадаш Баку 2011г.

3.ВНИИТЭ Москва 1987г.

4. «Основы дизайна» учебник для специальности 29.02.00Михайлов, Кулеев.

5.»Дизайн архитектурной среды» Казань «Новое здание» 1999 г.


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Kursun məqsədi –“Bədii konstruksiyalaşdırmanın əsasları nəzəriyyəsinin əsasları” nəzəriyyəsinin əsas sualları ilə tələbələri tanış etmək və dizayn sahəsində tələbələrin professional hazırlığını bu yolda təmin etmək :

- bədii konstruksiyalaşdırmanın üsulları və prinsipləri ilə tanış olmaq,

- bacarıq və formanın təhlil gabiliyyətini inkşaf etdirmək və interyerlərin, obyektlərin , şəhər memarlıq mühitində kompleks layihələndirməsində formayaranmanın kompozisiya qanunauyğunluğunu tədbiq etmək.

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1.

Mövzu№

Dizayn layihə fəaliyyəti kimi “bədii konstr.” əsasları kurslarının təhlil prosesində yeri və onların Memarlıq və Dizayn istiqaməti üzrə fənlərdə bağlığı.3

30.01

2.

Mövzu№

“Konstruksiyalaşdırmanın əsasları”

Bədii konstruksiyalaşma prosesinə təsir edən əsas faktorların açılması.


3

06.02

3.

Mövzu№

Layihə fəaliyyətinin kateqoriyaları.

Layihə obrazları və onun incəsənətdə və dizaynda təzahürü.


3

13.02

4.

Mövzu№

Bədii konstruksiyalaşmanın prisesi.

Bədii konstruksiyalaşmanın prisesi haqqında ümumi anlayış.


3

20.02

5.


Mövzu№

Bədii konstrusiyalaşdırmanın vasitələri.

Layihə təsnifatı.Kompozisiya formayarannma.


3

27.02

6.

Mövzu№

Layihə fəaliyyətində bədii-memarlıq üsulları.

Dizayn layihələndirmə prosesi.


3

06.03

7.

Mövzu№

Memarlıq mühitində dizayn – tematik layihələndirmə kimi.

Laqyihə mövzusu, dizayn konsepsiyası və layihədə ideallıq anlayışları.


3

13.06

8.

Mövzu№

Dizaynda standartizasiya, inufikasiya. “Staylinq”

Sənaye formaların yaranma əsasları.


3

27.06

9.

Mövzu№

Bədii layihələndirmə oobyektinin formasına materialların konstr.və istehsalat texnologiyasının təsiri.

Müxtəlif obyektlərin formasına materialların və konstruksiyaların xüsusiyyətlərinin təsiri.


3

03.04

10.

Mövzu№

Formayaranmanın sintezi.Kompozisiyanın rolu və yeri.Dizayn formasının ifadəsində yaranan problemlər. İşarə sistemləri. Antroposentrizm və ekoloji təfəkkür.

Formayaranma problemləri.


3

10.04

11.

Mövzu№

Yeni materiallar və onların avadanlıqların xarici görünüşünə təsiri.3

17.04

12.

Mövzu№

Memarlıq formayaranmasının dili.

Ansambl və stil birliyi –harmonik formayaranmanın əsas prinsiplərindən biridir.


3

24.04

13.

Mövzu№

Modelləşmə formayaranma faktoru kimi. Modelləşmə haqqında məlumat. Modelləşmənin formayaranmada rolu.3

01.05

14.

Mövzu№

Bədii konstruksiyalaşdırmada modelləşmənin məqsədi.

Dizayn fəaliyyətində bədii konstruksiyalaşdırma prosesində modelləşmənin əhəmiyyəti və onun tədbiq xüsusiyyətləri.


3

08.05

15.


Mövzu№

Modelləşmədə və bədii konstruksiyalaşdırmada rəngin rolu.

Həcmi-fəza və konstruktiv sistemlərdə rəngin rolu.


3

15.05

5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1.

Mövzu№

Kombinator elementinin interyerdə istifadısi.2

30.01

2.

Mövzu№

Elementin tapılması.2

06.02

3.

Mövzu№

Elementdən kompozisiyanın yığılması.2

13.02

4.

Mövzu№

Kompozisiyanın həcmdə yığılması.2

20.02

5.


Mövzu№

Kombinator elementlərdən yığılmış kompozisiyanın interyerdə tədbiqi.2

27.02

6.


Mövzu№

Auditoriyada iş2

06.03

7.

Mövzu№

Obyektin funksional spesifik təyinatı.2

13.06

8.

Mövzu№

Avadanlıqların elementlərinin eskiz həlli.2

27.06

9.

Mövzu№

Mühitin obrazlı ifadəsi2

03.04

10.

Mövzu№

Auditoriya iş.2

10.04

11.

Mövzu№

Fəza-funksional sistemlərnin modelləşməsi.2

17.04

12.

Mövzu№

Mühitin obrazlı ifadə etməyi.2

24.04

13.

Mövzu№

Auditoriyada iş.2

01.05

14.

Mövzu№

Təbiətdən görülünən forma və konstruksiyaların modelləşməsi.2

08.05

15.

Mövzu№

Auditoriyada iş2

15.05

5.5. Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Müstəvi formalarının və onların nisbətlərinin seçilməsi.

2.

Elementlərin müstəvi üzərində yerləşməsi.

3.

Elementlərin qrup şəkildə yiğilması.

4.

Element qrupunun ifadəli qurulma metodları.

5.

Elementlərin sistem şəkildə gətirilməsi və gurma metodları.

6.

Bədii konstruksiyalaşdırma anlayışı.

7.

Formayaranma xüsusiyyətləri.

8.

Memarlıqda kompozisisya.

9.

Bədii konstruksiyalaşdırmada ifadə vasitələri.

10.

Materialların növləri.


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.
Fənin vəzifələri:

Kursun əsas vəzifəsi –tələbələrə humanitar və layihə məsələlərinin interyer və şəhər mühiti obyektlərinin interyer və şəhər mühiti obyektlərinin kompleks layihələndirmə çərçivəsində peşəkar işıqlandırması.

Məzmunun professional hazırlığında yeri:

“Memarlıq mühitinin dizaynı” fənni kurs dövrəsində “Bədii konstruksiyalaşdırma modelləşmə” profilə uyğun kurslardan biridir.

Kursun mənimsəməsi üçün qoyulan tələblər:

Kursu qurtaran zaman tələbələr nəyi bacarmalı, bilməli və anlayışı olmalır.

Anlayışı olmalıdır:

Bə konstruksiyalaşdırma üsullarının təhlili haqqında.

Bilməlidir:

Layihə fəaliyyətində prototip sistemli və tematik üsulların əsasları.

Bacarmalıdır:

Layihə fəaliyyətinin prototip sistemli və tematik üsullarınada istifadə etməyi.


10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Əbdülrəhimova T.R. ( )
_____”________________ 20__ il.
Yüklə 54,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin