Türk diLİ ve edebiyati anabiLİm dali yüksek lisans dersleriYüklə 32,43 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü32,43 Kb.
#95844

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS  DERSLERİ 


GENEL DİLBİLİM I-II: Dilbilimin tarihsel gelişimini göz önüne alarak konular, terimler ve akımlar üzerinde durulmaktadır.

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I-II: Xlll-XIV. yüzyılllar Eski Anadolu Türkçesi metinleri okutulmakta ve genel dil bilgisi özellikleri üzerinde durulmaktadır.

 

ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI I-II: Derleme Dergisi ve Radlof’un sözlüğünün kullanımına ilişkin bilgi verilmekte, Anadolu Ağızlarına yönelik makale ve monografiler incelenmektedir.

 

ESKİ TÜRK DİLLERİ METİNLERİ I-ll: Orhon ve Uygur metinleri üzerinde durulmakta, dil bilgisi özellikleri incelenmektedir.

 

KARAHANLI TÜRKÇESİ I-II: Karahanlı Türkçesi dönemi metinleri incelenmekte, dil bilgisi özellikleri üzerinde durulmaktadır.

 

HARZEM TÜRKÇESİ I-II: Dönemin metinleri okutulmakta, dil bilgisi bakımından incelenmektedir.

 

KIPÇAK TÜRKÇESİ I-II: Kıpçak Türkçesi metinleri okutulmakta, dil özellikleri incelenmektedir.

 

ÇACATAY TÜRKÇESİ I-II: Metinlerden hareketle lehçenin ses bilim (fonetik) ve biçim bilim (morfolojik) özellikleri ele alınmaktadır.

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I-II: Türkiye Türkçesinin ses bilim, biçim bilim ve söz dizim (sentaks) özellikleri üzerinde ileri düzeyde durulmaktadır.

 

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİVELERİ I-II: Çeşitli Türk Lehçelerinden örnek metinler seçilerek açıklanmakta ve dil bilgisi özellikleri karşılaştırılmaktadır.

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I-II: Genel edebiyat araştırmalarında uygulanan yöntemler. Bir araştırma çalışması olarak metin eleştirisinin malzemesi. Yazma eser nitelendirmesi, yazma eserler terimler sistemi (terminolojisi), nüshaların gruplandırılması, metin eleştirisinde kullanılan özel işaretler ve anlamları.

 

ARUZ BİLGİSİ I-II: Aruzun tarihsel gelişimi, aruz kalıpları, taktie göre okuma, uygulamalar, aruz sorunları, şiirler üzerinde vezin bulma yöntemleri.

 

EDEBİ SANATLAR I-II: Retorik ve Belagat açısından edebi sanatların tanımlanması, gruplandırılması, edebi sanatlarda terimler sistemi, metinlerde edebi sanatların saptanması, uygulamaları.

 

DİVAN EDEBİYATINDA MAZMUNLAR I-II: Eski Türk Edebiyatında kalıplaşmış öğeler, benzetmeler, sevgili ile ilgili güzellik öğeleri, örnek şiirler Üzerinde çalışmalar.

 

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ EDEBİ METİNLERİ I-II: XIII-XIV.           yüzyıllar Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin okunması, şerhi.

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM I-II: Yazma nüshalardan kaside ve mesnevi metinleri okutulmakta ve incelenmektedir.

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATlNDA NESİR I-II: Tarihi gelişimi içerisinde Divan Nesri ele alınmakta, özellikle Şuara Tezkireleri incelenmektedir.

 

İLERİ OSMANLlCA I-II : Osmanlı Türkçesindeki Türkçe kelimelerin yazım (imla) özellikleri, Arapça-Farsça öğeler, metinler üzerinde çalışmalar, yazı türleri.

 

YENİ TÜRK EDEBİY ATlARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I-II: Edebi araştırmalarda izlenecek yöntem. Yeni TÜrk Edebiyatının bilgi kaynakları, kaynakça (bibliyografya) çalışmaları.

 

ROMAN KURAMI VE ROMAN İNCELEME YÖNTEMLERİ I-II: Roman nedir? Roman türünün tarihsel gelişimi, edebiyatımızda ilk örnekler, romanı şekillendiren öğeler, roman inceleme yöntemleri.

 

MODERN TURK TIYATROSU TARIHI I-II: Çağdaş Türk Tiyatrosunun Şinasi'den başlayarak eserlerin teknik, tema ve biçem (üslup) bakımından incelenmesi.

 

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ I-II: Tanzimat’la birlikte Türk şiirinde görülen yenilikler, dönemin şairlerinin şiirleri, örnek metinlerin çözümlemesi. 

 

SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ I-II: Dönemin şiirinin sosyal boyutu, şairlerin ruhsal yapısı ve şiirlerine yansıması, siyasi yapının şairlere ve şiire etkisi, örnek şiirlerin biçem (üslup) ve tema bakımından incelenmesi.

 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ I-II: Cumhuriyetten başlayarak çağdaş Türk şiirinde gizemci (mistik), epik, düşünsel ve estetik gelişim ve edebi toplulukların göz önüne serilmesi.

 

ROMAN VE ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMERİ I-II: Tanzimat'tan beri belli örneklerin incelenmesi.

 

EDEBİYAT KURAMLAR I-II : Edebi eser neye denir? Sanat- edebiyat ilişkisi. Edebiyat kuramı ve eleştirisiyle ilgili farklı görüşler. Bir edebi metnin estetik değeri.

 

EDEBİYAT AKIMLARI I-II: Batı Edebiyatı'nda belli başlı akımlar, kurucuları, edebiyatımızdaki temsilcileri, örneklendirilmesi, akımların temsilcilerinin eserlerinin incelenmesi.

 

YENİ TÜRK EDEBİYATlNDA DEVİRLER VE KUŞAKLAR I-II: Tanzimat'ın ilk ve ikinci kuşağı, ara kuşaklar, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat dönemleri, eserlerin sosyal ve edebi boyutuyla incelenmesi.

 

HALK BİLİMİ DERLEME VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I-II: Halk Bilimi alanında kullanılan yöntemlerin ve yöntem kurucularının tanıtılması. S.Thomsen, W.Propp, Greimos, masal-öykü metinlerinde S.Thomsen çözümlemesi. Propp'un işlevsel çözümlemeli uygulamaları. Destan metinlerinde Axel Olrik’in üçleme kuralı uygulamaları.

 

AŞlKLIK GELENEĞi VE TÜRK SAZ ŞiiRİ I-ll: Aşıklık geleneği, Türk Saz Şiirinde şekil ve tür. Geleneğin yetiştirdiği önemli kişilerden ve eserlerinden örnekler. Tasavvufi Halk Edebiyatında şekil ve tÜr, önemli kişiler ve eserlerinden örnekler.

 

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU I-II: Tiyatronun kaynağına ilişkin kuramlar, Köy Seyirlik Oyunları'nda kaynak ve tasnif sorunu, meddahlık geleneğinin tarihi geçmişi ve meddah hikayelerinden örnekler, Türk Gölge Oyunu'nun kaynağı ve özellikleri.

 

TÜRK DESTANLARI I-II: Destan türü hakkında genel bilgi, destanların ortaya çıkışı ve gelişimi, diğer türlerle ilişkisi. Türk destanları hakkında genel bilgiler, Türk destanları üzerinde yapılan çalışmalar. Türk destanlarının sınıflandırılması.

 

BÖLGE ARAŞTIRMASI I-ll: Sözlü halk edebiyatı ürünlerinin derlenmesi, alan araştırmasının sorunları ve önemi, bölgede örnek derleme çalışması.

 

HALK ÖYKÜLERİ I-II: Öykülerin tip, motif ve yapı bakımından incelenmesi, öykülerin değişik biçimleri.

 

ANONİM HALK EDEBİYATI NESRİ I-II: Anonim halk edebiyatının sözlÜ dÜzyazı ürünlerinin özellikleri ve ortak motifleri.

 

TÜRK HALK BİLİMİ TARİHİ I-II: Halk bilimin bilim olarak ele alınması, ilk ciddi çalışmalar, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, Cumhuriyet sonrası folklor çalışmaları.

 

ROMAN VE ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMERi I-II: Tanzimat'tan beri belli örneklerin incelenmesi.

 

EDEBİYAT KURAMLARI I-II: Edebi eser neye denir? Sanat-edebiyat ilişkisi. Edebiyat kuramı ve eleştirisiyle ilgili farklı görüşler. Bir edebi metnin estetik değeri.

 

EDEBiYAT AKIMLARI I-II: Batı Edebiyatı'nda belli başlı akımlar, kurucuları, edebiyatımızdaki temsilcileri, örneklendirilmesi, akımların temsilcilerinin eserlerinin incelenmesi.

 

ESKİ TÜRKÇE I-II: Türk Dilinin takip edilebilen dönemi, metinleri hakkında genel bilgiler ve bu dönemle ilgili yapılan çalışmalar ele alınacaktır.

ALTAYİSTİK I-II: Ural- Altay dil ailesi içerisinde yer alan Türkçenin diğer akraba dillerle olan ilişkisi ve Altay Dil Teorisinin Tartışılması konu alınacaktır.

UYGUR TÜRKÇESİ I-II: Uygur dönemi Türkçesi ile yazılmış eserlerin fonetik ve morfolojik olarak incelenmesi yapılacaktır.

ORHUN TÜRKÇE Sİ I-II: Göktürk döneminde yazılmış olan Orhun Abidelerinin alfabe, fonetik ve morfolojik yönü ile incelenmesi yapılacaktır.

ADBİLİM I-II: Dilbilimin bir kolu olan Adbilim tüm ait birimleriyle ele alınıp incelenecektir.

ROMAN KURAMI VE İNCELEME YÖNTEMLERİ I- II: Çağdaş roman teorisyenlerinin roman kuramına ilişkin ileri sürdüğü tezleri, antitezleri, kuram ve yöntemleri irdelenerek ve kimi roman metinlerinde bu yöntemleri uygulamak.

YAZINSAL METİN ÇÖZÜMLEMELERİ I- II: Yazınsal metinlerin, yüzeysel ve derin yapılarını ortaya çıkaracak çözümlemeler yapmak.

METİNBİLİM I-II: Metin nedir, edebi metnin genel özellikleri nelerdir, sözlü ifade bir metin sayılır mı, metni algılama ve anlamlama yöntemimiz ne olmalıdır .... gibi soruların karşılıklarını bulmak.

ŞİİRBİLİM I-II: Şiiri edebi metne dönüştüren unsurlar ve bu unsurların nasıl belirleneceğini açıklamak, şiire özgü unsurların kapalı tanımlamalarını aydınlatmak.

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ I-II: Edebi eser ile okuyucu, yayınevi, toplum arasında ne gibi ilintilerin olduğunu, toplum yaşamında edebi metnin oynadığı rol, insan psikolojisi ile toplum psikolojisi arasındaki çatışma ya da kaynaşmanın hangi etkenlere bağlı olduğunu açıklamak. Sosyal bünye ile edebi zevk arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve milletlerin dili ile ruhu arasındaki ilintiyi irdelenerek.

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT I-II: Edebi eserler arasındaki izlek, yapı, dil, üslp, biçim ve biçem... gibi unsurların ortaya çıkarılması, bunlardan hareketle yazar psikolojisini çözümleme.

BATI EDEBİYATI I- II: Özellikle roman vadisinde batı edebiyatının klasik eserleri üzerinde durularak, bu eserler ile Türk edebiyatı arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmak.

DİL VE ÜSLÜP İNCELEMELERİ I-II: Edebiyatın temel malzemesi olan "dil" ile bu dilin kullanımından doğan söyleyiş biçimlerinin incelenmesi. Dil ve üsluptan kalkarak, yazarın, şairin, dil kullanıcısının gizli benini ortaya çıkarmak.

TÜRK EDEBİYATMDA ELEŞTİRİ I-II: Eleştiri yöntemleri hakkında bilgi vermek. Eser ile okur arasındaki üçüncü etken olan eleştirmenin niteliklerini açıklamak.

                   YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ                    YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yüklə 32,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin