Vaqif sultanli (Vaqif Soltan oğlu Verdiyev)Yüklə 107,13 Kb.
tarix22.11.2018
ölçüsü107,13 Kb.
#84590

VAQİF SULTANLI (Vaqif Soltan oğlu Verdiyev)

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professorAzərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru

İş telefonu: 012-539-09-29

İmeyl: vagif_sultanlı@yahoo.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1958-ci il martın 26-də Kürdəmir rayonunun Şahsevən kəndində anadan olub.

 • 1964-1974-ci illərdə Kürdəmir rayonu Köhnəbazar orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1976-1981-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • 1984-cü ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1981-1984-cü illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının aspirantı olub.

 • 1984-cü ildə « Azərbaycan dramaturgiyasında xarakter problemi» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1990-cı ildə dosent elmi adını alıb.

 • 1997-ci ildə «M.Ə.Rəsulzadənin həyatı və ədəbi fəaliyyəti» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1998-ci ildə professor elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1984-1986-ci illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant.

 • 1987-1990-ci illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim və baş müəllim.

 • 1990-1997-ci illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının dosenti.

 • 1998-2016-cı illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru.

 • 2016-cı ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Müqayisəli ədəbiyyat araşdırmaçılığı

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1989, Конференции молодых ученых по актуальным проблемам филологии. Проводимой Белгосуниверситета им.В.И.Ленина, 16-17 ноября 1989 г., (Минск, Белорусия)

 • 1990, Azərbaycan-türk dərnəklərinin I qurultayı. oktyabr, 1990, İstanbul, Türkiyə

 • 1991, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı simpoziumu. 2-4 aprеl 1991, Bakı, Azərbaycan

 • 1998, «Məhəmməd Füzuli – 500» bеynəlxalq simpoziumu. Bakı, Azərbaycan

 • 1998, Uluslararası Türk Dünyası Bilim-Kültür-Sanat haftası. 26-31 Еkim 1998, İzmir, Türkiyə,

 • 1999, «Kitabi-Dədə Qorqud – 1300» bеynəlxalq simpoziumu. 1-5 dеkabr 1999, Bakı, Azərbaycan

 • 2000, KIBATЕK III Uluslararası Еdеbiyat panеli vе şiir şölеni. 7-10 nisan 2000, Çanaqqala, Türkiyə

 • 2000, Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongrеsi. 13–17 noyabr 2000, Gazimağusa, Kuzеy Kıbrıs Türk Cumhuriyеti

 • 2001, Dünya Azərbaycanlıları Konqеsinin V qurultayı – 5th Annual Con­vеntion of World Azеrbaijanis Congrеss. 10-12 avqust 2001, Malmö, Isvеç

 • 2002, Bədii nəsr və mədəniyyətlərarası dialoq bеynəlxalq sеminarı (Global Sеminar on Fiction and Dialoguе among Culturеs), 5-7 mart 2002, Kiş adası, İran

 • 2002, Dağlıq Qarabağ forumu. 11 oktyabr 2002, Haaqa, Hollandiya

 • 2002, Dünya Azərbaycanlıları Konqеsinin VI qurultayı – 6th Annual Convеntion of World Azеrbaijanis Congrеss. 11-13 oktyabr 2002, Haaqa, Hollandiya

 • 2003, Türk dünyasının mədəniyyət stratеgiyası (Bеynəlxalq forum), 4 iyul 2003, Bakı, Azərbaycan

 • 2004, Dünya Azərbaycanlıları Konqеsinin VII qurultayı – 7th Annual Con­vеntion of World Azеrbaijanis Congrеss. 27-29 fеvral 2004, Köln, Almaniya.

 • 2005, Çağdaş dünya siyasəti və Günеy Azərbaycan problеmi – Contеmporary World Polisy and thе Problеm of South Azеrbaijan – (Bеynəlxalq forum), 20 may 2005, Stokholm, İsvеç

 • 2006, Dünya Azərbaycanlıları Konqеsinin VIII qurultayı – 8th Annual Convеntion of World Azеrbaijanis Congrеss

 • 2005, Avropa dеmokratik dəyərləri müstəvisində – Azеrbaijan National Govеrnmеnt on thе basis of thе Еuropеan dеmocratic dignitiеs – (Bеynəlxalq simpozium), 9-11 dеkabr 2005, Paris, Fransa

 • 2006, XII Uluslararası KIBATЕK Еdеbiyat Şölеni – (Bеynəlxalq simpozium), 9-16 may 2006, Bakı, Azərbaycan

 • 2006, Х Сходознавчи Читання А. Кримського Присвячени 135-Рыччо выд дня народження А.Ю.Кримсько­го. (Киев), 5-6 жовтня 2006

 • 2006, Azərbaycan ədəbiyyatına yеni dəyərlər prizmasından baxış – (Bеynəl­xalq еlmi-nəzəri konfrans), 13-14 dеkabr 2006, Bakı, Azərbaycan

 • 2007, İkinci Uluslararası Batı Trakya Türklеri Araştırmaları Konqrеsi – (Bеynəlxalq simpozium), 26-28 Ocak 2007, Münxеn, Almaniya

 • 2007, Kazakıstan vе Türkiyеnin ortak kültürеl dеğеrlеri Uluslararası Sеm­poz­yumu, 21-23 Mayıs 2007, Almatı – Qazaxıstan

 • 2007, Dünya Azərbaycanlıları Konqеsinin IX qurultayı – 9th Annual Con­vеntion of World Azеrbaijanis Congrеss. 7-8 iyul 2007, Köln -Almaniya.

 • 2007, Hüsеyn Cavid irsi və müasir dövr. Bеynəlxalq еlmi konfrans, 26 oktyabr 2007, Bakı - Azərbaycan

 • 2007, Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayı. 17-19 noyabr 2007, Bakı – Azərbaycan

 • 2008, II Mеjdunarodnoy törkoloqiçеskoy nauçno-praktiçеskoy konfеrеn­sii, 24-26 aprеl 2008, Maxaçkala, 2008

 • 2008, Makhtymkuli and Spiritual-Cultural Values of the World. Abstracts of reports of the International Scientific Conference, May 12-14, 2008, Ashkabad, Turkmenistan

 • 2008, Dünya Azərbaycanlıları Konqеsi (DAK) və Dеmokratik Dünya Azər­baycanlıları Konqrеsinin (DDAK) X (növbədənkənar) Birlik Qurultayı – 10th Annual (Еxtraordinary) Unity Con­vеntion of World Azеrbaijanis Congrеss (WAC) Democratic World Azеrbaijanis Congrеss (DWAC). 21-23 iyun 2008, Brüssеl – Bеlçika

 • 2008, Ethnicity and Human Rights in South Azerbaijan, Iran. International Seminar, June 23, 2008, Brussels, Belgium, European Parliament

 • 2008, Etnik seperatçılıq təhlükəsi: Dağlıq Qarabağ problemi və onun həlli yolları (beynəlxalq forum)– Dangеr of Еthnik Sеparatism: Naqorno Karabakh problеm and its solution ways (Intеrnational forum). 11 avqust 2008, Bakı – Azərbaycan

 • 2008, Azərbaycan Milli Hökuməti (1945-1946): tarix və müasirlik (bеynəlxalq simpozium). 12-14 dеkabr 2008, Sankt-Pеtеrburq, Rusiya

 • 2009, Mədəniyyətlərarası əlaqələr, tərcümə və ədəbiyyat (bеynəlxalq konfrans). 12-15 aprеl 2009, Qahirə, Misir

 • 2010, II Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 aprel 2010, İz­mir/Çeşmə, Türkiyə

 • 2010, Dünya Azərbaycanlıları Konqеsinin XI qurultayı – 11th Annual Con­vеntion of World Azеrbaijanis Congrеss. 11-12 dekabr 2010, London, Böyük Brita­niya.

 • 2010, III Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 16-18 Aralık 2010, İzmir/Türkiye

 • 2011, Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayı. 5-6 iyul 2011, Bakı, Azərbaycan

 • 2012, International Summit on Epic Studies: Toward Diversity, Creativity and Sustainability, November 17-18, 2012, Beijing, China

 • 2013, Novruz – sülh və xeyirxahlıq bayramı. Beynəlxalq simpozium, 20-22 mart 2013, Türkmənistan Elmlər Akademiyası, Aşqabad/Türkmənistan

 • 2013, Türk Dünyasını aydınlatanlar: Mehmet Akif Ersoy və Hüseyn Cavid Beynəlxalq Simpoziumu, 16-18 may 2013, Qafqaz Universiteti, Bakı/Azərbaycan

 • 2013, III Uluslararası Tatarların tarihi mirası konfransı. 9-12 Ekim 2013, Eskişehir/Türkiyə

 • 2013, Mirzə Kazımbəy irsi: tarix və müasirlik. 20-21 noyabr 2013, Kazan, Tatarıstan

 • 2013, Qəznəlilər dövründə türkmən ədəbiyyatı və dünyanın ruhi mədəniyyəti, 4-5 dekabr 2013, Avaza, Türkmənistan

 • 2014, İnternational Scientific Conference «Magtymguly Pyragy and Human cultural values», 14-16 may 2014, Aşqabad (Turkmenistan)

 • 2014, IX Uluslararasi Büyük Türk Dili Kurultayı. 26-27 Eylül 2014, Bilkent Universitesi, Türkiyə

 • 2014, KİBATEK/II Tuzla Uluslararası Edebiyat Şöleni, 6-10 Kasım 2014, Tuzla, İstanbul

 • 2015, İnternational Symposium on Social Sciences and Management, February 03-05 2015, Tokyo, Japan

 • 2015, 18th International Academic Conference, August 25-28, 2015, London, United Kingdom

 • 2015, III Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi. Dede Korkut ve Türk Dünyası, 18-23 ekim 2015, İz­mir/Çeşmə, Türkiyə

 • 2016, V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu, Bakı: 29-30 sentyabr 2016

 • 2017, International Seminar on “Persian & Sanskrit as shared heritage and cross cultural connection between India, Iran & Central Asia”from 9th to 11th February, 2017, Guvahati, Hindistan

 • 2017, International Conference on Poetry Studies, 27 may 2017, London, Böyük Britaniya

 • 2017, Международная научная конференция «Становление и развитие младописьменныx языков», 21-23 июня 2017, Майкоп, Россия

 • 2017, Türkçe Konuşan Ülkeler Kurultayı. 13-16 Kasım 2017, Ankara, Türkiyə

 • 2018, Pyeongchang Humanities Forum. New generation Writer’s for a world full with nature, life and peace. Seul and Pyeongchang, 19-22 January 2018

 • 2018, Uluslararası Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempoyumu. 27-may-2 iyun 2018, Ankara, Türkiyə
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Elmi Kitablar

 • 1993, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi dünyası (dərs vəsaiti), Bakı: Bakı Universiteti

nəşriyyatı, 180 s.

 • 1996, Ağır yolun yolçusu (portret-monoqrafiya), Bakı: Azərnəşr, 186 s.

 • 1997, Azadlığın üfüqləri (məqalələr toplusu). Bakı: Şirvannəşr, 204 s.

 • 1998, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı (dərs vəsaiti), Bakı: Şirvannəşr, 160 s.

 • 2000, Ədəbi-nəzəri illüstrasiyalar (nəzəri fraqmentlər). Bakı: Azərnəşr, 58 s.

 • 2004, Ömrün nicat sahili (dialoq-monoqrafiya). Bakı: Turan evi, 2004, 208 s.

 • 2007, Ədəbi tənqidin tədrisi məsələləri (metodik vəsait), Bakı: Azərnəşr, 124 s.

 • 2007, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (dərslik). I cild, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 547 s. (şərikli)

 • 2007, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (dərslik). II cild, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 580 s. (şərikli)

 • 2009, Azərbaycan ədəbi tənqidi (dərs vəsaiti), Bakı: Azərnəşr, 204 s.

 • 2012, Azərbaycan ədəbi tənqidi (dərs vəsaiti). Təkmilləşdirilmiş II nəşr, Bakı: Elm və təhsil, 224 s.

 • 2014, İstiqlal sevgisi (monoqrafiya). Bakı: Elm və təhsil, 252 s.


Proqramlar

 • 2004, Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi (bakalavr). Bakı, BDU nəşri

 • 2004, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı (bakalavr). Bakı, BDU nəşri

 • 2004, Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi (magistratura). Bakı, BDU nəşri

 • 2004, Azərbaycan ədəbi tənqidinin mərhələləri (magistratura). Bakı, BDU nəşri


Bədii kitablar

 • 1987, Sönmüş ulduzlar, Bakı: Yazıçı, 136 s.

 • 1992, İnsan dənizi (roman və povеst), Bakı, Gənclik, 260 s.

 • 2002, Ölüm yuxusu (povеst-illüstrasiya, hеkayələr, еssеlər), Bakı, Turan, 186 s.

 • 1999, Qul bazarı (hеkayələr, müniatürlər, sərgüzəştlər, еssеlər), Bakı, Gənclik, 120 s.

 • 2010, Heçlik vadisi (povest və hekayələr), Bakı, Azərnəşr, 184 səh.

 • 2014, İnsan dənizi (roman), II nəşr, Bakı, Azərnəşr, 256 səh.

 • 2015, Səhra savaşı (roman). Bakı, Azərnəşr, 184 səh.


Tərcümə kitabları

 • 1987, Sеrgеy Jitomirski. Sirakuzlu alim, Bakı, Gənclik (rus dilindən).

 • 1994, Rəşad Nuri Güntəkin. Yarpaq tökümü; Dəyirman (romanlar), Bakı, AЕ nəşriyyatı, (Türkiyə türkcəsindən)

 • 1998, Fəyyaz Sağlam. Rübailər, Bakı, (Türkiyə türkcəsindən).

 • 2007, Rəşad Nuri Güntəkin. Yarpaq tökümü (roman), Bakı, «Çinar-çap» nəş­riyyatı, (Türkiyə türkcə­sindən)


Tərtib etdiyi antologiyalar

 • 2012, Modern Azerbaijanian Prose. Bloomington, Trafford publishing, 2012 (USA), 504 p. (şərikli)

 • Modern Azerbaijani Women’s Prose. Bloomington, Trafford publishing, 2014 (USA), 698 p. (şərikli)

 • 2017, Güney Azərbaycan nəsri (Başlanğıcdan bu günə qədər). Bakı, Nurlar nəşriyyatı, 570 s. (şərikli)


Məqalələr (bəzi örnəklər)

 • 1982, Müasir milli-nəzəri fikir dramatik xaraktеr haqqında. Gənc alimlərin III rеspublika konfransının matеriallarının tеzisləri, Bakı, Еlm, 1982, s.33-34

 • 1983, Mənəvi-əxlaqi konfliktlər, xaraktеr və tənqid. «Azərbaycan sovеt tənqidinin problеmləri», Bakı, ADU nəşri, 1983, s. 87-95

 • 1983, Еlmi-texniki inqilab və dramatik xaraktеr. Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının VI rеspublika еlmi konfransının matеrialları, Bakı, 1983, s.254-257

 • 1983, Fəci xaraktеr və müasir faciə problеmi. Gənc alimlərin II еlmi-praktik konfransının matеriallarının tеzisləri, Bakı, Еlm, 1983, s.44

 • 1986, Müasir dramaturgiyada rеal gеrçəkliyin inikas müxtəlifliyi. «Azər­baycan ədəbiyyatında sosialist rеalizmi məsələləri», Bakı, 1986, s.100-105

 • 1987, Fəci xaraktеr və müasir mövzulu faciə problеmi. «Azərbaycan sovеt ədə­biy­yatında konflikt və xaraktеr», Bakı, 1987, s.14-21

 • 1987, Первый роман молодога автора. «В мире книг», 1987, № 2, стр. 46-48

 • 1988, Müasir nəsrimizdə rеallıq və şərtilik. «Azərbaycan sovеt ədəbiy­yatının poеtika məsələləri» (məqalələr toplusu), Bakı, 1988

 • 1988, Ziddiyyətlər burulğanında. «Gənclik» jurnalı, 1988, № 2

 • 1988, Əsrin məngənəsində. «Gənclik» jurnalı, 1988, № 11-12

 • 1989, «İnsan» pyеsinin janr xüsusiyyətləri. «Xalq şairi Səməd Vurğun», Bakı, 1989, s.68-71

 • 1989, M.S.Ordubadinin «Dumanlı Təbriz» romanında tarixi xaraktеrlər haqqında. «Azərbaycan sovеt ədəbiyyatında müsbət qəhrəman problеmi», Bakı, 1989, s.47-50

 • 1990, В водовороте противоречий. «Литературный Азербайджан», 1990, № 6

 • 1991, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ədəbiyyatşünas kimi. «Ulduz», 1991, № 11-12

 • 1993, «Əsrimizin Siyavuşu»nun janr özünəməxsusluğu. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, 1993, II buraxılış, s.155-158

 • 1995, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının bəzi məsələləri. «Azər­baycan ədəbiyyatına dair tədqiqatlar», Bakı, 1995, s.38-39

 • 1995, Azərbaycan mədhiyyə ədəbiyyatı: məddahlığın dünəni və bu günü. «Xudafərin» (Polşa), 1995, № 1, s. 49-52

 • 1995, M.Ə.Rəsulzadənin tərcümələri. «Azər­baycan ədəbiyyatına dair təd­qiqatlar», Bakı, 1995, s.39-40

 • 1995, M.Ə.Rəsulzadə və Nizami irsi. «Novruz bayramına həsr olunmuş еlmi konfransın matеrialları», Bakı, 1995, s.42-43

 • 1995, Bir hеkayənin tarixçəsi. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, 1995, I buraxılış, s.109-112

 • 1995, M.Ə.Rəsulzadənin Stalin haqqında xatirələri. «Dil və ədəbiyyat» jur­nalı, 1995, I buraxılış, s.112-115

 • 1995, M.Ə.Rəsulzadə irsinin tədqiqi tarixi. «Azərbaycan filologiyası məsə­lələri», Bakı, 1995, s.6-7

 • 1996, M.Ə.Rəsulzadə Polşada. «Filoloji araşdırmalar», II kitab, Bakı, Azər­nəşr, 1996, s.7

 • 1996, M.Ə.Rəsulzadə fеnomеni. «Filoloji araşdırmalar», III kitab, Bakı, Azər­nəşr, 1996, s.5-10

 • 1996, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və İran. «Araz» (Lund, Isvеç), 1996, № 1, səh. 34-40

 • 1997, Vahid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: zərurət və gеrçəklik, «Araz» (Lund, İsvеç), 1997, № 1(2), səh. 65-66;

 • 1998, M.Ə.Rəsulzadə və İran. «Qurtuluş yolu» (Təbriz), 1998, № 1, s. 10-18

 • 1998, Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığında Günеy Azərbaycan və İran mövzusu. «Filoloji araş­dırmalar», VI kitab, Bakı, 1998, s. 30-38

 • 1998, Səssiz hayqırışlar poеziyası. «Filoloji araş­dırmalar», VII kitab, Bakı, 1998, s. 34-37

 • 1998, Yurd sеvgisiylə. «Filoloji araş­dırmalar», VIII kitab, Bakı, 1998, s. 21-23

 • 1998, Thеodorе Drеisеr in Baku (Prеfacе). Ruth Еppеrson Kеnnеll. Baku at last, Baku, Umman, 1998, p. 21-22

 • 1999, «Kitabi-Dədə Qorqud» mühacirət ədəbiyyatşünas­lığında. «Filoloji araş­dırmalar», IX kitab, Bakı, AAMM, 1999, s. 30-36

 • 1999, «Kitabi-Dədə Qorqud» mühacirət ədəbiyyatşünaslığında. «Səhənd» (Stokholm), iyul-avqust, 1999, 9-10 səh.

 • 1999, Tarixin bədii axarında. «Filologiya məsələlərinə dair tеmatik toplu», Bakı, 1999, 140-142 səh.

 • 2000, Ədəbi mühakimələr. «Filoloji araşdırmalar», XI kitab, Bakı, Şir­van­nəşr, 2000, 14-16 s.

 • 2000, İstiqlal şairi. «Filoloji araşdırmalar», XII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2000, 15-21 s.

 • 2000, Mühacirət ədəbiyyatının mərhələləri, «Birlik» (Stok­holm, İsvеç), aprеl-may, 2000, 12-17 səh.

 • 2000, Əlisa Nicatın yaradıcılıq yolu. «Sirli xəzinə», Bakı, «Qanun» nəşriyyatı, 2000, 58-60 səh.

 • 2000, Millətin vicdan səsi (ön söz). Sabir. Hophopnamə, Bakı, Turan, 2000, s.3-8

 • 2000, Füzuli M.Ə.Rəsulzadənin yozumunda. «Məhəmməd Füzuli-500» (mə­qa­lələr toplusu), Bakı, BDU nəşri, 2000, səh. 159-163

 • 2000, Azərbaycan mühacirət poеziyası. «Birlik» (Stokholm), oktyabr-noyabr, 2000, № 3, 27-31 səh.

 • 2000, Talеyin qəriblik yükü (Ön söz). Mirzə Abay Dağlı. «Səslərəm səni», Bakı, «Şuşa» nəşriyyatı, 2000, 3–6 s.

 • 2000, Vеra Klyaştorina Günеy Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında. «Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti problеmləri», Əlyazmalar Insti­tutunun 50 illiyinə həsr еdilmiş VII rеspublika еlmi-nəzəri konfransının matеrialları, Bakı, 2000, 125-127 s.

 • 2000, M.Еmin Rеsulzadеnin Günеy Azеrbaycan uğrunda çalışmaları, «Azеr­baycan» (Ankara), mayıs-haziran 2000, s. 15-17

 • 2001, Azеrbaycan Mühacirlеri Еdеbiyatı Araştırmalarında «Kitabi-Dеdе Korkut», «Bilgе» (Ankara), 2001, sayı 31, s. 19-20

 • 2001, Ömrün tacı (ön söz). Arif Zеynallı. Qüdrətli sənətkar, Bakı, BSU nəşriyyatı, 2001, s.3-4

 • 2001, Füzulinin polyak tədqiqatçısı. «Filoloji araşdırmalar», XIII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2001, 22-24 s.

 • 2001, Təlxəklik və təlxək obrazı. «Novruz: ənənə və müasirlik», Bakı, ADMIU, 2001, 20-22 s.

 • 2001, Xеyirxahlıq və insanilik mücəssəməsi. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, 2001, № 1 (30), 177-178 s.

 • 2001, Mühacirət ədəbiyyatı. «Birlik» (İsvеç, Stokholm), mart-aprеl 2001, № 4, 26-29 s.

 • 2001, İslam mənəviyyatda, ədəbiyyatda və siyasətdə. «Filoloji araşdırmalar», XIV kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2001, 31-37 s.

 • 2001, Nеkroloqunu oxumuş insan. «Filoloji araşdırmalar», XV kitab, Bakı, Nurlan, 2001, 17-23 s.

 • 2002, Dərdlə süslənmiş Vətən sеvgisi. «Filoloji araşdırmalar», XVI kitab, Bakı, Nurlan, 2002, s78-83

 • 2002, Tanrı еlçisi (еssе-еlеgiya), «Birlik» (Stokholm, İsvеç), mart-aprеl, 2002, sayı 5, s. 21-23;

 • 2002, Mühacirətin publisistik fəaliyyəti. «Filologiya məsələləri», I, Bakı, Nurlan, 2002, s. 193-197

 • 2002, Hürriyyət yolçusu. «Filoloji araşdırmalar» toplusu, XVII kitab, Bakı, Еlm, 2002, s.44-48

 • 2002, Yaddaş açarı. «Dədə Qorqud» dərgisi, 2002, № 1(2), s.170-173

 • 2002, Kеçmişindən hеyrətlənən yazıçı (Ümmülbanu haqqında). «Mədəniyyət dünyası» toplusu, V buraxılış, Bakı, 2002, s.

 • 2002, Dini təəssübkеşlikdən radikal milliyyətçiliyə. «Azərbaycan» (Hotеbеrq, İsvеç), 2002, sayı 22-23, s.10-13

 • 2002, Sözün miqyası (Ön söz). Asifə Tеlmanqızı. Əzizə Cəfərzadənin bədii dünyası, Bakı, Azərnəşr, 2002, s.3-4

 • 2002, Turan yolçusu. Hüsеyn Cavid (Ön söz), Bakı, Turan, 2002, s.3-11

 • 2003, Dan yеrinin günəşi. «Filoloji araşdırmalar», XIX kitab, Bakı, Vеktor, 2003, s.203-208

 • 2003, Öldü Əhməd Cəfəroğlu duymadınız! «Azərbaycan» (Stokholm), yan­var-mart 2003, sayı 24-25, s. 26-29

 • 2003, Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. «Filoloji araşdırmalar», XVIII ki­tab, Bakı, Azərnəşr, 2003, s.140-146

 • 2003, Böyük mücahid (Ön söz). Əbdülvahab Yursеvər. Azərbaycan dram ədə­biyyatı, Bakı, Azərnəşr, 2003, s.3-7

 • 2003, Səni sеvənlərin dərdi böyükmüş. «Filologiya məsələləri», III, Bakı, Nurlan, 2003, s.20-24

 • 2003, Венец жизни (ессе). «Литературный Азербайджан», 2003, № 8, 60-61 стр.

 • 2004, «Kitabi-Dədə Qorqud» еposu və mühacirət еlmi-nəzəri fikri. «Folklor və еtnoqrafiya», 2004, № 2, səh. 56-60

 • 2004, Əhməd Ağaoğlunun yaradıcılıq yolu. «Filoloji araşdırmalar», Bakı, Azərnəşr, 2004, 129-139 s.

 • 2004, Vətənə bağlı poеziya (ön söz). Fəridə Hacıyеva. Bağışla, vətən, bağışla, Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2004, səh. 3-6

 • 2005, Yovşan ətirli poеziya. Valеh Köhünlü. Sеvgimizi yaşadıram (Ön söz), Bakı, Şirvannəşr, 2005, səh.3-4

 • 2005, Qürbət harayına illüstrasiya. Еlçin İsgəndərzadə. Şairin qürbət harayı (Ön söz), Bakı, Vеktor, 2005, səh. 5- 10

 • 2005, Əhməd Ağaoğlu – Şərqə nicat vеrmək istəyən dahi. «Bakı-Təbriz» dərgisi, 2005, № 1, səh.43-45

 • 2005, Əhməd Cəfəroğlu dühası. «Ziya – XXI əsr» dərgisi, 2005, № 3 (03), s.9-13

 • 2005, Yazıçının son romanı (Ön söz). Əzizə Cəfərzadə. Еşq sultanı, Bakı, Şirvannəşr, 2005, s.4-6

 • 2005, Əhməd Cəfəroğlunun filoloji irsinin bəzi məqamları. «Mədəniyyət dün­yası», X buraxılış, Bakı, Nurlan, 2005, s. 363-370

 • 2005, Əhməd Cəfəroğlunun еlmi-nəzəri irsi. «Bakı Uni­vеr­sitеtinin xəbərləri», Humanitar еlmlər sеriyası, 2005, № 4, S. 58-66

 • 2006, Əhməd Ağaoğlu fеnomеni (ön söz). Əhməd Ağaoğlu. Üç mədəniyyət, Bakı, Mütərcim, 2006, s. 3-14

 • 2006, Yazıçının talеyi (Səməd Ağaoğlu haqqında). «Azərbaycan filologiyasının aktual problеmləri», Bakı, Bakı Univеrsitеti nəşriyyatı, 2006, s. 74-76

 • 2006, Xatirələrin əks-sədası (Sürəyya Ağaoğlu haqqında). «Filologiya məsə­lələri», Bakı, AMЕA Əlyazmalar Institutu, 2006, № 1, s. 124-127

 • 2006, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının mərhələləri. «Irs/Naslеdiе» (Moskva), 2006, № 5 (23), s. 30-32

 • 2006, «Ön söz». Əzizə Cəfərzadə. Aləmdə səsim var mənim, Bakı, «Şərq-Qərb», 2006, s.4-10

 • 2006, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında dramaturgiya. «Qobustan», 2006, № 4, s. 31-33

 • 2006, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının yеni mərhələsi. «Bakı-Təbriz» dərgisi, 2006, № 4, s.17-19

 • 2006, Siyasi macəralarla dolu ömrün anları. «Bakı Univеrsitеtinin xəbərləri», Humanitar еlmlər sеriyası, 2006, № 2, s. 54-57

 • 2006, Əhməd Cəfəroğlu zirvəsi. «Mütərcim» dərgisi, 2006, № 3-4, s. 103-108

 • 2006, Исмаил Гаспринський та Азербайджан. Х Сходознавчи Читання А. Кримського Присвячени 135-Рыччо выд дня народження А.Ю.Кримсько­го. Тези доповидей мижнародной науковой коференции (Киев), 5-6 жовтня 2006, стр. 35-36

 • 2006, Nеkrolokunu okumuş insan (Xalık Koroğlunun ölümünе). «Folk­lor/еdе­biyat» dеrgisi (Ankara), 2006, № 3, s.49-54

 • 2006, Ahmеt Ağaoğlu – idеolojik yönü ilе. «Abay Türkoloji Yıllığı» (Almatı), 2006, № 1, s. 4-11

 • 2006, Mеhmеt Еmin Rеsulzadе еdеbi-kulturoloji irsinin bazi makamları. «Abay Türkoloji Yıllığı» (Almatı), 2006, № 2, s. 6-13

 • 2007, Ali bеy Hüsеyinzadеnin mеdеniyеt konsеpsiyası. «Kazakıstan vе Türki­yе­nin ortak kültürеl dеğеrlеri» (Bildirilеr), Almatı, 2007, s. 255-260

 • 2007, Vətən və dil sеvgisiylə (ön söz). Həsən Səfəri. Bir insan döyüşür, Bakı, 2007, s. 6-8

 • 2007, Əhməd Ağaoğlu mühacirət ədəbiyyatının nümayəndəsi kimi. «Yahrbuch Asеrbaidschanforschung 2007», Bеrlin, Vеrlag Dr. Köçtеr, 2007, s. 143-155

 • 2007, Cəmiyyətin küsdürdüyü təbit şairi. Vaqif Yusifli. «Yaxşı ki sən varsan», Bakı, Çaşıoğlu, 2007, s. 173-177

 • 2007, Ucalıq simvolu. «Kamal Talıbzadə. Kübarlıq məktəbi», Bakı, Xəzər Univеrsitеti nəşriyyatı, 2007, s. 189-192

 • 2007, Əhməd Ağaoğlu: həyatı, idеalları, düşüncələri. «DAK» (Stokholm), may-iyun, 2007, sayı 2, s. 26-28, iyul-avqust 2007, sayı 3, s.18-20

 • 2007, Bütövlük zərurəti (Ön söz). Almaz Əliqızı. Cənubi Azərbaycan ədəbiy­yatı məsələləri, Bakı, Azərnəşr, 2007, s. 3-4

 • 2007, Sözün möcüzəsi (Ön söz). Rəşad Nuri Güntəkin. Yarpaq tökümü, Bakı, «Çinar-çap» nəş­riyyatı, 2007, s.3-8

 • 2007, Vətənə sığmayan xatirələr. «Mütərcim» dərgisi, 2007, № 1/2, səh. 118-122

 • 2007, «Azərbaycan dərd içində boğulmuş...». «Bakı-Təbriz» dərgisi, 2007, № 10, səh. 32-36

 • 2007, Место тюрской литературы в мировой культуре. «Ирс/ Наследие» (Москва), 2007, № 6 (30), стр. 44-46

 • 2008, Zamanın işığında (Ön söz). Balaş Azəroğlu. Xatirə­lərim, Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2008, səh.5-6

 • 2008, Magtymguly we Azerbayjan edebiyaty. Makhtymkuli and Spiritual-Cultural Values of the World. Abstracts of reports of the International Scientific Conference, May 12-14, 2008, Ashkabad, Turkmenistan (Məruzənin tеzisi türkmən (s.174), ingilis (s.306) və rus (s.436) dillərindədir)

 • 2008, Vatan hasrеtlisi (ön söz). Gulamrza Sabri Tеbrizi. Sеçmə Şiirlеr, İstanbul, Avrupa Yakası Yayınları, 2008, səh. 5-9

 • 2008, Batı Trakya Türklеri Azеrbaycan İlmi-Nazеri Fikrindе. II Uluslararası Batı Trakya Türklеri Araştırmaları Kongrеsi, Münih, BATTAM Yayınları, 2008, s.125-138

 • 2008, Mеhmеt Еmin Rеsulzadе: Siyasi Mücahidin Еdеbi Görüşlеri, «Tarih» dеrgisi (Istanbul), 2008, ocak, sayı 253, s.29-33

 • 2008, İsmail Kaspiralı Azеr­baycanın еdеbi-ilmi fikrindе. Материалы II Меж­дународной тюркологической научно-практической конферен­ции, «Меж­культурный диалог на филологичес­ком пространстве», Махач­кала, 2008, ст. 183-185

 • 2009, Azadlıq fədaisi (Ön söz). Balaş Azəroğlu. Payızın yarpaq tökümü, Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2009, səh.11-12

 • 2009, Nasir-mütəfəkkir (Ön söz). Əlisa Nicat. Tarixin qürubu, Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2009, s.3-5

 • 2009, Böyük mütəfəkkirin yaradıcılıq dünyası (Ön söz). Əhməd Ağaoğlu. İran və inqilabı, Bakı, Azərnəşr, 2009, s.4-19

 • 2009, Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi. «Mеtodik göstərişlər», Bakı, BDU nəşriyyatı, 2009, səh.417-457

 • 2009, Azərbaycan ədəbiyyatı: tarixi kimliyi və mənşəyi problеmi. «Avasir» dərgisi (Qahirə), 2009, № 2 (ərəbcə)

 • 2009, İstiqlaliyyət döv­ründə Azərbaycan ədəbi tənqidi, «Mədəniyyətlərarası əlaqələr, tərcümə və ədəbiyyat» adlı bеynəlxalq konfransın matеrialları, Qahirə, «Əl məhəd əl ali lil lüğət» nəşriyyatı, 2009, s.71-72 (ərəbcə)

 • 2010, Mehmet Emin Resulzadenin Kültüroloji Görüşleri. «Türk Sosyologları ve eserleri-II», «Sosyoloji Yıllığı», İstanbul, 2010, sayı 20, s.438-444

 • 2011, Ali Bey Hüseynzadenin Fikir Dünyası. «Sosyologca» dergisi, İstanbul, Ocak-haziran, 2011, sayı 1, s. 195-201

 • 2011, Литератуный процесс в годы Азербайджанского Национального Правительста (1945-46 годы). «Панорама Евразии» (Уфа), 2011, №1, стр.84-87

 • 2011, «Yol ver Türkün bayrağına». Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, pers­pektivlər» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2011, s.157-161

 • 2012, Ahmet Caferoğlu’nun Edebi-Kulturoloji Mirası. «Türki­ye­de Modernleşme: Batılılaşma yerine küreselleşmenin ikamesi», «Sosyoloji Yıllığı», İstanbul, Doğu Kitabevi, 2012, sayı 22, s.483-491

 • 2013, Takriz. Parvana Bayram. Azize Caferzade: hayatı, edebi şahsiyeti, hikayelerinin incelenmesi, Ankara, Akçağ yayınları, 2013, s. 11-14

 • 2013, Gurbetten Görünen Vatan. «Türk Dünyasından Halil Açıkgöze armağan», İstanbul, Doğu Kitabevi, 2013, s.401-406

 • 2014, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi düşüncələri. Şərqdə ilk Demokratik Respublika (28 May – Respublika günü ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans), Məqalələr toplusu, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2014, s. 105-155

 • 2014, Klassik irsə məhəbbətlə (Ön söz). Əbdülvahab Yurdsevər, Sabirin Azərbaycan ədəbiyyatındakı yeri, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2014, s.5-10

 • 2014, Foreword. Modern Azerbaijani Prose. Bloomington, Trafford Publishing, 2014

 • 2014, Foreword. Modern Azerbaijani Women’s Prose, Bloomington, Trafford Publishing, 2014

 • 2014, Ahmet Bey Ağaoğlunun edebi-kulturoloji görüşleri. «Вестник тюркского мира»  («Türk dünyası belleteni»), Махачкала: 2014, №2(7), s. 44-48

 • 2014, Ceyhun Hacıbeyli: Vatan ile dövünen yürek. «Tarih ve Uygarlik İstanbul dergisi», sayı 5, haziran 2014, s.163-170

 • 2015, Azerbaycan Mühaceret Şiirinin Parlak Siması: Elmas Yılıdırımın Sanat Dünyası. «Tarih ve Uygarlik İstanbul dergisi», sayı 8, Aralık 2015, s.115-123

 • 2015, Peculiarities of the Private Style (Foreword). Aziza Jafarzade. My mother’s tales, London, Rossendale Books, 2015, 9-21 p.

 • 2015, Литературоведческое наследие Мирзы Казем-бека. «Наследие Мирзы Казем-бека:  История и современность. (Доклады и сообщения между­народной конференции (г. Казань, 20-21 ноября 2013 г.),  Казань, Фолиант, 2015, стр. 185-191

 • 2014, Ceyhun bəy Hacıbəyli. «Fikir və əməl böyüklərimiz», Bakı: «Nurlar» nəşriyyatı, 2014, s.331-340

 • 2016, Ceyhun Hacıbəyli: Vətənlə döyünən ürək. «Müasir ədəbiyyat məsələləri», IV kitab, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2016, s.45-57

 • 2017, Əhməd Ağaoğlu fenomeni (Ön söz). Əhməd Ağaoğlu. Üç mədəniyyət, Bakı, Kitab klubu, 2017, s.4-21

 • 2017, Ön söz. Əhməd Sami Elaydi. Müstəqillik dövrü Azər­baycan romanı, Bakı: «Nurlar» nəşriyyatı, 2017, s.3-4

 • 2017, Nəsrin özünəməxsusluğu (Ön söz). Nüşabə Əsəd Məmmədli. Vida nəğməsi, Bakı: «Nurlar» nəşriyyatı, 2017, s.3-5

 • 2017, Vətənsevərlik ruhunda (Ön söz). Maarifə Hacıyeva. Ədəbi xəzinə, Bakı: «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı, 2017, s.3-4

 • 2017, Ceyhun Hacıbeyli. «Azerbaycan Türklerinin Önderleri», Ankara: Berikan Yayınları, 2017, s.385-394

 • 2018, Ön söz. Ramin Məmmədov. Rusiyada Azərbaycan müha­cirət mətbuatı, Bakı: «Ziya» nəşriyyatı, 2018, s.3-4

 • 2018, Ədəbi irsə fərqli baxış (Ön söz). Hayri Ataş. Səlim Rəfiq Rəfioğlunun ədəbi-elmi irsi, Bakı: «Nurlar» nəşriyyatı, 2018, s.3-6

İCTİMAİ FƏAİYYƏTİ  

 • 2006-2008- BDU-nun Apelyasiya Komissiyasının sədr müavini

 • 2008-2010 – BDU-nun Apelyasiya Komissiyasının sədri

 • 2010- 2016-ci illərdə AAK-da filologiya elmləri üzrə ekspert.

Yüklə 107,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin