Vlada republike crne gore obrazac

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 20.38 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü20.38 Kb.Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Podgorica

ul.Vuka Karadžića 16


VLADA REPUBLIKE CRNE GORE OBRAZAC


Direkcija za nabavke Republike Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA


I. IME I ADRESA NARUČIOCA


Naručilac:

J.P.«Vodovod i kanalizacija« PodgoricaKontakt-osoba

Nikola Marković , službenik za javne nabavkeAdresa: Ul.Vuka Karadžića 16.

Poštanski broj : 81000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj: 02046091

Telefon: 081 633 637

Faks: 081 633 637

Elektronska pošta (e-mail)

vikpg@cg.yuInternet stranica (web)

www.vikpg.cg.yu


II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
  1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu

dana 15.04.2008.godine

  1. Dnevne novine »Pobjeda« dana 15.04.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:


 robe
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Nabavka originalnih rezervnih djelova za vodomjere po vrsti i količini definisanim specifikacijom koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije po partijama:

Partija I – nabavka originalnih rezervnih djelova za vodomjere proizvođača ,,INSA,, Beograd
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke : 57.000,00 eura.

VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

-Otvoreni postupak javne nabavke 


VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma


VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o javnim nabavkama):
1) ekonomski najpovoljnija ponuda 

sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:


1) Cijena broj bodova 90
2) Rok isporuke broj bodova 10

IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA

dvije (2 ) %
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU


Ponuđač:Elektrotehna

Kontakt-osoba : Dragoljub Kažić

Adresa: Ul.S.Ivanova 1

Poštanski broj 81 000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj: 02199734

Telefon: 081 625 122

Faks: 081 625 533

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (web)

XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA:


Cijena najpovoljnije ponude 44.384,65 €
Najniže ponuđena cijena 44.384,65 €
Najviše ponuđena cijena 44.830,42 €

XII.UČEŠĆE PODUGOVARAČA,

Nije predviđeno

XIII.DATUM DONOŠENJA ODLUKE 27.05.2008.godine


XIV.DRUGE INFORMACIJE
Ponuđači imaju pravo da podnesu prigovor zbog učinjenih nepravilnosti u toku ovog postupka javne nabavke u roku od 8 dana od dostavljene odluke o dodjeli ugovora..

MP Odgovorno lice naručioca

direktor,

Mladen Brajović,dipl.eccDostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə