Volební období


Archiv, archivní a programové fondy včetně jejich digitalizace - § 3 odst.1 písm. e)Yüklə 1,53 Mb.
səhifə21/26
tarix18.01.2018
ölçüsü1,53 Mb.
#39135
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

3.7. Archiv, archivní a programové fondy včetně jejich digitalizace - § 3 odst.1 písm. e)

Rok 2008 spojený s řadou významných výročí kladl na APF zvýšené nároky ze strany programových složek i mimorozhlasové veřejnosti. Kromě 85. výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích si rozhlas připomněl i 75. výročí zprovoznění rozhlasové budovy a také několik výročí „osmičkových“ – rok 1918 a vznik samostatného státu Čechů a Slováků, rok 1938 spojený s Mnichovskou dohodou a rozbitím tohoto státu, únor 1948 a srpen 1968.

Všechny útvary se věnovaly plnění standardních činností, v Archivu, Fondu hudebnin a Fonotéce pokračovala digitalizace fondů a sbírek a činnosti s ní související.

I přes značné vytížení se podařilo vydat další čísla teoretické revue Svět rozhlasu (19 a 20). Ve funkci předsedy redakční rady zdárně pokračoval Ondřej Vaculík, novými členy se stali Filip Rožánek a Jakub Čížek, z časových důvodů odešel Mgr. Pavel Hekela. Svět rozhlasu je hojně využíván ke studijním a badatelským účelům, zvláště na vysokých školách (při bakalářských a diplomových pracích aj.), ve vědeckých a univerzitních knihovnách.Spolupráce se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu

V r. 2008 úspěšně pokračovala spolupráce se SRT. Zaměstnanci APF se jako členové Sdružení opětně podíleli na organizaci přehlídky slovesné umělecké tvorby BILANCE 2008, XVII. ročníku soutěžní přehlídky publicistických a dokumentárních pořadů REPORT 2008.

Ve spolupráci SRT a ČRo byl vydán sborník z jarního semináře pořádaného SRT a FSV UK Praha na téma Současné rozhlasové zpravodajství a český jazyk, zachycující nejen poznatky o jazykové praxi, ale i rozbor jazykových prostředků v některých konkrétních zpravodajských pořadech.

Přehlídka BILANCE a soutěž REPORT, pořádané SRT, se konají za úzké spolupráce s Českým rozhlasem, s odborem médií a audiovize Ministerstva kultury ČR, Nadací Český literární fond a Radioservisu, a. s. V loňském roce byla do soutěže přihlášena řada kvalitních pořadů, což ukazuje, že mají-li redaktoři kde pořady uplatnit (převážně na ČRo 2), vznikají závažná díla.

Nejvýznamnějším počinem Sdružení pro rozhlasovou tvorbu bylo vydání publikace k 85. výročí zahájení rozhlasového vysílání „99 významných uměleckých osobností rozhlasu“. Kniha vznikala ve spolupráci s APF Českého rozhlasu.

3.7.1. Archiv
Činnost útvaru
Hlavní činností Archivu v roce 2008 bylo standardní soustřeďování, ukládání a odborné archivní zpracování veškerého archivního materiálu vzniklého z činnosti ČRo. K prioritám opět patřila digitalizace a katalogizace zvukových a písemných archivních dokumentů. I v tomto roce ještě přejímal Archiv zvukové i písemné dokumenty z rekonstruovaných částí historické budovy rozhlasu.

Pokračovala spolupráce s Ústavem pro jazyk český AV (75 CD se záznamy nářečí), s Národním archivem při přepisech zvukových dokumentů z jeho fondů Radionaslouchací služby (přetočeno 1 970 minut na 25 CD), se sdružením Post Bellum (Veteráni 2.sv.války) i s občanskými sdruženími. Pro Univerzitu Palackého v Olomouci připravil Archiv rozsáhlý soubor zvukových dokumentů pro studium a výuku historie a teorie dramatu, herectví a režie. Pokračovala jednání o spolupráci s Knihovnou Václava Havla, byla realizována delimitace zvukových dokumentů BBC z Ministerstva zahraničních věcí a zahájena spolupráce s Ústavem pro výzkum totalitních režimů, konkrétně s ABS (Archiv bezpečnostních složek). Z jeho fondů se podařilo doplnit záznamy rozhlasové provenience z r. 1968.

Archiv spolupracoval při mediální prezentaci rozhlasu.
Přírůstky
Celkový přírůstek archivu činil 63,45 bm, z toho písemnosti 37,55 bm (archiv 41 přírůstků, 15,65 bm, spisovna 34 přírůstků, 21,90 bm); zvukové nosiče 24,5 bm (2 878 CD, 56 MC, 6 DVD, 756 gramodesek) a zálohové pásky digitálního archivu 1,4 bm. Z Radioservisu bylo dodáno 116 CD, z FONO a redakcí 79 CD, přímo v Archivu bylo vypáleno 2 683 CD se 71 577 dokumenty (z toho 1 103 datových CD s 67 685 dokumenty).
Zpracování a zpřístupňování fondů
Technici Archivu zpracovali dokumenty o celkové stopáži 289 805´. V  evidenci zvukových dokumentů přibylo 5 776 vět v AIS, digitalizované záznamy byly propojovány s evidencí v AIS (2 824 „balíčků"), zároveň byly opraveny nepřesnosti a chyby v popisu a doplněna anotace v AIS i na kartách.

Pokračovala i digitalizace písemných fondů. Do digitálního archivu bylo uloženo 20 376 souborů: 1 503 HA, 2 088 DE, 5871 PL, 3 973 PZ a 6 941 FO, celkem 168 369 stran textu. Dalších 4 033 dokumentů o 55 199 stranách uložili do DA brigádníci.


Využívání fondů (výpůjčky, badatelé)
Během roku badatelnu navštívilo celkem 610 badatelů, z toho 188 externích badatelů a 422 rozhlasových včetně mimopražských.

Nejvíce služeb badatelny využívala stanice Praha (160), Radiožurnál (92), ČRo 6 (51), ČRo 7 (38), Vltava (25), Leonardo (20). Z regionálních stanic na prvním místě bylo Brno (12), následovaly České Budějovice (8) a Plzeň (6).3.7.2. Fond hudebnin
Činnost útvaru
Počátkem roku 2008 došlo k přestěhování materiálů (25 020 titulů, 670 bm) Českého hudebního fondu (ČHF) a převzetí katalogu.
Z mimořádných aktivit útvaru patřila k těm nejvýznamnějším produkce CD s nahrávkami různých verzí národní hymny v projektu Kde domov můj realizovaném ve spolupráci s Úřadem vlády, NM a ND. Další CD bylo přílohou k titulu Před písničkou smekni.

Přírůstky
Do sbírek hudebnin přibylo celkem 502 titulů, zakoupeno bylo 8 titulů. Knihy zaznamenaly přírůstek 77 titulů, z toho koupeny byly dva, ostatní byly získány jako dary či pozůstalosti.
Zpracování a zpřístupňování
Probíhalo plynule, v databázi Relief II bylo zkatalogizováno celkem 14 703 záznamů. Do databáze AIS byla k hudebním snímkům průběžně doplňována nakladatelská práva.

Pokračovala i digitalizace, 2 000 článků bylo zpracováno v AIS (popis - klíčová slova). Celkem je hotovo 9 000 článků. Bylo nascanováno 324 archiválií, u 280 proces a popis v AIS. Ze starých nevyhovujících desek bylo přebaleno do 1 000 krabic celkem cca 12 740 signaturních jednotek.


Využívání fondů
Celkem bylo z FH půjčeno 781 titulů, badatelských možností využilo třináct zájemců (deset ČR, tři zahraniční), kterým bylo poskytnuto 46 titulů.

Pro vysílání bylo realizováno zapůjčení 135 titulů od různých nakladatelů.


3.7.3. Fonotéka
Záznamová kancelář průběžně prováděla editaci a kontrolu fondů ZV a UL v AIS, import daletových snímků do digitální fonotéky a kontrolu a editaci zdigitalizovaných snímků v AIS. Dokončena byla kontrola snímků z I. etapy digitalizace se zaměřením na snímky, které neprošly kontrolou. Současně probíhala příprava na další etapu digitalizace analogových snímků (kontrola v AIS, tisk podkladů, fyzická kontrola záznamů na 40 000 pásech). Úpravna vyměnila krabice fondu ZV a zkontrolovala záznamy.

V digitální fonotéce bylo k 19. 12. 2008 uloženo 93 216 souborů. Daletové snímky uložené v digitální fonotéce jsou pro výrobu a vysílání plně využívány. Byl zahájen zkušební provoz výpůjček zdigitalizovaných snímků řady VM a VS pro potřeby regionů.


Přírůstky, skartace, evidence
V datové podobě byly na 422 ks DVD uloženy pořady stanic: Praha – 2 908 titulů,

Vltava – 2 901 titulů, D-dur – 2 298 titulů.

Celkový počet uložených snímků v DALETU (2 396 ks CDR a DVD):

Praha 16 725 titulů

Vltava 15 578 titulů

D-dur 4 043 titulů

Leonardo 455 titulů
V rámci nové výroby bylo natočeno 1 888 snímků na různých druzích nosičů (kromě CD) a přijato 777 komerčních CD. V AIS bylo založeno 3 258 nových vět, editováno 11 130 vět.

Využívání
Pro vysílání a výrobu bylo zkontrolováno 24 502 snímků, zapůjčeno 3 395 snímků z DALET. Pevných nosičů pro výrobu zapůjčila Fonotéka 22 059, pro vysílání 11 782.
Ze studií ČRo a z Archivu bylo celkem přijato a zpět vráceno 2 047 nosičů. V rámci Mezinárodní hudební výměny bylo přijato a zpět vráceno 17 nosičů. Dle požadavků Licenčního referátu bylo zablokováno 39 snímků. Pro potřeby výroby výdejna vydala, zpět přijala, překontrolovala a uložila 24 816 nosičů.3.7.4. Gramoarchiv
Přírůstky
Plynule probíhalo doplňování sbírky i katalogizace přírůstků gramofonových a kompaktních desek. Do fondů přibylo celkem 1 282 kompaktních desek.
Katalogizace
Zkatalogizováno bylo 1 108 kompaktních desek, tj. 65 900 minut a 16 938 identifikačních čísel a 298 gramodesek.

V položce nosiče v AIS byla doplněna malá mono řad M50000 – 58000, dokončena malá a velká sterea. Průběžně se doplňovala a opravovala data zkatalogizovaná, ale nepřevedená do AIS.


Využívání
Informace o zkatalogizovaných nosičích přinášel každý měsíc v Bulletinech Gramoarchivu publikovaných pravidelně na Intranetu ČRo.

Vypůjčeno bylo 425 gramodesek, k poslechům badatelů bylo využito 53 gramodesek.


3.7.5. Hlavní katalog
Činnost útvaru
K základním činnostem oddělení patřily: zpracování informací o hudebních snímcích v databázi AIS, údržba číselníků v databázi AIS, údržba a doplňování kartoték trvalých hudebních snímků, poskytování informací o hudebních snímcích ostatním pracovníkům ČRo, průběžná aktualizace intranetových stránek APF, opravy záznamů v databázi AIS dle požadavků jednotlivých redakcí, příprava e-shopu na internetových stránkách ČRo.

V databázi AIS byl dokončen zápis hudebních snímků Redakce vážné hudby DM, konečná revize se plánuje v průběhu roku 2009. Zahájen byl zápis pořadů vážné hudby do databáze AIS. Jde o časově velice náročnou činnost – zejména vyhledávání informací o použité hudbě v jednotlivých pořadech. Dokončen byl zápis a revize hudebních snímků převedených do Fono Praha z Ústí nad Labem a pokračovala evidence snímků fonotéky zahraničního vysílání. Průběžně se prováděla redukce záznamů k záznamům spravovaným APF, revize a zvýšení statusu, doplnění chybějících údajů. Pokračoval zápis záznamů populární hudby.


Přírůstky
Pro aktualizaci lístkových katalogů bylo vytištěno celkem 6 589 karet (populární hudba 1 463, vážná hudba 5 126 karet).
Zpracování a zpřístupňování
Celkem bylo zrevidováno 16 635 záznamů, z toho nově založeno 9 639. Základní revize záznamů byla provedena u 397 dosavadních záznamů vážné hudby, z toho nově založeno bylo 206. Zrevidováno bylo 5 349 záznamů populární hudby, z toho nově založeno bylo 5 007. Z nové výroby vážné hudby proběhla revize u 1 121 záznamů (z toho založeno v OHK 248), u populární hudby 638 záznamů (z toho založeno v OHK 88).
3.7.6. Dokumentace
Činnost útvaru
Dokumentace denně připravovala monitoring tisku Rozhlasové ohlasy, průběžně aktualizovala informační fond, zajišťovala agendu tisku a studovny. V rámci přípravy na digitalizaci se uskutečnila revize další části fondu osobností. Bylo aktualizováno, zpracováno a vydáno Kalendárium 2009.

Zaměstnanci poskytovali interní a externí informační služby v počtu 29-33 dotazů a rešerší denně.


Přírůstky
Tisk se odebíral v rozsahu 71 titulů, z toho zahraniční tisk představoval osm titulů. Knižní fond nebyl doplňován.


Zpracování a zpřístupňování fondu
Z tisku bylo vybráno, oklasifikováno a uloženo 44 500 článků. Pro monitoring tisku Rozhlasové ohlasy bylo do DB uloženo 48 000 článků, pro Intranet z toho bylo vybráno 9 000 článků.

Pro databázi osobností a událostí (Kalendárium) bylo zkontrolováno, ověřeno a doplněno celkem 1 100 záznamů. Byla zajištěna vazba týdeníku Rozhlas a MF Dnes ročníků 2007-2008, celkem 31 knih, a nejnutnější opravy a převazby knih.


Využívání fondů
Studovnu navštívilo 3 800 zájemců, k 7 500 žádostem byly zodpovězeny dotazy či vypracovány rešerše. V rámci intranetu ČRo byly denně aktualizovány veřejně přístupné databáze Tovek - Tiskové zpravodajství odd. Dokumentace, Rozhlasové ohlasy.

Po stránce technické pokračovala stagnace, nerealizovala se výměna morálně zastaralých PC, došlo pouze k výměně tří tiskáren.

Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin