## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsiYüklə 0,7 Mb.
səhifə4/6
tarix13.12.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#85889
1   2   3   4   5   6

158.Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Şagird şəxsiyətinin inkişafına təsir göstərən amillər

II -Yeniyetmələrdə təcavüzə meyli şərtləndirən frustrasiyanın əlamətləri

1 - Dünyagörüşü

2 - Məqsədin reallaşdırılmasının qeyri-mümkün olması

3 - Əqidə

4 - Narahatlıq hissinin daimi xarakter daşıması

5 - Əxlaqi şüur

6 - Sosial dəyərlər

7 - Özünü ələ almaq bacarığının olmaması

8 - Ətrafdakılara qarşı qəzəbli münasibət

9 - Ailənin maddi vəziyyəti

A) I - 1, 4, 5, 6; II - 2, 3 ,7, 8

B) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6, 8

C) I - 1, 3, 5, 6; II - 2, 4, 7, 8

D) I - 1, 3, 4, 8; II - 2, 5, 7, 9

E) I - 1, 3, 5, 9; II - 2, 4, 6, 7

159.Uyğunluğu tapın:

I - Gənclik anlayışının əsas göstəriciləri:

II – Özünüdərketmənin inkişafı

1 – Fiziki inkişafın xüsusiyyətləri

2 – “Mən obrazın” formalaşması

3 – Şəxsi keyfiyyətlərin dərk olunması

4 – İnkişafın sosial situasiyası

5 – Özünə hörmət hissinin formalaşması

6 – İntellektual fəaliyyətin xüsusiyyətləri

7 – Özünüqiymətləndirmənin fəallaşması və adekvat xarakter daşıması

8 – Təlim – peşə fəaliyyətinin aparıcı mövqeyə malik olması

9 – Özünütəyin etməyə meylin aktivləşməsi

A) I – 1, 4, 5, 7; II – 2, 3, 6, 8, 9

B) I – 1, 4, 6, 8; II – 2, 3, 5, 7, 9

C) I – 2, 4, 6, 8; II – 1, 3, 5, 7, 9

D) I – 1, 3, 6, 8; II – 2, 4, 5, 7, 9

E) I – 1, 4, 6, 9; II – 2, 4, 5, 7, 8

160. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-Yaponların xoşlamadıqları xüsusiyyətlər hansılardır:

II- İngilislərin mənfi xüsusiyyətləri hansılardır?

1- işgüzar münasibətlərdə "yox" sözündən qaçırlar.

2- onların arasında bərabərlik yoxdur.

3- onlar yersiz əl-qol hərəkətlərini xoşlamırlar.

4- çox vaxt onların ailələrində mehriban münasibət olmur.

5-onlar mışhur şəxsiyyət anlayışını qəbul etmirlər.

6-öz hisslərini açıq şəkildə büruzə verməyi onlar tərbiyəsizlik hesab edirlər.

A) I- 4, 5, 6; II- 1, 3, 5

B) I- 2, 3, 4; II- 5, 3, 1

C) I- 4, 3, 1; II- 4, 3, 1

D) I- 1, 3, 5; II- 2, 4, 6

E) I- 2, 3, 6; II- 2, 4, 6##num=9/ level=9//sumtest=20/name=Azərbaycan klassiklərinin yaradıcılığın- da psixoloji fikirlər//

T1- 5; T2 - 5; T3 - 4; T4 - 6

161. Bəhmənyar iddia edir ki, "insanda qeyri-maddi substansiya olan ruh var və o insanı idarə edir". Bu fikirlə daha hansı filosof razılaşır?

A) Sokrat

B) N.Tusi

C) İbn-Sina

D) Hipokrat

E) Aristotel162.Ə.K.Zəkiyevin əsərlərinə yüksək qiymət verən, onları ümumdünya əhəmiyyətli bir elmi iş adlandıran kim olmuşdur?

A S.Hələtai

B) V.V.Kamaroksi

C) A.O.Makovelski

D) A.Meşşanikov

E) Q.Qarayev163. Aşağıda adları çəkilən psixoloqlardan kim X.Şirvanini Aristotellə bərabər tutub?

A) Ə.Bayramov

B) Ş.Ağayev

C) Ə.Əlizadə

D) M.Məhərrəmov

E) Ə.Baxşəliyev164. “Füzuli psixoloji fikirlərini elmi şəkildə izah edə bilən şairlərdəndir” – bu sözlər hansı psixoloqa aiddir?

A) A.O.Makovelski

B) Ş.Ağayev

C) Ə.K.Zəkiyev

D) M.Məhərrəmov

E) M.Həmzəyev165. “Nəsihətlər" əsəri hansı mütəffəkirə məxsusdur ?

A) N.Gəncəvi

B) A.A.Bakıxanov

C) N. Tusi

D) M.Füzuli

E) C.Cabbarlı166 .“A.Bakıxanovun əsərlərində psixoloji məsələlər”, “Bakıxanovun maarifçilik ideyalarından istifadə”, “A.Bakıxanovun emosiya və hiss haqqında görüşləri” əsərləri kimlərə məxsusdur? Uyğun olanları seçin:

1 – M.Vəliyev

2 – A.Abdullayev

3 – M.Məhərrəmov

4 – Ş.Ağayev

5 – Ə.Əlizadə

A) 4, 5

B) 3, 5

C) 1, 3

D) 1, 2E) 2, 5

167. N. Gəncəvi yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasında nəyi yüksək qiymətləndirirdi? Uyğun olanları seçin:

1 - xeyirxahlığı

2 - inamı

3 - namusluğu

4 - təvəzokarlığı

5 - düzlüyü

A) 4, 2, 1

B) 2, 1, 4

C) 1 , 3 , 5

D) 3, 1, 5

E) 5, 2, 1

168.M.Füzulinin bədii yaradıcılığında, xüsusilə gənc nəslin təlim-tərbiyəsində hansı əsərlərində geniş yer verilir? Uyğun olanları seçin:

1 - Leyli və Məcnun

2 - Söhbətül- Əsmar

3 - Xosrov və Şirin

4 - Səhhət və Mərəz

5 - Yeddi gözəl

6 - Rindu - Zahid

A) 4, 2, 1, 6

B) 2, 1, 4, 5

C) I, 2, 4, 6

D) 3, 1, 5, 2

E) 5, 2, 1, 3169. N.Tusi "Mütləq insan" tərbiyə edilməsi üçün kimlərə ehtiyac olduğunu elmi cəhətdən əsaslandırmağa çalışırdı? Uyğun olanları seçin:

1 - peyğəmbərlərə

2 - filosovlara

3 - həkimlərə

4 - tərbiyəçilərə

5 - rəhbər işçilərə

6 - müəllimlərə

A) 2, 1, 4,6

B) 2, 3, 4, 5

C) 4, 2, 1, 6

D) 3, 1, 5, 2

E) 1, 2, 4, 6170. Mirzə İbrahimovun "Böyük dayaq" əsərində hansı atalar sözündən istifadə edilmişdir? Uyğun olanları seçin:

1- El gücü, sel gücü

2- Elm ağlın çırağıdır.

3- Xalqa arxalanan dağa söykənər.

4- Dost yaman gündə tanınar.

5- İslanmışın yağışdan nə qorxusu.

A) 1, 2

B) 1,3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 3, 5

171. “Psixologiya” dərsliklərində kimlər Azərbaycan klassiklərinin əsərlərinə müraciət etmişlər? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – M.Məhərrəmov

2 – Ş.Ağayev

3 – Ə.Əlizadə

4 – Ə.Bayramov

5 – M.Həmzəyev

6 – Ə.Baxşəliyev

7 – S.Hələtai

8 – R.Əliyev

9 – Q.Əzimov

10 – İ.Fərəcov

11 – A.Abbasov

12 – A.O.Makovelski

13 – R.Əhmədov

14 – Ə.Qədirov

A) 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 11, 14

B) 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

C) 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12, 13, 14

D) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14

E) 5, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14172. Azərbaycanın klassik şairlərindən birinin məşhur əsəri psixologiyanın hansı bölməsinə və kim tərəfindən daxil edilmişdir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I – M.Füzuli

II – N.Gəncəvi

III – Ş.İ.Xətai

IV – Q.B.Zakir

V – M.P.Vaqif

1 – Xəmsə

2 – Leyli və Məcnun

3 – Gülüstani-İrəm

4 – Durnalar

5 – Keçdi növbəti zimistan

6 – Qitə


a – Ə.Baxşəliyev

b – İ.Fərəcov

c – Q.Əzimli

ç – E.Quliyev

d – Ə.Əlizadə

e – Ə.Bayramov

A) I - 4 - a

B) IV - 6- b

C) II - 1- c

D) III - 2 - d

E) V - 3 - e

173. “Bəhmənyarın fəlsəfi görüşləri” adlı əsəri neçənci ildə, kimlər tərəfindən və harada yazılmışdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I – K.D.Uşinski

II – Uznadze

III– A.O.Makovelski

IV– Ə.Zəkiyev

V– M.Məhərrəmov

1 - Moskva

2 - Tibilisi

3 - Minsk

4 - Bakı

5 - Kiyev

a – 1950


b – 1958

c – 1951


ç – 1949

d – 1954


A) I - 3 – ç

B) V- 4 - b

C) II - 1 - c

D) III - 2 - a

E) IV- 5 - e

174. İnsanda beş duyğunun – görmə, eşitmə, dad, iy və lamisənin olduğunu göstərərək onları “bədənin ülvü sultanı” adlandıran şair kimdir və neçənci illərdə yaşamışdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I – N.Gəncəvi

II – M.Füzuli

III – X.Şirvani

IV – Ş.İ.Xətai

V – S.Ə.Şirvani

1 – 1141-1203

2 – 1494-1553

3 – 1786-1906

4 – 1120-1190

5 – 1888-1930

A) III - 4

B) I - 5

C) II - 3

D) IV -1

E) V - 2


175. “İbn-Sinanın psixologiyası” əsərini neçənci ildə kim və harada yazmış- dır? Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Ə.Zəkiyev

II – A.O.Makovelski

III– N.İ.Jinkin

IV– M.Məhərrəmov

V – L.S.Vıqotski

1 - Moskva

2 - Minsk

3 - Azərbaycan

4 - Kiyev

5 - Moldova

a – 1960


b – 1961

c – 1950


ç – 1959

d – 1954


A) II - 4 - c

B) III - 1 - b

C) V - 2 - a

D)I - 3 - ç

E) IV - 5 - e

176. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- M.Füzulinin bədii yaradıcılığında, xüsusilə gənc nəslin təlim-tərbiyəsində hansı əsərlərində geniş yer verilir?

II- “Təhzibül - əxlaq“ əsəri hansı mütəffəkirə məxsusdur ?


  1. Leyli və Məcnun

  2. Söhbətül – Əsmar

  3. Xosrov və şirin

  4. Səhhət və Mərəz

  5. A.A.Bakixanov

  6. Yeddi gözəl

7. Rindu-Zahid

A) I -6, 5, 2, 1; II - 2

B) I -2, 3, 5, 4; II - 4

C) I -3, 4, 6, 5; II - 3

D) I -1, 2, 4, 7; II - 5

E) I -4, 3, 1, 7; II - 5177.Uyğunluğu müəyyən edin:

I - “A.Bakıxanovun əsərlərində psixoloji məsələlər”, “Bakıxanovun maarifçi- lik ideyalarından istifadə”, “A.Bakıxanovun emosiya və hiss haqqında görüş- ləri” əsərləri kimlərə məxsusdur?

II- “A.Bakıxanovun ruh haqqında görüşləri” adlı məqaləsi kim tərəfindən və neçənci ildə yazılmışdır?

III- “N.Gəncəvinin psixoloji görüşləri” adlı namizədlik dissertasiyası kimə məxsusdur, neçənci ildə və harada müdafiə olunub?

1 - 1945-ci ildə Azərbaycanda M.Abbasov tərəfindən

2 - M.Vəliyev

3 - 1969-cu ildə A.Abdullayev

A) I - 3; II - 2; III - 1

B) I - 1; II - 2; III - 3

C) I - 1; II - 3; III - 2

D) I - 2; II - 3; III - 1

E) I - 3; II - 1; III - 2178.Uyğunluğu müəyyən edin:

I- "Düzgünlüyü özünə şüar elə, hər kəs əyriliyə qurşansa həyası və dini

əlindən gedər və xalq içində rüsvay olar" hikmətli ifadə kimə məxsusdur?

II- "Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz". Bu fikir hansı mütəfəkkirə məxsusdur?

III- Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərində hansı atalar sözündən istifadə edilmişdir?

1- El gücü, sel gücü.

2 - N.Gəncəvi

3 - A.Bakixanov

4 - Sən saydığın say, gör fələk nə sayır.

5 - İtə ataram, yada satmaram.

A) 1-5; II- 2; III- 4

B) I - 2; II- 4; III- 3

C) I - 3; II- 2; III- 5

D) I - 4; II- 3; III- 5

E) I - 1; II- 2; III- 4179.Uyğunluğu tapın:

I- Atalar sözlərini müəyyən edin?

II- N.Vəzirovun yazdığı atalar sözlərini təyin et:

1- Daldan atılan daş topuğa dəyər.

2- Yoxsulluq ayıb deyil.

3- Çəkmə, çəkə bilməzsən bərkdir fələyin yayı.

4- Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.

5- Adı var, özü yox.

A) I- 2, 4, 5, ; II- 1, 3

B) I- 2, 3, 4, 5; II- 4, 5

C) I- 3, 4, 5, ; II- 5, 1

D) I- 1, 4, 5, ; II- 2, 3

E) I- 1, 3, 4, 5; II- 1, 2

180. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- "Düzgünlüyü özünə şüar elə, hər kəs əyriliyə qurşansa həyası və dini

əlindən gedər və xalq içində rüsvay olar" hikmətli ifadə kimə məxsusdur?

II- "Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz". Bu fikir hansı mütəfəkkirə məxsusdur?

III- Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərində hansı atalar

sözündən istifadə edilmişdir?

1- El gücü, sel gücü.

2 - N.Gəncəvi

3 - A.Bakixanov

4 - Sən saydığın say, gör fələk nə sayır.

5 - İtə ataram, yada satmaram.

A) 1-5; II- 2; III- 4

B) I - 2; II- 4; III- 3

C) I - 3; II- 2; III- 5

D) I - 4; II- 3; III- 5

E) I - 1; II- 2; III- 4

##num=10/level=10//sumtest=20/name XX-əsrdə Azərbaycanda etnosixologiyanın əsas inkişaf istiqamətləri və müasir vəziyyəti//

T1- 5; T2 - 6; T3 - 4; T4 - 5

181. Etnik psixologiyasının mövzusunu nə təşkil edir?

A) təfəkkür və təxəyyül

B) hiss və emosiya

C) psixi hadisələr

D) xalqların etnik psixoloji xüsusiyyətləri

E) şəxsiyyətin haləti182. Etnik psixologiyasının mənbəini nə təşkil edir?

A) emosiya və hisslər

B) psixi hadisələr

C) duyğu və qavrayış

D) folklor materialları

E) əhval və affektlər183.Xalq psixologiyasının bizə çatan nümunələrini necə adlandırmaq olar?

A) ardıcıllıq

B) qəhrəmanlıq

C) fərasətlilik

D ) müdrüklük və həyat dərsliyi

E) səliqəlilik184.Etnopsixologiyanın əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) idrak proseslərini öyrənməkdən

B) şəxsiyyətlərarası münasibətləri araşdırmaqdan

C) fərdi psixi xüsusiyyətləri öyrənmək

D ) «xalq ruhunu» öyrənmək

E) təfəkkürün xüsusiyyətlərini öyrənmək185. Güzəran psixologiyasına aid biliklərin mənbəyini nə təşkil edir?

A) qruplar

B) insanlar

C) kollektiv

D) ictimai və şəxsi təcrübə

E) folklor materialları186. Etnopsixologiya elmini maraqlandıran sahələr hansılardır?Uyğun olanını seçin:

1 - motivasiya

2 - fizika

3 - anatomiya

4 - ünsiyyət

5 - əməl

6 - şəxsiyyət

7 - botanika

A) 3, 4, 5, 6

B) 4, 5, 2, 3

C) 1, 2, 5, 6

D) 1 ,4, 5, 6

E) 1, 2, 3, 4

187. Etnopsixologiya elmi nəyi öyrənir? Uyğun olanını seçin:

1 - insanların psixikasının milli, özünəməxsus xüsusiyyətlərini

2 - ayrı – ayrı yaş mərhələlərində şəxsiyyətin inkişafını

3 - idrak proseslərini

4 - uşağın məktəb təliminə hazırlanmasını

5 - Xalqların etnik psixoloji xüsusiyyətləri

A) 5, 2

B) 2, 4C) 4 ,3

D ) 1, 5


E) 3, 1

188.Elmi psixologiya meydana gəlməzdən əvvəlki psixologiyanı necə adlandır- maq olar? Uyğun olanını seçin:

1 - xalq ədəbiyyatı

2 - folklor nümunəsi

3 - müdrüklük zirvəsi

4 - güzəran psixologiyası

5 - həyat dərsliyi

A) 1

B) 2


C) 4

D ) 3


E) 5

189. Etnopsixologiya elminə uyğun olanları seçin:

1 - uşağın idrak fəaliyyətinin səviyyəsini öyrənir.

2 - məhkəmə psixologiyasına aiddir.

3 - metodoloji əsasını İdrak nəzəriyyəsi təşkil edir.

4 - Etnopsixologiyanın əsas anlayışı kimi işlədilən ifadə determinizmdir.

5 - Etnopsixologiyanın əsas anlayışı kimi işlədilən ifadə “Xalq ruhu”dur .

6 - Etnopsixologiya biliklər sistemində anatomiya elminin qovşağında

formalaşmışdır.

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D ) 4, 5, 6

E) 2, 3, 4

190. Xalqın psixologiyası dedikdə, ilk növbədə nə nəzərdə tutulur? Uyğun olanını seçin:

1 - etnopsixoloji tarix

2 - folklor yaradıcılığı

3 - xalqın dini və fəlsəfi görüşləri

4 - estetika

5 - adət-ənələri

6 - ağıl

7 - arxeologiya

8 - təfəkkürü

A) 1, 2, 3, 7, 8

B) 2, 4, 6, 7, 5

C) 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 3, 5, 6, 8

E) 4, 3, 5, 6, 8191. “Mif” hansı dildən tərcümə olunub və hərfi mənası nə deməkdir? Uyğun olanını seçin:

1 - söz


2 - qəhrəmanlıq

3 - rəvayət

4 - əfsanə

5 - bədii söz

6 - nağıl

7 - bayatı

8 - dastan

A) 3, 8, 7, 5, 4, 3

B) 1, 2, 5, 6, 8, 7

C) 2, 1, 3, 4, 6, 8

D) 4, 1, 7, 6, 5, 8

E) 5, 3, 6, 7, 8,1192. Aşağıdakı yazılanlardan hansı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindəndir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - şeirlər

2 - əfsanələr

3 - nağıllar

4 - miflər

5 - romanlar

6 - dastanlar

7 - laylalar

8 - qəzəllər

9 - qitə


10 - poema

11 - atalar sözləri

A) 5, 7, 8, 9, 10, 11

B) 1, 4, 5, 7, 9, 10

C) 3, 5, 6, 8, 10, 11

D) 4, 6, 7, 9, 10, 11

E) 2, 3, 4, 6, 7, 11

193. Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı növü uşaq məişəti, uşaq aləmi, onun psixologiyası və həyatı ilə sıx bağlıdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - dastanlar

2 - laylalar

3 - əfsanələr

4 - nağıllar

5 - bayatılar

6 - nazlamalar

A) 2, 6

B) 1, 4

C) 4, 5


D) 3, 4

E) 5, 6194. Yanıltmaclar uşaqlarda ən çox nəyi inkişaf etdirir? Ardıcıllığı müəyyən edin.

1 - nitqi

2 - əməyi

3 - dili

4 - iradəni

5 - təfəkkürü

6 - şəxsiyyətlərarası münasibətləri

7 - kollektiv

8 - valideynə olan münasibəti

A) 6, 7, 8

B) 2, 5, 7

C) 4, 7, 8

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5195. Adları çəkilənlərdən hansı sehirli nağılların tipik nümunəsi sayılır və kim tərəfindən xalqa təqdim edilmişdir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I – “Qoğal”

II – “Tıq-tıq xanım”

III – “Məlikməmməd”

IV – “Ağ atlı oğlan”

V – “Təpəgözün nağılı”

1 – Y.V.Çəmənzəminli

2 – A.Bakıxanov

3 – C.Cabbarlı

4 – A.Şaiq

5 – T.Şahbazi

A) I - 5

B) II- 4

C) IV- 3


D) III- 1

E) V- 2


196. Hazırki dövrdə etnik psixologiya fənlərarası bilik sahəsi olub, insanların psixikasının etnik xüsusiyyətlərini öyrənir, onlar arasında uyğunluğu tapın:

I- Milli mənsubiyyəti nəzərə almaqla insanların psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənən bir sahədir.

II- Etnik mənsubiyyəti nəzərə almaqla insanların psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənən bir sahədir.

1 - etnik steoretiplər və yönümlər

2 - milli xarakter

3 - etnik ənənələr

4 - milli hisslər

5 - etnik qrupda insanların formalaşması

A) I - 2, 1; II - 1, 2, 3

B) I - 1, 3; II - 2, 1, 3

C) I - 2, 5; II - 4, 1, 2

D) I - 1, 4; II - 2, 3, 4

E) I - 2, 4; II - 1, 3, 5

197. Uyğunluğu tapın:

I- Etnopsixologiyanın probleminə nələr aiddir?

II- Etnopsixologiyanın etnik stereotip və yönümlər probleminə aid olanları seçin:

1- etnik stereotip və yönümlər

2- etnik stereotip və yönümlərin mahiyyəti

3- etnik milli xarakter

4- etnik adət-ənənə

5- stereotiplərin təşəkkül etmə nexanizmi

A) I- 2, 3, 6, 7; II- 3, 4, 5

B) I- 2, 4, 5, 6; II- 1, 2, 3

C) I- 3, 4, 5, 7; II- 3, 4, 5

D) I- 1, 3, 4, 6; II- 2, 5, 7

E) I- 3, 4, 6, 7; II- 4, 5, 6

198. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- R.İ.Əliyevin əsərləri:

II- Ə.S.Bayramovun əsərləri:

1- Etnopsixologiya

2- Etnik psixologiya məsələləri

3- Mentalitet

4- Psixoloji düşüncələr

5- Millətlərarası qarşılıqlı təsirin bəzi psixoloji problemləri

6- Azərbaycanda psixoloji elminin inkişaf tarixindən

A) I- 2, 3, 5; II- 1, 3, 4

B )I- 1, 3, 6, II- 2, 4, 5

C) I- 2, 4, 5; II- 3, 4, 5

D) I- 2, 3, 4; II- 1, 3, 4

E) I- 1, 4, 5; II- 3, 4, 5199. Uyğunluğu tapın:

I- Etnos sözünün mahiyyətini səciyyələndirin.

II- Mentalitetin formalaşmasına təsir edən amillər hansılardır?

III-Etnopsixologiya insanların hansı xüsusiyyətləri ilə şərtlənir?

1- milli şüur

2- milli özünüdərk

3- xalq

4- insan etnik ümumiliyi5- tayfa

6- etnik birlik

7- milli mənsubiyyəti ilə

A) I-1, 2, 5; II- 3, 5; III- 3, 5

B) I- 2, 3, 4; II- 2, 3; III- 5, 6

C) I-3, 5, 6; II- 1, 2; III-4, 7

D) I- 4, 3, 7; II- 2, 7; III- 4, 6

E) I- 5, 6, 7; II- 3, 6; III- 1, 3200. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Etnik psixoloji məsələlər hansı alim psixoloq tərəfindən tədqiq olunmuşdur?

II- Milli-mənəvi dəyərlər problemi hansı alimlər tərəfindən araşdırılmışdır?

1- Ə.S.Bayramov

2- Ə.Ə.Əlizadə

3- Ə.T.Baxşəliyev

4- İ.Bayramov

5- Q.Rəhimova

6- R.İ.Əliyev

7- Q.E.Əzimli

A) I-2, 4, 6, 7; II- 1, 2, 3

B) I- 2, 3, 4, 5; II- 2, 4, 6

C ) I-1, 2, 4, 6; II- 3, 5, 7

D) I-1, 5, 6, 7; II- 3, 6, 7

E) I-3, 4, 5, 6; II- 2, 5, 7

##num=11/level= 11//sumtest=20//name=Azərbaycanda psixologiyanın ümumi nəzəri problemlərinin öyrənilməsi və müasir vəziyyəti.//

T1- 5; T2 - 6; T3 - 4; T4 - 5

201. “Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü inkişafı və müasir vəziyyəti” əsəri kimə məxsusdur?

A) Ə.Əlizadə

B) M.Məhərrəmov

C) Ə.Baxşəliyev

D) Ə.Bayramov

E) M.Həmzəyev202. Psixologiya elminin ilkin inkişaf mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?

A) XIX əsrin ikinci yarısından XX əsrin ortalarınadək

B) VIII-IX əsrlərə qədərki dövrü

C) e.ə.VII-VI əsrlərə qədərki dövrü

D) e. ə.VII-III əsrlərə qədərki dövrü

E) XIII-XIV əsrlərə qədərki dövrü203.“Ailədə milli tərbiyə” kim tərəfindən, harada və neçənci ildə nəşr olunub?

A) E.Meyman, Avstriyada, 1990

B) Blonski, Minskdə, 1996

C) X.Q.Fətəliyev, Azərbaycan, 1997

D) K.D.Uşinski, Moskvada, 1989

E) L.S.Vıqotski, Almaniyada,1981204.İ.Kant hansı illərdə və harada yaşamışdır?

A) 1721-1822, Rusiyada

B) 1723-1806, Amerikada

C) 1724-1804, Almaniyada

D) 1720-1806, İtaliyada

E) 1725-1803, Fransada205.Bu alimlərdən hansıları psixika haqqında materialist anlayışlar vermiş- lər?

A) Lamerti, Qolbex, Reno Dekart

B) Tomas Qobes, Qolbex, Reno Dekart

C) Banadikt Spinoza, Tomas Qobes, Didro

D) Lamerti, Didro, Helvetsi

E) Didro, Banadikt Spinoza, Lamerti206. Didaktik anlayışın tarixən uyğun ivariantını seçin:

1 - K.D.Uşinski, P.F.Karterer, O.Uilman

2 - M.A.Danilov, Y.K.Babanski, M.M.Mehdizadə

3 - V.Ratki, Y.A.Kamenski

4 - A.Nimeyer, T.Şleymaxer, İ.Herbart

5 - M.Maxmutov, M.N.Skotkin, Y.K.Babanski, M.Mehdizadə

А) 5, 2, 3, 4, 1

B) 1, 3, 4, 2, 5

C) 2, 4, 3, 1, 5

D) 3, 4, 1, 2, 5

E) 4, 3, 2, 5, 1

207.“Ruh insan yaşayana qədər onun cismində yerləşir və onun cismindən asılı olmayaraq mövcuddur. Onun psixi fəaliyyətini tənzim edən də odur.” Eramızdan əvvəl yaşayan hansı alimin sözləridir? Uyğun olanı seçin:

1 - Platon

2 - Aristotel

3 - Bekon,

4 - Dekart

5 - Heroklit

A) 2

B ) 1


C) 4

D) 3


E) 5

208. Psixoloji anlayışlar sistemli şəkildə ilk dəfə harada və neçənci əsrdə şərh olunmuşdur? Uyğun olanı seçin:

1 - Aristotel

2 - Platon

3 - e.ə. 427-347

4 - e.ə. IV əsrdə

5 - e.ə. 354-43

A) 1, 3

B) 2, 5


C) 2, 3

D ) 1,4


E) 1, 5

209. “Atalar sözləri başqa cür desək hikmətli sözlərlə fikirləşmək mənə çox şey öyrətdi” fikri kimə mənsubdur? Uyğun olanı seçin:

1 – A.Səhhət

2 – M.Qorki

3 – A.Dyuma

4 – A.Stendal

5 – L.Tolstoy

6 – C.Cabbarlı

A) 1


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə