+ O’zlashtirish darajasiYüklə 32,66 Kb.
tarix23.09.2022
ölçüsü32,66 Kb.
#117932
75248 1 kurs mehnat par ON test


# Ta’lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli tuman metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning ………………. o’sishiga olib keladi.
+ O’zlashtirish darajasi
- So’zlashuv darajasi
- Eshituv darajasi
- Eslab qolish darajasi

# Qo’l mеhnati darslarida umumiy foydalaniladigan mеtodlar necha guruhga ajratiladi?


- 2 guruhga
- 4 guruhga
+ 3 guruhga
- 5 guruhga

# Qo’l mеhnati darslaridagi og’izaki guruhiga nimalar kiradi?


+ Hikoya, ko’rsatma bеrish, suhbat.
- Turli xil ko’rgazmali qurollar, mеhnat usullarini namoyish etish.
- Laborator ishlar, kuzatuvlar, mustaqil ishlar, yozma ishlar
- Yuqoridagilarni barchasi

# Qo’l mеhnati darslaridagi ko’rgazmali guruhiga nimalar kiradi?


- Hikoya, ko’rsatma bеrish, suhbat.
+ Turli xil ko’rgazmali qurollar, mеhnat usullarini namoyish etish.
- Laborator ishlar, kuzatuvlar, mustaqil ishlar, yozma ishlar
- Yuqoridagilarni barchasi

# Qo’l mеhnati darslaridagi amaliy guruhiga nimalar kiradi?


- Hikoya, ko’rsatma bеrish, suhbat.
- Turli xil ko’rgazmali qurollar, mеhnat usullarini namoyish etish.
+ Laborator ishlar, kuzatuvlar, mustaqil ishlar, yozma ishlar
- Yuqoridagilarni barchasi

# Har bir metod o’quvchilarni …………………… ……………………………. undaydi.


+ Mustaqil fikrlashga, o’z fikrini nutqiy birliklarda ifodalashga
- Kelajakda o’z o’rnini topishga
- Faqat nutqini rivojlantirishda
- Eshtuv apparatini rivojlantirishda

# Predmetli amaliy darsi qanday vazifalarni amalga oshiradi?


- Umumta’lim fanlarini egallashda muhim bo‘lgan kundalik-maishiy tushuncha va tasavvurlarni shakllantirish
- Tilni tafakkur quroli va muloqot vositasi sifatida egallashga o‘rgatish
- Ta’limning tarbiyaviy ahamiyatini oshirish va o’quvchilarning kasbgacha tayyorgarligiga zamin yaratish.
+ Barcha javoblar to’g’ri

# Har bir mavzu bo’yicha ish turlari alohida ajratib berilgan bo’lib, ular nechta bosqichda amalga oshiriladi?


- 3 bosqichda
- 4 bosqichda
+ 2 bosqichda
- 5 bosqichda

# Predmetli-amaliy faoliyatdan foydalanish qanday vazifalarni hal qiladi?


- Umumta'lim predmetlarini o‘qitish uchun asos sifatida kundalik-maishiy tushunchalarni shakllantirish
- O‘quvchilar tafakkurini rivojlantirish
- Predmetli amaliy ta'lim darslarida kichik sinf o‘quvchilari mehnatga psixologik, jismoniy jihatdan tayyorlash
+ barcha javoblar to’g’ri

# Predmetli amaliy ta'lim darsida buyumni tayyorlash bo’yicha ish rejasini tuzish nechanchi sinfdan boshlanadi?


+ 1-sinfdan
- 2-sinfdan
- 3-sinfdan
- 4-sinfdan

# Predmetli amaliy ta'lim darslarida faoliyatni tashkil qilishning qanday shakllaridan foydalaniladi?


- Guruh bo’yicha ishlash.
- Juftlik bilan ishlash.
- O’quvchilarning yakka ishlashi.
+ Barcha javoblar to’g’ri

# O’qituvchi va tarbiyachi har bir dars davomida egallanishi zarur bo‘lgan qanday materiallarni ko‘rgazmali ravishda tayyorlashi talab etiladi?


- majburiy va amaliy, rasmli
+ majburiy va amaliy, nutqiy
- majburiy va amaliy, matnli
- majburiy va amaliy, badiiy

# Qanday karton mehnatga o’rgatish darslarida yuza va hajm vositalarni tayyorlashda ancha keng qo’llaniladi?


+ Kulrang karton
- B. Sariq karton
- Oq karton
- Rangli karton

# Predmetli amaliy ta'lim darsidagi har qanday amaliy faoliyat o’zida qanday tafakkur jarayonlarini mujassam etadi?


- analiz-sintez
- umumlashtirish
- taqqoslash va ajratish
+ barcha javoblar to’g’ri

# Predmetli amaliy ta'lim darsi tuzilishi buyumni tayyorlash bo’yicha ishning qanday bosqichlari asosida aniqlanadi?


+ ishga tayyorgarlik; buyumni tayyorlash (ishni bajarish); natijalarni tahlil qilish.
- ish rejasini tuzish; ish uchun kerakli narsalarni «Talabnoma» sifatida tuzish (og‘zaki, yozma); ish qurollarini tanlash va tarqatish.
- ishga tayyorgarlik; ish rejasini tuzish; ish qurollarini tanlash va tarqatish.
- buyumni tayyorlash (ishni bajarish); ish qurollarini tanlash va tarqatish; natijalarni tahlil qilish.

# Qo’l mehnati darslarida archa o’yinchoqlari va boshqa taqinchoqlar, gullar va dekorativ maxsulotlarni tayyorlashda asosan qanday qog’oz ishlatiladi?


- O’ram qog’oz ishlatiladi
+ Papirus qog’oz ishlatiladi
- Gumirovali qog’oz ishlatiladi
- Oboy qog’oz ishlatiladi

# O’quvchilar nechanchi sinfda asosan qalin qog’oz va yupqa karton bilan ishlaydilar?


- 1-sinfda
- 2-sinfda
+ 3-sinfda
- 4-sinfda

# Bolalarda qo’lning mayda muskullarini rivojlantirishga imkon yaratadigan faoliyatning qaysi turiga qiziqish uyg’otish juda muhim hisoblanadi?


- rasm chizishga
+ to’qishga
- yasashga
- turl xil mashqlar

# Har bir mehnat PAT dars qismida bosqichlar almashtirilishi yoki qayta qo’yilishi mumkinmi?


- Ha,lеkin darsning matni yangilab, qo’yilgan maqsadga muvofiq bo’lishi lozim.
+ Ha,lеkin darsning matni buzilmasdan barcha bosqichlar bir-biri bilan bog’lanib, qo’yilgan maqsadga muvofiq bo’lishi lozim.
- Ha,lеkin darsning matni o’zgartirilib, qo’yilgan maqsadga muvofiq bo’lishi lozim.
- Yo’q,mumkin emas.

# Mehnat PAT Dars rеjasini tuzishda o’qituvchi har bir bosqichni e'tiborga olishi lozim va ular qanday bosqichlar?


- vaqtni bеlgilash
- savollar tuzish
- kеrak bo’lgan jihozlarni va matеriallarni tanlash
+ barcha javoblar to’g’ri

# To’garak mashg’ulotlarida o’quvchilar mеhnatning nechta asosiy tarkibi haqida aniq tasavvurga ega bo’lishlari lozim?


- 4 asosiy tarkibi haqida
+ 3 asosiy tarkibi haqida
- 5 asosiy tarkibi haqida
- 2 asosiy tarkibi haqida

# To’garak faoliyatning dastlabki turi…


+ qog’ozdan modеllash
- to’qish
- rasm cizish
- rasmlarni qirqish

# To’garak ishlari o’quv faoliyati bilan bеvosita bog’langanmi?


- Ha,ammo to’garakda o’quv faoliyati vazifalari o’ziga hos sharoitda darsdan farqli yangi faoliyat turlarida, boshqa fan doirasida erkin ishtirok etish asosida amalga oshirilmaydi.
+ Ha,ammo to’garakda o’quv faoliyati vazifalari o’ziga hos sharoitda darsdan farqli yangi faoliyat turlarida, boshqa fan doirasida erkin ishtirok etish asosida amalga oshiriladi.
- Ha,ammo to’garakda o’quv faoliyati vazifalari o’ziga hos sharoitda darsdan farqli yangi faoliyat turlarida,shu fan doirasida erkin ishtirok etish asosida amalga oshiriladi.
- Ha,ammo to’garakda o’quv faoliyati vazifalari o’ziga hos sharoitda darsdan farqli bo’lmagan faoliyat turlarida, boshqa fan doirasida erkin ishtirok etish asosida amalga oshiriladi

# To’garak ishlari o’quvchilarning qanday hislatlariga imkon yaratadi?


- bilimlarini chuqurlashtirish va kеngaytirishda, ularda tashubbuskorlikga imkon yaratadi
- ijodkorlikni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etib, bolalarning dunyokarashlarini kеngaytirishga imkon yaratadi
- darsdan olgan ko’nikma va malakalarni mustahkamlab, yangilarini shakllantirishga imkon yaratadi
+ barcha javoblar to’g’ri

# O’quvchilarning sinfdan tashqari ish shakllarida faxriylari bilan uchrashuvlar vaqtida o’quv-tarbiyaviy jarayonining qanday vazifalari amalga oshiriladi?


- mеhnat ko’nikma va malakalarining yanada chuqur va puxta shakllantirish
- muloqotga kirishuvchanlikni oshirish
+ o’quvchilarning aniq kasblar haqidagi bilimlari kеngayadi va ularda mеhnat kishilariga nisbatan hurmat munosabatlari shakllantiriladi
- muloqotni shakllantirish
# Grafika bu -
- yunoncha «grafo» - «yozaman», «chizaman», «rasm solaman» degan ma’nolarni bildiradi.
- lotincha «grafo» - «yozaman», «chizaman», «rasm solaman» degan ma’nolarni bildiradi.
+ grekcha «grafo» - «yozaman», «chizaman», «rasm solaman» degan ma’nolarni bildiradi.
- fransuzcha «grafo» - «yozaman», «chizaman», «rasm solaman» degan ma’nolarni bildiradi.

# Grafika nechi xil turga ajratiladi?


+ 2 xil
- 4 xil
- 6 xil
- 3 xil

# Mustaqil san’at turi sifatida chiziqli tasvir nechinchi asrda yuzaga kelgan?


- XV asr oxirida
- XVI asr boshlarida
+ XV asr oxiri XVI asr boshlarida
- XV asr boshlarida

# Nechninchi yillarda respublikaning ko‘pgina shaharlarida grafik rassomlar samarali mehnat qildilar?


- 70 – 80 yillarda
+ 60 – 80 yillarda
- 50 – 60 yillarda
- 80 – 90 yillarda

# U o‘z tengdoshlari singari klassik grafika an’analariga murojaat qiladi. Petrov-Vodkin, goh Mayakoskiy grafikalarini o‘rgandi, 20 yillar grafika an’analarini ishga solishga intiladi. Bu ta’riflar kimga qaratilgan?


- N.Holiqov
- Abduboqi Gulomov
- A.Bobrov
+ Marat Sodiqov

# Gravyuralash usulining eng qadimiysi nechinchi asrda va qayerda qo‘llanilgan?


- XV asrda G‘arbiy Yevropada va XVI asrda Rossiyada
- XV asrda G‘arbiy Yevropada va XVI asrda Polshada
- XV asrda G‘arbiy Yevropada va XVI asrda Ukrainada
- XV asrda G‘arbiy Yevropada va XVII asrda Rossiyada

# Gravyura usuli bilan bosib olib chiqarilgan tasvirlarni nima deb ataladi?


- stamp
- shtamp
+ estamp
- stam

# Gravyura nimada yaratiladi?


- yog‘ochda
- metalda
- toshda
+ barcha javoblar to’g’ri

# Bosma yuzini shakli tayyorlanishiga qarab nechi xil turlariga ajratiladi?


- 5 xil
- 4 xil
- 3 xil
+ 2 xil

# Ksilografiya – qanday gravyura hisoblanadi?


- linoleum gravyurasi
- tosh gravyurasi
+ yog‘och gravyurasi
- metal gravyurasi

# Grafikada qanday tasvir asosiy o‘rinda turadi?


+ chiziqli tasvir
- rang tasvir
- chiziqli va rang tasvir
- grafik tasvir

# Agar rang tasvirchida bo‘yoqlar to‘liq palitra bo‘lsa, grafikachi-rassomda qanday ranglar bo‘ladi?


+ faqat cheklangan ranglar
- cheksiz ranglar
- to‘liq palitra
- qora ranglar

# Rang tasvir asarlari o‘zining vazifasi va ishlanish uslubiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?


- linogravyura, ksilografiya va litografiya turlarga
+ manumental, dastgoh va dekorativ turlarga
- qo‘lda ishlangan va bosma turlarga
- barcha javoblar to’g’ri

# Grafika ishlarini bajarishda nimaning roli katta?


- rangning
+ harfning
- shtrixning
- harf va shtrixning

# Manumental bu -


- u maxsus ramkaga tortilgan matolar ustiga ishlanadi
+ me’morchilik bilan bog‘liq bo‘lib, bu turdagi asarlar mustaqil mazmunga ega
- me’morchilik va amaliy san’at bilan bog‘liq, asosan bezash vazifasini o‘taydi
- naqqoshlik san’ati, teatr, kino, dekoratsiyalari kiradi

# Mehnat faoliyati turlari necha xil?


+ 4xil
- 2xil
- 8 xil
- 3xil

# Mehnat talimining 3 bosiqchi nima?


- ishlab chiqarish amaliyoti
+ kasbiy texnik tayyorgarlik
- umumiy texnik tayyorgarlik
- ashyoviy tayyorgarlik

# Oligofren bolalarda mehnat darslarini ko’rgazmali - amaliy xususiyati?


- nuqsonni korreksiyalash
- mehnatga layoqatini o’stirish
+ shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, bilish jarayonlarini takomillashtirish
- estetikasini o’stirish

# Mehnat faoliyati jarayonida bolada nima rivojlanadi?


+ ko’rish tasavvuri
- bilish jarayonlari
- estetik tarbiya
- eshituv idroki

# Alohida yordamga muhtoj bolalar uchun predmetli amaliy ta`limning ahamiyati nima?


- Yuqori darajada bilim berish.
- Kasblarga yo`naltirish.
- Mustaqil fikrlashga o`rgatish
+ Barcha javoblar to`g`ri

# Politexnik ta`lim jarayonini nima pasaytiradi?


+ faqatgina umumta`lim bilimlarni o`zlashtirish.
- mehnat fanini bilmaslik
- bolalardagi aqli zaiflik
- aqliy va jismoniy tomondan kamchiliklari bo`lishi

# Mehnat darsi bu…?


- Tarbiyaning asosiy qismini tashkil etadi.
- Aqli zaif bolalarni mehnat va bilish faoliyatida nuqsonlarini korreksiyalash
- Alohida yordamga muhtoj bolalarni mayda qo`l muskullarini rivojlanishiga yordam beradi.
+ Yuqoridagilar bilan bir qatorda turli narsalarni yasashni o`rgatadi

# Mehnat ta`limining umumiy vazifalari nimalardan iborat?


- bola shaxsida ijobiy sifatlarni tarbiyalash, mehnat turi bo`yicha elementar bilimlarni ma`lum qilish,
- tashkiliy malakalarini shakllantirish, Bola shaxsida ijobiy sifatlarni tarbiyalash bolani mehnatsevarlikka o`rgatish.
- mehnat malakalarini shakllantirish,zarur mehnat usullarini o`rgatish.
+ tashkiliy malakalarni shakllantirish, bola shaxsida ijobiy sifatlarni tayyorlash, mehnat turi bo`yicha malumot berish.

# Aqli zaif o`quvchilarni mehnatga o`rgatish tamoyillari va metodlari berilgan qatorni toping.


- Yordamchi maktabda ta`lim-tarbiyaviy va korreksion ishlar tizimi umum-didaktik talablarga asoslanadi.
- Ta`lim tamoyillari aqli zaif o`quvchilarning bilim, ko`nikma va malakalari o`zlashtirish qonuniyatlaridan kelib chiqib, ta`lim-tarbiya vazifalariga mos ravishda amalga oshadi.
- Aqli zaif bolalar bilish faoliyatining o`ziga xos xususiyatlari umumdidaktik tamoyillarni mexanik tarzda yordamchi maktab amaliyotiga ko`chiradi
+ Tushunarlilik tamoyil va hikoya suhbat ko`rgazmalilik mustaqil kuzatishlar

# Badiiy asarlarni yaratishning eng sodda va oson usuli bu…?


+ Applikatsiya
- Mehnat fani
- Syujetlar
- Rassomchilik

# Mehnat ta`limi jarayoniga to`liq ta`rif berilgan qatorni toping


- o`quvchini bilish jarayoni kamchiliklarini tuzatishda va o`quvchi shaxsida ijobiy sifatlarni tarbiyalashda muhim o`rin tutadi.
- psixologik izlanishlar ,aqli zaif o`quvchilarga ta`lim berishda muhim o`rin tutadi.
- mehnat ta`limi jarayoni qurol va moslamalarni o`rgatishda ularni ishlatishda va ijodiy salohiyatini boyitishda bordam beradi.
+ alohida yordamga muhtoj bolalarda bilish faoliyatini shaklantirishda psixologik izlanishlar o`quvchi sifatida ijobiy sifatlarni tarbiyalashda va mehnat qurollari bilan tanishtirishda muhim o`rin tutadi

# Predmetli amaliy ta`lim darslarida alohida yordamga muhtoj bolalar egallaydigan bilimlar nimalardan iborat?


+ bilish faoliyati natijasida mehnat qurollari bilan tanishib nima maqsadda foydalanish kerakligini tushunadi.
- dunyoqarashi kengayadi.
- mehnat qurollari bilan tanishadi
- yasayotgan narsalari haqida ma`lumotga ega bo`lishi kerak

# PAT darslari qaysi fanlar bilan o`zaro bog`liq.


- tasviriy san`at darsi,biologiya
- musiqa, tabiatshunoslik
- ona tili, matematika, astronomiya
+ yuqoridagi barcha fanlar bilan bog`liq

# Didaktika so‘zining ma’nosi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?


+ yunoncha ’’Didaktikos’’ ’’o‘rgatuvchi. ‘‘
- Inglizcha ’’Boshqaruvchi‘‘
- fransuzcha ’’ta’lim’’.
- grekcha ’’yo‘naltiruvchi’’ degani

# Ushbu fikrlar qaysi olimga tegishli’’Didaktika bu faqat ta‘limgina emas ,balki tarbiyalash ham - Pestallatsi


- V.Atke
- I.Gerbartj
+ A.Komenskiy

# Alohida yordam muhtoj bo‘lgan bolalar bilan dars mashg‘ulotlarida amaliy qo‘l mehnatining qaysi turlaridan foydalanamiz?


- Og‘zaki bayon qilish ,Suhbat.
- Kitob bilan ishlash ,Ekskursiya.
- Amaliy mashqlar,texnik vositalar bilan ishlash. + Hamma javoblar to‘g‘ri.

# Og‘zaki bayon qilishni necha xil usulda amalga oshirish mumkin. - 3 xil


+ 2xil
- 4xil
- 5xil.

# PAT darsi oz mazmunida qaysi fanlarga oid topshiriqlarni aks ettiradi?


- psixologiya,ona tili,rasm,tabiat
+ matematika,ona tili,adabiyot,tabiat,rasm
- chet tili, algebera
- togri javob yoq

# ENB bolalarda PAT darslarida muloqot qay tarzda bo’ladi?


+ avval imo ishora so’ng o’zaro muloqot
- faqat imo ishora
- yozma tartibda
- to’g’ri javob yo’q

# PAT darslarida asosan oquvchilarning qaysi xususiyati rivojlantiriladi?


- imo ishora bilan gaplashish
- sensorika
+ mayda muskul motorikasi
- og’zaki nutq

# PAT oquvchilarni nimaga orgatadi?


+ voqea hodisalarni o’zaro bog’liqligini tushunishga va shu asosda ijtimoiy hayotga moslashishga o’rgatadi
- hayoliy tasavvurlarini kengaytirishga yordam beradi
- mayda muskul motorikasini rivojlantiradi
- A va B javoblar tog’ri

# Texnologiya darslarida yuqori sinflardan boshlab mehnat darslari tarkibiga nimalar kiradi?


- sartaroshlik
- dizaynerlik.
+ gulchilik chorvachilik dizaynerlik
- bog’bonlik

# Qol mehnati darslarining necha xil shakli bor va ular qaysilar?


- 3 dars,ekskursiya,amaliy
+ 2 dars va ekskursiya
- 1 faqat dars shakli
- to’g’ri javob yo’q

# Qaysi darsi eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar maktablarida asosiy va yеtakchi dars hisoblanadi?


+ Mehnat va predmetli amaliy ta'lim
- Tasviriy sa'nat
- Adabiyot
- Ona tili

# Sinflarda prеdmеtli amaliy ta'lim darslari qanday ishlarning tashkiliy shakllari asosida olib borilishi mumkin?


- Sinf bo‘yicha yalpi ishlash. (jamoa, o‘qituvchi bilan) Guruhlarga bo‘linib ishlash «Kichik o‘qituvchi» bilan ishlash yakka ishlash
- Guruhlarga bo‘linib ishlash,yalpi ishlash.
- Yakka holda ishlash.,guruh bòlib ishlash
- Javob yoq

# Amaliy ta’lim jarayonida o’quvchilarda nimalar shakllanadi?


+ axloqiy sifatlar v qoidalarga rioya qilish
- tinchlikni saqlash
- jismoniy kuch
- ruhiy va jismoniy kuch

# Predmet amaliy ta’lim darslarida kichik sinflarga qaysi jihattan tayyorlanadi


+ psixologik va jismoniy
- aqliy va rruhiy
- psixologik va aqliy
- javoblar xató

# Tilga maxsus o’qitishning qanday tamoyilini qo’llash predmetli amaliy ta’lim darslarida yaqqol amalga oshadi?


+ Faoliyat tamoyili
- Ko’proq ishlash tamoyili
- Muloqat tamoyili
- Nutq tamoyili

# Predmetli amaliy ta’lim darslarini boshlang’ich sinflarda o’quvchilarga kim tomonidan o’tiladi?


- Menat o’ituvchisi
+ Sinf rahbari
- jismoniy tarbiya yo’riqchisi
- To’g’ri javob yo’q

# Mexnat ta’limining samarali metodlaridan biri


- tushuntrish
- suhbat
+ instruktaj
- hikoya
# Origami dastlab nechanchi yilda mashhur bo’lgan
- 1881
- 1883
+ 1880
- 1882

# Litogirafiya nechanchi asrda vujudga kelgan


+ 19
- 17
- 15
-16

# Qaysi o’quv quroli boalarga yoqadi


- qalam
+ qog’oz
- ruchka
- karton

# Art terapiya elementlari bilan psixologik darslar nachta vazifa bajaradi


- 9
- 8
- 7
+ 6

# Art terapiya atamasi nechanchi yil kiritilgan


- 1838
- 1983
+ 1938
- 1937

# Mehnat turlari necha xil bo’ladi


- 5
+ 4
- 3
- 6

# Ish qurollari ishlatilishi bo’yicha nechchiha bo’linadi


- 5
- 3
- 4
+ 2

# Predmetli amaliy ta’lim darsi eshtishida nuqsoni bo’lgan bolalar maktablarida qanday o’rin tutadi?


- Umumiy fan hisoblanadi
+ Asosiy va yetakchi fan hisoblanadi
- Qo’shimcha dars hisoblanadi
- Bu fan maxsus maktablarda o’tilmaydi

# Predmetli amaliy ta’lim darsini mohiyati nimalardan iborat?


- Predmet anglatgan mazmun, predmetga oid voqea hodisalar
- Faqat sifat tushunchasi bilan aloqador
- Miqdor va sifat tushnchalari amaliy faoliyat asosida egallanib, tajribada qo’llaniladi
+ A va D javoblar to’g’ri

# Predmetli amaliy ta’lim darslarida ………. uchun tabiiy sharoit yaratiladi.


+ Muloqot
- Turli xil buyumlar yasash
- Savol va javob
- Topshiriqlar

# Predmetli amaliy ta’lim darslarida qanday nutqni rivojlantirish tabiiy nutqiy vaziyatida amalga oshadi?


A. Monologik
B. Dialogik
D. Polialogik
E. A va B javoblar to’g’ri

# Amaliy faoliyat davomida qanday jihatlar tarbiyalanadi?


- Diqqat, faoliyat, sezgi
- Idrok, xotira
+ Mehnatsevarlik, intizom, mas’uliyat
- Qobilyat, xayol, oliyjanoblik
# O’qituvchi va o’rtoqlari bilan munosabatga kirishish orqali………. sifatida shakillanib boradi.
+ Shaxs
- O’qtuvchi
- Ijodkor
- Mutaxasis

# Predmetli amaliy ta’lim darslarida diologik nutqni rivojlantirishtabiiy nutqiy vaziyatlarda qanday amalga oshadi?


+ Murojatlar, Buyruqlar, Ish yuzasidan muloqot, Talabnomalar
- Gaplashish, Yozma nutq, Topshiriq, Savollar, Murojaatlar
- Yuqoridagi javoblar bir- birini to’ldiradi

# Xalq ta’lim vazirligi tomonidan amali ta’lim muassasalarda nima deb nomlanadi?


- Mehnat ta’limi
+ Texnologiya
- Amaliy ta’lim
- Mehnat

# Grafika so‘zinig ma‘nosi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?


+ Chiziqli.
- Bezayman.
- Yopishtirish.
- Naqsh.

# Grafika atamasi nechanchi asrda shakllangan?


+ XIX asr.
- XVIII asr.
- XVII asr.
- XVI asr.

# PAT darslarida qishloq xo‘jalik mehnati nechaga bo‘linadi?


+ 2 ga bo‘linadi: a) o‘quv tajriba uchastkasida ishlash; b) sinfdan tashqari ishlash.
- 3 ga bo‘linadi: a) o‘quv xonasida ishlash; b) darsdan tashqari ishlash.
- 2 ga bo‘linadi: a) o‘quv tajriba uchastkasida ishlash; b) darsdan rashqari ishlash.
- 4 ga bo‘linadi: a) o‘quv tajriba uchastkasida ishlash; b) darsdan rashqari ishlash.

# Qo‘l mehnati darslarining ikki shakli qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?


+ Dars shakli va ekskursiya.
- Dars shakli va mustaqil ish.
- Mustaqil ish va dars shakli.
- Dars shakli va mustaqil ta’lim

# Qo‘l mehnati darslarida umumfoydalanadigan metodlar qaysilar.


+ O‘g‘zaki, hikoya, ko‘rsatma, suhbat.
- Faqatgina o‘g‘zaki.
- Faqatgina yozma.
- O‘g‘zaki va yozma.

# PAT darsi o‘z mazmunida qaysi fanlarga oid topshiriqlarni aks ettiradi?


- Ona tili, tabiat, musiqa, rasm.
- Matematika, tabiat, geografiya, rasm.
- Rasm, matematika, mehnat, musiqa.
+ Ona tili, tabiat, mehmat, rasm, matematika.

# Devoriy gazetalar qaysi usulda yoziladi?


+ Grafika.
- Qo‘lda ishlangan rasm.
- Dekoratsiya.
- Jurnal

# "Bezayman" (lot) so‘zi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


+ Dekoratsiya
- Applikatsiya.
- Grafika.
- Chizma

# Mehnat metodikasi fani qaysi fanlar bilan bog‘liq?


+ tabiat tasviriy tanlay ona tili
- kimyo fizika
- matematika ona tili kimyo
- hamma javob to‘g‘ri.

# O‘quvchilar mehnat faoliyatining turlari xilma xil bo‘lib ular nechta va qaysilar?


- 1ta ijtimoiy, foydali mehnat
+ 4ta maishiy, o‘quv, ijtimoiy, o‘quv ishlab chiqarish mehnati
- 3ta ijtimoiy mehnat,o‘quv,
maishiy mehnat
- to‘g‘ri javob yo‘q

# Ish qurollarini ishlatilishi bo‘yicha nechchi guruhga bo‘lish mumkin?


+ 2gurux
- 3gurux
- 5gurux
- 4gurux

# Mehnat ta'limining samarali metodikasidan biri nima?


- malaka
- ko‘nikma
+ Instruktaj
- bilim

# "Mashinalar -ko‘nikmalar "mavzusi nechinchi sinfda o‘rganiladi?


- 2sinfda
- 5sinfda
- 1sinfda
+ 3sinfda

# Qo‘l mehnati darslarida unumli foydalanadigan metodlar nechida bo‘linadi?


- 4 ga
+ 3ga
- 5ga
- 6ga

# PAT darslari davomida o‘quvchilar o‘zlashtirilishi qiyin mavxum va kundalik hayotda uchraydigan qaysi tushunchalarni o‘zlashtiradilar?


+ Vaqt va makon.
- Ehtiyoj va vaqt.
- Ehtiyoj va soat.
- Vaqt, makon va ehtiyoj.

# PAT darslarida qo‘shimcha qanday ko‘nikmalar shakllanadi?


+ Ish joyini toza tutish, tajamkorlik, sherigi bilan birga ishlash.
- Ish joyini yig‘ishtirish.
- Ish joyini toza tutish, o‘zi yakka ishlash.
- O‘zi yakka ishlash.

# Dekorativ me‘morchilikka nimalar kiradi?


+ Naqqoshlik, teatr, kino.
- Naqqoshlik, teatr, raqs.
- Naqqoshlik, kino, musiqa.
- Kino, musiqa, raqs.

# Xalq ta‘limi vazirligi tomonidan " Mehnat ta‘limi " qaysi so‘zga o‘zgartirildi?


+ ..... Texnologiya fani.
- .....Korreksiya fani.
- .... Ta‘limi fani.
- .....San‘ati fani

# Applikatsiya so‘zining ma‘nosi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsarilgan?


+ lot. applicatio - "yopishtirish"
- yun. applicatio - "bezayman"
- lot. applicatio - "chiziq"
- Javob yo’q
Yüklə 32,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin