## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##MüəllimYüklə 0,67 Mb.
səhifə1/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
#102018
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

##Fakültə: Riyaziyyat və informatika

##Kafedra: Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

##İxtisas: İnformatika müəllimliyi

##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət İmtahanı

## Qrup: İ-401-403

##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası

##Müəllim: b/m M.V.Abdullayeva

##Kafedra müdiri: prof. A. S. Adıgözəlov

##Dekan müavini: dos.A.Q.Cəfərov

##Ekspert komissiyasının üzvü: dosN.B.Nəsirov

##book_id=168//book_name =İnformatikanın tədrisi metodikası//

##fk=132// ks=03 //fn= 168 // sumalltest= 300 //

## EHM-in inkişaf mərhələləri .............................................................1– 29

## İnformatikanin tədrisi metodikasinin predmeti ..............................1– 25

## İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin

məqsəd və vəzifələri ...........................................................................1– 26

## Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu ................................1– 28

## Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili ...............................1– 35

## İnformatika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu).........................1– 13


## İnformasiya və informasiya prosesləri ...............................................1– 18

## İnformasiyanin təsvir olunması .......................................................1– 28

## Kompüter xətti ...................................................................................1– 32

## Formallaşdırma və modelləşdirmə.....................................................1– 26

## Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma ..............................................1– 25

## İnformasiya texnologiyaları ...............................................................1– 15##num=1//level= 1// sumtest=29//name=EHM-in inkişaf mərhələləri//


1. EHM-in nəsillərinə aid olan düzgün variantı seçin:

1- I nəsil

2- II nəsil

3- III nəsil

a- saniyədə 20 000 əməliyyat icra edir

b- saniyədə bir milyon əməliyyat icra edir

c- saniyədə 100 000 əməliyyat icra edir

A) 1- a, 2- b, 3-c

B) 1- a, 2- c, 3-b

C) 1- c, 2- a, 3-b

D) 1- b, 2- c, 3-a

E) 1- b, 2- a, 3-c


2. EHM-in quruluşuna aid olmayanları seçin:

a – giriş qurğuları

b – klaviatura

c – yaddaş qurğuları

d – monitor

e – çıxış qurğuları

f – printer

A) b, c, e

B) a, b, e

C) b, d, f

D) d, e, f

E) c, d, e


3. İnformatikanın fundamental əsasına aid olanları seçin:

a – məktəb informatikası

b – nəzəri informatika

c – yaddaş qurğuları

d – informatlaşdırma vasitələri

e – informasiya texnologiyaları

f – sosial informatika

A) c, d, e,

B) a, b, c, e

C) a, b, c,

D) b, d, e, f

E) a, d, e


4. Alqoritmin xassələri hansı cavabda düzgün qeyd olunmuşdur?

1 – aydınlıq

2 – təsviri

3 – kütləvilik

4 – diskretlik

5 – budaqlanma

6 – nəticəlik

A) 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 5, 6

C) 2, 3, 5, 6

D) 1, 3, 4, 6

E) 2, 3, 4, 5


5. Alqoritmləşdirmənin əsasını təşkil edən alqoritmik mədəniyyətin

komponentləri hansılardır?

1 – alqoritm anlayışı və onun xassələri

2 – alqoritmin təsvirolunma dilləri

3 – təsvirin formalaşdırılması dilləri

4 – proqramlaşdırma

5 – giriş verilənlər

6 – alqoritmin yerinə yetirilməsi

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 4, 6

C) 2, 3, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 2, 3, 6


6. Kompüter müasir dövrdə nə üçün istifadə olunur?

1 – qlobal hesablamalar aparmaq üçün

2 – müxtəlif reaktiv siyahıların hazırlanması üçün

3 – sadə hesablamalar aparmaq üçün

4 – elmi layihələr aparmaq üçün

5 – böyük elmi-texniki layihələr üçün

6 – informasiya axını azaltmaq üçün

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 6

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 6

E) 1, 2, 5


7. Birinci nəsil EHM –lər neçənci ildə hazırlanmışdır və element bazası nədir?

A) lampalar, 70- ci illər

B) 60-cı illər, lampalar

C) tranzistorlar, 60-cı illər

D) inteqral sxemlər, 80-ci illər

E) tranzistorlar, 70-ci illər


8. İkinci nəsil EHM-lər saniyədə neçə əməliyyat yerinə yetirirdi və element bazası nədir?

A) İnteqral sxemlər, bir milyona qədər

B) Lampalar, 20 min

C) 100 min, transiztorlar

D) Böyük inteqral sxemlər, bir neçə milyon

E) Lampalar, 100 min


9. Üçüncü nəsil EHM-lərin əsasını nə təşkil edirdi və saniyədə nə qədər

əməliyyat yerinə yetirilirdi?

A) Böyük inteqral sxemlər, bir neçə milyon`

B) Lampalar, 20 min

C) Tranzistorlar, 100 min

D) İnteqral sxemlər, 1 milyona qədər

E) İnteqral sxemər, 100 minə qədər


10. Dördüncü nəsil EHM-lərə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) 60 – cı illər, lampalar

B) 60 - ci illər, tranzistorların kəşfi

C) 70 – ci illər, lampalar

D) 80-ci illər, inteqral sxemlər

E) 70 – ci illər, böyük inteqral sxemlər


11. Printerdən hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Ədədi, mətni və qrafiki informasiyaların kağız üzərində alınması və uzun

müddət saxlanması üçün

B) İnformasiyaların qəbul edilməsi və ötürülməsi üçün

C) İnformasiyanı digər kompyuterlərə telefon xətti ilə ötürmək və almaq üçün

D) Kompyuterin qurğuları arasında informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün

E) Mürəkkəb çertyojları, böyük ölçülü şəkilləri kağız üzərində çəkmək üçün
12. XXI əsrin süni intellektə malik maşınları hansılar olacaqdır?

A) EHM-lərin dörd və altıncı nəsli

B) EHM-lərin dörd və beşinçi nəsli

C) EHM-lərin beş və altıncı nəsli

D) EHM-lərin iki və beşinli nəsli

E) EHM-lərin üç və dördüncü nəsli


13. Hesab – məntiq qurğuları hansı işləri idarə edir?

A) Hesabi və ümumi işləri

B) EHM-lərin ümumi işini idarə edir

C) həm hesabi, həm də məntiqi

D) Məntiqi və idarəetmə

E) Bütün qurğuların işini tənzimləyir14. İnterfeysdən hansı qurğular arasında əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur?

A) Əməli və daxili yaddaş

B) Əməli və xarici yaddaş

C) Daxili və xarici yaddaş

D) Prosessor və daxili yaddaş

E) Prosessor və xarici yaddaş


15. İnformatika elmi nə vaxt yaranmışdır və onun inkişafı nə ilə bağlıdır?

A) XIX əsrin 1-ci yarısında, EHM-in yaranması

B) XIX əsrdə, EHM-in yaranması

C) XX əsrdə, EHM-in yaranması

D) XX əsrin 2-ci yarısında, EHM-in yaranması

E) XVIII əsrdə, EHM-in yaranması


16. Orta məktəblərdə “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənni

nə vaxtdan tədris olunur?

A) 1984-cü il, 15 sentyabrdan

B) 1985-ci il, 15 sentyabrdan

C) 1990-cı il, 15 sentyabrdan

D) 1985-ci il, 1 sentyabrdan

E) 1983-cü il, 1 sentyabrdan


17. Alqoritm sxem dilində və alqoritmik dildə necə verilir?

A) Bəndlər və bloklar

B) Cümlələr və bloklar

C) Bloklar və operatorlarla

D) Cümlələr və bəndlər

E) Operatorlar və bloklar


18. Mikroprosessorların istehsalı EHM üçün nəyi dəyişdirdi?

A) yayılması və inkişafını

B) inkişafı və tətbiqini

C) yayılması və tətbiqini

D) təşkili və tətbiqini

E) inkişafı və ixracını


19. Dövlət məktəblərinin kompüterləşdirilməsi problemini həll etmək üçün

hansı jurnal nəşr olundu və neçənci ildə?

A) “İnformatika”, 1985- ci il

B) “İnformatika və təhsil”, 1986- cı il

C) “İnformatika və təhsil”, 1990- cu il

D) “İnformatika”, 1986- cı il

E) “İnformatika və təhsil”, 1984- cü il


20. Hansılar EHM-in quruluşuna aid deyil?

A) yaddaş qurğuları, çıxış qurğuları

B) giriş qurğuları, çıxış qurğuları

C) əməli yaddaş , xarici yaddaş

D) idarəetmə qurğuları, yaddaş qurğuları

E) hesab – məntiq qurğuları, giriş qurğuları


21. Klaviaturaya hansılar aid deyil?

A) xarici yaddaş, hərflər

B) hərf və rəqəmlər

C) işçi düymələr, rəqəmlər

D) işçi düymələr, hərflər

E) əməli və xarici yaddaş


22. Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusuna aid deyil?

A) printer, əməli yaddaş

B) əməli, xarici yaddaş

C) xarici yaddaş, monitor

D) funksional, işçi düymələr

E) monitor, xarici yaddaş


23. Hansılar alqoritmin xassələrinə aid deyil?

A) diskretlik, kütləvilik

B) kütləvilik, nəticəlik

C) aydınlıq, diskretlik

D) kütləvilik, aydınlıq

E) bloklar prinsipi, diskretlik prinsipi


24. EHM-lərin qurulmasından ibarət ardıcıllığı tapın:

1- giriş qurğuları

2- yaddaş qurğuları

3- idaretmə qurğuları

4- hesab-məntiq qurğuları

5- çıxış qurğuları


A) 2, 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1, 4, 3, 2, 5

D) 2, 3, 1, 4, 5

E) 5, 4, 1, 2, 3
25. EHM-in yeni nəsli əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir?

1 – ölçülərin kiçikliyi

2 – ölçülərin böyüklüyü

3 – proqram təminatı

4 – sürətinin böyüklüyü

5 – etibarlılığına görə

6 – ölçülərinə və dəyərinə

A) 3, 4, 5, 6

B) 1, 3, 4, 2

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 3, 4, 5


26. Yaddaş qurğularında hansı yaddaşlardan istifadə olunur?

1 - Əməli yaddaş

2 - Keş yaddaşı

3 - Xarici yaddaş

4 - Daxili yaddaş

5 - Optik disk

A) 4, 5

B) 1, 2


C) 3, 4

D) 2, 3


E) 1, 3
27. Alqoritm sxem dilində və alqoritmik dildə necə verilir?

1- Bloklar vasitəsilə

2- Operatorlar vasitəsilə

3- Bəndlər vasitəsilə

4- Cümlələr vasitəsilə

5- Sxemlər vasitəsilə

A) 5, 2

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 1, 2
28. EHM-lərin qurulmasından ibarət ardıcıllığı tapın:

1 – giriş qurğuları

2 – hesab –məntiq qurğuları

3 – idarəetmə qurğuları

4 – yaddaş qurğuları

5 – çıxış qurğuları

A) 1, 2, 3, 5, 4

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 2, 3, 1, 4, 5

E) 5, 4, 1, 2, 3
29. “Alqoritm sözlərlə verilmişdir” nə deməkdir?

1 – cümlələr

2 – bloklar

3 – bəndlərlə

4 – operatorlarla

5 – sxemlərlə

6 – rəqəmlərlə

A) 3, 4


B) 2, 4

C) 1, 2


D) 1, 3

E) 4, 5
Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə