1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık söz konusudur?Yüklə 119,06 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü119,06 Kb.
#58589

powerpluswatermarkobject3


1.Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık söz konusudur?

 1. Tanzimat Edebiyatının birinci dönemi “aktif ve dışa dönük” ikincisi evresi ise “marazi ve içe dönük” bir nitelik taşımaktır.

 2. Birinci dönem sanatçıları aktif olarak ülke siyasetiyle ilgilenirlerken ikinci dönem sanatçıları yalnızca edebiyatla ilgilenmişlerdir.

 3. Birinci dönemin sanatçıları “Sanat toplum içindir.” görüşünü benimsemişler; ikinci dönem şair ve yazarları ise “Sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir.

 4. İkinci dönem Tanzimat sanatçılarının eserlerindeki dil, birinci dönemde yazılan eserlere nazaran daha ağırdır.

 5. II. Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarının romanlarında gözleme çok fazla yer verilmelerinin nedeni romantizmin etkisinde kalmalarıdır.

2. I-Divan edebiyatını eleştirmişler.

II-Buna karşılık Halk edebiyatını savunmuşlar.

III-Hece ölçüsünü kullanmayı istemişler

IV-Eski şekiller içinde yeni konular işlenmiştir.

Yukarıda verilen Tanzimat şairlerinin edebiyat ile ilgili görüşlerinden hangi/hangilerini Tanzimat sanatçıları uygulamaya geçirememişlerdir? 1. Yalnız II

 2. Yalnız II

 3. Yalnız III

 4. II-III

 5. I-IV

3. Tanzimat Edebiyatı sanatçıları edebiyatımıza daha çok nesir alanından yenilikler getirmişlerdir. Şiir alanında ise, anlatımın kuruluşunda Divan Edebiyatının geleneklerinden olan ……………………………………………………….Yukarıda yer alan boşluk aşağıdaki ifadelerin hangisi ile tamamlanırsa yanlışlık yapılmış olmaz?

 1. söz hünerleri, seciler ve doldurma sözler atılmış; düşünceler, uzun sözler yerine kısa sözlerle anlatım sağlanmıştır.

 2. “aşk, sevgi , ayrılık , düş kırıklıkları , doğa ve ölüm“ gibi konular işlenmiştir.

 3. Şiirde içerik değil, güzellik, estetik ön plâna çıkmıştır

 4. Gericiliğe, zulme, haksızlığa, soygunculuğa, istibdada sert bir dil ile saldırı benimsenmiştir.

 5. nazım biçimlerini kullanmalarına rağmen aşk,tabiat gibi konuları değiştirememişlerdir.

4. Tanzimat Edebiyatının her iki dönem şairleri de …………… etkisinde şiir yazmıştır.Yukarıda verilen boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 1. Romantizm

 2. Realizm

 3. Natüralizm

 4. Sembolizm

 5. Empresyonizm


5.Aşağıda Tanzimat romanı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık söz konusudur?

 1. Tanzimat romanında ele alınan konular gerçeğe uygundur. Konular çoğunlukla ya gerçek hayattan ya da tarihten alınır.

 2. Tanzimat yazarları kendi kişiliklerini romanlarına yansıtmışlardır.

 3. Tanzimat yazarları okuyucuyu aydınlatmak için olayların akışını sık sık keserek uzun uzun uzadıya fikirlerini anlatma gayesi güderler.

 4. Yer ve çevre tasvirleri, çoğu zaman, vakanın yürüyüşünü canlandırmak ve vaka kahramanlarının kişiliklerinin oluşumunu anlatabilmek için yapılmıştır .

 5. Tanzimat edebiyatı hikâye ve romancılarının bir bölüğü halka, bir bölüğü aydın kişilere seslenmişlerdir.


6.Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin etkilendiği yabancı şairlerden biri değildir?


 1. Ernest Renan -Lamartine

 2. Litre -La Fontaine,

 3. Racine,-Jilbert

 4. J.J.Rausseau-Moliere

 5. Lamartine- Jilbert

7. Hak-Taâala azamet[1] âleminin padisehi

La-mekândır olamaz devletinin taht-gehi

Yukarıda Şinasi’nin Münacat adlı şiirinden alınan beyitte nasıl bir kafiye çeşidi yer almaktadır?


 1. Yarım kafiye

 2. Tam Kafiye

 3. Zengin Kafiye

 4. Redif

 5. Tunç Kafiye

8. Şinasî başlangıçta ……… , ………… ve hatta …………. yazmış olmasına rağmen Paris’ten dönüşünde yeni bir anlayışla karşımıza çıkar. Özellikle: Divan şiirinin mazmunlarından uzaklaşma ve doğrudan doğruya yalın düşünceye yönelme hemen dikkati çekivermektedir.

Yukarıda yer alan boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 1. tarih,gazel,kaside

 2. gazel,kaside,serbest müstezad

 3. kaside,serbest müstezad,sone

 4. sone,terza-rima,mensur şiir

 5. sözlük,tarih,tiyatro

9. "Vahdet-i zatına aklımca şahadet lazım" /ŞinasiYukarıda Şinasi’ye ait olan ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılırsa sanatçı hakkında en doğru sonuç elde edilir?

 1. Şinasi, hayranı olduğu halk, vatan, millet kelimelerini bugün bildiğimiz anlamda, ilk defa ve bol bol kullananlardan biri olması

 2. Şinasi'nin düşünce hayatı içinde bir başka hizmeti de halkı aydınlatma ve eğitme yolunda olması

 3. Türk yazı dilini yeniden kurmak ve onu, hüner göstermek için kullanılan bir vasıta olmaktan kurtarması

 4. Fransız klasik yazarlarından etkilenmiş olması

 5. Eserlerinin kuvvetli sosyal yergiler taşıması

10.Önce yapılmış bazı denemeler olsa bile, edebiyatımızın, Batılı anlamında ve sanat değeri taşıyan ilk sahne eseri de Şinasi'nindir. “Şair Evlenmesi” adlı bu eser, 1860 yılında Tercüman-ı Ahval'de tefrika edilmiştir.Yukarıda verilen paragrafta adı geçen eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Şinasi, bu eserde, doğrudan doğruya halk tiyatrosu geleneğinden faydalanmıştır.

 2. Eserine " oyun " yerine " piyes " adını vermiştir.

 3. Eserin kişilerini, kendi meslek ve seviyelerine göre değil İstanbul Türkçesi ile konuşturmuştur.

 4. Şair evlenmesi her ne kadar görücü usulü ile evlenmeyi eleştirse de eserin tamamında sosyal yergiler yetersiz kalmaktadır.

 5. Eser,ilk olmasına rağmen oldukça hacimli bir içeriğe sahiptir.

11. I-Tercüme-i Manzume

II-Müntahabat-ı Eş'ar

III-Şair Evlenmesi

IV- Tasvir-i Efkar

V-Durub-ı Emsal-i OsmaniyyeYukarıda Şinasi’nin eserlerinden hangisi günümüz Türkçesine çevrildiğinde “Şiirlerimden Seçmeler” anlamını taşımaktadır?

A-) I B-)II C-)III D-)IV E-)V


12.Türk Edebiyatında bir çok ilkleri ortaya koyan Şinasi aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek teşkil edecek bir eser ortaya koymamıştır?

 1. Şiir-tercüme

 2. Fabl-tiyatro,

 3. Makale-tenkit

 4. sözlük-tenkid

 5. folklor-mektup

13. Gazeteciliğe “Tuna” gazetesinde başladı. “Zevra” adlı vilayet gazetesini çıkardı. 30 Mart 1872'de “Eyvah” piyesinin sahnelenmesi, hemen ardından da 3 Nisan 1873 tarihli İbret'te matbuat nizamını şiddetli tenkit etmesi Hükümet, ona sürgün yeri olarak Ebuzziya Tevfik ile birlikte Rodos'u uygun buldu.Sanatçı Şinasi ile başlayan halka yönelme, onu eğitme, onun kültür seviyesini yükseltme düşüncesinin uygulamaya konulmasında en büyük emeği geçen sanatçıların başında gelir.Yukarıda sözü geçen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ahmet Vefik Paşa

 2. Ahmet Mithat Efendi

 3. Ahmed Cevdet Paşa

 4. Hüseyin Rahmi Gürpınar

 5. Şemseddin Sami

14.Ahmet Mithat Efendi için aşağıdakilerden hangisi öncelik taşımaktadır? 1. Tenkid

 2. Gazetecilik

 3. Hikaye

 4. Roman

 5. Piyes


15.Aşağıda Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatro türünde verilen eserlerinden hangisi diğerlerine göre daha başarılı sayılmaktadır?

 1. Eyvah

 2. Zuhur-ı Osmaniyan

 3. Çerkes Özdenler

 4. Çengi

 5. Fürs-i Kadimde Bir Fâcia

16. Ahmet Midhat'ın sanatının temelinde halka seslenme, halkı eğitme ve ona okuma alışkanlığını kazandırma amacı yatar. Eskinin masal atmosferinden yararlanmış, meddah tarzını denemiş, okuyucu ile sohbet eder gibi yazmış, ansiklopedik bilgiler ile her vak'anın sonunda okuyucuya öğüt verme alışkanlığını bırakmamıştır.Ahmet Mithat Efendi’nin bu üslup özellikleri onu hangi yönde olumsuz olarak etkilemiştir?

 1. Niteliksiz eserler vermesine

 2. Dilde itinasızlığı

 3. Piyes alanında az eser vermesine

 4. Hikâye ve roman ile yeterince halka inememiş olmasına

 5. Sözcük seçiminde dikkatsizliğe


17. Şemseddin Sami'nin 1872'de çıkan Taaşşuk-ı Tal'at ve Fıtnat adlı romanından sonra Türkçede basılan ikinci yerli roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Namık Kemal-İntibah

B-)Ahmet Mithat Efendi-Hasan Mellah

C-)Ahmet Vefik Paşa-Zoraki Tabip

D-)Fatma Aliye Hanım-Udi

E-)Samipaşazade Sezai-Sergüzeşt


18.Aşağıda Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerindeki “kahramanlar” ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. romanlarında kişi kadrosu zengindir.

 2. kadronun çoğu okuyucuya iyi tanıtılmayan isim kalabalığından ibarettir.

 3. kuvvetli, canlı, yaşaması mümkün tipler yoktur.

 4. çoğu kişileri iyice mübalağa ile anlatılır.

 5. bazı kahramanları olağan üstü eylemleri ile romandan çok destan ve masal kişilerini andırırlar.

19.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1. Şinasi-Klasisizm

 2. Ahmet Mithat Efendi-Realizm

 3. Namık Kemal-Romantizm

 4. Samipaşazade Sezai-Naturalizm

 5. Nabizade Nazım-Naturalizm

20. Yaşanılan günlük hayatın romanlaştırılmasına "yerli roman" adını verirken, Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli yörelerinde ve tarihi özelliği ile geçen romanlara da "milli roman" terimini yakıştıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Şemseddin Sami

B-)Nabizade Nazım

C-)Ebuzziya Tevfik

D-)Ahmet Mithat Efendi

E-)Namık Kemal
21.Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangi yanlıştır?


 1. Kokona Yatıyor Yahut Madam Uykuda > Ali Bey

 2. Muhâdarât- Fatma Aliye Hanım

 3. Renan Müdafaanamesi – Namık Kemal

 4. Ölü-Beşir Fuat

 5. Duhter-i Hindu-Abdülhak Hamid Tarhan

22.Yaşadığı yıllarda devlet tarafından salnamelerin yayınlanmasını üstlenen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Ahmet Mithat Efendi

 2. Şemseddin Sami

 3. Ahmet Vefik Paşa

 4. Beşir Fuat

 5. Ziya Paşa

23. Dil konusunda belli bir hedefi olmamakla birlikte Lehçe-i Osmani‘ de "Lisan-ı Osmani" olarak nitelediği Türkçeyi tek başına ele alması ve Türk tarihinin başlangıcı hakkında dikkate değer görüşler ileri sürmesi, Şemseddin Sami’nin aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsediğinin bir göstergesidir? 1. Türk kültürünün birleştirici unsur olduğunun

 2. Türk tiyatrosunun önemini kavramış olmasının

 3. Osmanlıca yerine Türkçe anlayışını benimsemesinin

 4. Türk dilinin önemini kavramış olduğunun

 5. Milli bir şuura ulaşmış olduğunu

24. Ahmet Vefik Paşanın Müntahahat-ı Durub-ı Emsal (1852), Hikmet-i Tarih (1863) ile Ebulgazi Bahadır Han'ın eserinden çevirdiği Şecere-i Evşal-i Türkiyye (1864) ve Fezleke-i Tarih-i Osmanı adlı eserleri İmparatorluk Türkiye'sinde şuurlu ve ilmi nitelikte ilk defa aşağıda yer alan hangi fikir hareketini başlattığı kabul edilmektedir? 1. Batıcılık

 2. İslamcılık

 3. Türkçülük

 4. Adem-i Merkeziyetçilik

 5. Osmanlıcılık


25.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. Atala-Recaizade Mahmut Ekrem

 2. Ecel-i Kaza-Ebuzziya Tevfik

 3. Tayflar Geçidi-Abdülhak Hamid Tarhan

 4. Fitnen-Abdülhak Hamid Tarhan

 5. Afife Anjelik-Beşir Fuat

26. I.Tarih-i Cevdet

II.Kısas-ı Enbiya

III.TezakirYukarıda verilen eserlere aşağıdaki eserlerden hangisini eklersek yanlış olmaz?

 1. Yeni Osmanlılar Tarihi

 2. Hakan

 3. Mecelle

 4. Mes Prison

 5. Aynalar

27. I-Ayyar Hamza

II-Lehçetü'l-Hakayık

III-Makber

IV-İhtiyar Onbaşı

V-Hacle


Yukarıda yer alan eserler eşleştirildiğinde hangi/hangileri dışarıda kalır?

 1. Yalnız I

 2. Yalnız II

 3. I-III

 4. Yalnız IV

 5. Yalnız V

28. Emin Nihat'ın Müsâmeretnâme (Gece Toplantıları kitabı) adlı eserinde 7 hikâye toplanmıştır. Bunların kimisi 50–60 sahife tutan uzun hikâye, kimisi de 130–140 sahife tutan kısa roman niteliğindedir.Yukarıda sözü geçen eseri aşağıdaki eserlerden hangisine benzetmek yanlış olmaz?

 1. Giritli Aziz Efendi'nin Muhayyelat adlı eseri

 2. Boccacio’nun Decameron Hikayeleri

 3. Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat adlı eseri

 4. Cervantes’in Don Kişot adlı eseri

 5. Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı eseri

29.Udi romanı ile tanınan Fatma Aliye Hanım’ın bu roman dışında en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir? 1. Muhayyelat

 2. Enin

 3. Ref’et

 4. Muhâdarât

 5. Meram

30. Mûîni zalimin dünyada erbab -ı denâettir

Köpektir zevk alan sayyâd bi-insafa hizmetten

Yukarıda yer alan beyitin şerhi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak erilmiştir?


 1. Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; yere düşmekle cevher, değerinden özünden bir şey kaybetmez.

 2. Vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz.

 3. Zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir; insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir.

 4. Hayatın değerini şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile geçici zevklere ebedi feyiz tercih edilir.

 5. İnsanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir; insan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaati bekler?

31.Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in etkisi altında kalmadığı sanatçılardan biridir? 1. Şeyh Galib

 2. J.J Rousseau,

 3. Voltaire,

 4. Montesquieu

 5. Hersekli Arif Hikmet

32. I-Tahrib-i Harabat

II-Takib

III-Devr-i İsti1a

IV-Barika-i Zafer

V- GülnihalYukarıda verilen Namık Kemal’in eserleri türleri bakımından eşleştirildiğinde hangi/hangileri dışarıda kalır?

 1. Yalnız I

 2. II-V

 3. Yalnız III

 4. I-IV

 5. Yalnız V

33.Namık Kemal’in şiirlerinde görülen “toplumsal eleştiri” temalarını sanatçı aşağıdaki şairlerden hangisinden etkilenerek kazanmıştır?  1. J.J.Rousseau

  2. Lamartine

  3. Leskofçalı Galip

  4. Hersekli Arif Hikmet

  5. Sadullah Paşa

34.Namık Kemal’in yazdığı Cezmi ve Celaleddin-i Harzemşah

adlı eserleri sanatçının savunduğu hangi fikir akımından doğmuştur?


 1. İslamcılık

 2. Osmanlıcılık

 3. Batıcılık

 4. Adem-i Merkeziyetçilik

 5. Türkçülük


35.Aşağıda Namık Kemal ile ilgili ifadelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

 1. "Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir" adlı uzun yazısı ile bizde edebiyatın gerçek meselelerini ilk kez dile getiren Namık Kemal’dir.

 2. Namık Kemal, Ziya Paşa'nın Harabat'ına karşılık Tahrib-i Harabat’ı yazmıştır.

 3. Namık Kemal,Victor Hugo'yu izlemiş ve bizde romantizmin öncüsü olmuştur.

 4. Namık Kemalyeni tarzı, mektupları ile Ziya Paşa ve Recaizade Ekrem'e empoze etmeye çalışmıştır

 5. Namık Kemal, şiir,tiyatro,roman,makale,tenkit türlerinin dışında ayrıca tarih ve biyografi türlerde de eserler vermiştir.

36. Namık Kemal'in şiirleri Divan'ında yer alır. Bu şiirler, biçim ve öz bakımından üç kümede toplanıyor.

1-Biçim ve öz (muhteva) bakımından eski (Divan tarzı) şiirleri,

2-Biçimde eski, muhtevada yeni olan şiirleri

3-Biçim ve muhtevası yeni olan şiirleri.

Yukarıda verilen birinci küme şiirlerini şair Leskofçalı Galip dışında aşağıdaki şairlerden hangilerinin etkisi altında yazmıştır?


 1. Naili-Nef’i

 2. Naili-Nedim

 3. Nedim-Şeyh Galib

 4. Şeyh Galib-Nabi

 5. Nabi-Fuzuli

37. “Orhun Abideleri, Kutadgu Bilig , Et­Tufetü'z-Zekiyye Lehçe-i Türkiyye-i Memalik-i Mısır” gibi Türk Edebiyatında önemli eserleri hazırlamakla uğraşmış fakat maddi imkansızlıklar yüzünden bu eserleri yayınlayamamıştır.Yukarıda sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ahmet Vefik Paşa

 2. Ahmet Cevdet Paşa

 3. Samipaşazade Sezai

 4. Şemseddin Sami

 5. Ebuzziye Tevfik www.edebiyadersi.net

38. Daniel de Foe'dan Robinson adlı kitap halindeki çevirileri ve özellikle Hugo'dan dilimize aktardığı Sefiller'i o yıllarda büyük yankı uyandırmıştır.Yukarıdaki adı geçen eserlerin Türkçeye çevirisini aşağıdaki sanatçılardan hangisi yapmıştır?

 1. Namık Kemal

 2. Şemseddin Sami

 3. Ahmet Vefik Paşa

 4. Ali Suavi

 5. Yusuf Kamil Paşa

39. Şemseddin Sami’ye göre Batı Türkçesi, söyleyiş kabalığına karşın I II

sözcük dağarcığı bakımından Doğu Türkçesi'nden zengindir. Bu

III


nedenle Batı Türkçesine tercih edilmelidir. Türkçeyi zenginleştirmenin yolu yabancı sözcükler yerine Doğu Türkçesi'ndeki sözcüklerin

IV V


kullanımının arttırılmasıdır.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangi/hangilerinde yanlış yapılmıştır?

 1. Yalnız I

 2. I-III

 3. II-III

 4. Yalnız V

 5. IV-V


40. I-Taaşşuk-ı Tal'at ve Fıtnat

II-İhtiyar Onbaşı

III-Galatee

IV-Arz-ı Hal

V-Besa yahut Ahde Vefa

VI-Seyyid YahyaYukarıda yer alan eserlerden hangi/leri Şemseddin Sami’ye ait değildir?

 1. I-II-III

 2. Yalnız II

 3. Yalnız III

 4. Yalnız IV

 5. V-VI


41.Ziya Paşa’nın Zafernâme, Rüya adlı eserlerinde en çok eleştirdiği Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Reşit Paşa

 2. Ali Paşa

 3. Fuat Paşa

 4. Arif Hikmet Bey

 5. Mustafa Fazıl Paşa


42. Ziya Paşa,Yeni Osmanlılarla birlikte Londra'ya geçti ve orada N. Kemal ile birlikte ………………….. gazetesini çıkarmaya başladı.

Yukarıda yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 1. Muhbir

 2. Tasvir-i Evkar

 3. Sabah

 4. Hürriyet

 5. Tercüman-ı Hakikat


43. Ziya Paşa Şinasi'nin yanında daha çok ………….. ve fikri yönü ağır basan bir şahsiyet olarak belirirken, Namık Kemal'e göre de daha çok …………………. olarak dikkati çekmektedir.

Yukarıda yer alan boşlukları aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlamak doğru olur?

 1. Siyasi-gelenekçi

 2. Edebi-otoriter

 3. siyasi-toplumcu

 4. edebi-yenilikçi

 5. sanatçı-siyasetçi

44. Ziya Paşa, Tanzimat edebiyatının karakteristik özelliği olan Doğu ile Batı kültür dünyası arasında kesin tavır belirleyemeyen, ikili bir anlayış içinde dönüp duran fikir ve edebiyat adamının en somut örneğidir.Yukarıda verilen paragraftan hareketle Ziya Paşa hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Doğu kültürü ile küçük yaşta yüz yüze geldiği

 2. Âşık Ömer, Aşık Garip, Aşık Kerem gibi halk hikayelerini okuduğu

 3. Tezkireci Fatin Efendi ile Osman Şems Efendi'den eski şiir geleneğinin inceliklerini kaptığı

 4. İlk şöhretini kazandıran "Terkib-i Bend"de (1859) şairin eski şiire ne kadar yatkın olduğu

 5. Ziya Paşa'nın şiirinde hiciv unsuru onun şiirinin en karakteristik özelliği olduğu

45. Hürriyet’te yayımladığı "Şiir ve İnşa" adlı makalesi ise edebiyat üzerinde yaptığı esaslı bir değerlendirme kaynağını Fransız düşünce hayatından alan edebiyatın özünü halkın benliğinde arayan bu yazısındaki görüşlerini Paşa, sonuna kadar devam ettirememiş.Ziya Paşa’nın yukarıda sözü geçen eserindeki fikirlerine ters düşen görüşlerinin yer aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Harabat adlı antolojisinin başına koyduğu mukaddimede

 2. Ziya Paşa'nın ölümünden sonra damadı Hamdi Bey (Paşa) tarafından yayımlanan Eş’ar-ı Ziya adlı eserinin önsözünde

 3. Paris'te iken şairin kaleme aldığı Zafernâme adlı eserinde www.edebiyadersi.net

 4. Londra'da kaleme alınan Hab-name tarzında yazılan Rüya adlı eserinde

 5. Moliere’den çevirdiği Arz-ı Hal adlı eserinde

46.Aşağıdakilerden hangi Fenelon’a ait olan “Telemak” adlı eser ile ilgilenmemiştir?  1. Yusuf Kamil Paşa

  2. Ziya Paşa

  3. Şinasi

  4. Şemseddin Sami

47. "Benim üslûbum yok, esalibim vardır." Sözü aşağıdaki Tanzimat dönemi sanatçılarından hangisine aittir? 1. Recaizade Mahmut Ekrem

 2. Ahmet Mithat Efendi

 3. Abdülhak Hamid Tarhan

 4. Mizancı Mehmet Murat

 5. Ahmed Cevdet Paşa

48. Edebiyatımızın yeni bir ruh ve çehre kazanmasında, ……………. işin daha çok teorik yönünü işler ve geliştirirken, …………….. yazdıklarıyla bu işi uygulamış oluyordu.Yukarıda verilen boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?

 1. Recaizade Mahmut Ekrem-Abdülhak Hamid Tarhan

 2. Namık Kemal- Abdülhak Hamid Tarhan

 3. Şinasi-Namık Kemal

 4. Namık Kemal-Ziya Paşa

 5. Şinasi- Abdülhak Hamid Tarhan


49. I-kendinden önce yenilik yolunun açılmış olması

II-iyi bir kültür çevresinde yetişmesi

III-arkasında kendisini yüreklendiren usta sanatçıların bulunması

Yukarıda verilen bilgiler Abdülhak Hamid Tarhan için edebiyatımızda nasıl bir rol oynamasına destek olmuştur?


 1. Türk edebiyatının yenileşmesinde ve değişmesinde cesaretli adımlar atabilmesine

 2. Birinci dönemdeki toplum için sanat anlayışını ikinci dönemde sanat sanat içindir zihniyetine dönüştürmesine

 3. Sadece şiir ve tiyatro alanında ve bu alanlarda başarılı eserler vermesine

 4. Eski edebi geleneğe karşı pervasızca davranabilmesine

 5. Edebiyat ve sanat faaliyetlerini rahatça izleyebilmesine

50. Şinasi'nin akla ve mantığa yönelen tavrı, Ziya Paşa'nın felsefi incelemeleri yanında Hamit, Makber ve devamında …………….. düşüncenin kapılarını zorluyorduYukarıda verilen boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulması gerekir?

 1. Siyasi

 2. Sosyal

 3. Sanatsal

 4. Metafizik

 5. Bireysel

51. Makber hem Hamit'in sanatında hem de Türk şiirinde bir çıkıştır.Bu şiir ile Türk şiirinde hangi nazım şeklinin kalıpları kırılmış oluyordu? 1. Kaside

 2. Mesnevi

 3. Mersiye

 4. Münacat

 5. Naat


52.Abdülhak Hamid Tarhan’ın eserlerinde “ölüm” teminden sonra en önemli tema aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kadın

 2. Tabiat

 3. Aşk

 4. Tarih

 5. Metafizik

53. Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağı ile tabiatın birdenbire ön plana çıkmasında romantizmin ve batıdan çevrilen romantik eserlerin rolü büyüktür.Tanzimat Edebiyatının ikinci döneminde tabiat teminin önem kazanmasında aşağıdaki eserlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

 1. Cervantes’in Don Kişot adlı romanı

 2. Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak adlı romanı

 3. Victor Hugo’nun Sefiller adlı romanı

 4. Moliere'in Tartuffe adlı eseri

 5. Chateaubriand'ın Atala adlı romanı

54. Abdülhak Hamid Tarhan’ın sanatında tarihi konulara yönelmede önemli bir etki unsuru olan romantik tiyatro ve Fransız sanatçılarından hangisinin etkisi yoktur?  1. Lamartine

  2. Corneille

  3. Racine

  4. Shakespeare

  5. Moliere

55 I-Tiyatro türünü Paris'te tanımış ve gene bu türün komik yanını çocuk ruhu pek beğenmemişti.

II-Bu edebi tür, hikâye ve romana göre daha şairane bir anlatıma sahipti.

III-O dönemde tiyatro türünde başarılı örneklerin olmayışı

IV-O dönemde tiyatronun bizde gördüğü rağbet yanında ustalarının onu bu yolda teşvik etmeleriydi.

Yukarıda verilen bilgilerden hangi/leri Abdülhak Hamid Tarhan’ın tiyatro türüne ilgi göstermesinin nedenleri arasında gösterilemez?


 1. Yalnız I

 2. Yalnız II

 3. Yalnız III

 4. II-III

 5. III-IV

www.edebiyadersi.net

56. Piyeslerinin konusunu da ………….. , ……….. , …………. , …………… tarihinden seçerken bizde ekzotik tiyatronun ilk örneklerini de bol bol sergilemiş oluyordu.Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirelemez?

 1. Türk

 2. Hint

 3. Fars

 4. Asur

 5. Arap

57. Hamid, edebi şekil ve kaidelere isyanında o kadar aşırı gider ki, nesir ve nazım gibi iki temel ifade tarzının dışında üçüncü bir ifade tarzı bulmayı bile düşünüp denemeye kalkmıştır. Nitekim nesir ve nazım olmayan …………. diye bir tarz icadına çalışmış.Yukarıda verilen boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 1. Mukatili

 2. Mutakili

 3. Matukili

 4. Mitukili

 5. Mulikiti

58.Aşağıda Abdülhak Hamid ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık söz konusudur? 1. Kurallı nazım şekillerini (gazel, murabba, mesnevi vb.) yıkarak kuralsız nazım şekilleri getirmiştir.

 2. Kurallı nazım şekillerindeki kafiye dizilişlerini bırakarak aynı bend içindeki mısraları (birbiri arasında) istediği gibi kafiyelendirmiş

 3. Fransız şiirinde gördüğü karma, çapraz ve düz kafiye dizilişlerini ilk defa kullanmıştır

 4. Abdülhak Hamid şiirlerinin tamamında aruz ölçüsünü kullanmıştır.

 5. Hamid,Recaizade'nin "Kulak için kafiye" ilkesini son haddine kadar uygulayan bir şairdir.

59.Türk Edebiyatında “tezad şairi” olarak bilinen şair aşağıdakilerden hangisidir? 1. Tevfik Fikret

 2. Cenab Şahabettin

 3. Abdülhak Hamid Tarhan

 4. Recaizade Mahmut Ekrem

 5. Namık Kemal

60.Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamid’in tiyatrolarındaki konular sınıflandırıldığında bu sınıflandırmanın içinde yer almaz?

 1. Kendi çağına ait oyunlar

 2. Tezli Oyunlar

 3. Endülüs İslam tarihi ile ilgili oyunlar

 4. Yakın Tarihi konu alan oyunlar

 5. Feerik (masalımsı) oyunlar

61. I-Kişiler, oyunların çoğunda kalabalıktır.

II-Kadın kahramanlar, erkeklerden daha azdır.

III-Kişilerin büyük kısmı, yalnızca isimden ibaret cansız ve hayatsız kimselerdir.

IV-Bazıları sırf bir düşünceyi temsil için sahneye çıkarılmış timsaller gibidir.

Yukarıda Abdülhak Hamid’in tiyatrolarındaki kahramanlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangi/lerinde yanlışlık yapılmıştır?


 1. Yalnız I

 2. Yalnız II

 3. I-II

 4. II-III

 5. III-IV

62.Aşağıda Abdülhak Hamid’e verilen eserler türleri bakımından gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? 1. Ölü

 2. Hacle

 3. Belde

 4. Bunlar Odur

 5. Zeyneb www.edebiyadersi.net

63. “İki Bebek, Binbaşıyı Davet ,Birinci Kat ,Cinayetin Tesiri ,Victor Hugo ,Beşer,Voltaire ,İntikad,Mektubat” gibi eserlerin sahibi Tanzimat döneminin İkinci dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?  1. Beşir Fuat

  2. Ebuzziya Tevfik

  3. Şemseddin Sami

  4. Nabizade Nazım

  5. Abdülhak Hamid Tarhan

64. Yazarın tek romanıdır ve aynı zamanda ilk siyasi roman örneklerimizden biridirYazar mizan dergisini çıkarmasından dolayı bu ismi almıştır.Romanını da dönemi içinde iyi bir roman yazdıklarını savunan fakat milli bir roman ortaya koyamayan yazarlara nispet olarak yazmıştır.Bir Jön Türk olan yazarın amacı gazetesinde yazdığı yazıları romanı ile de desteklemek ve okuyucuya sunmaktadır.Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şemseddin Sami-Taaşşuk-ı Tal’at ve Fıtnat

 2. Samipaşazade Sezai-Sergüzeşt

 3. Ebuzziya Tevfik-Ecel-i Kaza

 4. Nabizade Nazım-Zehra

 5. Mehmet Murat- Turfanda mı Yoksa Turfa mı


65.Nabizade Nazım ilk şiir denemelerini aşağıdaki eserlerden hangisinde toplamıştır?

 1. Heves Ettim

 2. Mini mini

 3. Yazmış Bulundum

 4. Ateşpare

 5. Şerare


66.Nabizade Nazım’ın edebî çevrelerdeki tartışmalarda kullandığı takma adı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Nafi

 2. Şuından BUndancı

 3. Hace-i Evvel

 4. Ravi

 5. Havai


67.Nabizade Nazım’ın “Karabibik” ve “Zehra” adlı eserleri hangi edebî akımların etkisi altında kalınarak yazılmışlardır?

 1. Realizm-Natüralizm

 2. Realizm-Romantizm

 3. Romantizm-Natüralizm

 4. Natüralizm-Sembolizm

 5. Sembolizm-Realizm


68.Edebiyatımızda ilk köy romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Zehra

 2. Karabibik

 3. Eylül

 4. Cezmi

 5. Telemak


69.Recaizade Mahmut Ekrem’in ilk kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Afife Anjelik

 2. Atala

 3. Arabha Sevdası

 4. Saime

 5. Talim-i Edebiyat


70. III.Zemzeme’nin önsözü ile Takdîr-i Elhan’ın çıkışı edebî çevrede,özellikle aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından tepkiyle karşılanmıştır?

 1. Nabizade Nazım

 2. Beşir Fuat

 3. Muallim Naci

 4. Namık Kemal

 5. Abdülhak Hamid Tarhan

71.Recaizade Mahmut Ekrem’in Türk Edebiyatındaki en önemli tarafı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Şair oluşu

 2. Hikaye ve yazar oluşu

 3. Nazariyatçı oluşu

 4. Üstad oluşu

 5. Eleştirmen oluşu

72. Ekrem, sanat eserinin olgunluğunda tek unsur olarak “ güzellik ”i görür. Edebiyatta ve özellikle şiirde bu güzelliği yaratacak olan unsurlar aşağıdakilerden hangisidir? 1. Biçim güzelliği ve muhteva güzelliği

 2. Kafiye güzelliği ve ölçü güzelliği

 3. Sözcük seçimi ve nazım şekli

 4. muhteva güzelliği ve üslûp güzelliği

 5. Söz sanatları ve üslûp güzelliği


73.”Zemzeme” sözcüğünün kelime anlamı aşağıdakilerden hangi değildir?

 1. Nağme, hoş ses.

 2. Uzun uzadıya gürleyerek seslenmek.

 3. Geniz ve boğaz ile ezgili ses çıkarmak.

 4. Yavaş yavaş geniz ve boğazdan ses çıkararak türkü veya şarkı söylemek.

 5. Vızıltı


74.”Demdeme” sözcüğünün kelime anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. Hiddetli söz- Avâz-Hoşa gitmeyen ses

 2. Sinek vızıltısı.

 3. Öğütmek-Sürte sürte ezmek.

 4. Karşı ses,seda

 5. Azap vermek-eziyet etmek

www.edebiyadersi.net

75. “Mensur şiir” fikrinin kaynağı aşağıdaki sanatçılardan hangisidir?

 1. Halid Ziya Uşaklıgil

 2. Cenap Şahabettin

 3. Abdülhak Hamid Tarhan

 4. Recaizade Mahmut Ekrem

 5. Muallim Naci

76. Araba Sevdası ,romantizmden natüralizme geçişin bir örneği

I. II. III.

olurken aynı zaman da gençlerin yanlış eğitilmesi ve batılı yaşayışa şuursuzca özenmenin yaratabileceği felaketleri işlemesi ile sosyal tenkid romanı olarak da karşımızda durur.

IV.

Yukarıda yer alan altı çizgili ifadelerden hangi/lerinde yanlışlık yapılmıştır?


 1. Yalnız I

 2. I-II

 3. II-III

 4. Yalnız III

 5. III-IV


77. “Talim-i Edebiyat” adlı eserinde en çok üslûp üzerinde duran şair’e göre 3 türlü üslûp vardır:1-Âdi(Sade) 2-Müzeyyen (Süslü) 3-Âli (Yüce)

Yukarıda üslûp ile ilgili görüşleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Abdülhak Hamid

 2. Recaizade Mahmut

 3. Cenap Şahabettin

 4. Muallim Naci

 5. Tevfik Fikret

78. Tabiat ve insan güzelliklerini anlatmak için 3 türlü şiir vardır: 1-Duygu Şiirleri 2-Hayal Şiirleri 3-Düşünce ŞiirleriŞiiri yukarıda verilen biçimde sınıflandıran şair aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Recaizade Mahmut Ekrem

 2. Abdülhak Hamid Tarhan

 3. Tevfik Fikret

 4. Cenab Şahabettin

 5. Ziya Paşa


79.Edebiyatımızdaki ilk gerçekçi betimlemeler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hamid’in karısı ile yaptığı betimlemeler

 2. Nabizade Nazım’ın köy ile yaptığı betimlemeler

 3. Cenab’ın kar ile ilgili yaptığı betimlemeler

 4. Ekrem’in Çamlıca Tepesi ile ilgili yaptığı betimlemeler

 5. Namık Kemal’in Hürriyet ile yaptığı betimlemeler


80.Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait bir eser değildir?

 1. Nağme-i Seher

 2. Yâdiğâr-ı Şebâb

 3. Zemzeme I-II-III

 4. Tayflar Geçidi

 5. Tefekkür


81.Aşağıdaki eserlerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir,hikaye,roman ve tiyatro dışında yazdığı eserlerden biridir?

 1. Çok Bilen Çok Yanılır

 2. Nefrîn

 3. Ta’lim-i Edebiyyat

 4. Muhsin Bey

 5. Araba Sevdası

82.Samipaşazade Sezai’nin yarım kalan romanın adı aşağıdakileden hangisidir? 1. Sergüzeşt

 2. Küçük Şeyler

 3. Hakan

 4. Ruhlar

 5. Konak

83.Samipaşazade Sezai’nin en çok etkisi altında kaldığı sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Namık kemal

 2. Abdülhak Hamid Tarhan

 3. Recaizade Mahmut Ekrem

 4. Nabizade Nazım

 5. Ziya Paşa

84.Aşağıda Samipaşazade Sezai ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Samipaşazade Sezai edebiyatımızda en başarılı ilk küçük hikayeyi yazmıştır

 2. Samipaşazade Sezai “sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.

 3. Samipaşazade Sezai romancılığımızı natüralizme yönelten yazarıdır.

 4. Birkaç şiiri düşünülmezse Samipaşazade'nin sırf nesir alanında kaldığı söylenebilir.

 5. Alphause Daudet 'nin Jak romanını Türkçeye çevirmiştir.

85.Samipaşazade Sezai hikâye alanında aşağıdaki yazarlardan hanginsin izinden gitmiştir? 1. Guy de Maupassant

 2. Anton Çehov

 3. Moliere

 4. Cervantes

 5. Victor Hugo

www.edebiyadersi.net

86.Asıl adı Ömer olan şair,Muallim Naci adını kullanmaya başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1. Celiloğlu Halil Efendi'den Arapça dersleri alması ile

 2. Giritli Aziz Efendi'nin Muhayyelat adlı eserini okurması ile

 3. Gülistan ile Hafız Divanı'nı okuması ile

 4. Hoca Hafız Mehmet Efendi'den Farsça öğrenmesi ile

 5. Abdülhalim Efendi’nin Naci’yi rüştiyede hocalığına getirmesi ile

87. Fransızcasını da ilerleten hatta bu dilden çeviriler de yapmaya başlayan Naci, gene de Divan şiiri zekine gönül vermiş bir şair olarak dikkatleri çekmeye başladı. üstelik bu tarzı devam ettirmek isteyenleri destekledi ve yüreklendirdi. Bu zevk, giderek bir "meyhane edebiyatı" yaratıldığı şayiasını ortaya çıkardı.Yukarıda altı çizili ifade ile Naci’nin aşağıda kullandığı mahlaslardan hangisi uyum göstermektedir?

 1. Ömer

 2. Muallim Naci

 3. Mes’ud-ı Harabati

 4. Hulusi

 5. Tarih-nüvis-i Selâtin-i Al-i Osman

88.Muallim Naci’nin Türk Edebiyatındaki en önemli başarısı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Tercüman­ı Hakikat çevresinde yarattığı "Harabat" havası

 2. Aruzun Türkçenin içinde eritilmesi becerisi

 3. Eski şiir zevki geleneğini benimsemesi ve bu görüşü benimseyenlere önderlik etmesi

 4. Yeniyi edebiyatı savunanların karşısında yerini almış olması

 5. Zemzeme karşısında Demdeme adlı eseri yazmış olması


89.Türk Edebiyatında ilk köy şiiri örneğini aşağıdaki sanatçılardan hangisi vermiştir?

 1. Recaizade Mahmut Ekrem > Çamlıca

 2. Nabizade Nazım > Mini mini Mektepli

 3. Namık Kemal >Hırrename

 4. Muallim Naci > Köylü Kızların Şarkısı

 5. Abdülhak Hamid Tarhan>Belde

90.Aşağıda “sone” nazım şekli ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. İtalyan edebiyatından alınan bu nazım şekli “kısa şiir,türkü” demektir.

 2. İki dörtlükten ve iki üçlükten oluşur.

 3. Üç mısralı bentler halinde kurulur; bent sayısı sı­nırlı değildir.

 4. İlk defa bu türün örneklerini de Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin vermiştir.

 5. Bize Fransız edebiyatından geçmiş ve en çok Ser­vet-i Fünûn şairlerince kullanılmıştır.

91.Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur? 1. Tanzimat yazıcılarının çoğu üst tabakadan gelme halde Servet-i Fünûn sanatçılarının büyük kısmı orta tabakadan gelmektedir.

 2. Tanzimatçıların çoğu düzenli tahsil görmemiş kişiler oldukları halde Servet-i Fünûn sanatçıları, Tanzimat'ın açtığı okullardan yetişmiş kimselerdir.

 3. Tanzimat Devri'nde daha çok hikaye ve roman alanında toplanmış olan edebi çalışmalar,Edebiyyat-ı Cedide Devri'nde dergilere kaymıştır.

 4. Bazı Tanzimatçıların Doğu kültürleri kuvvetli, Batı kültürleri yetersizdir. Servet-i Fünûncuların ise Doğu kültürleri zayıftı.

 5. Tanzimatçılar, her türde eser vermek çabası gösteren "çok yönlü" kişilerdi.Servet-i Fünûn sanatçıları ise, daha çok tek türde iyi eser vermeğe çalışarak sanatı ön planda tutmuşlardır.

92.Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünûn sanatçıları yanlış olarak bir arada verilmiştir? 1. Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin, Süleyman Paşazade Mehmet Sami

 2. Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Faik Ali Ozansoy,

 3. Süleyman Nazif, Mehmed Celal, Ali Ekrem Bolayır

 4. Ahmet Reşit Rey, Celal Sahir Erozan Halit Ziya Uşaklıgil

 5. Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu

93. Bu yıllarda Fikret kelime zevkini geliştirmiştir. Divan şiirinden vezin hissini, ahenkli kelimeler kullanmayı ve kafiye sanatını öğrendiğini ifade etmiştir. Fikret ahenk hakkındaki fikirleri sonradan değişecek, hareket noktasını divan şiirinden almasına rağmen divan nazmının ahengini tenkit edecek, şiirde nesre yakın bir ahengi tercih edecektir.Yukarıda Tevfik Fikret’in edebî kişilğine ait olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gençlik Devresi

 2. Olgunluk Devresi

 3. Servet-i Fünûn Devresi

 4. Servet-i Fünûn Sonrası

 5. Son Dönem Şiirleri

94. Şiirlerinde “kaynak ne olursa olsun Tevfik Fikret’in hareket noktası daima aşağıdakilerden hangisidir? 1. İnsan

 2. Toplum

 3. Vatan

 4. Tabiat

 5. Tablo

95. Fikret’in fakirlik ve merhamet konusunu ele alan şiirleri aşağıdaki şairlerden hangisinden etkilenerek yazılmıştır? 1. Frances Coppee

 2. Recaizade Mahmut Ekrem

 3. Abdülhak Hamid Hamid

 4. Cenap Şahabettin

 5. Sully Prudhomme


96.Aşağıda Tevfik Fikret ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Rübab-ı Şikeste'deki şiirler Servet-i Fünun akımının havasını sağlayan örnek şiirlerdir.

 2. Fikret’e göre, ümmiler için muharrir yoktur.

 3. Hasta Çocuk, Balıkçılar, Sarhoş, Verin Zavallılara vb. gibi şiirlerde Fikret, yoksullara, kimsesizlere acımaktadır.

 4. Haluk’un Defteri'nde Fikret, bazen toplumcu merhaleyi aşarak siyasal temalar da aramaktadır.

 5. Şair, çok yerde oğluna seslenmek tekniği ile özlediği yeni topluma öğütler vermektedir.

97. Ahmet Mithat'ın "Dekadanlar" makalesine karşılık Cenab da "Dekadizm Nedir?" yazısını kaleme aldı. Bir müddet sonra "Sembolizm Nedir?" makalesi bunu takip etti.Yukarıda yer alan makalelerin Türk Edebiyatı için önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Servet-i Fünûn sanatçılarını ve görüşlerini savunan en önemli makalelerdir.

 2. Türk edebiyatında ilk defa batı edebi akımlarını değerlendiren ciddi yazılardır.

 3. Cenap Şahabettin’in edebî kişiliği ile ilgili en önemli belgelerdir

 4. Türk Edebiyatında yaşanan edebî polemiklerin en güçlü örnekleridir.

 5. Türk Edebiyatında hem özeleştirinin hem de başak bir yazarın eleştirildiği ilk makaledir.


98.Halid Ziya’nın edebî kişilğinde etkili olan Türk tasavvuf büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yunus Emre

 2. Mevlana Celaleddin Rumi

 3. Hacaı Bektaş-ı veli

 4. Hacı Bayram Veli

 5. Hoca Ahmed Yesevi

99. Halit Ziya Mehmet Rauf’un eserlerini “aynı yerde dönen ve durmadan derinleşen bir burguya benzetmektedir.”Yukarıdaki bilgilerden hareketle Halid Ziya Mehmet Rauf’un hangi yönünü eleştirmektedir?

 1. Rauf’un eserdeki uzun ve yorucu tahlillerini

 2. Rauf’un Eylül’deki başarısını diğer romanlarında yakalayamaması

 3. Rauf’un ferdi aşkın psikolojik tahlilini yapmasını

 4. Rauf’u ilk etkileyen yazar Ahmet Mithat Efendi olmasını

 5. Rauf, Eylül'de ne kadar romantik


100.Aşağıda Fecr-i Ati ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. 1910 tarihli Servet-i Fünûn’da yayımladığı bir beyanname ile, kendisini kamuoyuna da resmen tanıttı.

 2. Meşrutiyet İnkılabı ardından yapılan ilk edebi hareket, Fecr-i Âtî toplantısıdır.

 3. Bu hareket hemen hemen devrin genç edipleri tarafından yapılan birkaç hevesli toplantıdan ibaret kalmıştır.

 4. Türkiye'de bir edebi topluluğun yayımladığı bu ilk beyannamedeyi yayınlamışlardır.

 5. Ahmet Haşim’in topluluğa ad olarak teklif ettiği Sina-yı Arzu (İdeal Zirve) beğenilmeyerek, Yakup Kadri ve Faik Ali'nin teklif ettiği Fecr-i Ati (Yarının Şafağı) kabul edildi.


www.edebiyadersi.net

Yüklə 119,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə