1. Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibinə dair Müqəddimə


-сü sətir “Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur”Yüklə 3,21 Mb.
səhifə3/29
tarix16.06.2018
ölçüsü3,21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

4-сü sətir “Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur”. Gəmilərdə neft zavod xammalından yanacaq kimi istifadə olunmadığı üçün bu sətir boş saxlanılır.

5-ci sətir “Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi”. Ehtiyatların səviyyəsi müəyyən vaxt anına ölçülür. Ehtiyatların dəyişməsi hesabat dövrünün əvvəlinə olan ehtiyatlardan hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyatları çıxmaqla hesablanır. Hesabat dövrünün sonunda ehtiyatlar artdıqda rəqəm « - » işarəsi ilə yazılır.6-сı sətir “Ümumi daxili istehlak”. Bu sətir 2-3 və 5-ci sətirlərin məlumatlarının toplanmasından formalaşır.

7-ci sətir “Transformasiya sektorunun məsrəfləri”. Neft-zavod xammalı neft emalı zavodlarında məsrəf olunduğundan bu sətrin 7.5-ci altsətiri istisna olmaqla, qalan altsətirlər doldurulmur.

8-ci sətir “Transformasiya sektorunun buraxılışı”. Bu sətirdə neft emalı zavodlarında ilkin enerji məhsulunun (neftin) transformasiyası (çevirməsi) nəticəsində alınan neft-zavod xammalının miqdarı göstərilir (8.5-ci altsətirdə). Sətrin qalan altsətirləri boş saxlanılır.

9-cu sətir “Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar”. Bu sətrin 9.3-cü altsətrində neft-kimya sənayesində prosesləri keçdikdən sonra neft emalı zavodlarına qayıtmış neft-zavod xammalının miqdarı göstərilir. Qalan altsətirlər doldurulmur.

10-cu sətir “Energetika sektorunun daxili istehlakı”. Neft zavod xammalı balansının bu sətrində neft və qaz emalı zavodlarının (10.2-ci altsətir) öz fəaliyyətlərini təmin etmək üçün istehlak etdikləri neft-zavod xammalının miqdarı göstərilir. İstehlak olunmuş belə enerji məhsulları digər enerji məhsullarına çevrilmədən uçotdan silinir.

11-ci sətir “Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər”. Neft-zavod xammalının istifadəsi yerinə nəql edilməsi, bölüşdürülməsi zamanı baş vermiş itkilər və digər itkilər bu sətirdə öz əksini tapır. Emal prosesində itkilər – emal müəssisəsinə daxil olmuş məhsulun tam həcmi ilə ümumi hazır məhsul istehsalı arasındakı fərqdən ibarət olmaqla, əsasən təbii azalmanın nəticəsində baş verir. Belə itkilər “digər itkilər”ə aid edilir.12-ci sətir “Son istehlak üçün yararlıdır”. Bu sətrin məlumatları 13-14-cü sətirlərin məlumatlarının toplanması yolu ilə alınır.

13-cü sətir “Qeyri-enerji məqsədli son istehlak”. Neft-zavod xammalından qeyri-enerji məqsədi üçün istifadə olunmadığı üçün bu sətir və onun altsətirləri boş saxlanılır.

14-cü sətir “Enerji məqsədli son istehlak”. Neft-zavod xammalından yalnız mədənçıxarma sənayesində (14.05-ci altsətir) istifadə olunur.

15-ci sətir “Statisik fərq”. Neft zavod xammalının son istehlak üçün yararlı (12-ci sətir) miqdarından onun enerji (sət.14) məqsədli son istehlakı çıxıldıqdan sonra yaranan fərqdir. “Statistik fərq” sətrinin məlumatları balans məlumatlarının keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verən əsas meyardır. Belə ki, enerji daşıyıcıları arasında neft zavod xammalın cüzi paya malik olduğundan statistik fərqin 10%-dək olmasına yol verilir.

Neft-zavod xammalı məhsulu üzrə əmtəə balansının maketi

min ton

A X I N L A R

Sətrin

№-si


Neft-zavod xammalı

A

B

C

1

Təchizatın mənbə-ləri sektoru

İlkin enerji məhsullarının istehsalı

1İdxal

2

 

İxrac (rəqəm « – » işarəsi ilə qeyd edilir)

3

 

Beynəlxalq reyslər üzrə üzən gəmilərin yanacaq çənlərinə yanacaq doldurulmuşdur (« – » ilə)

4

X

Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi

5

 

Ü M U M İ D A X İ L İ İ S T E H L A K (1-5-ci sətir. cəmi)

6

 

Transformasiya (çevirmə) sektoru

Transformasiya sektorunun məsrəfləri

7

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

7.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

7.2

X

Domna sobaları

7.3

X

Qaz emalı zavodları

7.4

 X

Neft emalı zavodları

7.5
İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

7.6

X

Transformasiya sektorunun buraxılışı

8

 

İctimai ehtiyacların ödənilməsi üçün fəaliyyət göstərən istilik elektrik stansiyaları

8.1

X

Müəssisələrin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən istilik elektrik stansiyaları (generatorlar daxil olmaqla)

8.2

X

Domna sobaları

8.3

X

Qaz emalı zavodları

8.4

X

Neft emalı zavodları

8.5
İstilik mərkəzləri (qazanxanalar)

8.6

X

Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar

9

 

Məhsullararası yerdəyişmələr

9.1

X

Məhsulların yerdəyişmələri 

9.2

X

Neft-kimya sənayesindən enerji məhsulu qayıtmışdır

9.3

 

Daxili və xüsusi istehlak, itkilər

Energetika sektorunun daxili istehlakı və xüsusi sərfiyyatı

10

 

Neft-qaz çıxarma müəssisələri

10.1Neft və qaz emalı zavodları

10.2
Elektrik stansiyaları

10.3

X

Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər

11
SON İSTEHLAK ÜÇÜN YARARLIDIR (sət.13 + sət.14)

12

 

S O N İ S T E H L A K S E K T O R U

Qeyri-enerji məqsədli son istehlak

13

X

Kimya sənayesi

13.1

X

Sənayenin digər sahələri

13.2

X

Nəqliyyat

13.3

X

Enerji məqsədli son istehlak

14

 

Sənaye (14.01 – 14.11-ci sətirlərinin cəmi)

14.1

 

Qara metallurgiya

14.01

X

Əlvan metallurgiya

14.02

X

Kimya sənayesi (rezin, plastik kütlə məmulatları istehsalı daxil olmaqla)

14.03

X

Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı

14.04

X

Mədənçıxarma sənayesi

14.05
Qida məhsullarının istehsalı

14.06

X

Toxuculuq, tikiş sənayesi, dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı sənayesi

14.07

X

Oduncaqların emalı və ağac məmulatı istehsalı

14.08

X

Sellüloz-kağız sənayesi, nəşriyyat işi

14.09

X

Maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri istehsalı

14.10

X

Sənayenin digər sahələri

14.11

X

Nəqliyyat (14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 s. cəmi)

14.2

 X

Dəmir yolu və elektrik nəqliyyatı

14.21

X

Avtomobil nəqliyyatı

14.22

X

Hava nəqliyyatı

14.23

X

beynəlxalq mülki aviasiya

14.231

X

ölkədaxili aviadaşımalar

14.232

X

Boru kəməri nəqliyyatı

14.24

X

Nəqliyyatın digər növləri

14.25

X

Kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq

14.3

X

Ticarət, mehmanxana və restoranlar

14.4

X

İqtisadiyyatın digər sahələri

14.5Ev təsərrüfatları

14.6

X

S t a t i s t i k f ə r q (12-ci sət. - (s.13 + s.14)

15

 


Neft məhsullari

1.1. Neft-zavod qazı (mayeləşdirilməmiş)
Göstəricinin qısa tərifi. Neft-zavod qazı (mayeləşdirilməmiş) - əsasən hidrogenin, metanın, etanın, həmçinin neft emalı zavodlarında xam neftin ayrılması və ya neft məhsullarının emalı (məsələn, krekinq) zamanı alınan olefinlərin daxil olduğu və mayeləşdirilməsi mümkün olmayan qazların qarışığından ibarətdir. Ona həmçinin neft-kimya sənayesindən qayıdan qazlar da daxildir.

Göstəricinin hesablanma metodologiyası. Neft-zavod qazının miqdarı tonla ölçülür və SMST üzrə 23.20.22.(00.0+00.6), HS/CN beynəlxalq ticarət nomenklaturasının 2711(.14+.19+.29), kodları ilə kodlaşdırılır.

Neft-zavod qazı neft emalı müəssisələri tərəfindən uçota alınır və istehsalı 23 emal (neftayırma), 5-energetika rəsmi statistika hesabatında; onun idxalı və ixracı 5-energetika; istehlakı 4-yanacaq və 6-energetika rəsmi statistika hesabatlarında əhatə olunur.

Məlumatların əhatəliliyi. Neft-zavod qazının (mayeləşdirilməmiş) istehsalı haqqında statistik məlumatlar başdan-başa statistika müşahidəsi metodu əsasında formalaşdırıldığından, bu fəaliyyət növü ilə məşğul olan bütün təsərrüfat subyektlərindən toplanır.

Neft-zavod qazı məhsulu üzrə əmtəə balansı aşağıdakı kimi tərtib edilir:

1-ci – 4-cü sətirlər doldurulmur.

5-ci sətir “Ehtiyatların (qalıqların) dəyişməsi”. Ehtiyatların səviyyəsi müəyyən vaxt anına ölçülür. Ehtiyatların dəyişməsi hesabat dövrünün əvvəlinə olan ehtiyatlardan hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyatları çıxmaqla hesablanır. Hesabat dövrünün sonunda ehtiyatlar artdıqda rəqəm « - » işarəsi ilə yazılır.6-сı sətir “Ümumi daxili istehlak”. Bu sətirdə 5-ci sətrin məlumatı təkrarlanır.

7-ci sətir “Transformasiya sektorunun məsrəfləri”. Bu sətir doldurulmur.

8-ci sətir “Transformasiya sektorunun buraxılışı”. Bu sətirdə neft emalı zavodlarında ilkin enerji məhsulunun (neftin) transformasiyası (çevirməsi) nəticəsində alınan neft-zavod qazının miqdarı göstərilir (8.5-ci altsətirdə). Sətrin qalan altsətirləri boş saxlanılır.

9-cu sətir “Enerji məhsullarının məhsullararası yerdəyişmələri, qayıtmalar”. Bu sətrin 9.3-cü altsətrində neft-kimya sənayesində prosesləri keçdikdən sonra neft emalı zavodlarına qayıtmış neft-zavod qazının miqdarı göstərilir.10-cu sətir “Energetika sektorunun daxili istehlakı”. Əmtəə balansının bu sətrində neft və qaz emalı zavodlarının (10.2-ci altsətir) öz fəaliyyətlərini təmin etmək üçün istehlak etdikləri neft-zavod qazının miqdarı göstərilir. İstehlak olunmuş belə enerji məhsulları digər enerji məhsullarına çevrilmədən uçotdan silinir.
11-ci sətir “Bölüşdürmə zamanı itkilər və digər itkilər”. Bu sətir boş saxlanılır.

12-ci sətir “Son istehlak üçün yararlıdır”. Bu sətrin məlumatları 13-14-cü sətirlərin məlumatlarının toplanması yolu ilə müəyyənləşdirilir.

13-cü sətir “Qeyri-enerji məqsədli son istehlak”. Neft-zavod qazından qeyri-enerji məqsədləri üçün nəqliyyat (13.3-cü altsətir) istisna olmaqla, kimya sanayesində (13.1-ci altsətir) və eləcə də sənayenin digər sahələrində (13.2-ci altsətir) istifadə oluna bilər.

14-cü sətir “Enerji məqsədli son istehlak”. Hal-hazırda neft-zavod qazından neft emalı zavodlarında istifadə olunur. Lakin gələcəkdə sənayenin müftəlif sahələrində istifadəsi istisna edilmir (14.01–14.11-ci sətirlər). Qalan altsətirlər (14.2-14.6) isə boş saxlanılır.

15-ci sətir “Statisik fərq”. Neft zavod qazının son istehlak üçün yararlı (12-ci sətir) miqdarından onun qeyri-enerji (sət.13) və enerji (sət.14) məqsədli son istehlakının cəmi çıxıldıqdan sonra yaranan fərqdir. Statistik fərqin qiyməti mənfi işarə ilə də ola bilər. “Statistik fərq” sətrinin məlumatları balans məlumatlarının keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan verən əsas meyardır. Belə ki, neft-zavod qazı istehlakın strukturunda cüzi paya malik olduğundan statistik fərqin 10%-dək olmasına yol verilir.


Kataloq: upload -> File -> documents -> 12-2016
12-2016 -> []
12-2016 -> Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
12-2016 -> 1. Ev təsərrüfatları haqqında məlumatların (seçmənin müəyyən edilməsi, məlumatların toplanması, daxil edilməsi və nəzarətdə saxlanması, məlumat bazasının idarə edilməsi) təkmilləşdirilməsinə dair
12-2016 -> Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
12-2016 -> StatiSTİk təDQİqatlarda təSVİRİ statiSTİkadan iSTİfadə MƏSƏLƏLƏRİ
12-2016 -> ƏhaliNİN ÖMÜr uzunluğu göSTƏRİCİLƏRİNİn hesablanmasi metodologiyalari
12-2016 -> 1. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqinin yekunları

Yüklə 3,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə