Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?Yüklə 0,8 Mb.
səhifə1/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0,8 Mb.
#53247
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dünya iqtisadiyyatı fənnindən
T E S T İ M T A H A N S U A L L A R I
1.Yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

 1. 510 mln kv.km

 2. 610 mln.kv.km

 3. 630 mln.kv.km

 4. 530 mln. kv.km

 5. 510 min .kv.km

2.Dünyanın ümumi torpaq fondu nə qədərdir?

 1. 134 mln.kv.km

 2. 234 mln.kv.km

 3. 334 mln.kv.km

 4. 434 mln. kv.km

 5. 534 min .kv.km

3.Müasir dünya neçə dövləti və ərazini özündə birləşdirir?

 1. 210

 2. 192

 3. 202

 4. 57

 5. 76

4. Dünyada kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin həcmi nə qədərdir?

 1. 51 mln.kv.km

 2. 61 mln.kv.km

 3. 71 mln.kv.km

 4. 81 mln.kv.km

 5. 41 mln.kv.km

5. Dünyada meşə örtüyünün həcmi nə qədərdir?

 1. 40.1 mln.kv.km

 2. 61.1 mln.kv.km

 3. 71.1 mln.kv.km

 4. 81.1 mln.kv.km

 5. 41.1 mln.kv.km

6. Bunlardan hansı dünya ölkələrini fərqləndirən cəhətlərə aid deyil?

 1. təbiət qüvvələrinin uyğunlaşdırılması

 2. ərazisinin həcmi

 3. əhalisinin miqdarı

 4. iqlim şəraiti

 5. coğrafi vəziyyəti

7. Bunlardan hansı dünya ölkələrinin ümumi cəhətlərərinə aiddir?

  1. təsərrüfatçılıq fəaliyyəti

  2. ərazisinin həcmi

  3. əhalisinin miqdarı

  4. iqlim şəraiti

  5. coğrafi vəziyyəti

8.Dünya təsərrüfatı na daha geniş anlamda necə tərif vermək olar?

  1. qlobal bir iqtisadi orqanizm kimi bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə və asıllıqda olan milli iqtisadiyyatların məcmusundan ibarətdir.

  2. qlobal bir iqtisadi orqanizm kimi bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə və asıllıqda olmayan milli iqtisadiy-yatların məcmusundan ibarətdir.

  3. qlobal bir iqtisadi orqanizm kimi milli iqtisadiyyatların məcmusundan ibarətdir.

  4. bir-biri ilə beynəlxalq əmək bölgüsü sistemi əsasında yaranan milli təsərrüfatların iqtisadi vəsiyasi münasibətlərin məcmusundan ibarətdir.

  5. milli təsərrüfatlar arasında hərtərəfli əlaqəyə əsaslanan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemin-dən ibarətdir.

9. Dünya iqtisadiyyatı dedikdə bunlardan biri istisna olmaqla digər proseslərin məcmusu başa düşülür.

  1. eyni məqsədli yarımsistemlərin məcmusu

  2. milli təsərrüfatların cəmi

  3. milli təsərrüfatların qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti

  4. milli təsərrüfatların əməkdaşlığını

  5. beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında inkişafı

10.Bunlardan hansı dünya təsərrüfatının subyektləri sırasına aid deyil?

 1. neft ixrac edən ölkələr

 2. ayrı-ayrı dövlətlərin makro iqtisadi kompleksləri

 3. transmilli kompaniyalar

 4. beynəlxalq təşkilatlar

 5. beynəlxalq institutlar

11. Bunlardan hansı dünya təsərrüfatının subyektləri sırasına aiddir?

 1. beynəlxalq təşkilatlar

 2. inkişaf etmiş ölkələr

 3. inkişaf etməkdə olan ölkələr

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. sənaye ölkələri

12. Bunlardan biri istisna olmaqla digərləri milli iqtisadiyyatların inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq dünya təsərrüfatında qruplaşmaların tərkibi sırasına aiddir. İstisna olanı tapın.

 1. transmilli kompaniyalar

 2. inkişaf etmiş ölkələr

 3. inkişaf etməkdə olan ölkələr

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatlı ölkələr

13. Bunlardan biri istisna olmaqla digərləri dünya təsərrüfatının yaranmasını aktuallaşdırdığı beynəlxalq iqtisadi-ictimai qrumlar sırasına aiddir.

 1. neft ixrac edən ölkələr

 2. Avropa Birliyi

 3. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 4. Dünya Bankı

 5. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

14. Bunlardan biri dünya təsərrüfatının yaranmasını aktuallaşdırdığı beynəlxalq iqtisadi-ictimai qrumlar sırasına aiddir.

 1. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

 2. inkişaf etmiş ölkələr

 3. inkişaf etməkdə olan ölkələr

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. aqrar ölkələri

15. Bunlardan biri istisna olmaqla digərləri ”Dünya iqtisadiyyatı” fənninin öyrətdiyi sahələr siyahısına aiddir.

 1. makroiqtisadi kompleksləri

 2. dünya bazarını

 3. dünya sənaye sistemini

 4. dünya kənd təsərrüfatı sistemini

 5. dünyada miqrasiya proseslərini

16. “Dünya iqtisadiyyatı” elminin predmetinin qısaca tərifi bunlardan hasıdır?

 1. dünya təsərrüfatı proseslərinin iqtisadi inkişaf meyllərinin,onların qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlarının,bu proseslərin qanunauyğun və dinamik olmasının nəzəri ifadəsidir.

 2. milli təsərrüfat proseslərinin iqtisadi inkişaf meyllərinin,onların qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlarının,bu proseslərin qanunauyğun və dinamik olmasının nəzəri ifadəsidir.

 3. inkişaf etmiş ölkələrin təsərrüfat proseslərinin iqtisadi inkişaf meyllərinin,onların qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlarının,bu proseslərin qanunauyğun və dinamik olmasının nəzəri ifadəsidir.

 4. inkişaf etməkdə olan ölkələrin təsərrüfat proseslərinin iqtisadi inkişaf meyllərinin,onların qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlarının,bu proseslərin qanunauyğun və dinamik olmasının nəzəri ifadəsidir.

 5. zəif inkişaf etmiş ölkələrin təsərrüfat proseslərinin iqtisadi inkişaf meyllərinin,onların qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlarının,bu proseslərin qanunauyğun və dinamik olmasının nəzəri ifadəsidir.

17. Dövlətlərin yarandığı ilkin vaxtlarda onların arasında yaranan iqtisadi xarakterli münasibətlərin ən qədimi forması bunlardan hansıdır?

 1. ticarət

 2. əkinçilik

 3. sənətkarlıq

 4. maldarlıq

 5. dənizçilik

18. Dövlətlərin yarandığı ilkin vaxtlarda onların arasında yaranan iqtisadi xarakterli münasibətlərdən başqa daha hansı münasibətlər yaranmışdır.Bu aşağıdakılardan biridır.

 1. siyasi

 2. hərbi

 3. pisixoloji

 4. sosioloji

 5. elmi

19. Dövlətlərin yarandığı ilkin vaxtlarda onların arasında yaranan iqtisadi xarakterli münasibətlərdən başqa daha hansı münasibətlər yaranmışdır.Bu aşağıdakılardan biridır.

 1. ictimai

 2. hərbi

 3. pisixoloji

 4. sosioloji

 5. elmi

20. Bunlardan biri istisna olmaqla, digərləri yekdil dünya təsərrüfatının formalaşmasında müstəsna rola malik dövrlərdir.Müstəsna olan hansıdır?

 1. ibtidai icma

 2. quldarlıq

 3. fiodalizm

 4. müstəmləkəçilik dövründə baçlayaraq kapitalizm

 5. sosializm

21. Qədim ticarət əlaqələri daha çox hası formada aparılırdı?

 1. mübadilə

 2. nəqdi ödəmə

 3. nisyə

 4. yalnız qızıl pulla

 5. həmin dövrdə mövcud olan tədiyyə vasitəsinə

22. Dünya təsərrüfatının bütöv,tam bir təsərrüfat olaraq formalaşması daha çox hansı dövr hesab edilir?

 1. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli

 2. XIX əsr

 3. XX əsr

 4. XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəli

 5. XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəli

23.Tədqiqatçılar dünya təsərrüfatının yaranmasını neçə mərhələyə bölürlər?

 1. dörd

 2. üç

 3. iki

 4. beş

 5. altı

24.Tədqiqatçılar dünya təsərrüfatının yaranmasın birinci mərhələsinə hansı dövrü aid edirlər?

 1. Roma imperyası dövründən sonrakı vaxtları

 2. Roma imperyası dövrünədək olan vaxtı

 3. bizim eradan əvvəl VIII-X əsrləri

 4. bizim eradan əvvəl VII-X əsrləri

 5. bizim eradan əvvəl VIII-IX əsrləri

25.Tədqiqatçılar dünya təsərrüfatının yaranmasın ikinci mərhələsinə hansı dövrü aid edirlər?

 1. XV-XVI əsrlərdən başlanan dövr

 2. XVI-XVII əsrlərdən başlanan dövr

 3. XVII-XVIII əsrlərdən başlanan dövr

 4. böyük imperiyaların yaranması dövrü

 5. dövlətlərin yaranması dövrü

26.Tədqiqatçılar dünya təsərrüfatının yaranmasın üçüncü mərhələsinə hansı dövrü aid edirlər?

 1. XIX əsrin ortaları-XX əsrin əvvəlləri

 2. XX əsrin ortaları-XXI əsrin əvvəlləri

 3. XVII-XVIII əsrlərdən başlanan dövrü

 4. coğrafi kəşvlərin yaranması dövrü

 5. beynəlxalq ticarətin yaranması dövrü .

27.Tədqiqatçılar dünya təsərrüfatının yaranmasın dördüncü mərhələsinə hansı dövrü aid edirlər?

 1. XX-XXI əsrin başlanğıcı

 2. XX əsrin ortaları-XXI əsrin əvvəlləri

 3. XIX-XX əsrləri

 4. sənayeləşdirmə mərhələsinə keçid dövrü

 5. elmi-texniki tərəqqinin yaranması dövrü .

28. İki iri həcimli dünya müharibəsi ,dünya təsərrüfatının yaranmasın hansı mərhələsinə təsadüf etmişdir?

 1. dördüncü

 2. birinci

 3. ikinci

 4. üçüncü

 5. ücüncü -dördüncü

29.Sosializmin yaranması, kapitalizmin inkişafı, sənaye inqilabı, elmi texniki tərəqqi,elektronika və robot-laşdırmanın surətli inkişafı dünya təsərrüfatının yaranmasın hansı mərhələsinə xasdır?

 1. dördüncü

 2. birinci

 3. ikinci

 4. üçüncü

 5. ücüncü-dördüncü

30. Ayrı-ayrı ölkələrin istehsal etdikləri müəyyən növ əmtəə və xidmət üzrə ixtisaslaşması və həmin məhsulları öz aralarında mübadilə etmələri hansı beynəlxalq ictimai prosesin nəticəsidir?

 1. Beynəlxalq əmək bölgüsü

 2. beynəlxalq qloballaşma

 3. beynəlxalq təmərküzləşmə

 4. inhisarlaşma

 5. parçalanma

31.Ölkələr arasında ticarətin,kapital ixracının,kreditlərin verilməsi,elmi-texniki əməkdaçlıın genişlənməsi hansı beynəlxalq ictimai prosesin inkişafının əsasını təşkil edir?

 1. dünya bazarının

 2. beynəlxalq bangın

 3. beynəlxalq maliyyənin

 4. kredit təşkilatlarının

 5. beynəlxalq idarəetmənin

32. Beynəlxalq əmək bölgüsü nəzəriyyəsinin baniləri daha çox hansı alimlər hesab edilir?

 1. A.Smit, D.Rikardo

 2. A.Smit, P.Torrens

 3. D.Rikardo, S.Milli

 4. S.Milli, P.Samuelson

 5. E.Xekşer, B.Olin

33. “Xalqların sərvətlərinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat”əsərinin müəllifi hası iqtisadçı alim olmuşdur?

 1. A.Smit

 2. P.Torrens

 3. D.Rikardo

 4. P.Samuelson

 5. E.Xekşer

34. “Müqayisəli istehsal xərcləri” nəzəriyyəsinin müəllifi hası iqtisadçı alim olmuşdur?

 1. D.Rikardo

 2. P.Torrens

 3. A.Smit

 4. P.Samuelson

 5. E.Xekşer

35.”Azad ticarət” şüarını irəli sürməklə,sadə əmək bölgüsünün inkişaf edərək beynəlxalq əmək bölgüsünə keçməsini ilk dəfə təbliğ edən hası iqtisadçı alimlər olmuşdur?

 1. A.Smit, D.Rikardo, P.Torrens, S.Milli

 2. A.Smit,P.Torrens, E.Xekşer,B.Olin

 3. D.Rikardo, S.Milli, P.Samuelson, E.Xekşer

 4. S.Milli,P.Samuelson, E.Xekşer,B.Olin

 5. E.Xekşer, B.Olin,V.Leontiyev, K.Nuvenxuze

36. “Müqayisəli istehsal xərcləri” nəzəriyyəsinə əsasən ayrı-ayrı ölkələrin istehsal şəraitində dayanan müxtəliflik –fərqlər hansı amillərlə bağlı idi. Biri istisna olmaqla bunlar aşağıdakılardır. İstina olan hasıdır?

 1. dini etiqatları

 2. təbii-coğrafi

 3. elmi-texniki

 4. əmək ehtiyatları

 5. milli ənənələr

37. Dünyada təbii resursların,xüsusilə karbohidrogen ehtiyatlarının qeyri bərabər bölgüsü, dünya ölkələrini hansı prosesə qoşulmalarına məcbur edir?

 1. inteqrasiya

 2. təmərküzləşmə

 3. mərkəzləşmə

 4. qloballaşma

 5. ixtisaslaşma

38. Dünya ölkələri arasında inteqrasiya prosesi hansı əlaqə və vasitələrlə baş verir?

 1. iqtisadi əlaqə və dünya bazarları

 2. mədəni əlaqə və dünya bazarları

 3. siyasi əlaqə və dünya bazarları

 4. ictimai əlaqə və dünya bazarları

 5. beynəlxalq ictimai təşkilatlar vasitəsilə

39. İqtisadi inteqrasiyanın güclənməsi dünyada aşağıdakı proseslərin güclənməsinə təsir göstərir.Bunlardan biri istinadır. İstina olan hasıdır?

 1. təkrar istehsal prosesinin zəifləməsi

 2. məhsuldar qüvvələrin beynəlmiləşməsi

 3. beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi

 4. istehsalın ixtisaslaşması

 5. kapitalın təmərküzləşməsi

40. Dünyada kapital ehtiyatlarının daha çox təmərküzləşməsinə birbaşa təsir göstərən amillər aşağıdakılardır. Bunlardan biri istinadır. İstina olan hasıdır?

 1. təbii resursaldan istifadənin həcminin azalması

 2. təkrar istehsalın artması

 3. dünya bazarında daha çox mövqe əldə edilməsi

 4. güclü rəqabətqabiliyyətlilik

 5. kapital pesurslarından daha çox istifadə

41. Aşağıdakılardan biri dünya təsərrüfatında kapitalın təmərküzləşməsi prosesini həyata keçirən qrumlardandır.O, hansıdır?

 1. beynəlxalq maliyyə qrumları

 2. beynəlxalq ictimai təşkilatlat

 3. beynəlxalq siyasi təşkilatlar

 4. beynəlxalq humanitar təşkilatlar

 5. zəif inkişaf etmiş ölkələr

42. Aşağıdakılardan biri dünya təsərrüfatında kapitalın təmərküzləşməsi prosesini həyata keçirən qrumlardandır.O, hansıdır?

 1. beynəlxalq maliyyə-sənaye korporosiyaları

 2. beynəlxalq ictimai təşkilatlat

 3. beynəlxalq siyasi təşkilatlar

 4. beynəlxalq humanitar təşkilatlar

 5. zəif inkişaf etmiş ölkələr

43. Aşağıdakılardan biri dünya təsərrüfatında kapitalın təmərküzləşməsi prosesini həyata keçirən qrumlardandır.O, hansıdır?

 1. daha çox inkişaf etmiş ölkələr

 2. inkişaf etməkdə olan ölkələr

 3. beynəlxalq siyasi təşkilatlar

 4. beynəlxalq humanitar təşkilatlar

 5. zəif inkişaf etmiş ölkələr

44. Müasir dünya təsərrüfatında kapital resurslarının təmərküzləşməsi təkrar istehsal prosesilə birlikdə hansı beynəlxalq resurslara nəzarəti təmin edir?

 1. investisiya və kredit

 2. innovasiya və kredit

 3. təbii resurslara

 4. karbohidrogen ehtiyatlarına

 5. yardım fondlarına

45. Bunlardan biri istisna olmaqla, digərləri beynəlxalq əmək bölgüsündə dünya ölkələrinin iştirakına təsir göstərə bilən təbii və ictimai amillər sırasına aiddir.istisna olan hasıdır?

 1. əhalinin sayı

 2. texniki tərəqqi

 3. sosial-iqtisadi münasibətlərin vəziyyəti

 4. təbii sərvətlərin qeyri bərabər bölgüsü

 5. təbii coğrafi şərait

46. Aşağıdakılardan biri ixtisaslaşmaya təsir göstərən beynəlxalq əmək bölgüsündə ayrı- ayrı dövlətlərin iştirakı səviyyəsinə təsir göstərən amillərdən biridir.O,hansıdır?

 1. Təbii ehtiyatların mövcudluğu səviyyəsi.Təbii ehtiyatların bolluğu onların bir qisminin dünya bazarına çıxarılmasına sövq edir

 2. Ölkənin coğrafi mövqeyi

 3. Ölkə əhalisinin sayı

 4. Əhalinin dini mənsubiyyəti

 5. Ölkənin beynəlxalq qurumlarda təmsil olunma səviyyəsi.

47. Müəyyən bir sahə üzrə hər hansı bir ölkə ixtisaslaşmaya başlamaq üçün aşağıdakı şərtlərdən hansını yerinə yetirməlidir?

 1. ən az istehsal xərcləri ilə ixrac etmək imkanı

 2. ən cox istehsal xərcləri ilə ixrac etmək imkanı

 3. material tutumlu məhsulları istehsal və ixrac etmək imkanı

 4. kapital tutumlu məhsulları istehsal və ixrac etmək imkanı

 5. elm tutumlu məhsulları istehsal və ixrac etmək imkanı

48. Hansı ölkə sənaye məhsulları üzrə ixtisaslaşmış hesab olunur?

 1. ABŞ

 2. Kuba

 3. İngiltərə

 4. Uruqvay

 5. Azərbaycan

49. Hansı ölkə kofe məhsulları üzrə ixtisaslaşmış hesab olunur?

 1. Braziliya

 2. Kuba

 3. İngiltərə

 4. Uruqvay

 5. Azərbaycan.

50. Hansı ölkə şəkər məhsulları üzrə ixtisaslaşmış hesab olunur?

 1. Kuba

 2. İndaneziya

 3. Braziliya

 4. Uruqvay

 5. Azərbaycan

51. Hansı ölkələr elektrotexnika,cihazqayırma və məişət avadanlığı üzrə ixtisaslaşmış hesab olunur?

 1. Yaponiya, Koreya

 2. İndaneziya, Misir

 3. Argentina, Braziliya

 4. Paraqvay, Uruqvay

 5. Türkiyə,Azərbaycan

52. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ixtisaslaşmanın üç formasından biridir?

 1. hazır məhsul üzrə

 2. xammal üzrə

 3. məhsuldar qüvvələr üzrə

 4. satışın təşkili üzrə

 5. daşınma üzrə.

53. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ixtisaslaşmanın üç formasından biridir?

 1. detal üzrə

 2. xammal üzrə

 3. məhsuldar qüvvələr üzrə

 4. satışın təşkili üzrə

 5. daşınma üzrə

54. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq ixtisaslaşmanın üç formasından biridir?

 1. texnoloji proseslər üzrə

 2. xammal üzrə

 3. məhsuldar qüvvələr üzrə

 4. satışın təşkili üzrə

 5. daşınma üzrə

55. Elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı olan ixtisaslaşmanın əhatə etdiyi sahələr aşağıdakılardır.Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. detallar üzrə

 2. elektron hesablama maşınları

 3. avtomatlaşdırma vasitələri

 4. mexanikləşdirmə vasitələri

 5. rabitə informasiya vasitələri.

56. Bunlardan biri elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı olan ixtisaslaşmanın əhatə etdiyi sahələr sırasına daxildir. O,hansıdır?

 1. idarəetmə və tənzimləmə qurğularının hazırlanması

 2. məhsulların ayrı-ayrı hissələrinin hazırlanması

 3. detallarlların hazırlanması

 4. qovşaqların hazırlanması

 5. ərzaq məhsullarının hazırlanması

57. Müəyyən məhsul istehsalında ayrı-ayrı müəssisə və ölkələrin bir-birini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalın təşkili və onların qarşılıqlı əlaqəsi necə adlanır?

 1. kooperasiyalaşma

 2. ixtisaslaşma

 3. uzlaşma

 4. uyğunlaşdırma

 5. təmərküzləşmə

58. Dünya ölkələri arasında kooperasiya əlaqələri aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirilir. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. siyasi

 2. iqtisadi

 3. istehsal

 4. elmi-texniki

 5. maliyyə-kredit

59. Dünya ölkələri arasında kooperasiya əlaqələri aşağıdakılardan biri vasitəsilə həyata keçirilir. O,hansıdır?

 1. investisiya

 2. siyasi

 3. mədəni

 4. sosialoji

 5. münaqişə.

60. Kooperasiyalaşma dünya bazarında qiymətlərin tənzimlənməsinə təsir göstərmək imkanına malikdirmi? 1. yox

 2. qismən

 3. müstəsna hallarda

 4. yalnız iqtisadi böhran zamanı

61. İxtisaslaşmanın və kooperasiyalaşmanın səviyyəsinin həddindən artıq inkişafı dünya bazarında hansı fəsadlar yarada bilər?

 1. monopolizmin yaranmasına

 2. rəqabətin güclınmısinə

 3. satışın təşkilinin çətinləşməsinə

 4. kapitalın hərəkətinin məhdudlaşmasına

 5. iqtisadi böhranın baş verməsinə

62. Hazırkı müasir dünya təsərrüfatını özünün əvvəlki formalarından fərqləndirən əsas cəhətlər aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. milli təlabatın daxili imkanlar hesabına ödənilməsi səviyyəsinə

 2. qlobal miqyası

 3. bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə əsaslanması

 4. istehsalın daha çox beynəlmiləl xarakter daşıması

 5. obyektiv beynəlxalq əmək bölgüsü

63. Müasir dövrdə bütün iqtisadi proseslərin beynəlmiləşməsi nəticəsində dünya təsərrüfatında aşağıdakı struktur formalaşmışdır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. milli valyuta sistemi

 2. əmtəə və xidmətlərin dünya bazarı

 3. dünya kapital bazarı

 4. dünya iş qüvvəsi bazarı

 5. beynəlxalq valyuta sistemi

64.Bunlardan biri daha geniş diapazona malik xidmətlər bazarına aiddir. O,hansıdır?

 1. turizm

 2. kapitalın hərəkəti

 3. investisiyaların hərəkəti

 4. kreditlərin hərəkəti

 5. qiymətli kağızların hərəkəti

65. Bunlardan biri daha geniş diapazona malik xidmətlər bazarına aid deyil. O,hansıdır?

 1. kapitalın hərəkəti

 2. avtomobil nəqliyyatı

 3. hava nəqliyyatı

 4. su nəqliyyatı

 5. dəmir yolu nəqliyyatı

66. Bunlardan biri nəqliyyat xidməti növünə aid deyil. O,hansıdır?

 1. kapitalın hərəkəti

 2. boru kəməri

 3. hava nəqliyyatı

 4. su nəqliyyatı

 5. dəmir yolu nəqliyyatı

67. Dünya kapital bazarı vasitəsilə hansı əməliyyatların təmərküzləşməs i prosesi baş verir. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. işçi qüvvəsinin hərəkəti

 2. ölkələr arasında pul-valyuta əməliyyatları

 3. kapitalın hərəkəti

 4. investisiyaların hərəkəti

 5. qiymətli kağızların hərəkəti

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin