Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.8 Mb.
səhifə5/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

269. Dünya enerji bazarında baş verən qütbləşmə nəticəsində ən böyük enerjidaşıyıcıları istehlakçısı hansı ölkələrdir?

 1. Çin və Hindistan

 2. Monqolustan və Özbəkistan

 3. Almaniya və Fransa

 4. Kanada və Braziliya

 5. Rusiya və Belarusiya

270. Dünya enerji bazarında baş verən qütbləşmə nəticəsində ən böyük müstəqil neft hasilatşıları hansı ölkələrdir?

 1. Rusiya, Norveç, Xəzər ətrafı ölkələr

 2. Avstraliya, Avstrya, Qaradəniz ətrafı ölkələr

 3. Almaniya, İtalya, Qırmızıdəniz ətrafı ölkələr

 4. İsveç, İsveçrə, Sarıdəniz ətrafı ölkələr

 5. Yunanıstan, Türkiyə, Ağdəniz ətrafı ölkələr

271. Dünya təsərrüfatında baş verən surətli qloballaşma hansı təyinatlı beynəlxalq təşkilatların və qurumların yaranmasına səbəb olmuşdur. Bunlardan biri yanlış cavabdır. O, hansıdır?

 1. sosial

 2. iqtisadi

 3. ictimai

 4. xüsusiləşmiş

 5. xüsusi təyinatlı

272. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar hansı əsasls yaradılır?

 1. ölkələr arasında bağlanan müqavilələr əsasında

 2. ölkələr arasında bağlanan sövdələşmələr əsasında

 3. ölkələr arasında razılaşmalar əsasında

 4. ölkələr arasında aparılan danışıqlar əsasında

 5. sadəcə olaraq iqtisadi prosrslər əsasında öz-özünə yaranır

273. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar hansı formalaşması və fəaliyyət xüsusiyyətlərinə görə təsnifləşdirilirlər. Bunlardan biri yanlış cavabdır. O, hansıdır?

 1. üzvülərinin sayına görə

 2. quruluşuna görə

 3. təşkil olunma prinsipinə görə

 4. ərazi prinsipinə görə

 5. təyinatlarına görə

274. Dünya təsərrüfatı sisteminə ciddi təsir göstərmək imkanına malik regional formatda fəaliyyət göstərən təşkilatlar aşağıdakılardır. Bunlardan biri bu qrupa daxil deyil. O, hansıdır?

 1. Dünya Bankı

 2. Avropa Birliyi

 3. Avropa Şurası

 4. Müstəqil Dövlətlər Birliyi

 5. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

275. Dünya təsərrüfatı sisteminə ciddi təsir göstərmək imkanına malik ümumdünya formatda fəaliyyət göstərən təşkilatlar aşağıdakılardır. Bunlardan biri bu qrupa daxil deyil. O, hansıdır?

 1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi

 2. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

 4. Dünya Bankı

 5. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

276. Bunlardan hansı beynəlxalq maliyyə institutlarının tərkibinə aid deyil?

 1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

 2. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 3. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

 4. Dünya Bankı

 5. İslam İnkişaf Bankı

277. İkinci dünya müharibəsi nəticəsində ölkələr arasında pozulmuş əlaqələrin bərpası, beynəlxalq inteqrasiyanı inkişaf etdirmək, zəif ölkələrə kömək etmək və digər ümumdünya problemlərini birgə həll etmək məqsədilə hansı beynəlxalq qurum yaradılmışdır?

 1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

 2. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 3. Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı

 4. Dünya Bankı

 5. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

278. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təsis konfransı hansı tarixdə keçirilmlşdir?

 1. iyun 1945-ci il

 2. iyul 1945-ci il

 3. iyun 1946-cı il

 4. iyul 1946-ci il

 5. iyun 1948-ci il

279. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təsis konfransı hansı ölkələrin iştirakı ilə keçirilmiş və nizamnaməsi qəbul olunmuşdur?

 1. SSRİ, Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa və Çin

 2. SSRİ, Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa və Almaniya

 3. SSRİ, Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa və Yaponiya

 4. SSRİ, ABŞ, Fransa və Çin

 5. SSRİ, Böyük Britaniya, Fransa və Çin

280. Hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının neçə üzvü vardır?

 1. 185

 2. 181

 3. 182

 4. 183

 5. 184

281. Aşağıdakılrdan biri istisna olmaqla digərləri BMT-nin strukturuna daxil olan qurumlardır. İstisna olanı tapın.

 1. Sovetlik

 2. Assambleya

 3. Təhlükəsizlik Şurası

 4. İqtisadi və Sosial şura

 5. Beynəlxalq Məhkəmə

282. Aşağıdakılrdan biri istisna olmaqla digərləri BMT-nin strukturuna daxil olan ixtisaslaşdırılmış qurumlardır. İstisna olanı tapın.

 1. Katiblik

 2. İqtisadi və Sosial Şura

 3. Beynəlxalq inkişaf birliyi

 4. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

 5. Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatı

283. Aşağıdakılrdan biri istisna olmaqla digərləri BMT-nin strukturuna daxil olan ixtisaslaşdırılmış qurumlardır. İstisna olanı tapın.

 1. Avropa Məhkəməsi

 2. Dünya Bankı

 3. Beynəlxalq ticarət və inkişaf konferensiyası

 4. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

 5. Beynəlxalq Valyuta Fondu

284. Aşağıdakılrdan biri istisna olmaqla digərləri Avropa İttifaqının yaranmasında əsas məqsədlər hesab olunur. İstisna olanı tapın.

 1. ölkələrarası sərhəd rejimini gücləndirmək

 2. ümumi xarici siyasət yeritmək

 3. təhlükəsizliyə nail olmaq

 4. bələdiyyə sahəsində əməkdaşlıq etmək

 5. daxili işlərdə əməkdaşlıq etmək

285. Avropa İttifaqının əsas məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir. Bunlardan biri yanlış cavabdır. O,hansıdır ?

 1. rəqabət qaydalarının müəyyənləşdirilməsində milli maraqların qorunub saxlanması

 2. üzvü ölkələr arasında ticarətdə bütün məhdudiyyətləri n tədricən ləğv edilməsi

 3. üçüncü ölkələrlə ümumi gömrük dərəcələri müəyyən edilməsi

 4. vergi sisteminin eyniləşdirilməsi

 5. kənd təsərrüfütında və nəqliyyat sahəsində ümumi siyasət yeridilməsi

286. Adı çəkilən şəhərlərdən hansı dünyanın əsas maliyyə mərkəzlərindən sayılmır?

 1. Moskva

 2. London

 3. Tokio

 4. Sinqapur

 5. Nyu-York

287. Vahid valyuta sistemi olan “avro” neçənci ildə qəbul edilmişdir?

 1. 1999-cu il

 2. 1998-ci il

 3. 1997-ci il

 4. 2000-ci il

 5. 2001-ci il

288. Avropa İqtisadi Birliyi hansı tarixdə yaradılmışdır?

 1. 25.03.1951-ci il

 2. 25.01.1951-ci il

 3. 25.02.1951-ci il

 4. 01.03.1957-ci il

 5. 25.09.1957-ci il

289. Aşağıdakılrdan biri istisna olmaqla digərləri Avropa İttifaqının strukturuna daxil olan qurumlardır. İstisna olanı tapın.

 1. Haaqa məhkəməsi

 2. Avropa Şura

 3. Avropa Parlamenti

 4. Nazirlər Şurası

 5. Avropa Komissiyası

290. Aşağıdakılrdan biri Avropa İttifaqının strukturuna daxil olan qurumlardan biridir. O,hansıdır?

 1. Avropa Məhkəməsi

 2. Dünya Bankı

 3. Beynəlxalq ticarət və inkişaf konferensiyası

 4. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

 5. Beynəlxalq Valyuta Fondu

291. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?

 1. 1947-ci il

 2. 1948-ci il

 3. 1957-ci il

 4. 1961-ci il

 5. 1951-ci il

292. Dünya bankı hansı beynəlxalq və ya regional qurumun varisidir?

 1. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf bankının

 2. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf bankının

 3. Asiya İnkişaf bankının

 4. İslam İnkişaf bankının

 5. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası

293. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının əsas məqsədi nədir?

 1. zəif inkişaf etmiş ölkələrə 35-40 il müddətinə faizsiz kredit vermək

 2. zəif inkişaf etmiş ölkələrə 35-40 il müddətinə aşağı faizlə kredit vermək

 3. zəif inkişaf etmiş ölkələrə qısa müddətə faizsiz kredit vermək

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələrə 35-40 il müddətinə yüksək faizlə kredit vermək

 5. yeni sənaye ölkələrinə uzun müddətli kreditlər verməklə yardım etmək

294. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf bankı hansı şərtlərlə və hansı qrup ölkələrə kreditlər verirlər?

 1. inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrə 12-15 il müddətinə faiz hesablanan

 2. zəif inkişaf etmiş ölkələrə 12-15 il müddətinə aşağı faizlə

 3. keçid dövründə olan ölkələrə qısa müddətə faizlə

 4. inkişaf etmiş ölkələrə 5-10 il müddətinə yüksək faizlə

 5. yeni sənaye ölkələrinə 1-3 il müddətinə yüksək faizləkreditlər vermək.lə yardım etmək.

295. Beynəlxalq İqtisadi Bank neçənci ildən fəaliyyətə başlayıb?

 1. 1960-cı il

 2. 1958-ci il

 3. 1959-cu il

 4. 1961-ci il

 5. 1951-ci il

296. Beynəlxalq İqtisadi Bankın təsisşilərindən biri olan ABŞ-ın payı neçə faiz təşkil edir?

 1. 35

 2. 25

 3. 27

 4. 31

 5. 51

297. Asiya İnkişaf Bankı neçənci ildə yaradılıb?

 1. 1965-cı il

 2. 1958-ci il

 3. 1959-cu il

 4. 1961-ci il

 5. 1951-ci il

298. Asiya İnkişaf Bankı hansı region ölkələri n iqtisadi inkişafınıa kreditlər verir və kömək edir?

 1. Asiya-Sakit okean

 2. Asiya-Afrika qitəsi ölkələrini

 3. Şimali və cənubi Amerika qitəsi ölkələrini

 4. Asiya və Xəzərətrafı ölkələri

 5. Qərbi və Şərqi Avropa ölkələrini

299. Müsəlman ölkələrin iqtisadi inkişafına yardım misiyasını əsasən hansı bank öhdəsinə götürüb?

 1. İslm İnkişaf bankı

 2. Beynəlxalq İqtisadi Bank

 3. Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf bankı

 4. Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası

 5. Asiya İnkişaf bankı

300. Transmilli kompaniyalar əsasən aşağıdakı sahələr üzrə ixtisaslaşmışdır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. kənd təsərrüfatı avadanlıqları

 2. avtomobil sənayesi

 3. elektron və elektron avadanlıqları

 4. neftçıxarma vəneft emalı

 5. ərzaq və spirtli içkilər

301. İnkişaf etmiş sənaye ölkələrinin sayı neçədir?

 1. 40

 2. 50

 3. 35

 4. 43

 5. 56

302. 1997-ci ildən sonra bu ölkələrdən hansı ölkələr İnkişaf etmiş sənaye ölkələrinə aid edilib?

 1. Sinqapur

 2. Malaziya

 3. İsveç

 4. Şimali Koreya

 5. İran

303. Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrlə birlikdə Qərbi Avropanın neçə ölkəsi İnkişaf etmiş sənaye ölkələri sırasına aid edilib?

 1. 30

 2. 27

 3. 33

 4. 31

 5. 29

304. Son dövrlərdə Honqonq hansı ölkələr qrupuna aiddir?

 1. İnkişaf etmiş sənaye ölkələrinə

 2. İnkişaf etmiəkdə olan ölkələr

 3. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 4. 7-liklərdə

 5. keçid dövrünü yaşayan ölkələr

305. 7-lik ölkələr arasındakı daxili və xarici iqtisadi siyasət, onların inkişaf xətti dünya iqtisadiyyatında aşağıdakı məsələləri müəyyən etmiş olur. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. ümümdaxili məhsulun həcmi

 2. elmi-texniki yenilikləri

 3. yenidənqurmanın quruluşunu

 4. dünya bazarının vəziyyəti

 5. iqtisadiyyatın vəziyyətini

306. 7-lik ölkələrin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə yeri baxımından aşağıdakı üstünlükləri ilə xarakterizə olunurlar. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. kənara çoxulu işçi qüvvəsi göndərməsi

 2. iqtisadiyyatın açıqlığı

 3. sahibkar kapitalın hərəkətinin genişliyi

 4. geridə qalmış ölkələrə köməklik göstərilməsində fəal iştirakı

 5. kənardan çoxulu işçi qüvvəsi qəbul etməsi

307. Ümumdaxili məhsulun həcminə görə hazırda dünya təsərrüfatında formalaşmış “onluq” adlanan qrupun tərkibinə aşağıdakı ölkələrdən biri daxil deyil. O,hansıdır?

 1. İsveçrə

 2. ABŞ

 3. Çin

 4. Yaponiya

 5. İtaliya

308. 2009-cu ilin məlumatına görə ən böyük ticarət ölkələri aşağıdakı ölkələr qrupundan biri olmuşdur. O,hansıdır?

 1. ABŞ, Almaniya, Çin

 2. Fransa, İtaliya, Honqonq

 3. CAR, Hindistan, Polşa

 4. Yaponiya, Hollandiya, Belçika

 5. Böyük Britaniya, Malaziya, Cənubi Koreya

309. 2009-cu ilin qiymətləndirilməsinə görə dünyanın ən iri 3 bankı hansı ölkəyə məxsusdur?

 1. ABŞ

 2. Fransa

 3. Polşa

 4. Yaponiya

 5. Böyük Britaniya

310. Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatı modeli sırasına aiddir?

 1. liberal

 2. siyasi

 3. mədəni

 4. etnik

 5. iqtisadi

311. Bazar iqtisadiyyatı modellərini biri-birindən fərqləndirən əsas cəhəti tapın.

 1. dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, tənzimləmə mexanizmi

 2. iqtisadiyyata dövlət köməkliyi

 3. iqtisadiyyata milli investisiya qoyuluşu

 4. qiymətlərin tənzimlənməsində dövlətin rolu

 5. iqtisadi qanunların işlənib hazırlanmasında dövlətin rolu

312. “Liberal” bazar iqtisadiyyatı modelinin xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. insanların çox varlana bilməməsi üçün hədlərin mövcud olması

 2. dövlət mülkiyyətinin az xüsusi çəkiyə malik olması

 3. iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin minimuma endirilməsi

 4. sahibkarlığın güclü təşviq edilməsi

 5. bazar fəaliyyətinin genişləndirilməsi

313. “Liberal” bazar iqtisadiyyatı modelindən istifadə edən ABŞ-ın mütəxəsisləri ən qiymətli əmtəə və sərvət hesab etdikləri aşağıdakılardan hansıdır?

 1. vaxt

 2. daşınmaz kapital

 3. mədəniyyət

 4. etik normalar

 5. pul

314. Bazar iqtisadiyyatının “Yapon” modelinin spesifik xüsusiyyəti aşağıdakılardan hansıdır?

 1. hərbi xərclərdən imtina etmək

 2. hərbi xərclərə üstünlük vermək

 3. ABŞ və Qərbi Avropanın patentlərini əldə etmək çətinliyi

 4. xarici ölkələrin lisenziyalarını əldə etməyin qeyri mümkünlüyü

 5. bütün resurslardan sənayedə iqtisadi artım naminə hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi

315. Bazar iqtisadiyyatının “Alman” (sosial-demokrat) modelinin spesifik xüsusiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. makroiqtisadi göstəricilər planlaşdırılmayan prinsip üzrə aparılır

 2. azad rəqabətin təmin olunmasının stimullaşdırılması

 3. gəlirdəki kəskin fərqləri aradan qaldırmaq üçün onların yenidən bölgüsünü tənzimləmək

 4. tam məşğulluğa,qiymətlərin sabit səviyyəsinə nail olmaq üçün fəal konyunktor siyasəti həyata keçirmək

 5. cəmiyyətin hər bir üzvünün mülkiyyət sahibinə çevrilməsinə çərait yaratmaq

316. Amerika modeli ilə Alman modeli arasında olan Fransa modelinin spesifik xüsusiyyəti bunlardan hansıdır?

 1. iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin rolunun yüksək olması

 2. dövlətin kapital yığımı prosesinə müdaxilə etməməsi

 3. iqtisadiyyatda dövlət planlaşdırılmasına yol verilməməsi

 4. dövlətin özünün sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində fəaliyyətinin olmaması

 5. bütün resurslardan sənayedə iqtisadi artım naminə hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməməsi

317. Sosial yönümlü bazar modeli olan “İsveç” modelinin əsas xüsusiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. iqtisadiyyatda dövlət bölməsinin səviyyəsini aşağı olması

 2. bərabərsizliyin azaldılması

 3. əhalinin az təminatlı hissəsinə qayğının güclü olması

 4. əmlakda qeyribərabərsizliyə xüsusi diqqət yetirilməsi

 5. vətəndaşlıq hüququnun qorunması

318. Ən mütərəqqi və güclü bazar iqtisadiyyatı modellərindən biri olan “Cənubi Koreya ” modelinin əsas xüsusiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. dövlətin iqtisadi inkişafda tənzimləyici rolunun aşağı olması

 2. dövlətin iqtisadi inkişafda tənzimləyici rolunun yüksək olması

 3. iqtisadi inkişaf üçün planlaşdırmadan uğurla istifadə olması

 4. büdcə vəsaitlərindən istifadə üçün qərarların qəbul edilməsi

 5. iri investisiya layihələrini işlənməsi

319. Son onilliklərdə daha çox “İnkişaf etməkdə olan ölkələr” adlandıtılan ölkələrə əvvəllər aşağıdakı kimi adlandırılırdılar. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. ikinci dünya ölkələr

 2. iqtisadi cəhətdən geri qalmış ölkələr

 3. azad olmuş ölkələr

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. üçüncü dünya ölkələri

320. Aşağıdakılardan biri inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupunu fərqləndirən əlamətdir. O, hansıdır?

 1. hər nəfərə düşən ümumdaxili məhsulun həcminə görə

 2. iqtisadi cəhətdən inkişaf səviyyəsinə görə

 3. sosial cəhətdən inkişaf səviyyəsinə

 4. siyasi cəhətdən inkişaf səviyyəsinə

 5. mədəniyyətlərin qovuşması səviyyəsinə görəi

321. İnkişaf etməkdə olan ölkələr 3 qrupa bölmək olar ki,birinci qrupun tərkibində neft ixrac edən ölkələrlə yanaşı digər aşağıda adları qeyd olunan ölkə qruplarından biri də vardır.O,hansıdır?

 1. Argentina, Uruqvay və Çili

 2. Argentina, Paraqvay və Çili

 3. Argentina, Uruqvay və Çin

 4. Avstraliya, Meksika və Çili

 5. Almaniya, Fransa və İsveç

322. İnkişaf etməkdə olan ölkələr 3 qrupa bölmək olar ki,ikinci-orta səviyyəli qrupun tərkibində aşağıda adları qeyd olunan ölkələr daxildir. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. Argentina

 2. Türkiyə

 3. Tailant

 4. Misir

 5. Hindistan

323. Yüksək iqtisadi demoqrafik potesiala malak, lakin hər nəfərə düşən ümumdaxili məhsulun həcmi az olan İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ikinci-orta səviyyəli qrupunun tərkibində aşağıda adları qeyd olunan ölkələrdən biri vavdır. O,hansıdır?

 1. İndoneziya

 2. İsrayıl

 3. Yəmən

 4. Litva

 5. Latviya

324. Daha az inkişaf etmiş qrup ölkələrinin iqtisadi cəhətdən geri qalmalarının sosial və iqtisadi tarixi kökləri vardır. Onlar, hansıdır?

 1. müstəmləkə və yarımmüstəmləkə şəraitində uzun müddət yaşamaları

 2. müstəmləkə və yarım-müstəmləkə şəraitində qısa müddətdə yaşamaları

 3. müstəmləkə və yarımmüstəmləkə şəraitində heç vaxt yaşamamaları

 4. uzunmüddətli müharibələr və münaqişələr

 5. coğrafi baxımdan əlverişsiz şərait

325. Müstəmləkə altında olmuş ölkələr müstəqillik əldə etdikdən sonra təkrar istehsal prosesinin iki hərəkətverici qüvvəsindən biri olan dövlət hansı təsərrüfat sahələrini əlində cəmləşdirmişdir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. ağac emalı sahəsini

 2. infrastruktur tikintisini

 3. neft istehsalını

 4. metallurgiya sənayesini

 5. maşınqayırma,kimya sənayesini

326. Müstəqillik əldə etmiş Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələri aşağıdakı sahələr üzrə xarici iqtisadi əlaqələrə daha çox üstünlük verirlər. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. xarici innovasiya

 2. xarii ticarət

 3. xarici kapital

 4. xarici köməklik

 5. xarici texnologiya. sənayesini

327. İnkişaf etməkdə olan ölkələr ümumi cəhətlərə malik olsalarda aşağıdakı göstəricilərə görə fərqlənirlər. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. mənəvi sima

 2. təbii ehtiyatlarla təmin olunma səviyyəsinə görə

 3. məhsuldar qüvvələrin inkişafına görə

 4. istehsal münasibətlərinin inkişafına görə

 5. demoqrafik və sosial göstəricilər görə

328. Şimali Amerika azad ticarət birliyinin üzvü olan ölkələr hansılardır?

 1. ABŞ, Kanada və Meksika

 2. ABŞ, Kanada və Braziliya

 3. ABŞ, Kanada və Venisuela

 4. ABŞ, Argentina və Meksika

 5. Çili, Kanada və Meksika

329. Nisbətən inkişaf etmiş ölkələrdən hansına hər nəfər hesabı ilə edilən yardım daha yüksək məbləğdə olmuşdur?

 1. İsrayıl

 2. Misir

 3. Yunanıstan

 4. Cənubi Koreya

 5. Albaniya

330. “ABŞ köməklik metodu ilə dünyada öz təsirini və nəzarətini saxlaya bilər” sözlərinin müəllifi ABŞ-ın hansı prezidentidir?

 1. C.Kennedi

 2. C.Buş

 3. B.Klinton

 4. R.Reyqan

 5. B.Obama

331. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə sənayenin inkişafı artdıqca aşağıdakı cəhətlərə görə fərqlənən ölkələr irəli çıxdılar və yeni sənaye ölkələri adlandırıldılar. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. demoqrafik və sosial göstəricilər görə

 2. iqtisadi artım surətinə görə

 3. emal sənayesinin üstünlüyünə görə

 4. sosial-iqtisadi quruluşuna görə

 5. kapitalın və istehsalın təmərküzləşməsi prosesinə görə

332. Qruplaşdırılmış yeni sənaye ölkələri ni birinci nəsli sırasına aşağıdakı ölkələr daxildir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. Venisuela

 2. Argentina

 3. Braziliya

 4. Meksika

 5. Honqonq

333. Qruplaşdırılmış yeni sənaye ölkələrini ikinci nəsli sırasına aşağıdakı ölkələr daxildir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. İrlandiya

 2. Malaziya

 3. Tailand

 4. Hindistan

 5. Çili


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə