Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.8 Mb.
səhifə4/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

193. Aşağıdakılardan biri rəqabət qabiliyyətlilik reytinqinin qruplaşdırılmış amillərindəndir. O,hansıdır?

 1. maliyyə-kredit sistemi

 2. xarici investisiyaların həcmi

 3. milli investisiyaların həcmi

 4. ölkənin xarici borclarının həcmi

 5. ölkənin daxili borclarının həcmi

194. Aşağıdakılardan biri istisna olmaqla digərləri rəqabət qabiliyyətlilik reytinqinin qruplaşdırılmış amillərindəndir. İstina olan hansıdır?

 1. telekommunikasiya sistemi

 2. əmək ehtiyatları

 3. elmi-texniki potensial

 4. idarəetmə sistemi

 5. infrastruktu

195. Rəqabət qabiliyyətlilik reytinqinin hesblanmasında statistik məlumatların payı nə qədərdir ?

 1. 2/3-i hissəsi

 2. 1/3-i hissəsi

 3. tam

 4. statitik rəqəmlərdən istifadə edilmir

 5. 50%

196. Rəqabət qabiliyyətlilik reytinqi dünya üzrə aparıcı rol oynayan neçə ölkə üzrə hesablanır ?

 1. 47

 2. 31

 3. 26

 4. 52

 5. 93

197. Rəqabət qabiliyyətlilik reytinqinin hesablanması üzrə iştirak edən ölkələr sırasında hansı MDB ölkəsi var?

 1. Rusiya

 2. Ukrayna

 3. Belarusiya

 4. Qazaxstan

 5. Özbəkistan

198. Proqnozlara görə 2030-cu ildə ən rəqabət qabiliyyətli dövlətlər aşağıdakı ölkələr qrupundan biri olacaqdır.

 1. ABŞ,Yaponiya və Çin

 2. Rusiya,İran və Türkiyə

 3. Belarusiya, Qazaxstan və Özbəkistan

 4. Almaniya,Fransa və Sinqapur

 5. Cənumi Koreya,Malaziya və Hindistan

199. Dünya bazarlarına xammal,ərzaq və nisbətən ucuz əmtəələri ixrac edən ölkələr hansı qrup ölkələrdir?

 1. inkişaf etməkdə olan ölkələr

 2. inkişaf etmiş ölkələr

 3. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 4. keçid dövründə olan ölkələr

 5. sənaye ölkələri

200. İxracın həcminə görə birinci 10 yeri tutan ölkələr hansı qrup ölkələrdir?

 1. inkişaf etmiş ölkələr

 2. inkişaf etməkdə olan ölkələr

 3. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 4. keçid dövründə olan ölkələr

 5. Qərbi Avropa ölkələri

201. Dünya iqtisadiyyatının sahəvi quruluşu ilə milli iqtisadiyyatının sahəvi quruluşu eyni olsa da müəyyən bir cəhətə görə bir-birindən fərqlənirlər. O,hansıdır?

 1. əhatə dairəsinə görə

 2. maddi istehsal sahələrinin tərkibinə görə

 3. qeyri- maddi istehsal sahələrinin tərkibinə görə

 4. komplekslərin tərkibinə görə

 5. infrastruktur tərkibinə görə

202. Bütün dünya təsərrüfatının vahid bir sistem əsasında qruplaşdırılması üçün hansı sistemin tələbləri əsas götürülür?

 1. Beynəlxalq Standartlaşdırma və Milli Hesabatlar

 2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

 3. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

 4. Dünya Bankı

 5. sadəcə statistik rəqəmlər

203. Bunlardan biri dünya təsərrüfatının sahələrindəndir. O,hansıdır?

 1. maddi istehsal

 2. sənaye kompleksi

 3. kənd təsərrüfatı kompleksi

 4. xidmət kompleksi

 5. infrastruktur kompleksi

204. Bunlardan biri dünya təsərrüfatının sahələrindəndir. O,hansıdır?

 1. qeyri-maddi istehsal

 2. hasilat sənayesi

 3. emal sənayesi

 4. digər sənaye sahələri

 5. aqrosənaye kompleksi

205. “ABŞ köməklik metodu ilə dünyada öz nüfuzunu və nəzarətini saxlaya bilər” ifadəsi hansı ABŞ prezidentinə məxsusdur?

 1. C.Kennedi

 2. D.Reyqan

 3. B.Obama

 4. C.Buş

 5. B.Klinton

206. Bunlardan hansı İEOÖ qrup ölkələri üçün xarici əlaqəlır formaına aid deyil?

 1. Xarici təhsil

 2. Xarici ticarət

 3. Xarici capital

 4. Xarici köməklik

 5. Xarici texnologiya

207. 1980-ci illərdə Hindistanda ənənəvi təərrüfatçılıq sahsində cəmi əhalinin neçə faizi işləyirdi?

 1. 90%

 2. 23%

 3. 78%

 4. 49%

 5. 87%

208. İnsanların maddi təlabatının ödənilməsini təmin edən dünya təsərrüfatının hansı sahəsinə aiddir?

 1. maddi istehsal

 2. sosial xidmətlər sahəsi

 3. aqrolizinq

 4. nəqliyyat

 5. rabitə

209. İnsanların mənəvi təlabatını, sosial həyat şəraitini, istehsalın yardımçı ehtiyaclarının ödənilməsini təmin edən dünya təsərrüfatının hansı sahəsinə aiddir?

 1. qeyri-maddi istehsal

 2. maddi istehsal sahəsi

 3. hasilat sənayesi

 4. emal sənayesi

 5. yükdaşımalar

210. Aşağıdakılardan biri hasilat sənayesinin sahələrindən biridir. O, hansıdır?

 1. metal filizi

 2. maşınqayırma

 3. hasilat sənayesi

 4. yüngül sənaye

 5. elektrotexnika

211. Aşağıdakılardan biri emal sənayesinin qruplaşdırılmış sahələrindən biridir. O, hansıdır?

 1. maşınqayırma və metallurgiya

 2. metal filizi

 3. boksitlər

 4. daş kömür

 5. neft

212. Aşağıdakılardan biri emal sənayesinin qruplaşdırılmış sahələri sırasına aid deyil. O, hansıdır?

 1. faydalı qazıntılar

 2. maşınqayırma və metallurgiya

 3. konustruksiya materialları və kimyəvi məhsullar istehsalı

 4. yüngül sənaye

 5. yeyinti sənayesi

213. Hazırda dünya üzrə maşınqayırma sənayesində aşağıdakı olkələr fərqlənirlər.Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. Monqolustan

 2. ABŞ

 3. Yaponiya

 4. Almaniya

 5. Fransa

214. Aşağıdakılardan biri maşınqayırma sənayesinin qruplaşdırılmış sahələrinə aid deyil. O, hansıdır?

 1. neft emalı

 2. metal məmulatları istehsalı və metal emalı

 3. maşınqayırma

 4. nəqliyyat maşınqayırması

 5. elektrotexnika və elektronika

215. Aşağıdakılardan biri nəqliyyat maşınqayırması sahələrinə aid deyil. O, hansıdır?

 1. cihazqayırma

 2. avtomobilqayırma

 3. gəmiqayırma

 4. aviasiya və raket kosmik sənayesi

 5. dəmiryolu nəqliyyatı

216. Əlvan metallurgiya hansı sahənin iki yarımqrupundan biridir?

 1. metallurgiya

 2. yanacaq-enerji məhsullarının hasilatı

 3. kimyəvi məhsulların istehsalı

 4. konustruksiya materialları istehsalı

 5. dağ mədən sənayesi

217. Əlvan metallurgiya sahəsində emal prosesindən keçən filizlər hansı şəkil alır ki, ondan maşınqayırmada ilkin material, xammal və yarımfabrikant kimi istifadə olunur. O, hansıdır?

 1. prokat

 2. fabrikant

 3. ehtiyat hissələri

 4. konustruksiya materialları

 5. metal

218. Qara metallurgiyanın əsas son məhsulu necə adlanır?

 1. polad prokat

 2. yarımfabrikant

 3. xammal

 4. prokat

 5. metal

219. Sənaye əhəmiyyətinə görə əlvan metallurgiya sahəsində birinci yeri hansı metal tutur?

 1. alüminium

 2. mis

 3. dəmir

 4. sink

 5. qurğuşun

220. Avtomobilqayırma sahəsində aparıcı rola malik plan ölkələr aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır.O,hansıdır?

 1. Yunanıstan

 2. ABŞ

 3. Yaponiya

 4. Almaniya

 5. İtaliya

221. Aviasiya və kosmik raket sənayesi sahəsində ən böyük istehsalçılar aşağıdakı ölkələrdir. Bunlardan biri istisnadır.O,hansıdır?

 1. Belarusiya

 2. ABŞ

 3. Rusiya FR

 4. Fransa

 5. Almaniya

222. Elekronika və elektrotexnika sənayesi sahəsində ən böyük istehsalçılar aşağıdakı ölkələrdir. Bunlardan biri istisnadır.O,hansıdır?

 1. Əfqanıstan

 2. Malaziya

 3. Sinqapur

 4. Cənubi Koreya

 5. Honqonq

223. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri elekron sənayesi qrupuna aiddir. O,hansıdır?

 1. teatr avadanlıqları istehsalı

 2. elektron hesablama maşınları və komputer texnikası

 3. rabitə vasitələri istehsalı

 4. məişət texnikası istehsalı

 5. tranzistorlar və yarımkeçiricilər istehsalı

224. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri ən çox televizor istehsal edən ölkələr siyahısına aiddir. İstisna olan hansıdır?

 1. Estoniya

 2. Malaziya

 3. Çin

 4. Cənubi Koreya

 5. Yaponiya

225. Bitkiçilik sahəsində ən strateji sahə hasıdır?

 1. taxılçılıq

 2. yemçilik

 3. tərəvəzçilik

 4. gülçülük

 5. bostançılıq

226. İstehsal olunmuş taxılın neçə faizi insanların ərzaqla təmin olunmasına sərf edilir?

 1. 55%

 2. 45%

 3. 60%

 4. 65%

 5. 90%

227. İstehsal olunmuş taxılın neçə faizi quşçuluğun və heyvandarlığın inkişafına sərf edilir?

 1. 45%

 2. 55%

 3. 35%

 4. 25%

 5. 30%

228. Daha çox buğda ixrac edən ölkələr aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. Yaponiya

 2. Kanada

 3. Avstraliya

 4. Fransa

 5. ABŞ

229. Daha çox taxıl ixrac edən ölkələr aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır.O,hansıdır?

 1. Rusiya

 2. Argentina

 3. Hindistan

 4. Pakistan

 5. Vyetnam

230. Daha çox taxıl idxal edən ölkələr aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. ABŞ

 2. Rusiya

 3. Yaponiya

 4. Çin

 5. Braziliya

231. Yüngül sənaye üçün istifadə olynan heyvandarlıq məhsulu bunlardan hansıdır?

 1. yun

 2. ət

 3. süd

 4. yumurta

 5. süd məhsulları

232. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri dünya təsərrüfatının xidmət və infrastrukturuna aid olan sahələrdir. İstisna olan hansıdır?

 1. hərbi sənaye

 2. nəqliyyat

 3. rabitə-informasiya

 4. energetika

 5. maliyyə-bank sistemi

233. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri dünya təsərrüfatında yükdaşımaların quruluşuna aid sahədir. İstisna olan hansıdır?

 1. xarici su yolları

 2. dəmir yolu

 3. avtomobil yolu

 4. boru nəqli

 5. daxili su yolları

234. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri dəmir yolunun uzunluğuna görə ilkin yerləri tuturlar. İstisna olan hansıdır?

 1. Yaponiya

 2. ABŞ

 3. Rusiya

 4. Kanada

 5. Çin

235. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri dünya dənizlərində olan gəmilərinin sayına görə ilkin yerləri tuturlar. İstisna olan hansıdır?

 1. Küveyt

 2. ABŞ

 3. Yaponiya

 4. Panama

 5. Rusiya

236. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri boru kəmərlərinin uzunluğuna görə dünyada ilkin yerləri tuturlar. İstisna olan hansıdır?

 1. Latviya

 2. ABŞ

 3. Fransa

 4. Almaniya

 5. Argentina

237. Aşağıdakılardan biri istina olmaqla digərləri hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaya görə dünyada ilkin yerləri tuturlar. İstisna olan hansıdır?

 1. Moldava

 2. ABŞ

 3. Böyük Britaniya

 4. Almaniya

 5. Çin

238. Coğrafi baxımdan dünya təsərrüfatı üçün aşağıdakı regional quruluş səciyəvidir. Bunlardan biri bu quruluşa aid deyil. O, hansıdır?

 1. Hind okeanı regionu

 2. Şimali Amerika regionu

 3. Cənubi Amerika regionu

 4. Qərbi Avropa regionu

 5. Orta və Şərqi Avropa regionu

239. Coğrafi baxımdan dünya təsərrüfatı üçün aşağıdakı regional quruluş səciyəvidir. Bunlardan biri bu quruluşa aid deyil. O, hansıdır?

 1. Şərqi və Qərbi amerika regionu

 2. Orta və Şərqi Avropa regionu

 3. Orta və Cənubi Asiya regionu

 4. Cənubi –Şərqi Asiya regionu

 5. Cənubi Asiya regionu

240. İnsan fəaliyyətindən asılı olmayan səbəblərdən baş verən problemlər necə adlanır?

 1. təbii problemlər

 2. sünii problemlər

 3. sosial problemlər

 4. iqtisadi problemlər

 5. siyasi problemlər

241. Birbaşa insan fəaliyyəti ilə bağlı olan problemlərə aşağıdakıları aid etmək olar. Bunlardan biri istinadır. O, hansıdır?

 1. quraqlıq

 2. müharibələr

 3. nüvə silahlarından istifadə

 4. bakterioloji silahlarından istifadə

 5. ətraf mühitin çirkləndirilməsi

242. Sosial-iqtisadi problemlərə aşağıdakıları aid etmək olar. Bunlardan biri istinadır. O, hansıdır?

 1. zəlzələ

 2. əhali artımı

 3. yoxsulluq

 4. məşğulluq

 5. ərzaq təhlükəsizliyi

243. Əhalinin demoqrafik quruluşunun dəyişməsi dünya təsərrüfatında aşağıdakı məsələlərə təsir göstərən amildir. Bunlardan biri istinadır.O, hansıdır?

 1. iqtisadi böhrana

 2. dünya bazarında qiymətlərə

 3. dünya əmək bazarına

 4. əhalinin yaşayış səviyyəsinə

 5. ərzaq təhlükəsizliyinə

244. Demoqrafiya aşağıdakılar sahələri öyrənən elimdir. Bunlardan biri istinadır. O, hansıdır?

 1. anatomiyanı

 2. əhalinin sayını

 3. əhalinin yerləşməsini

 4. əhalinin tərkibinin dəyişməsini

 5. əhalinin təkrar istehsal prosesini

245. Əhalinin artımı prosesi necə adlanır?

 1. bioloji

 2. fizioloji

 3. anatomik

 4. təbii

 5. həndəsi

246. Əhalinin inkişafı onun aşağıdakı fəaliyyəti ilə başlıdır. Bunlardan biri istinadır. O, hansıdır?

 1. dini

 2. ictimai

 3. iqtisadi

 4. sosial

 5. əmək

247. Ümumən əhali artımı həmişə yüksələn istiqamətə meyilli olduşu halda, tarixən müəyyən dövrlərdə aşağıdakı səbəblərdən əhalinin sayı kəskin azalmışdır. Bunlardan hası o səbəblərə aid deyil?

 1. əhalinin miqrasiyası

 2. müharibələr

 3. ekoloji fəlakətlər

 4. təbii fəlakətlər

 5. xəstəliklər

248. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin artım tempi necədir?

 1. zəif

 2. yüksək

 3. dünya səviyyəsindən yuxarı

 4. normal

 5. bəzi ölkələrdə az, bəzi ölkələrdə çox

249. Əhalinin regionlar və ölkələr üzrə qeyri-bərabər bölgüsü dünya təsərrüfatında bu kimi problemlər yaradır. Problemlər sırasına aid olmayanı tapın.

 1. ölüm səviyyəsinin aşağı olması

 2. aşağı həyat səviyyəsi

 3. kasıbçılıq

 4. işsizlik

 5. aşağı ömür səviyyəsi

250. “Ailənin planlaşdırılması” çərçivəsində həyata keçirilən siyasətdə məqsəd nədir?

 1. əhali artımının məhdudlaşdırılması

 2. əhalinin sayının işçi qüvvəsi təlabatına uyğunlaşdırılması

 3. əhali azalmasının məhdudlaşdırılması

 4. əhali artımının normallaşdırılması

 5. əhali artımına dövlət dəstəyi

251. Nigah yaşının gecikdirilməsi,uşaq doğulması arasındakı müddətin uzadılması,təkuşaqlı ailələrin stimullaşdırılması və çox uşaqlı ailələrə qarşı bəzi iqtisadi tədbirlərin görülməsi hansı dölət siyasətinə aiddir?

 1. ailənin planlaşdırılması

 2. ailənin stimullaşdırılması

 3. əhali azalmasının məhdudlaşdırılması

 4. əhali artımının normallaşdırılması

 5. əhali artımına dövlət dəstəyi

252. Bunların biri istisna olmaqla, digərləri işçi qüvvəsinin keyfiyyətini xarakterizə edən amillərdir. İstisna olanı tapın.

 1. təhsilə münasibəti

 2. savadı

 3. bilik dərəcəsi

 4. təhsilin səviyyəsi

 5. ixtisas dərəcəsi.

253. İşçi qüvvəsindən səmərəli istifadə edilməsi hansı beynəlxalq təşkilat tərəfindən həyata keçirilir?

 1. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

 2. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

 3. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 4. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

 5. Beynəlxalq Asiya Təşkilatı

254. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əsas məqsədi aşağıdakılardır. Bunlardan biri istinadır?

 1. siyasi və mədəni proqramları artırmaq

 2. Əhalinin tam məşğulluğunun və həyat səviyyəsinin artımını təmin etmək

 3. iqtisadi və sosial proqramları artırmaq

 4. insanların əmək hüquqlarını təmin etmək

 5. zəhmətkeşlərin həyat və sağlamlığını qorumaq

255. “Mütləq yoxsulluq” həddi necə müəyyənləşdirilir?

 1. qida məsullarına,geyimə və mənzilə olan fizioloji minimum tələbatın ödənilməsinə kifayət edən istehlak səbətinin dəyəri əsasında

 2. qida məsullarına və mənzilə olan fizioloji minimum tələbatın ödənilməsinə kifayət edən istehlak səbətinin dəyəri əsasında

 3. geyimə və mənzilə olan fizioloji minimum tələbatın ödənilməsinə kifayət edən istehlak səbətinin dəyəri əsasında

 4. qida məsullarına və geyimə olan fizioloji minimum tələbatın ödənilməsinə kifayət edən istehlak səbətinin dəyəri əsasında

 5. təhsilə,səhiyyəyə , mədəni tədbirlərə kifayət edən istehlak səbətinin dəyəri əsasında

256. Ölkədə və cəmiyyətdə qəbul olunmuş istehlak standartlarından aşağı səviyyədə yaşamaq necə adlanır?

 1. nisbi yoxsulluq

 2. mütləq yoxsulluq

 3. kasıb həyat tərzi

 4. normal həyat tərzi

 5. minimum yoxsulluq həddi

257. Yoxsulluq və ərzaq çatışmamazlığı probleminin aradan qaldırılması üçün aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlar yaradılmışdır. Bunlardan biri o təşkilatlar siyahısına aid deyil. O,hansıdır?

 1. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 2. Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

 3. Kənd Təsərrüfatının inkişafı üzrə Beynəlxalq Fond

 4. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatı

 5. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

258. Dünya üzrə ərzaq təhlükəsizliyi siyasəti aşağıdakı səviyyələrdə həyata keçirilir. Bunlardan biri yanlış cavabdır. O, hansıdır?

 1. şəxsi ərzaq təhlükəsizliyi

 2. dünya ərzaq təhlükəsizliyi

 3. regional ərzaq təhlükəsizliyi

 4. milli ərzaq təhlükəsizliyi

 5. yerli ərzaq təhlükəsizliyi

259. Təbii-coğrafi amillər nəticəsində baş verən və təbiətin şıltaqlığı kimi qəbul edilən problemlər necə adlanır?

 1. təbii ekoloji

 2. təbii fizyoloji

 3. sünii ekoloji

 4. qarşısı alınmaz ekoloji

 5. təbiət hadisələri

260. İkinci qrup ekoloji problemlər hesab olunan və birbaşa insanların fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan aşağıdakı qrup problemlərdir. Bunlardan biri yanlış cavabdır.O, hansıdır?

 1. yanğınlar

 2. təsərrüfatçılıq

 3. iqtisadi

 4. sosial

 5. hərbi

261. Dünya iqtisadiyyatının təbii ehtiyatları sırasına bunlardan biri aid deyil. Onu tapın.

 1. insanlar

 2. enerji

 3. torpaq

 4. su

 5. meşə

262. Ən çox dəmir filizi yataqları aşağıdakı ölkələrdədir. Bunlardan biri o ölkələr sırasına aid deyil. O, hansıdır?

 1. Qvineya

 2. Braziliya

 3. Avstraliya

 4. Kanada

 5. Rusiya

263. Ən böyük boksit yataqları aşağıdakı ölkələrdədir. Bunlardan biri o ölkələr sırasına aid deyil. O, hansıdır?

 1. Rusiya

 2. Braziliya

 3. Venesuela

 4. Yamayka

 5. Qvineya

264. Mis filizinin daha çox gealoji ehtiyatları aşağıdakı ölkələrdədir. Bunlardan biri o ölkələr sırasına aid deyil. O, hansıdır?

 1. Yaponiya

 2. Hindistan

 3. Kanada

 4. ABŞ

 5. Rusiya

265. Daha çox neft hasil edən ölkələr sırasına aşağıdakı ölkələrdən biri daxil deyil. O, hansıdır?

 1. Estoniya

 2. Almaniya

 3. Rusiya

 4. Səudiyyə Ərəbistanı

 5. Küveyt

266. Daha çox qaz ehtiyatlarının olması proqnozlaşdırılan ölkələr sırasına aşağıdakı ölkələrdən biri daxil deyil. O, hansıdır?

 1. Birma

 2. İran

 3. Rusiya

 4. Səudiyyə Ərəbistanı

 5. Qətər

267. Elektroenerji istehsalında daha çox daş kömürdən itifadə edən ölkələr sırasına aşağıdakı ölkələrdən biri daxil deyil. O, hansıdır?

 1. Liviya

 2. Polşa

 3. Avstraliya

 4. Çin

 5. CAR

268. Dünya neft hasilatının böyük hissəsini öz əlində cəmləşdirən bu təşkilatlardan hansıdır?

 1. OPEK

 2. Beynəlxalq Enerji Agentliyi

 3. Beynəlxalq Atom Agentliyi

 4. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

 5. BMT


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə