Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.8 Mb.
səhifə7/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

408. Taxılçılıq dörd əsas cəhəti vəhdət halında birləşdirir. Bu dördlüyə daxil olmayanı tapın.

 1. taxılın keyfiyyəti

 2. əkin sahəsinin həcmi

 3. cəmi məhsulun həcmi

 4. taxılın beynəlxalq ticarəti

 5. taxılın istehlak edilməsi

409. Dünyada əsasən düyü ixracı ilə məşğul olan ölkələr sırasına bunlardan biri aid deyil. Onu tapın.

 1. Misir

 2. Tailand

 3. Vyetnam

 4. Hindistan

 5. Pakistan

410. Dünyada istehsal olunmuş düyünün cəmi neçə faizi ixrac edilir?

 1. 2-3

 2. 4-5

 3. 15-17

 4. 25-30

 5. 26-27

411. Bunlar qruplaıdırılmış texniki bitkilərin tərkibinə aiddir. Yalnız birindən başqa. O, hansıdır?

 1. yağsız bitkilər

 2. yağlı bitkilər

 3. şəkərli bitkilər

 4. kökü meyvəlilər

 5. meyvə bitkiləri

412. Yeni növ bitki sortlarının yetişdirilməsi üçün yaradılmış və iqamətgahı Meksikada yerləşən elmi tədqiqat mərkəzi hansı sahə üzrə fəaliyyət göstərir?

 1. qarğıdalı və buğda

 2. düyü

 3. tropik ərzaqi bitkiləri

 4. ərzaq bitkiləri

 5. kartof

413. “İnkişaf etmiş ölkələr” sırasına daxilolan 40 ölkədən 27-si Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr və digər 3 Qərbi Avropa ölkəsidir. Aşağıdakılardan hansı 3 ölkədən biridir?

 1. İsveçrə

 2. İsveç

 3. Danimarka

 4. Finlandiya

 5. Niderland

414. Dünyanın ən böyükqızıl edən ölkələrindən biri aşağıdakılardan hasıdır?

 1. Dubay

 2. Norveç

 3. Venisuela

 4. Çin

 5. C.Koreya

415. Dövlət quruluşu federasiya olan BƏƏ-yi özündə neçə əmirliyi birləşdirir?

 1. 7

 2. 5

 3. 11

 4. 17

 5. 9

416. “Azərbaycan Respubilkasında xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında fərmanhansı tarixdə imzalanmışdır?

 1. 06.03.2007

 2. 05.05.2009

 3. 11. 09.2011

 4. 17.07.2014

 5. 09.01.2006

417. “Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi neçə hektardır?

 1. 4 mln. hektar

 2. 450 min hektar

 3. 8.6 mln. hektar

 4. 11 mln. hektar

 5. 125.5 min hektar

418. “Aşağıdakılardan hansı yükdaşımaların həcminin hesablammasında əsas göstəricidir?

 1. daşınan yükün ümumi kütləsi

 2. daşınan yükün məsafəsi

 3. daşınan yükün çəkisi

 4. daşınan yükün tərkibi

 5. daşınan yükün ton kilometri

419.“Dünya bazarının infrastrukturlarından biri bunların hansıdır?

 1. birjalar

 2. kapital bazarı

 3. iş i qüvvəsi bazarı

 4. əmtəə və xidmətlər bazarı

 5. valyuta-maliyyə sistemi

420. “Dünya iqtisadiyyatı” nın tədqiqat obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

 1. milli təsərrüfat bazasına əsaslanan dünya iqtisadiyyatı

 2. dünya təsərrüfat bazasına əsaslanan dünya iqtisadiyyatı

 3. regional təsərrüfat bazasına əsaslanan dünya iqtisadiyyatı

 4. yerli təsərrüfat bazasına əsaslanan dünya iqtisadiyyatı

 5. ailə təsərrüfat bazasına əsaslanan dünya iqtisadiyyatı

421. Kapital və fond bazarının satış predmeti aşağıdakılardan hansıdır?

 1. qiymətli kağızlar

 2. pul

 3. qızıl

 4. lotoreyalar

 5. istiqrazlar

422. 1348-1377-ci illər ərzində Avropada yayılan taun xəstəliyi nəticəsində əhalinin sayı neçə faiz azalmışdır?

 1. 40

 2. 10

 3. 19

 4. 36

 5. 3

423.İlk dəfə dünya əhalisinin sayının iki dəfə artmasına neçə il vaxt lazım olmuşdur?

 1. 1500

 2. 950

 3. 760

 4. 305

 5. 120

424. Məhsulun həcminə görə Qərb Şərqə nə vaxt mata bilmişdir?

 1. XIX əsrin əvvəllərinə

 2. XX əsrin əvvəllərinə

 3. IX əsrin ortalarında

 4. XIII əsrin sonlarında

 5. XVII əsrin başlanğıcında

425. Kənd təsərrüfatında “Orqanik” məhsul hansı məhsullara deyilir?

 1. ekoloji təmiz

 2. geni dəyişdirilmiş

 3. seleksiya edilmiş

 4. hibritləşdirilmiş

 5. sortlaşdırılmış

426. Patent vəlisenziyaların verilməsi dünya bazarının hansı strukturuna aiddir?

 1. dünya texnologiya bazarına

 2. dünya kapital bazarına

 3. dünya işçi qüvvəsi bazarına

 4. dünya əmtəə bazarına

 5. dünya xidmətlər bazarına

427. Maşınqayırma sənayesində hansı sahə inhisarlaşmış sahə hesab edilir?

 1. minik avtomobilləri

 2. avtomobilqayırma

 3. gəmiqayırma

 4. dəmiryol nəqliyyatı

 5. aviasiya

428. Mineral ehtiyatların istehlakı və istehsalı hansı prosesin vasitəsilə bütün dünya ölkələrini əhatə edir?

 1. beynəlxalq əmək bölgüsü

 2. dünya bazarı

 3. regional bazarlar

 4. beynəlxalq təşkilatlar

 5. transmilli şirkətlər

429. Ən çox kömür ehtiyyatı olan ölkə bunlardan hansıdır?

 1. ABŞ

 2. Çin

 3. Rusiya

 4. CAR

 5. Almaniya

430. Kəşfi məlum olan ən çox neft ehtiyatı olan ölkə bunlardan hansıdır?

 1. Səudiyyə Ərəbistanı

 2. İraq

 3. BirləşmişƏrəb Əmirliyi

 4. Küveyt

 5. İran

431. Xəzər dənizi ərazisində olan neft ehtiyatları cəmi dünya üzrə ehtiyyatların təxminən neçə faizini təşkil edir?

 1. 3-4

 2. 5-6

 3. 1-2

 4. 7-8

 5. 9-10

432. Kəşf olunmuş təbii qaz ehtiyyatı daha çox bu ölkələrin hansındadır?

 1. Rusiya

 2. QərbiAsiya

 3. Şimali Afrika

 4. Latın Amerikası

 5. Şimali Amerika

433. İldə təxminən 0.9-1 milyard ton dəmir filizi çıxarılan ölkələr sırasına bunlardan hansı aid deyil?

 1. Pakistan

 2. Braziliya

 3. Avstraliya

 4. Kanada

 5. Çin

434. Ən çox boksid yataqları olan ölkələr sırasına bunlardan hansı aid deyil?

 1. Liviya

 2. Qvineye

 3. Avstraliya

 4. Braziliya

 5. Yamayka

435. Su ehtiyatlarından istifadə edilməsi səviyyəsinə görə birinci yerdə duran hansı ölkədir?

 1. Misir

 2. Ukrayina

 3. İsrail

 4. İtaliya

 5. Rusiya

436. Meşə örtüyünün həcminə görə ikinci yerdə duran ölkə bunlardan hansıdır?

 1. Rusiya

 2. Ukrayina

 3. İsrail

 4. İtaliya

 5. Kanada

437. Kimyəvi məhsullarda onun dəyərinin neçə faizi təxminən xammaldan ibarət olur ?

 1. 80-90

 2. 70-80

 3. 60-70

 4. 50-60

 5. 50-40

438. Hansı illər ərzində istifadə edilən mineral xammalın həcmi özündən əvvəlki bütün tarix boyu isrifadə edilən xammalın həcminə bərabər olmuşdur?

 1. 1945-1975

 2. 1905-1935

 3. 1925-1965

 4. 1965-1995

 5. 1975-2005

439. Ən çox mineral ehtiyatları olan inkişaf etmiş sənaye ölkələri sırasına bunlardan hansı aid deyil?

 1. Yaponiya

 2. Avstraliya

 3. ABŞ

 4. CAR

 5. Kanada

440. İran körfəzi ölkələrinin payına dünya neft ehtiyatlarının təxminən neçəfaizi düşür?

 1. 60

 2. 50

 3. 40

 4. 63

 5. 78

441. Mineral ehtiyatlar mənbəyinin axtarışı, kəşfi və istifadəyə verilməsinə təxminən neçə il vaxt lazımgəlir?

 1. 10-20

 2. 1-2

 3. 5-7

 4. 6-10

 5. 7-8

442. Xammal siyasətində üstünlük verilən plana bunlardan hansı aid deyil?

 1. enerji tutumunun maksimallaşdırılması

 2. xammala qənaət rejimi

 3. istehsalın material tutumunun azaldılması rejimi

 4. xammala qənaət rejimi

 5. bəzi mineral xammallar üzrə ehtiyatların yaradılması

443. 1960-cı illərdə hansı təşkilatın yaradılması neft karteli tərəfindən neftin qiymətinin azaldılmasını dayandıra bilmişdir?

 1. OPEK

 2. Beynəlxalq Enerji Agentliyi

 3. Avropa İqtisadi Birliyi

 4. Dünya Bankı

 5. Beynəlxalq Valyuta Fondu

444. Dağ -mədən sənayesində istehsal qiymətlərinin müəyyən edilməsində nəzərə alınan amil hansıdır?

 1. pis şəraitdə çıxarılan məhsulların qiyməti

 2. yaxşı şəraitdə çıxarılan məhsulların qiyməti

 3. orta şəraitdə çıxarılan məhsulların qiyməti

 4. çıxarılan məhsulların orta qiyməti

 5. dünya bazar qiymətləri

445. Dağ- mədən sahəsində istehsal xərclərinin yüksək olmasının əsas səbəbi nə ilə bağlıdır?

 1. gioloji çətinliklə

 2. hava şəraiti ilə

 3. yüksəklikdə havanın seyrəkliyi ilə

 4. texnikanın imkanlarının məhdudluğu ilə

 5. işçi çatışmazlığı ilə

446. Mineral xammalbazarında dünya qiymətlərinin yaranmasının spesifik xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

 1. qiymətləri tez-tez dəyişən müxtəlif valyutalardan istifadə

 2. qiymətləri sabit olan müxtəlif valyutalardan istifadə

 3. vahid valyutadan istifadə

 4. AVRO-dan imtina edilməsi

 5. ABŞ dollarından istifadə edilməsi

447. 1963-1965-ci illərdə misin qimətinin iki dəfə yüksəlməsinə səbəb olan təşkilat hansıdır?

 1. SİPEK

 2. OPEK

 3. Beynəlxalq Enerji Agentliyi

 4. Avropa İqtisadi Birliyi

 5. Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı

448. Keyfiyyətcə eyni tipli təsərrüfat subyektlərinin məcmusunu necə adlandırmaq olar?

 1. iqtisadiyyatın sahəvi quruluşu

 2. təsərrüfatın sahəvi quruluşu

 3. sahələrin quruluşu

 4. istehsalın nizamlanması

 5. istehsalın xəritəsi

449. İqtisadi inkişaf prosesində “üçüncü sahə” adlanan sahə hansıdır?

 1. xidmət

 2. kənd təsərrüfatı

 3. hasilat sənayesi

 4. emal sənayesi

 5. inşaat

450. Müasir elmi texniki inqilabın əsasını tcəşkil edən nədir?

 1. elektron hesablama maşınları

 2. robotlaşma

 3. internet

 4. kommunikasiya texnologiyası

 5. texnoloji biliklər

451. Yerin təkindən xammalvə yanacağın çıxarılması , kömür vəmeşədən hasil olunan məhsullar iqtisadiyyatın sahəvi quruluşunun hansı bölümünə aiddir?

 1. hasilat sənayesinə

 2. emal sənayesinə

 3. digər sənaye sahəsinə

 4. aqrarsənaye kompleksinə

 5. xidmət sahələrinə

452. Ətin, şəkərin, südün, üzümün emal edilməsi iqtisadiyyatın sahəvi quruluşunun hansı bölümünə aiddir?

 1. emal sənayesinə

 2. hasilat sənayesinə

 3. digər sənaye sahəsinə

 4. aqrarsənaye kompleksinə

 5. xidmət sahələrinə

453. İlkin enerji ehtiyatları adlandırılanlar sırasına bunlardan hansı aid deyil?

 1. dəmir

 2. neft

 3. qaz

 4. elektroenergetika

 5. kömür

454. “Ucuz neft dövrü” adlandırılan dövr bunlardan hansıdır?

 1. 1952-1972-ci illər

 2. 1912-1922-ci illər

 3. 1905-1917-ci illər

 4. 1941-1945-ci illər

 5. 1982-1992-ci illər

455. “Ucuz neft dövrü” adlandırılan dövrdə dünya bazarında neftin 1 tonunun qiyməti neçəyə idi?

 1. 14 dollar

 2. 19 dollar

 3. 24 dollar

 4. 100 dollar

 5. 82-dollar

456. İlkin enerji ehtiyatları istehlakında əsas yeri tutan bunlardan hansı idi?

 1. neft

 2. qaz

 3. daş kömür

 4. boz kömür

 5. sis

457. Ən çox qaz ixrac edən ölkə bunlardan hansıdır ?

 1. Rusiya

 2. ABŞ

 3. Kanada

 4. Niderland

 5. B.Britaniya

458. Ən çox kömür ixrac edən ölkə bunlardan hansıdır ?

 1. Avstraliya

 2. ABŞ

 3. CAR

 4. Polşa

 5. Ruminiya

459. 1990-cı illərdə daha çox elektrik enerjisi istehsal edən ölkə bunlardan hansıdır ?

 1. ABŞ

 2. Yaponiya

 3. Çin

 4. Rusiya

 5. Kanada

460. Yüksək dərəcədə emal tələb edən hansı növ məhsullardır?

 1. elmtutumlu

 2. materialtutumlu

 3. kapitaltutumlu

 4. əməktutumlu

 5. enerjitutumlu

461. Ən çox meşə məhsulları idxal və ixrac edən ölkə hansıdır ?

 1. Kanada

 2. ABŞ

 3. İsveç

 4. Finladiya

 5. Rusiya

462. Qarametal və onun ərintisini üstələyən metal hansıdır ?

 1. alüminium

 2. nikel

 3. qalay

 4. kobalt

 5. volfram

463. İstehsalın həcminə görə dünyada dörd maşınqayırma ərazisinə aid olmayan hasıdır ?

 1. Latın Amerikası

 2. Şimali Amerika

 3. Rusiya və keçmiş SSRİ dövlətləri

 4. Şərqi və Cənub Şərqi Asiya

 5. Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Avropa

464. Ən çox meşə məhsulları idxal və ixrac edən ölkə hansıdır ?

 1. Kanada

 2. ABŞ

 3. İsveç

 4. Finladiya

 5. Rusiya

465. Xalq istehlakı mallarını istehsal edən sənaye sahəsi bunlardan hansıdır?

 1. yüngül sənaye sahəsi

 2. yeyinti sənaye sahəsi

 3. ağır sənaye sahəsi

 4. hasilat sənaye sahəsi

 5. emal sənaye sahəsi

466. Toxuculuq, tikişvə ayaqqabı istehsalından ibarət olan sənaye sahəsi bunlardan hansıdır?

 1. yüngül sənaye sahəsi

 2. yeyinti sənaye sahəsi

 3. ağır sənaye sahəsi

 4. hasilat sənaye sahəsi

 5. emalsənaye sahəsi

467. 1960-cı illərdə dünya kənd təsərrüfatında başverən texnoloji yüksəliş belə ad almışdı.

 1. “Aqrarsənaye kompleksi”

 2. “Maşınqayırma kompleksi”

 3. “Təchizat kompleksi”

 4. “Aqrar inqilab”

 5. “Ərzaqasılılığına son”

468. Bunlardan hansı “yaşıl inqilab”ın atributlarına aid deyil ?

 1. bitkiçiliyin mühafizəsində kimyəvi vasitələrdən istifadənin azaldılması

 2. yeni bitgi sortları

 3. suvarılan torpaqların artırılması

 4. kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin artırılması

 5. mineral gübrələrdən istifadənin genişlənməsi

469. Hər nəfərə düşən taxılın miqdarına görə bu ölkələrdən hansı birincidir?

 1. Kanada

 2. Avstraliya

 3. ABŞ

 4. Fransa

 5. Rusiya

470. Kənd təsərrüfatı məhsullarını istehlakçılara çatdıran sahəyə bunlardan hansı aid deyil?

 1. istehsal

 2. tədarük

 3. emal

 4. saxlama

 5. daşınma

471. 1348-1377-ci illərdə Avropada baş verən hansı proses əhalinin sayının 40 faiz azalmasına səbəb olmuşdur?

 1. taun xəstəliyi

 2. vərəm xəstəliyi

 3. vəba

 4. müharibə

 5. zəlsələ

472. Demoqrafik inkişafda uzun müddətli inkişaf dövrünü və nisbətən qısa müddətə keyfiyyət dəyişikliyini özündə əks etdirən proses necə adlanır?

 1. demoqrafik inqilab

 2. demoqratik inqilab

 3. svilizasiya

 4. əhalinin artım sürəti

 5. işçi qüvvəsinin bərpası

473. Əhalinin təkrar istehsalı tipini nəzərdə tutan proses necə adlanır?

 1. demoqrafik keçid

 2. demoqratik inqilab

 3. demoqrafik partlayış

 4. əhalinin artım sürəti

 5. işçi qüvvəsinin bərpası

474. Əhalinin yüksək sürətlə artmasını ifadə edən proses necə adlanır?

 1. demoqrafik inqilab

 2. demoqratik inqilab

 3. demoqrafik sabitlik

 4. əhalinin azalmasının önlənməsi

 5. əhalinin sayının stimullaşdırılması

475. Əhalinin demoqrafik müvazinətliyinə zəmin yaradan amil hansıdır?

 1. doğum və ölümün yüksək faizə malik olması

 2. doğum və ölümün aşağı faizə malik olması

 3. ölümün yüksək faizə malik olması

 4. doğumun yüksək faizə malik olması

 5. doğumun yüksək, ölümün isə aşağı faizə malik olması

476. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə müharibədən sonrakı dövrlərdə ölüm faizi neçə dəfə azalmışdır?

 1. 2.6 dəfə

 2. 2.6 faiz

 3. 1.5 dəfə

 4. 0.5 dəfə

 5. 1.2 dəfə

477. Demoqrafik keçiddi neçə mərhələyə ayırmaq olar?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 8

478. Demoqrafik keçiddin hansı mərhələsində ölüm faizinin azalması doğun faizini azalmasını üstələyir?

 1. birinci

 2. ikinci

 3. üçüncü

 4. dördüncü

 5. heç birində

479. Demoqrafik keçiddin hansı mərhələsində ölüm faizi azalır, əhalinin artım sürətidə azalır?

 1. ikinci

 2. birinci

 3. üçüncü

 4. dördüncü

 5. heç birində

480. Demoqrafik keçiddin hansı mərhələsində qocaların sayının artmasıilə bağlı olaraq ölüm faizi artır,doğum faizinin azalması yavaşıyır?

 1. üçüncü

 2. birinci

 3. ikinci

 4. dördüncü

 5. heç birində

481. Demoqrafik keçiddin hansı mərhələsində doğumvə ölüm faizlərinin yaxınlaşması xarakterikdir?

 1. dördüncü

 2. birinci

 3. ikinci

 4. üçüncü

 5. hər birində

482. Geridə qalmış aqrar iqtisadiyyatın hakim olduğu ölkələrdə böyük ailələr kiçik yaşlılara baxış necədir?

 1. gəlir mənbəyi

 2. xərc mənbəyi

 3. gələcəyin mütəxəsisi

 4. ölkənin əsgəri

 5. ucuz işçi qüvvəsi

483. Sənaye cəmiyyətində uşaqların az olmasını şərtləndirən amil hansıdır?

 1. ailə öz iqtisadi funksiyasını itirir

 2. ailə öz sosial funksiyasını itirir

 3. ailə öz siyasi funksiyasını itirir

 4. ailə öz ictimai funksiyasını itirir

 5. ailə cəmiyyətdə rolu sıfıra bərabər olur

484. “Brutto” əmsalında bir qadının doğa biləcəyi yaş dövrü hansı hesab edilir?

 1. 15-50

 2. 16-51

 3. 17-52

 4. 18-53

 5. 19-55

485. Qadının doğa biləcəyi yaş dövründə, doğduğu qızların sayını nəzərdə tutan, əhalinin təkrar istehsalına dair hansı göstəricisinə uyğundur?

 1. “Brutto” əmsalına

 2. “Netto” əmsalına

 3. Orta ömür müddəti

 4. Yuxarı ömür müddəti

 5. Aşağı ömür müddəti

486. Kənd təsərrüfatını bütün digər sahələrin anası-süd verəni adlandıran kimdir?

 1. Ksenofond

 2. Maltus

 3. Marks

 4. Denisov

 5. Smit

487. Sənaye üçün xammal və insanlar üçün ərzaq mənbəyi hesab olunan nədir?

 1. kənd təsərrüfatı

 2. meşə

 3. dənizlər

 4. çaylar

 5. təbiət

488. Kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində ərzaq məhsulu kimi əsas yeri tutan nədir?

 1. taxıl

 2. kökümeyvəlilər

 3. meyvə və tərəvəz

 4. şəkər

 5. heyvandarlıq məhsulları

489. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının əsas mənbəyi hesab edilən nədir?

 1. torpaq ehtiyatları

 2. su ehtiyatları

 3. iqlim şəraiti

 4. günəş şüası

 5. insan əməyi

490. Bunlardan hansı daha çox orpaq ehtiyatlarına malik olan ölkədir?

 1. Avstraliya

 2. Şimali Amerika

 3. Rusiya

 4. Çin

 5. Yeni Zellandiya

491. Dünya miqyasında torpaq sahəsinin daha çox hissəsində əkilən bunlardan hansıdır?

 1. taxıl

 2. yonca

 3. soya

 4. pambıq

 5. günəbaxan

492. Bunlardan hansı ərzaq məhsullarının beynəlxalq ticarətinin əsas iştirakçıları sırasına aid deyil?

 1. İsveç

 2. ABŞ

 3. Fransa

 4. Niderland

 5. Almaniya

493. FAO-nun məlumatına görə yaxın yüz ildə əhalinin ərzaqla təchiz edilməsində dörd ciddi problem yarada biləcək amillərə hansı aiddeyil?

 1. əhali sayının artması

 2. iqlim şəraitinin pisləşməsi

 3. su və yeraltı enerji ehtiyatlarının tükənməsi

 4. torpağın pisləşməsi

 5. iqtisadi liberallaşma


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə