Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.8 Mb.
səhifə8/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

494. Dünya miqyasında olan ərzaq təhlükəsizliyi nəyi nəzərdə tutur?

 1. dünyada ərzaq məhsullarının miqdarını

 2. dünyada ərzaq məhsullarının keyfiyyətini

 3. dünyada ərzaq məhsullarının ticarənini

 4. dünyada ərzaqməhsullarının istehlakını

 5. dünyada ərzaqməhsullarının anbarlaşdırılmasını

495. Ev təsərrüfatı səviyyəsində ərzaq təhlükəsizliyi nə iləəlaqədardır?

 1. hər nəfərə düşən gəlirin həcmi

 2. hər nəfərə düşən xərcin həcmi

 3. hər nəfərə düşən taxılın həcmi

 4. hər nəfərə düşən ərzağın həcmi

 5. hər nəfərə düşən torpağın həcmi

496. Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi səviyyəsini müəyyən etmək üçün hər nəfər hesabı ilə istehlak olunan nəyin miqdarı əsas götürülür?

 1. kalorinin

 2. buğdanın

 3. cəmi ərzaq məhsullarının dəyərinin

 4. çörəyin

 5. kənd təsərrüfatı məhsullarının

497. İnsanların lazımı mikroelementlər, vitaminlər qəbul edə bilməməsi hansı növ inkişafın zəif olmasının əsas mənbəyi hesab edilir?

 1. əqli inkişafın

 2. boyun inkişafının

 3. gözlərin inkişafının

 4. çəkinin artmasının

 5. fizioloji inkişafın

498. Ərzaq ehtiyatlarının güzəştli şərtlərlə və yaxud əvəzsiz verilməsi necə adlanır?

 1. ərzaq köməkliyi

 2. ərzaq yardımı

 3. aclığa qarşımübarizə

 4. insanlıq naminə

 5. xarici siyasətin növü

499. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı (FAO) neçənci ildə yaradılmışdır?

 1. 1945-ci il

 2. 1955-ci il

 3. 1965-ci il

 4. 1935-ci il

 5. 1975-ci il

500. Ümumdünya Ərzaq Şurası neçənci ildə yaradılmışdır?

 1. 1974-cü il

 2. 1934-cü il

 3. 1944-cü il

 4. 1954-cü il

 5. 1964-cü il

501. Kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə Beynəlxalq Fond neçənci ildə yaradılmışdır?

 1. 1976-cı il

 2. 1974-cü il

 3. 1964-cü il

 4. 1954-cü il

 5. 1984-cü il

502. Kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə Beynəlxalq Fond neçənci ildən kreditləşdirmə həyata keçirir?

 1. 1978-cı il

 2. 1974-cü il

 3. 1964-cü il

 4. 1954-cü il

 5. 1984-cü il

503. Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinin nəticəsi kimi məhsul istehsalı və xidmətlərin həcminin artması prosesi necə adlanır?

 1. iqtisadi artım

 2. iqtisadi sabitlik

 3. iqtisadi dinamiklik

 4. iqtisadi durğunluq

 5. iqtisadi dirçəliş

504. İqtisadi artıma şərait yaradan cəhətlər sırasına bunlardan hansı aid deyil?

 1. dövlətin hərbi siyasəti

 2. maddi texniki bazanın vəziyyəti

 3. ixtisaslı işçi qüvvəsinin mövcud olması

 4. elmi-texniki tərəqqi

 5. istehsalın optimal quruluşu

505. Cari ilin ümumdaxili məhsulu ilə keçən ilin ümumdaxili məhsulunun vahid qiymətlərlə müqayisəsi nəticəsində hansı göstəricinin müəyyən edilməsində istifadə olunur?

 1. iqtisadi artımın

 2. iqtisadi tərəqqinin

 3. iqtisadi yüksəlişin

 4. iqtisadi ehtiyatların

 5. iqtisadi potensialın

506. Kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətində istehlak-əmtəəlik nə deməkdir?

 1. istehlakdan artıq məhsulun satışı

 2. istehlak üçün çatışmayan hissənin alınması

 3. istehlakın normalaşdırılması

 4. satışın normalaşdırılması

 5. istehlak və satışın nisbəti

507. Kənd təsərrüfatında baramaçılıq hansı sahə və yayarımsahəyə aiddir?

 1. heyvandarlıq

 2. bitkiçilik

 3. bitkiçilik- heyvandarlıq

 4. aqrar sənaye kompleksinə

 5. biotexnoloji

508. Kənd təsərrüfatında kapitalist istehsal münasibətləri hansı qrup ölkələr üçün xarakterikdir?

 1. İEÖ

 2. İEOÖ

 3. yeni sənaye ölkələri

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr

509. Hansı qrup ölkələrdə kənd təsərrüfatı ailə fermerçiliyinə əsaslanır?

 1. İEÖ

 2. İEOÖ

 3. yeni sənaye ölkələri

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr

510. Hər bir ailə fermerçiliyinin həcminə təsir göstərən amillər nədir?

 1. yerli vəziyyət, sosial və təbii şərait

 2. yerli vəziyyət, sosial və siyasi şərait

 3. yerli vəziyyət, iqtisadi və təbii şərait

 4. demoqrafik vəziyyət, sosial və təbii şərait

 5. yerli əhalinin sayı və tərki

511. Kənd təsərrüfatının ənənəvi və müasir inkişaf yoluna əsaslanması hansı qrup ölkələrə xasdır?

 1. İEOÖ

 2. İEÖ

 3. yeni sənaye ölkələri

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr

512. Kənd təsərrüfatında əsasistehsal amili nə hesab edilir?

 1. torpaq

 2. su

 3. hava

 4. günəş

 5. iqlim

513. “Əmək sərvətin atası torpaq isə anasıdır” sözləri kimə məxsusdur?

 1. Vilyam Petti

 2. Adam Smit

 3. Karl Marks

 4. Fridrix Engils

 5. Vladimir İliç Lenin

514. Aqrar Sənaye Kompleksinin əsasını nə təşkil edir?

 1. xalis kənd təsərrüfatı

 2. kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı

 3. kənd təsərrüfatını istehsal vasitələri ilətəmin edən sənaye sahəsi

 4. kənd təsərrüfatı avadanlıqları

 5. torpaq

515. “Aqrar Sənaye Kompleksi” dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. kənd təsərrüfatı ilə sənayenin qovuşması

 2. kənd təsərrüfatı ilə xalq təsərrüfatının birləşməsi

 3. aqrar sənaye kompleksi

 4. kənd təsərrüfatı avadanlıqları

 5. kənd təsərrüfatının sənayeləşməsi

516. 1960-cı illərdəkənd təsərrüfatında başverən texnoloji yüksəliş necə adlanırdı ?

 1. “ Aqrar sənaye kompleksi”

 2. “ Yaşıl inqilab”

 3. “ Biotexnoloji inqilab”

 4. “ Texnoloji inqilab”

 5. “ Alternativ kənd təsərrüfatı”

517. Daha çox canlı əmək əmək tələb edən təsərrüfatın hansı sahəsi hesab edilir?

 1. kənd təsərrüfatı

 2. xidmət sahələri

 3. yüngül sənaye sahəsi

 4. yeyinti sənayesi

 5. hasilat sənayesi

518. Hazırda kənd təsərrüfatı hansı qrup ölkələrdə elm tutumlu sahə kimi fəaliyyər göstərir?

 1. İEÖ

 2. İEOÖ

 3. yeni sənaye ölkələri

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr

519. Kənd təsərrüfatının kapital tutumlu sahəyə çevrilməsi XX əsrin hansı dövrünə aid edilir?

 1. 40-60 –cı illər

 2. 50-60 –cı illər

 3. 30-60 –cı illər

 4. 40-50 –ci illər

 5. 70-80 –ci illər

520. Dünyada istehsal olunmuş taxılın təxminən neçə faizi fondların yaradılmasına ,quşçuluğun və heyvandarlığın yemlənməsinə sərf olunur?

 1. 45 %

 2. 55 %

 3. 35 %

 4. 50 %

 5. 60 %

521. Yağlı bitkilər, şəkər bitkiləri, kökü meyvəlilər, meyvə bitkiləri kimi qruplaşdırılanlar necə bitkilər adlandırılır?

 1. texniki bitkilər

 2. yem bitkiləri

 3. sənaye bitkiləri

 4. bioloji bitkilər

 5. yem vahidləri

522. Qeyri- ərzaq məhsullarının içərisində daha çox xüsusi çəkiyə hansı bitki malikdir?

 1. pambıq

 2. tütün

 3. soya

 4. yonca

 5. süpürgə

523. Heyvandarlığın üstünlük təşkil etdiyi hansı qrup ölkələrdir?

 1. İEÖ

 2. İEOÖ

 3. yeni sənaye ölkələri

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr

524. Baş hesabı heyvandarlığın hansı göstəricisini xarakterizə edir?

 1. miqdar

 2. kefiyyət

 3. yaş həddini

 4. cinsini

 5. cəkisini

525. Heyvandarlıqda ekstensiv inkişaf hansı qrup ölkələrə xasdır?

 1. İEOÖ

 2. İEÖ

 3. yeni sənaye ölkələri

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr

526. Beynəlxalq leksikonda “Yaşıl inqilab” anlayışı XX əsrin hansı illərindən işlədilməyə başlandı?

 1. 1960-1970

 2. 1950-1960

 3. 1940-1950

 4. 1970-1980

 5. 1980-1990

527. “Yaşıl inqilab” anlayışı birbaşa hansı qrup ölkələrə aid edilirdi?

 1. İEOÖ

 2. İEÖ

 3. yeni sənaye ölkələri

 4. zəif inkişaf etmiş ölkələr

 5. keçid iqtisadiyyatında olan ölkələr

528. “Yaşıl inqilab” ın birinci koponentində nəyi nəzərdə tutulur?

 1. yeni növ bitkilərin yetişdirilməsi

 2. yeni heyvan növlərinin yetişdirilməsi

 3. yeni quş növlərinin yetişdirilməsi

 4. irriqasiya

 5. kənd təsərrüfatının sənayeləşdirilməsi

529. “Yaşıl inqilab” ın ikinci koponentində nəyi nəzərdə tutulur?

 1. irriqasiya

 2. yeni heyvan növlərinin yetişdirilməsi

 3. yeni quş növlərinin yetişdirilməsi

 4. yeni növ bitkilərin yetişdirilməsi

 5. kənd təsərrüfatının sənayeləşdirilməsi

530. “Yaşıl inqilab” ın üçüncü koponentində nəyi nəzərdə tutulur?

 1. kənd təsərrüfatının sənayeləşməsini

 2. irriqasiyanı

 3. yeni quş növlərinin yetişdirilməsi

 4. yeni növ bitkilərin yetişdirilməsi

 5. kənd təsərrüfatının elektirikləşdirilməsini

531. İEÖ-də “Yaşıl inqilab” anlayışı XX əsrin hansı illərindən işlədilməyə başlandı?

 1. 1930-1950

 2. 1950-1960

 3. 1940-1950

 4. 1970-1980

 5. 1980-1990

532. “Biotexnoloji inqilab”ın birinci dövrü hansı illərdən sonrakı dövrü əhatə edir ?

 1. 1980

 2. 1950

 3. 1940

 4. 1970

 5. 1990

533. Növbəli əkin dövriyyəsini, bitki tullantılarından istifadə edilməsini, peyin verilməsini, zərərvericilərə qarşı mübarizədə bioloji metodlardan istifadənin nəzərdə tutulduğu hansı kənd təsərrüfatı necə adlanır?

 1. Orqanik

 2. Alternativ

 3. Texnoloji

 4. Bioloji

 5. Xalis

534. İlk dəfə neçənci illərdən və hansı ölkədə “Alternativ kənd təsərrüfatı” anlayışı yaranmışdir?

 1. 1990-ABŞ

 2. 1950- B.Britaniya

 3. 1940-Fransa

 4. 1970- Almaniya

 5. 1980- Norveş

535. Əmək məsrəfləri daha yüksək, məhsuldarlıq aşağı, qiymətləri isə baha olan məhsullar hansı növ kənd təsərrüfatı məhsullarına xasdır?

 1. orqanik

 2. sünii

 3. geni dəyişdirilmiş

 4. hibritləşdirilmiş

 5. seleksiyalaşdırılmış

536. Avropa əhalisinin 1348-1377-ci illərdə 40 faizdən artıq azalmasının səbəbi nə idi?

 1. taun xəstəliyi

 2. vərəm xəstəliyi

 3. aclıq

 4. uzun müddətli müharibələr

 5. təbii proseslər

537. 1348-1377-ci illərdə sayı 40 faizdən artıq azalmış Avropa əhalisinin bərpasına nə qədər vaxt lazım gəldi?

 1. 100 ildən çox

 2. 100 ildən az

 3. 10 ildən çox

 4. 50 ildən çox

 5. 40 ilədək

538. Böyük əraziyə malik olan ölkələrdə istehsalın mütəşəkkiliyi nəyin sayəsində mümkün olmuşdur?

 1. nəqliyyatın

 2. rabitənin

 3. məhsuldar qüvvələrin

 4. texnika və texnologiyanın

 5. idarəetmənin təkminləşməsi

539. Yük dövriyyəsi və yükün ümumi kütləsi nəqliyyatın hansı göstəricisinin hesablama üsuludur?

 1. daşımanın həcminin

 2. daşımanın quruluşunun

 3. nəqliyyat şəbəkəsinin

 4. nəqliyyatın işinin

 5. nəqliyyatın növünün

540. Beynəlxalq daşımalarda hansı nəqliyyat növünün xüsusi çəkisi daha artıqdır?

 1. dəniz

 2. çay

 3. dəmir yolu

 4. hava nəqliyyatı

 5. avtomobil

541. ABŞ-da cəmi dəmir yolların neçə faizi elektrikləşdirilmişdir?

 1. 1 %

 2. 10 %

 3. 100 %

 4. 15 %

 5. 67 %

542. ABŞ-da cəmi dəmir yolların neçə faizi elektrikləşdirilmişdir?

 1. 1 %

 2. 10 %

 3. 100 %

 4. 15 %

 5. 67 %

543. Çində tabeçilikdə olan dəmir yolların uzunluğu neçə km-dir ?

 1. 8

 2. 18

 3. 1008

 4. 101

 5. 67

544. Əhalinin daha çox hissəsi tərəfindən istifadə olunan və nisbətən orta istifadə olunma məsafəsi qısa olan nəqliyyat növü hansıdır ?

 1. avtomomil

 2. dəmir yolu

 3. hava nəqliyyatı

 4. dəniz nəqliyyatı

 5. çay nəqliyyatı

545. Dünya üzrə avtomobil yollarının uzunluğunun neçə faizi İEÖ-in payına düşür ?

 1. 85

 2. 75

 3. 65

 4. 55

 5. 72

546. Avtobus parkı həcminə görə avtomobil parkları sıralamasında neçənci yerdə durur?

 1. 3-cü

 2. 1-ci

 3. 2-ci

 4. 4-cü

 5. 5-ci

547. Dünya miqyasında baş verən xarici iqtisadi əlaqəlin neçə faizə qədərinə gəmiçilik nəqliyyatı xidmət edir?

 1. 80

 2. 70

 3. 60

 4. 54

 5. 43

548. Dəniz gəmiçiliyi nəqliyyatında Atlantik okeanının yüksək xüsusi çəkiyə malik olmasının səbəbi nədir?

 1. morfologiyası

 2. dərinliyi

 3. böyüklüyü

 4. ətrafındayaşayan insanların sayı

 5. ətrafındakı ölkələrin sayı

549. Süveyş kanalının çəkilişində şlyüz tikilməməsinin səbəbi nə idi?

 1. Aralıq dənizi ilə Qırızı dənizin səviyyəsinin eyni olması

 2. Aralıq dənizi ilə Qırızı dənizin səviyyəsinin eyni olmaması

 3. məsafənin qısa olması

 4. layihələşmədə yol verilmiş xəta

 5. xərclərin maksimum səviyyədə azaldılmasına cəhd

550. Panama kanalının çəkilişində neçə şlüzdən istifadə edilir?

 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. istifadə edilmir

 5. 5

551. Dünya iqtisadiyyatı nədir? Tam cavab hansıdır ?

 1. istehsal, istehlak, bölgü və mübadilənin dünya miqyasında fasiləsiz baş verdiyi iqtisadi sistem

 2. milli təsərrüfatların toplusu

 3. milli təsərrüfatların BƏB-lə qarşılıqlı əlaqələnmiş sistemi

 4. beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi

 5. dünya miqyasında ixrac və idxalın məcmusu

 1. Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri.Səhv cavab hansıdır?

 1. dünya iqtisadiyyatı tarixi - coğrafi kateqoriyadır

 2. dünya iqtisadiyyatı sistemdir

 3. dünya iqtisadiyyatı tam və mürəkkəb sistemdir.

 4. dünya iqtisadiyyatı bütövlüyə malik ,tam və mürəkkəb sistemdir

 5. dünya iqtisadiyyatı tarixi və siyasi-iqtisadi kateqoriyadlr

 1. Dünya iqtisadiyyatı nədir? Səhv cavab hansıdır ?

 1. dünya miqyasında ixrac və idxalın məcmusu

 2. milli təsərrüfatların toplusu

 3. milli təsərrüfatların BƏB-lə qarşılıqlı əlaqələnmiş sistemi

 4. beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi

 5. istehsal, istehlak, bölgü və mübadilənin dünya miqyasında

 1. Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri. Səhv cavab hansıdır?

 1. dünya iqtisadiyyatı sadə sistemdir

 2. dünya iqtisadiyyatı mürəkkəb sistemdir

 3. dünya iqtisadiyyatı bütövlüyə malik sistemdir

 4. dünya iqtisadiyyatı tarixi kateqoriyadır

 5. dünya iqtisadiyyatı tarixi və siyasi-iqtisadi kateqoriyadır

 1. Dünya iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri. Səhv cavab hansıdır?

 1. dünya iqtisadiyyatı milli təsərrüfatların çoxsəviyyəli

 2. dünya iqtisadiyyatı ümumi məqsədə malikdir

 3. dünya iqtisadiyyatı qeyri - bərabər inkişaf edən sistemdir

 4. dünya iqtisadiyyatı vahid vəhdətdir

 5. dünya iqtisadiyyatı siyasi-iqtisadi kateqoriyadır

 1. Dünya iqtisadiyyatının struktur elementlərinə hansılar aid deyil?

 1. materiklər

 2. ölkələr

 3. inteqrasiya birlikləri

 4. dünya bazarları

 5. beynəlxalq çoxtərəfli tənzimləmə sistemləri

 1. Hansılar Dünya iqtisadiyyatının subyektləri deyildir?

 1. Hərbi-siyasi birliklər

 2. Transmilli korporasiyalar

 3. İnteqrasiya birlikləri

 4. Milli təsərrüfatlar

 5. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

 1. Dünya iqtisadiyyatına xas deyildir?

 1. stabillik

 2. ziddiyyətlər

 3. rəqabət mübarizəsi

 4. transformasiya

 5. qadağan olunmuş iqtisadi fəaliyyət

 1. Dünya iqtisadiyyatının alt sistemlərinin formalaşdıran meyarlar hansılardır?

 1. əhalinin sayı

 2. iqtisadi inkişaf səviyyəsi

 3. təsərrüfatın sosial strukturu

 4. iqtisadi artımın tipi

 5. iqtisadi potensialın həcmi

 1. Dünya təsərrüfatının əsas inkişaf qanunauyğunluqlarına aid deyildir?

 1. bərabər sürətli harmonik inkişafın sürətlənməsi

 2. qeyri-bərabər inkişafın dərinləşməsi

 3. təbii resurslara söykənən inkişaf

 4. qarşılıqlı asılı inkişafın dərinləşməsi

 5. regional inteqrasiyanın güclənməsi

 1. Dünya iqtisadiyyatının əsas inkişaf göstəricilərinə aid deyildir.

 1. yığım göstəriciləri

 2. ümumi daxili məhsul

 3. ümumi milli məhsul

 4. valyutaların alıcılıq qabiliyyətlərinin müqayisəliliyi

 5. məhsul yığımı

 1. Asiya istehsal üsuluna xas deyildir.

 1. Dövlət iqtisadi stimullaşdırma vasitəsi ilə əhalini idarə edir

 2. Hakimiyyət bütün resursların sərəncam vericisidir

 3. Dövlət ali mülkiyyətçidir

 4. Torpaqlar vergilər müqabilində əhalinin istifadəsinə verilir

 5. Şəhər və kənd əməyinin bölgüsü və pul əmtəə münasibətləri stimullaşdırılmırdı

 1. Antik istehsal üsuluna xas deyildir.

 1. hakimiyyət iqtisadi fəaliyyəti genişləndirməklə varlanırdı

 2. qul əməyi

 3. şəhər-dövlətlərin inkişafı

 4. xüsusi və icma mülkiyyəti

 5. sənətkarlıq kənd təsərrüfatından ayrılırdı

 1. Qədim Qərbi Avropanın iqtisadi inkişafı faktorlarına aid deyildir

 1. İşçi qüvvəsinin böyük potensialının yaranması

 2. VII –VIII əsrlərdə dünyada iqlimin istiləşməsi

 3. Sənətkarlığın əkinçilikdən ayrılması və əmtəə istehsalının yaranması

 4. Böyük cografi kəşflər və kolonial müdaxilələr

 5. Kapitalın ilkin toplanmasının başlaması

 1. Dünya təsərrüfatının yaranması səbəblərinə aid deyil?

 1. əhali miqrasiyasını sürətlənməsi

 2. beynəlxalq istehsalın yaranması

 3. beynəlxalq miqyasda məhsuldar qüvvələrin ictimailəşməsi

 4. kolonial və yarımkolonial rejimlərin meydana gəlməs

 5. kapital axınının genişlənməsi

 1. Kapitalist istehsal üsulunun yaranması əlamətlərinə aid deyil.

 1. Milli dövlətlərin yaranması

 2. İlkin kapital yığımının başlaması

 3. Sənaye inqilabları

 4. Təsərrüfatçılıqda ictimai münasibətlərin dəyişməsi

 5. Kapital yığımı normasının artması

 1. Dünya iqtisadiyyatı qlobal sistem konsepsiyasına əsasən?

 1. statik kateqoriyadır

 2. tarixi kateqoriyadır

 3. inkişaf edən kateqoriyadır

 4. dinamik kateqoriyadır

 5. milli təsərrüfatlar sistemidir

 1. Dünya iqtisadiyyatnın və ölkələr arası iqtisadi münasibətlərin inkişafı konsepsiyaları neşə qrupa ayrılır?

 1. Iki

 2. Üç

 3. Beş

 4. Yeddi

 5. qruplara ayrılmır

 1. Ölkələr arası iqtisadi münasibətlərin inkişafıı konsepsiyalarına aid deyildir.

 1. irqi və dini fərqlilik nəzəriyyələri

 2. müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi

 3. istehsal faktorları nəzəriyyələri

 4. texnoloji fərq nəzəriyyələri

 5. kapitalın hərəkəti nəzəriyyələri

 1. Dünya iqtisadiyyatnın sistem konsepsiyalarına aid deyildir?

 1. Dini müxtəliflik

 2. İmperializm və neokolonializm

 3. Modernləşdirmə

 4. Yeni təkamül

 5. Asılılıq


 1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə