Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.8 Mb.
səhifə6/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

334. Qruplaşdırılmış yeni sənaye ölkələri ni üçüncü nəsli sırasına aşağıdakı ölkələr daxildir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. Filippin

 2. İndoneziya

 3. Türkiyə

 4. Tunis

 5. Kipr

335. Qruplaşdırılmış yeni sənaye ölkələri ni dördüncü nəsli sırasına aşağıdakı ölkələrdən biri daxildir. O, hansıdır?

 1. Çinin cənub əyalətləri

 2. Hindistanın şimal əyalətləri

 3. Banqladeş

 4. Butan

 5. Maldiv

336. Ayrı ayrı dövlətlərin Yeni sənaye ölkələri adlandırılmasının əsasında BMT-nin metodikasına əsasən aşağıdakı iqtisadi göstəricilər dayanır. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. idxal edilmiş ümumi məhsulun həcmi

 2. bir nəfərə düşən ümumdaxili məhsulun həcmi

 3. ümumdaxili məhsulun orta illik artım surəti

 4. ümumdaxili məhsulda emal sənayesinin xüsusi çəkisi

 5. xaricə birbaşa investisiyanın həcmi

337. Latın Amerikası ölkələri vaxtilə hansı ölkələrin müstəmləkəsi olmuşdur?

 1. İspaniya və Portuqaliyanın

 2. Yaponiya və Hindistanın

 3. Türkiyə və İranın

 4. Avstraliya və Avstyanın

 5. Böyük Britaniya və Fransanın

338. Latın Amerikası eləcə də dünyada Braziliyanın üstünlüyü aşağıdakı amillərlə səciyələnir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. dövlətin iqtisadi həyata qarışmaması

 2. zəngin təbii ehtiyatlara malik olması

 3. ucuz işçi qüvvəsindən geniş istifadə

 4. dövlətin iqtisadiyyata fəal müdaxiləsi

 5. iqtisadi siyasətin dəyişdirilməsində çeviklik

339. Hər bir ölkə ücün xarici iqtisadi münasibətlərin inkişafı və genişləndirilməsi ilk növbədə aşağıdakı məsələlərin həllini tələb edir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. ekoloji problemlərin həllini

 2. daxili qaydaların möhkəmləndirilməsini

 3. daxili bazarların qorunub inkişaf etdirilməsini

 4. ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunmasını

 5. sabit makro iqtisadi mühitin yaradılmasını

340. Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya hər bir ölkədən ağaşıdakı məsələlərin təşkilini tələb edir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. sabit makro iqtisadi mühitin yaradılmasını

 2. dünya standartlarına cavab verə biləcək iqtisadi sistemin yaratmağın

 3. elmi-texniki baxımdan rəqabət yarada biləcək əmtəə və xidmətin

 4. keyfiyyət baxımdan rəqabət yarada biləcək əmtəə və xidmətin

 5. qiymət baxımdan rəqabət yarada biləcək əmtəə və xidmətin

341. Aşağıdakılardan biri xarici ticarət əməliyyatları hesab edilir. O, hansıdır?

 1. idxal-ixrac

 2. xarici bazar üçün istehsal

 3. xaricdən alınmış malların istehlakı

 4. ölkədaxili mübadilə

 5. ölkədaxili barter

342. Bunlardan biri, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin geniş yayılmış forması olan, kapitalın beynəlxalq hərəkətinin formlarındandır. O, hansıdır?

 1. xarici investisiya

 2. xarici innovasiya

 3. xaricdən alınmış istehlak mallarının dəyəri

 4. xaricdən alınmış yeni texnika və texnologiyanın dəyəri

 5. xaricdən cəlb olunmuş işçi qüvvəsi

343. Xarici investisiya onu qəbul edən ölkə üçün aşağıdakı problemlərin həllini təmin edir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. ekoloji

 2. maliyyə çatışmamazlığının

 3. yeni texnologiyanın gətirilməsi

 4. texniki nailiyyətlərin gətirilməsi

 5. elmi nailiyyətlərin gətirilməsi

344. Əmək miqrasiyası nədir?

 1. sərbəst işçi qüvvəsinin qanunauyğun yerləşdirilməsi

 2. sərbəst işçi qüvvəsinin artımının qarşısının alınması

 3. sərbəst işçi qüvvəsinə müavinətlərin verilməsi

 4. sərbəst işçi qüvvəsinin leqal yolla başqa ölkələrə göndərilməsi nin təşkili

 5. əmək bazarlarının təşkili

345. Aşağıdakılardan biri istisna olmaqla, digərləri iqtisadi inteqrasiyanın genişləndirilməsi üçün əməkdaşlıq sahələridir. İstisna olan hansıdır?

 1. idarəetmə sahəsində əməkdaşlıq

 2. elmi-texniki əməkdaşlıq

 3. kadr hazırlığı

 4. təhsil sahəsində əməkdaşlıq

 5. səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq

346. Ümumi baxımdan dövlətin xarici iqtisadi siyasəti ölkənin aşağıdakı maraqlarını qorumalıdır. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. demoqrafik

 2. iqtisadi

 3. siyasi

 4. hərbi

 5. sosial

347. Dövlətin xarici iqtisadi siyasəti aşağıdakı sahələri əhatə edir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. demoqrafik siyasət

 2. xarici ticarət siyasəti

 3. investisiya siyasəti

 4. valyuta siyasəti

 5. gömrük siyasəti

348. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən hüquqi baza yaratmaq üçün aşağıdakı qanun və normativ aktlar qəbul etmışdir. Bunlardan hansı fərqlidir?

 1. “İcbari sığortalar haqqında”

 2. “Xarici investisiyaların qorunması haqqında”

 3. “Banklar və bank fəaliyyəti haqqında”

 4. “Xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında”

 5. “Gömrük tarifi haqqında”

349. Son dövrlər Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətinin əvvəlki dövrlərdən fərqli xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. dünya bazrında enerji daşıyıcıları idxal edən ölkə kimi təmsil olunmaq

 2. xarici ticarətin həcminin artması

 3. idxal-ixrac balansının sağlamlaşdırılması

 4. ölkənin iqtisadi məkanına və bazarlarına inteqrasiyasının güclənməsi

 5. beynəlxalq valyuta təşkilatı ilə fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması

350. Yüksək rəqabətqabiliyyətli malları ilə Avropa və ABŞ bazarlarına nüfuz etmiş Cənubi Koreyanın aşağıdakı tanınmış firmaları vardır. Bunlardan biri Cənubi Koreyanın firması deyil. O, hansıdır?

 1. General Motors

 2. Daewoo

 3. Elektroniks

 4. Samsung

 5. LG

351. Bunlardan biri nəqliyyat sisteminin araşdırılmasında əsas götürülən üç göstəricidən biridir. O,hansıdır?

 1. nəqliyyat şəbəkəsi

 2. sərnişin daşınmasının tarifi

 3. yük daşınmasının tarifi

 4. nəqliyyat vasitələrinin tərkibi

 5. nəqliyyatda idarəetmə sistemi

352. Bütövlükdə nəqliyyatın inkişafı, onun ayrı ayrı növlərinin müasir vəziyyəti nəqliyyat sisteminin hansı göstəricisi hesab olunur?

 1. nəqliyyat şəbəkəsi

 2. sərnişin daşınmasının tarifi

 3. yük daşınmasının tarifi

 4. nəqliyyat ın işləməsi

 5. əsas yük və sərnişin daşımaları

353. Vahid nəqliyyat şəbəkəsində, son vaxtlar aşağıdakılardan hansı növ nəqliyyatin inkişafı sabit qalıb?

 1. dəmiryolu

 2. hava nəqliyyatı

 3. neft boru kəməri

 4. avtomobil

 5. qaz boru kəməri daşımaları

354. Vahid nəqliyyat şəbəkəsində, son vaxtlar aşağıdakılardan hansı növ nəqliyyatin inkişafı surətlənib?

 1. hava yolu

 2. dəmiryolu

 3. çay gəmiçiliyi

 4. kanal gəmiçiliyi

 5. daxili daşıma sahəsində gəmiçilik

355. Dünya nəqliyyat sistemində ikinci əsas cəhət olan, nəqliyyatın işini, aşağıdakılardan hansı göstərici xarakterizə edir?

 1. daşımaların həcmi və quruluşu

 2. daşımaların quruluşu

 3. daşımaların həcmi

 4. nəqliyyatın faktiki işləmə müddəti

 5. nəqliyyatın səmərəliliyi

356. Dünya nəqliyyat sistemində ikinci əsas cəhət olan, nəqliyyatın işini, aşağıdakılardan hansı göstərici xarakterizə edir?

 1. daşımaların həcmi və quruluşu

 2. daşımaların quruluşu

 3. daşımaların həcmi

 4. nəqliyyatın faktiki işləmə müddəti

 5. nəqliyyatın səmərəliliyi

357. Beynəlxalq yükdaşımalarda, xüsusilə qitələrarası daşımalarda hansı nəqliyyat növünün xüsusi çəkisi daha artıqdır?

 1. dəniz nəqliyyatının

 2. çay nəqliyyatının

 3. kanal nəqliyyatının

 4. avtomobil nəqliyyatının

 5. dənir yol nəqliyyatının

358. Son vaxtlar dünyada duru yanacaq və qaz yanacağına artan təlabatın ödənilməsində hansı nəqliyyat növünün xüsusi çəkisi daha da artmışdır?

 1. boru nəqliyyatının

 2. çay nəqliyyatının

 3. hava nəqliyyatının

 4. avtomobil nəqliyyatının

 5. dənir yol nəqliyyatının

359. Yükdaşımalarda avtomobillərlə daşımanın orta hesabla məsafəsi neçə kilometrdir?

 1. 30

 2. 25

 3. 35

 4. 40

 5. 100

360. Yükdaşımalarda dənizlə daşımanın orta hesabla məsafəsi neçə kilometrdir?

 1. 7-8 min km

 2. 2-3 min km

 3. 4-5 min km

 4. 4-5 km

 5. 10 km

361. Nəyə görə, avtomobillərlə yükdaşımalara nisbətən, dənizlə yükdaşımaların dövriyyəsi daha çox olur və ucuz başa gəlir?

 1. daşıma məsafəsinin uzunluğuna gərə

 2. daşımanın su vasitəsilə aparılmasına görə

 3. gəminin yükgötürmə qabiliyyətini çox olmasına görə

 4. daha az yanacaqdan istifadəyə görə

 5. əmək məhsuldarlığındakı fərqə görə

362. Sərnişin daşımalarında hansı nəqliyyat vasitəsinin xüsusi çəkisi daha artıqdır?

 1. avtomobil

 2. dəmir yolu

 3. dəniz gəmiçiliyi

 4. çay gəmiçiliyi

 5. hava nəqliyyatı

363. Qitələrarası yük daşımalarda əsas yeri hansı nəqliyyat vasitəsi tutur?

 1. dəniz nəqliyyatı

 2. dəmir yolu

 3. hava nəqliyyatı

 4. avtomobil nəqliyyatı

 5. çay nəqliyyatı

364. Qitələrarası yük daşımalarda əsasən hansı mallar daşınır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. təbii qaz

 2. neft

 3. durulaşdırılmış təbii qaz

 4. kömür

 5. dəmir filizi

365. Qitələrarası yük daşımalarda əsasən hansı mallar daşınır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. prokat

 2. neft

 3. boksidlər

 4. avtomobillər

 5. dəmir filizi

366. Qitələrarası yük daşımalarda əsasən hansı mallar daşınır. Bunlardan biri istisnadır. O,hansıdır?

 1. prokat

 2. neft

 3. boksidlər

 4. avtomobillər

 5. dəmir filizi

367. Şimali Amerika qitəsində sərnişin daşımalarında hansı nəqliyyat növünün xüsusi çəkisi daha artıqdır?

 1. yüngül minik maşınları

 2. avtobuslar

 3. qatarlar

 4. təyyarələr

 5. gəmilər

368. Nəqliyyat sisteminin əsas göstəricisi olan yolun sıxlığı necə müəyyən edilir?

 1. hər 1000 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu

 2. hər 100 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu

 3. hər 10 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu

 4. hər 1 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu

 5. ölkədə olan avtomobillərin sayının, yolun ümumi uzunluğuna nisbəti

369. Dünyada ilk dəmir yolu xətti neçənci ildə açılmışdır?

 1. 1830-cu ildə

 2. 1931-cu ildə

 3. 1832-cu ildə

 4. 1933-cu ildə

 5. 1838-cu ildə

370. Dünyanın ilk dəmir yolu xətti hansıdır?

 1. Liverpul-Mançester

 2. Çarliston-Oqasta

 3. Peterburq-Çarskoe Selo

 4. Bakı-Balaxanı

 5. Bakı-Tibilisi

371. Azərbaycanda ilk dəmir yolu xətti neçənci ildə açılmışdır?

 1. 1878-1879-cu ildə

 2. 1877-1878-ci ildə

 3. 1873-1874-cü ildə

 4. 1918-1919-cu ildə

 5. 1921-1922-ci ildə

372. Dünyada hası dövr ərzində dəmir yol sahəsində yük və sərnişin daşımalarının həcmi azalmışdır?

 1. 1920-1970-ci illərdə

 2. 1900-1960-ci illərdə

 3. 1910-1980-ci illərdə

 4. 1930-1970-ci illərdə

 5. 1940-1950-ci illərdə

373. Dünyada hası dövr ərzində dəmir yol sahəsində yük və sərnişin daşımalarının həcmi azalmışdır?

 1. 1920-1970-ci illərdə

 2. 1900-19600-ci illərdə

 3. 1910-1980-ci illərdə

 4. 1930-1970-ci illərdə

 5. 1940-1950-ci illərdə

374. 1950-1995-ci illərdə hansı ölkələrdə dəmir yolunun uzunluğu azalmışdır?

 1. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa

 2. SSRİ, Çin, Kanada

 3. Hindistan, Pakistan, Tayvan

 4. Koreya, Sinqapur, Malaziya

 5. Almaniya, İtaliya, Kanada

375. Dəmiryolunun 100% elektrikləşdirildiyi ölkə hansıdır?

 1. Gürcüstan

 2. SSRİ

 3. Hindistan

 4. Koreya

 5. Almaniya

376. Hansı ölkədə dəmiryolu elektrikləşdirilməmişdir?

 1. Avstraliya

 2. SSRİ

 3. Hindistan

 4. Koreya

 5. Almaniya

377. İlk sürətli dəmir yolu magistral xətlərin çəkilməsinin təşkilatlçıları hansı ölkələrdir?

 1. Yaponiya və Fransa

 2. SSRİ və Tütkiyə

 3. Hindistan və pakistan

 4. Koreya və Kanada

 5. Braziliya vəMeksika

378. Avtomobil yolu nəqliyyatının inkişafının göstəricisi olan yolun sıxlığı necə müəyyən edilir?

 1. hər 1000 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu ilə

 2. hər 100 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu ilə

 3. hər 10 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu ilə

 4. hər 1 kv.km-ə düşən yolun uzunluğu ilə

 5. hər 1 kv.km yola düşən avtomobillərin sayına görə

379. İkitərəfli yollar ilk dəfə hansı ölkədə və neçənci ildə tikilmişdir?

 1. ABŞ-1914-cü il

 2. Almaniya-1921-ci il

 3. İtaliya-1924-cü il

 4. Avstraliya-1934-cü il

 5. Kanada-1944-cü il

380. Dünyada daha çox avtomomil parkları olan hansı növ nəqliyyat vasitəsidir?

 1. yüngül minik maşınları

 2. yük maşınları

 3. avtobuslar

 4. tranvaylar

 5. traleybuslar

381. Əhalinin hər min nəfərinə düşən minik avtomobilinin sayına görə ən geridə qalmı ölkələr hansıdır?

 1. Somali və Tanzaniya

 2. MAR və Mozanbik

 3. Banqladeş və Həbəşistan

 4. Bəhreyn və Qətər

 5. Bruney və və Livanda

382. Xarici ticarət daşımalarının daha çox hissəsini dəniz gəmiçiliyi vasitəsi ilə həyata keçirən bu ölkələrdən hansıdır?

 1. Yaponiya

 2. Mozanbik

 3. Əfqanıstan

 4. Tacikistan

 5. Gürcüstan

383. Dünya dəniz gəmiçiliyi nəqliyyatında hansı oken daha çox xüsusi çəkiyə malikdir?

 1. Atlantik

 2. Sakit

 3. Hind

 4. Şimal Buzlu

 5. bütün okeanlar

384. Yük dövriyyəsinin həcmi nə mln. ton olan limanlara”Dünya limanlar”ı deyilir?

 1. 50-100

 2. 100-150

 3. 30-50

 4. 150-200

 5. 200-300

385. “Unversal” limanlarda yükdaşımaya aid aşağıdakı işlər yerinə yetirilir? Bunlardan biri istisnadır. Onu tapın.

 1. qiymətləndirilir

 2. müxtəlif yüklər qəbul edilir

 3. yerləşdirilir

 4. qruplaşdırılır

 5. sortlaıdırılır

386. Azərbaycanda ən böyük liman hansı ərzidə yerləşir?

 1. Bakıda

 2. Sanqaçalda

 3. Lənkaranda

 4. Neftçalada

 5. Siyəzəndə

387. Dəniz nəqliyyatı sistemində xüsusi yeri olan Süveyş kanalı hansı dənizləri və ya okenları birləşdirir?

 1. Aralıq dənzi ilə Qırmızı dənizi

 2. Atlantik okenı ilə Sakit okeanı

 3. Baltik dənzi ilə Şimal dənizi

 4. Hind okenı iləŞimal Buzlu okeanı

 5. Qara dənzi ilə Ağı dənizi

388. Dəniz nəqliyyatı sistemində ikinci yerdə olan Panama kanalı hansı dənizləri və ya okenları birləşdirir?

 1. Atlantik okenı ilə Sakit okeanı

 2. Aralıq dənzi ilə Qırmızı dənizi

 3. Baltik dənzi ilə Şimal dənizi

 4. Hind okenı iləŞimal Buzlu okeanı

 5. Qara dənzi ilə Ağı dənizi

389. Panama kanalı hansı tarixdən Panamanın tam mülkiyyətinə keçmişdir?

 1. 31.12.1999-cu il tarixdən

 2. 31.12.1977-ci il tarixdən

 3. 30.11.1999-cu il tarixdən

 4. 31.12.1998-cu il tarixdən

 5. 01.01.1999-cu il tarixdən

390. Panama kanalı, Panamanın tam mülkiyyətinə keçənədək hansı dövlətin nəzarətində olmuşdur?

 1. ABŞ

 2. Kanada

 3. Meksika

 4. Portuqaliya

 5. Kolumbiya

391. Dəniz nəqliyyatı sistemində üçüncü yerdə olan Kil kanalı hansı dənizləri və ya okenları birləşdirir?

 1. Baltik dənzi ilə Şimal dənizi

 2. Aralıq dənzi ilə Qırmızı dənizi

 3. Atlantik okenı ilə Sakit okeanı

 4. Hind okenı iləŞimal Buzlu okeanı

 5. Qara dənzi ilə Ağı dənizi

392. BMT-nin hesablamalarına görə dünyada mövcud olan çay hövzələrinin sayı heçədir?

 1. 214

 2. 315

 3. 115

 4. 125

 5. 245

393. BMT-nin hesablamalarına görə dünyada mövcud olan çay hövzələrinin neçəsi 2 ölkəyə məxsusdur?

 1. 155-i

 2. 165-i

 3. 175-i

 4. 185-i

 5. 205-i

394. Dünyada ilk neft kəməri neçənci ildə və hansı ölkədə çəkilmiçdir?

 1. 1865-ci ildə ABŞ-da

 2. 1875-ci ildə Pensilvaniyada

 3. 1878-ci ildə Azərbaycanda

 4. 1926-cı ildə Kolumbiyada

 5. 1934-cü ildə İranda

395. Rusiya imperyasında ilk neft kəməri neçənci ildə və hansı istiqamətdə çəkilmiçdir?

 1. 1907-ci ildə Bakı-Batumi

 2. 1907-ci ildə Bakı-Dərbənd

 3. 1907-ci ildı Bakı-Novorossiysk

 4. 1926-cı ildə Qroznı-Novarossiysk

 5. 1934-cü ildə Türkmənistan-Qazaxıstan

396. Hazırda dünyada təqribən neçə hava limanı mövcuddur?

 1. 15000

 2. 14000

 3. 13000

 4. 18000

 5. 21000

397. Kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətinə ixtisaslaşma baxımından yanaşsaq, bitkiçiliyə aşağıdakı sahələri aid etmək olar. Bunlardan biri bu sahəyə aid deyil. Onu tapın.

 1. bitkiçilik-heyvandarlıq

 2. taxılcılıq

 3. tərəvəzçilik

 4. meyvəçilik

 5. bostançılıq

398. Kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətinə ixtisaslaşma baxımından yanaşsaq, heyvandarlığa aşağıdakı sahələri aid etmək olar. Bunlardan biri bu sahəyə aid deyil. Onu tapın.

 1. yemçilik

 2. maldarlıq

 3. donuzçuluq

 4. qoyunçuluq

 5. bitkiçilik-heyvandarlıq

399. Kənd təsərrüfatı üçün xarakterik olan kapitalist istehsal münasibətləri nəyə əsaslanır?

 1. fermerçilik

 2. fermacılıq

 3. koperativçilik

 4. korporasiyalıçıq

 5. kollektivçilik

400. Yerli vəziyyətdən, sosial və təbii şəraitdən asılı olan ailə fermerçiliyinin orta həcmi, Avstraliyada 1,8 Kanada və ABŞ-da 200, Qərbi Avropada 17 hektardır. Bəs bu göstərici Yaponiyada neçə hektardır?

 1. 2

 2. 12

 3. 20

 4. 200

 5. 50

401. Kənd təsərrüfatında torpağı əsas istehsal amili hesab edən ingilis iqtisadçısı Vilyam Petti göstərirdi ki,“əmək sərvətin atası,torpaq isə - “nəyi hesab olunur?

 1. anası

 2. əcdadı

 3. mənbəyi

 4. meyyarı

 5. canı

402. Dünya üzrə mövcud olan quru sahənin necə hektarı kənd təsərrüfütı dövriyyəsinə daxildir?

 1. 5 milyard

 2. 4 milyard

 3. 3 milyard

 4. 1.5 milyard

 5. 5 milyon

403. Kənd təsərrüfatı ilə sənayenin birləşməsi necə adlanır?

 1. Aqrar sənaye kompleksi

 2. Aqrar kompleksi

 3. Sənaye kompleksi

 4. Aqrolizink

 5. Aqropark

404. Daha çox canlı əmək tələb edən təsərrüfatın hansı sahəsidir?

 1. kənd təsərrüfatı

 2. maşınqayırma

 3. emal sənayesi

 4. xidmət sahələri

 5. hasilat sənayesi

405. Kənd təsərrüfatında elmin və elmi-texniki tərəqinin nailiyyətlərindən istifadə bu sahədə hansı prosesləri genişləndirmişdir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. investisiyalaşma

 2. mexanikləşdirmə

 3. kimyalaşdırma

 4. elektrikləşdirmə

 5. intensivləşmə

406. Kənd təsərrüfatında iki böyük bölmədən biri olan heyvandarlığa aşağıdakı sahələr daxildir. Bunlardan biri istisnadır. O, hansıdır?

 1. biçənəklər

 2. mal-qara

 3. quşçuluq

 4. arıçılıq

 5. ipəkçilik

407. Dünyada istehsal olunan taxılın neçə faizi insanların ərzaqla təmin olunmasına sərf edilir?

 1. 55

 2. 45

 3. 35

 4. 65

 5. 46


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə