Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.8 Mb.
səhifə10/10
tarix10.06.2018
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Təbii reursların istifadədə idxalın ən böyük payı hansı ölkədədir?

 1. Yaponiya

 2. ABŞ

 3. Böyük Britaniya

 4. Hindistan

 5. Çin

 1. Dünyanın təbii resurslarından ən çox istifadə edən ökə hansıdır?

 1. ABŞ

 2. Çin

 3. Rusiya

 4. Yaponiya

 5. Hindistan

 1. Dünya ölkələrinin təbii resurslardan istifadədə müşahidə olunmur:

 1. Hindistan və Pakistandan resurs ixracı artır

 2. İnkişaf etmiş ölkələrdə istehsalın resurs və material tutumu azalır

 3. Qərb ölkələrinin resurs idxalından asılılığı azalır

 4. Yeni sənaye ölkələrində resursların istifadəsi artır

 5. Yeni sənaye ölkələrində resurs idxalı artır

 1. Təbii xammaldan istifadə dinamikasına təsir edən əsas amillərə aid deyildir?

 1. Yeni sənaye sahələrinin yaranması

 2. ETT nəticəsində xərclərin nisbi səviyyəsinin azalması

 3. Son məhsul vahidinin xərc strukturunda baş verən dəyişiklər

 4. Hazır məhsul ixracının artması

 5. Maddi istehsalın ümumi həcminin artması

 1. Mineral xammalın istehlakı və ehtiyatlarının inkişaf meyllərinə aid edilmir?

 1. İstehsalın artması istehlakı artırır

 2. Istehlakın artması ehtiyatlardan istifadədə problemləri artırır

 3. Sənaye kateqoriyalı ehtiyaların həcmi həndəsi silsilə iləartır

 4. Hər vahid filiz hasilatının tərkibində faydalı komponentərin payı azalır

 5. Sənaye kateqoriyalı ehtiyatların artımı onların hasilatının artımını

 1. Mineral xammalın dünya qiymətlərinin növləri aşağıdakılardan hansıdır?

 1. Sövdələşmələrin faktiki qiymətləri

 2. Məlumat qiymətləri

 3. Topdan satış qiymətləri

 4. Xarici ticarət qiymətləri

 5. Birja kotirovkaları

 1. Dünya qiymətlərinin dinamikasına təsir etməyən amillər aşağıdakılardan hansıdır?

 1. İdxalçı ölkələrin tədiyyə balansının müsbət saldosu

 2. Xammal qiymətlərinin çoxmüxtəlifliyi

 3. Müxtəlif valyutaların mövcudluğu

 4. Valyuta böhranları

 5. Beynəlxalq inhisarlar

 1. Bazar anlayışının əsas mahiyyətinə aid deyildir?

 1. Bazar alıcı və satıcılardan vergi və rüsumların toplandığı məkandır

 2. Bazar mübadilə sferasında baş verən satış məkanıdır.

 3. Bazar istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak proseslərində iştirak edən insanların

arasında yaranan iqtisadi münasibətlər sistemidir

 1. Bazar müxtəlif mülkiyyət formalarının istifadəsinə əsaslanan fəaliyyət

mexanizmidir

 1. Bazar pul-əmtəə və maliyyə-kredit münasibətlərinə əsaslanan fəaliyyət

mexanizmidir

 1. Sivil bazar münasibətlərinin əsasını təşkil etmir?

 1. qiymətlərin korporativ maraqlara müvafiq tənzimlənməsi

 2. mülkiyyət hüquqlarının realizasiyası

 3. istehsalın demokratikləşməsi

 4. bazar infrastrukturunun yaradılması

 5. dövlət tənzimləyicilərinin mövcudluğu

 1. Bazarların seqmentləşdirilməsi əlamətləri hesab edilmir?

 1. Davranış

 2. Coğrafi

 3. Demoqrafik

 4. Psixoqrafik

 5. Tarixi

 1. Bazarın mahiyyətini ifadə edən funksiyalar?

 1. Özünüinkişaf funksiyası

 2. Əmtəə istehsalının özünütənzimləmə funksiyası

 3. Stimullaşdırıcı funksiya

 4. Tənzimləyici funksiya

 5. Təssərrüfatçılığın demokratikləşməsi funksiaysı

 1. Bazar sisteminin fəaliyyət göstərməsinin zəruri elementlərinə aid edilmir?

 1. İnhisarlar

 2. İstehsalçı və ictehlakçılar

 3. Iqtisadi xüsusiləşmə

 4. Qiymətlər

 5. Tələb və təklif

 1. Bazar sisteminin fəaliyyət göstərməsinin zəruri elementlərinə aiddir:

 1. Rəqabət şəraiti

 2. Əhalinin artımı

 3. Təbii şəraitin müxtəlifliyi

 4. İdaxal və ixracın inkişafı

 5. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr

 1. Bazar mexanizminin fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə aid deyildir:

 1. Qazancın zəruriliyi

 2. Marjinal təhlil

 3. Alternativ seçimin xərcləri

 4. İqtisadi rasionalllıq

 5. Defisitlik problem

 1. Bazarın strukturuna əsasən qruplaşdırılma meyarlarına aid deyildir?

 1. Qiymətlərin səviyyəsinə görə

 2. Bazar münasibətləri obyektlərinin iqtisadi təyinatına görə

 3. Ərazi əlamətlərinə görə

 4. İnhisarçılıq səviyyəsinə görə

 5. Əmtəə qruplrina görə

 1. Bazarın əsas növlərinə aid deyildir:

 1. Dünya bazarı

 2. Əmtəə və xidmətlər bazarı

 3. İstehsal faktorları bazarı

 4. Maliyyə bazarları

 5. Işçi qüvvəsi bazarı

 1. Bazarın əsas növlərinə aiddir:

 1. İntellektual məhsullar bazarı

 2. Sadə məhsullar bazarı

 3. Mürəkkəb məhsullar bazarı

 4. Texniki məhsullar bazarı

 5. Ənənəvi məhsullar bazarı

 1. Bazarların seqmentləşdirilməsi meyarlarına aid deyildir?

 1. istehlakçıların məhsula olan tələbləri

 2. istehsalçıların alıcılara olan tələbi

 3. menecerlərin bazar infrastrukturuna olan tələbi

 4. satıcıların xidmətin təşkilinə olan tələbi

 5. bazarda qiymətlərin səviyyəsi

 1. Bazarların seqmentləşdirilməsi əlamətləri hesab edilmir?

 1. Tarixi

 2. Coğrafi

 3. Demoqrafik

 4. Psixoqrafik

 5. Davranış

 1. Dünya bazarı qiymətlərinin əsas funksiyaları hesab edilmir?

 1. Genişləndirici funksiyası

 2. Tarazlaşdırıcı funksiyası

 3. Informasiya daşıyıcısı funksiyası

 4. Faktorların bölüşdürücüsü funksiyası

 5. Stabilləşdirici funksiya

 1. Beynəlxalq ticarətdə qiymətyaradıcı əsas faktorlara aid edilmir?

 1. coğrafi iqtisadi faktorlar

 2. ümumi iqtisadi faktorlar

 3. konkret iqtisadi faktorlar

 4. xüsusi iqtisadi faktorlar

 5. seçilmiş iqtisadi faktorlar

 1. Rəqabətli bazarın əsas əlamətlərinə aid deyildir?

 1. Alıcıların zövq müxtəlifliyi

 2. Məhsulların differensiyasiyalığı

 3. “Rəqib” məhsulların çoxsaylı satıcıları

 4. Bazara girişin sərbəstliyi

 5. Rəqabətin nizamlanması

 1. Aşağıdakılardan hansı məntiqi ardıcıllığı pozur?

 1. Təkmil rəqabət

 2. İnhisar

 3. Iqapoliya

 4. Gəlirin maksimumlaşdırılması

 5. Inzibati yolla müəyyənləşdirilən qiymətlər

 1. 2-ci Dünya müharibəsindən sonra XX əsrin 70-ci illərinədək dünya iqtisadiyyatıbütövlükdə:

 1. Davamlı vəziyyətdə idi

 2. Tənəzzül keçirirdi

 3. Dinamik inkişafda idi

 4. Qeyri-sabit vəziyyətdə idi

 5. Milli sistemlərin dağılması ilə müşayiət edilirdi

 1. Müasir dünya iqtisadiyyatında:

 1. Lider ölkələr dəyişilir

 2. Lider ölkələr əvvəlki dövrdə olduğu kimi qalır

 3. Regional qruplaşmalar dağılır

 4. Ölkələrin sabit birlikləri mövcuddur

 5. Postsosialist dövlətlər aparıcı qüvvəyə çevrilir

 1. Bazar sistemi olaraq dünya iqtisadiyyatı hansı bazar qanuna uyğunluqlarınamüvafiq inkişaf edir:

 1. Bu tələbata uyğun formalaşan sistemdir

 2. İnkişaf elmi-texniki tərəqqi əsasında baş vermir

 3. Bu təklifə uyğun formalaşan sistemdir

 4. İnkişaf hakimiyyətin siyası və iqtisadi qərarları əsasında baş vermir

 5. Qloballaşma şəraitində baş vermir

 1. Dünya ölkələrinin və regionların inkişaf səviyyəsinin qeyri-bərabərliyi hansıistiqamətlərə əsasən qiymətləndirilmir?

 1. Əhalinin savadına və xarici dil bilmək qabiliyyətinə görə

 2. Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsinə əsasən

 3. Əmək məhsuldarlığına görə

 4. Əhalinin həyat səviyyəsinə görə

 5. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinə görə

 1. Göstərilən ölkələrdən hansı dünyanın ən yoxsul ölkələri siyahısına daxildir:

 1. Çad

 2. Hindistan

 3. Malaziya

 4. Braziliya

 5. ABŞ

 1. Hansı ölkələrdə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi getdikcə azalır:

 1. Efiopiya

 2. Azərbaycan

 3. Çexiya

 4. İtaliya

 5. Braziliya

 1. Dünya ölkələrinin hansı qrupları BMT təsnifatına uyğun deyildir:

 1. Sosialist ölkələri

 2. Bazar iqtisadiyyatlı inkişaf etmiş ölkələr

 3. Mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyat ölkələri

 4. İnkişaf etməkdə olan ölkələr

 5. İnkişaf etməkdə olan ölkələr və ərazilər

 1. Ölkə iqtisadiyyatının açıqlıq dərəcəsinin miqdar göstəricilərinə aiddir:

 1. Xarici ticarət kvotası

 2. Təkrar ixracın həcmi

 3. Məcmu milli məhsul

 4. Daxili məcmu məhsul

 5. Təkrar idxalın həcmi

 1. Ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının əsas səbəbi nədir?

 1. İqtisadi inkişaf üçün əlverişli imkanların əldə edilməsi

 2. Yeni texnologiya və bilikləri əldə etmək imkanı

 3. Ölkələr arasında təsir dairələrinin bölgüsü

 4. Xammal və enerji bazarlarının əldə edilməsi

 5. Dünyanın yenidən bölüşdürülməsi

 1. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında hansı struktur dəyişiklikləri baş vermişdir?

 1. Xidmət sferasının sürətli inkişafı

 2. Maddi istehsal sferasının inkişafı

 3. Kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisinin artımı

 4. Yüngül və yeyinti sənayesinin aparıcı sahəyə çev¬rilməsi

 5. Hasilat sahələrinin sürətli inkişafı

 1. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatında liderliyinin əsas parametrləri hansılardır?

 1. Daxili bazarın miqyası və elmi-texniki potensial

 2. Güclü hərbi-sənaye kompleksı

 3. Qlobal milli maraqların mövcudluğu

 4. Güclü hakimiyyət

 5. Daxili məcmu məhsulun həcmi

 1. Müasir mərhələdə Yaponiya üçün ən vacib idxal məhsulu hansıdır?

 1. Xammal və enerji daşıyıdıları

 2. Texnologiya

 3. Xarici capital

 4. Ərzaq

 5. Yüngül sənaye məhsulları

 1. Çinin yanacaq-energetika bazasının əsasını hansı məhsul təşkil edir?

 1. Kömür

 2. Neft

 3. Qaz

 4. Uran

 5. Hidroenergetika

 1. Dünyanın əsas transmilli şirkətləri milli xüsusiyyətlərinə görə, hansı ölkələr qruplarına aiddir?

 1. ABŞ, Yaponiya və Avropa İttifaqı

 2. Avropa İttifaqı və MDB

 3. ABŞ və Latın Amerikası

 4. Yaponiya və Avstraliya

 5. Çin, Rusiya və Yaponiya

 1. Aşağıda göstərilən hansı ölkə ASEAN-a daxil deyil?

 1. ÇXR

 2. Sinqapur

 3. İndoneziya

 4. Malayziya

 5. Tailand

 1. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə inteqasiya proseslərinə hansı amillər xarakterik deyil:

 1. Vahid iqtisadi və valyuta məkanı formalaşmışdır

 2. inteqrasiya inkişafın birinci mərhələsindədir

 3. ölkələr arasında əməkdaşlıq inteqrasiya prseslərinin ilkin mərhələsindədir

 4. Gömrük sahəsində müəyyən əlaqələndirmə prosesləri baş verir

 5. praktik surətdə inteqrasiya yoxdur

 1. BMT-nin ali orqanlarına aid deyil:

 1. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 2. Təhlükəsizlik Şurası

 3. Baş məclis

 4. Qəyyumluq Şurası

 5. Beynəlxalq Məhkəmə

 1. Azərbaycan Respublikası hansı beynəlxalq təşkilatın üzvu deyil:

 1. İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatı

 2. BMT

 3. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

 4. Ümumdünya Bankı

 5. Beynəlxalq Valyuta Fondu

 1. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü hansı müsbət nəticələrverə bilər:

 1. Azərbaycanın xarici ölkələrdə ticarətində məhdudiyyətlər aradan götürülər

 2. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə tam təminat verilər

 3. Azərbaycanın xarici borcları silinə bilər

 4. Azərbaycana daha ağır şərtlərlə kreditlər ayrıla bilər

 5. Azərbaycana investisiya axınları sürətlə artar

 1. Beynəlxalq Valyuta Fondunun təsnifatına görə inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil deyil:

 1. Meksika

 2. ABŞ

 3. Kanada

 4. Fransa

 5. İsveç

 1. «Böyük yeddilər» qrupuna daxildir:

 1. İtaliya

 2. Finlandiya

 3. İsveçrə

 4. Avstaliya

 5. Ukrayna

 1. Beynəlxalq statistikada ölkənin iqtisadi güjünü xarakterizə edən ən əsas göstəriji:

 1. məcmu milli gəlirdir

 2. dünya ticarətindəki payıdır

 3. əhalinin sayıdır

 4. ərazidir

 5. ölkəyə cəlb plunan investisiyaların həcmidir

 1. Dünya ticarətinin əmtəə strukturunda hansı sahə üzrə ticarətin həjmi daha sürətlə artır:

 1. emaledici sənaye sahəsi

 2. hasiledici sənaye sahəsi

 3. kənd təsərrüfatı sahəsi

 4. Yüngül sənaye sahəsi

 5. ovçuluq və balıqçılıq sahəsi

 1. İstehsal imkanları əyrisi nəyi ifadə edir:

 1. bir məhsulun istehsalının digər məhsulun istehsalının azaldılması hesabınaartırılması imkanları

 2. müəyyən məhsulun istehsalı ilə onun alınması üçün mövjud olan resurslar

arasında asılılığı

 1. əmtəəyə olan tələbatın onun qiymətindən asılılığını

 2. müəyyən məbləğə alına biləjək istənilən iki resursun həjmini

 3. yuxarıda göstərilən bütün arqumentləri

 1. Hansı ölkə BVF-nun üzvü deyil.

 1. Kuba

 2. Braziliya

 3. Türkiyə

 4. İran

 5. Azərbaycan

 1. Aşağıdakılardan yalnız biri dünya təsərrüfatı nəzərriyələrinə aiddir:

 1. postsənaye cəmiyyəti nəzərriyələri

 2. kapitalın qaçışı nəzərriyəsi

 3. mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi

 4. miqyas effekti nəzəriyyəsi

 5. müqayisəli üstünlüklər nəzərriyyəsi

 1. Aşağıdakılardan yalnız biri yeni qlobal problemlər qrupuna aiddir:

 1. dünya okeanının öyrənilməsi və mənimsənilməsi problem

 2. demilitarizasiya və sülh problem

 3. ekoloji problem

 4. insan potensialının inkişafı problem

 5. demoqrafik problem

 1. Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrı-ayrı seqmentlərində funksiya göstərən beynəlxalq təşkilatlara nümunədir:

 1. OPEK

 2. BMT

 3. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

 4. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı

 5. FAO

 1. Müasir vahid dünya bazar iqtisadiyyatında sistem formalaşdıran amil rolunda çıxış edir:

 1. Capital

 2. tələb

 3. təklif

 4. elmi-texniki tərəqqi

 5. rəqabət qabiliyyəti

 1. Dünya iqtisadiyyatının və dünya təsərrüfat əlaqələrinin müasir vəziyyəti aşağıdakı kimi xarakterizə edilir:

 1. bazar münasibətlərinin total üstünlüyü ilə

 2. bazar münasibətlərinin məhdud yayılması ilə

 3. total tənzimlənən iqtisadiyyatın hər yerdə yayılması ilə

 4. ideoloji baxışlara əsaslanan münasibətlərin üstünlük təşkil etməsi ilə

 5. siyasi razılaşmalara əsaslanan münasibətlərin üstünlük təşkil etməsi ilə

 1. Dünya inkişafının texnogen modelinə görə əyalət dünya bazarında ixtisaslaşır:

 1. xammal və enerci daşıyıcılarının göndərilməsi üzrə

 2. elm tutumlu məhsullar göndərilməsi üzrə

 3. işçi qüvvəsi üzrə

 4. xidmət göstərilməsi sahəsində

 5. texnologiya göndərilməsi üzrə

 1. Formalaşan qlobal dünya təsərrüfatının tərkibinə aşağıdakı milli iqtisadiyyatlar daxil deyil:

 1. dördüncü dünya ölkələrinin

 2. sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin

 3. inkişaf etməkdə olan ölkələrin

 4. keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin

 5. yeni sənaye ölkələrinin

 1. Aşağıda göstərilən səbəblərdən hansı firmaların bazarda rəqabət qabiliyyətinin itirilməsinə aid deyil:

 1. ölkədə güclü bank sektorunun olmaması

 2. istehsal amillərinin pisləşməsi

 3. daxili rəqabətin zəifləməsi

 4. yeni texnoloji qərarların qəbulu və axtarılması sahəsində mübarizənin yoxluğu

 5. daxili problemlərə diqqətin verilməsi və öz fəaliyyətindən razılıq

 1. ABŞ-da iqtisadi durğunluq aşağıdakı dövrlərə təsadüf edirdi:

 1. 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəlinə

 2. 70-ci illərin sonu – 80-ci illərin əvvəlinə

 3. 80-ci illərə

 4. 90-cı illərin sonu – XXI əsrin əvvəlinə

 5. 90-cı illərin ortalarına

 1. Ayrı-ayrı ölkələrin dünya iqtisadiyyatında yeri aşağıdakı göstəriciyə görə müəyyənləşdirilir:

 1. Milli məcmu məhsulun ölçüsünə görə

 2. ərazisinin ölçüsünə görə

 3. əhalisinin sayına görə

 4. coğrafi mövqeyinə görə

 5. hərbi gücünə görə

 1. Hansı siyasi amil bazar konyunkturuna təsir etmir:

 1. ayrı-ayrı ölkələr arasındakı danışıqlar

 2. terror aktı

 3. lokal müharibə

 4. dövlət çevrilişi

 5. dünyada siyasi vəziyyət

 1. Hansı amil konyunktur formalaşdıran deyil:

 1. fors-major halları

 2. bazarın inhisarlaşma dərəcəsi

 3. siyasi amillər

 4. texnoloji amillər

 5. bazarın dövlət tənzimlənməsi

 1. Konyunktura dedikdə nəzərdə tutulur:

 1. əmtəə bazarları

 2. artan

 3. azalan

 4. sənaye

 5. sahəvi

 1. Hən hansı ölkəyə silah və qabaqcıl texnologiyanın verilməsinə qadağan qoyulması necə adlanır:

 1. embarqo

 2. lisenziyalaşdırma

 3. kvotalaşdırma

 4. dempinq

 5. antidempinq

 1. «Marşall planı» əlaqədar idi:

 1. Qərbi Avropa ölkələrinə ABŞ-ın iqtisadi yardımı ilə

 2. Avroatomun yaranması ilə

 3. Ümumi bazarın yaradılması ilə

 4. müttəfiq ölkələrə hərbi yardım ilə

 5. Avropa ölkələrinin hərbi sənayesinə beynəlxalq nəzarətlə

 1. «Marşall planı» həyata keçirilmişdi:

 1. 1945-1950-ci illərdə

 2. 1950-1960-ci illərdə

 3. 1951-1970-ciillərdə

 4. 1946-1955-ci illərdə

 5. 1947-1957-ci illərdə

 1. «Vaşinqton konsensusunun» prinsipləri hansı iqtisadi nəzəriyyəyə söykənir?

 1. Neoliberalizm

 2. Marksizm

 3. Neokonservatizm

 4. Neoinstitutsionalizm

 5. monetarizm

 1. Dünya avtomobil bazarında hansı ölkə lider ölkələrdən sayılmır?

 1. Norveç

 2. Yaponiya

 3. ABŞ

 4. Almaniya

 5. Böyük Britaniya

 1. Azərbayjan Respublikası hansı regional inteqrasiya blokunun üzvü deyil?

 1. AB

 2. MDB

 3. GUAM

 4. QDİƏT

 5. İKT

 1. Dünya ölkələrinin təsnifləşdirilməsi hansı metodologiyaya əsaslanır?

 1. Vahid metodologiya yoxdur

 2. BMT-nin təsnifləşdirmə metodlarına

 3. UNKTAD-ın təsnifləşdirmə metodlarına

 4. BVF-nun təsnifləşdirmə metodlarına

 5. Dünya Bankının təsnifləşdirmə metodlarına

705. Gəmiqayırma sahəsində aparıcı rola malik plan ölkələr aşağıdakılardır. Bunlardan biri istisnadır.O,hansıdır?

 1. Gürcüstan

 2. Danimarka

 3. İspaniya

 4. Niderlant

 5. ÇinHAZIRLADI: b/m Məsimov. 2017. Yanvar

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə