1. Hansı bankların faəliyyət növünə aid deyilYüklə 60,9 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü60,9 Kb.
#106497
bank isi


bank işi

1.Hansı bankların faəliyyət növünə aid deyil ( xüsusi hallar nəzərə alınmadıqda ) ?

A)Topdansatış

2..Xüsusi halları nəzərə alınmadıqda banklar aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı ilə məşğul ola bilməz?

a) fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin cəlb edilməsi

b) öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsi

c) köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatları

+d) sığorta fəaliyyəti

3.Nağdsız hesablaşma … əks etdiri

A)) Hüquqi və fiziki şəxslər

4.Nizamnaməyə əlavə dəyişiklik edilməsi; Muşahidə şurası və idarə heyəti üzvlərinin təyin və azad edilməsi yığıncaqda təmsil edilən

səhmdarların …….% səs çoxluğu ilə qəbul edili

A)) 75% ses çoxluğu

5.Bankın təsis yığıncağı təsisçilərin …….iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır

A)) bütün təsisçilər

6.Səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətinə daxil deyildir

+A) Bankın büdcəsini qəbul və təsdiq etməmək

B)Bankın reqlamentini qəbul etmək

C) Bankın nizamnaməsini qəbul etmək

D)Bankın faiz dərəcələri aktivlərinin yerləşdirilməsi siyasəti

E) Bankın nizamnaməsi

7. Hər bir bankın idarəetmə orqanı

+A) İdarə heyəti

B) Səhmdarların ümumi yığıncağı

C) Muşahidə Şurası

D) Audit Komitəsi

E) Maliyyə Nazirliyi

8.Bank ən azı hüquqi şəxs tərəfindən açıla bilər

+A)3 (uc)

B)8(səkkiz)

C) 5(beş)

D)istənilən

E) 4 (dörd)

9.2-ci qrup əməliyyatlar bankların apardığı hansı əməliyyatlardır:

+A) Bütün müəssisə və təşkilatlar,həm də bank ücün vacib olan inzibati-təsərrüfat xarakterli əməliyyatlardır.

B) uyğun lisenziya əsasında aparılan bank əməliyyatlarıdır.

C)Bankın aktiv əməliyyatlarıdır.

D)Bankın passiv əməliyyatlarıdır.

E)Bankın kassa əməliyyatlarıd

10. Likvidliyin elə bir halıdır ki,burada öhdəliklərin yerinə yetirilməsində pozulma,yalnız inzibati xərclərin ödənilməsi üzrə ola bilən

likvidlik

A)) Qənaətbəxş

11. Krditləşmənin metodları hansılardır:

+A)Adi ssuda hesabları və xüsusi ssuda hesabları;

B)adi ssuda hesabları və sadə ssuda hesabları;

C)xüsusi ssuda hesabları və stabil ssuda hesabları;

D)xüsusi ssuda hesabları və qeyri stabil ssuda hesabları;

E)stabil və qeyri stabil ssuda hesabları

12.“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul və-sait-lərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun ma-liy-yələşdirilməsinə qarşı

mübarizə haqqında” Azərbaycan Res-pub-likasının Qanunu neçənci ildə qəbul olunub

a)25.02.2009

13.Əmanətlərin sığortalanması fondu nəvaxt yaradılıb?  1. 29.12.2006

14.Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi hansı tarixdən istifadəyə verild

A))11.07.2008

15.Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun neçənci ilə qəbul olunub ?

A)) 21.10.1994

16. Aşağıdakılardan hansı ipoteka krediti tələbinə uyğundur?

A)) Azərbaycan manatı

17. İngiltərə bankı neçənci ildə yaradılmışdır?

A)) 1694


18.Overdraft uzrə kreditləşmə zamanı borc alanın borcunun uçotunu aparmaq üçün hesab açılır

A)) sudda hesabı

19. Bərpa olunan kredit xətti başqa cur necə adlanır?

A)) Verilmə limiti

20.Kredit xəəttinin uzadılması

A)) Yalnız kreditor bankda hesabı olan təşkilatlara icazə verilir

21.Mərkəzi Bankın sədri neçə ildən bir seçilir

a) 5 ildən

22.İlk Mərkəzi bBank neçənci ildə yaradılıb


  1. 1668-ci ildə

23.İlk Mərkəzi Bank hansı ölkədə yaradılıb

a) İsveç


24.Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin bank hesabı yenidən rəsmiləşdirilən zaman aşağıdakılardan

hansı tələb olunmamalıdır

a)şəhadətnamə-dublikat və imza nümunələri

+b) Dövlət reyestrindən çıxarış ən son dəyişikliklərlə

c) Nizamnamə və nizamnaməyə əlavələr

d) Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd məlumatları

25.Bank hesablarına aid sadalananlardan biri doğru deyil

a) Cari hesablar əsasən maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bank əməliyyatlarının aparılması üçün açılır

b) Fiziki şəxslər hesabları əsasən daxil olan pul vəsaitinin qəbul edilməsi və hesaba salınması, hesabdan

pul vəsaitlərinin köçürülməsi və verilməsi məqsədi ilə açır

c) Cari subhesablar müvafiq struktur bölmələrin işçilərinin əmək haqları və aidiyyatı kommunal xərclərin

ödənilməsi üçün istifadə edilir

+d) Müvəqqəti cari hesablar ölkə xaricinə pul köçürən fiziki şəxslərə açılır

26.Aşağıdakılardan biri yüksək riskli əməliyyat hesab edilmir (PL/TMM)

a) qeyri-rezident müştərilərlə əməliyyatlar, xarici banklarla müxbir hesablan vasitəsilə həyata keçirilən

əməliyyatlarb) pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızların və ya digər əmlakın idarə olunması həvalə olunmuş hüquqi

şəxslərlə əməliyyatlar

c) nominal saxlayıcı olan və ya sənədli adsız səhmlər buraxmış hüquqi şəxslərlə əməliyyatlar

+d) Hüquqi şəxsin divident ödənişləri

27.Mərkəzi Bank hansı əməliyyatları apara bilməz?

a) Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna dövlətin zəmanəti ilə təmin olunmuş kredit verə bilər.

+b) Öhdəliklərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə bütün növ kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər

c) çekləri, vekselləri, qiymətli metalları və qiymətli daşları, habelə bunlardan hazırlanmış məmulatı

almaq, satmaq və saxlamaq

d) hesablaşma, kassa, depozit əməliyyatları aparmaq, qiymətli kağızların və başqa sərvətlərin saxlanması

və idarə olunması üçün onları qəbul etmək

28.Hansı pul nişanları Mərkəzi Bank tərəfindən dəyişdirilmir ?

a) bütöv bir hissədən ibarət səthinin 60 faizindən az olmayan hissəsini saxlamış pul nişanları

b) eyni əskinasa məxsus hissələrdən ibarət səthinin 100 faizini saxlamış pul nişanları

+c) Saxta olan bütün pul nişanları

d) tədavülə yararlı pul nişanları məbləğ və say məhdudiyyəti olmadan dəyişdirilir

29.Pul vahidi və nağd pulun tədavülünə aid qeyd edilənlərdən biri yalnışdır

a) Pul nişanları kağız və metal pul formasında tədavülə buraxıla bilər

b) Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi

işlədilməsi qadağandır.

c) Saxta pul nişanlarının dəyəri ödənilmir və onlar geri qaytarılmır.

+d) Dəyişdirilməli olan pul nişanları maksimum 180 gün ərzində qanuni ödəniş vasitəsi sayılır.

30.Mərkəzi Bankın pul siyasətinin alətlərinə aid deyil

a) açıq bazarda əməliyyatların aparılması

+b) əhalidən qızıl zinət əşyalarının cəlbi və banklarda əməliyyat mübadiləsində istifadəsi

c) faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi, depozit əməliyyatlarının aparılması;

d) kredit təşkilatları üçün məcburi ehtiyatlanın müəyyənləşdirilməsi, yenidən maliyyələşdirilməsi

31.Aşağıdakılardan hansı doğru deyil

a) Mərkəzi Bank müflis elan oluna bilməz

b) Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi kəsirinin birbaşa maliyyələşdirilməsi üçün

dövlətə kredit vermir.

c) Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış şərtlərlə dövlət xəzinədarlıq

hesablarına xidmət göstərir.

+d) Mərkəzi Bankın təşkilati strukturuna Müşahidə şurası, İdarə Heyəti, mərkəzi aparat, ərazi idarələri daxildir

32.Sadalananlardan biri Mərkəzi Bankın funksiyalarına aid deyil

++a) Bankların vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət

++c) qanunvericiliyə uyğun olaraq ölkənin proqnoz tədiyə balansını tərtib edi

33.Mərkəzi Bank haqqında sadalananlardan biri doğru deyil

a) Mərkəzi Bank publik hüquqi şəxsdir

b) Mənfəət götürmək Mərkəzi Bankın əsas məqsədi deyildir

+c) Mərkəzi Bankın nizamnamə fondu 5 (beş) milyon manatdır.

d) Mərkəzi Bank öz fəaliyyəti barədə yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinə hesabat verir.

34.Müştəriyə aid məlumatların verilməsinə dair sadalananlardan hansı doğru deyil

a) müştərilərin özlərinə və onların nümayəndələrinə verilə bilər

b) kənar auditorlara, maliyyə monitorinqi orqanına və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına

+c) Hüquq mühafizə orqanlarına onların sorğusu əsasında

d) kredit bürolarına “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə

tutulmuş qaydad

35.Audit Komitəsinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar biri aid deyil

a) bankın audit siyasətini və strategiyasını müəyyən etmək;

b) daxili audit planlarmı təsdiq etmək və audit bölməsinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

c) idarəetmə orqanlarının üzvü olan şəxslər bankın Audit Komitəsinin üzvü ola bilməz

+d) İdarə Heyətinin qərarı ilə Audit Komitəsinin üzvləri vəzifəsindən azad edilməlidirlər.

36. Bankın Müşahidə Şurası və səlahiyyətlərinə aid deyil

+a) bankın idarə olunması və fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

b) 3 nəfərdən (fiziki şəxs) az olmamaqla, tək sayda üzvlərdən ibarətdir, üzvlər 3 ildən çox olmayan

müddətə təyin edilə bilər

c)iclaslar ən azı üç ayda bir dəfə keçirilir

37.Bankın Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılardan biri aiddir:

a) nizamnamə kapitalının artırılması və azaldılması barədə qərarlar qəbul etmək, bank səhmlərinin

buraxılması müddətlərini və şərtlərini müəyyənləşdirmək, habelə bankda mühüm iştirak payının əldə edilməsinə razılıq vermək;

b) bankın kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş və Audit Komitəsi tərəfindən tövsiyə edilmiş illik

maliyyə hesabatlarını təsdiq etmək, habelə xalis mənfəət hesabına ehtiyatların yaradılması və

dividentlərin ödənilməsi barədə qərar qəbul etmək;

c) bankın satılması, yenidən təşkili və ləğvi barəsində qərarlar qəbul etmək;

+d) bankın Audit Komitəsinin üzvlərini təyin və azad etmək, Audit Komitəsinin əsasnaməsini təsdiq etmək

39.bank lisenziyasının və ya icazənin ləğvinə əsas üçün sadalananlardan biri səhvdir

++d) məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı 2 faizdən, minimim miqdarı isə normativin dörddə birindən az

olduqda


++a) Birinci dərəcəli kapital 30 milyon manatdan az olduqda

40.Azərbaycan Respublikasının bank sisteminə aid deyil

a) maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı

+b) Əmanətlərin sığortalanması fondu

c) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

d) kredit təşkilatları

41.Banka aidiyyatı olan şəxs deyil

a) Satış departamentinin direktoru

b) Kredit komitəsinin səsvermə hüquqlu üzvü

c) Bank şöbəsinin rəhbəri

+d) Bankda fəaliyyəti olmayan səhmdarlar

42.Aşağıdakılardan hansı bank inzibatçısı deyil

a) Müşahidə Şurasının , Audit Komitəsinin , İdarə heyətinin üzvləri

+b) Bankda mühüm iştirak payına malik olan səhmdarları mütləq inzibatçıdırlar

c) Bankın baş mühasibi, daxili audit bölməsinin əməkdaşları

d) Bankın filialının rəhbəri və baş mühasib

43.Depozit haqqında deyilənlərdən hansı yalnışdır ?

+a) Depozit müqaviləsi 0 (sıfır) % dərəcəsi ilə bağlana bilməz

b) Tələbli və ya müddətli ola bilər

c) Cari hesabda saxlanılan vəsait də depozit sayılır

d) Müştərinin tələbi ilə qaytarılmalıdı

44.Bank krediti haqqında deyilənlərdən hansı yalnışdır ?

a) Bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmalıdır

b) Müddətin uzaldılması şərtinin müqavilədə olması zəruridir

c) Təminatsız verilə bilər

+d) Pul vəsaitinin verilməsinə dair qarantiya və zəmanət öhdəlikləri kredit anlayışına aid deyil

45) Bank şöbəsini, bankın nümayəndəliyindən fərqləndirən nədir?

a) Hüquqi şəxs olması

b) Bankın mənafeyini təmsil etməsi

✓ Bank fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ

d) Nümayəndəlik ancaq depozit cəlb edə bilir

46) Bankın filialı haqqında sadalananlardan biri yalnışdır?

✓ Öz əsasnaməsi olan ayrıca hüquqi şəxsdir

b) Bankın olduğu yerdən kənarda yerləşir

c) Öhdəliklərinə görə bankın özü məsuliyyət daşıyır

d) Kreditlər verə və depozitlər cəlb edə bilər

47) Hansı əməliyyatlarda bank resursları formalaşır

• hesablaşma

• kredit

• aktiv əməliyyatlar

• pul köçürmələri

✓ passiv əməliyyatlar

48)Kağız daşıyıcısında olduqda ödəniş tapşırığı neçə hissədən ibarət olur

• 5


• 1

• 3


• 4

✓ 2


49) Mərkəzi Bank hansı halda lisenziya verməkdən imtina edə bilər

• heç biri

✓ İdarə Heyətinin sədri, onun müavinləri və baş mühasib onların qarşısında qoyulan ixtisas tələblərinə uyğun olduqda.

• təsisçilərin maliyyə vəziyyəti qənaətbəxş olduqda

• İdarə Heyətinin sədri, onun müavinləri və baş mühasib onların qarşısında qoyulan ixtisas tələblərinə uyğun olmadıqda.

•kredit təşkilatının lisenziya almaq üçün təqdim etdiyi sənədlər mövcud qanunvericilik və Mərkəzi Bankın normativ aktlarının tələbinə uyğun olduqda

50) digər vasitəçilərə - dilerlərə müraciət etmədən səhm, istiqraz və s. qiymətli kağızları almaq imkanı verir

• kredit funksiyası

• anderayter funksiyası

• köçürmə və hesablaşmalar funksiyası

✓broker funksiyası

• sığorta funksiyası

51) qiymətli kağızın emitentdən alınması və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə başqasına satılması deməkdir.

• köçürmə və hesablaşmalar funksiyası

• broker funksiyası

• trast funksiyası

✓ bank investoru və ya anderayter

• kredit funksiyası

52) Hər bir müəssisənin bank hesabı var. Onun vasitəsilə müəssisə ödənişlərini aparır və başqa subyektlərdən ödənişləri qəbul edir.

sığorta funksiyası

• broker funksiyası

✓ köçürmə və hesablaşmalar funksiyası

• trast funksiyası

• əmanət funksiyası

53) Hər bir bank aktiv əməliyyatları həyata keçirmək üçün öz kapitalı ilə yanaşı passivlərinin-öhdəliklərinin, əmanətnən məşğul olurlar

• broker funksiyası

• sığorta funksiyası

• kredit funksiyası

• trast funksiyası

✓ əmanət funksiyası

54) Milli Bank ərizənin təqdim edildiyi gündən ən geci neçə gün müddətində bankın müraciətinə dair qərar qəbul etməlidir.

• 3 ay


• 90 iş günü

• 100 təqvim günü

✓ 90 təqvim günü

• 100 iş günü

55) MB kommersiya banklarından əsasən hansı əlamətlərə görə fərqlənir. 1. əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdir, 2. Mülkiyyət baxımından MB-ın kapitalı dövlətə məxsusdur, 3. depozit verir, 4. MB-lar onlara verilmiş səlahiyyət statusuna görə geniş əməliyyat və xidmət

dairəsinə malik pul-kredit təşkilatıdır, 5.Sahə və regional əlamətlərinə görə də MB-lar kommersiya banklarından fərqli olaraq sahəvi və regional ola bilməz

• 3,4,5

• 1,4,5


✓ 2,4,5

• 1,2,3


• 1,3,5

56) Azərbaycanda neçə pilləli bank sistemidir

• dörd pilləli

• 1 pilləli

• üç pilləli

• çox pilləli

✓ iki pilləli

57) 2005-ci il 16 sentyabr tarixində hansı hadisə baş verib

• KÖMİS yaradılıb

• manat ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi olub

✓ İpoteka fondu yaradılıb

• milli bank yaradılıb

• milli bank mərkəzi bank adlandırılıb

58) Milli Bank hansı tarixdən Mərkəızi bank adlandırılıb

• 2009-cu il 18 aprel

• 2010-cu il 18 mart

• 2010-cu il 18 mart

• 2009-cu il 15 mart

✓2009-cu il 18 mart

59) manat hansı tarixdən ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi elan edildi

• 1995-ci il 1 fevral

• 1994-cü il 12 yanvar

• 1994-cü il 1 fevral

• 1995-ci il 1 yanvar

✓ 1994-cü il 1 yanvar

60) azərbaycan Respublikasının Milli bankı nəvaxt yaradılmışdır

• 1991-ci il 11 fevral

• 1993-cü il 11 fevral

• 1991-ci il 11 fevral

✓ 1992-ci il, 11 fevral

• 1992-ci il 12 fevral

61) Depozit əməliyyatları kim tərəfindən həyata keçirilə bilər

• kredit təşkilatları tərəfindən

• kredit təşkilatları və lombard tərəfindən

• yalnız kredit təşkilatları tərəfindən

✓ yalnız banklar tərəfindən

• mərkəzi bank tərəfindən

62) Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri qarşı¬dakı il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə kimə hesabat verir

• maliyyə nazirliyi və milli məclisə

• prezidentə və maliyyə nazirliyinə

✓ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə

•yalnız prezidentə

•Maliyyə nazirliyinə

63) Azərbaycan respublikasının bank sistemi hansılardan ibarətdir

• yalnız kredit təşkilatlarından

• yalnız mərkəzi bankdan

• kredit təşkilatları və lombarddan

✓ mərkəzi bank və kredit təşkilatrlarından

• mərkəzi bank və lombarddan

64) Kredit inzibatçılığına dair sadalananlardan biri doğru deyil

a) Kreditlər üzrə müraciətlərin reyestri aparılır ,bank kredit üçün müraciət edən şəxsə onun sorğusu

əsasında imtinanın səbəblərini göstərməklə aydın şəkildə yazılı cavab verir

✓ Borcalan banka aidiyyəti hüquqi olan şəxs olduqda onun auditor rəyi ilə təsdiq edilmiş (olduqda) ən azı

son üç illik maliyyə hesabatları dosyada saxlanılmalıdır

c) Kredit verildikdə borcalanla bank arasında kredit müqaviləsi imzalanır və şərtlər aydın şəkildə qeyd edilir

d) Borcalan hüquqi şəxs olduqda, onun səlahiyyətli idarəetmə orqanının kreditin alınması haqqında

müvafiq qərarı və kredit sənədlərini imzalamaq hüququ olan şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd olmalıdır

65) Borcalanın kredit risklərinin qiymətləndirilməsinə dair sadalananlardan biri doğru deyil

a) borcalanın ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi tələb olunmadan kredit verilə bilər

b) Kredit tələbinin yaranması zamanı borcalanın banka aidiyyəti olan şəxslərə aid olması yoxlanılmalıdır

✓ Xarici valyutada gəliri olan fiziki şəxslərə istehlak krediti verilmir

d) Kiçik sahibkarlara verilən biznes kreditləri üçün ən azı bir illik dövriyyə və maliyyə hesabatları

alınmalıdır

66) Aşağıdakılardan hansı standart imza nümunəsində göstərilmir

a) Hesabın sahibinin tam adı, ünvanı

✓ Hesab sahibi hüquqi şəxs olduqda benefisiar mülkiyyətçisinə dair məlumat

c) İmza nümunəsi təqdim ediləcək bankın adı, SWIFT kodu, ünvanı

d) Hesab nömrəsi, səlahiyyətli şəxslərin adı, imza və möhür nümunələri

67) Aşağıdakılardan hansı fiziki şəxslərdən eyniləşdirilməsi üçün tələb olunan məlumatlara aid deyil

✓ Vaxtı keçmiş kredit öhdəliklərinə dair məlumat

b) Siyasi xadim olması və ya siyasi xadimin yaxın ailə üzvü, qohumu olması

c) Son 12 aylıq dövrdə orta aylıq dövriyyəsi, mənfəətinin orta aylıq həcmi, xaricə edilən köçürmələrin orta aylıq məbləği

d) Hazırkı iş yeri, vəzifəsi, gəlir mənbəyi

68) Aşağıdakı hallardan birində bank hesabının açılmasından imtina üçün əsas deyil

a) bank hesabının açılması üçün sənədlər tam təqdim edilmədikdə

✓ hesab açmaq istəyən şəxsin yaşı 18 yaşdan az olduqda

c) benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirmə məlumatları PL/TMM Qanununun 7.3-1-ci maddəsində

göstərilmiş siyahıda olduqda;

d) verilmiş məlumatlarda qeyri-dürüst, təhrif olunmuş və ya ziddiyyətli məlumatlar olduqda

69) İmza və möhür nümunələri vərəqəsi haqqında sadalananlardan biri doğru deyil

a) hüquqi şəxslərin imza və möhür nümunələri bankın müvafiq idarəetmə orqanı tərəfindən təyin edilən

səlahiyyətli şəxsi tərəfindən təsdiq edilə bilər

b) Vərəqədə müştərinin möhürünün əksi həkk olunur və bu zaman “kadrlar üçün”, “buraxılış üçün”,

“arayışlar üçün” və buna oxşar məqsədlər üçün möhür və ştamplardan istifadə oluna bilməz

c) Möhür itirildikdə rəsmiləşmə qaydaları müştəri ilə bank arasında yazılı razılıq əsasında

müəyyənləşdirilə bilər

✓ Hüquqi şəxsin imza nümunəsi vərəqəsində birdən çox şəxsin adı olduqda və hüquqları müəyyən

edilmədikdə (qeydlər olmadıqda) bank hesabı üzrə sərəncam yalnız həmin təşkilatın rəhbərinin imzası

ilə icra edilir

70) Ölkənin baş bankı qismində Mərkəzi Bankın marağındadır:

• kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi

• milli pul vahidinin və onun kursunun xarici valyutalara nisbətdə aşağı düşməsi

• kredit təşkilatlarının sayının ixtisar edilməsi

• hesablaşma sisteminin mərkəzləşdirilməsi

‌+ pul tədavülünün idarə olunması

71) Mərkəzi Bankın funksiyası deyildir:

• sonuncu instansiya kreditoru

‌+ iqtisadiyyatın real sektorunun kreditləşdirilməsi

• bank risklərnin qarşısını almaq

• pul kütləsinə nəzarət

• tədiyə balansını tərtib edir

72) Mərkəzi Bankın nizamnamə fondu ........ təşkil edir

• 25 mln. dollar

• 8 mlr manat

• 10 mln. dollar

• 5 ml manat

‌+ 500 mln. manat

73) Mərkəzi Bank ona məxsus əmlakın:

• ödəyicisidir

• daimi icarədarıdır

• müvəqqəti sahibidir

‌+ mülkiyyətçisidir

• müvəqqəti təsisçisidir

74) Restrukturizasiya nə deməkdir?

• onun sağlamlaşdırılması

• yaşamaq qabiliyyəti olmayan bankların ləğvi

• bankların birləşdirilməsi

‌+ göstərilənlərin hamısı

• bankların hüquqi-təşkilatı formalarının yeniləşməsi

75) Bankların mənafeyini müdafiə etmək üçün yaradılır:

• investisiya fondları

• Mərkəzi Bankın ərazi idarələri

• kredit təşkilatları

‌+ Banklar Assosiasiyası

•sığorta kompaniyaları

76) Bankın filialı yerinə yetirə bilər:

• yalnız kredit əməliyyatlarını

• yalnız kassa əməliyyatları

• depozit cəlb etmək və ya hesablaşma əməliyyatları

‌+ kredit təşkilatının lisenziyasında göstərilən bütün əməliyyatları

• yalnız valyuta mübadiləsi əməliyyatlarını

77) Mərkəzi Bankın passiv əməliyyatıdır:

• xarici valyuta ilə əməliyyatlar

‌+ kommersiya banklarından qəbul edilən qoyuluşlar

• kassa əməliyyatları

• kredit hesablaşma əməliyyatları

• uçot-ssuda əməliyyatları

78) Maliyyə bazarlarına nəzarət palatası bank sisteminin hansı pilləsində yerləşir?

• Nəzarət pilləsində

• Heç birində

• Birinci pillədə

‌+ Dövlət pilləsində

• Ali pillədə

79) Qarşılıqlı kreditləşmə aşağıdakılardan hansı tərəfindən həyata keçirilir

• Kooperativlər tərəfindən

• Heç biri tərəfindən

• Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən

• Mərkəzi bank tərəfindən

‌+ Kredit ittifaqları tərəfindən

80) İcra edilən əməliyyatların xüsusiyyətinə görə banklar aşağıdakılardan hansıdır?

• Kiçik

• Heçbiri

• İri

‌+ Universal• Orta

81) Bankların funksiyalarına aiddir?

• Heçbiri

• Devalvasiyanın aparilması

• Denamisiyanın təşkili

‌+ Pul dövriyyəsinin tənzimlənməsi

• İnflyasiyanın aradan qaldırılması

82) Bunlardan hansı Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən tənzimlənmə əlatədir?

• Minimum vəsaitlər siyasəti aparmaq

• Minimum investsiya siyasəti

• Minimum kreditlər siyasəti

‌+ Minimum ehtiyatlar siyasəti

• Minimum depozitlər siyasəti

83) Bank kreditlərin qaytarılması üçün ilk növbədə nəyi nəzərdə tutmaq gərəkir

✓ Kreditin qaytarılması üçün əsas borcalanın sağlam maliyyə vəziyyəti

• Təminatın dəyəri bankı kredit əməliyyatı üzrə dəyən zərərdən qorumaq üçün kifayət etməlidir.

• Təminatın dəyəri bankı kredit əməliyyatı üzrə dəyən zərərdən qorumaq üçün kifayət etməlidir.

• Kreditin qaytarılması üçün əsas borcalanın sağlam maliyyə vəziyyəti və fəaliyyəti dövründə əldə etdiyi pul vəsaiti olmalıdır

• əsas borcalanın fəaliyyəti dövründə əldə etdiyi pul vəsaiti olmalıdır.

84) Borcalanın kredit risklərinin qiymətləndirilməsinə dair sadalananlardan biri doğru deyil

a) borcalanın ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi tələb olunmadan kredit verilə bilər

b) Kredit tələbinin yaranması zamanı borcalanın banka aidiyyəti olan şəxslərə aid olması yoxlanılmalıdır

✓ Xarici valyutada gəliri olan fiziki şəxslərə istehlak krediti verilmir

d) Kiçik sahibkarlara verilən biznes kreditləri üçün ən azı bir illik dövriyyə və maliyyə hesabatları

alınmalıdır

85) Aşağıdakılardan hansı fiziki şəxslərdən eyniləşdirilməsi üçün tələb olunan məlumatlara aid deyil

✓ Vaxtı keçmiş kredit öhdəliklərinə dair məlumat

b) Siyasi xadim olması və ya siyasi xadimin yaxın ailə üzvü, qohumu olması

c) Son 12 aylıq dövrdə orta aylıq dövriyyəsi, mənfəətinin orta aylıq həcmi, xaricə edilən köçürmələrin

orta aylıq məbləği

d) Hazırkı iş yeri, vəzifəsi, gəlir mənbəyi

86) Hansı müddəa doğru deyil ?

a) Bankın maliyyə fəaliyyəti hər il auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi razılığa (lisenziyaya)

malik olan kənar auditor tərəfindən yoxlanılmalıdır.

b) Banklarda “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin təmin

edilməsinə nəzarəti maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı həyata keçirir.

c) Banklar qanunvericiliyə və Beynəlxalq Mühasibat Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunu

aparmalıdir

✓ Bank maliyyə ilinin qurtarmasından ən geci 9 ay müddətində konsolidasiya əsasında fəaliyyətlərini və

maliyyə vəziyyətini əks etdirən auditor tərəfindən təsdiqlənmiş maliyyə hesabatını auditor rəyi ilə

birlikdə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim etməlidir.

87) Benefisiar mülkiyyətçi kimdir ?

a) Hüquqi şəxsin icra orqanin rəhbəri və üzvləri

✓ pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər

fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs ,xeyrinə əqdlərin həyata keçirildiyi hüquqi şəxsin əsl sahibi

c) Hüquqi şəxsə mühüm təsiri olan hər hansı şəxs

d) Hüquqi şəxsin adından əqdlər bağlamağa hüququ olan hər hansı şəxs

88) Hansı halda müştəriyə dair məlumatlar verilə bilməz

✓ Müştərinin yaxın qohumlarına (ər, arvad, ana, ata və övladları, doğma qardaş və bacılarına)

b) Müştəri vəfat etdikdə və vərəsəlik işləri üzrə arayışlar notariuslara, notariat hərəkətlərini icra edən

konsulluq idarələrinə

c) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əsasən

d) Dövlət orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında

89) Bu əməliyyatlar nəticəsində banklar öz müştəriləri ilə nağd pul hesablaşmalarını aparır;

• kredit əməliyyatları

• hesablaşma əməliyyatları

• investisiya əməliyyatları

✓ kassa əməliyyatları

digər aktiv əməliyyatlar

90. Bu əməliyyatlar nəticəsində banklar öz müştəriləri və təmasda olduqları təşkilatlar arasında iqtisadiyyatda gedən bütün hesablaşmaları icra edirlər;

• investisiya əməliyyatları

+hesablaşma əməliyyatları

• kassa əməliyyatları

• digər aktiv əməliyyatlar

• kredit əməliyyatları

91.bankların qiymətli kağızlarla apardığı müxtəlif əməliyyatlardır

• kredit əməliyyatları

+ investisiya əməliyyatları

• kassa əməliyyatları

• digər aktiv əməliyyatlar

• hesablaşma əməliyyatları

92. bu əməliyyatlar nəticəsində bankın kredit portfeli formalaşır

• investisiya əməliyyatları

+ kredit əməliyyatları

• kassa əməliyyatları

• digər aktiv əməliyyatlar

• hesablaşma əməliyyatları

93.aktiv əməliyyatların məqsədidir

• müxtəlif səviyyəli büdcələrlə hesablaşmaq

+ mənfəət əldə etmək

• yeni əmanətçilərin cəlb edilməsi

• maliyyələşməyə ehtiyacı olan müəssisələrin kreditləşdirilməsi

• nizamlandırılıcı orqanların göstərişlərini yerinə yetirmək

94.Bankın aktiv əməliyyatlarında əsas yer tutur:

• depozit əməliyyatları

√ vəsaitlərin borc verilməsi

• inkasso əməliyyatları

• faktorinq əməliyyatı

• lizinq əməliyyatları

95.Bankın səhmdarı ola bilərlər:

• siyasi partiyalar

√ heç biri

• ictimai fondlar

• dövlət orqanları

• ictimai birliklər

96.Bankın Nizamnamə kapitalında dəyişiklik edilir:

• Muşahidə Şurasının qərarı ilə

√ Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə

• Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə

• duz cavab yoxdur

• İdarə Heyətinin qərarı ilə

97. Minimum 50 mln. Manat nizamnamə

kapitalı hansı kredit təşkilatına aiddir?

•kredit ittifaqına

•Mərkəzi Banka

•BOKTlara

•banklar assosiasiyasına

+kommersiya banklarına

98. Bankların nizamnamə kapitalı ........... yaradılır:

• bankın yaranma anında Mərkəzi Bankın vəsaiti hesabına

√ bankın yaranması anında təsisçilərin vəsaiti hesabına

• bankın yaranma anında dövlət vəsaiti hesabına

• budcə vəsaiti hesabına

• bank yarandıqdan sonra təsisçilər tərəfindən

99. Bank yaradılır ....

• ilkin kapitalı ödəmək imkanına malik olan fərdi şəxs tərəfindən

• M B dəstəyi ilə

• ən azı beş hüquqi şəxs tərəfindən

√ ən azı üç hüquqi və, və ya fiziki şəxs tərəfindən

• dövlət dəstəyi olan istənilən hüquqi şəxs tərəfindən

100. Kommersiya bankları əməliyyatları yerinə yetirirlər:

+Kreditləşmə hesablaşma xidməti

101. Bank qanunvericiliyi kommersiya banklarına qadağan edir:

• müəssisələr arasında hesablaşmaların təşkilini

• müştərilərə hesab almaq

• veksellərin uçotunu

• fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsini

√ istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmağı

102.Bankın yaradılmasının ilkin şərtidir:

• Müşahidə Şurasının qərarı

• lizinq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi

• qiymətli kağızların satın alınması

√ Təsisçi payının formalaşması

• əhalinin vəsaitlərinin cəlb olunması

103. Bank filialı......

• hüquqi şəxsdir

• depozit qəbul etmir

• Maliyyə Nazirliyinin verdiyi səlahiyyət daxilində fəaliyyət göstərir

√ bank lisenziyasında nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növlərini yerinə yetirən bölmədir

• Bankın öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşıyan bölmədir

104.Bank olmayan kredit təşkilati

• publik hüquqi şəxsdir

• mərkəzi bankın vəsaiti hesabına kredit verə bilər

• depozit cəlb etməklə kredit verə bilər

• yalnız hüquqi şəxslərdən depozit qəbul edir

√ öz vəsaiti hesabına yalnız pul formasında kredit verə bilər

105. Cəlb olunan vəsaitlərin depozit mənbəyinə daxildir:

• Mərkəzi Bankın kreditləri

• səhmlər

• istiqraz buraxılışı

√ əhalinin əmanətləri

• depozit sertifikatlarının satışı

106. Kommersiya bankı:

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində pulların emissiyasını həyata keçirən təşkilatdır

• Maddi istehsal sferası məhsulunu istehsal edən kommersiya təşkilatıdır

• vergil siyasətinin müəyyən edən təşkilatdır

•Maliyyə nazirliyinin nəzdində olub qızıl-valyuta ehtiyyatlarını saxlayan kommersiya təşkilatıdır

√ Pul və ödəniş vasitələri formasında xidmət göstərən spesifik təşkilatdır

107. Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsipi deyildir

• Faktiki mövcud resurslar çərçivəsində fəaliyyət göstərir

√ Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması

• Müştərilərlə münasibətlərinin kommersiya pripsipi əsasında qurulması

• Bankın fəaliyyətinin dolayı yolla tənzimlənməsi prinsipi

• düzgün cavab yoxdur

• İqtisadi müstəqillik

108. Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biridir

• Planlı nizamlaşdırma

√ Müştərilərlə münasibətlərin kommersiya prinsipi əsasında qurulması

• Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması

• hesablaşma formasının seçilməsi

• Hesablaşmaların qeyri mərkəzləşdirilmiş təşkili

108.Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biridir

• Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması

√ Real mövcud resurslar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək

• kreditləşmə prosesinə nəzarət

• Hesablaşmalar sisteminin qeyri mərkəzləşdirilməsi

• inzibati asılılıq

109. Kommersiya banklarının fəaliyyət prinsiplərindən biri

• İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

√ Tam iqtisadi müstəqillik

• Hökümətin bankı

• publik hüquqi şəxs olması

• Dövlətin emissiya mərkəzi

110. Kommersiya bankı bu funksiyanı yerinə yetirir

• Dövlətin emissiya mərkəzi

√ Vəsaitlərin depozitə cəlb edilməsi

• Hökümətin bankları

• tədavülə pul buraxmaq

• Banklar bankı

111. Vergilər ödənildikdən sonra bankın mənfəəti…qərarı ilə bölüşdürülür

• Mərkəzi Bankın

√ İdarə Heyəti

• Bankın Müşahidə Şurası

• Banka xidmət göstərən ərazi idarəsi

• Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağı

112. Kommersiya banklarının fəaliyyəti

• Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada

√ İqtisadi metodlarla

• İqtisadi və inzibati metodlarla

• Mərkəzləşdirilmiş qaydada

• İnzibati metodlarla

113. Kommersiya bankının funksiyası deyildir:

• valyuta mübadiləsində vasitəçilik

√ ticarətlə məşqul olmaq

• Kreditləşmədə vasitəçilik

• bankların bankı

• Hesablaşmalarda vasitəçilik

114. Mərkəzi Bankın “uçot dərəcəsi”…deməkdir

• problemli kreditlərə görə faiz dərəcəsi

• kommersiya banklarının ssuda faizinin məhdudlaşdırılması

• kommersiya banklarının veksellərinin satın

alınması zamanı diskont dərəcəsi

• qiymətli kağızların girovu zamanı diskont dərəcəsi

√ kommersiya banklarına verilən kreditə görə faiz dərəcəsi

115. Mərkəzi Bankın balansının aktiv maddəsidir:

• kredit təşkilatının ehtiyat hesablarındakı ehtiyat

• komission gəlirləri

• özünün buraxdığı istiqraz vərəqələri

√ qızıl valyuta ehtiyatı

• Mərkəzi Bankın hesablaşma və ödəniş sistemindəki vəsait

116. Mərkəzi Bankın illik maliyyə hesabatına daxil edilir:

• respublika iqtisadiyyatının təhlili

• iqtisadiyyata kredit qoyuluşu

• hesablaşma palatasının rəyi

• vahid dövlət pul kredit siyasətinin yerinə yetirilmə təhlili

√ balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat

117. Kreditor rolunda ayrı-ayrı vətəndaşın, şəxsin, fərdin çıxış etdiyi kreditlər

• beynəlxalq krediti

• bank krediti

• təsərrüfat, kommersiya krediti

+ mülki kreditlər

• dövlət krediti

118. burada kreditor rolunda təsərrüfat orqanları (müəssisələr, təşkilatlar, firmalar, şirkətlər) çıxış edirlər

+ təsərrüfat, kommersiya krediti

• beynəlxalq krediti

• dövlət krediti

• mülki kredit

• bank krediti

119. kredit sövdələşməsi iştirakçılarından birinin xarici ölkə subyekti olması başa düşülməlidir

+ beynəlxalq kredit

• dövlət krediti

• mülki kredit

• təsərrüfat, kommersiya krediti

• bank krediti

120. kreditin elə forması başa düşülür ki, burada kreditor rolunda dövlət özü çıxış edir

• beynəlxalq kredit

+ dövlət krediti

• təsərrüfat, kommersiya krediti

• mülki kredit

• bank krediti

121. Borc verilmiş dəyərin formasında asılı olaraq kreditin neçə forması var

• 4


• 5

• 1


• 2

+ 3


122. Kredit banka və onun işbirliyi yaratmaq istədiyi borcalan təşkilata əvvəlcədən məlum olan məqsədlərə verilir.

• qaytarılma

• ödənişlik

• təminatlıq

+ məqsədlilik

• müddətlilik

123. borcalan borc götürdüyü pul kapitalmı onun dövretmə prosesində azad olması ilə bağlı olaraq qaytarmalı, borcu ödəməlidir.

• qaytarılma

• məqsədlilik

• ödənişlik

+ müddətlilik

• təminatlıq

124. Kreditin qaytarılması şərtləri və müddətləri bank və borcalan arasında bağlanan kredit müqaviləsində öz əksini tapır. Lakin kredit heç də

müqavilədə öz əksini tapan son müddətdə deyil, aralıq müddətlərdə, yəni öz təyinatı üzrə hər hansı bir sahəyə qoyulmuş kredit vəsaitləri

həmin əməliyyatların mərhələlərlə başa çatması ilə əlaqədar olaraq hissə-hissə azad olduqda qaytarıla bilər.

• təminatlıq

• məqsədlilik

• müddətlilik

+ qaytarılma

• ödənişlik

125. verilən borcların konkret olaraq faktiki material qiymətliləri, pul sənədləri ilə və ya pul vəsaitlərinin alınması hüququnu təsdiq edən sənədlərlə təmin olunmasıdır.

• ödənişlik

+ təminatlıq

• müddətlilik

• məqsədlilik

• qaytarılma

126.  bu və ya digər iqtisadi subyektə verilmiş kreditlərdən istifadəyə görə borcalan kreditora faiz ödənişləri həyata keçirir

• təminatlıq

+ ödənişlik

• müddətlilik

• məqsədlilik

• qaytarılma

127.  Bu əməliyyatlar bank əməliyyatlarının vaxtlı – vaxtında keyfiyyətlə icrasını təmin edən uyğun infrastrukturun yaradılması ilə

əlaqədardır.

• kassa əməliyyatları

+ digər aktiv əməliyyatlar

• investisiya əməliyyatları

• kredit əməliyyatları

• hesablaşma əməliyyatları

128. Bank sertifikatlarından...

• Mərkəzi Bankın icazəsi ilə ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilər

• Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilər

• mallar üzrə hesablaşmalarda ödəniş vasitəsi kimi istifadə olunur

• xidmətlər üzrə hesablaşmalarda ödəniş vasitəsi kimi istifadə olunur

√ ödəniş vasitəsi kimi istifadə oluna bilməz

129. Banklarası kreditin cəlb olunmasında məqsəd:

• kassadakı nağd pulun artırılması

• kreditləşmənin sürətləndirilməsi

• sənəd dövriyyəsinin sürətləndirilməsi

√ kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının genişləndirilməsi

• inkassasiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması

130. Kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi aparılır....

+ Mərkəzi Bank tərəfindən

• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

• qiymətli kağızlar bazarında

• MBNP tərəfindən

• bankların özləri tərəfindən

131. Subyektin hüquqi şəxs kimi tanınması üçün olmalıdır

+ Bankda hesab

132.  Müştərinin cari hesabındaki qalıq nəyi göstərir

• müştərinin banka olan borcunu

√ müştərinin sərbəst pul vəsaitlərinin olmasını

• bankın Mərkəzi Banka ödəyəci məbləği

• bankın ödəniş qabiliyyətini

• müştərinin tərəfdaşlarına olan borcunu

133. Nağdsız hesablaşmaların geniş istifadəsinə şaxələndirilmiş şəbəkəsi imkan yaradır

+Bank

134. Nağdsız hesablaşmanın aparılmasının zəruri şərtidir

• dövriyyə kassasının limiti

√ bank hesabı

• nağd xarici valyuta

• Maliyyə Nazirliyinin razılığı

• nağd pul vəsaiti

135. Banklar və başqa kredit təşkilatları ölkə

daxilində hesablaşma aparmaq üçün bir-birlərinə

hesab açırlar

+ Muxbir

- Loro


- Loro-nostro

- Büdcə


- Nostro

136. Azərbaycan Respublikasında nağdsız

hesablaşmalar tənzimlənir.

+ AR mülki məcəlləsi,

"Nağdsız hesablaşmalar və

pul köçürmələri haqqında" AR MB Təlimatı

- bank asossiyasiaları haqqında qanun ilə

- BOKT haqqında qanun ilə

- kredit təşkilatları haqqında qanun ilə

- banklar haqqında qanun ilə

137. Hesablaşma xidməti üçün banklar ilə müştəri

arasında bağlanır.

+ Bank hesabı müqaviləsi

- kredit müqaviləsi

- trast çüqaviləsi

- kassa müqaviləsi

- pul vəsaitinin qəbulu müqaviləsi

138. XÖHKS nədir?

+ Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemi

- Xırda ödənişlər üzrə Hesablaşma Kredit Sistemi

- Xarici Ödənişlər üzrə hesablaşma konvertasiya

- Xarici Ödənişlər üzrə hesablaşma konvertasiya

sistemidir

- Valyuta sistemidir

- Xarici Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq sistemi

139. Daha çox yayılmış nağdsız hesablaşma

formasına aiddir

+ Ödəniş tapşırığı

- akkreditiv

- çek


- inkasso

- ödəniş təlabnaməsi

140. Akkreditiv üzrə fəaliyyət müddəti və

hesablaşma qaydası müəyyən edilir

+ Ödəyici və satıcı arasındakı müqavilə ilə

- AR Maliyyə Nazirliyi

- AR Mərkəzi Bankı

- AR Vergilər Nazirliyi

- Maliyyə bazarlarına Nəzarət palatası

141. AZİPS-da hesablaşmalar hansı valyutada

aparılır?

+ Milli və xarici

- yalnız milli

- yalnız avropa

- elektron pul ilə

- yalnız xarici

142. Ödəniş tapşırıqları hansı sənəd əsasında yazılır?

+ Hesab-qaimə əsasında

- müqavilə əsasında

- teleqram əsasında

- bank sertifikatı əsasında

- bank hesabı əsasında

143. Ödəniş tapşırığı tərtib edilir

+ Ödəyici tərəfindən

- satıcı tərəfindən

- inzibati orqanlar tərəfindən

- baş idarə tərəfindən

- bank tərəfindən

144. Hesablaşma sənədi qüsurlu hesab edilir.

+ Bütün göstərilən hallarda

- sənədlərin müddəti keçdikdə

- üzərində düzəliş edildikdə

- sənəd imzalanmadıqda

- sənəddəki rekvizitlərdə uyğunsuzluq olduqda

145. XÖHKS-da hesablaşmalar hansı valyutada

aparılır?

+ Manatla

- xarici valyutada

- elektron pul ilə

- nağd


- manatla və xarici valyutada

146 .Banklar hesablaşmaları və pul köçürmələrini ......... həyata keçirirlər

• AR konstitusiyasına uyğun olaraq

√ Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Orqanı və MB qəbul etdiyi normativ aktlara uyğun olaraq

• Banklar Assosiasiyasının Təlimatına uyğun olaraq

• Maliyyə Nazirliyinin göstərişinə uyğun olaraq

• vətəndaşlıq aktlarına uyğun olaraq

147. Kommersiya bankı ilə BOKTların oxşarlığı

nədədir?

+ Əhalinin kreditləşməsinə imkan yaradır

- əsasən cəlb olunmuş vəsaitlərlə işlənməsində

- hesablaşmalarda vasitəçilikdə

- depizit siyasətində

- valyuta mübadiləsində

148. Kommersiya banklarının strateji vəzifələrini

müəyyən edir.

+ Bankın Müşahidə Şurası

- təftiş komissiyası

- kredit komitəsi

- Audit komitəsi

- bankların idarə heyəti

149. Müasir kommersiya bankları xidmət göstərirlər.

+ Təşkilatlara və əhaliyə

- yalnız əhaliyə

- mərkəzi banka

- Maliyyə bazarlarında nəzarət palatasına

- yalnız təşkilatlara

150. Vətandaşlara məxsus vəsaitlər, qeyri dövlət

müəssisələrinin xüsusi vəsaitləri və borc edilmiş

vəsaitlər aiddir.

+ Xüsusi investisiyalara

- dövlət investisiyalarına

- müştərək investisiyalara

- uzunmüddətli investisiyalara

- xarici investisiyalara

151. Bu əsasən xarici və milli valyutanın kursunda

baş verən dəyişikliklə əlaqəli riskdir.

+ Valyuta riski

- investisiya ilə əlaqəli risq

- sahibkarlıq riski

- maliyyə riski

- kredit riski

152. İnflyasiya dövründə qiymət səviyyəsi artır,

bu isə pulun alıcılıq qabiliyyətini azaltmaqla,

investorların gəlirinə mənfi təsir edir,səhmlər və

istiqrazlar üzrə ödənişlərin dəyəri aşağı düşür.

+ İnflasiya ilə əlaqəli risk

- kredit riski

- maliyyə riski

- valyuta riski

- sahibkarlıq riski

153. Bu əsasən borc edilmiş vəsaitlərlə əlaqəli riskdir.

+ Maliyyə riski

- Kredit riski

- valyuta riski

- infilyasya ilə əlaqəli risk

- infilyasya ilə əlaqəli risk

- Sahibkarlıq riski

154. Bu əsasən emitentin ödəmə qabiliyyətinin

aşağı düşməsi, faizi ödəyə bilməməsi, dividentlərin

ödənilməməsi və s. hallarda baş verir.

+ Kredit riski

- infilyasya ilə əlaqəli risk

- sahibkarlıq riski

- maliyyə riski

- valyuta riski

155. İstehsal,satış, bank xidməti,nəqliyyat və digər

sahələrin təsirindən irəli gəlir

+ Sahibkarlıq riski

- valyuta riski

- maliyyə riki

- infilyasya ilə əlaqəli risk

- kredit riski

156. Burada elə qiymətli kağızlardan istifadə edilir

ki, mümkün qədər itkilərə yol verilməsin.

+ Kombinəedilmiş portfel

- gəlirli portfel

- balanslaşdırılmış portfel

- riskli kapital portfeli

- risksiz kapital portfeli

157. Burada kursu yüksələn qiymətli kağızlarla

yanaşı gəlirlərin yüksək gözlənilən qiymətli kağızlar

toplanır.

+ Balanslaşdırılmış portfel

- kombinəedilmiş portfel

- gəlirli portfel

- riskli kapital portfeli

- risksiz kapital portfeli

158. Burada gənc və aqressiv xarakterli şirkətlərin

qiymətli kağızları toplanır.

+ Riskli kapital portfeli

- Balanslaşdırılmış portfel

- kombinəedilmiş portfel

- gəlirli portfel

- risksiz kapital portfeli

159. Burada yüksək gəlir gözlənilən səhm və

istiqrazlar cəmlənir

+ Gəlirli portfel

- riskli kapital portfeli

- balanslaşdırılmış portfel

- konbinəedilmiş portfel

- risksiz kapital portfeli

160. Fiziki və hüquqi şəxslərə mənzil, torpaq və digər

daşınmaz əmlakın alınması üçün, həmin əmlakın

özünün girov qoyulması şərti ilə ayrılan kreditlərdir.

Bu hansı kredit növünə aiddir.

+ İpoteka

- istehlak

- biznes

- lizinq


- təsərrüfat

161. İpoteka kreditləri verilir.

+ Mənzil, torpaq, daşınmaz əmlakın alışı üçün

- avtomobil alışı üçün

- kənt təsrüffatının inkişafı üçün

- gündəlik təlabat üçün

- texniki vasitələrin alışı üçün

162. Vençur maliyyələşməsinə aiddir

+ Risk səviyyəsi çox yüksəkdir

- risk səviyyəsi çox aşağıdır

- gəlir 1 ildən sora əldə edilir

- demək olar ki risk yoxdur

- gəlirlilik az olur

163. Bu halda əmlak və avadanlığa texniki xidmət,

təmir, sığorta və s. xərclər lizinqverənin öhtəsinə düşür.

+ Tam lizinq

- sublizinq

- operativ lizinq

- təmiz lizinq

- maliyyə lizinqi

164. Bu halda lizinqverən lizinq alana avadanlıq və

əmlak üzrə heç bir əlavə xitmət göstərmir. Avadanlıq

və əmlaka xidmət, onların istismarı ilə əlaqədar

xərclər, sığorta xərcləri və s. lizinqgötürənin

sərəncamında olur və onlar lizing ödəmələrinə aid

edilmir.


+ Təmiz lizinq

- Sublizinq

- operativ lizinq

- tam lizinq

- maliyyə lizinqi

165. Bu lizinqdə lizinqə götürülən avadanlıq lizinq

şirkətinin (li-lizinqverənin) razılığı ilə lizinqalan

tərəfindən digər müəssisələrə yenidən lizinqə veriləb ilər.

+ Sublizinq

- operativ lizinq

- maliyyə lizinqi

- təmiz lizinq

- tam lizinq

166. Bu lizinqdə avadanlığın uzun müddətli

icarəyə verilməsi və müqavilə müddəti sonunda bu

avadanlığın lizinqalana satılması nəzərdə tutulur.

+ Maliyyə lizinqi

- opefativ lizinq

- tam lizinq

- sublizinq

- təmiz lizinq

167. Lizinqin bu növündə, müqavilə müddəti daha

qısa müddətli, lizinq ödənişləri isə daha yüksək olur.

Bu lizinq növündə lizinq şirkəti avadanlığın bütün

cari və əsaslı təmir xərclərini özü çəkir və müqavilənin

sonunda avadanlığ lizinq şirkətində qalır.

+ Operativ lizinq

- maliyyə lizinqi

- tam lizimq

- təmiz lizinq

- sublizinq

168. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında qanun neçənci

ildə qəbul olunub.

+ 1995ci il 13yanvar

- 1996cı il 13 yanvar

- 1995ci il 14 yanvar

- 1995ci il 12 yanvar

- 1997ci il 13 yanvar

169. Ölkə daxili və xarici ölkələrin fiziki və hüquqi

şəxslərinə məxsus vəsaitlər nəzərdə tutulur.

+ Müştərək investisiyalar

- xarici investisiyalar

- xüsusi investisiyalar

- uzunmüddətli investisiyalar

- dövlət investisiyaları

170. Xarici dövlət vətandaşları, hüquqi şəxslər və

dövlətə məxsus vəsaitlər daxildir.

+ Xarici investisiyalara

- dövlət investisiyaları

- dövlət investisiyaları

- uzunmüddətli investisiyalar

- müştərək investisiyalar

- xüsusi investisiyalar

171. Mərkəzi və yerli dövlət təşkilatlarının vəsaitləri,

büdcə vəsaitləri, büdcədənkənar fondların vəsaitləri,

habelə dövlət müəssisə və təşkilatların öz vəsaitləri daxildir.

+ Dövlət investisiyalara

- xüsusi investisiyalar

- müştərək investisiyalar

- xarici investisiyalar

- uzunmüddətli investisiyalar

172Beynəlxalq hesablaşmalarda kim aparıcı rol

oynayır.

+ Beynəlxalq hesablaşma pul vahidi

- kliring şirkəti

- kommersiya şirkəti

- investisiya şirkəti

- valyuta şirkəti

173. Muxbir hesabı müqaviləsi kommersiya bankları və

AR Mərkəzi Bankı arasında hansı müddətə bağlanır.

+ Tərəflərin razılaşdığı müddətə

- 1ilə


- 3ilə

- 2ilə


- 6aya

- 6aya


174. İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulun

emissiyası tərəfindən həyata keçirilir.

+ Kommersiya bankları

- təsərrüfat subyektləri

- şirkətlər

- dövlət bankları

- hesablaşma- kassa mərkəzləri

175. Hüquqi və fiziki şəxslər arasında nağdsız

hesablaşmalar aparır.

+ Kommersiya bankları

- kücə bankomatları

- yalnız nağd qaydada

- hesablaşma kassa mərkəzi

- region depozitləri

176. Qeyd olunanların hansı bənd kommersiya

banklarının funksiyalarına aid deyil

+ Pul-kredit və valyuta münasibətləri sahəsində

dövlət siyasəti keçirir

- kredit pullarının buraxılması

- emissiya təsisçilik funksiyası

- müştərilərə kassa- hesablaşma xidməti

- müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin səfərbər edilməsi

və onların kapitala çevrilməsi

177. Kommersiya banklarının idarə etmə

sturukturuna daxil deyil

+ Kreditləşmə şöbəsi

- audit komitəsi

- səhmdarların ümumi yığıncağı

- müşahidə şurası

- idarə heyəti

178. Kommersiya banklarının resurslarının

formalaşma mənbəyi hansılardır.

+ Şəxsi və cəlb edilmiş vəsaitlər

- şəxsi və xüsusi vəsaitlər

- xüsusi və müxbir hesavdakı vəsaitlər

- cəlb edilmiş və kredit vəsaitləri

- cəlb edilmiş və müxbir hesabdakı vəsaitlər

179. Banklar, lisenziyada olan hansı şərt daxilində

fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilərlər

+ Bank lisenziyasında və Bank haqqında Qanunla

qadağan edilməmiş fəaliyyət növləri ilə

- lisenziyada müəyyən edilmiş müddət ərzində

- Milli bankın qaydalarına uyğun olaraq

- Heç bir şərt qoyulmur

- Milli bank normativlərinə riayət etməklə

180. Bankların idarəetmə strukturuna hansı orqan aiddir

• kredit komitəsi

• qiymət sabitliyi

+ korporativ idarəetmə

• risk komitəsi

• audit komitəsi

181. Faiz riskinin idarə edilmə metodudur

• aktivlər və hesablaşmaların idarə edilməsi

• kassanın idarəedilməsi

• aktivlər və passivlər portfelinin balanslaşdırılması

• faiz siyasətinin idarə edilməsi

+ faiz marjasının idarə edilməsi

182. Bankın kredit riski artır

+ Ssudaların ödəniş vaxtı əsassız azaldıqda

• Kreditin obyekt və subyektlərə görə fərqləndirilməsində

• Ssudaların ödəniş vaxtı əsassız uzadıldıqda

• Borc alanın kredit qabiliyyəti dərindən öyrənildikdə

• Bank kreditlərinin payı azaldıqda

183. Kredit riskinin minimumlaşdırılması üsuludur

• Kredit üzrə faiz dərəcələrinin artırılması

+ Kreditin qaytarılmasının etibarlı formaları tətbiq edilməsi

• Kreditləşmənin ayrı subyektlərdə mərkəzləşdirilməsi

• Kredit üzrə faiz dərəcələrinin azaldılması

• Kredit xəttindən geniş istifadə

184.Bu konsepsiya istehlakçının geniş yayılmış və qiymətləri münasib olan məhsullara meylliliyinə əsaslanır və menecmentdən istehsalın təkmilləşdirilməsini tələb edir

• marketinq konsepsiyası

• sosial-etik marketinq konsepsiyası

• məhsulların təkmilləşdirilmə konsepsiyası

• kommersiya cəhdlərinin intensifikasiya konsepsiyası

+ istehsalın təkmilləşdirilmə konsepsiyası

185.Bank menecmentinin yaranması hansı illərin böhranı ilə bağlıdır

• 1935-1939

• 1920-1930

• 1930-1940

+ 1929-1933

• 1925-1930

186. Bank menecmentinin məqsədi hesab edilir

• passivlərin quruluşunun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması

• aktivlərin qorunması

• bank işçilərinin maddi maraqlandırılması

• kadrların idarə edilməsi

+ risklərin idarə edilməsi

187. digərlərinin bacarığını səfərbər etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağı kollektivə aşılamaqdan ibarətdir

• diler

• klirinq

• marketinq

• broker


+ menecment

188. Mərkəzi bankınkapitalı formalaşır

• kredit təçkilatları vəsaiti

• təşkilatların vəsaiti

+ dövlət vəsaiti hesabına

• kommersiya banklarının fondları

• fərdi şəxslərin vəsait

189. Mərkəzi bankın kapitalı və əmlakı məxsusdur

• sahibkarlara

• müştərilərə

+ dövlətə

• fərdlərə

• səhmdarlara

190. qiymətli kağızlar sertifikatının saxlanılması xidmətinin və ya qiymətli kağızlara hüququn köçürülməsi və uçotudur.

• klirinq

• qiymətli kağızların idarəedilməsi

• broker

+ depozitlər

• diler

191. qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilib üzləşdirilməsi əməliyyatıdır.

• broker

• qiymətli kağızların idarəedilməsi

• depozitlər

+ klirinq

• diler

192.başqasının banka verdiyi qiymətli kağızların müəyyən müddət əraində bankın öz adından müəyyən muzdla etibarlı idarə edilmənin həyata keçirilməsidir.

• depozitlər

• diler


• broker

+ qiymətli kağızların idarəedilməsi

• klirinq

193.bankın öz adından və öz hesabına qiymətli kağızların alış və satış qiymətləri açıq-aşkar elan edilməklə bank tərəfindən onların alqısatqısını həyata keçirmək.

• klirinq

• broker


• qiymətli kağızların idarəedilməsi

+ diler


• depozitlə

194.etibarlı şəxs qismində bank tərəfindən qiymətli kağızlarlamülki-hüquqi sövdələşmələrin həyata keçirilməsi

+ broker

• depozitlər

• diler

• qiymətli kağızların idarəedilməsi

• kilirinq

195.Hüquqi və fiziki şəxslərə kredit vermək, eləcədə müvəqqəti sərbəst pull vəsaitlərini müvafiq faiz müqabilində digər kommersiya banklarına vermək

• müdafiə biznesi

• diskont biznesi

• bankın təminatlı fəaliyyətindən gələn gəlir

• bankın qiymətli kağızlarla biznesi

+ suda biznesi

196.Mərkəzi Bankın funksiyaları:

• maliyyə institutlarının fəaliyyətinə nəzarət

• öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyi

• kredit siyasəti;

• maliyyə siyasəti;

+ pul və valyuta siyasəti;

197.Mərkəzi Bankın əsas məqsədi

• mənfəət götürmək

• qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi

• ödəniş sisteminin sabitliyi

• öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyi;

+ bank sisteminin sabitliyi

198.Bank sistemini təcili xilasetmə tədbirlərinə hansılara aiddir

• Xüsusi büdcə fondu təşkil etmək

• Milli pul vahidinin məzənnəsini aşağı salmaq

+ Mərkəzi Bank tərəfindən birbaşa maliyyələşdirmə əməliyyatı

• Bankın rekapitalizasiyası

• Məcburi ehtiyat normalarını aşağı salmaq

199.Yenidən maliyyələşdirilmənin forma, qayda və şərtlərini kim müəyyənləşdirir

• maliyyə nazirliyi

• Təhsil nazirliyi

• qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi

+ Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti müəyyən edir.

• Kreditlər kredit təşkilatlarının baş idarələri.

200.Azərbaycan Mərkəzi Bankı Pul siyasətini hansı alətlər vasitəsilə həyata keçirir

• bazarda əməliyyatların aparılması;

• əməliyyatlarının aparılması;

• kredit təşkilatlarının yenidən yaradılması

+ dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi;

• məcburi ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi;

201.Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi

• əməliyyatlar aparır

• öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyininin təmin etmək

+ dövlətin pul siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir.

• ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir

• bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir

202.Overdraft uzrə kreditləşmə zamanı borc alanın borcunun uçotunu aparmaq üçün hesab açılır

• qarışıq hesab

• kontokorrent

• tranzit

+suda


• müxbir

203.Uçot dərəcəsini müəyyənləşdirərkən hansı göstəricilər nəzərə alınır

• məşğulluq və infilyasiya

• devalivasiya

• tədiyyə balansı

+ ölkədəki mövcud makroiqtisadi durumvə maliyyə bazarının vəziyyəti

• iqtisadi artım

204.Uçot dərəcəsini hansı orqan müəyyənləşdirir

• Qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi;

+ Mərkəzi Bank

• prezident.

• milli məclis

• Maliyyə nazirliyi

205.Bankların trast əməliyyatları hansı qrupa aiddir

• aktiv əməliyyatlar;

• passiv əməliyyatlar;

• pul bazarı

• İPO


+ komisyon – vasitəçilik əməliyyatlar

206.Hansı risklər yerli valyuta əməliyyatlarında heç bir rol oynamır

• əməliyyat və valyuta riskləri;

• əməliyyat və ölkə riskləri;

• kredit və valyuta riskləri.

• kredit və faiz riskləri;

+ valyuta və ölkə riskləri;

207.Banklarda korporativ idarəetmə standartlarını hansı orqan müəyyən edir

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

• Sənaye və Energetika Nazirliyi

• Nazirlər Kabineti.

+ Mərkəzi Bank

• Maliyyə Nazirliyi

208.Qeyri-sistematik risk kateqoriyasına aşağıdakılardan hansı aid deyil

• İnflyasiya riski

• Maliyyə riskləri

• Kommersiya riskləri

+ Sahəvi risklər

• Likvidlik riski

209.Sistematik risk kateqoriyasına aşağıdakılardan hansı aid deyil

• Kommersiya riskləri

• Faiz dərəcələrinin dəyişilmə riski

• Valyuta kursunun dəyişməsi riski

+ Ümumbazar qiymətlərinin aşağı düşməsi

• İnflyasiya riski

210.Əmanət sığorta Fondu risklərin diversifikasiyası məqsədi ilə vəsaitlərin hansı maliyyə alətlərinə yerləşdirə bilər

• uzunmüddətli istiqraz satın alır

• banklarda depozitlərə

+ dövlət qiymətli kağızlarına

• xarici bankların səhmlərinə

• derivativ kağızlar.

211.Kredit riskinin idarə olunma metodlarından biri aktivlər portfelinin

• stabilləşdirilməsidir

• azalmasıdır

• artmasıdır

+ Diversifikasiyasıdır

• heç biri

212.Aşağı riskli aktivlərə aiddir

• Cəlb olumuş əmanətlər

• Muştərilərə verilən kreditlər

• Dovlət borc ohdəliklərinə qoyuluşlar

• Şəxsi kampaniyaların səhmlərinə qoyuluş

+ Kapital aktivlər

213.Passiv əməliyyatlar banka gətirir

• pulu qiymətdən salır

• hesabat

• gəlirli portfel

• banka təsir etmir

+ xərc

214.Kommersiya banklarının kassa aktivlərinə aiddir• Ssuda və ona bərabər tutulan vəsaitlər
+ Mərkəzi bankdakı və digər banklardakı müxbir hesablar

• faktorinq əməliyyatlar

• Ehtiyyat fondu

• Məcburi ohdəliklər fondunun vəsaitləri

215.Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının əsasıdır

• Balans arxası öhdəliklər

+ Muştərilərin kreditləşmə əməliyyatları

• Huquqi şəxslərdən hesablaşma və cari hesablara cəlb olunan vəsait

• kassa əməliyyatları

• Depozit əməliyyatları

216.Kommersiya banklarının likvidliyi dedikdə başa düşülür

• Muştərilərin rentabelli fəaliyyətini təmin etmək

+ Butun kontrogentlər qarşısında borc və maliyyə öhdəliklərinin vaxtı-vaxtında tam yerinə yetirə bilmək imkanı

• Oz funksiyalarını yerinə yetirmək

• Oz funksiyalarını yerinə yetirməmək

• Butun kontragentlərə rentabelli fəaliyyətin və hesablaşmaların müntəzəm

217.Kommersiya bankının passiv əməliyyatıdır

• Kreditləşmə

+ depozit

• İnnovasiya

• ceklə

• Hesablaşma

218.VÖEN nömrəsi neçə rəqəmli olur

• 11


+ 10

• 13


• 15

• 12


219.VÖEN nə deməkdir

• Vergi öhdəliklərinə etimad nömrəsi

+ Vergi ödəyicinin eyniləşdirmə nömrəsi;

• Vergi öhdəliklərinə etiraz nömrəsi;

• Vergi öhdəyicinin etimad nömrəsi;

• Vergi ödənisı edilməsi nömrəsi

220.Hansı hallarda kassa ödəniş sənədləri icra üçün qəbul edilə bilməz?

• tarixdə gün, ay və il səhv yazılıbsa;

+ rekvizitlər səhv yazılıbsa, məbləğ rəqəmlə və yazı ilə uyğun gəlmirsə, gün, ay və il səhv yazılıbsa

• məbləğ rəqəmlə və yazı ilə uyğun gəllmirsə, gün, ay və il səhv yazılıbsa

• tarixdə gün, il səhv yazılıbsa;

• rekvizitlər səhv yazılıbsa,

221.Pul çekləri, ödəniş sənədləri neçə gün müddətində etibarlıdır?

• 1 iş günü;

• 5 iş günü

• 3 iş günü – yazıldığı gün nəzərə alınmadan ;

+ 3 iş günü – yazıldığı gün də daxil olmaqla ;

• 1 iş günü

222.Pul çeklərini, ödəniş sənədlərini kimlərin imzalamaq hüququ var?

• Yalnız müəssisə rəhbəri;

• Yalnız müəssisə işciləri

• Təsdiq olunmuş imzalar nümunəsi kartoçkasında göstərilən vəzifəli şəxslər və müəssisənuin etibarnaməli nümayəndəsi

+ Təsdiq olunmuş imzalar nümunəsi kartoçkasında göstərilən vəzifəli şəxslər

• müəssisə rəhbəri və baş mühasib;

223.Banklara Bank lisenziyası verilməsində müstəsna hüquqa hansı dövlət orqanı malikdir?

• İqtisadi İnkişad Nazirliyi

+ Milli Bank

• Banklar Assosiasiyası

• Vergilər Nazirliyi

• Maliyyə Nazirliyi

224.Bankların fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır

• Valyuta reyimi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

• Milli bank haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

• Banklar və bank fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

• Azərbaycan Respublikasının Mılli Bankı Haqqında Qanun

+ Banklar Haqqında Azərbaycan Respublika Qanunu

225 Bank fəaliyyətində likvidlik və bazar risklərin idarə edilməsi komitəsi necə adlanır

• likvidlik və bazar risklərinini idarəetmə komitəsi

+ Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi

• risk idarəetmə komitəsi.

• Müşahidə Şurası

• risk və Kredit komitəsi,

226 Aşağıdakı aktivlərdən ən likvidli hansıdır?

• finansmen bonusu;

+ xəzinə istiqrazı;

• repo;


• səhm.

• daşınmaz əmlak

228 Bankın passividir:

+ buraxılmış depozit sertifikatları

. Mərkəzi Bankda yerləşdirilən depozitlər

. digər banklara verilən ssudalar

. palataya ödəmələr

. kredit


229 Passiv əməliyyatlar banka.........gətirir

• banka təsir etmir

• gəlir

• pulun dəyərini artırır

• pulu qiymətdən salır

+ xərc


230 Aşağıdakılardan hansı ödəniş tapşırığında qeyd olunmur

• rekvizit

• valyuta

• məbləğ


+ e-mail

• VÖEN


231 Kommersiya bankının qarşılıqlı hesablaşma apardığı dövr adlanır

• klirinq sessiyası

+ klirinq seansı

• klirinq yığıncağı

• klirinq təşkilatı

• klirinq laqası

232 Kommersiya banklarının resurslarının formalaşma mənbəyi hansılardır

• xüsusi və müxbir hesabdakı vəsaitlər.

+ şəxsi və cəlb edilmlş vəsaitlər;

• cəlb edilmliş və müxbir hesabdakı vəsaitlər;

• Şəxsi və xüsusi vəsaitlər;

• cəlb edilmiş və kredit vəsaitlər

233 Kommersiya bankının ən əsas funksiyaları hansılardır

• səhm bazarına vasitəçilik etmək;

+ əmanət cəlb edib kredit vermək;

• pul çıxarmaq.

• xəzinəyə pul girişi

• ipoteka krediti vermək

234 Bank sistemində maliyyə sağlamlaşdırılması sahəsində tədbirlər planını hansı orqan hazırlayır

• pul bazarı

• iqtisadi inkişaf nazirliyi

• nazirlər kabineti

+ mərkəzi bank

• maliyyə nazirliyi

235 AR bank sistemində xarici bank kapitalının iştirak limitini müəyyən edir

• maliyyə nazirliyi

• nazirlər kabineti

• xəzinədarlıq

• kommersiya bankları

+ mərkəzi bank

236 Maliyyə sektoru dedikdə, nə nəzərdə tutulur

• büdcə təşkilatları

• maliyyə kredit sistemi

• xəzinədarlıq sistemi

+ bank sistemi

• kredit sistemi

237 . əldə etdiyi gəlir onun tapşırığı ilə müştərilərə kredit verilməsi, müştərinin banka inamının təmin edilməsi və müxtəlif xidmətlərin müəyyən haqq müqabilində göstərilməsidir

• diskont biznesi

• müdafiə biznesi

• bankın qiymətli kağızlarla biznesi

• ssuda biznesi

+ bankın təminatlı fəaliyyətindən gələn gəlir

238: bankın özünə məxsus qiymətli kağızının buraxılışı və satışı, eləcədə onun ikinci bazarda qiymətli kağızları alıb-satmaqdan əldə edəcəyi gəlirlər nəzərdə tutulur

• diskont biznesi

• müdafiə biznesi

• bankın təminatlı fəaliyyətindən gələn gəlir

• ssuda biznesi

+ bankın qiymətli kağızlarla biznesi

239. bankın trast(etibarnamə) əməliyyatı və agent xidmətini əhatə edir. Bu biznes hesabına bankın komisyon-vasitəçilik xidmətindən gəlirləri fomralaşır

• bankın qiymətli kağızlarla biznesi

• diskont biznesi

• ssuda biznesi

+ müdafiə biznesi

• bankın təminatlı fəaliyyətindən gələn gəlir

240. banklar tərəfindən müştərinin ödənilməmiş veksel, çek və tələbnamələrin aşağı qiymətə alınması başa düşülür

• bankın qiymətli kağızlarla biznesi

• bankın təminatlı fəaliyyətindən gələn gəlir

• ssuda biznesi

• müdafiə biznesi

+ diskont biznesi

241. Planlı iqtisadiyyatda bank sistemi neçə pillədən təşkil olunur

• iki pilləli

+ bir pilləli

• dörd pilləli

• beş pilləli

• üç pilləl

242. Trast bölməsinin quruluşuna daxil deyil

• trast bölməsinin müdiri;

• bank müdirinin müavini.

+ bank müdiri

• texniki içcilər;

• hüquqşunas;

243. Trast təşkilatının funksiyalarına aid deyil

• əməliyyatların icra olunması funksiyası;

+ yenidənbölgü funksiya;

• münaqişələrin aradan qaldırılması funksiyası;

• Təşkilati funksiya;

• nəzarət funksiyası

244. Iсarə müddəti bir necə gündən 1 aya qədər olan lizinq,hansı lizinq növünə aiddir

• Xayrinq;

• uzunmüddətli

• ortamüddətli;

+ rentinq;

• qısamüddətli;

245. Avadanlıq sahibi öz avadanlığını sonradan özünə icarəyə verilməsi çərti ilə lizinq şirkətinə satılması lizinqin hansı formasına aiddir

• qismən ödəmə ilə lizinq;

• maliyyə.

• əlavə öhdəliklərlə lizinq.

+ operativ;

• servis lizinqi;

246. Lizinqin növlərinə aid deyil:

+ Kooperasiya lizinqi;

• maliyyə lizinqi;

• operativ lizinqi;

• xalis lizinq

• əlavə öhdəliklərlə lizinq

247. Lizinq xidmətini formlarına aid deyil

• hec biri aid deyil.

• Yönəldilən vəsaitin mənbəyinə görə forma;

• müqavilə subyetlərinin iştrakına görə forma;

+ malalanla yaranmış debitor borçuna görə forma;

• lizinq haqqının tərkibinə görə forma

248. Ödənilmə üsuluna görə hansı kredit növləri mövcuddur

• təzminatlı və ödəmə kreditlər.

• tələbolunanadək və müddətli kredilər;

+ hissələrlə və birdəfəlik ödənilən kreditlər;

• kiçik,orta və iri kreditlər;

• Ödənişli,ödənişsiz,baha və ucuz kreditlər;

249. Borc götürülən vəsaitin ancaq məhsuldar məqsədlərə,ya məhsul istehsalı prosesinə,ya da əmtəə dövriyyəsinin təşkilinə sərf edilməsi kreditin hansı formasına aiddir

• əmtəə formasına;

• qarışıq formasına.

• istehlak formasına

• pul formasına;

+məhsuldar formasına;

250. kreditorun xarakterindən asılı olaraq kreditin formalarına daxildir

bank krediti,dövlət krediti,beynəlxalq kredit,kommersiya krediti,şəxsi kredit,istehlak kredit,ipoteka krediti;

• bank krediti,dövlət krediti,beynəlxalq kredit,kommersiya krediti,fərdi kredit,istehlak kredit,ipoteka krediti;

• əmtəə formasu,pul forması,qarışıq forması;

• məhsuldar forması,istehlak forması;

+bank krediti,dövlət krediti,beynəlxalq kredit,kommersiya krediti,mülki kredit;

251. Kreditin prinsiplərinə aid deyil

• qaytarılmaq;

• ödənişlik

• məqsədlilik;

+ məhsuldarlıq;

252. Kreditin funksiyalarina aiddir

• Bölgü və yenidən bölgü,stimullaşdırıcı,elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi,nəzarət.

.Yenidən böigu,tədavül xərclərə qənaət,kapitalın təmərküzləşməsinin mərkəzləşdiriməsi,əmtəə dövriyyəsinə xidmət,elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi;

• Bölgü,tənzimləmə,tədavül xərclərə qənaət,nəzarət,əmtəə dövriyyəsinə xidmət;

• Yenidən bölgü,tədavül xərclərə qənaət,kapitalın təmərküzləşməsinin sürətləndirilməsi,əmtəə dövriyyəsinə xidmət,tənzimləyici;

+Yenidən böigu,tədavül xərclərə qənaət,kapitalın təmərküzləşməsinin sürətləndirilməsi,əmtəə dövriyyəsinə xidmət,elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi;

253. Aşağdakılardan hansı bankın aktiv əməliyyatlarına aid deyil

• kassa əməliyyatları.

• İnvestisiya əməliyyatları;

• kredit əməliyyatları;

+ məhsuldar əməliyyatlar;

• hesablaşma əməliyyatları;

254. Qeyri-rezident fiziki şəxslər bank hesabı acmadan Pespublikadah kənara xarici valyuta necə köcürə bilər

• Yalnız Milli valyuta ıilə

• Milli Bankın rəsmi icazəsi ilə

• Yalnız ABŞ dolları ilə

+ İcazə verilmir

• Digər banklar vasitəsilə

255. Banklarda valyita əməliyyatlarını nizamlayan Milli Bankın normativ sənədı necə adlanır

• Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köcürmələrı haqqında Təlimatı

• Kredit təşkilatlarında hesabları acılması, aparılması və bağlanması Qaydaları

• Mühasubat ucotunun arparılması Qaydaları

+ Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının rejimi haqqında Qaydalar

• Azərbaycan Respublikasında pul köcürmələrı haqqında Təlimatı

256. Nağdsız hesablaşmalar hansı təşkilat vasitəsilə aparılır

• Kommunal təşkilatlar

+ Müvafiq bank hesabları açıldığı banklar

• Milli Bank

• Qeyri-rezident Banklar

• Rezident banklar

257. Nağdsız hesablaşma nədir

• Banklararası hesablaşma sistemləri vasitəsilə həyata kecirilən ödənişlər

+Pul nisanlarından istifadə etmədən ödəniş sənədləri vasitəsilə həyata kecirilən ödənişlər

• Elektron ötürücülər vasitəsilə həyata kecirilən ödənişlər

• Pul vəsaitlərinin kassadan məxaric olunması ilə həyata kecirilən ödənişlər

• Pul vəsaitlərinin kassaya mədaxil olunması ilə həyata kecirilən ödənişlər

258. Inkasso sərəncamı ilə hansı orqanların icra sənədınə əsasən ödəniş həyata kecirilir

• Banklar

+ Məcburi icra orqanları

• Məhkəmə orqanları, Vergi orqanları, DSMF orqanları

• Maliyyə orqanları

• Vergi orqanları

259. Benefisiar bank kimdir

• ödəniş aparan müştəriyə xidmət edən bank

• Müştərinin digər bir hesabi olan bank

• Bankın əlaqəli şəkildə işlədiyi digər bank

+ ödənişi alan müştəriyə xidmət edən bank

• Müştərinin əlaqəli şəkildə işlədiyi digər bank

260. Emitent bank kimdir

• Müştərinin digər bir hesabı olan bank

+ ödəniş aparan müştəriyə xidmət edən bank

• ödənişi alan müştəriyə xidmət edən bank

• Müştərinin tapşırıqlarıq ödənişi ilə fəaıiyyət göstərən bank

• Bankın əlaqəli şəkildə işlədiyi digər bank

261. Pul köcürməsi nəyə deyilir

• Vergi orqanlarının sərəncamı ilə silinmələr

+ Bank hesabı açmadan nağd pulun fiziki şəxs tərəfindən banka təhvil verilməsi yolu ilə həyata kecirilən ödəniş

• Nağd pulların bir kassadan digərinə verilməsi

• Bank hesabı açmaq şərti ilə nağd pulun fiziki şəxs tərəfindən banka təhvil verilməsi yolu ilə həyata kecirilən ödəniş

• Ödəniş tapşırığı ilə hüquqi şəxslərin əməliyyatları

262. Ödəniş sənədi nədir

• Kassa əməliyyatları aparılan sənədlər

+ Nağdsız qaydada pul vəsaitinin bank vasitəsi ilə ödənilməsi barədə yazılı şəkildə kağız üzərində və ya elektron formada rəsmiləşdirilən sərəncam

• Hesab –faktura

• Pul alınması ücün istifadə olunan sərəncam

• Pul alınması ücün istifadə olunan sənəd

263. Banklarda nağdsız hesablaşmaları nizamlayan normativ sənəd necə adlanır

• Kredit təşkilatlarında hesabları acılması, aparılması və bağlanması

+ Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köcürmələrı haqqında Azərbaycan Respublıkası Milli Bankının Təlimatı

• Mühasubat ucotunun arparılması Qaydaları

• Banklarda hesabları acılması Qaydaları

• Banklarda hesabları acılması, aparılması və bağlanması Qaydaları

264. Aşağıdakı hansı vəzifələr Mərkəz bankının vəzifəsinə aid deyildir

• dövlətin bankı;

• maliyyə institutlarının fəaliyyətinə nəzarət

• hökumətin pul siyasətinin icracısı.

+ hökumətin icra orqanı;

• pul dəyərinin təminatı;

265. Mərkəzi bank beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatları haqqında nə zaman məlumatları açıqlamalıdır

• ayda 2 dəfə;

• ayda 1 dəfə;

• rübdə bir dəfədən az olmayaraq;

+ ildə 1 dəfə;

• Milli Məclisin sessiyasında.

266. Mərkəzi bank uçot dərəcəni hansı meyara əsaslanaraq müəyyənləşdirir

• hökumətin iqtisadi proqramlara uyğun olaraq;

• libor – bazarına uyğun olaraq;

• beynəlxalq maliyyə bazarlarının faiz dərəcələrinə görə;

+ ölkədəki makroiqtisadi durum və maliyyə bazarının vəziyyəti

• manatın rəsmi məzənnəsi müəyyən edir;

267. Mərkəzi bank açıq bazarda hansı əməliyyatları apara bilər

• bankların buraxdığı kağızlarla alqı-satqı;

• xarici valyuta ilə alqı-satqı əməliyyatlar.

• şirkətin buraxdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı;

• neft şirkətinin buraxdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı;

+ dövlətin buraxdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı;

268. Mərkəzi Bankın əsas məqsədi

• qiymətlərin sabitliyi.

• manatın rəsmi məzənnəsi müəyyən edir;

• valyuta siyasəti;

+ bank sisteminin inkişafı;

• pul siyasəti;

269. Mərkəzi Bankın əsas funksiyasını qeyd edin

• maliyyə institutlarının fəaliyyətinə nəzarət

• qiymət stabilliyi;

• mənfəət götürmək;

+ pul siyasətini müəyyən edir.

• ödəniş sisteminin sabitliyi;

270. Mərkəzi Bank fəaliyyəti barədə kimə hesabat verir

Hesablama Palatasına

• milli məclisə

• maliyyə nazirliyinə

+ prezidentə

• Nazirlər Kabinətinə;

271. Bankda Ali idarəetmə orqanı hansıdır

• nazirlər kabineti

• Müşahidə Şurası;

• Audit Komitəsi;

+ Idarə heyətinin sədri

• Səhmdarların ümumi yığıncağı;

272. Hər bir bankın məsul icra orqanı

• Auditor Komitəsi

+ İdarə Heyəti

• Muşahidə Şurası

• Səhmdarların ümumi yığıncağı

• Nazirlik

273. Bankın idarə olunması və işinə nəzarəti həyata keçirən orqan

• Səhmdarların ümumi yığıncağı

• Bankın idarə heyəti

• Audit Komitəsi

• İdarə heyəti

+ Müşahidə şurası

274. Səhmdarlar qarşısında bankın ümumi fəaliyyətinə görə hansı orqan məsuliyyət daşıyır

• risk komitəsi

+ İdarə Heyəti

• məsul icra orqanı

• Müşahidə Şurası

• audit komitəsi

275. Risklərin idarəetmə bölmə rəhbərini hansı orqan təyin edir

• müşahidə şurası

• səhmdarların ümumi yığıncağı

• risk komitəsi

+ idarə heyəti

• audit departmenti

276. Risklərin idarəetmə komitəsi hansı orqana tabedir:

• audit departmenti

• idarə heyəti

• risk idarəsi

+ müşahidə şurası

• səhmdarların ümumi yığıncağı

277. Bank risklərinin idarəedilməsi sistemini hansı struktur bölmə qiymətləndirir

+ Idarə heyəti.

• Daxili audit departmenti

• Müşahidə Şurası

• Audit komitəsi

• Risk komitəsi

278. Kreditlərin müəyyən olunmuş limitlərdən artıq məbləğdə, habelə bank üçün yeni olan sahəyə açılan kreditlər hansı orqanın razılığı

verilməlidir

• yalnız Müşahidə Şurası

• kredit komitəsi

• səhmdarların ümumi yığıncağı

+ idarə heyəti

• qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi.

279. İpoteka krediti üzrə girov kimi çıxış edə bilməz

• Torpaq sahələri

• Alınacaq borc

• Təşkilatlar, bina və qurğular

+ Dovriyyədə olan mallar

• Qarajlar və bağ evləri

280. Gəlir əldə edilməsi məqsədilə vəsaitlərin real və ya maliyyə sektoruna qoyuluşu adlanır

• divident

• pul dövriyyəsi

• kredit


+ investisiya

• emitent

281. Bazara ilk çıxarılan qiymətli kağızların alınıb satıldığı bazar necə adlanır

• bazar;


+ fond bazarı;

• İPO;


• pul bazarı.

• istiqraz bazarı;

282. Qiymətli kağızların girovu üzrə uzunmüddətli kreditləşmə bank üçün

• gəlirlidir

• Aşağı risklidir

+ Yuksək risklidir

• Risksizdir

• Risklidir

283. Bank ssudalarının birinci dərəcəli təminatı hesab edilir

• Xammal, material və hazır məhsul girovu

• Daşınan məhsul girovu

• Torpaq sahələrinin girovu

+ Maliyyə Nazirliyi tərəfindən emmitasiya olunan qiymətli kağız və vekselllərin girovu

• İnvestisiya reytinqi yüksək olmayan qiymətli kağızların girovu

284. Yuksək likvidli aktivlərin girovuna əsasən qiymətli kağızlara görə verilən krediti adlanır

• Aksept


• təminatlıq

• zaminli

+ Lombard

• Onkol


285. Risksiz aktivlərə aid deyildir

• Kredit təşkilatının digər banklarda olan hesablarındakı vəsait

• heç biri

• Mərkəzi bankdakı müxbir hesabdakı vəsaitlər

• Mərkəzi bankın məcburi ehtiyyatları

+ Borc ohdəliklərinə qoyuluş

286. Risk səviyyəsinə gorə bank aktivləri bolunurlər

• 6


+ 5

• 3


• 4

• 2


287. Riskdən asılı olaraq I qrup aktivlərə daxildir

• Yenidən satmaq ucun bankın əldə etdiyi qiymətli kağızlar

• Qiymətli metal və kulcələrin girovuna gorə verilən ssuda

• Azərbaycan Respublikası subyektlərinin borc öhdəliklərinə qoyuluşlar

• Bütün depozitlər

+ Mərkəzi Bankdakı ehtiyyat hesabda olan vəsaitlər

288. Risk baxımandan aktivlərin birinci qrupuna daxildir

• Risk əmsalı 10% olan aktivlə

+ Risk əmsalı 0% olan aktivlə

• Risk əmsalı 15% olan aktivlə

• Risk əmsalı 50% olan aktivlə

• Risk əmsalı 20% olan aktivlə

289. Bank əməliyyatlarının riskinə aid deyil

• valyuta riski;

• əməliyyat riski.

• likvidlik riski;

• Kredit riski;

+ daxili risk;

290. Faktorinq əməliyyatı

• Əsas vəsaitlərə investisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsidir;

• qaytarılmaq və faiz ödəmək şətilə ssuda kapitalının borc verilməsi əməliyyatıdıdr.

+ bank öz müştərisindən borcları almaq hüququnu alır,öz müştərilərinin borclarını hissə-hisə ödəyir;

• 2-i iştrakçı mülkiyyətçi və əmlakı müvəqqəti istifadə edən tərəf arasinda həyata kecirilən əməliyyatdır;

•müştərinin tapşırığına əsasən əmlakın idarə olunması və digər xidmətlərin onun maraq dairəsində,onun xeyrinə bank tərəfindən aparılan

əməliyyatdır;

291. Ödəmələrin riskinin səviyyəsindən asılı olaraq faktorinqin formasına aiddir

• aciq faktorinq.

• malgöndərənin faktorinqi;

• malalanın faktorinqi;

+ qeri dönmə faktorinqi

• qapalı faktorinq;

292. Faktorinqin reqress hüququ ilə forması hansıdır

• malsatanlarla hesablaşmalarda yaranmış kreditor borcudur;

• ödəyicilər tərəfindən yarana biləcək ödəmələr riskini faktorinq təşkilatı öz üzərinə götürür;

• malalanla hesablaşmalarda yaranmış debitor borclarıdır;

+ Faktorinq təşkilatı,səbəbindən asılı olmayaraq ödəyicinin ödəmələrdən imtina etdiyi halda,müştəridən alınmış borc öhdəliklərini ona

qaytarmaq hüququ vardır;

• malsatanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur

293. Borcların tipindən asılı olaraq faktorinqin formalarınа aiddir

• acıq faktorinq;

• qapalı faktorinq.

• reqress hüququ olmadan faktorinq;

+ Malgöndərənin faktorinqi;

• reqress hüququ ilə faktorinq;

294. Bank aşağıdakı əməliyyatlardan gəlir əldə edir

• Turinq əməliyyatlarından

• şopinq əməliyyatlarından

• traktat əməliyyatlarından

+ faktorinq əməliyyatlarından

• Ayırma əməliyyatlarından

295. Debitor hesablarını inkasa edərək gəlir əldə etmək bankın hansı xidmətidir

• Muştərəklik

• Kredit

• İnvestisiya

• Kassa

+ Faktorinq

296. Əmanət qəbul edən qurumları qeyd edin

• İnkişaf bankları

• İnvestisiya bankları

• Finans şirkətləri

+ Kommersiya bankları

• Kredit ittifaqları,

297. Bank kreditlərin qaytarılması üçün ilk növbədə nəyi nəzərdə tutmaq gərəkir

+ Kreditin qaytarılması üçün əsas borcalanın sağlam maliyyə vəziyyəti

• Təminatın dəyəri bankı kredit əməliyyatı üzrə dəyən zərərdən qorumaq üçün kifayət etməlidir.

• Təminatın dəyəri bankı kredit əməliyyatı üzrə dəyən zərərdən qorumaq üçün kifayət etməlidir.

• Kreditin qaytarılması üçün əsas borcalanın sağlam maliyyə vəziyyəti və fəaliyyəti dövründə əldə etdiyi pul vəsaiti olmalıdır

• əsas borcalanın fəaliyyəti dövründə əldə etdiyi pul vəsaiti olmalıdır.

298. Təminatsız kreditlər kimlərə verilir:

• nüfuzu yüksək səviyyədə olan

+ krediti qaytarma qabiliyyəti və nüfuzu yüksək səviyyədə olanlara

• xüsusi imtiyazlı şəxslərə və prezident təqaüdçülərinə

• əmək haqqı aşağı olana

• gəliri yüksək səviyyədə olan

299. Bank fiziki şəxslərə təminatsız kreditlər verdikdə hansı sənədlər tələb etməlidir

• fiziki şəxsin iki illik dövrü əhatə edən maliyyə hesabatlarını;

+ fiziki şəxslər üçün əmək haqqı və/və ya rəsmi qaydada təsdiq edilmiş fiziki şəxsin digər mənbələrdən aldığı gəlirlər barədə arayış;

• fiziki şəxsin 1 illik dövrü əhatə edən maliyyə hesabatlarını.

• fiziki şəxsin beş illik dövrü əhatə edən maliyyə hesabatlarını;

• fiziki şəxsin kredit tarixini əldə etməlidir;

300. Bank hüquqi şəxslərə təminatsız kreditlər verdikdə hansı sənədlər tələb etməlidir

• borcalanın beş illik dövrü əhatə edən maliyyə hesabatlarını;

+ borcalanın iki illik dövrü əhatə edən maliyyə hesabatlarını və kredit tarixini;

• başqa banklardan təminat məktubu.

• fond birjasından arayış

• borcalanın iki illik dövrünü əhatə edən kredit tarixçəsi

301. Borcalanların krediti qaytarmaq qabiliyyətini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Banklar həm kreditlər verilməzdən əvvəl, həm də kreditlər

verildikdən sonra hansı sənədləri tələb edir

• vergi orqanlarına verilən hesabatların,

+ başa çatmış maliyyə ili üzrə auditdən keçmiş hesabatları, vergi orqanlarına verilən hesabatların, pul vəsatinin hərəkəti barədə hesabatı

• fond birjasından arayış.

• borcalanın beş illik dövrü əhatə edən maliyyə hesabatlarını;

• pul vəsatinin hərəkəti barədə hesabatın

302. Kreditin verilməsi barədə qərar qəbul edərkən nəyə diqqət edilir

• təminatına

• borcalanların ailə və sağlıq durumu

+ bank sifarişin iqtisadi faydasına və onun bankın strateji məqsədlərinə uyğunluğuna

• borcalanların qeydiyyatına və vətəndaşlığa

• borcalanların mənşəyi və sosial mənsubiyyəti

303. Banklar fiziki və hüquqi şəxs olan borcalanların istənilən valyutada hər bir krediti, həmçinin fiziki şəxs borcalanların kredit kartları üzrə

istənilən valyutada hər bir krediti haqqında hansı orqana məlumat verməlidir

• Vergilər nazirliyinə

+ Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinə

• Kredit siğorta fondu.

• ədliyyə nazirliyinə

• Maliyyə monitorinq xidmətinə

304. Kredit hansı müştərilərə verilir

• ehtiyacı olan müştərilərə

+ kredit qabiliyyətli müştərilərə

• təminatı olan müştərilərə.

• ehtiyacı olmayan müştərilərə

• zəngin müştərilərə

305. Bank lisenziyalarının verilməsində və ləğv edilməsini hansı orqan həyata keçirir

ədliyyə nazirliyi

• nazirlər kabineti

• nazirlər kabineti

+ Mərkəzi Bank

• maliyyə nazirliyi

306. Bankların idarə olunmasına və işinə nəzarəti həyata keçirən orqan

• İdarə Heyəti

• Səhmdarların ümumi yığıncağı

+ Müşahidə Şurası

• AuditnKomitəsi

• Audit departamenti və ya şöbə

307. Bankın məsul icra orqanı

• Audit departamenti və ya şöbə

• Səhmdarların ümumi yığıncağı

• Müşahidə Şurası

+ İdarə Heyəti

• AuditnKomitəsi

308. Bankın cari fəaliyyətinə görə hansı orqan məsuliyyət daşıyır

• Müşahidə Şurası

• Müşahidə Şurası

• audit komitəsi

+ İdarə Heyəti

• məsul icra orqanı

309. Bankın (filial, şöbə və nümayəndəlikləri istisna olmaqla) struktur bölmələrin əsasnamələri hansı orqan təsdiq edir

• Audit Komitəsi

+ İdarə Heyəti

• səhmdarların ümumi yığıncağı

• Audit departamenti və ya şöbə

• Müşahidə Şurası

310. Bankda hər bir fəaliyyət növü üzrə əməliyyatın həyata keçirilməsi və risklərin idarə-edilməsi ilə bağlı daxili qaydalar və prosedurlar hansı orqan təsdiq edir

• səhmdarların ümumi yığıncağı

• Audit departamenti və ya şöbə

• Müşahidə Şurası

+ İdarə Heyəti

• Audit Komitəsi

311. Bankın idarə olunması və fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə hansı orqan məsuliyyət daşıyır

• Müşahidə Şurası

• Audit departamenti və ya şöbə

• Audit Komitəsi

• səhmdarların ümumi yığıncağı

+ Bankın İdarə Heyəti

312. İdarə Heyətinin iсlasları nə zaman keçirilir

• ən azı ildə bir dəfə keçirilir

• ildə 1 dəfə

• ən azı altı 3 ayda bir dəfə keçirilir

+ ən azı ayda bir dəfə keçirilir

• ən azı altı ayda bir dəfə keçirilir

313. Bankda daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sistemlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinə fasiləsiz nəzarəti kim

• Audit Komitəsi

• səhmdarların ümumi yığıncağı

• Müşahidə Şurası

+ Bankın İdarə Heyəti

• Audit departamenti və ya şöbə

314. Bankın risklərinin idarə edilməsi prosedurlarının hazırlanması və tətbiqini kim həyata keçirir

• Audit bölməsi.

• Müşahidə Şurası

• Audit komitəsi

• səhmdarların ümumi yığıncağı

+ İdarə Heyəti

315. Banklarda Komitə sədrlərinin və üzvlərinin fəaliyyətini hansı orqan təyin edir

• Müşahidə Şurası

+ Bankın İdarə Heyəti

• məsul icra orqanı.

• Audit komitəsi

• səhmdarların ümumi yığıncağı

316. Bankın idarə edilməsinə və fəaliyyətinə nəzarət etmək səlahiyyətindədir

• İdarə heyətinin

• Auditor Komitəsinin

+ Muşahidə Şurasının

• Xaricilər

• Umumi yığıncağın

317. Bankın satılması, yenidən təşkili və ləğvi barədə qərarları ……..qəbul edir

• Kreditorlar

• Muşahidə Şurası

+ Səhmdarların ümumi yığıncağı

• İdarə heyəti

• Audit Komitəsi

318. Səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətinə daxil deyildir

• Bankın nizamnaməsi

• Bankın faiz dərəcələri aktivlərinin yerləşdirilməsi siyasəti

+ Bankın büdcəsini qəbul və təsdiq etməmək

• Bankın nizamnaməsini qəbul etmək

• Bankın reqlamentini qəbul etmək

319. Hər bir bankın idarəetmə orqanı

• Maliyyə Nazirliyi

+ İdarə heyəti

• Səhmdarların ümumi yığıncağı

• Muşahidə Şurası

• Audit Komitəsi

320. Səhmdarların ümumi yığıncağı öz səlahiyyətləri daxilində hansı işləri yerinə yetirir:

• təminatız kreditlərin verilməsi.

•bankin məqsədlərini və siyasətiini həyata kecirir,kredit-hesablaşma,investisiya,valyuta fəaliyyətinin icra edir,xarici aləmlə əlaqələr

yaradır;


+ Təşkilatın nizamnaməsini qəbul edir,eytiyac olduqda ona dəyişiklər və əlavələr edir;

• kredit təşkilatının bank qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət edir;

•Öz strukturuna daxil olan təşkilatın,filial və nümayəndəliklərin rəhbər işçilərinin və bütün əməkdaşlarının ödənilmə və mükafatlandırma

sistemini müəyyənləşdirir;

321. Müşahidə Şurası üzvlərinin muzdu hansı formada ödənilir

• heçbiri düz deyil

• dividend

+ bankın əmək haqqı formasında

• bankın bölüşdürülməmiş mənfəətinin faizi şəklində və ya əmək haqqı formasında

• bankın bölüşdürülməmiş mənfəətinin faizi şəklində

322. Banklarda korporativ idarəetmə standartlarinin tətbiqi qaydaları çərçivəsində yaradılan komitələrin əsasnamələri hansı orqan təsdiq edir

• məsul icra orqanı

• bankın Müşahidə Şurası

+ səhmdarların ümumi yığıncağı

• İdarə Heyəti

• audit komitəsi

323. Bankın Müşahidə Şurasına səlahitlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir

• bank fəaliyyətinin kompleks və ayrı-ayrı sahələrinin yoxlanılması barədə qərar qəbul etmək;

• bankın etibarlı və prudensial idarə olunması təmin etmək

• idarə heyətinin üzvlərindən birini sədr təyin edir;

• bankın büdcəsini qəbul və təsdiq etmək;

+ audit komitəsinin üzvlərini təyin etmək üçün audit komitəsinin üzvlərini təyin edir.

324. Bankların idarəetmə strukturuna hansı orqan aiddir

• kredit komitəsi

• qiymət sabitliyi

+ korporativ idarəetmə

• risk komitəsi

• audit komitəsi

325. Kredit təşkilatları hansı qiymətli kağızlarla əməliyyat apara bilər

• İstənilən

• Hec biri

• Hamısı


+ Azərbaycanın Mərkəzi bankının xüsusi lisenziyasına müvafiq olan

• Emission

326. Qiymətli kağızlar bazarında kredit təşkilatları ………kimi çıxışıdır

• Budcə vəsaitinin boluşdurucusu

• Sığortalayan,sığortalanan

• Rezident və qeyri rezident

• Heç biri

+ Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı, investor, emitent

327. Mərkəzi bankın krediti dövlətin qiymətli kağızlarının girovu ilə təmin olunmur

• Lombard kreditlər

• Overnayt” kreditlər

• Gundaxili kreditlər

+ Birgunluk hesablaşma kreditlər

• Uzun müddətli kreditlər

328. Öz passivlərinin formalaşdirmaq ücün banklar hansı qiymətli kağızların emissiyasından istifadə edir

• veksel;

• Adi səhm;

• imtiyazlı səhm;

+ cavabların hamısı doğrudur

• sertifikat;

329. Mərkəzi Bankın daxili audit bölməsi tabedir

• Mərkəzi Bankın maliyyə nəzarət komitəsinə

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə;

• Mərkəzi Bankın maliyyə departmentinə.

+ Mərkəzi Bankın daxili audit komitəsinə

• Daxili audit bölməsi bilavasitə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədrinə tabedir;

330. Mərkəzi Bank pul siyasəti üzrə hədəflərinə nail olmaq üçün hansı alətlərdən istifadə edir

• kredit əməliyyatlar

• pul aqreqatları

• xarici valyuta ilə alqı-satqı və digər əməliyyatlar.

• qiymətli kağızlarla alqı-satqı və digər əməliyyatlar;

+ faiz dəhlizinin parametrləri, məcburi ehtiyat normaları, açıq bazar əməliyyatları

331. Mərkəzi bankların pul siyasəti üzrə əsas alətlərinə hansılar aiddir

• Toksik aktivlərin alınması

+ Faiz dərəcələrinin aşağı salınması

• Rekapitalizasiya

• Məcburi ehtiyatların azaldılması

• Milli valyutanın devalvasiyası

332. Aşağıdakılardan hansıları mərkəzi bankların bank sisteminin xilas edilməsi üzrə əsas alətləridir

• Rekapitalizasiya

• Məcburi ehtiyatların azaldılması

• Deposit qarantiyasının 100%-dək genişləndirilməsi

+ Milli valyutanın devalvasiyası

• restrukturizasiya

333. Nağdsız hesablaşmalar həyata keçirilərkən hansı ödəniş sənədlərindən istifadə edilir

• elektron ödəniş sənədləri, Ödəniş sərəncamları; inkasso tapşırıqları və akkreditivlər.

• qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi.

• Ödəniş sərəncamları;inkasso sərəncamları;inkasso tapşırıqları və akkreditivlər.

• Ödəniş sərəncamları;inkasso tapşırıqları və akkreditivlər.

+ Ödəniş tapşırıqları;inkasso sərəncamları;inkasso tapşırıqları və akkreditivlər.

334. Kreditlərin verilməsi meyarları hansı amillərlə müəyyən edilir

+ Kreditin növü ilə bağlı iqtisadi/bazar sektorunun vəziyyəti və həmin sektorda borcalanın vəziyyəti;

• kreditlərin həcmi, müddəti, risklərin səviyyəsi, borcalanın fəaliyyət növü;

• Kreditin, habelə onun müqabilində təklif olunan təminatın bazar və iqtisadi dəyişikliklərə qarşı həssaslığı.

• qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi.

•Borcalanın kredit tarixi, habelə tarixi məlumatlar və müxtəlif ssenarilər nəzərə alınmaqla nağd vəsait axını proqnozlarına əsasən

borcalanın cari kredit qaytarma qabiliyyəti;

335. Banklar kreditlərə tətbiq ediləcək faiz dərəcələrini müəyyənləşdirərkən nələr nəzərdə tutulmalıdır

• makroiqtisadi vəziyyət, inflasiya səviyyəsi və MB uçot dərəcəsi.

+ resursların dəyərini, xidmət xərclərini, ümumi inzibati xərcləri, mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatı və yetərli iqdarda

mənfəəti, portfel üzrə itkiləri, eləcə də əlavə komisyon haqları.

• kredit resursların dəyəri və xidmət xərcləri.

• Təminatın dəyəri bankı kredit əməliyyatı üzrə dəyən zərərdən qorumaq üçün kifayət etməlidir.

• Hökümətin iqtisadi siyasəti və MB uçot dərəcəsi.

336. Kommersiya bankının resurslarının formalaşması üzrə əməliyyatlar hansı qrupa aiddir?

• komisyon əməliyyatlar

• trast əməliyyatlar;

• komisyon əməliyyatlar.

+ passiv əməliyyatlar;

• aktiv əməliyyatlar;

337. Bankın müştərilərinin tapşırığı ilə və ödənişli əsasda yerinə yetirdiyi əməliyyatlar hansı qrupa aiddir

• komisyon əməliyyatlar;

• pul bazarı.

• İPO;


+ aktiv əməliyyatlar;

• passiv əməliyyatlar

338. hesablaşma nağdsız hesablaşma formasına aid edilmir:

• ceklə


• qeydlərlə

• odəniş tapşırığı ilə

+ səhm və istiqrazla

• akkreditivlə

339. Banklar muştərilərin hesabları üzrə əməliyyatları əsasında həyata keçirirlər

• hesab-faktura

• yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən

• nəqliyyat qaiməsi

+ hesablaşma sənədləri

• uyğunluq sertifikatı ilə

340. Bankda Audit Komitəsinin və daxili audit bölməsinin fəaliyyətinin standartlarını və qaydalarını hansı orqan müəyyən edir

• Bankın İdarə Heyəti

• Mərkəzi Bank

• bankın Müşahidə Şurası

• Audit Komitəsi

+ səhmdarların ümumi yığıncağı

341. Daxili audit bölməsi hansı orqana tabedir

• Müşahidə Şurası

+ Audit Komitəsi

• heç birinə

• Bankın İdarə Heyəti

• səhmdarların ümumi yığıncağı

342. Bankda vəzifə təlimatlarını kim təsdiq edir

• Müşahidə Şurası

• Audit Komitəsi

• idarə heyəti

+ struktur bölmələrin rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilir

• səhmdarların ümumi yığıncağı

343. Bankın İdarəetmə orqanlarının əsasnamələrini hansı orqan təsdiq edir

• audit komitəsi

• idarə heyəti

• müşahidə Şurası

+ Səhmdarların Ümumi Yığıncağı

• məsul icra orqanı

344. Bankın təşkilati strukturunu hansı orqan təsdiq edir

• Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və ya onun verdiyi qərarlar

• idarə heyəti

• Bankın məsul icra orqanı

+ Səhmdarların Ümumi Yığıncağı səlahiyyətlər əsasında Müşahidə Şurası

• Müşahidə Şurası

345. Bankların idarəetmə strukturuna hansı orqanlar daxildir

• Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti

• Səhmdarların ümumi yığıncağı və AuditnKomitəsi

• yalnız idarə heyəti

+ Səhmdarların ümumi yığıncağı, Müşahidə Şurası, Auditn Komitəsi və İdarə Heyəti

• İdarə Heyəti və Səhmdarların ümumi yığıncağı

346. Bankın idarə heyətinin tərkibi az olmamalıdır

• 6 nəfərdən

+ 3 nəfərdən

• 5 nəfərdən

• 4 nəfərdən

347. Bankn muşahidə şurasının iclasları ən azı ayda bir keçirilir

• 4 ayda

• 7 ayda


• 6 ayda

+ 3 ayda


• 5 ayda

348. Bankın müşahidə şurasının üzvləri hansı müddətə təyin edilirlər

• 5 ildən cox olmayan

• 1 ildən cox olmayan

• 6 ildən cox olmayan

+ 4 ildən cox olmayan

• 10 il muddətinə

349. Bankın müşahidə şurası nəfərdən az olmamaqla tək sayda üzvlərindən ibarətdir.

• doqquz

• on


• beş

+ üç


• yeddi

350. Bankın kapital ehtiyyatlarının artırılması haqqında qərar qəbul etmək……. səlahiyyətindədir

• Umumi yığıncağın

• İdarə heyətinin

• Auditor Komitəsinin

+ Muşahidə Şurasının• Səhmdarların ümumi yığıncağınınmüştərilərinin
Yüklə 60,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin