1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?


Gələcək dovrlərin gəlirlərinə (icarə haqqı və i.a.) aid olan vəsaitlər daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?Yüklə 0,79 Mb.
səhifə3/6
tarix18.06.2018
ölçüsü0,79 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6

177. Gələcək dovrlərin gəlirlərinə (icarə haqqı və i.a.) aid olan vəsaitlər daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 51 KT-83

B) DT- 83 KT-50

C) DT- 83 KT-51

D) DT- 52 KT-83

E) DT- 83 KT-52178. Qeyri-maddi aktivlərin dəyəri odənildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 04 KT-51

B) DT- 04 KT-60

C) DT- 51 KT-04

D) DT- 51 KT-60

E) DT- 60 KT-04179. Pensiya fonduna, sosial sığorta fonduna, olan borclar köçüruldukdə uçotda necə əks olunur?

A) DT- 69 KT-51

B) DT- 51 KT-69

C) DT- 50 KT-69

D) DT- 69 KT-50

E) DT- 69 KT-52180. Hesablaşma hesabından akkreditiv acıldıqda belə müxabirləşmə verilir:

A) DT- 55 KT-51

B) DT- 51 KT-55

C) DT- 57 KT-51

D) DT- 51 KT-57

E) DT- 55 KT-50181. Bankdakı xususi hesabdan ceklə alınmış məbləğ deponentləşdirildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 55 KT-51

B) DT- 56 KT-51

C) DT- 57 KT-51

D) DT- 51 KT-55

E) DT- 51 KT-56182. Alınmış maddi qiymətlilərə və yerinə yetirilmiş işlərə gorə malsatan və subpodratcıların hesab-fakturaları ödənildikdə hansı mühasibat yazılışı rəsmiyyətə salınır?

A) DT- 60 KT-51

B) DT- 63 KT-55

C) DT- 61 KT-51

D) DT- 51 KT-60

E) DT- 51 KT-63183. Dovlət və yerli faizli istiqrazlar alındıqda hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT-58 KT-51

B) DT-08 KT-51

C) DT-51 KT-58

D) DT-58 KT-50

E) DT-50 KT-58184. Borcun odənilməsi hesabına qiymətli kağızlar digər muəssisələrə verildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 76 KT-58

B) DT- 60 KT-58

C) DT- 51 KT-57

D) DT- 76 KT-51

E) DT- 58 KT-76185. Tikinti müəssisəsi malsatanlardan azqiymətli və tezkohnələn əşyalar almışdırsa hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 12 KT-60

B) DT- 12 KT-51

C) DT- 60 KT-51

D) DT- 76 KT-12

E) DT- 76 KT-51186. Yerinə yetirilmiş podrat işlərinə gorə podratcılara borc əks etdirildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

A) DT- 20 KT-60

B) DT- 26 KT-60

C) DT- 60 KT-51

D) DT- 20 KT-76

E) DT- 60 KT-20187. 71-“Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar” hesabı debet üzrə aşağıdakı hesablarla müxabirləşir:

A) 50, 51, 52, 55, 56, 76

B) 08, 10, 12, 20, 26, 29

C) 50, 51, 52, 55, 70, 71

D) 08, 10, 12, 20, 26

E) 08, 10, 50, 51, 52188. Qeyri-maddi aktivlərə nələr daxil deyil?

1- torpaqdan və təbii sərvətlərdən istifadə hüququ

2- patentlər

3- dövriyyəvəsaitləri

4- broker yerlər

5- proqram təminatı

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


189. Hansı sub hesab “ Materiallar”sintetikhesabına aid deyil?

1- tara və tara materialları

2- xammal və materiallar

3- ehtiyat hissələri

4- müvəqqəti (titulsuz) tikililər

5- tikinti materialları

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 1


190. Balans hansı hissələrdən ibarətdir?

A) aktiv və passiv

B) aktiv və kredit

C) passiv və debet

D) debet və aktiv

E) aktiv və debet191. Balansın aktivində nələr əks olunur?

1- nizamnamə kapitalı

2- əsas vəsaitlər və sair aktivlər

3- ehtiyatlar və məsrəflər

4- pul vəsaitləri

5- hesablaşmalar və sairə aktivlər

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4, 5192. Balansın passivində nələr əks olunur?

1- xüsusi vəsait mənbəələri

2- uzunmüddətli kreditlər və qısamüddətli bank kreditləri

3- əsas vəsaitlər və sair aktivlər

4- nizamnamə kapitalı

5- mənfəət

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 3, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 2, 4, 5193. Balans aktiv üzrə neçə bölmədən ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 6


194. Balans passiv üzrə neçə bölmədən ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 5


195. Təsərrüfat əməliyyatlarının təsiri ilə əlaqədar olaraq müəssisə balansında neçə formada dəyişikliklər əmələ gəlir?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 6

E) 8


196. Mühasibat uçotu hesabı nədir?

A) təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların və mühasibat uçotunda digər informasiyanın qruplaşdırılması və saxlanması üçün vahid əsasdır

B) təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların saxlanması üçün vahid əsasdır

C) mühasibat uçotunda digər informasiyanın qruplaşdırılması və saxlanması üçün vahid əsasdır

D) təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların və mühasibat uçotunda digər informasiyanın qruplaşdırılması üçün vahid əsasdır

E) təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların qruplaşdırılması üçün vahid əsasdır197. İlk milli hesablar planı neçənci ildə və harada yaradılmışdır?

A) 1937-ci ildə Almaniyada

B) 1931-ci ildə Almaniyada

C) 1937-ci ildə Fransada

D) 1938-ci ildə İtaliyada

E) 1930-cu ildə Fransada198. Hansı hesablar aktiv hesablardır?

1- Əsas vəsaitlər

2- Qeyri-maddi aktivlər

3- Kassa

4- Ehtiyat kapitalı

5- Valyuta hesabı

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 2, 3, 5199. Hansı hesablar passiv hesablardır?

1- Əsas vəsaitlər

2- Qeyri-maddi aktivlər

3- Nizamnamə kapitalı

4- Ehtiyat kapitalı

5- Valyuta hesabı

A) 3, 4


B) 1, 2

C) 4, 5


D) 1, 5

E) 2, 4


200. Hansı hesablar aktiv-passiv hesablardır?

1- Əsas vəsaitlər

2- Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi

3- Mən­fəət və zərər

4- Ehtiyat kapitalı

5- Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar

A) 3, 5


B) 2, 3

C) 1, 5


D) 2, 4

E) 1, 3


201. İkili yazılış neçə formada olur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 6


202. İkili yazılış forması deyil:

1- sadə

2- qarışıq

3- mürəkkəb

4- şaxəli

A) 1, 3


B) 1, 2

C) 2, 3


D) 1, 4

E) 2, 4


203. Mühasibat uçotu hesabları hansılardan ibarətdir?

A) sintetik və analitik

B) sintetik və aktiv

C) analitik və passiv

D) debet və passiv

E) aktiv və kredit204. Mühasibat uçotunun sintetik hesablarında nələr əks olunur?

A) Müəssisə əmlakının iqtisadi qrupları göstəriciləri, onların formalaşdırılması mənbələri və bütün təsərrüfat əməliyyatları pul ifadəsində, cəmləşmiş formada əks olunur

B) Müəssisə əmlakının formalaşdırılması mənbələri və bütün təsərrüfat əməliyyatları pul ifadəsində, cəmləşmiş formada əks olunur

C) Müəssisə əmlakının iqtisadi qrupları göstəriciləri, bütün təsərrüfat əməliyyatları pul ifadəsində, cəmləşmiş formada əks olunur

D) Müəssisə əmlakının iqtisadi qrupları göstəriciləri, cəmləşmiş formada əks olunur

E) Müəssisə əmlakının iqtisadi qrupları göstəriciləri, onların formalaşdırılması mənbələri və bütün təsərrüfat əməliyyatları natural ifadəsində, cəmləşmiş formada əks olunur205. İlkin sənədlər nədir?

A) təsərrüfat əməliyyatları və onların aparılması üçün rəhbərliyin (sahibkarın) göstərişini təsdiq edən yazılı şəhadətnamədir

B) təsərrüfat əməliyyatlarının aparılması üçün rəhbərliyin (sahibkarın) göstərişini təsdiq edən yazılı şəhadətnamədir

C) təsərrüfat əməliyyatları rəhbərliyin göstərişini təsdiq edən yazılı şəhadətnamədir

D) gündəlik əməliyyatları və onların aparılması üçün rəhbərliyin (sahibkarın) göstərişini təsdiq edən yazılı şəhadətnamədir

E) təsərrüfat əməliyyatları və onların aparılması üçün rəhbərliyin (sahibkarın) göstərişini təsdiq sənəddir206. Mühasibatlıq sənədlərini kimlər imzalamalıdır?

A) I imza müəssisədə ümumi rəhbərlik funksiyasını icra edən şəxs, II imza isə mühasibata rəhbərlik funksiyasını icra edən şəxs

B) müəssisədə rəhbərlik funksiyasını icra edən şəxs

C) mühasibata rəhbərlik funksiyasını icra edən şəxs

D) I imza müəssisədə menecer funksiyasını icra edən şəxs, II imza isə mühasib funksiyasını icra edən şəxs

E) I imza müəssisədə ümumi rəhbərlik funksiyasını icra edən şəxs, II imza isə mühasibatlıqda işləyən şəxs207. Sənəd dövriyyəsi nədir?

A) Bütün mühasibat uçotu sənədlərinin rəsmiyyətinə başlanandan onların müəyyən formaya salınması nəticəsində formalaşdıqdan sonra saxlanmağa (arxivə) verilməsi

B) Bütün mühasibat uçotu sənədlərinin rəsmiyyətə salındıqdan sonra saxlanmağa (arxivə) verilməsi

C) Bütün mühasibat uçotu sənədlərinin rəsmiyyətinə başlanandan onların müəyyən formaya salınması nəticəsində formalaşdırılması

D) Bütün mühasibat uçotu sənədlərinin onların müəyyən formaya salınması nəticəsində formalaşdıqdan sonra saxlanmağa (arxivə) verilməsi

E) Bütün mühasibat uçotu sənədlərinin rəsmiyyətinə başlanandan onların müəyyən formaya salınması nəticəsində formalaşdıqdan sonra müəyyən düzəlişlərin edilməsi208. Əsas vəsaitlər mühasibat uçotunda əks etdirilir.

A) ilk dəyəri ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində

B) ilk dəyəri ilə, yəni onların alınmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində

C) cari dəyəri ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində

D) qalıq dəyəri ilə, yəni onların quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində

E) ilk və qalıq dəyəri ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində209. Əsas vəsaitlərin ilk dəyəri nə zaman dəyişə bilər?

1- onlar yenidən qiymətləndirildikdə

2- yenidən qurulduqdu

3- onlarda yeni tikinti işləri aparıldıqda

4- digər müəssisəyə satıldıqda

5- yeni avadanlıqlar quraşdırıldıqda və onların müvafiq obyektləri qismən ləğv edildikdə

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 2, 3, 4, 5210. Əsas vəsaitlərə aid deyil:

1- nəqliyyat vasitələri

2- əmək alətləri

3- maşınlar

4- ötürücü qurğular

5- binalar

6- təsərrüfat inventarları

A) 2, 6


B) 2, 5

C) 1, 2


D) 1, 4

E) 3, 4


211. Əsas vəsaitin bərpa dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

A) əsas vəsaitin təkrar istehsalının dəyəri

B) müəssisəyə daxil olduğu dəyər

C) satın alınma və quraşdırılma dəyəri

D) quraşdırılma dəyəri

E) təmir zamanı çəkilən xərclər212. Əsas vəsaitlərin dəyəri nə zaman azalır?

A) köhnəldikdə

B) yenidən qurulduqdu

C) satıldıqda

D) icarəyə verildikdə

E) icarəyə götürüldükdə213. Əsas vəsaitin amortizasiyası (köhnəlməsi) nədir?

A) əsas vəsaitin köhnəlməsi ilə əlaqədar dəyərinin azalmasınının pul şəklində ifadəsi

B) əsas vəsaitin köhnəlməsi ilə əlaqədar dəyərinin artmasının pul şəklində ifadəsi

C) əsas vəsaitin dəyərinin azalmasınının pul şəklində ifadəsi

D) əsas vəsaitin dəyərinin artmasınını pul şəklində ifadəsi

E) əsas vəsaitin köhnəlməsi ilə əlaqədar miqdarının azalmasınının pul şəklində ifadəsi214. Əsas vəsaitin qalıq dəyəri necə hesablanır?

A) Əsas vəsaitin ilkin dəyərindən hesablanmış köhnəlmə məbləği çıxılır

B) Əsas vəsaitin qalıq dəyəri ilə hesablanmış köhnəlmə məbləği arasındakı fərqi çıxdıqdan sonra onun qalıq dəyəri müəyyən edilir

C) Əsas vəsaitin cari dəyərindən hesablanmış köhnəlmə məbləği çıxılır

D) Əsas vəsaitin ilkin dəyərindən aylıq köhnəlmə məbləği çıxılır

E) Əsas vəsaitin cari dəyərindən hesablanmış təmir məbləği çıxılır215. Müəssisə və şirkətlərə əsas vəsaitlər hansı mənbələrdən daxil olur?

1- başqa təşkilatdan əvəzsiz olaraq verilir

2- qısa müddətə icarəyə götürülür

3- digər müəssisə və şəxslərdən pulla alınır

4- müəssisənin özü tərəfindən hazırlanır

5- müəssisə yaradılarkən nizamnamə kapitalı for­masında səhmdarlar verir

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5216. Hansı sənədlərdə heç bir dü­zə­lişə yol verilmir?

A) kassa

B) ilkin

C) balans

D) hesabat

E) aktiv217. İlkin sənədlərdə və uçot registrlərində hansı şərtlərlə düzəlişlərə yol verilir?

A) Səhvlərin düzəlişi həmin sənədi imza etmiş şəxslərin imzası ilə düzəlmiş tarixi göstərilməklə təsdiq edilməlidir

B) Səhvlərin düzəlişi həmin sənədi imza etmiş şəxslərin imzası ilə təsdiq edilməlidir

C) Səhvlərin düzəlmiş tarixi göstərilməklə təsdiq edilməlidir

D) Səhvlərin düzəlişi həmin səhvi tapmış şəxsin imzası təsdiq edilməlidir

E) Səhvlərin düzəlişi həmin sənəddə düzəlişin edildiyi tarix göstərilməklə təsdiq edilməlidir218. İnventarlaşma nədir?

A) müəssisə mühasibat uçotunda əks olunmuş əmlakın faktiki yoxlanması və müəyyən olunması formasıdır

B) müəssisə mühasibat uçotunda əks olunmuş əmlakın faktiki yoxlanması formasıdır

C) müəssisə mühasibat uçotunda əks olunmuş əmlakın müəyyən olunması formasıdır

D) müəssisə əmlakının faktiki yoxlanması və müəyyən olunması formasıdır

E) müəssisənin nizamnamə sənədlərində əmlakın faktiki yoxlanması və müəyyən olunması formasıdır219. Balans nədir?

A) bislanx, bis-iki, lanx-tərəzinin bir-birinə bərabər olan iki hissəsi

B) debet və kredit hissələri olan ikili yazılış üsuludur

C) müəssisədə həyata keçirilən satış əməliyyatlarının məcmusudur

D) bislanx, bis- tərəzinin bir-birinə bərabər olan iki hissəsi, lanx- iki

E) hesabların aktiv-passivlərini özündə əks etdirən sənəddir220. Balansın bərabərlik sim­volu ilk dəfə nə zaman və harada əks olunmuşdur?

A) 1946-cı ildə Mühasiblərin Beynəlxalq Konqresində, qerbində

B) 1947-ci ildə Beynəlxalq Konqresdə , qerbində

C) 1946-cı ildə Mühasiblərin Beynəlxalq Konqresində, bayrağında

D) 1940-cı ildə Beynəlxalq Konqresdə, qerbində

E) 1946-cı ildə Sahibkarların Beynəlxalq Konqresində, bayrağında221. Balans hesabatı nə zaman tərtib oluna bilər?

A) müəssisə yaradılan tarixə, aylıq, rüblük, ya­rım illik, 9 aylıq və müəssisə ləğv olunarkən

B) müəssisə yaradılan tarixə, aylıq, rüblük, ya­rım illik və müəssisə ləğv olunarkən

C) müəssisə yaradılan tarixə, aylıq, rüblük, 9 aylıq və müəssisə ləğv olunarkən

D) müəssisə yaradılan tarixə, aylıq, ya­rım illik, 9 aylıq və müəssisənin ləğv olunma tarixinə

E) aylıq, rüblük, yarım illik, 9 aylıq və müəssisə ləğv olunarkən222. Giriş balansı nə zaman tərtib olunur?

A) müəssisə yaradılmış tarixə nizamnamə fondu əsasında tərtib olunur

B) müəssisənin fəaliyyətdə olduğu bütün dövrdə dövrü olaraq uçot siyasətinə və hesabat dövrlərinə uyğun tərtib olunur

C) müəssisənin fəaliyyətdə olduğu dövrdə rüblük olaraq uçot siyasətinə uyğun tərtib olu­nur

D) müəssisə yaradılmış tarixə tərtib olunur

E) böyük müəssissələrin bir neçə müəssisəyə ayrılması ilə əlaqədar tərtib olunur223. Bölüşdürmə balansınə zaman tərtib olunur?

A) böyük müəssissələrin bir neçə müəssisəyə ayrılması ilə əlaqədar tərtib olunur

B) müəssisənin fəaliyyətdə olduğu bütün dövrdə dövrü olaraq uçot siyasətinə və hesabat dövrlərinə uyğun tərtib olunur

C) müəssisə yaradılmış tarixə nizamnamə fondu əsasında tərtib olunur

D) müəssisə yaradılan tarixə, aylıq, rüblük, yarım illik, 9 aylıq və müəssisə ləğv olunarkən tərtib olunur

E) müəssisə yaradılmış tarixə tərtib olunur224. Birləşmə balansı nə zaman tərtib olunur?

A) bir neçə müəssisənin bir müəssisə tabeçiliyində birləşməsi ilə əlaqədar olaraq tərtib olunur

B) böyük müəssissələrin bir neçə mü­əssisəyə ayrıl­ma­sı ilə əlaqədar tərtib olunur

C) müəssisənin fəaliyyətdə olduğu bütün dövrdə dövrü olaraq uçot siyasətinə və hesabat dövrlərinə uyğun tərtib olunur

D) müəssisə yaradılmış tarixə tərtib olunur

E) müəssisə yaradılmış tarixə nizamnamə fondu əsasında tərtib olunur225. Təsərrüfat əməliyyatlarının baş verməsi, tamamlanması və onun rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyü üçün məsul şəxslərin sənədlərdə hansı rekvizitləri əks olunmalıdır?

1- vəzifələri

2- soyadı

3- adı

4- atasının adı

5- doğum tarixi

6- şəxsi imzaları

A) 1, 2, 3, 4, 6

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4, 6

E) 2, 3, 4, 5, 6226. Pul və hesablaşma sənədlərini, maliyyə və kredit öhdəliklərini müəssisənin rəhbərinin təsdiq etdiyi siyahıya əsasən imza etmək hüququ olan ən azı neçə şəxs imzalamalıdır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 6


F) təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotunun və mühasibat (maliyyə) hesabatının düzgünlüyünü obyektiv qiymətləndirmək məqsədi ilə aparılır

G) təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotu sənədlərini yoxlamaq üçün

H) mühasibat uçotunun vacibliyini göstərmək üçün

I) təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotunun qiymətləndirmək məqsədi ilə aparılır

J) müəssisənin rəhbərini işdən çıxarmaq məqsədi ilə aparılır

227. Yazılı uçot harada və nə zamandan mövcud olmuşdur?

A) Misirdə bizim eraya qədər XIII əsrdə

B) Misirdə bizim eraya qədər XII əsrdə

C) Yunanıstanda bizim eraya qədər XIII əsrdə

D) Yunanıstanda bizim eraya qədər X əsrdə

E) Babilistanda bizim eraya qədər XI əsrdə228. Mühasibat uçotunu bəzən necə adlandırırlar?

A) sahibkarlığın dili

B) idarəetmə dili

C) kompyuter dili

D) təsərrüfat uçotu

E) operativ uçot229. Cari nəzarət nə zaman aparılır?

A) təsərrüfat əməliyyatı icra olunduğu dövrdə

B) təsərrüfat əməliyyatının icra olunmasına qədər

C) nəzarətin icra olunmasından sonra

D) əməliyyatın icra olunmasından sonra

E) mühasibat əməliyyatının icra olunmasına qədər230. Sonrakı nəzarət nə zaman aparılır?

A) əməliyyatın icra olunmasından sonra

B) əməliyyatı icra olunduğu dövrdə

C) təsərrüfat əməliyyatının icra olunmasına qədər aparılmalı

D) mühasibat əməliyyatının icra olunmasına qədər aparılmalı

E) nəzarətin icra olunmasından sonra231. Təsərrüfat əməliyyatının icra olunmasına qədər aparılmalı olan nəzarət forması hansıdır?

A) ilkin

B) operativ

C) cari

D) sonrakı

E) statistik232. Təsərrüfat əməliyyatın icra olunmasından sonra aparılmalı olan nəzarət forması hansıdır?

A) sonrakı

B) operativ

C) cari

D) ilkin

E) statistik233. Təsərrüfat əməliyyatı icra olunduğu dövrdə aparılmalı olan nəzarət forması hansıdır?

A) cari

B) operativ

C) ilkin

D) sonrakı

E) statistik234. Operativ uçotun fərqli cəhətləri hansılardır?

1- bir qayda olaraq tələb olunduğu halda aparılır

2- təqdim olunması üçün vaxt müəyyən olunmur

3- nəticəsi internet saytlarında əks olunur

4- istənilən vaxtda sənədləşdirilməsindən hazırlanıb təqdim olunmasıdır

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 4235. Operativ uçot necə ötürülə bilər?

1- şifahi

2- jurnal və qəzet

3- telefon

4- teleqraf və ya faks

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3

D) 2, 3, 4

E) 2, 4236. Maliyyə Nazirliyinin «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar Planı və onun tətbiqinə dair Təlimatı» neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

A) 01 yanvar 1996-cı il

B) 01 yanvar 1997-cı il

C) 07 yanvar 1996-cı il

D) 01 yanvar 1995-cı il

E) 21 yanvar 1996-cı il237. Mövcud olan qanunçuluğa əsasən mühasibat uçotunun hansı əsas prinsipləri vardır?

1- Mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

2- Mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

3- Təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün təminatı

4- Təsərrüfat fəaliyyətində ehtiyatlılığın təminatı

5- Sənədləşdirmə

6- Qiymətləndirmənin təminatı

7- İnventarlaşma

A) 1, 2, 3, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 2, 4, 5, 6, 7

E) 1, 3, 4, 6, 7238. Mühasibat uçotunun ünsürləri hansılardır?

1- Fasiləsizlik

2- Sənədləşmə

3- İnvertarlaşma

4- Qiymət və kalkulyasiya

5- Hesablar sistemi və ikitərəfli yazılış

6- Qiymətləndirmənin təminatı

7- Mühasibat balansı

8- Hesabat

A) 2, 3, 4, 5, 7, 8

B) 2, 3, 4, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4, 7

D) 1, 3, 4, 5, 8

E) 1, 2, 4, 5, 6, 7239. Tərtib olunmuş bütün ilkin sənədlər özündə hansı zəruri rekvizitləri əks etdirməlidir?

1- sənədin adı və nömrəsi

2- sənədi imzalayan şəxslərin ünvanı

3- sənədin kodu

4- sənəd tərtib edilən müəssisənin ünvanı


Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə