1. Maliyyə metodlarına aiddirYüklə 0,51 Mb.
səhifə1/4
tarix25.05.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#51571
  1   2   3   4

1. Maliyyə metodlarına aiddir:

A) planlaşdırma, proqnozlaşdırma, sığorta, lizinq, faktorinq

B) sığorta, icarə, amortizasiya artırmaları, iqtisadi fondlar, faktorinq,

C) İcarə haqqı, qiymət, lizinq, planlaşdırma, sığorta, maddi həvəsləndirmə

D) lizinq, faktorinq, maliyyə sanksiyaları, gəlir, proqonozlaşdırma

E) planlaşdırma, sığorta, faktorinq, mənfəət, iqtisadi fondlar.2. Maliyyə menecmentində ıdarəetmə obyekti:

A) Təsərrüfat subyektləri arasında maliyyə münasibətlərinin məcmusu

B) Maliyyə və kredit müəssisələri arasında münasibətlər

C) Sığorta kompaniyaları ilə tikinti təşkilatları arasında münasibətlər

D) Büdcə təşkilatlan ilə işçilər arasmda

E) Dövlət idarəetmə orqanlan arasında.3. Maliyyə nədir?

A) mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fodlarının formalaşdırılması, bölgüsü və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi münasibətlərdir

B) pul fondlarının məcmusudur

C) dövlətin pul vəsaitidir

D) dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur

E) dövlətin pul vəsaitlərinin formalaşması, bölgüsü və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi münasibətlərdir4. Tikinti təşkilatının ödəmə imkanlarını xarakterizə edir:

A) kritik likvidlilik əmsalı

B) mütləq likvidlik əmsalı

C) xüsusi kapitalın təmərküzü əmsalı

D) xüsusi kapitalın manevrilik əmsalı

E) cari likvidlik əmsalı.5. Tez reallaşdırılan aktivlər:

A) debitor borcları və digər aktivlər

B) gələcək dövrün xərcləri

C) qısamüddətli qiymətli kağızlar

D) qısamüddətli maliyyə vəsaiti

E) uzunmüddətli kapital qoyuluşu.6. Xüsusi dövriyyə vəsaitinin ümumi dövriyyə vəsaitinə nisbəti:

A) xüsusi kapitahn manevrlilik əmsalı

B) xüsusi kapitalın təmərküzü əmsalı

C) mütləq likvidlik əmsalı

D) muxtariyyət əmsalı

E) borc və xüsusi vəsaitlərin nisbəti əmsalı.7. Aşağıdakı xərclərdən hansı innovasiya müəssisəsinin əsaslı xərclərinə aid deyildir?

A) xammal-materiala çəkilən xərclər

B) maşın və avadınlıqlara çəkilən xərclər

C) torpaq sahəsinə çəkilən xərclər

D) binaya çəkilən xərclər

E) təcrübə meydançaları və laboratoriyaların əsas avadanlıqlarına çəkilən xərclər.8. Hansı obyektin bölgüsü maliyyə vasitəsi ilə həyata keçirilir?

A) ÜDM dəyərinin

B) istehsal fondları

C) əhalinin gəlirlərinin

D) istehsal və qeyri istehsal fondları

E) kredit fondları9. Maliyyənin nəzarət funksiyasının obyektivliyi nədən asılıdır?

A) dəqiq maliyyə məlumatlarından

B) nəzarət orqanlarının fəaliyyətindən

C) qanunvericilikdən

D) parlamentdən

E) maliyyə mexanizmdən10. Maliyyənin funksiyalarını göstərin

A) nəzarət və bölgü

B) təkraristehsal və sosial

C) sosial və sabitləşdirici

D) tənzimləmə və beynəlxalq

E) stimullaşdırıcı və sabitləşdirici11. Ümümdövlət maliyyəsinə aid olanları seçib göstərin

A) dövlət krediti, büdcədənkənar dövlət pul fondu

B) müəssisələrin maliyyəsi, büdcədənkənar dövlət pul fondu

C) sosial sığorta fondu, müəssisələrin maliyyəsi

D) sığorta, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi

E) qeyri istehsal sahələrinin maliyəsi12. Nəyə görə təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir?

A) çünki burada dəyər yaradılır

B) çünki burada maliyyə münasibətləri daha çox inkişaf etmişdir

C) çünki maliyyə münasibətlərinin mərkəzləşmə dərəcəsi bu sahədə daha çoxdur

D) çünki dövlət maliyyəsinin yaranmasında yaxından iştirak edir

E) çünki burada məqsədli fondlar yaradılır13. Fərdi müəssisələrə aid olmayan hüquqi tələbi göstərin

A) Əgər başqa adamların əməyindən istifadə olunursa, muzdla işə götürmək haqqında mövcud qanunvericilik gözlənilməməlidir

B) Ticarət edilməsi və ya xidmət göstərilməsi haqqında müvafiq səlahiyyətli orqanlardan lisenziya alınmalıdır

C) Ərazi vergilər idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalıdır

D) Fərdi müəssisə şəxsin öz adı altında fəaliyyət göstərirsə, onun qydiyyatından keçməsi tələb olunmur

E) Ərazi vergilər idarəsində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmamalıdır14. Büdcə sisteminin təşkili prinsipi hansıdır?

A) vahidlik

B) mərkəzlilik

C) unversallıq

D) tarazlıq

E) ədalətlilik15. Biznes-planın əsas vəzifələrinə hansı variant aid deyil?

A) firmanın əlverişli imicinin formalaşdırılması

B) arzu edilən nəticələrə nail olmağın reallıq səviyyəsinin əsaslandırılması

C) mövcud fəaliyyətin yeniləşdirilməsi və ya yeni fəaliyyətin yaradılmasının məqsədəuyğunluğunu əlaqədar subyektlərə inandırmaq

D) yeni ideyanın reallaşdırılması üçün tərtib olunmuş ləyihədə göstərilən keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə nail olmağın mümkünlüyünü tərəfdaşlara, investorlara və digər şəxslərə sübut etmək

E) xarici bazara çıxış və investisiyaların cəlb edilməsi16. Mənfəətin ölçüsü nədən asılıdır?

A) məhsulun maya dəyərindən

B) əsas vəsaitlərin dəyərindən

C) dövriyyə aktivlərin dəyərindən

D) rəqabətdən

E) maddi aktivlərdən17. Nəticələrin xarakterinə görə risklər neçə yerə ayrılır?

A) sadə, spekulativ

B) retrospektiv, prespektiv

C) retrospektiv cari

D) siyasi, iqtisadi

E) retrospektiv, prespektiv18. Maliyyə nəzarətinin metodlarını göstərin:

A) yoxlama

B) sənəd uçotu

C) anketləşdirmə

D) universallıq

E) preventivlilik19. İdarədaxili maliyyə nəzarətini hansı orqan həyata kecirir?

A) sahə nazirliklərinin təftiş apparatı

B) auditor firması

C) mühasibatlıq

D) vergilər nazirliyi

E) müəssisələrin maliyyə şöbələri20. Material və qeyri – material aktivlərə pulun avans edilməsi necə adlanır?

A) real investisiya

B) portfel investisiya

C) xarici investisiya

D) dövlət investisiyası

E) dolayı investisiya21. Vergilərin odənilməsi mərhələsində hansı növ nəzarət həyata kecirilir?

A) cari

B) qabagcadan

C) sonraki

D) qabaqcadan va cari

E) qabaqcadan va sonraki22. Biznes-planın xarici funksiyalarına hansı variantı aid etmək olar?

A) firmanın maliyyə vəziyyətinin gedişinə nəzarət

B) bankdan kredit almaq

C) layihənin həyata keçirilməsinə investisiyanın cəlb edilməsi

D) fond bazarında firmanın səhmlərinin müvəffəqiyyətlə reallaşmasını təmin etmək

E) layihənin yaradılmasının zəruriliyinin təşkilati-maliyyə cəhətdən əsaslandırılması23. Dovlət budcəsində hansı vəziyyət daha əlverişli sayilır?

A) gəlirlərin xərclərə bərəbərliyi

B) gəlirlərin xərclərə üstələməsi

C) xərclərin gəlirləri üstələməsi

D) büdcənin xərclər hissəsinin qismən icra edilməsi

E) büdcənin gəlirlər hissəsinin tam icra edilməsi24. Hansı növ tədiyyələr birbasa vergilərə aid deyildir?

A) əlavə dəyər vergisi

B) mənfəət vergisi

C) əmlak vergisi

D) torpaq vercisi

E) gəlir vergisi25. Sekvestr nəyə görə tətbiq edilir?

A) büdcənin icrasi prosesində xərclərin artmaması ücün

B) büdclərarası tənzimləmə ücün

C) büdcə layihəşinin tərtibi ücün

D) büdcəyə nəzarət etmək ücün

E) büdcə maddabərini sərh etmək ücün26. Real təsərrüfatda maliyyə siyasəti nə vasitəsi ilə həyata keçirilir?

A) maliyyə mexanizmi

B) müəssisələr

C) məqsədli fondlar

D) maliyə strategiyası

E) dövlət büdcəsi27. Dövlət borcu hansı mənbələr hesabına ödənilir?

A) dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına

B) məqsədli büdcədənkənar pul fondlarının hesabına

C) müəssisələrin gəlirləri hcsabına

D) dövlət müəssisələrinin vəsaitləri hesabına

E) dövlət sığorta şirkətlərinin vəsaitləri hesabına28. Büdcə prosesi nədir?

A) büdcə layihəsinin hazırlanması, baxılması, təsdiqi və icrası

B) büdcənin baxılması və qəbulu

C) büdcənin qəbulu və icrası

D) büdcənin qəbulu, icrası və nəzarət

E) büdcə layihəsinin hazırlanması, baxılması və nəzarət29. Dövlət sosial müdafiə fonduna ödəmələr hansı mənbədən faizlə tutulur?

A) əmək haqqı fondundan

B) mənfəətdən

C) məhsulun satışı ilə bağlı mədaxildən

D) chtiyat fondundan

E) yığım fondundan30. Müəssisənin fəaliyyətində göstərilən böhrandan çıxma tədbirlərindən hansı operativ tədbirlərə aid deyildir?

A) İnnovasiya müəssisəsinin konsepsiyasına yenidən baxmaq

B) Ehtiyyatların aşkar edilməsi

C) Kadr dəyişikliyi

D) Ziyanların aradan qaldırılması

E) İntizamı möhkəmləndirmək31. Biznes-plan nədir?

A) müəssisə fəaliyyətinin strategiyasını müəyyən edən sənəddir

B) sertifikatdır

C) qiymətli kağızdır

D) müəssisənin cari iş planı

E) müəssisənin vergi nömrəsidir32. Aşağıda sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz?

A) dövlət xərcləri > dövlət büdcəsinin xərcləri

B) dövlət xərcləri < dövlət büdcəsinin xərcləri

C) dövlət xərcləri = dövlət büdcəsinin xərcləri

D) dövlət xərcləri < dövlət büdcəsinin xərcləri

E) dövlət xərcləri > dövlət büdcəsinin xərcləri33. Tarixi baxımdan maliyyə munasibətlərinin meydana gəlməsinin əsas səbəbləri hansılardır.

A) pul; dövlət

B) mübadilə; banklar

C) dövlət; qiymətli kağizlar

D) bölgü; mübadilə

E) istehsal; bölgü; mübadilə34. Maliyyə təkrar istehsal prosesinin hansı fazasında baş verir:

A) bölgü

B) bölgü; istehlak

C) mübadilə; bölgü

D) istehsal

E) istehlak35. Maliyyə sisteminin həlqələri hansılardır ?

A) müəssələrin maliyyəsi, dövlət maliyyəsi; ev təsərrüfatının maliyyəsi

B) milli məclis, maliyyə hazirliyi, milli bank

C) maliyyə nazirliyi, vergilər nazirliyi, gömrük komitəsi

D) prezident apparatı; Milli məclis; hesablama palatası

E) dövlət maliyyəsi; büdcədənkənar fondlar36. Təsərrufat subyektləri özlərində aşağıdakı fondları yaradırlar. Bunlar hansılardır?

A) yiğım fondu; istehlak fondu

B) büdcədən kənar fondlar; istehlak fondu

C) təqaüd fondu; əsas fondlar

D) ssuda fondu; istehlak fondu

E) yol fondu və istehlak fondu37. Qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondları hansıdır?

A) ammortizasiya və əmək haqqı fondu

B) büdcədən kənar fondlar; bələdiyyələrin büdcələri

C) bələdiyyələrin büdcələri; dövlət büdcəsi

D) dövlət büdcəsi

E) dövlət müəssisələrinin büdcələri, büdcədənkənar fondlar38. Mərkəzləşdirilmiş fondlar hansılardır?

A) dövlət büdcəsi; büdcədənkənar fondlar

B) dövlət müəssilərinin fondları; büdcədənkənar fondlar

C) qeyri kommersiya təşkilatların fondları: büdcədənkənar fondlar

D) dövlət büdcəsi, dövlət müəssisələrinin büdcələri

E) kommersiya təşkilatların fondları39. Müəssisələrin maliyyələşmə metodlarını göstərin:

A) kreditləşdirmə; dövlət maliyyələşdirməsi

B) özününmaliyyələşdirmə; sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə

C) sığorta maliyyəsi; özünümaliyyələşdirmə; kreditləşdirmə

D) sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə

E) dövlət krediti40. Borc qiymətli kağızlar hansılardır?

A) istiqraz vərəqəsi; veksel; xəzinədarlıq öhdəlikləri

B) adlı səhmlər; veksek xəzinədarhq öhdəlikləri

C) veksel; səhmlər; istiqraz vərəqəsi

D) adlı səhmlər, veksel

E) imtiyazlı səhmlər, istiqraz vərəqəsi41. Maliyyə siyasəti aşağıdakı hissələrə bölünür:

A) maliyyə strateqiya; maliyyə taktikası

B) İqtisadi strateqiya; maliyyə taktikası

C) maliyyə sistemi; dövlət maliyyəsi

D) büdcə siyasəti; müəssisələrin mahyyə siyasəti

E) pul-kredit siyasəti; büdcə siyasəti42. Azərbaycanda büdcənin icrası sistemi hansıdır?

A) xəzinədarlıq

B) qarışıq

C) bank

D) dövlət

E) smeta43. Dövlət kreditinin funksiyalarını seçib göstərin

A) fıskal; tənzimləmə

B) bölgü; tənzimləmə; nəzarəti

C) bölgü; nəzarəti

D) tənzimləmə; nəzarəti

E) fıskal; nəzarət44. Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrini göstərin

A) büdcə planın hazırlanmasını və büdcə vəsaitlərinin məqsədəyönlü xərclənməsini təmin etmək

B) büdcə vəsaitlərinin məqsədəyönlü xərclənməsini və vergilərin düzgün ödənilməsini təmin etmək

C) vergilərin düzgün ödənilməsini təmin etmək, fond bircasının fəaliyyətinə nəzarət, pul-kredit siyasətini həyata keçirmək və büdcə planını hazırlanmaq

D) vergilərin və gömrük rüsumlarının düzgün ödənilməsinə nəzarət

E) pul-kredit siyasətinə nəzarət45. Hesablama palatası kimə tabedir?

A) Milli Məclisə

B) Maliyyə Nazirliyinə

C) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə

D) Nazirlər Kabinetinə

E) Prezidentə46. Maliyyənin planlalaşdırma metodları hansılardır?

A) iqtisadi təhlil metodu; normativlər metodu; iqtisadi tarazlıq metodu

B) iqtisadi tənzimləmə metodu; iqtisadi tarazlıq metodu

C) iqtisadi tarazlıq metodu; müqaisəli təhlil metodu; iqtisadi tənzimləmə metodu

D) müqayisəli təhlil metodu

E) iqtisadi tənzimləmə metodu47. Maliyyyə nəzarətinin növlərinin göstərin

A) ictimai; dövlət; auditor

B) dövlət; auditor; yoxlama; təftiş

C) təftiş; yoxlama; auditor; ictimai

D) ilkin, cari, sənədlərin oxunması

E) təftiş; auditor; təsərrüfatdaxili48. Maliyyə nəzarətinin formaları hansılardır?

A) cari; qabaqcadan; sonrakı

B) təhlil; qabaqcadan; sonrakı

C) sonrakı; təhlil; cari

D) təftiş; yoxlama

E) dövlət; auditor; təsərrüfatdaxili49. Müəssələrin maliyyəsinin təşkili prinsipləri hansılardır?

A) özünümaliyyələşdirmə; maddi məsuliyyət; maddi maraq; müstəqillik

B) maddi məsuliyyət; səmərəli idarəçilik

C) maddi maraq; səmərəli idarəçilik; özünümaliyyələşdirmə

D) maddi maraq; səmərəli idarəçilik

E) özəl, dövlət, səhmdar, kooperativ50. Dövlət maliyyəsinin həlqələrini göstərin.

A) dövlət büdcəsi; büdcədənkənar fondlar; dövlət krediti

B) büdcədənkənar fondlar; dövlət maliyyəsi; yerli maliyyə

C) yerli büdcələr; dövlət büdcəsi; büdcədənkənar fondlar

D) tədiyyə balansı; dövlət maliyyəsi; yerli maliyyə

E) dövlət büdcəsi; dövlət sığortası, büdcədənkənar fondlar51. Dovlət gəlirlərinin formalaşma mənbələri hansılardı?

A) vergilər, qeyri vergi daxilolmaları

B) dolayı vergilər; borclar; dotasiya

C) subvensiya; borclar; dolayı vergilər; dotasiya

D) subvensiya; subsidiya; dotasiya

E) emissiya; subsidiya; dotasiya52. Müasir dövrdə mövcud olan büdcə tənzimlənməsinin metodlarını gostərin.

A) dotasiya; subvensiya; ssuda; transferlər; subsidiyalar

B) qiymətlər arasında fərqin örtülməsi; transfertlər; emissiya; ssuda

C) subvensiya; dövlət borcları; emissiya; ssuda

D) dotasiya; dövlət krediti

E) subsidiya, dövlət borcları, dotasiya53. Mərkəzləşdirilmiş pul fondlann əmələ gəlməsinin, istifadəsinin forma və metodlarının məcmusu dedikdə nə başa düşülür?

A) Büdçə mexanizmi

B) Büdcə

C) Büdcə münasibətləri

D) Büdcə prosesi

E) Büdcə planlaşdırılması54. Aşağıdakı vergilərin hansıları dolayı vergilərdir ?

A) ƏDV; aksizlər

B) əmlak vergisi, gəlir vergisi

C) müəssələrin əmlak vergisi; ƏDV

D) aksizlər; müəssələrin əmlak vergisi

E) gəlir vergisi; mənfəət vergisi; aksizlər55. Dövlət kreditinə aşağıdakılar daxildir:

A) dövlət tərəfindən buraxılan borc qiymətli kağızları

B) büdcə ssudalannm verilməsi

C) dövlət müəssisələrinin borc qiymətli kağızlar

D) milli Bankın banklararası vcrdiyi kreditlər

E) yerli büdcələrə verilən vəsaitlər56. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc mənbəyi:

A) uzunmüddətli kredit

B) amortizasiya ayırmalan

C) büdcə vəsaiti

D) mənfəət

E) sığorta ödənişləri57. Maliyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edən həlqə:

A) kommersiya fəaliyyəti göstərən müəssisənin maliyyəsi

B) sığorta

C) dövlət krediti

D) dövlət büdcəsi

E) Dövlət Sosial Müdafiə Fondu58. Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər

A) material xərcləri

B) istehlak fondu

C) vergilər

D) maliyyə ehtiyyatı

E) yığım fondu59. Məhsulun istehsal maya dəyərinə daxil olan xərclər

A) amortizasiya ayırmaları

B) ƏDV

C) ticarət əlavəsi

D) ezamiyyət xərcləri

E) reklam xərcləri60. Məhsul satışından gəlirlərin hesablama metodu ilə hesablanması formulu

A) G = Q + Ə – Q

B) G = G - M/D

C) G = M/G x 100%

D) Də = S/DO x 100%

E) G = S xQ61. Məhsul satışından əldə edilən gəlirin səviyyəsinə təsir göstərən amil

A) keyfıyyət

B) menecment xərcləri

C) fond tutumu

D) işçilərin sayı

E) istehsal obyektlərinin yeri62. Mənfəətin bölüşdürülməsi hesabına yaradılan fondlar

A) istehlak fondu

B) əmək haqqı

C) amortizasiya ayırmaları

D) dolayı xərclər

E) Material xərcləri63. Dövriyyə kapitalının tərkibinə daxil olan element:

A) bitməmiş istehsal

B) debitor borcları

C) hazır məhsul

D) kreditor borcları

E) pul vəsaiti64. Dövriyyə kapitalından istifadə göstəricisi

A) Dy = D0/S

B) Dy = H * 2

C) GS = M * Q

D) Dy = Ms/S*100%

E) P = M/X * 100%65. Dövriyyə kapitalının formalaşma mənbələri

A) mənfəət

B) sair satışdan gəlir

C) satışdan kənar əməliyyatlardan gəlir

D) uzunmüddətli kreditlər

E) maliyyə sanksiyaları üzrə müəssisəyə daxil olan vəsaitlər66. Tədavül dövriyyə fondlarının tərkibinə daxil olan element:

A) xammal və material

B) enerci

C) hazır məhsul

D) bitməmiş istehsal

E) gələcək dövrün xərcləri67. Materiallar üzrə ehtiyat normasına daxil olan element:

A) bitməmiş istehsal ehtiyatı

B) tara üzrə ehtiyatı

C) sığorta ehtiyatı

D) gələcək dövrün xərcləri üzrə ehtiyat

E) hazır məhsul üzrə ehtiyat68. Əsas kapitala qoyulan investisiyalar necə adlanır?

A) birbaşa investisiyalar

B) maliyyə investisiyaları

C) portfel investisiyalar

D) dolayı investisiyalar

E) cari fəaliyyətlə əlaqədar investisiyalar69. Müəssisədə passiv əsas istehsal fondlarının tərkibinə daxil olan element:

A) binalar

B) maşınlar

C) avadanlıqlar

D) nəqliyyat vasitələri

E) dəzgahlar70. Amortizasiyanın hesablanması metodu:

A) xətti metod

B) birbaşa metod

C) nəzarət metodu

D) dövretmə əmsalı

E) hesablaşma metodu71. Birbaşa investisiyaların maliyyələşmə mənbəyi:

A) mənfəət

B) möhkəm passivlər

C) istehlak fondu

D) sair satışdan mənfəət

E) qısa müddətli kredrt72. Operativ maliyyə planının növü:

A) ödəmə təqvimi

B) illik maliyyə planı

C) biznes plan

D) perspektiv maliyyə planı

E) smeta73. Möhkəm passivlərin tərkibinə daxil olan element:

A) fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı üzrə minimum borc

B) uzun müddətli kredit

C) qısa müddətli kredit

D) baş idarənin vəsaitləri

E) qiymətli kağızlar üçün dividendiər74. Müəssisədə sair satışdan əldə edilən gəlirin tərkibinə daxil olan element:

A) təmir təsərrüfatından gəlir

B) satışdan kənar əməliyyatlardan gəlir

C) əmək haqqı

D) amortizasiya ayırmalan

E) məhsul satışından gəlir75. Birbaşa üsul ilə mənfəətin hesablanması düsturu hansıdır?

A) Ms=D - Md

B) Ms=MQ1+Ma-M Q2

C) Ms = Qı + Ə - Q2

D) Xs = Xı + Xə - X2 + Sk/x

E) Ms =X x H (gün hesabı ilə)76. Məhsulun maya dəyərinə daxil olan vergi

A) sosial müdafıə fonduna ayırmalar

B) ƏDV

C) mənfəət vergisi

D) aksizlər

E) yol vergisi77. Xammal və material üzrə normativ

A) N = X x En

B) N = X x İuz x Xə

C) M = Ğ - X

D) P = Qı + Ə - Q2

E) Əg = S/DO78. Müəssisədə maliyyə ehtiyatının təşkili mənbəyi:

A) xalis mənfəət

B) möhkəm passivlər

C) balans mənfəəti

D) kredit

E) amortizasiya ayırmaları79. Satışdan kənar əməliyyatlardan xərclərə daxil olan element:

A) maliyyə sanksiyalarına görə ödəmələr

B) reklam xərcləri

C) qablaşdırma xərcləri

D) amortizasiya ayırmaları

E) nəqliyyat xərcləri80. Müəssisənin maliyyə resurslarına yenidən bölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsait:

A) sığorta vəsaitləri

B) mənfəət

C) möhkəm passivlər

D) əmək kollektivləri üzvlərinin pay haqları

E) maliyyə əməliyyatlarından mənfəət81. Müəssisədə istehlak fondunun təşkili mənbəyi:

A) xalis mənfəət

B) balans mənfəəti

C) amortizasiya ayırmalan

D) sair satışdan gəlir

E) satışdan kənar əməliyyatlardan gəlir82. Nizamnamə kapitalının neçə faizi həcmində müəssisədə maliyyə ehtiyatı fondu təşkil olunur?

A) 15%


B) 35%

C) 10%


D) 20%

E) 30%


83. Aşağıdakı amillərdən hansı müəssisəsinin böhran şəraitinə düşməsinin daxili amili hesab olunur?

A) Marketinqin səviyyəsi və keyfiyyəti

B) İşsizliyin səviyyəsi

C) İnflyasiya

D) Elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi

E) Siyasi sabitlik
Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə