1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?


Yaranma mənbəyinə görə satış risklərıni necə qruplaşdırmaq olar?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə6/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#83951
1   2   3   4   5   6   7   8

211. Yaranma mənbəyinə görə satış risklərıni necə qruplaşdırmaq olar?

1-Bilavasitə satış riskləri

2-Məhsul satışının (xidmətin) təşkili prosesində kontragentlər və partnyorlarla qarşılıqlı təsir riskləri

3- Qabaqcadan nəzərdə tutulmayan rəqabət riskləri

4-Satış bazarının lazımi qədər seqmentləşdirilməməsi riskləri

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 1,3,4

E) 1,4


212. Bilavasitə satış riskləri nədir?

A) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun (xidmətin) bilavasitə satışı mərhələsində meydana çıxan risklərdir.

B) Müəssisənin istehsal etmədiyi məhsulun (xidmətin) bilavasitə satışı mərhələsində meydana çıxan risklərdir.

C) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun bilavasitə satışı mərhələsində meydana çıxmayan risklərdir.

D) Müəssisənin istehlak etdiyi məhsulun (xidmətin) bilavasitə satışı mərhələsində meydana çıxan risklərdir.

E) Müəssisənin istehsal etdiyi mərhələdə meydana çıxan risklərdir.213. Bilavasitə satış risklərinə hansı risklər aiddir?

1-satış bazarınm lazımi qədər seqmıentləşməməsı ilə bağlı risklər;

2-məqsədli bazar seqmentinin düzgün seçilməmə si ilə bağlı risklər;

3-məhsui satışı strategiyasının düzgün seçilməmə si ilə bağlı risklər;

4-marketinq tədqiqatlarının təşkili və alınmasındakı qeyri-adekvat nəticələrlə əlaqədar risklər;

5-səhv qiymətqoyma ilə bağlı risklər;

6-satış şəbəkəsinin və malın istehlakçıya qarşı hərəkət sisteminin müvəffəqiyyətli təşkili ilə bağlı risklər;

7-düz qiymətqoyma ilə bağlı risklər.

A) 1,2,3,4,5

B) 3,4,5,6,7

C) 1,3,5,6,7

D) 2,3,4,5,6

E) 2,4,5,6,7214. Məhsul satışının (xidmətin) təşkili prosesində kontragentlər və partnyorlarla qarşılıqlı təsir riskləri hansı proseslərlə əlaqədardır?

A) Məhsulun satışı prosesi ilə six surətdə bağlıdır və firmanın əksər hallarda malın istehlakçıya tərəf hərəkət etməsi ilə məşğul olmayaraq çox sayda araçı (topdansatış alıcılar, reklam firmaları və s.) təşkilatların xidmətindən istifadə etməsi ilə əlaqədardır.

B) Məhsulun satışı prosesi ilə six surətdə bağlıdır və firmanın əksər hallarda malın istehsalçıya tərəf hərəkət etməsi ilə məşğul olmayaraq çox sayda araçı (topdansatış alıcılar, reklam firmaları və s.) təşkilatların xidmətindən istifadə etməsi ilə əlaqədardır.

C) Məhsulun satışı prosesi ilə six surətdə bağlıdır və firmanın əksər hallarda malın istehlakçıya tərəf hərəkət etməsi ilə məşğul olaraq az sayda araçı (topdansatış alıcılar, reklam firmaları və s.) təşkilatların xidmətindən istifadə etməsi ilə əlaqədardır.

D) Məhsulun satışı prosesi ilə six surətdə bağlıdır və firmanın əksər hallarda malın istehlakçıya tərəf hərəkət etməsi ilə məşğul olmayaraq çox sayda araçı (topdansatış alıcılar, reklam firmaları və s.) təşkilatların xidmətindən istifadə etməməsi ilə əlaqədardır.

E) Məhsulun alışı prosesi ilə six surətdə bağlıdır və firmanın əksər hallarda malın istehlakçıya tərəf hərəkət etməsi ilə məşğul olmayaraq az sayda araçı (topdansatış alıcılar, reklam firmaları və s.) təşkilatların xidmətindən istifadə etməsi ilə əlaqədardır.215. Məhsul satışının (xidmətin) təşkili prosesində kontragentlər və partnyorlarla qarşılıqlı təsir riskləri hansı risklərdən ibarətdir?

1-qeyri-səmərəli reklam;

2-marketinq satış prinsiplərinə həddindən artıq diqqət verilməsi və məhsulun transfert satış modellərinin qeyri-səmərəli tətbiqi yaxud lazımınca is-tifadə olunmaması;

3-iş qabiliyyəti yaxud ödəniş qabiliyyəti olmayan partnyorlarla müqavilə münasibətləri;

4-partnyorların cari müqavilə öhdəçiliklərini vaxtında yerinə yetirməməsi;

5-partnyorların birgə fəaliyyətdən imtina etməsi;

6-partnyorlarla müqavilə münasibətlərinin davam etdirilməsi;

7- partnyorların birgə fəaliyyətə davam etməsi.

A) 1,2,3,4,5

B) 3,4,5,6,7

C) 1,3,5,6,7

D) 2,3,4,5,6

E) 2,4,5,6,7216. Qabaqcadan nəzərdə tutulmayan rəqabət riskləri necə yarana bilər?

A) sahibkarlıq fəaliyyətinin azad olması üzündən yarana bilər.

B) sığorta fəaliyyətinin azad olması üzündən yarana bilər.

C) sahibkarlıq fəaliyyətinin azad olmaması üzündən yarana bilər.

D) sahibkarlıq fəaliyyətindən imtina etmək üzündən yarana bilər.

E) sahibkarlıq fəaliyyətində rəqabət aparmamaq üzündən yarana bilər.217. Qabaqcadan nəzərdə tutulmayan rəqabət risklər qrupuna hansılar aiddir?

1-həmin firmanın məhsul bazarına başqa sahələrdən olan çoxprofilli firmaların daxil olması;

2-yeni rəqib firmaların yaranması;

3-yerli bazara xarici eksportnyorların yol açması;

4-firmanın satdığı məhsul analoqlarının (əvəzedicilərinin) meydana çıxaraq rəqabət aparması.

5-yerli bazara xarici portnyorların yol açması;

6-firmanın aldığı məhsul analoqlarının (əvəzedicilərinin) meydana çıxmayaraq rəqabət aparması.

A) 1,2,3,4

B) 3,4,5,6

C) 1,3,4,6

D) 2,3,4,5

E) 1,4,5,6218. Satış bazarının lazımınca seqmentləşdirilməməsi rıskilərinin meydana gəlmə ehtimalı nə deməkdir?

A) O risklərin meydana gəlmə ehtimalı deməkdir ki, onların mənbəyi istehsalçı firmanın öz istehsal etdiyi məhsulu müəyyən istehlakçı qruplara istiqamətləndirmir.

B) O risklərin meydana gəlmə ehtimalı deməkdir ki, onların mənbəyi istehsalçı firmanın öz istehsal etdiyi məhsulu müəyyən istehlakçı qruplara istiqamətləndirir.

C) O risklərin meydana gəlmə ehtimalı deməkdir ki, onların mənbəyi istehsalçı firmanın öz istehsal etmədiyi məhsulu müəyyən istehlakçı qruplara istiqamətləndirmir.

D) O risklərin meydana gəlmə ehtimalı deməkdir ki, onların mənbəyi istehsalçı firmanın öz istehsal etdiyi məhsulu müəyyən istehsalçı qruplara istiqamətləndirmir.

E) O risklərin meydana gəlmə ehtimalı deməkdir ki, onların satışı istehlakçı qruplara istiqamətləndirmir.219. Məhsulun satış strategiyası seçimindəki səhvlərlə bağlı risklər nədir?

A) Müəssisənin istehsal etmiş olduğu məhsulun satışı üzrə fəaliyyət strategiyası müəyyənləşdirilərkən səhvə yol verilməsində (həm subyektiv, həm də obyektiv səbəb üzündən) əksini tapan idarəetmə qərarının qəbul olunması ilə əlaqədar baş verən qeyri-müəyyənliyin nəticəsidir.

B) Müəssisənin istehsal etmiş olduğu məhsulun satışı üzrə fəaliyyət strategiyası müəyyənləşdirilərkən səhvə yol verilməsində (həm subyektiv, həm də obyektiv səbəb üzündən) əksini tapan idarəetmə qərarının qəbul olunması ilə əlaqədar baş verən müəyyənliyin nəticəsidir.

C) Müəssisənin istehsal etmiş olduğu məhsulun satışı üzrə fəaliyyət strategiyası müəyyənləşdirilərkən səhvə yol verilməsində (həm subyektiv, həm də obyektiv səbəb üzündən) əksini tapmayan idarəetmə qərarının qəbul olunması ilə əlaqədar baş verən qeyri-müəyyənliyin nəticəsidir.

D) Müəssisənin istehsal etmiş olduğu məhsulun satışı üzrə fəaliyyət strategiyası müəyyənləşdirilərkən səhvə yol verilməsində (həm subyektiv, həm də obyektiv səbəb üzündən) əksini tapan idarəetmə qərarının qəbul olunmaması ilə əlaqədar baş verən müəyyənliyin nəticəsidir.

E) Müəssisənin istehsal etmiş olduğu məhsulun satışı üzrə fəaliyyət strategiyası müəyyənləşdirilərkən səhvə yol verilməsində (həm subyektiv, həm də obyektiv səbəb üzündən) əksini tapan idarəetmə qərarının qəbul olunması ilə əlaqədar baş verməyən müəyyənliyin nəticəsidir.220. Strateci səhvlərin və buna müvafiq olaraq həmin qrup risqklərin baş vermə mənbəyi hansılardır?

1-məhsulun satış sistemini qurarkən prioritetlərin düzgün seçilməməsi. Bu mənbəyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhsul satışı sistemini daha yaxşı necə təşkil etməklə bağlı (onu müstəqil olaraq satmaq, yoxsa araçıların xidmətindən istifadə etmək) qərar qəbul edərkən həmişə səhvə yol verilməsi ehtimalı mövcuddur;

2-məhsulun satışı üzrə səlahiyyətlərin həmin mal növü yaxud bazar növü üçün qeyri-optimal araçıya verilməsi;

3-satış həcminə firmanın spesifik qeyri-maddi aktivlər alışının (məsələn, mal nişanələrinin və s.) təsirini araşdırarkən buraxılan səhvlər satış həcminin artmasına təsir etməyə bilməz. Beləlikfə, elə bir şərait yarana bilər ki, firma artıq müəyyən vəsaitini satış fəaliyyətini yüksəltmək məqsədi ilə qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsinə xərcləmişdir, lakin bu zaman itgiyə məruz qalmışdır.

4-məhsul satışına qiymət verərkən buraxılan səhvlər də bu qrupdan olan risklərin yaranma səbəblərindəndir.

5-məhsul satışına qiymət verərkən buraxılmayan səhvlər də bu qrupdan olan risklərin yaranma səbəblərindəndir.

A) 1,2,3,4

B) 1,2,4,5

C) 2,3,4,5

D) 1,3,4,5

E) 2,3,5221. Marketinq araşdırmalarının bir hissəsi satışın tədqiq oiunması nə deməkdir?

A) Mal satışının hər bir kanalının səmərəliliyini təhlil etmək, malın satışına dair məsrəflən müəyyən etmək, malın satışına aid reklamın və ona olan tələbatın formalaşması ilə bağlı problemləri öyrənmək deməkdir.

B) Mal alışının hər bir kanalının səmərəliliyini təhlil etmək, malın satışına dair məsrəflən müəyyən etmək, malın satışına aid reklamın və ona olan tələbatın formalaşması ilə bağlı problemləri öyrənmək deməkdir.

C) Mal satışının hər bir kanalının səmərəliliyini təhlil etmək, malın satışına dair məsrəflən müəyyən etmək, malın satışına aid reklamın və ona olan tələbatın formalaşması ilə bağlı olmayan problemləri öyrənmək deməkdir.

D) Mal satışının hər bir kanalının zərərliliyini təhlil etmək, malın satışına dair məsrəflən müəyyən etmək, malın satışına aid reklamın və ona olan tələbatın formalaşması ilə bağlı problemləri öyrənmək deməkdir.

E) Mal satışının hər bir kanalının səmərəliliyini təhlil etmədən malın satışına dair məsrəflən müəyyən etmək, malın satışına aid reklamın və ona olmayan tələbatın formalaşması ilə bağlı problemləri öyrənmək deməkdir.222. Marketinq tədqiqatlarının qeyri-düzgün təşkili və qeyri-adekvat nəticələrin alınması (hətta ən keyfiyyətli təhlil aparılsa belə) riski hansı qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu ilə bağlıdır?

1-firmanın işlədiyi bazarın yaxud məqsədli bazar seqmentinin həcmində,

2-firmanın satış üçün təklif etdiyi məhsula tələbatın xarakterində,

3-firmanın satmaq istədiyi məhsulun onun rəqibləri tərəfindən təklif olunması,

4-əvvəlki amillərin qeyri-müəyyənliyi nəticəsində bazarda tarazlıq şəraitinin proqnozlaşdırılması zaman meydana çıxan qeyri-müəyyənlik, həmçinin həmin firma üçün bazarda qalan taxçanın qeyri-müəyyənliyi yaranır,

5-firmanın satış üçün təklif etmədiyi məhsula təklifin xarakterində,

6-firmanın işləmədiyi bazarın yaxud məqsədli olmayan bazar seqmentinin həcmində.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,5,6

C) 3,4,5,6

D) 1,3,5,6

E) 2,4,5,6223. Səhv qiymət qoyma riskinin mənbəyini necə təqdim etmək olar?

1-Firmanın qiymətqoymada prioritet prinsiplərini müəyyən edərkən yol verdiyi səhvlər,

2-Bazar tarazlığını proqnozlaşdırarkən yol verilən səhvlər,

3-Mövcud tələbat şəraitində məhsulun bazar qiymətinin dəyişməsi,

4-Qiymət artımının inflyasiya sürətindən geri qalması,

5-Firmanın qiymətqoymada prioritet prinsiplərinin müəyyən edilməməsi.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4,5

E) 3,4,5224. Firmanın qiymətqoymada prioritet prinsiplərinin mahiyyəti nədir?

A) Bu prinsipin mahiyyəti ondadır ki, qiymət qoyarkən firma öz çəkdiyi xərcləri hansısa müəyyən gəlir həcmi üzrə artırır.

B) Bu prinsipin mahiyyəti ondadır ki, qiymət qoyarkən firma öz çəkdiyi xərcləri hansısa müəyyən zərərin həcmi üzrə artırır.

C) Bu prinsipin mahiyyəti ondadır ki, qiymət qoyarkən firma öz çəkə bilmədiyi xərcləri hansısa müəyyən gəlir həcmi üzrə artırır.

D) Bu prinsipin mahiyyəti ondadır ki, məhsul istehsal edərkən firma öz çəkdiyi xərcləri hansısa müəyyən gəlir həcmi üzrə artırır.

E) Bu prinsipin mahiyyəti ondadır ki, qiymət qoyarkən firma öz çəkdiyi xərcləri hansısa müəyyən gəlir həcmi üzrə artırmır.225. Bazar tarazlığını proqnozlaşdırarkən yol verilən səhvlər nə ilə əlaqələndirilir?

A) Qeyri-düzgün qiymətqoyma riski firma tərəfindən bazarda tarazlıq qiyməti, həmçinin firmanın təsərrüfat fəaliyyəti gedişində lazım olacaq ehtiyatların qiyməti ilə bağlı proqnozların qeyri-müəyyənliyi ilə əlaqələndirilir.

B) Düzgün qiymətqoyma riski firma tərəfindən bazarda tarazlıq qiyməti, həmçinin firmanın təsərrüfat fəaliyyəti gedişində lazım olacaq ehtiyatların qiyməti ilə bağlı proqnozların qeyri-müəyyənliyi ilə əlaqələndirilir.

C) Qeyri-düzgün qiymətqoyma riski firma tərəfindən bazarda tarazlıq qiyməti, həmçinin firmanın təsərrüfat fəaliyyəti gedişində lazım olmayacaq ehtiyatların qiyməti ilə bağlı proqnozların qeyri-müəyyənliyi ilə əlaqələndirilir.

D) Qeyri-düzgün qiymətqoyma riski firma tərəfindən bazarda tarazlıq qiyməti, həmçinin firmanın təsərrüfat fəaliyyəti gedişində lazım olacaq ehtiyatların qiyməti ilə bağlı proqnozların müəyyənliyi ilə əlaqələndirilir.

E) Qeyri-düzgün qiymətqoyma riski firma tərəfindən bazarda tarazlıq qiyməti, həmçinin firmanın təsərrüfat fəaliyyəti gedişində lazım olacaq ehtiyatların qiyməti ilə deyil, bağlı olmayan proqnozların qeyri-müəyyənliyi ilə əlaqələndirilir.226. Mövcud tələbat şəraitində məhsulun bazar qiymətinin dəyişməsi müddəasının mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Bu müddəanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbatdan və rəqabətli mal və xidmət təklifiərindən, firmanın uzunmüddətli siyasət məqsədindən asılı olaraq məhsulun bazis qiymətindəki vaxtsız, irəli gedən yaxud geri qalan dəyişiklikləri firma üçün mühüm itgilərə səbəb ola bilər.

B) Bu müddəanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbatdan və rəqabətli mal və xidmət təklifiərindən, firmanın qisamüddətli siyasət məqsədindən asılı olamayaraq məhsulun bazis qiymətindəki vaxtsız, irəli gedən yaxud geri qalan dəyişiklikləri firma üçün mühüm itgilərə səbəb ola bilər.

C) Bu müddəanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbatdan və rəqabətli mal və xidmət təklifiərindən, firmanın uzunmüddətli siyasət məqsədindən asılı olaraq məhsulun bazar qiymətindəki vaxtsız, irəli gedən yaxud irəli qalan dəyişiklikləri firma üçün mühüm itgilərə səbəb ola bilər.

D) Bu müddəanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbatdan və rəqabətli mal və xidmət təklifiərindən, firmanın uzunmüddətli siyasət məqsədindən asılı olaraq məhsulun bazis qiymətindəki vaxtlı, irəli gedən yaxud geri qalmayan dəyişiklikləri firma üçün mühüm itgilərə səbəb ola bilər.

E) Bu müddəanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbatdan və rəqabətli mal və xidmət təklifiərindən, firmanın uzunmüddətli siyasət məqsədindən asılı olmayaraq məhsulun bazis qiymətindəki vaxtsız, irəli gedən yaxud geri qalan dəyişiklikləri firma üçün mühüm zərərlərə səbəb ola bilər.227. Qiymət artımının inflyasiya sürətindən geri qalması nələrə səbəb olur?

A) Uzunmüddətli mərhələlər üçün satış planı tərtib edərkən həmişə qiymətin inflyasiya tempindən geri qalması riski ehtimalı mövcuddur və bu da nisbi ifadədə məhsulun satışından alınan mənfəətin aşağı düşməsinə səbəb olur.

B) Qısamüddətli mərhələlər üçün satış planı tərtib edərkən həmişə qiymətin inflyasiya tempindən geri qalması riski ehtimalı mövcuddur və bu da nisbi ifadədə məhsulun satışından alınan mənfəətin aşağı düşməsinə səbəb olur.

C) Uzunmüddətli mərhələlər üçün satış planı tərtib edərkən həmişə qiymətin inflyasiya tempindən irəli getməsi riski ehtimalı mövcuddur və bu da nisbi ifadədə məhsulun satışından alınan mənfəətin aşağı düşməsinə səbəb olur.

D) Uzunmüddətli mərhələlər üçün satış planı tərtib edərkən həmişə qiymətin inflyasiya tempindən geri qalması riski ehtimalı mövcuddur və bu da nisbi ifadədə məhsulun satışından alınan mənfəətin yüksəlməsinə səbəb olur.

E) Uzunmüddətli mərhələlər üçün satış planı tərtib edərkən həmişə qiymətin inflyasiya tempindən geri qalması riski ehtimalı mövcud deyildir və bu da nisbi ifadədə məhsulun satışından olan itkilərin aşağı düşməsinə səbəb olur.228. Məhsulun istehlakçıya sarı irəliləyişi sistemi və satış şəbəkəsinin qeyri-düzgün təşkili ilə bağlı risklərin neçə mənbəyi vardır?

1-Malın satış sisteminin seçilməsində yol verilən səhvlər,

2-Firmanın xüsusi satış sisteminin olmaması,

3-Məhsulun öz qüvvəsi ilə satışında çox yüksək itgilərin olması,

4-Araçılara məhsul üzərində bəzi istisna hüquqların verilməsi ilə bağlı səhvə yol verilməsi,

5-Kadrların seçilməsində və satış xidrnəti ilə əlaqədar onların fəaliyyətinin təşkilində səhvə yol verilməsi,

6-Firmanın ümumi satış sisteminin olmaması,

7-Məhsulun öz qüvvəsi ilə satışında çox yüksək gəlirlərin olması.

A) 1,2,3,4,5

B) 3,4,5,6,7

C) 1,2,3,5,6

D) 2,4,5,6,7

E) 1,2,3,5,6229. Reklam nə məqsəd daşıyır?

A) Mal haqqında, xidmət və s. haqda kommersiya informasiyası olaraq istehlakçını xəbərdar etmək və həmin məhsullara tələbat yaratmaq məqsədi daşıyır.

B) Mal haqqında, xidmət və s. haqda kommersiya informasiyası olaraq istehsalçını xəbərdar etmək və həmin məhsullara tələbat yaratmaq məqsədi daşıyır.

C) Xidmət və s. haqda kommersiya informasiyası olaraq istehlakçını xəbərdar etməmək və həmin məhsullara tələbat yaratmaq məqsədi daşıyır.

D) Mal haqqında, xidmət və s. haqda kommersiya informasiyası olaraq istehlakçını xəbərdar etmək və həmin məhsullara tələbat yaratmamaq məqsədi daşıyır.

E) Mal haqqında, xidmət və s. haqda istehsal barədə informasiya olaraq istehlakçını xəbərdar etmək və həmin məhsullara tələbat yaratmaq məqsədi daşıyır.230. Reklam fəaliyyəti hansı proseslər vasitəsi ilə həyata keçirilir?

1-istehsalçı firmanın ixtisaslaşdırılmış xidməti,

2-müstəqil reklam agentləri,

3-sığorta şitkətinin ixtisaslaşdırılmış xidməti,

4-müstəqil sığorta agentləri.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,3


D) 1,4

E) 2,4


231. Qeyri-səmərəli reklam riskinin hansı mənbələri ola bilər?

1-reklamın seçimində, fırmanın bazarda davranışı strategiyasında qeyri-adekvat seçim,

2-reklamın seqmentasiyasındakı səhvlər,

3-reklamın forma seçimindəki səhvlər,

4-texniki səhvlər,

5-Qeyri-səmərəli reklamın forma seçimindəki səhvlər.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4,5

E) 3,4,5232. Marketinq satış prinsiplərinin daha yüksək qiymətləndirilməsi və satışın transfert modelinin qeyri-effektiv tətbiqi ilə bağlı risklərin yaranma səbəbi nə ilə bağlıdır?

A) firmanın bazardakı davranışı və buradakı ümumi meyillərin uzlaşması ilə bağlıdır.

B) sığortaçının bazardakı davranışı və buradakı ümumi meyillərin uzlaşması ilə bağlıdır.

C) sığotalının bazardakı davranışı və buradakı ümumi meyillərin uzlaşması ilə bağlıdır.

D) firmanın bazardakı davranışı və buradakı xüsusi meyillərin uzlaşmaması ilə bağlıdır.

E) firmanın bazardakı davranışından asılı olmayaraq və buradakı ümumi meyillərin uzlaşması ilə bağlıdır.233. Firmanın iş qabiliyyəti olmaması nə deməkdir?

A) fir­ma özünün cari fəaliyyətinin bəzi (yaxud bütün) məsələlərini bir çox səbəblər üzündən (məsələn, bankrot olduğuna görə) həll etmək hüququndan kənardır.

B) fir­ma özünün cari fəaliyyətinin bəzi (yaxud bütün) məsələlərini bir çox səbəblər üzündən (məsələn, bankrot olduğuna görə) həll etməmək hüququndan kənardır.

C) fir­ma özünün cari fəaliyyətinin bəzi (yaxud bütün) məsələlərini bir çox səbəblər üzündən (məsələn, bankrot olduğuna görə) həll etmək hüququndadır.

D) fir­ma özünün əvvəlki illərin fəaliyyətinin bəzi (yaxud bütün) məsələlərini bir çox səbəblər üzündən (məsələn, bankrot olduğuna görə) həll etmək hüququndan kənardır.

E) bir fir­ma başqa firmaların cari fəaliyyətinin bəzi (yaxud bütün) məsələlərini bir çox səbəblər üzündən (məsələn, bankrot olduğuna görə) həll etmək hüququndan kənardır.234. Iş bacarığı olmayan yaxud alış qabiliyyəti olmayan partnyorlarla müqavilə münasibətinin qurulması riski hansılardır?

1-lazımi potensialı və bunun üçün vəsaitinin olmaması üzünclən götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilməyən;

2-müqavilə münsibətlərinə daxil olmaq səlahiyyətindən kənar olan;

3-öz müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək istəməyən;

4-firmasında hansısa qlobal dəyişiklik etmək niyyətində olan tədarükçülərlə müqavilə bağlanmasında öz əksini tapır;

5-müqavilə münsibətlərinə daxil olmaq səlahiyyətində olmaq;

6-öz müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək.

A) 1,2,3,4

B) 3,4,5,6

C) 1,3,4,5

D) 2,4,5,6

E) 1,2,4,5235. Partnyorların cari müqavilə öhdəliklərini gecikdirməsi ilə bağlı riskin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Bu riskin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən hər zaman iş müddətinin, ödəniş və gəlirin uzlaşmaması və pozulması ehtimalı vardır.

B) Bu riskin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən hər zaman iş müddətinin, ödəniş və zərərin uzlaşmaması və pozulması ehtimalı vardır.

C) Bu riskin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən hər zaman iş müddətinin, ödəniş və gəlirin uzlaşması və pozulması ehtimalı vardır.

D) Bu riskin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən hər zaman iş müddətinin, ödəniş və gəlirin uzlaşmaması və pozulmaması ehtimalı vardır.

E) Bu riskin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən hər zaman iş müddətinin, ödəniş və gəlirin uzlaşmaması və pozulması ehtimalı yoxdur.236. Partnyorların birgə fəaliyyətdən çıxması ilə bağlı risk nə ilə bağlıdır?

A) Partnyorların birgə fəaliyyətdən çıxması onların davranışının proqnozlaşdırılmasında qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu ilə bağlıdır.

B) Partnyorların ayrı-ayrı fəaliyyətdən çıxması onların davranışının proqnozlaşdırılmasında qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu ilə bağlıdır.

C) Partnyorların birgə fəaliyyətdən çıxmaması onların davranışının proqnozlaşdırılmasında qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu ilə bağlıdır.

D) Partnyorların birgə fəaliyyətdən çıxması onların davranışının proqnozlaşdırılmasında müəyyənliyin mövcudluğu ilə bağlıdır.

E) Partnyorların birgə fəaliyyətdən çıxması onların davranışının planlaşdırılmasında qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu ilə bağlıdır.
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə