1. Standartlaşdırma ilk dəfə hansı ölkədə yaranmışdır?Yüklə 329,75 Kb.
səhifə1/3
tarix07.07.2018
ölçüsü329,75 Kb.
#55885
  1   2   3

1. Standartlaşdırma ilk dəfə hansı ölkədə yaranmışdır?

A) Misirdə

B) Rusiyada

C) Kanadada

D) Avstraliyada

E) Fransada2. Neçənci ildə polad üzrə koordinasiya komissiyası yaradılmışdır?

A) 1953-cü ildə

B) 1951-ci ildə

C) 1958-ci ildə

D) 1955-ci ildə

E) 1956-cı ildə3. Polad üzrə koordinasiya komissiyası hansı ölkədə yaradılmışdır?

A) Belçikada

B) Kanadada

C) Rusiyada

D) Fransada

E) Avstraliyada4. Ölkədə standartlaşdırma üçün Əmək və Müdafiə Şurası neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1925-ci ildə

B) 1921-ci ildə

C) 1920-ci ildə

D) 1918-ci ildə

E) 1922-ci ildə5. Rusiyada standartlaşdırma neçənci əsrdə yaradılmışdır?

A) XVI əsrdə

B) XII əsrdə

C) XI əsrdə

D) XIII əsrdə

E) X əsrdə6. Keçmiş Sovet İttifaqında standartlaşdırmanın ilk plenium iclası neçənci ildə keçirilmişdir?

A) 1926-cı ildə

B) 1927-ci ildə

C) 1917-ci ildə

D) 1901-ci ildə

E) 1915-ci ildə7. Dünyada istehsal olunan sənaye məhsullarının neçə faizindən çoxu UJO təşkilatına daxil olan ölkələrin payına düşür?

A) 95%


B) 93%

C) 91%


D) 90%

E) 92%


8. Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərinin təyin edilməsi metodları neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 5

E) 6


9. Orqanoleptik metodda insanın hansı orqanları vasitəsilə qəbul etdiyi informasiyadan istifadə edilir?

A) eşitmə

B) mikrofon

C) lupa


D) görmə

E) mikroskop10. Ənənəvi metodda keyfiyyət göstəriciləri hansı ixtisaslaşmış eksperimental laboratoriyaların tərəfindən müəyyən edilir?

A) etibarlılıq xidmətləri laboratoriyaların

B) ölçmə laboratoriyaların

C) mexanika laboratoriyaların

D) ekoloji laboratoriyaların

E) istismar laboratoriyaların11. Texnoloji sənədlərin vahid sistemi ölkədə texnoloji sənədlərin unifikasiyasını təmin etmək məqsədi ilə neçənci ildən tətbiq olunmağa başladı?

A) 1975-ci ildən

B) 1970-ci ildən

C) 1973-cü ildən

D) 1971-ci ildən

E) 1976-cı ildən12. İstehsalatın texnoloji hazırlanmasının vahid sisteminə (İTHVS-nə) daxil olan dövlət standartları neçə qrupa bölünür?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 6

E) 7


13. Tikinti məhsulunun keyfiyyətinin yüksəlməsinə nail olmaq məqsədilə tikintinin mövcud şəraitini nəzərə alınmaqla əsas hansı məsələləri həll etmək vacibdir?

A) elmi tədqiqat və işləmələrin planlarında keyfiyyət və səmərəlilik göstəricisinin artmasının uzunmüddətli inkişafını nəzərə almaq

B) tikintinin keyfiyyətinin yüksəlməsi

C) standartlaşdırma əsasında məhsulun keyfiyyətinə nəzarət

D) ardıcıl olaraq istehsal prosesində dövlət standart

E) məhsulun keyfiyyət variantını yüksəltmək14. Standartlar məzmun və təyinatlarından asılı olaraq neçə növlərə bölünürlər?

A) 12


B) 15

C) 16


D) 18

E) 10


15. Dövlət nəzarəti hansı müəssisə və təşkilatlarda aparılır?

A) təmir müəssisələrində

B) məhsul istehsal etməyən müəssisələrdə

C) ticarət müəssisələrində

D) ticarət təşkilatlarında

E) idman müəssisələrində16. Dövlət nəzarətinin səmərəliliyini artırmaq üçün hansı prinsipə riayət olmalıdır?

A) yoxlamaların planlı olması

B) elmi-tədqiqat institutlarının olması

C) müəssisələrdə mütəxəssislərin olması

D) keyfiyyət üzrə inspektorun olması

E) yoxlama nazirliklərinin olması17. Məhsulların satılmasının, tədarükünün göndərilməsinin sərəncamların pozulmasına görə minimum əmək haqqı məbləğinin neçə misli miqdarında cərimə müəyyən edilir?

A) 20


B) 15

C) 25


D) 30

E) 10


18. Azərdövlətstandartın yüksək vəzifəli şəxsinə və yaxud rayon şəhər Prokuroruna cərimə barədə sərəncam daxil olduqda neçə ay müddətində şikayət etmək olar?

A) 1 ay


B) 3 ay

C) 4 ay


D) 2 ay

E) 6 ay


19. Beynəlxalq standartlaşdırma sahəsində koordinasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün İSO sistemində informasiya üzrə yaradılmış komitənin (İNFKO) vəzifələri nədir?

A) informasiya sistemlərində beynəlxalq standartların tətbiqinə köməklik göstərmək (normativ-texniki sənədlər üzrə)

B) standartlaşdırma sahəsində işlərinin koordinasiyasını təsdiq və nəzarət

etmək


C) hesablama texnikasını tətbiq etməmək;

D) indeksləşdirilməmiş işlərin hazırlanması

E) texniki sənədlər üzərində müdaxilə etmək

20. KASKO neçənci illərin əvvəllərində dünyanın bütün ölkələrində sertifikatlaşdırmanın intensiv inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaradıldı?

A) 70


B) 80

C) 40


D) 55

E) 50


21. Məhsulun standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə komitə necə adlanır?

A) KASKO

B) İNFKO

C) KOPOLKO

D) LAKO

E) ANSİ


22. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım komitəsi necə adlanır?

A) DEVKO

B) REMKO

C) AFNOR

D) AFNROK

E) STAKO23. Avropa İqtisadi Birliyinə neçə ölkə daxildir?

A) 12


B) 8

C) 6


D) 10

E) 15


24. Ən qədim piramidalardan biri Firon Xeoprun Çiredək piramidasının neçə min il yaşı var?

A) 5 min il

B) 7 min il

C) 8 min il

D) 10 min il

E) 15 min il25. Standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənmək üzrə komitə necə adlanır?

A) STAKO

B) ARS

C) ETS


D) VK

E) QOST


26. Hansı məhsullar attestasiyadan keçirilir?

A) sənaye emalı

B) yeyinti məhsulları

C) tara və qablaşdırma

D) tibbi təyinatlı məhsullar

E) parfumer-kosmetik mallar27. Maşınqayırma və cihazqayırma sahəsində maşın və mexanizmlərin ən əsas keyfiyyət göstəriciləri nədən asılıdır?

A) texniki səviyyəsindən

B) işləmə müddətindən

C) cari təmirindən

D) əsaslı təmirindən

E) iş buraxılışından28. Hər hansı növ məhsulun keyfiyyət göstəricisi necə müəyyən edilir?

A) texnoloji

B) xüsusi

C) ekoloji

D) etibarlılıq

E) istismar29. Kvalimetriya hansı dildən götürülmüşdür?

A) yunan

B) rus

C) ingilisD) ərəb

E) türk


30. Dünya ölkələri beynəlxalq standartların hansı variantını istifadə edirlər?

A) 3-cü variantı

B) 8-ci variantı

C) 5-ci variantı

D) 4-cü variantı

E) 6-cı variantı31. Neçənci ildə keyfiyyətsiz məhsulun buraxılmasına məsuliyyət haqqında qətnamə qəbul edildi?

A) 1928-1932

B) 1927-1930

C) 1920-1921

D) 1925-1926

E) 1923-193132. Elektrotexnikada standartlaşdırma üzrə Avropa komitəsi (JEHELEK) neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1971-ci ildə

B) 1960-cı ildə

C) 1965-ci ildə

D) 1970-ci ildə

E) 1956-cı ildə33. Avropa komitəsinə (CEHELEK) neçə ölkə üzv olmuşdur?

A) 17


B) 8

C) 12


D) 15

E) 16


34. Avropa standartı nə vaxt qəbul edilmiş hesab olunur ki, ona daxil olan ölkələrin neçə hissəsi səs vermiş olsun?

A) 2/3


B) 2/4

C) 2/6


D) 2/2

E) 2/5


35. Keyfiyyətə nəzarət üzrə Avropa təşkilatı neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1957-ci ildə

B) 1956-cı ildə

C) 1954-cü ildə

D) 1955-ci ildə

E) 1952-ci ildə36. Avropa təşkilatının keyfiyyətə nəzarət üzrə neçə üzvü var?

A) 52 üzvü

B) 50 üzvü

C) 49 üzvü

D) 20 üzvü

E) 30 üzvü37. Keyfiyyətə nəzarət üzrə Avropa Təşkilatının (KNAT-ın) ən yüksək vəzifəli şəxsi neçə ildən bir seçilir?

A) 3 ildən bir

B) 1 ildən bir

C) 2 ildən bir

D) 5 ildən bir

E) 4 ildən bir38. KNAT-ın standartlaşdırma və keyfiyyət üzrə təşkilatına neçə avropa ölkəsi daxildir?

A) 17


B) 14

C) 16


D) 18

E) 12


39. İqtisadi həyatın forması kimi inteqrasiya hansı ölkələrdə geniş yayılmışdır?

A) AİB


B) Yaponiya

C) Albaniya

D) İngiltərə

E) Almaniya40. Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi (KSVS) standartlarının təsnifat qrupuna hansı daxildir?

A) sxemlərin yerinə yetirilmə qaydaları

B) texnoloji sənədlərin təsnifatlaşması və işarələnməsi

C) təchizat vasitələrinin uçotu

D) sənədlərin tərtibedilmə qaydaları

E) yığım vahidlərinin tətbiqinin uçotu41. Avropa İqtisadi Birliyinə hansı ölkələr daxildir?

A) Portuqaliya

B) Rusiya

C) Avstraliya

D) Bolqariya

E) Rumıniya42. Neçənci ildə AİB və AATA birliklərinə daxil olan ölkələrin standartlaşdırma üzrə rəhbərləri əməkdaşlıq haqqında qətnamə qəbul etmişlər?

A) 1957-ci ildə

B) 1955-ci ildə

C) 1952-ci ildə

D) 1956-cı ildə

E) 1953-cü ildə43. BEK-də səsvermə müddəti neçə ay müəyyən edilmişdir?

A) 6 ay


B) 7 ay

C) 5 ay


D) 4 ay

E) 2 ay


44. Standartlaşdırma üzrə qaydaların tərtibi, məzmunu, şərhi və rəsmiləşdirilməsi nə üzrə həyata keçirilir?

A) AZS 1.5 – 96

B) AZS 1.5 – 92

C) AZS 1.5 – 98

D) AZS 1.5 – 94

E) AZS 1.5 – 9745. 1 mikrodyüm neçə mikro metrə bərabərdir?

A) 40


B) 100

C) 50


D) 20

E) 30


46. BEK-in Milli komitəsinin neçə faizi səs verməlidir ki, Texniki komitənin yaratdığı beynəlxalq standart qəbul olunsun?

A) 80 faizi

B) 50 faizi

C) 75 faizi

D) 70 faizi

E) 90 faizi47. BEK-in Şurasının neçə milli komitəsi var?

A) 42


B) 50

C) 55


D) 46

E) 48


48. BEK-in hansı milli komitəsi var?

A) İcraiyyə komitəsi

B) BEK-in işçi komitəsi

C) Yarım fabrikatlar komitəsi

D) BEK-in təhsil komitəsi

E) BEK-in mərkəzi komitəsi49. Standartların neçə növü var?

A) 13


B) 8

C) 10


D) 12

E) 5


50. Tikintidə normallaşdırmanın əsas məqsədi nədir?

A) əsaslı qoyuluşun səmərəliliyini yüksəltmək

B) tikintidə vahid siyasəti həyata keçirməmək

C) qoyuluşun səmərəliyini inkar etmək

D) tikintidə texnikanın tətbiqini artırmaq

E) texnoloji və tikinti layihələndirilməsini həyata keçirmək51. Azərbaycanın smeta normaları neçənci ildə təsdiq edilmişdir?

A) 1984-cü ildə

B) 1985-ci ildə

C) 1983-cü ildə

D) 1981-ci ildə

E) 1982-ci ildə52. Layihələndirmə norması hansıdır?

A) tikinti konstruksiyaları

B) tikintidə normativ

C) tikintinin iqtisadiyyatı

D) tikintidə əmək

E) materialların sərfi53. Qədim Misirdə I Tutmosun dövründə hansı standart kərpicdən istifadə edilirdi?

A) 410X200X130

B) 400X100X120

C) 410X150X110

D) 450X80X200

E) 400X200X15054. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə marağın artması ilə əlaqədar olaraq keyfiyyətə nəzarət üzrə Avropa təşkilatı neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1957-ci ildə

B) 1955-ci ildə

C) 1953-cü ildə

D) 1956-cı ildə

E) 1951-ci ildə55. Məhsulun növündən və təyinatından asılı olaraq onun fiziki-mexaniki xassələri hansılardır?

A) möhkəmlik xassələri

B) elektrik xassələri

C) maqnit xassələri

D) istilik xassələri

E) optik xassələri56. Keçmiş Sovet İttifaqında Standartlaşdırma komitəsi neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1925-ci ildə

B) 1922-ci ildə

C) 1926-cı ildə

D) 1921-ci ildə

E) 1923-cü ildə57. Azərdövlətstandart hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) sənaye məhsullarının dövlət sınağı və sertifikasiyası üzrə işlərin təşkili

B) müəssisə tərəfindən standartlaşdırmanın işlənməsinin həyata keçirilməsi

C) respublikada sənaye məmulatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi

D) müəssisələr tərəfindən standartlaşdırmanın elmi-metodik və texniki-iqtisadi əsaslarının işlənməsinə qadağa qoymaq

E) müəssisədə standartların tətbiq olunmasını58. Standartlaşdırma üzrə baza təşkilatının vəzifəsi nədir?

A) təhkim olunmuş məhsul qrupu üzrə standartlaşdırmanın əsas inkişaf istiqamətlərinin işlənməsini həyata keçirmək

B) təhkim olunmuş məhsul qrupları üzrə satış bazalarının axtarılması

C) təhkim olunmuş məhsul qrupu üzrə keyfiyyətin artırılması yollarını

müəyyənləşdirmək

D) müəssisədə istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə nəzarəti yerinə

yetirmək

E) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün qabaqcıl müəssisələrlə

əlaqələrin qurulmasını həyata keçirmək

59. Standartlar komitəsi ilk dəfə Avropanın hansı ölkəsində yaradıldı?

A) İngiltərədə

B) Hollandiyada

C) ABŞ-da

D) İsveçrədə

E) Almaniyada60. Avropada Standartlar komitəsi neçənci ildə yaradıldı?

A) 1901-ci ildə

B) 1910-cu ildə

C) 1905-ci ildə

D) 1915-ci ildə

E) 1904-cü ildə61. Dövlət sınaq sisteminin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq məhsulun hansı dövlət sınaq növləri qəbul edilmişdir?

A) attestasiya sınaqları

B) işçi sınaqları

C) müfəttişlik sınaqları

D) qəbul olmayan sınaqları

E) sistem sınağı62. Məhsulun dövlət sınaqları sistemi üzrə dövlət standartları neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 1981-1982

B) 1986-1987

C) 1984-1985

D) 1985-1986

E) 1982-198363. Məhsulun dövlət sınaqları sisteminin əsas müddəaları hansılardır?

A) QOST 16504-81

B) QOST 25053-81

C) QOST 24554-83

D) QOST 23552-83

E) QOST 14504-8564. Standartlaşdırmanın əsas məqsədi və vəzifəsi nədir?

A) standartlaşdırma üzrə işlərin təşkili və aparma metodikası

B) standartlaşdırma üzrə digər normativ sənədlərin vaxtında hazırlanması

C) işlərin təşkili qanunsuz planlaşdırma

D) tərtib olunmasının vahid qaydalar riayət etməməsi

E) standartların kateqoriyaya düzgün seçilməsi65. Çeşidlərin standartları məhsulun nəyini təyin edir?

A) həndəsi formalarını və ölçülərini

B) materiallarını

C) markalarını

D) formalarını

E) məhsulun növünü66. Sosioloji metod məhsulun faktiki fikri əhali arasında hansı yollarla aparılır?

A) anketlərin yayılması ilə

B) görüşməklə

C) telefonla

D) gəzinti ilə

E) dolaşmaqla67. Hansı məhsullar attestasiyadan keçirilmir?

A) ölkənin müdafiəsi üçün buraxılan məhsullar

B) texniki səviyyəsinin göstəriciləri

C) yeni məhsulun sertifikatlaşdırılması

D) yeni məhsulun kateqoriyası

E) yeni məhsulun layihələndirilməsi68. Hansı müəssisələr detalların və qovşaqların istehsalı prosesində onların attestasiyasını həyata keçirirlər?

A) elektrotexnika məhsulları istehsal edən müəssisələri

B) yeyinti məhsulları istehsal edən müəssisələri

C) tibbi təyinatlı məhsullar istehsal edən müəssisələri

D) tara və qablaşdırma istehsal edən müəssisələri

E) maşınqayırma sənayesi69. Özü-özünü sertifikatlaşdırma hansı ölkədə tətbiq olunub?

A) Kanadada

B) Albaniyada

C) İtaliyada

D) Fransada

E) Almaniyada70. Dövlət sınaqlarının əsas vəzifəsi məhsulun keyfiyyəti haqqında obyektiv, düzgün informasiya almaq və onların məhsulun normativ-texniki sənədlərinə uyğunluğu yoxlamaq üçün hansı qərarı qəbul etmək lazımdır?

A) uyğunluq sertifikatının verilməsi

B) məhsulun istehsalat qiyməti

C) seriyalı və ya kütləvi istehsalın dayanması

D) məhsulun seriyalı istehsalını davam etdirilməsi

E) məhsulun idxal olunmasının təsiri71. Praqada standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Milli Təşkilat nə vaxt yaranmışdır?

A) 1926


B) 1922

C) 1924


D) 1920

E) 1925


72. İSO təşkilatına 2001-ci ilin yanvarında neçə ölkə daxil olmuşdur?

A) 138


B) 150

C) 98


D) 145

E) 140


73. İSO neçənci ildən fəaliyyət göstərməyə başladı?

A) 1947-ci ildən

B) 1930-cu ildən

C) 1950-ci ildən

D) 1942-ci ildən

E) 1935-ci ildən74. İSO təşkilatı birinci hansı ölkədə yaradıldı?

A) Çexoslovakiyada

B) Danimarkada

C) Avstraliyada

D) ABŞ-da

E) Britaniyada75. İSO təşkilatına neçə il müddətinə prezident seçilir?

A) 3 il


B) 2 il

C) 4 il


D) 6 il

E) 5 il


76. Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi (KSVS) neçənci ildən müəssisə və təşkilatlarda tətbiq olunmağa başladı?

A) 1971-ci ildən

B) 1973-cü ildən

C) 1975-ci ildən

D) 1970-ci ildən

E) 1976-cı ildən77. KSVS kompleksinə daxil edilmiş norma nəzarət üzrə dövlət standartının konstruktor sənədlərinə nəzarət hansı qaydalarını müəyyən edir?

A) DÜİST 2.111-95

B) DÜİST 2.112-94

C) DÜİST 3.112-93

D) DÜİST 3.114-91

E) DÜİST 4.115-9078. Eyni adlı məhsulun müxtəlif markaları, növləri üçün eyni dərəcədə olan kəmiyyətlərin yuvarlaq ədədi qiymətləri hansıdır?

A) 1,50


B) 1,75

C) 2,0


D) 1,5

E) 3,0


79. Məcburi tələbləri şərh edən zaman hansı sözlərdən istifadə edilməlidir?

A) zəruridir

B) lazım deyildir

C) kafidir

D) lazımdır

E) olmalıdır80. MDB üzrə Tikinti norma və qaydaları hansıdır?

A) MDB TLN

B) MDA

C) MDV TTND) NILN

E) RTN


81. Tikintidə normativ və qaydaların işarəsi hansıdır?

A) TNvəQ – 1.01.01-82

B) TNvəQ – 1.02.01-81

C) TNvəQ – 1.02.01-83

D) TNvəQ – 1.02.01-84

E) TNvəQ – 1.01.01-8582. Smeta normaları və qaydalarının tərkibi və işarə edilməsi SSRİ Dövlət Tikinti Komitəsi tərəfindən neçənci ildə təsdiq edilmişdir?

A) 1984-cü ildə

B) 1980-ci ildə

C) 1982-ci ildə

D) 1983-cü ildə

E) 1981-ci ildə83. Standartlaşdırma üzrə normativ-texniki sənəd hansıdır?

A) DÜİST

B) BTS

C) SSTA


D) RMST

E) BAT


84. Müəssisə standartlaşdırmasının perspektiv planları müvafiq nazirliyin müəssisəyə verdiyi standartlaşdırma planı kim tərəfindən təsdiq edilir?

A) müəssisə

B) standartlaşdırma komitəsi

C) baş təşkilatlar

D) müəssisə təşkilatları

E) baza təminatları85. Standartlaşdırma neçə sinifə bölünür?

A) 14


B) 16

C) 13


D) 20

E) 8


86. Standartlaşdırma neçə qrupa bölünür?

A) 5


B) 10

C) 8


D) 2

E) 3


87. Kod işarələri necə xarakterizə olunur?

A) kodun – metodu

B) kodun – işlənməsi

C) kodun – quruluşu

D) kodun – istifadəsi

E) kodun – çərçivəsi88. Kodlar hansı əsas tələbləri ödəməlidir?

A) kodlaşdırılmış informasiyanın adamlar tərəfindən istifadəsi

B) verilmiş kodlardan istifadə edən adamların sayını

C) informasiya daxil olan faylların sayını

D) kodlarda verilmiş obyektlərin sayının tapılması

E) kodlarda verilmiş obyektlərin qrupunun sayının müəyyənləşdirilməsi89. Kodlaşdırmanın təsnifatı metodları neçə tipə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 6


D) 4

E) 8


90. Azərdövlətstandartın şikayət ərizəsinə məhkəmədə neçə günə baxılır?

A) 15 günə

B) 9 günə

C) 10 günə

D) 7 günə

E) 8 günə91. II Dünya müharibəsindən sonra standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat (İSO) neçənci ildə yaradıldı?

A) 1946-cı ildə

B) 1947-ci ildə

C) 1949-cu ildə

D) 1948-ci ildə

E) 1945-ci ildə92. II Dünya müharibəsindən sonra Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat (İSO) hansı şəhərdə yaradıldı?

A) Londonda

B) Varşavada

C) Praqada

D) Berlində

E) Parisdə93. Beynəlxalq təşkilatın (İSO) tərkibinə neçə dövlət daxildir?

A) 33


B) 20

C) 25


D) 30

E) 15


94. Possovet ölkələri standartlaşdırmanı neçənci ildən müstəqil həyata keçirir?

A) 1991-ci ildən

B) 1990-cı ildən

C) 1993-cü ildən

D) 1989-cu ildən

E) 1992-ci ildən95. UDK beynəlxalq universal neçə sistemdə istifadə olunur?

A) 10


B) 3

C) 12


D) 18

E) 15


96. Beynəlxalq qanunvericilik meteroloji təşkilat neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1956-cı ildə

B) 1952-ci ildə

C) 1957-ci ildə

D) 1958-ci ildə

E) 1959-cu ildə97. Standart hansı qaydada işlənib hazırlanır?

A) standartın nəşri

B) standart layihəsinin işlənməsi

C) standarta qoyulan tələblərin müəyyənləşdirilməsi

D) standartın dövlət qeydiyyatından keçilməsi

E) standartın işlənməsi üçün vaxtın müəyyənləşdirilməsi98. Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi hansı məsələlər üçün işlənib hazırlanır?

A) ölkədə məmulatların və konstruktor sənədlərinin işarələnməsinin vahid təsnifat sisteminin müəyyən edilməsi üçün hazırlanır

B) sənədlərin operativ axtarılması üçün hazırlanır

C) avtomatlaşdırma prosesini həyata keçirmək üçün hazırlanır

D) texniki sənədlərin hazırlanması üçün

E) ölkədə məmulatların təsnifat sisteminin müəyyən edilməsi üçün

hazırlanır

99. Standarta dəyişikliyin layihəsi olarsa neçə ay müddətinə Azərdövlətstandarta göndərilməlidir?

A) 9 ay


B) 5 ay

C) 7 ay


D) 3 ay

E) 10 ay
Yüklə 329,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə