1988 Ösys edebiyat sorulariYüklə 132,03 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü132,03 Kb.
#144001988 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları
B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması
C) Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri
D) Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmaları
E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları

2. Baki. gelmiş geçmiş Divan şairlerimizin çoğundan daha az eser vermiş, bir küçük divan bırakmıştır. Buna karşın Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olarak bilinir Bu başarının belli başlı nedenini, onun.... aram.alıyız. Bakinin tek dizesi bile. yazarını hemen belirler.
Bu parçada boş kalan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) yergilerindeki hünerinde
B) dilindeki sadelikte
C) seçtiği konuların güzelliğinde
D) kendine özgü üslubunda
E) aruzdaki ustalığında


3. Xl. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri. yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler. toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçları da vergi..
Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi
B)Muhakemetü’l-Lügateyn: Ali Şir Nevai
C)Divanü Lugati’t-Türk: Kaşgarlı Mahmut
D)Kutadgu Bilig; Yusuf Has Hacip
E)Atabetül-Hakayık; Edip Ahmet4. Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekremin çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birteştirirler. Bunların arasında, sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.
Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde. bir arada verilmiştir?
A) Servet-i Fünun; Halit Ziya. Mehmet Rauf
B) Malumat; Hüseyin Cahit. Ahmet Rasim
C) Genç Kalemler; Halit Ziya. Ömer Seyfettin
D) Serveti Fünun; Samipaşazade Sezai. Hüseyin Cahit
E) Malumat; Mehmet Rauf. Hüseyin Rahmi

Şiirinde sonsuzluğa ulaşma duygusu. ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbulun doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

Yukarıda sözü edilen şair kimdir?

A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı


6. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) ilyada. Kalavela. Oğuz Kağan
B) İlyada. Kaybolmuş Cennet. Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet. Kalavela. Şehname
D) ilyada. Kurtarılmış Kudüs. kalavela
E) Kurtarılmış Kudüs. Şehname. Odysseia


7.Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerinden değildir?

A) Mani

B) Koşma

C) Ninni

D) Ağıt

E) Türkü
8.Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Arşa çıksan yer yer akıbet seni. Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz

B)Cinas

C)Kafiye

D)istiare

E)Hüsn-i Talil

9.Moliere,Lacine ve La Fontaine’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları

B)Klasik akımın temsilcileri olmaları

C)Aynı tür eserler vermeleri

D)Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları
10.Yazar roman kişilerini insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır.Bu kişileri doğru yoldan çıkaran,kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar yada çevre değil içgüdülerdir.hangi sınıftan hangi yaştan olursa olsunlar onları yöneten ve yönlendiren aynı şeydir. Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisine girebilir?
A)Klasisizm

B)Romantizm

C)Realizm

D)Natüralizm

E)Sürrealizm
11.Anavarza atoynağı

Kana bulanmış gömleği

Kıyman a zalımlar kıyman

Kör karının bi deyneği

Yaşlı bir kadının öldürülen tek oğlu içinduyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte,aşağıdakilerden hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A)Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

B)Bir sözcüğü iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma

C)Bir sözcüğü gerçek anmlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

D)Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

E)Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma
1-E 2-D 3-C 4-A 5-A 6-A 7-B 8-B 9-B 10-D 11-C

1989 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1 - ... için şiirlerini Arapça, Farsça, Türkçe sözcü sözcüklerden oluşan, halkın zor anlayacağı bir dille yazmışlardır. Bu tutumlarıyla elbette yenilikler getirmişlerdi edebiyatımıza. Arıcak bu yeniliklerle yeni bir şiir kuramamışlar, sadece eski şiiri. divan şiirini yıkmaya çalışmışlardı.
Vurgulanmak istenen düşünceye göre. bu paragrafın başına getirilebilecek en uygun sözler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide şairlerinin çoğu Batının etkisinde kaldıkları
B) Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide şairleri. şiiri, şiire özgü öğeler açısından değil, düşünceleri yaymada bir araç olarak değerlendirdikleri
C) Edebiyat-ı Cedide şairleri şiirleri,eski şiir geleneğimizden,usta şairlerin eserlerinden yararlanamadıkları
D) Halk dönük bir edebiyat oluşturmak isteyen Tanzimat şairleri , şiirde içeriğin yanında dilin de önemli olduğu gerçeğini kavrayamadıkları
E) Tanzimatçılar, Türkçeyi çıkmazdan kurtarmak. aydın da halkın da anlayabileceği bir dile ulaşmak
2. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada mor menekşe: Bana dokunma’ diye bağıırdı.
Bu cümledeki en belirgin öz sanatı aşağıdakilerdern hangisidir?
A) Teşbih (benzetme)


B) Tezat
C) istiare


D) kinaye


E) intak (konuşma)
3. Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneklerini kazandıran ve bu türün temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boileau
B) La Fonteine
c) Montaigne
D) Voltaire
E) J.J Rousseau


4. Yazar, bir toplum gerçeğini belirtmek istiyor. Bir çevreyi. bu çevrenin kişilerini görmüş. biliyor. Bundan bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki romanı okuyup bitirdikten sonra zihnimizde yalnız birtakım olaylarını izleri kalıyor. Bir de yazarın bunlara karşı yergici tutumu. Yazarın tutumunu beğeniyor, öfkesine katılıyoruz. Ama bu kitabı deneme ile röportaj arası bir yapıt olmaktan kurtaramıyor. (Daha doğrusu ona bir roman tadı kazandırmıyor.


Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A)Günlük B) Eleştiri C)Anı D)Fıkra E)Makale
5. İlahi,kabul serıdenı ret senden şifa senden, derman senden... İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle,
Bı parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Imale B) Seci
C) Aliterasyorı D) Redif E) Cirıas


6. Aşağıdakilerden hangisi, halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A)Münacat,naat,mesnevi,mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması

B)İslamiyetten öceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması

C)Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması

D)Şiirlerin saz şairi ya da ‘’aşık’’ denen şairlerce,’’bağlama adı verilen bir sazla söylenmesi

E)Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması


7. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır?
A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
B) Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.
C) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.
D) Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.
E) Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.
8. Aşağıdaki cümlelerini hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyat-t Cedide sanatçıları hikaye ve romanda realizm ve natüralizm. şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisinde ka1mışlardır.
B) Tanzimat edebiyatının ilk döneminde eser veren romancılarımızda romantizm akımının etkileri görülür.
C) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları, şiir, hikaye, roman. fıkra. makale türlerinde eser vermişlerdir.
D) Ömer Seyfettin, hikayelerinin konularını, günlük hayattaki gözlemlerinden, çocukluk anılarından ve tarihten almıştır.
E) Türk edebiyatının ilk realist eseri. Recaizade Mahmut Ekrem’in intibah adlı romanıdır.
9.Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A)Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B)mişli geçmiş zamanla anlatılması
C)Belli bir yazarın bulunmaması
D)Milli duygularla dini inançları işlemesi


E)Eğitici nitelik taşıması
10. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması
11. 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa. temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
Burada sözü adlloıı sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B)Cenap Şehabettin
C) Süleyman Nazif
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı
12. Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman dilimini romanına konu edinmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halk-aydın çelişkisini işlemiştir. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir.
Bu yargilarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

1-B 2-E 3-C 4-B 5-B 6-A 7-E 8-E 9-D 10-C 11-A 12-D
1990 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1.Fransız edebiyatında şair, romancı ve oyun yazarı olarak tanınır. ‘Cromwel” adlı oyununun önsözünde klasik estetiğin tüm bağlayıcı kurallarına karşı çıkarak “Romantizm” akımının ilkelerini ortaya koyar. Mücadeleyle geçen hareketli yaşamında halkın sevgisini kazanır. Ünlü romanı “Notre Dame’ın kamburu” dünya klasikleri arasında yerini alır.
Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Voltaire
B) Diderot
C) Racine
D) Victor Hugo
E) Alexandre Dumas


2.Yalnız zaman olur bazı akşamlar
Bir kadın çehresi: yanarken camlar
Bir lahza belirir loş aynalarda


Bu dizelerde geçen, yanarken camlar’ sözünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
D) insanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
E) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, haşa giden bir nedene bağlama


4. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mani” aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazarları belli değildir.
B) Kafiye düzeni a-a-b-a biçimindedir.
C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce iki dizede bulunur.
D) ilk iki dize, son iki dize ile yalnız kafiye bakımından ilgilidir.
E) Yalnızca aşk konusu işlenir.
5. Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?
A) Aiskhylos
B) Sophokles
C) Sokrates
D) Euripides
E) Aristophanes
6. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
B) Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla yazdığı şiirlerinin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.


C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D)Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale,piyes,roman,eleştiri,tarih türünde yazdığı eserler belirlemiştir.

E)Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.

7. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbulun çürümüş, yozlaşmış insanları... Mithat Cemal Kuntayın romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbul’un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler.. Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbulu.

Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul’u şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Emin
D) Mehmet Akif
E) Celal Sahir
8. Dilde sadeleşme hareketi, Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır?
A) Tanzimat
B) Servet-i Fünun
C) Fecr-i Ati
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet


9.İlk şiirlerini Dergah ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar,Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şürle’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit
Köroğlu’, “Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek E) Ahmet Kutsi Tecer


10. Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’yla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek: “Yabandan geliyoruz üstat, Yaban’dan!” der.
Parçada geçen “Yabandan geliyoruz.” sözünde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme
B) Bir Sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda kullanma
C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma
D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma
E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme1-D 2-B 3-A 4-E 5-C 6-C 7-B 8-D 9-E 10-D 11-D
1991 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A)Anna Karenina

B)Vadideki Zambak

C)Gülünç Kibarlar

D)Tom Sawyer’in Maceraları

E)Madam Bovary
2.Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere Divan Edebiyatında ne denir?

A)Tezkire B)Münşeat C)Hamse D)Velayetname E)Siyer
3.Nedir can kim anı sen nazenin canane vermezler

Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler
Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir,anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cinas B)Hüsn-i talil C)Teşhis D)Tevriye E)İntak
4.Aşağıdakilerden hangisi M.Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir?

A)Fecr-i Ati topluluğuna dahil olmaları

B)Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları

C)Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri

D)Fikir adamı kişiliklerinin,sanatçı kişiliklerinden güçlü olması

E)Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları
5.Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur?

A)Harname

B)Şikayetname

C)İskendername

D)Garipname

E)Zafername
6.Düzenleyicisi pek bilinmez.Halkın sözlü geleneğinde oluşup gider.Çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde olsun,biçiminde olsun,değişikliklere,bozulmalara,kırpılmalara uğrayabilir.Her zaman bir ezgiyle söylenir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

A)Tuyuğ B)Şarkı C)Türkü D)Rubai E)Gazel
7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi, Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
C) Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar Sular karınca paslanan dağlar
E) Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişemem8.Halk şiirimizin güçlü soluklu bir şairidir. Kendini yedi yaşından itibaren saza, söze, şiire ve türküye vererek dış dünyasının karanlığını, gönül dünyası ile aydınlatmıştır. Gönül gözüyle yazdığı şiirlerinde birlik, beraberlik, yurt sevgisi, güzellik, gurbet, ayrılık duygularını dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Pir Sultan Abdal
C) Karacaoğlan
D) Aşık Veysel
E) Dadaloğlu


9.Edebiyatımızda, nazmı nesre yak1aştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Er-soy
D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim10. Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır?
A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir Gözüm yaşı değirmeni yürütür
B) Bu topraklar ecdadımın ocağı Evim, köyüm hep bu yerin bucağı
C) No doğan güne hükmüm geçer Ne halden anlayan bulunur
D) Derdim çoktur hangisine yanayım Yine tazelendi yürek yarası
E) Yükseğinde büyük namlı karın var.Alçağında mor sümbüllü bağın var11.Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle Seğirtir kaval sesinde sağa sola Çobandır köyün yamacında Yayar davarı da çömelir Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Dramatik

B) Epik

C) Lirik

D) Didaktik

E) Pastoral
1-C 2-A 3-A 4-E 5-B 6-C 7-B 8-D 9-D 10-A 11-E

1992 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. (1) Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor deneme yazarı. (Il) Yamaçta ayağını koyacağı bir yer arıyor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seçiyor. (IV) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor. (V) Tepede, ulaştığı noktada, bir dağcı gibi güven duygusu sarıyor içini.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde benzetmeye yer verilmiştir?
A)I. ve III. B)I. Ve IV. C)II. ve III. D)II.ve IV. E)IV. ve V.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye ‘vardır? A) Gönül sevdiğinden soğur,Görülmeyi görülmeyi


B) Gölgesinde dinlendiğim Koca çamlar yerinde mi
C) Şu karşıma göğüs geren Taş bağ ini dağlar mısın
D) Elbet bir devasız dertten Doğan göz bir zaman ağlar E) Uçtu kuşların kervanı,Her biri bir dala gider


3. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?
A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan soylu kişilerden seçme
B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve kara bölümlerinden oluşma


4. Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür.. Gazellerine, “Malumdur benim sühanım mahlas istemez.” Diye haklı olarak övünecek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur.
Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fuzuli B)Baki C)Nedim D)Nefi E)Nabi
5.Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? A)Ayna almış perçem düzer,Zülfün tarayı tarayı B) Kırık çanağı yok ayran içecek Kahveye gelir d e fincan beğenmez
C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam Yeni talim gelmiş varam alışam
D) Güzel gitti diye pınar ağladı Acıdı yüreğim yandı pınara
E) Avcılardan kaçmış ceylan misali,Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı


7. Divan edebiyatındaki “gazelin’’ı konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A)Varsağı B)Destan C)Türkü D)Koşma E)Nefes


8.Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır? A)Şermin
B)Okun Ucundan
C)Garip
D)Türk Sazı
E)Altın Işık9. Aşağıdakilerden hangisi Ser’vet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
A) Kafiyede şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
0) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma


10. Uyandım baktım ki sabah
Güneş vurmuş içime
Kuşlara yapraklara dönmüşüm
Pir pir eder durur, bahar rüzgarında
Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) Ölçü ve uyağa önem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine11. Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Ferhad ile Şirin’i beraber gördük.
Baktık geceden fecre kadar ellerde
Yıldızlara yükselen kadehler gördük
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerin hangisidir?


A) Rubal B) Mani C) Şarkı D)Murabba E)Nefes

12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara alt değildir?
A) Devlet - Eflatun
B) Graziella — Lamartine
C) Faust - Goethe
D) Yaşayan Ölü - Tolstoy
E) Wilhelm Tell - Mark Twain


1-B 2-C 3-A 4-C 5-B 6-D 7-D 8-B 9-E 10-D 11-A 12-E

1993 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1.Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Gazel, Divan edebiyatına, koşma, Haşk edebiyatına özgü nazım biçimidir.
B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dört1üktür.
C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde. koşma, genellikle hoca ölçüsünün 11 ‘li kalıbıyla yazılır.
D) Gazel, 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap: koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.


3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?
A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hlürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.
B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.
C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme1 Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.
D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.
E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.


4. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıklanan gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, ‘kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.
Bu parça sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakılerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Tanzimat - Abdülhak Hamit Tarhan
B) Servet-i Fünun - Cenap Şehabettin
C) Garipçiler - Orhan Veli kanık
D) Milli Edebiyat - M. Emin Yurdakul
E) Cumhuriyet Dönemi - Faruk Nafiz Çamlıbel

5. Yazar, eserde karagöz ve ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor: “Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni karagöz ve ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Bunlar, Üsküdar’da büyük bir kahvede oynanırdı. kız, erkek alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. 11km ‘Soytarının Kızı’ adıyla ve ingilizce
a olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu ir akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok
şey almıştır.”
Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye koğuşu
B) Reşat Nuri - Yaprak Dökümü
C) Halide Edip - Sinekli Bakkal
D) Reşat Nuri - Çalıkuşu
E) Halide Edip - Tatarcık


1.Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü, yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece- aruz tartışmalarının en güçlü dönemlerinde, hece ölçüsünü küçümseyip. şiir için ölçünün esas değil, sadece bir araç olduğuna inanarak biri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
Bu şair aşağıdakilerden hangisidir?


A)Muallim Naci
B)Yahya Kemal
C)Ahmet Haşim
D)Mehmet Akif
E)Tevfik Fikret


7. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil


8.Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Montaigne
B)Balzac
C)V. Hugo
D)Voltaire
E)J.J.Rousseau


1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 6-B 7-E 8-E 9-A
1994 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1.Siz baksanız bir şey göremezsiniz
Benim yurdumdur orası
Ardıçlar. gürgenler, tozlu yollar
Tokatla Niksar arası
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Redif
B) Uyak
C) Ölçü
D) Eksiltili cümle
E) Dilek - koşul kipi


2. Sıladan geliyorsunuz
Ne var ne yok bizim oralarda Çiçek açmış mı erikler
ipek perdeli pencerenin altında


Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Bir özlem dile getirilmiştir.
B)kişileştirme sanatına başvurulmuştur..
C)Ölçü ve uyak yoktur.
D)Üçüncü ve dördüncü dizeler. anlamca birbirini bütünlemektedir. E)Birinci dize kurallı bir cümledir.


3. Aşağıdakilerden hangisi, tapiıım sarLınlarırıı tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç alarak kullanmıştır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Tevfik Fikret
0) Abdülhak Hamit
D) Cenap Şehabettin
E) Ahmet Haşim


4.Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda “mesnevi’ biçiminde yazılmış bir yergidir? A) Tazarru-name
B) Kabus-name
C) İskender-name
D) Har-name
E) Garip- name


5.Bahçelerde gül gerek
Güllere bülbül gerek
Senin gibi güzele
Bencileyin kul gerek


Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Varsağı B)Divan C)Destan D)Koşma E)Mani

A) Bahar erdi yine düştü letafet gülistan üzerine Yine oldu zeminin lütfu galip asman üzre
B) Gül devri ayş eyyamıdır zevk u safa hengamadır Aşıkların bayramıdır bu mevsim ferhunde dem
C) Defa taşın ne gam atsa Hayali sana alçaklar Belagat meyvesin hasıl eden nahl-i hünersin sen
D) Bu devr içinde benim padişeh-i mülk-i sühan Bana sunuldu kaside bana verildi gazel
E) Arızın yadıyle nemnak alsa müjganım n’ola, Zayi olmaz gül temannasıyla vermek hare su


7. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek. ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinç altına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B)Abdülhak Şinasi Hisar
C)Ahmet Hamdi Tanpınar
D)Namık Kemal
E)Hüseyin Rahmi Gürpınar
8. Divan edebiyatı ile, Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.
B) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.
D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
E) Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.


9.Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhuriyet ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşim’in “Bize Göre” ve “Gurabahane-i Laklakan” adlı yapıtlarındaki kimi parçalar, edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı temsilcisi ise. Nurullah Ataç olarak bilinir. Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin de bu türün ustaları arasında yer alır.
Bu parçadaki sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü B)Anı C)Roman D)Deneme E)Gezi
10. (I) 1860 - 1885 yılları arasında Fransada, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm. sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıd ır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şehabettin olmuştur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II. C) III D) IV E) V


1-C 2-B 3-B 4-D 5-E 6-A 7-C 8-A 9-D 10-A

1995 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1.Düzenleyicisi bilinmez, halkın sözlü geleneğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeriğinde olsun, biçiminde olsun değişikliklere uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.
Bu parçada, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?


A)Türkü B)Şarkı C)Gazel D) Mesnevi E)Koşma

3. Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım - nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Abdülhak Hamit
B)Muallim Naci
C)Şinasi
D)Ahmet Tevfik Paşa
E)Şemsettin Sami


4. Yazarın ilk romanıdır. Gerçekçi bir eserdir. Üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıklar üzerinde durulur. Bu ayrılıklar yüzünden ailenin çözülüşü gösterilir. Hikaye ve roman edebiyatımızın geleneksel temalarından biri olan aşırı Batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi
B) Kiralık Konak - Y. Kadri Karaosmanoğlu
C)Fahim Bey ve Biz - A. Şinasi Hisar
D) Şıpsevdi - H. Rahmi Gürpınar
E) Ayaşlı ve Kiracılar, - Memduh Şevket Esendal


5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır?
A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde
B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar
D) Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi
E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi


6. Bu sanatçımızın da adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. Şiirlerinde değişik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Cenap Şehabettin
C) Namık Kemal
D) Recaizade M. Ekrem
E) Tevfik Fikret


7.İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir.Sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal
C) Orhan Veli
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı
8. Nurullah Ataçla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur.
8) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.
C) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.
D) ‘Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
E) Öykü alanında da ürünler vermiştir.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Hayriye. 17. yy şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı öğüt veren, sosyal. didaktik bir yapıttır.
B) Cihan’nüma adlı eserin sahibi Katip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir.
C) Realizm ve Natüralizm roman ile hikayede. Parnasizm ise şiirde gerçekçilik demektir.
D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır.
E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Aşık Veysel’in şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta bir araya getirilmiştir.


10. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur?
A) Ey, genç kanı kaynayan pınar Ey, altında yatıp kaldığım çınar
B) Uzaktan görenler yine aldanır Gözlerde bir hayal gibi canlanır
C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım Ey, bülbüllü derem mineli dağım
D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller
E) Akşam, sanki boşluk içime dolar Dağların cilası gittikçe solar
1 1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içinde yer almaz? A)J.J. Rousseau
B)Chateaubriand
C)Schiller
D)Lamartine
E)Racine


12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır? A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.
B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Arşa çıksan akıbet yer yer seni
C) Akşam lekesiz. saf, iyi bir güz gibi akşam : Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam
D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman Pek yamansın. pek yamarısın, pek yaman
E) Görmeden mecnunların sahraların cemi’yyetin, sevdiğim meşk-i nigah eylersin ahularla sen


13. Tablasındaki taze salatalıkları övmek için. “badem bunlar, badem!’’ diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktadır?
A) Benzetme
B) Tenasüp
C) Kinaye
D) Hüsn-i Talil
E) Mecaz-ı Mürsel


1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-C 8-E 9-D 10-A 11-E 12-B 13-E

1996 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Okuma yok, yazma yok. bilmeyiz eski, yeni, Kuzular söyler bize yılların geçtiğini,
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Link şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Dramatik şiir
2.(I) Kitab-ı Dede korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak mal olan bir eserdir, (II) Nazım ve nesir karışım, oniki hikayeden oluşur. (III) Hikayelerde daha çok Oğuzların. düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut söz alır. (V) Hikayelerde adı geçen Dede Korkut kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V


3. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilere bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.


4. Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Uyak düzeni aa ba ca... biçimindedir.
B) Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir.
0) Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.
D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.
E) Öyküleme gerektiren konular, bu türde işlenmiştir


5. Temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi: Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.
Türk dilinde yukarıda sözü edilen yeniliği gerçekleştirenlere ne ad verilir?
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedideciler
C) Genç Kalemler
D) Garipçiler
E) İkinci Yeniciler6. Aşağıdakilerin hangisi “hecenin beş şair’inden biri değildir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Kemalettin kamu


.
7.İlk şiirlerinde duygusal,bireysel,romantik bir tutumu vardır.Anlatımı lirik,dili durudur.Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir.O sırada etkilendiği gerçeküstücülerin şiirle edebi sanatlarla,şairanelikle,ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır.Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir.Kimi şiirlerinde bir alay sezilir. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A)Ahmet Haşim B)Yahya Kemal C)Orhan Veli
D)Ahmet Hamdi Tanpınar E)Cahit Sıtkı


8.Nurullah Ataçla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A)Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur. B)Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir. C)Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur. D)Öykü alanında da ürünler vermiştir. E)Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Hayriye,17.yy şairlerinden Nabi’nin mesnevi biçiminde yazdığı ,öğüt veren sosyal,didaktik,bir yapıttır.

B)Cihannüma adlı eserin sahibi Katip Çelebi,batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir

C)Realizm ve Natüralizm roman ile hikayede,Parnasizm ise şiirde gerçekçilik demektir.

D)H.Rahmi Gürpınar,tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini,inanışlarını dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır.

E)Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Aşık Veysel’in şiirleri ‘’Dostlar Beni Hatırlasın’’ adlı kitapta bir araya getirilmiştir.
11.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içerisinde yer almaz?

A)J.J Rousseau

B)Chateaubriand

C)Schiller

D)Racine
12.Aşağıdaki beyitlerin hangisinde ‘’cinas’’ vardır?

A)Gönlümde oturdum da hüzünlendim o yerde,sen nerdesin ey sevgili,yaz günleri nerde

B)Kısmetindir gezdiren yer yer seni,Arşa çıksan akıbet yer yer seni

C)Akşam lekesiz,saf,iyi bir güz gibi akşam

D)Gözlerin mahmur olurmuş her zaman,Pek yamansın pek yamansın pek yaman

E)Görmeden mecnunların sahradaki cem’iyyetin,Sevdiğim meşk-i nigah eylersin ahularla sen
1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-C 8-E 9-D 10-A 11-E 12-B 13-E
1997 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A)Manas-İran
B)Ramayana- Hint
C)Niebelungen-Alman
D)Kalevala- Fm
E)Ergenekon-Türk


2. Halk hikyoieriylo ilgili alarak aşağıdaki yar— gılardarı hangisi yanlıştır?
A) Sevgi ve kahramanlık konuları işleriir.
B) Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.
0) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.
D) Arılatım tümüyle nesre dayalıdır.
E) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişiler— dir.
3. Divanı edebiyatında “hlcviye” denilen alaylı vergi şiirirıln Halk edebiyatırıdaki karşılığı aşağıdakllerderı hangisldlr?
A) koşma 8) Sema, 0) Taşlama
D> Destan E) Türkü


A) IVluhammes 8) Nazlre 0) Murabba
D) Taştir E) Müseddes
5. Divanı şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yarılıştır?
A) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.
8) Ölçü olarak aruz kullanılmıştır.
0) Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.
D) Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır.
E> Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplarım iştir.
6. Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatama kaygısı g ütmedenı düşüncelerini konuşma havası içerisinde “ben”il bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?
A) Deneme 8) Anı 0) Eleştiri


D) Rö,ortaj

E> v1akaIe
7. Çağının hikaye anlayışırıdan büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. 0 zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassarıt hikayeleri örnek alın,yor, başı, sonu, ortası belli olan acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hIkyecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, er, silik olaylarından seçrniştir. Bazı yazarlar onun hikyelerinirı Çehov hikyelerlne benzediğini, onun Maupassant tekniğir,e karşılık. edebiyatımıza Çehov tekniği getirdiğini söylerler.
Bu Özeliiklere sahip olan Onlü hlkyecimlz aşağıdakllerderı hangisidir?
Ömer Seyfettin
Memduh Şevket Eserıdal
Yakup >Refik Halit karay
Reşat Nuri Güntekin
Ok şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki. şiiri birtakım katıp ve klişelerden, yıpranmış berızetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali, şiirden koymuş ya da çok az bir hayalle yetirımiştir. Yahn, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluştu rrrı uştur. Gündelik yaşamı şiirir-ı çıkış noktası yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden harıgialdir?
A) Cahit Sıtkı Tararıcı
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
0> Orhan Veli Kanık
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Cahit Külebi


Tanzimat şairlerinde görülür. Cena.p
Il 111
Şehabettirı bu akımı bizde ilk olarak tarııtmış ve temsil etmeye çalışmıştır. Nazım


IV

bicimlerinderı biri olan sorıe de Türk

V

edebiyatına bu akımı benimseyen sanatçılar aracılığıyla gelmiştir.
Yukarıdaki rıumaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yarılışı vardır?


A) 1. B) Il. 0) 111. D> IV. E) V.

10. Aşağıdakllerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımırıdan etkilenmiş ve aynı ulı.sstan olan sanatçılar birlikte ‘yerli— m iştir?
A) Cervantes - Lamartıne - Montalgnıe
8) Daniel Defoe - Jonatharı Swift - Mark Twain
0) Boiieau - Moliere — La Fontaine
0) Ohateaubriand - J. Steirıbeck - Edgar AlIan Poe
E) Thomas Mannı - Bernard Shaw - Charles Dickens
1 1. Aşağıdaki cümlelerirı hangisinde, tırnak içine alınmış sözlerde bir söz sanatı vardır?
A) Ben, sizin sandığınız gibi “ünlü biri” değilim. 8) “Beş smith, tek öğretmenli” bir ilkokulda okudum ben.
0) Dergi yöneticilerinin bu “hoşgörülü tutLım”LI duygularıdırdı beni.
D) Emekliliğirı nasıl “güç bir iş” olduğunu bilmiyorum henüz
E) “Aslanın ağzındaki”ne yetişmek için koşturLip duruyorum

1-A 2-D 3-C 4-B 5-D 6-A 7-B 8-C 9-B 10-B 11-E
1997 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1. Aağıdakiierirı hanglsind. tam uyak vardır?
A) Çiğdemin, menekşen kokar
Güzeller göğsüne takar
B) Kuş olsarrı gezserrı havayı
Arayıp bulsam yuvayı
C) Geldim o dost ilinden
Koka koka gülünden
D) Birirı bilir birin biimez
Bu dünya kimseye kalmaz
E> Arı vardır uçup gezer
Teıi tenden seçip gezer
2. Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. hk oyunlarındarı sonra epik tiyatro örneği olarak “Keşanlı Ali Destarıı”rıı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye suna- bilmek için kabare tiyatrosunun kuruiuşuna öncülük etti.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilor— deri hangisidir?


A> Haldun Taner
B) Recep Bilginer
0) Necati Cumalı
D) Refik Erduran
E> Turan Oflazağlu


3. Uzak, çok uzağız. şimdi ışıktan
Çocuk seirıden, gül ve 5armaşıktan
Dönrrıeyerı gerriiler olduk açıktan
Adımızı soran, arayan var mı?


Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerirı hangisi söylenemez?

4. Bize Iran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle feisofeyle ilgili düşünsel temalar Işlenir.

Bu parçada sözü edilen Diyen şiiri biçimi, aşağıdakilerden harıgisidir?

B) Müstezat

D) Rubal E) Kaside

Aşağıdaki cümlelerirı hangisinde yanlış. ıardır?

A) Divan şiirinde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilir.
8) Tanzimat dönemi romanlarırıda kişiler, genellikle tak yönlü olarak ele alınır.
0) Halk edebiyatında düşünce ve duygular, daha çok dörder dizelik bentlerle yarısıtılır.
D> Servet-l Fünun dönemi yazarlarırıın ortak yörılerinderı biri, eski sözcüklerle yeni imgeler oluşturmaktır.
E) Hece ölçüsündenı yararlanma, Milli Edebiyat akımının belirgin özelliklerinden biridir.


6. Çocuğun birine sormuşlar:
— Ne olackırı?
— Adam olacağım, demiş.


Çocuğun bu yanıt. aşağıdakilerden hangisi- ne örnek olabilir?

A) Benzetma 8) kInaye

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
8) Redif vardır.
0) Uyak düzeni aaabdIr.
D) ‘Yalnazlı k”tarı söz ed ilmektedir.
E) Bir destarıdan alınmıştır.


0) Tenasüp D) 1vlecaz-ı mürsel
E) Hüsn-i talil


A) Gazel

5.

0) fvlurabba
bir bilgi


10. 15. yüzyılda Mercimek Ahmet’in Farsçadan çeAşağıd

verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi nhıştı£?

virdiği kabı.ısname, 1 5. yüzyılda derleriip yazıya

Yazar Eser Akım
Charles Dickens — Oliver Twist - Realizm
Piorre Gorneille - Le Cid - Klasisizm
Moliere — Kral Lear - Reallzm
Victor Hugo - Sefiller - Romantizm
Joharın VVolfgarıg Goethe — Genç VVerther’in
Acıları — Romantizm


geçirildiği tahmin edilen Dede Korkut I-fikyeleri,
17. yüzyılda Evliya Çelebiiriin Keşfuz Zyrıur-ıu,
IV
düzyazı türümüzürı öyküye kayrıaklık eden ilk ürünleri olarak alınabilir. Klasik Osmanlı düz- yazısının ürünlerinden olan gazavatnameler ile rnerıakıbnamolor de yine bu türün kaynakları


8. Aşağıdakilerlrı harıglsinde bir yazar, kendisi- ne ait almayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?
A) Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
B) Kaşgarlı rvlahmut - Divanü Lügatl’t-Türk
0) Ahmet Yosevi - Divan-ı 1—likmet
D) Ali Şir Nevai - Muhakemetü’l-Lügateyn
E) Katip Çelebi - Hüsn ü Aşk
Tanzimat Edebiyatırıtrı kurucu larındandır. Şiir de yazmış olmakla brhkte asıl ününü gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla sağladı. Çıkardığı Tasvlr-i Efkr gazetesinde halkın arılayacağı b dille yazrrıanın gerekliliğini savundu. Düzyazıda noktalarna işaretlerini kullanarak düşüncelerini kısa, yalın cürnlelerle anlattı. Konuşrrıa dilini başarıyla kullanarak Batı tekniğirıe uygun tiyatronun ilk örneğini de e verdi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağdakilerderi hangisidir?
A) Nanık Kemal
B) Ziya Paşa
0) Şinasi
D) Şemsettin Sami
E) Agh Efendi


arasında sayılabilır.

1 1. Şiire hecoyle başlayan, serbest ölçüyle hemen her konuda çok ürün veren, usta bir ozandır. Ilk kitabından bu yana sürekli kendini aşmaya çalışmıştır. Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrensele uzanan bir çizgıd, 8zü ve söyleyiş sağlamlığıyla kolay öykünülemeyecek, özgün bir şiir gorçekleştirmıştir. “Türkçem benim ses bayrağım” diyen ozarı kendine özgü bir dil yapısı, bir biçim yaratmıştır. Kurtuluş Savaşımızla ilgili şiirlerini bir kitapta toplamıştır. Yapıtlarındanı biri de “Çocuk ve Allah”tır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerderl
hangi s i d ir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ahmet Muhip Dıranas
0) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Ziya Osman Saba
E) Cahit Sıtkı Tarancı


Bu

parçada

numaralarımış

sözlerderi

hangisi

bilgi

yanılışl,ğınıa

yol açmaktadır?A)

1.

8)

Il.

C) 111.

D> IV.

E)

V.1-B 2-A 3-E 4-D 5-A 6-B 7-C 8-E 9-C 10-D 11-C

Yüklə 132,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə