1Exiting from membershipYüklə 121,3 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü121,3 Kb.
#41291

Exiting from membership
Article-6: Each member has the right to leave from the association provided to a written notice.When members letter of resignation, reached the board of directors it is considered that the exiting operation resulted.Exciting from membership does not to end the accumulated debt of members to the association.

Üyelikten Çıkarılma Removal from membership

Article-7: Requiring cases to be removed from membership of the Association.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 1- İn behavior contrary to statute of Association

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak 2- To avoid continuously from the given tasks

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 3-İn spite of written warning not to pay membership fees within six months,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 4-To disobey the decisions taken by the organs of the Association.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 5-To lose being member conditions. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

The determination of the status of the above-mentioned case with the decision of the board is removed from membership.

Members who exited or removed from the Association, is deleted from the registry and not to claim from property of Association.Organs of Associations

Article-8:Organs of the Associations are shown below.

1-Genel kurul, 1-General board

2-Yönetim kurulu, 2-Management board

3-Denetim kurulu, 3-Control boardDernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü Association General Assembly establishing shape, assembly time ,Call and Meeting Procedure

Article-9:General board, the association's top officials and decision-making body, is composed of associations registered members.

1-General assembly; specified time in that regulations is routine, 2-2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanırManagement or supervisory board deems necessary, or one-fifth of the members of the association upon written request within thirty days of emergency is collected.

1

The ordinary general assembly, every 2(two) years, within the month of March, is collected in space and time determined by management board.General board is called by management board to the meeting.

Çağrı Usulü * Call Procedure *

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Board of directors, according to the association regulatıons, organized the list of the members who have rights to join general board. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.The members entitled to attend general meeting at least fifteen days in advance, the date, time, place and agenda to be announced in a newspaper or to be notified by electronic mail or by writing to the meeting is called. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. In this call, mostly because of not providing the meeting can not be done, what day of the second meeting, shall specify the time and place to do so. Between the first meeting and less the second meeting, can not be less seven days and can not exceed sixty days.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Meeting, a majority of not providing reasons other than for some other reason is postponed, it shall be stated with reasons for postponement, calls for the first meeting duly announced to the members. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.The second postponement of the date of the meeting at the latest within six months is required. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Members of the second meeting, according to the principles set forth in the first paragraph shall be summoned again.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. General assembly meeting can not be left behind more than once.Toplantı Usulü * Meeting Procedure *

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. General assembly, the right to participate in the absolute majority of members, regulations change and in the event of termination of the association is with the participation of the two-thirds is collected, the majority can not be right because of the postponement of the meeting in case the second meeting will be at the absolute majority. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. However, the number of members participating in these meetings, management and supervisory board can not be less than twice the total number of members.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. The list of members entitled to attend General Assembly meeting-place is ready. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Instead of going to meetings of members by the authorities has been granted official identity documents, establishment or management board members are controlled by be commissioned officers. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Members, management against established names in the list held a meeting to put signature instead of enter.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Meeting quorum shall be defined and if given the situation with a record of the meeting chairman or a member of the board of directors appointed by opens. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Quorum meetings in the administration of not providing a record dry are regulated.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. After landing, the meeting chairman and enough to manage a deputy clerk with the delegation is created by selecting sofa.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Association for the selection of the organs to be vote, vote of members to the panel of court and ready to show their identity against their names in the list are required to sign.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Management and ensuring the security of the meeting of the president belongs to the sofa.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. General assembly, only the items on the agenda are discussed. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. However, one-tenth of the members who are present at the meeting by the written opinions of the desired topic on the agenda must be completed.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Each member of the general assembly is entitled to one vote; members have to use the game in person. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Honorary members may attend meetings of the general assembly but not vote. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır The members of the legal person in case of legal person or representative of the chairman will vote people charged with

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Decisions taken at the meeting, discussion topics and is written to a record and by the court clerk shall be signed by the president. At the end of the meeting, minutes and other documents will be delivered to the Chairman. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Chairman of the protection of these documents and the newly elected board of directors is responsible for delivery within seven days

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturDernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri General Assembly voting and Decision Making Procedures and Shapes

Madde 10 -Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli Article 10-General board, the decision is not contrary, management and supervisory board members' election, secret. oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık The decisions by voting on other topics olarak oylanır. as will be voting. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Secret ballot, meeting by the president or the sealed ballot paper required by their members after making a hollow with a rough-picked to be taken after the end of voting made clear by casting votes are determined.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Open ballot, the head of the General Assembly shall specify the method is applied.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. General assembly resolutions, with the absolute majority of the members attending the meeting are taken. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. So far, the association's statute change and termination decisions, but two-thirds of the members attending the meeting may be taken by a majority.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Duties and Powers of the General Assembly

Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. Article 11 - Following a written opinion by the general assembly shall be decided is whether.

1-Dernek organlarının seçilmesi, 1-Selection of the organs of the Association,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 2-Association rules, changing

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 3-Management and Supervisory Board report and the views of the board of directors of the absolution,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 4-Management of the budget prepared dry opinions or whether the same be amended and adopted,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 5-Organizations are required for acquisition of immovable property or existing real estate to be sold by the management committee shall be authorized,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 6-Management activities related to dry associations to review and be prepared as directed or amended and approved the same,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 7-Association management and supervisory board chairman and members of the public servants will be given without charge for all kinds of allowances, allowances and compensation for services to be commissioned with the association to be granted to members of the same nature amount to be determined,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 8-Associations to join the federation, and leave the board of directors to be agreed and authority be given to these matters,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 9-İn activities of the association of international, foreign associations and organizations to join as a member or separation,

10-Derneğin vakıf kurması, 10-Establish the foundation of the Association,

11-Derneğin fesih edilmesi, 11-Be termination of the Association,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması, 12-Board to decide whether the investigation of other proposals,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 13-Regulations made by the General Assembly stated in the fulfillment of other duties,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. General assembly, association and other organs of the checks and can dismiss them at any time with good reason.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. General assembly, admitted to membership and membership will give the final decision about the dismissal. Derneğin en yetkili organı olarak As the most authoritative organ of the Association derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. that have not been given to another organ of the association's work and authorized uses.Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri Establishment of the Board of Directors, Duties and Powers

Madde 12 - Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca 2 (iki) yıl süre ile seçilir. Article 12 - Board of directors, 7 (seven) actually and 7 (seven) as an alternate member General Assembly by 2 (two) years shall be elected for a period.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler. Board of directors, at its first meeting after the election by making a decision task division president, vice president, secretary, treasurer and members of the then determines.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Board of directors, all members of the news may be convened at any time be provided. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. The presence of more than half the total number of members will meet with. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Decisions, participating in the meeting shall be taken by absolute majority of the total members.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. The resignation of board member or other reasons actual discharge if the General Assembly receives a majority vote in order to reserve members called to duty are mandatory.Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Duties and Powers of the Board of Directors

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. Board of directors fulfills the following points.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 1-To represent the Association in this matter or to one or several of its members to authorize,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 2-Income and expenditure accounts and transactions related to preparing the next budget period to the present General Assembly,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 3-Work-related regulations of the Association, outlining the general assembly for approval to offer

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 4-General established the authority given with the purchase of real estate, an association owned movable and immovable property to sell the building or facility to be built, to contract, mortgage or pledge in favor of associations the same rights to establish,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 5-Up representation where necessary to ensure common

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 6-To implement the decisions taken in the General Assembly,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak, 7-Year activities at the end of each association's business account statement or balance sheet and income statement with the report that describes efforts to organize the board of directors, the General Assembly meeting to present the

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 8 - To ensure the implementation of the budget,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 9-A member of the Association to be taken, or to decide in matters of expulsion from membership.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 10-Purpose of the Association decided to perform and to apply any kind,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak, 11-Legislation to him to make his other duties and powers to use,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri Establishment of the Audit Committee, Duties and Powers

Madde 13- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 2 (iki) Yıl süre ile seçilir. Article 13 - Audit committee, three main and three alternate members as the general assembly by 2 (two) shall be elected for a period of years.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Supervisory board, resignation or other reasons in the actual membership that if ejaculation has received a majority vote in the General Assembly in order to reserve members called to duty are mandatory.Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Duties and Powers of Audit Committee

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Supervisory board; associations the statute of shown in the goals and objectives to implement will continue working the issue in line with the activity is showing, notebooks, accounts and records of legislation and regulations associations according to whether the holding are kept, association rules identified in the principles and procedures according to a year not exceeding periodic checks and audit results in a report to the board and the General Assembly gathering rates.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Supervisory board, will convene the general assembly when necessary.

Derneğin Gelir Kaynakları Revenue Sources of the Association

Madde 14 -Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. Article 14-Society of sources of income are listed below.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 ( yirmi ) YTL, aylık olarak ta 2 ( iki ) YTL aidat alınır. 1-Member Dues: Member dues as input from the 20 (twenty) NTL, on a monthly basis ta 2 (two) NTL dues are received. Öğrenci üyelerden giriş ödentisi olarak 10  (on ) YTL Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Log in as student member dues 10 (ten) NTL This amounts to the General Assembly is authorized to increase or diminution.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 2-Real and legal persons with their own associations to request their donations and assistance.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, Association of 3-by arrangement tea and dinner meetings, excursions and entertainment, representation, concerts, sports competitions and conferences, such as income from operations,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 4-derived revenues from the assets of the Association,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 5-Help in accordance with the provisions of legislation on collecting donations and support will be collected.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 6-association, aims to perform the needed revenue in order to obtain input from the business activities of the revenue.

7-Diğer gelirler. 7-Other income.Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler * Principles and Procedures of the Association of Book-Keeping and the Books Will Be Keep

Madde 15- Defter tutma esasları; Article 15 - Bookkeeping principles;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Association, the business account books are kept basis. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. However, the annual gross income for 2005 exceeded 500 thousand NTL in the event the subsequent accounting period starting from the balance sheet basis book is kept.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. The balance sheet basis in the event of late, had two consecutive falls below the above-stated in the accounting period, the following year he returned from business account to be essential.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Above-mentioned decision of the board of directors without adhering rolling basis with the balance sheet bookkeeper available.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. In the event of the Association opened a commercial business, this commercial for the business, as well as books are kept in accordance with the provisions of the Tax Procedure Law.

Kayıt Usulü Registration Procedure

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Regulation of the Association books and records of the Association in accordance with the principles and procedures are kept.Tutulacak Defterler Notebooks will be kept

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. Association, the following text books are kept.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: a) Business account books and will be kept in the main principles to be followed is as follows:

1- Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 1 - Decision Book: Board decision date and number, this book is written to, respectively, and the decision shall be signed by the members attending the six meetings.

2- Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. 2 - Members Registry: The credentials of entering as a member of the Association, an association entry and exit dates are handled in this book. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. Members pay annual dues and the amount of input they can be processed in this book.

3- Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. 3 - Document Registry: Incoming and outgoing documents, dates and sequence number is saved with this book. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Incoming and outgoing documents of the originals of the documents are copies of files. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. Incoming or outgoing documents via electronic mail by taking output is stored.

4- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 4 - Fixtures Book: Born to acquire fixed assets belonging to the Association and are used to shape or duration of use are given places and fill out job is to place it back the lowering of this book.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 5 - Business Accounts Book: Income received on behalf of the Association and the open and goes on a regular basis, this book is processed.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 6 - Received Certificate of Registry: Acknowledgment of the series of documents and sequence numbers, this document and return it to the field name, surname and signature and the date they receive and return to this book are handled.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: b) Be kept in the balance sheet based notebooks will be fitted and principles are as follows:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur. 1 - Of paragraph 1, 2, 3 and 6 th registered in sub-paragraph in the book kept in the case of notebooks based on the balance sheet is kept.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 2-Temporary employment book, The Big Book and Inventory Book: This book proceedings of the eclipse with the registration form with the Tax Procedural Law of this Act the authority given to the Ministry of Finance issued pursuant to the Accounting System Application in Public Communication is done according to the principles.Defterlerin Tasdiki Certification books

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Organizations that must be kept on the books before you start or provincial associations directorate is certified by a notary. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. These books will continue to be used until after the pages and books will be made between the Confirmation. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. However, the balance sheet basis and held book form or continuous forms of leaf notebook, use the last month preceding year, re-certify each year are required.Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi Organizing Income Statement and Balance Sheet

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında ( 31 Aralık ) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. The basis of business accounts in the case of record-keeping at the end of the year (December 31) (specified Organizations Regulation in ADDİTİON-16) "Business Account Table" is issued. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. In the case of the balance sheet basis bookkeeper, at the end of the year (December 31), published by the Ministry of Finance, Accounting System Application on the basis of the General Communiqué on the balance sheet and income statements are issued.Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri * Transactions of the Association of Income and Expenses *

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri; Article 16 - Income and expenditure documentation;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Revenues Association, (Association Regulation contained samples in addition-17) "Receipt" and will be charged. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Association of banks through revenues collected in the event organized by the bank receipt or bank statement documents such as receipt of a replacement.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Association of the invoice costs, retail sales slip, self-employed, such as receipts and expenditures are made with the document. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. However, the association's, Income Tax Law Article 9 covered by payments to the Tax Procedure Law, in accordance with the provisions of the ticket costs, in this context does not have to pay for that (the Association Regulation the sample in ADDİTİON-18) "Expense Receipt" is issued.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Association by individuals, institutions or organizations will be free delivery of goods and services (Association Regulation with the example in ADDITION-19) "the same Help Delivery Certificate" is done with. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Persons, institutions or organizations to be held by the association of free goods and services are delivered (the Association Regulation with example in ADDITION-20) "the same Donation Receipt" and accepted.Alındı Belgeleri Received Documents

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Association of revenues collected will be used in "Acquired Documentation" (Association Regulation form and size shown in ADDİTİON-17) with the decision of the board of directors, to printing suppressed.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Receipt of the suppression and control, printing of receipt, in the book to record the old and the new treasurer between the handover and receipt with the association on behalf of income charged to the person or persons by the receipt of the use and collect the revenues to deliver the points in the Associations Regulations the relevant provisions of the act according to .

Yetki Belgesi Authorization Certificate

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Income persons or persons on behalf of the Association will be charged, authorities in time to be specified by the board of directors shall be determined by the decision. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Revenue will be charged on people's identity, signature and photographs containing (Association Regulation the sample in ADDİTİON-19 ) "Authorization Certificate" by the association as three copies be held, an association board of directors approved another. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Mandate of the units are given one copy of the associations. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Other changes to the authority board, within fifteen days, the unit is notified of the association.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Income persons on behalf of the Association will be charged, but the names of the association held a copy of the mandate given to the unit charged Since income can begin.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. The use of authorization certificates, renewal, return and other related matters in accordance with the provisions of the Regulation on Associations is moving.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Document Storage Time of Income and Expenses;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Except books, associations were used by the documentation, expense documents and other documents specified in special laws without prejudice to the periods, recorded in book number and date order in accordance with the stored for 5 years.Beyanname Verilmesi * Declaration of Issuance *

Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. Article 17 - Association of the previous year's activities with the revenue and expenditure transactions as of year-end results for (Association Regulation offered in ADDİTİON-21 ) "Declaration of the Association" Association board of directors by filling each calendar year during the first four months of association by the president shall be given to the intellectual scene of territorial administration.

Bildirim Yükümlülüğü * Notification Obligation *

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Article 18 - Property territorial declarations to be made;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Notice of the General Assembly Results

Olağan veya olağanüstü Ordinary or extraordinary genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: general meeting of the following within thirty days, management and supervisory board and other organs and selected reserve members actually contain (Association Regulation offered in ADDİTİON-3 ) "The General Assembly Declaration of Results" and attachments, board chairman by the civil administration shall be notified to the territorial:

Genel kurul sonuç bildirimine; Statement that the general assembly the results;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 1-Court president, vice president and secretary signed by the general assembly meeting minutes example

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. 2-Charter change is made, new and old form of regulation with the changing substance of the final form of association rules on each page signed management dry sample.

Eklenir. Appended.Taşınmazların Bildirilmesi Declaring immovables

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. The registration of real estate acquired by deed of the association within thirty days of ( to the Regulation on Associations offered in ADDITION-26) "Immovable property Notice" ni by filling in the territorial civil administration will be notified.


Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Getting Help from abroad Notice


Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. By the Association, in the event of foreign aid to be taken before receiving assistance (specified Organizations Regulation ADDİTİON-4) "Getting Help from abroad Notice" two copies of the notice shall fill territorial civil administration.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Notification form abroad, with the help of the board of directors concerning the decision taken example, if the protocol on this issue held, contracts and similar documents with the help of the transfer receipt related to the account, and other extra is an example of the document will also be added.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Receipt of benefits through the bank's cash and must be met before the notification condition.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Public Institutions and Organizations together with the Notice of Joint Project Ongoing

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. The tasks of the Association on issues related to public institutions and run joint projects regarding the protocols and projects of the sample (the Association Regulation in ADDİTİON -23 shown) "Project Statement" what with the addition, the protocol following the date within a month of association of the center of the area shall be given to the governor.Değişikliklerin Bildirilmesi Declaring the changes

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Settlements of the Association occurring change (Association Regulation EK-24'te specified) "Place of Settlement Notification of Changes"; general meeting of the association except in the organs occurring changes (Association Regulation in ADDİTİON-25 stated) "the Association of Organ Notification of Changes" be filled by , within thirty days following changes are notified to the territorial civil administration.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. Changes in the rules of the Association of the regulation changes were made following the general assembly meeting within thirty days, notice of the general assembly the results are reported in attachment to the territorial civil administration.

Derneğin İç Denetimi Internal Audit of the Association

Madde 19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Article 19 - Association general assembly, management board or supervisory board may be done by internal audit as an independent audit organizations can be obtained from the audit. The general assembly, board of directors or audit by an independent auditing company be made, the obligations of the supervisory board does not eliminate.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Supervisory board once a year at the latest by the association's audit is performed. The General Assembly or the board of directors, the audit can or should be seen as independent auditors to audit organizations can make.Derneğin Borçlanma Usulleri Borrowing Procedures of the Association

Madde 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Article 20 - The Association to realize the objectives and activities needed to carry out the event with the decision of the board may make borrowing. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. This borrowing may be in for purchase of goods and services on credit such as cash can be ta. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. However, these loans, the association's income sources and amounts that can not be covered by the association, will reduce the quality can not be made to the payment difficulties.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği What provisions for the amendment of the statute

Madde 21- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Article 21 - Regulation changes can be made with the decision of the General Assembly.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Changes in the statutes of the general assembly to be made members of the General Assembly entitled to attend 2 / 3 majority is searched. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Postponement of the meeting due to not providing the majority of cases will be the second meeting between the majority. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. However, the number of members participating in these meetings, management and supervisory board can not be less than twice the total number of members.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. The majority required for decisions of the organs participating in the meeting and voting of members entitled to vote 2 / 3 ü'dür. The General Assembly change the ballot rules is done as described.

Derneğin Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye  ŞekliTermination and Liquidation Type of Assets of the Association

Madde 22 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Article 22-General board, always to the termination of the association may decide.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. The opinion of the general assembly to be subject of termination in general meeting of members entitled to attend 2 / 3 majority is searched. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Postponement of the meeting due to not providing the majority of cases will be the second meeting between the majority. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. However, the number of members participating in these meetings, management and supervisory board can not be less than twice the total number of members.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Termination which are necessary for the decision being taken majority decision and the right to vote have participated in meetings of the members who vote by 2 / 3 ü'dür. The General Assembly to vote on the termination decision is made explicitly.

Tasfiye İşlemleri Liquidation Procedures

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Termination decision by the general congress, the association's funds, property and rights of the members of the board of directors consisting of the last liquidation liquidation is dry. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. To this process, the decision taken at the General Assembly relating to the termination or expiration form spontaneously from the date of finalization will begin. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ EDİRNE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır. All transactions during the period of liquidation in the association called "EDİRNE NATURE SPORTS CLUB ASSOCIATION" phrase is used.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. Liquidation committee, in accordance with regulations of the association money, goods and rights until the end of the beginning of the liquidation process is complete and the authorities responsible. In this setup, first examines the association's account. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. During the association belongs to review books, receipt documents, expenditure documents, deeds and bank records and other documents as determined by making a record of assets and liabilities are mounted. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. During the liquidation process is in calls to the association's creditors and any goods being converted into cash will be paid to creditors. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. In case of receivables, creditors of the association is charged. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Receivables and payables to be charged on all funds remaining after payment of goods and rights, will be transferred to the General Assembly at the specified location. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. The general assembly, will be transferred to locations in the provinces where the association's purpose is not selected, and terminate on the date closest to having the most members will be transferred to the association.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. All transactions relating to the liquidation and dissolution process is shown in the liquidation proceedings, civil administration will be based on territorial reasons justified by the additional time given the exception shall be completed within three months.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Association's funds, property and rights of the liquidation and transfer process to be completed by the subsequent liquidation committee within seven days of the situation with a letter association's headquarters are located in the area be declared territorial civil administration and liquidation proceedings of this article must also be included.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Books and documents of the association board members keep the final adjective liquidation committee is responsible. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. This task may be granted to a board member. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. This book documents are stored and duration of five years.Hüküm Eksikliği Provisions Deficit

Madde 23 -Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Article 23- This statute shall not specified in the Law on Associations, the Turkish Civil Code and the Law on Associations that have been removed a reference to the Regulation and other relevant legislation will apply the provisions of the associations.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Provisional Article 1 - The first general assembly as the association is created bodies, associations and associations to represent and process to conduct business related to the provisional board members are listed below.

Bu tüzük  ( 23 ) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir. This regulation (23) substance and 1 (one) consists of a temporary matter.Orijinal Türkçe metin:

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.Daha iyi bir çeviri ile katkıda bulunun


Adı Soyadı

Mesleği

İkametgahı

Tabiyeti İMZA

1. Bülent BACI

Teacher

Binevler-1.Murat Mahallesi-Haşim İşcan Caddesi-20. Sokak-Gülerler Apartmanı No:2 EDİRNE

T.C.

2. Gökhan KARAKOÇ

Lawyer

Fatih Mahallesi-Muammer Aksoy Caddesi-Ataköy C Blok D:6 EDİRNE

T.C.

3. Kaya ZEYBEKOĞLU

Civil Engineer

Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi Beyaz Kuğu Apartmanı A Blok D:7 EDİRNE

T.C.

4.Ali KANAR

Teacher

Babademirtaş Mahallesi Tatlıhamam Orta Sokak NO:3/1 D:5 EDİRNE

T.C.

5.Elif ÇOKAMAN

Midwife

Hacısarraf Mah. Rum Mezarlık Sok. No:6 Yıldırım EDİRNE

T.C.

6. Alper ÇETİN

Marıners-Captain

Sarıcapaşa Caddesi Meriç-15 Apartmanı B Blok D:5 EDİRNE

T.C.

7. Sülha ŞENTÜRK

Students

Selimiye Öğrenci Yurdu 9. Blok Oda 1 EDİRNE

T.C.

Kataloq: FileUpload

Yüklə 121,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə