2-Mavzu: Maktabgacha ta’lim pedagogikasi predmeti va uning vazifalari


Maktabgacha pedagogikaning vazifalari -Yüklə 54,38 Kb.
səhifə2/2
tarix22.01.2023
ölçüsü54,38 Kb.
#122426
1   2
2-Mavzu Maktabgacha ta’lim pedagogikasi predmeti va uning vazif
Malumotnoma, India OAK, 1, Mustaqil ish-1 (1)
Maktabgacha pedagogikaning vazifalari - Maktabgacha pedagogika fani bola shaxsini shakllantirishdek ijtimoiy buyurtmani bajarish asosida jamiyat taraqqiyotini ta’minlashga alohida hissa qo‘shadi. Maktabgacha pedagogika fani maqsadi va vazifalarining belgilanishida ijtimoiy munosabatlar mazmuni:

  1. Ijtimoiy taraqqiyot darajasidan kelib chiqqan holda, rivojlangan xorijiy mamlakatlar maktabgacha ta’lim tizimi tajribasini o'rganish asosida ta’lim tizimini takomillashtirish.

  2. Maktabgacha ta’lim muassasalari hamda ularda faoliyat olib borayot- gan tarbiyachilar faoliyati mazmunini asoslash.

  3. Ilg‘or pedagogik tajribalami umumlashtirish va amaliyotga joriy etish.

  4. Tarbiyachilarni maktabgacha ta’lim pedagogikagasiga oid bilimlar hamda ta’lim-tarbiya usullari bilan qurollantirish.

  5. Ta’lim-tarbiya birligi hamda ijtimoiy tarbiyayo‘nalish-lari o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni ta'minlashning pedagogik shart-sharoitlarini o‘rganish.

  6. O‘qitish hamda tarbiyalash jarayonining samarali texnologiyalarini yaratish.

  7. Oila tarbiyasini muvaffaqiyatli tashkil etish yuzasidan ota-onalar uchun ilmiy-uslubik tavsiyalarni ishlab chiqish.
1-rasm. Maktabgacha ta’lim pedagogika fanining asosiy vazifalari.


Maktabgacha ta’lim pedagogika kategoriyalari. Bizga yaxshi ma’lumki, har bir fan o‘zining tayanch tushunchalari, qonuniyatlari, tamoyillari, qoidalari tizimiga ega. Aynan mana shu holat uning fan sifatida e'tirof etilishini kafolatlaydi.
Fanning mohiyatini ochib beruvchi eng muhim, asosiy tushuncha kate goriya deb ataladi. Maktabgacha pedagogika fanining asosiy kategoriyalari maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchisi shaxsi kamolotini ta’minlash, ta’lim va tarbiya samaradorligiga erishishga qaratilgan jarayonlaming umumiy mohiyatini yoritadi. Eng muhim kategoriyalar sirasiga quyidagilar kiradi: ta’lim (o‘qitish, o'qish), tarbiya, Ma’lumot, shakllanish va rivojlanish.
Ta’lim - tarbiyalanuvchilarni nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va mala- kalar bilan qurollantirish, ulaming bilish qobiliyatlarini o‘stirish va dun- yoqarashlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan jarayon. Ta’lim o‘zida uch asosiy elementni aks ettiradi: bilim, ko‘nikmava malaka.
Bilim - tarbiyalanuvchining ongida tushunchalar, sxemalar, ma’lum obrazlar ko'rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy Ma’lumotlar majmuyi.
Ko ‘nikma - shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish qobiliyati.
Malaka - muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli.
Ta’lim ikki tomonlama tavsifga ega bo‘lib, o‘qitish va o‘qishni o‘z ichiga oladi.
O‘qitish - pedagogik faoliyat bo‘lib, u bilim, ko‘nikma va malakalarni bolalarga singdirish, ularning bilish va amaliy faoliyatiga rahbarlik qilishdir.
O ‘qish - ta’lim oluvchining bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashdagi amaliy faoliyatidir.
Tarbiya pedagogikadagi asosiy tushunchalardan biri sanaladi. Jamiyat va pedagogikaning tarixiy rivoji davomida mazkur kategoriyani tushuntirishga turlicha yondashuvlar yuzaga keldi. Eng avvalo, keng va tor ma'nodagi tarbiya farqlanadi. Keng ma’noda tarbiya shaxsga jamiyatning ta'sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Mazkur holatda tarbiya ijtimoiylashtirish bilan uyg‘unlashadi.
Tor ma’nodagi tarbiya deganda, pedagogik jarayon sharoitida ta’lim maqsadini amalga oshirish uchun pedagog va tarbiyalanuvchilarning maxsus tashkil etilgan faoliyati tushuniladi. Ushbu holatdapedagoglaming tarbjyaviy faoliyati tarbiyaviy ish deb ataladi.
Tarbiya - muayyan aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba aso- sida yosh avlodni har tomonlama o'stirish. uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni.
Ma’lumot-ta’lim-tarbiyanatijasidao‘zlashtirilganvatizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko‘nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmuyi.
Shakllanish - pedagogikaning asosiy kategoriyalaridan biri bo‘lib, ko'pincha “shaxsning shakllanishi” tarzida ishlatiladi. Jumladan, peda- gog olim Yu.K.Babanskiy shaxsning shakllanishi pedagogikaning asosiy kategoriyalaridan biri bo‘lib, muhit, irsiyat, tarbiya ta'sirida uning rivojlanishi jarayoni va natijasidir9. degan ta’rifni beradi. V.A.Slastenin. I.F.Isaev, E.N.Shiyanovlarning fikricha. shakllanish - hayotiy faoliyat jarayoni va maxsus tarbiyaviy xatti-harakatlar ta’sirida inson rivojlanishining muhim shakli. Shaxsning shakllanishi - bu ijtimo- iylashuv, tarbiya va o'zini-o'zi rivojlantirish jarayoni va natijasi. Shakl- lantirish - “aniq shaklga kiritish, tugallanganlik”ni bildiradi.
Bizningcha, shakllanish pedagogik tushuncha sifatida zamonaviy yondashuv asosida I.P. Podlasiy tomonidan toTiqroq ochib berilgan: “Shakllanish - hech qanday istisnosiz omillar - ekologik, ijtimoiy, iq- tisodiy, pedagogik va boshqalarning ta’sirida insonning rivojlanish jara- yoni. Shakllanish - undan keng foydalanilayotganligiga qaramay, hali toTiq o‘zlashtirilmagan pedagogik kategoriya. Shakllanishning maz- muni ba’zi holatlarda juda qisqarib ketadi, ba’zan esa, haddan tash- qari kengaytirib yuboriladi. Avval nashr etilgan pedagogik adabiyot- larda shakllanish atamasi ba’zan boshqarilmaydigan, shaxsga ta’sir ko‘rsatuvchi tasodiflarni aniqlash uchun qoTlanilgan. Masalan, peda- gogika qo‘lanmasining taniqli muallifi P.N. Gruzdev shakllanishni stixi- yali tarbiya - “ongli faoliyatdan mustaqil tarzda odamlarga ta'sir etuvchi turli shart-sharoitlar” deb nomlashni taklif etgan”.
Rivojlanish - shaxsning fiziologik va intellektual o‘sishida namoyon bo Tadigan miqdor va sifat o'zgari shlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayon. Boshqacha aytganda, rivojlanish deganda tarbiyalanuvchining psixikasi va jismoniy taraqqiyotida bosqichma-bosqich va qonuniy o'zgarishlaming sodir bo‘lishiga aytiladi. Rivojlanish - bu yangi sifat holatiga o‘tish, harakat va o‘zgarishlar jarayoni. Maktabgacha pedagogikada rivojlanish haqida gap ketganda yoshga doir (maktabgacha yosh davrlari bilan bog‘liqlikda rivojlanishning o‘ziga xosliklari va qonu- niyatlari), individual (rivojlanishning individual o‘ziga xosliklari), shax- siy (bolada shaxsiy sifatlarning yuzaga kelishi va ularning o'ziga xos- liklari) rivojlanishni alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq.
Yüklə 54,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə