2016-cı il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 121,24 Kb.
tarix09.07.2018
ölçüsü121,24 Kb.
#56161

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

prof. Sərdarov B.S.

“___”____________2016-cı il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra“Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası”

Fənnin adı“Quru inşaat qarışıqları”

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu 050601

Tədris ili 2016-2017 semestr VII (payız)

Fakültə “İnşaat-texnologiya”

Qrup 693 a

Tədris yükü: mühazirə 60 saat, seminar (məşğələ) 15saat,

laboratoriya 30 saat. Cəmi 105 saat.

Kredit: 7

Auditoriya: №

Saat:


2.Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Vasif Ümüdəli oğlu Şahmarov, t.ü.f.d

Kafedranın ünvanı: Ayna Sultanova 11

Məsləhət saatları:

E-mail ünvanı:

İş telefonu: (012) 539-10-253. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. В.В.Козлов. Сухие строительные смеси. Москва. Издательство Ассоциации строительных вузов. 2000.96с.

 2. Ю.И.Киреева. Строительные материалы. Минск ООО «новое знание». 2006. 400с.

 3. Строительство. Строительные материалы. Учебно-справочное пособие. Ростов-на-Дону. «Фенкс» 2004. 608 с.

 4. Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. Оценка качества строительных материалов. Москва. «Высшая школа». 2004. 286с.

 5. В.Н.Основин, Л.В.шуляков, Д.С.Дубяго. Справочник по строительным материалам и изделиям. Ростов-на-Дону. «Фенкс» 2005.243 с.

 6. B.S.Sərdarov, T.A.Haqverdiyeva, S.M.Əkbərova, V.Ü.Şahmarov. “Quru inşaat qarışıqları” – əlyazma.

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)“Quru inşaat qarışıqları” fənni 050601 - “Materialşünaslıq mühəndisliyi” ixtisası üzrəmühəndis texnoloq hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kursun məqsədi “Materialşünaslıq mühəndisliyi” ixtisasında təhsil alan tələbələrə müasir dövrün tələblərinə cavab verə biləcək, müasir dövrdə tikintidə geniş tətbiq olunan quru inşaat qarışıqları istehsal üsulları ilə tanış etmək və bu növ materiallar istehsal edən müəssisələrdə istehsal proseslərinin səmərəliliyininin yük­səl­dilməsi üçün tətbiq olunan texnoloji proseseslərin təkmilləşdirilməsinə və inkişafı yollarının araşdırılması istiqamətində biliklərin verilməsinə yönəlmişdir.

5. Fənnin təqvim planı:

“Quru inşaat qarışıqları” fənni aşağıda göstərilən 13 bölmədə əks olunur: 1. Giriş. Fənnin məqsədi və vəzifələri

 2. İnşaatməhlullrı

 3. Hazırməhlulqarışıqları

 4. Suvaqməhlulları

 5. Dekorativüzlükməhlullar

 6. Quruinşaatqarışıqlar

 7. Hörgü üçun quru qarışıqlar hidroizolyasiya üçün quru qarışıqlar

 8. Keramika tavaları üçün yapışqanlar və yaxmalar

 9. Suvaq üçün quru qarışıqlar. Xüsusi təyinatlı quru qarışıqlar

 10. Tökmə döşəmə üçün quru qarışıqlar

 11. Quruboyatərkibləri

 12. Quru inşaat qarışıqlarının hazırlanma texnologiyası

 13. İstehsalatexnolojinəzarət  1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftə-

lər


Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1

Giriş. Fənnin məqsədi və vəzifələri. Müasir dövrdə tikintidə geniş tətbiq olunan quru inşaat qarışıqları Bu növ materiallar istehsal edən müəssisələrdə istehsal proseslərinin səmərəliliyininin yük­səl­dilməsi üçün tətbiq olunan texnoloji proseseslərin təkmilləşdirilməsi və inkişafı yollarının araşdırılması2

20.09.16

2

Mövzu№2

İnşaat məhlulları. İnşaat məhlulları hazırlanmasında tətbiq olunan materiallar. Materiallara olan texniki tələblər. Məhlulların təsnifatı. Təyinatına görə məhlulların növləri. Hörgü, üzlük (dekorativ), suvaq və xüsusi təyinatlı məhlullar. Orta sıxlığına görə inşaat məhlullarının növləri. Ağır və yüngül məhlullar2

20.09.16

3

Mövzu№3

İnşaat məhlulları üçün quru qarışıqların növləri. İstifadə olunan yapışdırıcının materialının növünə görə məhlulların sinifləri. Sadə – əhəngli, gipsli, sementli məhlullar. Mürəkkəb – sement-əhəng yapışdırıcılı, əhəng-gips yapışdırıcılı məhlullar
2

27.09.16

4

Mövzu№4

Quru inşaat qarışıqlarının təsnifatı.Yapışdırıcı materialın növünə görə quru qarışıqların növləri. Sement tərkibli qarışıq. Sementsiz qarışıqlar. Doldurucuların disperslik dərəcəsinə görə quru qarışıqların sinifləri. İri dənəli və narın-dispers qarışıqlar2

27.09.16

5

Mövzu№5

Quru inşaat qarışıqlarının hazırlanması üçün materiallar. Yapışdırıcı materiallar, doldurucular, əlavələr və su. Quru qarışıqların hazırlanmasında istifadə edilən xüsusi əlavələr: stabilləşdirici və narınlaşdırıcı plastik kütlə tərkibli əlavələr. Onların rolları2

09.10.16

6

Mövzu№6

Yapışdırıcı materialların təsnifatı. Portlandsementin xassələri və tətbiqi.Havada bərkiyən əhəng, inşaat gipsi, dispersiya olunmuş polimer tozlar. Onların saxlanması2

09.10.16

7

Mövzu№7

Doldurucular. Doldurucuların təsnifatı. Doldurucuların əsas xassələri. Təbii sıx doldurucular, süni məsaməli doldurucular. Quma olan texniki tələblər. Məhlul qumlarının tərkibi və iriliyi2

11.10.16

8

Mövzu№8

Əlavələr və su. Kimyəvi əlavələrin rolu, onların təsnifatı və tətbiqinin əsas qaydaları. Dispers əlavələr, səthi aktiv əlavələr. (hidrofol və hidrofol əlavə)2

11.10.16

9

Mövzu№9

Məhlul qarışıqların xassələri. . Rahatyayılma. Axarlıq, susaxlama qabiliyyəti, möhkəmlik, şaxtayadavamlılıq və s.2

18.10.16

10

Mövzu№10

Məhlul qarışıqların hazırlanma texnologiyası. İnşaat məhlulların mərkəzləşdirilmiş beton-məhlul zavodlarında və ya məhlulqarışdırıcı qovşaqlarda hazırlanması. İnşaat məhlullarının hazırlanmasındaistifadə olunan avadanlıqlar2

18.10.16

11

Mövzu№11

Quru inşaat qarışıqlarına olan texniki tələblər. Quru inşaat qarışıqlarının tərkiblərinin optimallaşdırılmasının nəzəri aspektləri. Adgeziya möhkəmliyi. Quru inşaat qarışıqlarınını tərkibləri və onların optimallaşdırılma metodları2

25.10.16

12

Mövzu№12

Modifikasiya olunmuş yapışdırıcı material və əlavələr əsasında verilmiş axarlıqlı məhlul qarışığı tərkibinin alınma üsulları. Qarışıq yapışdırıcılarda məhlulların möhkəmliyinin artma kinetikası. Quru qarışıqların tərkiblərinin optimallaşdırılma parametrləri2

25.10.16

13

Mövzu№13

Hazır məhlul qarışıqları. Məhlul qarışıqlarının texnoloji xassələri. Məhlul qarışıqlarının hazırlanma texnologiyası. Bərkimiş məhlullara olan texniki tələblər2

01.11.16

14

Mövzu№14

Quru inşaat qarışıqlarının tətbiq sahələri. Təyinatına görə quru qarışıqların növləri. Hörgü-quraşdırma, suvaq, yaxma, altlıq, yapışqanlı, sürtgü, hidrotexniki, istilik-izolyasiya, boya və özü-hamarlayıcı qarışıqlar2

01.11.16

15


Mövzu№15

Suvaq məhlulları. Adi suvaq məhlullarının tətbiq sahələri. Suvaq məhlulların tərkibləri. Suvaq məhlullarının hazırlanmasında istifadə olunan materiallar: yapışdırıcı materiallar, doldurucular, əlavələr. Onlaraolantələblər2

08.11.16

16

Mövzu№16

Dekorativ üzlük məhlullar. Dekorativ məhlullar. İstifadə olunan yapışdırıcılara və qumlara olan tələblər. Dekorativ məhlul hazırlanmasında istifadə olunan rəngləyici əlavələr (piqmentlər). Fasad və interyer üçün dekorativ üzlük tərkibləri2

08.11.16

17


Mövzu№17

Quru inşaat qarışıqlar. Quru inşaat qarışıqlarının əsas xassələri. Verilmişxassəliquruinşaatqarışığıtərkibininalınmametodları2

15.11.16

18

Mövzu№18

Hörgü üçün quru qarışıqlar. Hörgü üçün quru rarışıqlara olan texniki tələblər. İstifadə olunan əsas komponertlər. Hörgü üçün quru qarışıqlarının tətbiq zamanı rahatyerləşmə xassəsini tənzimləmək üçün istifadə olunan qeyri-üzvi və üzvi əlavələr. Qeyri-üzvi əlavələr – əhəng, küllər, narın üyüdülmüş domna posası, gil və s.

Üzvi əlavələr. Səthi aktiv plastikləşdirici əlavələr. Havacəlbedici əlavələr. Yapışdırıcı materialların sərfinə, şaxtayadavamlılığa, suudmaya məhlulun yığışmasına əlavələrin təsiri. Donmayaqarşıistifadəolunanxüsusiəlavələr


2

15.11.16

19

Mövzu№19

Hidroizolyasiya üçün quru qarışıqlar. Bina və qurğuların kipləşdirilməsi metodları. İlkin və təkrar mühafizə. Mühafizə konstruksiyalarının hopdurmaqla, suvaq çəkmə və üzərinə sürtgü materialı çəkməklə sudan qorunması metodları. Hidroizolyasiya məqsədi ilə tətbiq olunan quru inşaat qarışıqları. Betonun suudmasının azaldılması yolları. İstifadə olunan genişlənən və gərginləşdililmiş sementlər. Qumun dənəvər tərkibinin hidroizolyasiya üçün hazırlanan quru qarışıqların xassələrinə təsiri. Hopdurulan hidroizolyasiya quru qarışığı. Tərkibi. Təsir etmə prinsipi. Tətbiq sahəsi. Sürtgü hidroizolyasiya quru qarışığı. Tərkibi. Tətbiq sahəsi. Bina və qurğuların torpaqaltı hissələrinin və bünövrələrin xarici hidroizolyasiyası üçün istifadə olunan quru qarışıqlar. Tərkibi. Tətbiqüsulları2

22.11.16

20

Mövzu№20

Suvaq üçün quru qarışıqlar. Suvaq qarışıqlarının növləri. Suvaq üçün olan quru qarışıqlara verilən texniki tələblər. Suvaq qarışıqları hazırlanmasında istifadə edilən əsas komponentlər. KNAUF firmasının quru suvaq qarışıqları. Gips, sement tərkibli suvaq qarışıqları2

22.11.16

21

Mövzu№21

Keramika tavaları üçün yapışqanlar. Bina və qurğuların xarici və daxili səthlərinin tamamlama işləri. Bina və qurğuların daxili və xarici səthlərinə keramika tavalarının yapışdırılması üçün istifadə olunan sement-qum qarışığı. Hazırlanması üçün istifadə olunan materiallar. Keramika tavaları yapışqanına olan texniki tələblər. Tətbiqi2

29.11.16

22

Mövzu№22

Keramika tavaları üçün yaxmalar. Yaxmaların tərkibi və onlara olan texniki tələblər. Tətbiqə hazır qarışıqların xassələri2

29.11.16

23

Mövzu№23

Xüsusi təyinatlı quru qarışıqlar. Köhnə bina və qurğuların təmiri (sağlamlaşdırılması). Bu məqsədlə istifadə olunan materiallar. İstifadə olunan xususi quru qarışıqlar. Çiləmə (sıçratma) tərkibləri, duzlaşmaya qarsı astarlıq suvaqlar, üzlük hidrofob tərkiblər.2

06.12.16

24

Mövzu№24

İstiliyə dayanıqlı məhlullar. Bu qarışıqların tərkibləri. İstifadə olunan materiallar. Onlara olan tələblər. istismar şəraitləri. Tətbiqüsülları2

06.12.16

25

Mövzu№25

Tökmə döşəmə üçün quru qarışıqlar. Döşəmə üçün istifadə olunan quru qarışıqlar. Onlara olan xüsusi tələblər. Hazırlanması üçün istifadə olunan xammal və materiallar. Hazırlanma və tətbiq etmə texnologiyasının əsas prinsipləri. Monolit birləşdirilmiş döşəmələr. Müstəqil laylı monolit döşəmələr. “Üzən” monolit döşəmələr. Qızdırıcı sistemli monolit döşəmələr2

13.12.16

26

Mövzu№26

Quru boya tərkibləri. Quru boya tərkilərinin istifadə olunmasında məqsəd. Onların növləri. Hazırlanması üçün istifadə olunan xammal və materiallar. Hazırlanmasının texnoloji xüsusiyyətləri. Tətbiqsahələri. Onlaraolantələblər2

13.12.16

27

Mövzu№27

Quru inşaat qarışıqlarının istehsalı. Quru inşaat qarışıqlarının zavod şəraitində hazırlanma üsulları. İstifadəolunanavadanlıqlar. Quruinşaatqarışıqlarınınistehsalınıntexnolojisxemləri2

20.12.16

28

Mövzu№28

Sement əsasında quru inşaat qarışıqlarının istehsal texnologiyası. Sement tərkibli suvaq üçün quru qarışıqlar. Onların tərkibləri. Hazırlanmasında istifadə olunan materiallar. Onlara olan texniki tələblər. Tətbiq sahələri. Hazırlanma və istifadə texnologiyası2

20.12.16

29

Mövzu№29

Gips yapışdırıcısı əsasında quru inşaat qarışıqların hazırlanma texnologiyası. Gips tərkibli quru qarışıqlar. Tərkibi. Texniki tələblər. Gips tərkibli suvaq qarışıqlarının səthə çəkilmə texnologiyası. Tətbiq sahələri.2

27.12.16

30

Mövzu№30

İstehsala texnoloji nəzarət. Məhlul qarışıqlarının keyfiyyətinə nəzarət. Məhlulların fisiki-mexaniki xaassələrinə olan nəzarət. Daş hörgülərində istifadə olunan, beton və dəmir-beton məmulatların və konstruksiyaların quraşdırılmasında tətbiq olunan məhlullara nəzarət. Quru inşaat qarışıqlarının keyfiyyət göstəricilərinin təyini metodları2

27.12.16

5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1

Quru inşaat qarışıqlara olan texniki tələblər2

22.09.16

2

Mövzu№2

Quru qarışıqların keyfiyyət göstəricilərinin təyini6

06.10.16

20.10.16


03.11.16

3

Mövzu№3

Tələb olunan xassəli quru inşaat qarışıqlarının alınma metodu4

17.11.16

01.12.16


4

Mövzu№4

Quru qarışıqların tərkibinin optimallaşdırma parametrləri4

15.12.16

29.12.16


5.3. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1

İnşaat məhlulu tərkibinin seçilməsi4

19.09.16

26.09.16


2

Mövzu№2

Quru inşaat qarışığı əsasında inşaat məhlulunun fiziki-mexaniki xassələrinin öyrənilməsi


6


03.10.16

10.10.16


17.10.16

3

Mövzu№3

Polimer əlavəli mineral yapışdırıcılı quru inşaat qarışığının keyfiyyətinin öyrənilməsi


6


24.10.16

31.10.16


07.11.16

4

Mövzu№4

Məhlul qarışığının axarlığının təyin edilməsi2

14.11.16

5

Mövzu№5

Məhlul qarışığının orta sıxlığının təyin edilməsi2

21.11.16

6

Mövzu№6

Məhlul qarışığının susaxlama qabiliyyətinin təyin edilməsi2

28.11.16

7

Mövzu№7

Məhlulun sıxılmada möhkəmlik həddinin təyin edilməsi2

05.12.16

8

Mövzu№8

Məhlulun nəmliyinin təyin edilməsi2

12.12.16

9

Mövzu№9

Məhlulun orta sıxlığının təyin edilməsi2

19.12.16

10

Mövzu№10

Məhlulun suudma qabiyiyyətinin təyin edilməsi2

26.12.16

5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

1

2

1

Mövzu№1

Məhlul qarışığının istehsal texnologiyası2

Mövzu№2

Modifikasiya olunmuş quru inşaat qarışıqların istehsalı3

Mövzu№3

Keramika tavaları üçün yapışqan istehsalı4

Mövzu№4

Quru boya tərkibi istehsalı5

Mövzu№5

Sement əsasında quru inşaat qarışığı istehsalı6

Mövzu№6

Gips əsasında quru inşaat qarışığı istehsalı7

Mövzu№7

Xüsusi təyinatlı quru qarışıq istehsalı8

Mövzu№8

Suvaq üçün quru qarışıq istehsalı9

Mövzu№9

Hidroizolyasiya üçün quru qarışıq istehsalı10

Mövzu№10

Hörgü üçün quru qarışıq istehsalı11

Mövzu№11

Dekorativ üzlük məhlullar istehsalı12

Mövzu№12

Suvaq məhlulları istehsalı13

Mövzu№13

Sement - əhəng – qum məhlulunun hazırlanma texnologiyası14

Mövzu№14

Əhəng – qum məhlulunun hazırlanma texnologiyası15

Mövzu№15

Əhəng – gips – qum məhlulunun hazırlanma texnologiyası16

Mövzu№16

Sement – qum məhlulunun hazırlanma texnologiyası17

Mövzu№17

Əhəng – mərmər məhlulunun hazırlanma texnologiyası18

Mövzu№18

Gips məhlulunun hazırlanma texnologiyası19

Mövzu№19

Daş hörgüsü üçün məhlulun hazırlanma texnologiyası20

Mövzu№20

Sement – ağac kəpəyi məhlulun hazırlanma texnologiyası21

Mövzu№21

Polimer – sement məhlulunun hazırlanma texnologiyası22

Mövzu№22

Sement – gil məhlulunun hazırlanma texnologiyası23

Mövzu№23

Əhəng məhlulunun hazırlanma texnologiyası24

Mövzu№24

Əhəng – gil – qum məhlulunun hazırlanma texnologiyası25

Mövzu№25

Gil – qum məhlulunun hazırlanma texnologiyası.

5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

Mövzu№1

İnşaat məhlulları, onlar üçün quru qarışıqların növləri2

Mövzu№2

Quru inşaat qarışıqların təsnifatı və onların hazırlanması üçün materiallar3

Mövzu№3

Məhlul qarışıqların xassələri, hazırlanma texnologiyası4

Mövzu№4

Yapışdırıcı material və əlavələr əsasında quru qarışıqların alınma üsulları5

Mövzu№5

Quru inşaat qarışıqların tətbiq sahələri6

Mövzu№6

Xüsusi təyinatlı quru inşaat qarışıqları7

Mövzu№7

Quru boya tərkiblərinin alınması8

Mövzu№8

Quru inşaat qarışıqların istehsal texnologiyası9

Mövzu№9

Sement əsasında quru inşaat qarışıqların istehsalı10

Mövzu№10

Gips əsasında quru inşaat qarışıqların istehsalı11

Mövzu№11

Quru inşaat qarışıqlarının tərkibinin optimallaşdırma parametrləri12

Mövzu№12

Quru inşaat qarışıqlarının istehsalına və keyfiyyətinə nəzarət

6. Davamiyyətə verilən tələblər.
Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.
7. Qiymətləndirmə.
Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B91 - 100 – “əla” – A

8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.
9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.
_____________________________________________________________________________
10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

_____________________________________________________________________________


Mühazirə rəhbəri: ____________ baş müəllim Şahmarov V.Ü.

Laboratoriya işlərinin rəhbəri: ______________ass. Əzimi M.Z.

_____”______________ 2016-cı il

Yüklə 121,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə