26. april 2006 Byrådsak 131/06Yüklə 70,72 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü70,72 Kb.
#40629Dato: 26. april 2006Byrådsak 131/06
Byrådet


Omfang av egenandel for funksjonshemmede i dagsentreINSA

SARK-12-200601744-3

Hva saken gjelder:
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2006 ba bystyret byrådet om å fremme sak vedrørende omfanget tilknyttet bruk av egenandel for funksjonshemmedes deltakelse på ulike aktiviteter i regi av dagsentrene. Bystyret ba også om at avsatte midler i budsjettet benyttes til å begrense bruken av egenandeler, og satte av kr 300.000 til dette formålet. Foruten dagsentertilbud for eldre, har Bergen kommune dagsentertilbud for utviklingshemmede. I tillegg gis tilskudd til Norges Handikapforbunds dagsenter for yngre funksjonshemmede. Denne saken omhandler dagsentertilbudet for utviklingshemmede.
Hensikten med dagsentre for utviklingshemmede er å legge til rette for meningsfulle aktiviteter/opplevelser og sosialt samvær for utviklingshemmede som ikke oppfyller de krav som stilles for å få varig tilrettelagt arbeidsplass ved VTA-bedriftene i Bergen kommune.

Av Bystyrets budsjettvedtak over avgifter og egenbetalinger fremgår at utviklingshemmede fritas for egenandel i dagsentre. Hva angår aktivitetene som finner sted i dagsentrene og i dagsentertiden, skilles i den forbindelse mellom kjerneaktiviteter og fritidsaktiviteter.

Kjerneaktiviteter er tradisjonelle aktiviteter/opplevelser i dagsentre f.eks sang, musikk, dans, trim, spill, varierte formingsoppgaver (søm, vev, silketrykk, leirstøping, trearbeid). Kjerneaktiviteter organiseres av personalet i dagsentre. Utgiftene til kjerneaktivitetene skal være innarbeidet i dagsentrenes budsjetter, og skal i henhold til bystyrets vedtak ikke betales egenandel for .
Siden slutten av 1990 tallet har det utviklet seg en praksis der aktiviteter som tidligere foregikk på den enkeltes fritid, nå også finner sted i dagsentertiden. Fritidsaktiviteter er aktiviteter som f.eks i svømming, riding, akvarie- , muse-, kafe- og kinobesøk. Dersom denne type aktiviteter koster penger har utgangspunktet vært at deltakerne dekker kostnaden helt eller delvis gjennom en egenandel, avhengig av det har vært rom for å dekke utgiftene innenfor dagsenterets budsjett eller ikke. I 2005 betalte brukerne egenandeler på i alt kr 202.993.
En gjennomgang av virksomheten i dagsentrene viser at innslaget av fritidsaktiviteter varierer fra dagsenter til dagsenter med hensyn til omfang, innhold, kostnader totalt og pr type aktivitet. Dermed varierer til en viss grad også de samlede utgifter til slike aktiviteter, samt bruken av egenandeler.
Byrådet legger til grunn at tilbudet og aktivitetene ved dagsentrene skal tilpasses innenfor tildelt budsjett, og at brukerne ikke skal betale egenandeler for plass i dagsenteret. Brukere og pårørende skal for øvrig gis anledning til å delta i fastsettelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres innenfor tildelt budsjett. Det kan gjennomføres aktiviteter utover det budsjettet gir rom for dersom det er enighet mellom brukere/pårørende og dagsenteret om at utgiftene dekkes gjennom egenandeler fra brukerne. For 2006 foreslår byrådet at kr 300.000 som bystyret satte av for å begrense bruken av egenandeler, fordeles i forhold til planlagte egenandeler ved dagsentrene, og at eventuelt restbeløp fordeles til dagsentrene basert på antall plasser ved det enkelte dagsenter. For 2007 og senere år foreslås at kr 300.000 fordeles i henhold til antall dagsenterplasser.


Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:


 1. Bystyret tar redegjørelsen om bruk av egenandeler ved dagsentrene for utviklingshemmede til orientering.
 1. Avsatt beløp kr 300.000 til dekning av egenandeler for deltagelse på ulike aktiviteter fordeles slik det fremgår av sakens premisser.

Monica Mæland

byrådsleder

Trude H. Drevland

byråd for helse og omsorg

Saksutredning:
 1. Innledning/bakgrunn

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2006 ba bystyret byrådet om å fremme sak vedrørende omfanget tilknyttet bruk av egenandel for funksjonshemmedes deltakelse på ulike aktiviteter i regi av dagsentrene. Bystyret ba også om at avsatte midler i budsjettet benyttes til å begrense bruken av egenandeler, og satte av kr 300.000 til dette formålet.


Foruten dagsentertilbud for eldre, har Bergen kommune dagsentertilbud for utviklingshemmede. I tillegg gis tilskudd til Norges Handikapforbunds dagsenter for yngre funksjonshemmede. Denne saken omhandler dagsentertilbudet for utviklingshemmede.
2.0 Dagsentertilbudet for utviklingshemmede i Bergen kommune

Hensikten med dagsentre for utviklingshemmede er å legge til rette for meningsfulle aktiviteter/opplevelser og sosialt samvær for utviklingshemmede som ikke oppfyller de krav som stilles for å få varig tilrettelagt arbeidsplass ved VTA-bedriftene i Bergen kommune.


Bergen kommune driver flere dagsentre. I tillegg har en inngått driftsavtale med ideelle organisasjoner/stiftelser om drift av dagsentre der utgiftene til driften dekkes ved driftstilskudd fra Bergen kommune. Dagsentrene er med ett unntak ( Kloppedalen ) ikke differensiert i forhold til spesielle grupper av utviklingshemmede, og har derfor et bredt spekter av aktiviteter/opplevelser tilpasset tjenestemottakernes ulike interesser og behov. Det er etablert kvalitetsmål/standarder for tjenestene i dagsentrene med opplegg for kvalitetsoppfølging/internkontroll.
Det gis i dag tilbud til utviklingshemmede ved følgende dagsentre.
Tabell 1

Bydel

Navn

Antall
plasser


 

Kommunale

 

Arna

Aktivitetshus

18

Berg.hus

Sandviken dagsenter

30

Fana

Nesttun dagsenter

26

Fana

Kloppedalen dagsenter

8

Fyll.dalen

Spelhaugen dagsenter

25

L.våg

Solplassen dagsenter

18

L.våg

Damsgård dagsenter

17

L.våg

Festeråsen dagsenter

5

Åsane

Eidsvåg dagsenter

44

 

Sum kommunale

191

 

Private

 

Fana

Helgeseter

35

Årstad

Christiegården

40

 

Sum private

75

 

 

 

 

Sum total

266

I forbindelse med omorganiseringen av tjenestene for utviklingshemmede er de kommunale dagsentrene fra 1. april 2006 samlet i en resultatenhet under en resultatenhetsleder. Tilbudet ved det enkelte dagsenter er ikke bare rettet mot tjenestemottakerne i hjemmebydelen. I bydeler som ikke har byomfattende dagsentre, disponeres plasser ved øvrige dagsentre.

3.0 Generelt om bruken av egenandeler ved dagsentrene for utviklingshemmede i Bergen kommune
Av Bystyrets budsjettvedtak over avgifter og egenbetalinger fremgår at utviklingshemmede fritas for egenandel for plass i dagsentre. Hva angår aktivitetene som finner sted i dagsentrene og i dagsentertiden, skilles i den forbindelse mellom kjerneaktiviteter og fritidsaktiviteter.
Kjerneaktiviteter er tradisjonelle aktiviteter/opplevelser i dagsentre f.eks sang, musikk, dans, trim, spill, varierte formingsoppgaver (søm, vev, silketrykk, leirstøping, trearbeid) som fremmer motorikk og skaperglede, kjøkkenoppgaver ( dekke/rydde bord, oppvask), spaser- og rullestolsturer, byturer, turer i skog og mark (med bål og pølsesteking) og vedhogst ( felle, sage, kløyve, legge i sekker). Kjerneaktiviteter organiseres av personalet i dagsentre. Utgiftene til kjerneaktivitetene skal være innarbeidet i dagsentrenes budsjetter, og skal i henhold til bystyrets vedtak ikke betales egenandel for.
Siden slutten av 1990 tallet har det utviklet seg en praksis der aktiviteter som tidligere foregikk på den enkeltes fritid nå også finner sted i dagsentertiden. Kommunen er behjelpelig med å transportere til og fra disse aktivitetene og dagsenteret. Fritidsaktiviteter er aktiviteter/-opplevelser som vanligvis legges utenom skole-, arbeids- og dagsentertid ( på fritiden, derav navnet ), f.eks i svømmehall, ridesenter, Akvariet, museer, kafe og kino. Fritidsaktiviteter organiseres av andre aktører enn personale i dagsentrene, og foregår som regel andre steder enn ved dagsenteret. Dersom denne type aktiviteter koster penger har utgangspunktet vært at deltakerne dekker kostnaden helt eller delvis gjennom en egenandel, avhengig av det har vært rom for å dekke utgiftene innenfor dagsenterets budsjett eller ikke.
4.0 Andre forhold


  1. Betaling for mat

I utgangspunktet har utviklingshemmede med mat og drikke til dagsenteret. Begrunnelsen har vært at det er normalt å ta med mat og drikke på skole og arbeid, eller betale for det. Over tid har det utviklet seg en praksis hvor utviklingshemmede i stedet heller betaler en fast sum pr. måned, f.eks kr. 60,- for mat og drikke, som stelles i stand i dagsentrene. De fleste utviklings-hemmede som har plass i dagsenter, bor i bofellesskap. En del bor hjemme hos foreldre/pårørende.


  1. Transport

Kommunen skal dekke transport av utviklingshemmede til og fra hjem og dagsentre. Transport mellom dagsentre og fritidsaktiviteter blir nå i en del tilfeller dekket av kommunen. Når det gjelder transport til turer med arrangementer, f.eks dagsturer til Kvamskogen og turer til 4H-gården, dekkes dette oftest av deltakerne selv.


5.0 Bruk av egenbetaling til fritidsaktiviteter – ulik praksis

En kartlegging som er gjennomført i 2006 viser at for kjerneaktiviteter betaler utviklings-hemmede ikke egenandel, dog med et lite unntak. For fritidsaktiviteter har det imidlertid utviklet seg ulik praksis ved dagsentrene. Omfanget og hyppigheten av fritidsaktiviteter varierer fra dagsenter til dagsenter. Ved noen dagsentre er det ingen eller få fritidsaktiviteter, mens omfanget ved andre dagsentre er relativt omfattende. Ved enkelte dagsentre betales egenandel for fritidsaktiviteter, mens det ved andre dagsentre ikke betales egenandel. Størrelsen på egenandelen varierer også fra dagsenter til dagsenter for den samme type aktivitet. De dagsentre som ikke tar egenandel for fritidsaktiviteter, har som regel finansiert dette ved å redusere omfanget og utgiftene til kjerneaktiviteter. Noen dagsentre får dekket utgifter til enkelte fritidsaktiviteter fra frivillige organisasjoner/eksterne bidragsytere.


I tabell 2 vises omfanget av dagsentrenes utgifter til fritidsaktiviteter, tjenestemottakernes egenandeler for fritidsaktiviteter.
Tabell 2

Dagsenter

Ant
plasser


Utgifter
til fritids-
aktiviteter


Egenbet
for fritids-
aktiviteter
2)

Kommunale

 

 

 

Aktivitetshuset

18

6 947

6 947

Sandviken dags.

30

52 000

-

Nesttun dagsenter 1)

26

164 442

100 609

Kloppedalen 1)

8

93 000

8 000

Spelhaugen

25

7 710

5 560

Solplassen

18

9 350

-

Damsgård

17

9 350

-

Festeråsen

5

-

-

Eidsvåg

44

86 412

81 877

 

 

 

 

Private

 

 

 

Helgeseter

35

-

-

Christiegården 1)

40

52 083

-

 

 

 

 

Sum

266

481 294

202 993


Merknader;

1) Noen av disse utgiftene dekkes av frivillige organisasjoner

2) Noe av dette betales direkte til fritidsakitiviteten
Tabellen viser at dagsentrene har en samlet utgift til fritidssaktiviteter på kr 481.294,- hvorav egenbetalingen fra deltakerne utgjør kr 202.993,-.
Gjennomgangen av praksis i de 11 byomfattende dagsentre for utviklingshemmede i Bergen kommune viser at det er ulikheter med hensyn til omfanget av kjerneaktiviteter, fritids-aktiviteter samt bruk av egenandeler . Ulikhetene kan oppsummeringsmessig beskrives som følger:


 • Omfanget av kjerneaktiviteter reduseres for å finansiere fritidsaktiviteter ved tre dagsentre (Sandviken, Solplassen, Damsgård). Disse tre dagsentrene prioriterer fritidsaktiviteter innenfor budsjettrammen, dvs. tar verken egenandeler eller får støtte fra frivillige organisasjoner.
 • Omfanget av fritidsaktiviteter er relativt stort ved fem dagsentre ( Sandviken, Nestttun, Kloppealen, Eidsvåg, Christiegården). Utgiftene varierer fra kr. 52.000 – 164.442 pr. dagsenter.
 • Tre dagsentre (Nesttun, Kloppedalen, Christiegården) mottar støtte til dekning av fritidsaktiviteter fra frivillige organisasjoner. De frivillige organisasjonene er Grieg Foundation, Kiwanis International og Røde Kors. • Fem dagsentre (Aktivitetshuset, Nesttun, Kloppedalen, Spelhaugen, Eidsvåg) har egenbetaling av fritidsaktiviteter. Egenandelen varierer med aktiviteten og antallet deltakere, f.eks kr. 20,- for svømming pr. gang, kr. 100 –155 for ridning pr. gang. Noen dagsentre (Aktivitetshuset, Spelhaugen, Eidsvåg) dekker nesten 100 % av utgiftene til fritidsaktiviteter ved egenbetaling. Et dagsenter (Nesttun) dekker ca. 40 % av utgiftene til fritidsaktiviteter ved egenbetaling, mens et annet (Kloppedalen) dekker ca. 10 % av utgiftene ved egenbetaling.

6.0 Prinsipper for bruk av egenbetaling for aktiviteter i tilknytning til dagsentrene for utviklingshemmede


Gjennomgangen av virksomheten i dagsentrene viser at innslaget av fritidsaktiviteter varierer fra dagsenter til dagsenter med hensyn til omfang, innhold, kostnader totalt og pr type aktivitet. Dermed varierer til en viss grad også de samlede utgifter til slike aktiviteter, samt bruken av egenandeler
I økonomisk henseende er utgangspunktet at dagsentrene skal drives innenfor tildelt budsjett, samt at brukerne i henhold til bystyrets budsjettvedtak om egenbetaling ikke skal betale for plass i dagsenter. Dette innebærer at innhold i dagsentertilbudet i form av omfang og typer av aktiviteter i utgangspunktet må tilpasses innenfor tildelt budsjett.
Strengt fortolket innebærer dette at det i dagsentertiden ikke vil være anledning til å gjennomføre aktiviteter av fritidsmessig karakter utover det som det er dekning for i budsjettet, selv om brukerne måtte være interessert i å delta i slike aktiviteter mot å dekke utgiftene helt eller delvis selv. Byrådet er av den oppfatning at det bør være anledning til å gjennomføre aktiviteter utover det som dekkes innenfor budsjettet mot at merutgiftene dekkes av brukerne gjennom egenandeler.
På denne bakgrunn foreslår byrådet at følgende prinsipper legges til grunn for virksomheten ved dagsentrene for utviklingshemmede:

 1. Tilbud og aktiviteter ved dagsentrene skal tilpasses innenfor tildelt budsjett. Brukerne skal ikke betale egenandeler for plass i dagsenter.
 1. Brukere og pårørende skal gis anledning til å delta i fastsettelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres innenfor tildelt budsjett.
 1. Det kan gjennomføres aktiviteter utover det budsjettet gir rom for dersom det er enighet mellom brukere/pårørende og dagsenteret om at disse merutgiftene dekkes ved egenandeler fra brukerne.7.0 Fordeling av beløpet bevilget av bystyret til dekning av egenandeler

For 2006 har bystyret bevilget kr 300.000 med henblikk på å begrense egenandelene ved dagsentrene.


Som det fremgår av tabell 2 foran og sakspremissene for øvrig varierer egenandelene med omfanget og innholdet i de fritidsaktiviteter det enkelte dagsenter legger opp til. I fordelingen av midlene bør det imidlertid legges til grunn at den økonomiske støtten til fritidsaktiviteter skal fordeles tilnærmelsesvis likt til støtte for den enkelte bruker uavhengig av hvilket dagsenter vedkommende sogner til. For 2006 bør imidlertid som en overgangsordning beløpet fordeles i henhold til planlagt aktivitetsnivå for inneværende år.
Som det fremgår av tabell 2 betalte brukerne i 2005 i alt kr 202.993 i egenandeler for aktiviteter i regi av dagsentrene. Omfanget av egenandeler for 2006 vil ikke nødvendigvis være det samme som i 2005. For inneværende år foreslår byrådet derfor at resultatenhetsleder for dagsentrene for utviklingshemmede fordeler bevilget beløp i forhold til planlagte egenandeler ved henholdsvis de private og de kommunale dagsentrene. Eventuelt overskytende beløp fordeles til dagsentrene basert på antall plasser ved det enkelte dagsenter.
Yüklə 70,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə